Samhandling med kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling med kommuner"

Transkript

1 Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold

2 Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Oppdragsfinansiert aksjeselskap eid av Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet Etablert 1990, i dag ca 30 ansatte Teknologer, leger, jordmor, siviløkonom Hovedkontor i Trondheim Utarbeider standarder, veiledere, kodeverk mv. som skal bidra til økt elektronisk samhandling mellom tjenesteytere i helse- og sosialsektoren

3 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene August 2010 Pilotering Fase 2 starter i Tromsø kommune og UNN Arendal Bergen Sandefjord Stavanger Tromsø Trondheim 14 legekontor ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege Stavanger - SUS Tromsø - UNN Trondheim St.Olavs hospiital Skedsmo Ahus Drammen - Sunnås ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus august 2009: Evalueringssamling Fase 1 (pilotleger, kommune, leverandører) mars 2010: Sluttevaluering Fase 1 (piloter, leverandører) Juni 2010: Forsiktig bredding i Samspillkommunene Meldingene i ELIN-k fase 1 inngår i Nasjonalt meldingsløftet

4 KITH Standarder ELIN-metodikken Aktiv brukermedvirkning Behov Tett oppfølging av leverandører Aktiv bruk av workshop med piloter og leverandører Aktive piloter Evaluerer løsningen fortløpende Brukere definerer og beskriver behovene Leverandører - utvikling av løsninger Gir fortløpende forbedringsforslag Løsninger Workshops

5 Fase 1 Meldinger Kommune Fastlege Orientering om dødsfall Sende Motta Orientering om tjenestetilbud Sende Motta Legemiddelliste Sende/motta Sende/motta Forespørsel/svar på forespørsel Sende Motta Motta Sende Avvik Sende/motta Sende/motta Helseopplysninger til lege Sende Motta Medisinske opplysninger Motta Sende

6 Fase 2 Meldinger Kommune Sykehus Innleggelsesrapport Sende Motta Helseopplysninger ved søknad Motta Sende Legemiddelliste Sende/motta Sende/motta Forespørsel/svar på forespørsel Sende/motta Sende/motta Avvik Sende/motta Sende/motta Melding om innlagt pasient Motta Sende Melding om utskrivningsklar pasient Motta Sende Avmelding utskrivningsklar pasient Motta Sende Melding om utskrevet pasient Motta Sende Utskrivningsrapport Motta Sende

7 Piloter i ELIN-k fase 1 Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger Kommune Arendal kommune Bergen kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Legekontor Legegruppen Grandgården, Tromøy legesenter Flaktveit legesenter Eidsvåg legesenter Legene Sentrum Vest Solvang legesenter Legesenteret Mariero Hinna legekontor Eiganes legekontor Kroken legesenter Kvaløysletta legekontor Midtbyen legesenter

8 Funksjonalitet i EPJ Gjenbruk av informasjon Automatisk uttrekk av registrerte opplysninger ved oppretting av melding Mulighet for å redigere opplysninger som skal sendes (endrer ikke kilden) God presentasjon Enkel og intuitiv bruk Standardiserte spørsmål fra nedtrekksmeny Automatisk tilrettelegging av riktig svarmelding ved forespørsel (forutsetter bruk av standardiserte spørsmål)

9 Første gangs vurdering av søknad om tjeneste Førtse gangs vurdering av søknad om tjenester : Saksbehandler PLO EPJ PLO EPJ lege : Fastlege : Spesialist/tannlege/PLO 1: Mottatt søknad om kommunale tjenester - har behov for medisinske opplysninger 2: Sender "Forespørsel" med standardsiert spørsmål: Medisinske opplysninger 3: Leser melding 4: Leser melding 7: Les melding 6: Sender melding "Medisinske opplysninger" med aktuelle opplysninger 5: EPJ tilrettelegger for svar med melding Medisinske opplysninger. Registrerte opplysninger legges automatisk inn 8: Behandle søknad, tildel tjeneste(r) 9: Kommunale tjenester er innvilget 10: Send melding: Orientering om tjenestetilbud 11: Svar tas til orientering

10 Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger EPJ PLO EPJ spesialist/plo : Fastlege : Helsepersonell PLO 2: Send medling: Forespørsel med standardisert spørsmål "Legemiddelopplysninger" 1: Har behov for oppdaterte legemiddelopplysninger 3: Les melding 4: EPJ tilrettelegger for svarmelding "Oppdaterte legemiddelopplysninger" 5: Sender oppdaterte legemiddelopplysninger 6: Send melding: Oppdaterte legemiddelopplysninger 7: Registrer opplysningene 8: Har spørsmål 10: Send Forespørsel (skal inneholde referanse til tidligere meldinger i dialogen) 9: Skriver spørsmål relatert til ny legemiddelbruk 11: Les spørsmål 12: Skriv svar 13: Send Svar på forespørsel (skal inneholde referanser til forrige melding og meldingen som startet dialogen) 14: Les svar

11 PO ønsker legevurdering pga endringer i helsetilstand Pleie- og omsorg ønsker legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden : Helsepersonell PLO EPJ PLO EPJ lege : Fastlege 1: PLO ønsker legevurdering hos fastlegen pga. endringer i helsetilstanden 2: Send Melding "Helseopplysninger til lege" med status og begrunnelse for henvendelsen, relevante helsefaglige opplysninger og iverksatte tiltak 3: Leser melding og vurderer tilbakemelding 4: EPJ tilrettelegger for svar med melding "Medisinske opplysninger" 7: Svar vurderes og eventuelle tiltak iverksettes 6: Send melding "Medisinske opplysninger" med relvante opplysninger og type innhold er Svar på forespørsel 5: Svar utarbeides, relvante medisinske opplysninger sendes i svaret 8: Ved eventuelle uklarheter kan en forespørsel med tilleggsspørsmål sendes 9: Send "Foresørsel" 10: Leser melding og forberereder svar 11: EPJ tilrettelegger for svar med "Svar på forespørsel" 12: Sender "Svar på forespørsel". Spørsmålet skal følge med 13: Leser svar

12 Planlagt innleggelse : Pasient/bruker : Helsepersonell PLO EPJ PLO EPJ helseforetak 1: Pasienten skal legges inn på sykehus, 2: Send melding "Innleggelsesrapport" 4: Pasient legges inn 3: Meldingen tas til orientering (normalsituasjon) 5: Send Forespørsel hvis man ønsker flere opplysninger eller noe er uklart 6: Leser forespørsel, forbereder svar 7: Skriver svar 8: Send Svar på forespørsel 9: Svar leses og journalføres

13 Pasientforløp del 1 Legevaktslege : Helseperson EPJ sykehus EPJ PLO : Saksbehandler PLO : Helsepersonell PLO : Fastlege 1: Pasient med kommunale tjenester legges akkutt inn via legevakt 2: Sender Melding om innlagt pasient til kommunen 3: Sender ev. kopi til fastlege 4: Leser melding 5: Varsler sykepleier 6: Skriver innleggelsesrapport 8: Leser opplysninger, men har spørsmål 7: Sender Innleggelsesrapport 9: Sender forespørsel om flere opplysninger 10: Behandler forespørselen 11: Skriver svar 13: Leser svar som ligger sammen med innleggelsesrapporten 12: Sender svar på forespørsel 14: Behandler pasienten 15: Ser at pasienten har behov for kommunale tjenester ved utskriving

14 Pasientforløp del 2 12: Sender svar på forespørsel 13: Leser svar som ligger sammen med innleggelsesrapporten EPJ sykehus EPJ PLO 14: Behandler pasienten : Legevaktslege : Helseperson 1: Pasient med kommunale 15: tjenester Ser at pasienten legges har behov for kommunale tjenester ved utskriving akkutt inn via legevakt 16: Sender "Helseopplysninger ved søknad" 2: Sender Melding om innlagt pasient til kommunen 10: Behandler forespørselen 11: Skriver svar : Saksbehandler PLO : Helsepersonell PLO : Fastlege 3: Sender ev. kopi til fastlege 17: Begynner å planlegge aktuelle tjenester 18: Vurderer at pasienten kan skrives ut om 2 dager 21: Pasienten skrives ut 8: Leser opplysninger, men har spørsmål 7: Sender Innleggelsesrapport 4: Leser melding 19: Sender "Melding om utskrivningskalr pasient" med angivelse av planlagt utskrivningstidspunkt 5: Varsler sykepleier 6: 20: Skriver Kommunen innleggelsesrapport planlegger mottak 9: Sender forespørsel om flere opplysninger 22: Sender utskrivningsrapport samtidig som pasienten skrives ut 24: Sender "Melding om utskrevet pasient" 23: Setter i gang aktuelle tjenester 10: Behandler forespørselen 11: Skriver svar 25: Leser utskrivningsrapport og starter nødvendige tiltak 12: Sender svar på forespørsel 13: Leser svar som ligger sammen med 26: Har spørsmål rundt behandlingsforløp og oppfølging innleggelsesrapporten 27: Sender Forespørsel 14: Behandler pasienten 28: Leser forespørsel som knyttes opp mot pasientforløpet og tidligere kommunikasjon 15: Ser at pasienten har behov for kommunale tjenester ved utskriving 29: Sender svar 16: Sender "Helseopplysninger ved søknad" 30: Leser svar som knyttes opp mot all tidligere kommunikasjon 17: Begynner å i planlegge dette pasientforløpet aktuelle tjenester

15 Retningslinjer for bruk Adresseringsprinsipper Innhold Forslag til organisering av meldingsmottak og håndtering i EPJ Litt om samtykke Bruk av meldinger for kommunen Bruk av meldinger for fastlege Bruk av meldinger for sykehus Sekvensdiagram som viser samhandlingsforløp

16 Eksempel Orientering om tjenestetilbud fra kommunen I hvilke situasjoner skal/kan meldingen sendes Sendes til Obligatorisk innhold Frivillig innhold Samtykke Oppfølging/respons Akseptabel tidsfrist for respons Hvordan skal respons adresseres Andre forhold Fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester går til bruker. Meldingen kan også sendes ved andre tjenester. Fra saksbehandler ved forespørsel Fastlege Type tjeneste, startdato, utførende avdeling Telefonnummer til utførende avdeling når relevant Telefonnummer til avsender Oppdragets art, varighet, merknad Samtykke anses avgitt ved innsending av søknad forutsatt at det er opplyst om dette i selve søknaden. Meldingen vil normalt bli tatt til orientering. Ikke aktuelt Avvik og respons vedr saksbehandling mv adresseres til avsender. Respons vedr det enkelte tjenestetilbudet sendes som forespørsel til kommunen ved relevant tjenestemottaker. Legen må vurdere om innholdet i den opprinnelige meldingen skal følge med til tjenestemottakeren. Aktuelle tjenestemottakere kan f.eks. være sykepleie, legetjeneste, fysioterapitjeneste mv

17 Adressering til kommuner Hovedprinsipper Skal benytte tjenestebasert adressering Minimum to tjenestetyper Pleie- og omsorgstjeneste Saksbehandler pleie- og omsorg Anbefales å ha minimum en tjenestetype per fagsystem, for eksempel Pleie- og omsorgstjeneste (PLO-system) Saksbehandler pleie- og omsorg (PLO-system) Helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Helsestasjonssystem) Anbefales å ha en edi-adresse per fagsystem knyttet til den aktuelle tjenestetypen

18 Tjenestebasert adressering Presis adressering er viktig for å sikre at informasjonen kommer frem til riktig mottaker. Tjenestebasert adressering er en måte å definere kommunikasjonsparter basert på tjenesten som ytes. Robust måte å definere kommunikasjonsparter på Tjenestetilbudet mer stabilt enn intern organisering i kommune/helseforetak. Tjenestebasert adressering sikrer også en standardisert måte å navngi kommunikasjonsparter på. Lik registreringsmetodikk for like typer virksomheter vil bidra til at lik adressering i hele landet

19 Muligheter med tjenestebasert adressering Tjenesteadressen sikrer at ev svar på meldingen kommer til rett saksbehandler- eller tjenestevirksomhet selv om pasienten har flyttet eller skiftet tjenesteyter Navn på avdeling/behandlingssted meldingen sendes fra (et spesifikt sykehjem, en sykehusavdeling etc), telefonnummer, navn på kontaktpersoner ligger sammen med det faglige innholdet i meldingen. Tjenestebasert adressering åpner for at EPJ-systemene kan tilrettelegge for tilgangskontroll basert på mottakeradressen. Eksempel: Melding adressert til tjenesten Psykisk kommunehelsetjeneste kan synliggjøres kun for de som jobber innefor psykisk helse og har ansvar for denne pasienten. Det er viktig at EPJ-systemene tilrettelegges for å kunne styre tilgangsrettigheter basert på tjenestetype. Tjenester som har separate EPJ-system kan adresseres til separate EDI-adresser som igjen vil sikre at meldingen kommer inn i riktig fagsystem. Eksempel: Helsestasjonstjeneste, Fengselshelsetjeneste

20 Adresseregisteret Adresseregisteret er et register over kommunikasjonsparter En kommunikasjonspart er en enhet ved en virksomhet. Enheten kan være av type person eller tjeneste eller meldingsmottak/postmottak Det er et sett med kontaktopplysninger til en kommunikasjonspart EDI-adresse Postadresse Besøksadresse Telefonnumre Nettsted

21 Forslag til utvidet bruk av PLO-meldinger Samhandling lege - sykehus Ettersende oppdatert sykehistorie/helsestatus/ medisinliste for pasienter som han er fastlege for, men som er blitt lagt inn av en annen Medisinske lege på legevakt. opplysninger purring på tidligere innsendt henvisning forverring i helsetilstanden, Forespørsel fastlege uenig i ventetid på vurdering/ behandling etterlyser tilbakemelding på henvisning Forespørsel avbestilling av time/ innleggelse for pasient på venteliste Dialogmelding innleggelsesskriv fra innleggende ved øyeblikkelig-hjelpinnleggelse (eg. en spesialvariant av henvisning?) Medisinske opplysninger pasienten frisk igjen /ønsker ikke behandling av andre grunner

22 epost: Annebeth Askevold Telefon: Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Rapport fra risikovurdering Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Versjon 1.0 26.10.2012 Eva Skipenes og Eva Henriksen Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Sammendrag Denne risikovurderingen

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng? Professor Anders Grimsmo, NTNU 1 1935 Ingress: Artikkel

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer