Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger"

Transkript

1 HISD 1174:2016 Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 1

2 Publikasjonens tittel: Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleieog omsorgsmeldinger. Utgitt: 11/2016 Publikasjonsnummer: HISD 1174:2016 Utgitt av: Direktoratet for e-helse Kontakt: Postadresse: Postboks 6737 St. Olavs plass, 0130 OSLO Besøksadresse: Verkstedveien 1, 0277 Oslo Tlf.: Publikasjonen kan lastes ned fra: 2

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Omfang Målgruppe Prosess for å kartlegge behov Basismeldinger Generelt om kontakter i basismeldingene Henvisning Rekvisisjon Epikrise Svarrapport Pleie- og omsorgsmeldinger Dialogmelding Referanser Vedlegg A: Oversikt over hvor kontaktene skal oppgis

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Opplysninger om ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet er viktig for at mottaker av en melding skal vite hvem som bør kontaktes i forbindelse med oppfølging og eventuelle spørsmål. Det er i varierende grad beskrevet i dokumentasjonen for den enkelte standard hvordan denne type er skal angis. Dette dokumentet inneholder en samlet beskrivelse av hvordan de mest sentrale av denne typen er skal angis i standardene for basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger. I dette dokumentet refererer begrepet kontakter til er om helsepersonell og organisatorisk enhet som har en spesiell rolle eller ansvar knyttet til pasienten og/eller innholdet i den meldingen som sendes. Kontakter vedrørende helsepersonell kan f.eks. være hvem som er rekvirent, mens kontakter vedrørende en enhet for eksempel kan være avdeling eller post der pasienten har vært innlagt. Ved bruk av tjenestebasert adressering representerer avsender og mottaker tjenester i sine respektive virksomheter. Standard for tjenestebasert adressering, HIS 1153 [1], stiller krav til hvordan identifikatorer for avsender og mottaker skal angis i meldinger. Denne standarden stiller ikke ytterligere krav til informasjon om avsender og mottaker, slik som for eksempel navn på rekvirerende eller henvisende helsepersonell. Kontakter bør kunne hentes fra lokalt EPJ-system og inkluderes i meldingen ved sending. Dette til forskjell fra er om avsender og mottaker, hvor informasjonen skal kunne hentes fra Adresseregisteret. 1.2 Omfang Dette dokumentet beskriver bruk av kontakter i følgende standarder: Rekvirering av medisinske tjenester o Versjon 1.6 (HIS 80821:2014) o Versjon 1.5 (HIS 80821:2008) Svarrapportering av medisinske tjenester o Versjon 1.4 (HIS 80822:2014) o Versjon 1.3 (HIS 80822:2008) Henvisning o Versjon 1.1 (HIS 80517:2014) o Versjon 1.0 (HIS 80517:2005) 4

5 Epikrise o Versjon 1.2 (HIS 80226:2014) o Versjon 1.1 (HIS 80226:2006) Pleie- og omsorgsmeldinger o Versjon 1.6 (HIS 80704:2014) o Versjon 1.5 (HIS 80704:2009) Dialogmelding o Versjon 1.0 (HIS 80603:2006) Kontakter skal primært oppgis strukturert i henhold til dette dokumentet og bør ikke gjentas andre steder i meldingene. 1.3 Målgruppe Målgruppen for dokumentet er de som utvikler løsninger som benyttes for å sende og/eller motta elektroniske meldinger, samt personell som har ansvar for vedlikehold eller drift av slike løsninger. 1.4 Prosess for å kartlegge behov Våren 2016 har det vært gjennomført regionale arbeidsmøter i regi av FIA samhandling 1 hvor behovet for kontakter i de ulike standardene har vært diskutert. Både spesialistog primærhelsetjenesten har vært representert på disse workshopene. 1 FIA Samhandling er et prosjekt som ledes av Direktoratet for e-helse. Prosjektet har som overordnet mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant aktørene i sektoren. Et av tiltakene som er iverksatt er utarbeidelse av tydelige retningslinjer for bruk av kontakter i den enkelte fagmelding. 5

6 2 Basismeldinger 2.1 Generelt om kontakter i basismeldingene Kontakter oppgis i utgangspunktet på samme måte i basismeldingene. Med basismeldingene menes standardene for henvisning, epikrise, rekvisisjon og svarrapport. Figur 1 viser en forenklet informasjonsmodell for hvordan informasjon om kontakter (helsetjenesteenhet) er definert i basismeldingene. En helsetjenesteenhet kan være en institusjon (eventuelt en avdeling ved en institusjon), en aktør (person) i helsevesenet eller en aktør ved en institusjon/avdeling, for eksempel henvisende lege ved et sykehjem i en kommune. Informasjonsstrukturen som inneholder administrativ informasjon om helsetjenesteenheter i basismeldinger og applikasjonskvittering som ikke benytter hodemelding omtales som HCPstruktur. Figur 1: Forenklet informasjonsmodell for hvordan helsetjenesteenheter oppgis i basismeldingene Basismeldingene har en oppbygning som gjør at det er ulike deler av HCP-strukturen som benyttes, avhengig av hvilke er som det er behov for: 1. Kun informasjon om ansvarlig/utførende enhet 2. Informasjon om både ansvarlig/utførende helsepersonell og enhet 3. Kun informasjon om ansvarlig/utførende helsepersonell Merk: Det er kun mulig å oppgi profesjon strukturert for alternativ 3 over, og da benyttes klassen Person i helsevesenet (HCProf). Telefonnummer ligger i klassen Adresse (Address). Modellen har i tillegg flere elementer som ikke er vist i figuren. 6

7 Hvordan kontakter skal oppgis i basismeldingene er nærmere angitt for hver enkelt standard, se kapittel 2.2 til kapittel Henvisning Kontakter i henvisning er beskrevet for versjon 1.0 (HIS 80517:2005) [3] og versjon 1.1 (HIS 80517:2014) [4]. Type Avsender og mottaker Opplysninger om avsender og mottaker skal oppgis i henhold til standard for tjenestebasert adressering [1]. Opplysninger om avsender og mottaker skal oppgis under følgende XMLelementer i meldingen: Avsender: <Message/ServReq/Requester> Primærmottaker: <Message/ServReq/ServProvider> Kopimottaker: <Message/ServReq/CopyDest> Henvisende helsepersonell og tilhørende enhet Opplysninger om henvisende helsepersonell og tilhørende enhet oppgis i pasientrelatert helsetjenesteenhet (PatRelHCP). <Message/ServReq/Patient/PatRelHCP> Rollen oppgis i <../PatRelHCP/Relation> Kodeverdien HHE (Henvisende helsepersonell) benyttes. Følgende kodeverk benyttes for rolle: Henvisning 1.1: Kodeverk 8254 Type relasjon til tilknyttet tjenesteyter Henvisning 1.0: Kodeverk 7319 Pasientrelasjon Opplysninger om henvisende helsepersonell og tilhørende enhet Følgende er skal alltid oppgis: Navn på enhet Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse til enhet 7

8 Profesjon (ustrukturert som del av navn til helsepersonell) XML-eksempel <PatRelHCP> <Relation V="HHE" DN="Henvisende helsepersonell"/> <HCP> <Inst> <Name>Gammeltun Sykehjem</Name> <HCPerson> <Name>Magnar Koman, Lege</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </HCPerson> </Inst> <Address> <Type V="PST" DN="Postadresse" /> <StreetAdr>Erling Skakkes gate 75</StreetAdr> <PostalCode>7012</PostalCode> <City>Trondheim</City> <TeleAddress V="tel: " /> </Address> </HCP> </PatRelHCP> Kun er om henvisende helsepersonell Følgende er skal alltid oppgis: Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse til enhet Profesjon o Kodeverk 9060 «Kategori helsepersonell» benyttes for å angi profesjon o Type profesjon for helsepersonell oppgis i <../ PatRelHCP /HCP/HCProf/Type> XML-eksempel <PatRelHCP> <Relation V="HHE" DN="Henvisende helsepersonell"/> <HCP> <HCProf> 8

9 <Type V="LE" DN="Lege" /> <Name>Magnar Koman</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </HCProf> <Address> <Type V="PST" DN="Postadresse"/> <StreetAdr>Erling Skakkes gate 75</StreetAdr> <PostalCode>7012</PostalCode> <City>Trondheim</City> <TeleAddress V="tel: "/> </Address> </HCP> </PatRelHCP> Pasientens fastlege Opplysninger om pasientens fastlege skal oppgis i pasientrelatert helsetjenesteenhet (PatRelHCP) når henviser ikke er pasientens fastlege. <Message/ServReq/Patient/PatRelHCP> Rollen oppgis i <../PatRelHCP/Relation>. Kodeverdien FLE Fastlege benyttes. Følgende kodeverk benyttes for rolle: Henvisning 1.1: Kodeverk 8254 Type relasjon til tilknyttet tjenesteyter Henvisning 1.0: Kodeverk 7319 Pasientrelasjon Følgende er skal alltid oppgis: Navn på fastlege I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse til enhet XML-eksempel <PatRelHCP> <Relation V="FLE" DN="Fastlege"/> <HCP> <HCProf> <Name>Rita Lin</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> 9

10 </HCProf> </HCP> </PatRelHCP> 10

11 2.3 Rekvisisjon Kontakter i rekvisisjon er beskrevet for versjon 1.5 (HIS 80821:2008) [5] og versjon 1.6 (HIS 80821:2014) [6]. Type Avsender og mottaker Opplysninger for avsender og mottaker skal oppgis i henhold til standard for tjenestebasert adressering [1]. Opplysninger om avsender og mottaker skal oppgis under følgende XMLelementer i meldingen: Avsender: <Message/ServReq/Requester> Primærmottaker: <Message/ServReq/ServProvider> Kopimottaker: <Message/ServReq/CopyDest> Rekvirent og tilhørende enhet Opplysninger om rekvirent og tilhørende enhet oppgis i ansvarlig helsetjenesteenhet (ResponsibleHcp). <Message/ServReq/Patient/ResponsibleHcp> Rollen oppgis i <../ResponsibleHcp/Relation> Kodeverdien REK - Rekvirent benyttes. Følgende kodeverk benyttes for rolle: Rekvisisjon 1.6: Kodeverk 8254 Type relasjon til tilknyttet tjenesteyter Rekvisisjon 1.5: Kodeverk 7319 Pasientrelasjon Opplysninger om rekvirent og tilhørende enhet Følgende er skal alltid oppgis: Navn på enhet Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse Profesjon (ustrukturert som del av navn til helsepersonell) XML-eksempel <ResponsibleHcp> 11

12 <Relation V="REK" DN="Rekvirent" /> <HCP> <Inst> <Name>Gammelfjell Sykehjem</Name> <HCPerson> <Name>Magnar Koman, Lege</Name> <Id> </Id> <TypeId DN="HPR-nummer" V="HPR" /> </HCPerson> </Inst> <Address> <Type DN="Postadresse" V="PST" /> <StreetAdr>Gammelveien 79</StreetAdr> <PostalCode>4043</PostalCode> <City>Stavanger</City> <TeleAddress V="tel: " /> </Address> </HCP> </ResponsibleHcp> Kun er om rekvirent Følgende er skal alltid oppgis: Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse Profesjon o Kodeverk 9060 «Kategori helsepersonell» benyttes for å angi profesjon o Type profesjon for helsepersonell oppgis i <../ ResponsibleHcp /HCP/HCProf/Type> XML-eksempel <ResponsibleHcp> <Relation V="REK" DN="Rekvirent" /> <HCP> <HCProf> <Type V="LE" DN="Lege" /> <Name>Magnar Koman</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> 12

13 </HCProf> </HCP> </ResponsibleHcp> Kun er om rekvirerende enhet Følgende er skal alltid oppgis: Navn på enhet Telefonnummer I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: Postadresse til enhet XML-eksempel <ResponsibleHcp> <Relation V="REK" DN="Rekvirent" /> <HCP> <Inst> <Name>Gammelfjell Sykehjem</Name> </Inst> <Address> <Type DN="Postadresse" V="PST" /> <StreetAdr>Gammelveien 79</StreetAdr> <PostalCode>4043</PostalCode> <City>Stavanger</City> <TeleAddress V="tel: " /> </Address> </HCP> </ResponsibleHcp> Pasientens fastlege Det er ikke mulig å angi er om pasientens fastlege strukturert i rekvisisjon fordi elementet for Tilknyttet tjenesteyter (RelServProv) ikke finnes i meldingen. Vanligvis er det ikke behov for å legge inn er om pasientens fastlege. 13

14 2.4 Epikrise Kontakter for epikrise er beskrevet for versjon 1.1 (HIS 80226:2006) [7] og versjon 1.2 (HIS 80226:2014) [8]. Type Avsender og mottaker Opplysninger for avsender og mottaker skal oppgis i henhold til standard for tjenestebasert adressering [1]. Opplysninger om avsender og mottaker skal oppgis under følgende XMLelementer i meldingen: Avsender: <Message/ServRprt/ServProvider> Primærmottaker: <Message/ServRprt/Requester> Kopimottaker: <Message/ServRprt/CopyDest> Ansvarlig/ utførende helsepersonell og enhet Opplysninger om ansvarlig og utførende helsepersonell og enhet oppgis i meldingen under tilknyttet tjenesteyter (RelServProvider). <Message/ServRprt/RelServProvider> (gjelder hele epikrisen) <Message/ServRprt/Event/RelServProvider> (gjelder dersom det oppgis ansvarlig for en enkelt hendelse, for eksempel hvis pasienten har vært på flere avdelinger) Rollen oppgis i <../RelServProvider/Relation>. Kodeverdien AHP - Ansvarlig helsepersonell benyttes. Andre kodeverdier fra aktuelle kodeverk kan benyttes ved behov, f.eks. dersom det kun oppgis er om ansvarlig enhet. Følgende kodeverk benyttes for rolle: Epikrise 1.2: Kodeverk 8254 Type relasjon til tilknyttet tjenesteyter Epikrise 1.1: Kodeverk 7318 Rolle til tjenesteyter-s1 og XML-eksempler Kun er om ansvarlig enhet Følgende er skal alltid oppgis: Navn på enhet Telefonnummer 14

15 I tillegg kan følgende oppgis når det er aktuelt: Postadresse XML-eksempel <RelServProvider> <Relation V="ARP DN="Ansvarlig for rapport" /> <HCP> <Inst> <Name> Medisinsk avdeling </Name> </Inst> <Address> <TeleAddress V="tel: "/> </Address> </HCP> </RelServProvider> Opplysninger om ansvarlig helsepersonell og tilhørende enhet Som minimum skal det oppgis: Navn på enhet Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse til enhet Profesjon (ustrukturert som del av navn til helsepersonell) XML-eksempel <RelServProvider> <Relation V="AHP" DN="Ansvarlig helsepersonell" /> <HCP> <Inst> <Name>Medisinsk avdeling </Name> <HCPerson> <Name>May Jones, Lege</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer" /> </HCPerson> </Inst> <Address> <Type V="PST" DN="Postadresse" /> 15

16 <StreetAdr>Erling Skakkes gate 75</StreetAdr> <PostalCode>7012</PostalCode> <City>Trondheim</City> <TeleAddress V="tel: "/> </Address> </HCP> </RelServProvider> Kun er om ansvarlig helsepersonell Følgende er skal alltid oppgis: Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse til enhet Profesjon o Kodeverk 9060 Kategori helsepersonell benyttes for å angi profesjon o Type profesjon for helsepersonell oppgis i <../ RelServProvider/HCP/HCProf/Type> Merk: Profesjon kan kun oppgis strukturert dersom en velger å oppgi er kun om helsepersonell XML-eksempel <RelServProvider> <Relation V="AHP" DN="Ansvarlig helsepersonell" /> <HCP> <HCProf> <Type V="LE" DN="Lege" /> <Name>May Jones </Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </HCProf> </HCP> </RelServProvider> Henvisende helsepersonell Opplysninger om henvisende helsepersonell oppgis i pasientrelatert helsetjenesteenhet (PatRelHCP). Opplysninger om henvisende helsepersonell bør hentes fra relatert henvisning dersom dette er mulig. 16

17 <Message/ServRprt/Patient/PatRelHCP> Rollen oppgis i <../PatRelHCP/Relation > Kodeverdi HHE (Henvisende helsepersonell) benyttes. Følgende kodeverk benyttes for rolle: Epikrise 1.2: Kodeverk 8254 Type relasjon til tilknyttet tjenesteyter Epikrise 1.1: Kodeverk 7319 Pasientrelasjon XML-eksempel <PatRelHCP> <Relation V="HHE" DN="Henvisende helsepersonell" /> <HCP> <HCProf> <Type V="LE" DN="Lege" /> <Name>Magnar Koman</Name> <Id> </Id> <TypeId DN="HPR-nummer V="HPR" "/> </HCProf> </HCP> </PatRelHCP> Pasientens fastlege Opplysninger om pasientens fastlege skal oppgis i pasientrelatert helsetjenesteenhet (PatRelHCP). Informasjon om fastlege oppgis dersom henviser ikke er pasientens fastlege. <Message/ServRprt/Patient/PatRelHCP> Rollen oppgis i <../PatRelHCP/Relation> Kodeverdien FLE (Fastlege) benyttes. Følgende kodeverk benyttes for rolle: Epikrise 1.2: kodeverk 8254 Type relasjon til tilknyttet tjenesteyter Epikrise 1.1: kodeverk 7319 Pasientrelasjon Følgende er skal alltid oppgis: Navn på fastlege I tillegg kan følgende oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer 17

18 Postadresse XML-eksempel <PatRelHCP> <Relation V="FLE" DN="Fastlege"/> <HCP> <HCProf> <Name>Rita Lin</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </HCProf> </HCP> </PatRelHCP> 2.5 Svarrapport Kontakter for svarrapport er beskrevet for versjon 1.3 (HIS 80822:2008) [9] og versjon 1.4 (HIS 80822:2014) [10]. Type Avsender og mottaker Opplysninger om for avsender og mottaker skal oppgis i henhold til standard for tjenestebasert adressering [1]. Avsender og mottaker skal oppgis under følgende XML-elementer i meldingen: Avsender: <Message/ServReport/ServProvider> Primærmottaker: <Message/ServReport/Requester> Kopimottaker: <Message/ServReport/CopyDest> Rekvirent Opplysninger om rekvirent oppgis i tilknyttet tjenesteyter. Opplysningene bør hentes fra mottatt rekvisisjon. <Message/ServReport/Patient/ResponsibleHcp> Rollen oppgis i <../ResponsibleHcp/Relation> Kodeverdi REK (Rekvirent) benyttes. 18

19 Følgende kodeverk benyttes for rolle: Svarrapport 1.3 og 1.4: kodeverk 7319 Pasientrelasjon og XML-eksempel Følgende er skal alltid oppgis: Navn på rekvirent I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse Profesjon (ustrukturert som en del av navnet) <ResponsibleHcp> <Relation V="REK" DN="Rekvirent" /> <HCP> <Inst> <Name>Gammelfjell Sykehjem</Name> <HCPerson> <Name>Magnar Koman, Lege</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </HCPerson> </Inst> </HCP> </ResponsibleHcp> Ansvarlig helsepersonell og tilhørende enhet Opplysninger om ansvarlig helsepersonell og tilhørende enhet oppgis i meldingen under tilknyttet tjenesteyter (RelServProv). <Message/ServReport/RelServProv> (gjelder for hele svarrapporten) <Message/ServReport/ResultItem/RelServProv> (gjelder dersom det oppgis ansvarlig for et delresultat («ResultItem»)). Rollen oppgis i <../RelServProv/Relation>. Kodeverdi AHP (Ansvarlig helsepersonell) benyttes. Andre kodeverdeier, f.eks. ARP Ansvarlig for rapport, kan benyttes ved behov dersom det kun oppgis er om ansvarlig enhet. Følgende kodeverk benyttes for relasjon til ansvarlig helsepersonell: Svarrapport 1.3 og 1.4: kodeverk 8254 Type relasjon til tilknyttet tjenesteyter. 19

20 Kun er om enhet Som minimum skal følgende oppgis: Navn på enhet Telefonnummer I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: Postadresse til enhet XML-eksempel <RelServProv> <Relation V="ARP" DN="Ansvarlig for rapport" /> <HCP> <Inst> <Name>Den Gode Lab</Name> </Inst> <Address> <Type DN="Postadresse" V="PST" /> <StreetAdr>Utforskningsveien 99</StreetAdr> <PostalCode>7979</PostalCode> <City>Trondheim</City> <TeleAddress V="tel: "/> </Address> </HCP> </RelServProv> Opplysninger om ansvarlig helsepersonell og enhet Som minimum skal det oppgis: Navn på enhet Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse til enhet Profesjon (ustrukturert som del av navn til helsepersonell) XML-eksempel <RelServProv> <Relation V="AHP" DN="Ansvarlig helsepersonell" /> <HCP> <Inst> 20

21 <Name>Den Gode Lab</Name> <HCPerson> <Name>Mykke Plasme, Bioingeniør </Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </HCPerson> </Inst> <Address> <Type V="PST" DN="Postadresse"/> <StreetAdr>Utforskningsveien 99</StreetAdr> <PostalCode>7979</PostalCode> <City>Trondheim</City> <TeleAddress V="tel: "/> </Address> </HCP> </RelServProv> Kun er om ansvarlig helsepersonell Som minimum skal det oppgis: Navn på helsepersonell Telefonnummer I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse til enhet Profesjon: o Kodeverk 9060 Kategori helsepersonell benyttes for å angi profesjon for Svarrapport 1.3 og 1.4 o Type profesjon for helsepersonell oppgis i <../RelServProv/HCP/HCProf/Type> XML-eksempel <RelServProv> <Relation V="AHP" DN="Ansvarlig helsepersonell" /> <HCP> <HCProf> <Type DN="Bioingeniør" V="BI"/> <Name>Mykke Plasme</Name> <Id> </Id> <TypeId V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </HCProf> </HCP> 21

22 </RelServProv> Pasientens fastlege Det er ikke mulig å angi er om pasientens fastlege strukturert i en svarrapport fordi elementet for Tilknyttet tjenesteyter (RelServprov) benyttes til å oppgi er om ansvarlig helsepersonell og tilhørende enhet. Vanligvis er det ikke behov for å legge inn er om pasientens fastlege. 22

23 3 Pleie- og omsorgsmeldinger I pleie- og omsorgsmeldingene kan kontakter oppgis som en organisatorisk enhet (TilknyttetEnhet), en helseperson som er ansvarlig for dokumentet/meldingen (AnsvarForRapport) eller som en kontaktperson (KontaktpersonHelsepersonell). Aktuelle klasser fra informasjonsmodellen for disse tre XML-strukturene er vist i Figur 2. Figur 2 Informasjonsmodell for kontakter i PLO-meldinger Organisatoriske enheter som er relevant for denne meldingen/dokumentet, for eksempel en avdeling eller post ved et sykehus, eller navnet på et sykehjem oppgis i klassen Tilknyttet enhet. Ansvarlig for innholdet i denne meldingen/dokumentet oppgis i Ansvar for rapport. Kontaktperson helsepersonell benyttes til å registrere helsepersonell som har en rolle i tilknytning til pasientbehandlingen, for eksempel kontaktlege, pasientens fastlege mv. Kontakter for pleie- og omsorgsmeldingene er beskrevet for versjon 1.5 (HIS 80704:2009) [11] og versjon 1.6 (HIS 80704:2014) [12], og kan benyttes for alle PLOmeldingene. Type Avsender og mottaker Opplysninger om avsender og mottaker skal oppgis i henhold til standard for tjenestebasert adressering [1]. Avsender og mottaker skal oppgis under følgende XML-elementer i Hodemelding[2]: Avsender: <MsgHead/MsgInfo/Sender> Primærmottaker: < MsgHead/MsgInfo/Receiver> 23

24 Kopimottaker: <MsgHead/MsgInfo/OtherReceiver> Ansvarlig og tilknyttet helsepersonell Informasjon om helsepersonell som har en rolle til pasienten og innholdet i meldingen oppgis i KontaktpersonHelsepersonell. Hvis man ønsker å angi navn på helseperson som godkjenner innholdet i meldingen/dokumentet, benyttes AnsvarForRapport. <MsgHead/Document/RefDoc/Content/xxx/ KontaktpersonHelsepersonell> <MsgHead/Document/RefDoc/Content/xxx/AnsvarForRapport> Merk: Det er samme XML sti for alle PLO-meldingene. «xxx» står for det aktuelle XML-elementet som angir den enkelte PLO-melding, f.eks. <MedisinskeOpplysninger> Rollen oppgis i <../KontaktpersonHelsepersonell/Kontaktperson/RoleToPatient> Relevant rolle velges fra kodeverk: 9034 Helsepersonells funksjoner m.v. i forhold til pasient Følgende er skal alltid følge med: Navn på helsepersonell Profesjon Rolle helsepersonellet har til pasienten i henhold til kodeverk 9034 Telefonnummer hvis dette ikke er oppgitt i TilknyttetEnhet I tillegg kan følgende er følge med når det er aktuelt: HPR-nummer Merknad o Her kan man oppgi stilling, for eksempel overlege, turnuslege XML-eksempel: <KontaktpersonHelsepersonell> <Kontaktperson> <fk1:typehealthcareprofessional V="LE" DN="Lege"/> <fk1:roletopatient V="1" DN="Pasientansvarlig lege" S=" "/> <fk1:familyname>lin</fk1:familyname> <fk1:givenname>rita</fk1:givenname> 24

25 <fk1:ident> <fk1:id> </fk1:id> <fk1:typeid V="HPR" DN="HPR-nummer" S=" "/> </fk1:ident> </Kontaktperson> <Merknad>Pasientansvarlig overlege</merknad> </KontaktpersonHelsepersonell> Ansvarlig/ utførende enhet Informasjon om organisatorisk enhet som har en rolle til pasienten og innholdet i meldingen oppgis i TilknyttetEnhet. <MsgHead/Document/RefDoc/Content/xxx/TilknyttetEnhet > Merk: Det er samme XML sti for alle PLO-meldingene. «xxx» står for det aktuelle XML-elementet for den enkelte PLO-melding, f.eks. <MedisinskeOpplysninger> Følgende er skal alltid følge med: Navn på organisatorisk enhet Telefonnummer Opplysninger som kan være med Identifikator til enheten Merknad o Her kan man oppgi relevante er om enheten som ikke fremkommer av navnet XML-eksempel: <TilknyttetEnhet> <Kontaktenhet> <fk1:organisationname>indremedisin, sengepost 5</fk1:OrganisationName> <fk1:ident> <fk1:id>imsp5</fk1:id> <fk1:typeid V="LOK" DN="Lokal identifikator uten nærmere angivelse" S=" "/> </fk1:ident> <fk1:telecom> <fk1:teleaddress V="tel: "/> </fk1:telecom> </Kontaktenhet> </TilknyttetEnhet> 25

26 Pasientens fastlege Opplysninger om pasientens fastlege skal oppgis i KontaktpersonHelsepersonell <MsgHead/Document/RefDoc/Content/xxx/KontaktpersonHelsepersonell> Merk: Det er samme XML sti for alle PLO-meldingene. «xxx» står for det aktuelle XML-elementet for den enkelte PLO-melding, f.eks. <MedisinskeOpplysninger> Følgende er skal alltid følge med: Navn på fastlegen Kodeverdien 6 (Fastlege) fra kodeverk 9034 Opplysninger som kan være med og bør være med når de er tilgjengelig HPR-nummer Telefonnummer XML-eksempel: <KontaktpersonHelsepersonell> <Kontaktperson> <fk1:typehealthcareprofessional V="LE" DN="Lege"/> <fk1:roletopatient V="6" DN="Fastlege" S=" "/> <fk1:familyname>lin</fk1:familyname> <fk1:givenname>rita</fk1:givenname> </Kontaktperson> </KontaktpersonHelsepersonell> 26

27 4 Dialogmelding I Dialogmelding kan kontakter oppgis som en helseperson. Overordnet informasjonsmodell for denne XML-strukturen er vist i Figur 3. Figur 3 Informasjonsmodell for kontaktperson i Dialogmelding Kontakter for Dialogmelding er beskrevet for versjon 1.0 (HIS 80603:2006) [13]. Type Avsender og mottaker Opplysninger om avsender og mottaker skal oppgis i henhold til standard for tjenestebasert adressering [1]. Avsender og mottaker skal oppgis på følgende steder i xml-strukturen i Hodemelding: Avsender: <MsgHead/MsgInfo/Sender> Primærmottaker: <MsgHead/MsgInfo/Receiver> Kopimottaker: <MsgHead/MsgInfo/OtherReceiver> Ansvarlig og tilknyttet helsepersonell Informasjon om helsepersonell som er knyttet til bruken av Dialogmelding og innholdet i meldingen. i hhv. Forespørsel og Svar på forespørsel 27

28 <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/Foresporsel/RollerRela tertnotat> <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/Notat/RollerRelatertNo tat> Rollen oppgis i <../RollerRelatertNotat/RoleToPatient> Relevant rolle velges fra Kodeverk 9034 Helsepersonells funksjoner m.v. i forhold til pasient Følgende er skal alltid oppgis: Navn på helsepersonell Telefon I tillegg kan følgende er oppgis når det er aktuelt: HPR-nummer Postadresse Profesjon for helsepersonellet o Kodeverk 9060 «Kategori helsepersonell» benyttes for å angi profesjon. o Profesjon for helsepersonell oppgis i <../RollerRelatertNotat/HealthcareProfessional/TypeHealthcar eprofessional>. XML-eksempel: <RollerRelatertNotat> <RoleToPatient DN="Primærkontakt" V="9" S=" "/> <HealthcareProfessional> <TypeHealthcareProfessional DN="Lege" V="LE" /> <FamilyName>Koman</FamilyName> <GivenName>Magnar</GivenName> <Ident> <fk1:id> </fk1:id> <fk1:typeid DN="HPR-nummer" V="HPR" S=" "/> </Ident> <Address> <fk1:type DN="Postadresse" V="PST" /> <fk1:streetadr>erling Skakkes gate 75</fk1:StreetAdr> <fk1:postalcode>7012</fk1:postalcode> <fk1:city>trondheim</fk1:city> </Address> 28

29 <TeleCom> <fk1:teleaddress V="tel: "/> </TeleCom> </HealthcareProfessional> </RollerRelatertNotat> Ansvarlig/ utførende enhet Ingen steder i meldingen å oppgi strukturert informasjon om ansvarlig/utførende enhet. Pasientens fastlege Pasientens fastlege kan oppgis ved å benytte kodeverdi 6 fastlege i rollen til helsetjenesteyter Opplysninger om pasientens fastlege skal oppgis i RolleRelatertNotat i forespørsel <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/Foresporsel /RollerRelatertNotat> i Svar på forespørsel <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/Notat/ RollerRelatertNotat> Følgende er skal alltid følge med: Navn på fastlegen Kodeverdien 6 (Fastlege) fra kodeverk 9034 Opplysninger som kan være med og bør være med når de er tilgjengelig HPR-nummer Telefonnummer XML-eksempel: <KontaktpersonHelsepersonell> <Kontaktperson> <fk1:typehealthcareprofessional V="LE" DN="Lege"/> <fk1:roletopatient V="6" DN="Fastlege" S=" "/> <fk1:familyname>lin</fk1:familyname> <fk1:givenname>rita</fk1:givenname> </Kontaktperson> </KontaktpersonHelsepersonell> 29

30 Referanser [1] Direktoratet for e-helse, «HIS : Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling», URL: HIS_1153_2_2016.aspx [2] Helsedirektoratet, «HISD 80601:2006 Standard for hodemelding - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2», URL: [3] Helsedirektoratet, «HIS 80517:2005 Elektronisk utveksling av henvisning XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.0», [4] Helsedirektoratet, «HIS 80517:2014 Henvisning - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.1», [5] Helsedirektoratet, «HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin. Versjon 1.5», [6] Helsedirektoratet, «HIS 1160:2014 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin. Versjon 1.6», [7] Helsedirektoratet, «HIS 80226:2006 Epikrise. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.1», 2006 [8] Helsedirektoratet, «HIS 80226:2014 Epikrise. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2», 2014 [9] Helsedirektoratet, «HIS 80822:2008 Svarrapportering av medisinske tjenester. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.3», 2008 [10] Helsedirektoratet, «HIS 80822:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.4», 2014 [11] Helsedirektoratet, «HIS 80704:2009 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten. Versjon 1.5», 2009 [12] Helsedirektoratet, «HIS 80704:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.6», 2014 [13] Helsedirektoratet, «HIS 80603:2006 Standard for dialogmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.0»,

31 Vedlegg A: Oversikt over hvor kontaktene skal oppgis Tabell 1 nedenfor gir en overordnet oversikt over hvor de ulike ene skal plasseres i meldingene for de ulike standardene. Merk: Avsender og mottaker er adresse- og ikke kontakter, men er likevel tatt med i denne oversikten for å vise en komplett oversikt over hvor adresse- og kontakter skal oppgis i de ulike standardene. Tabell 1: Oversikt over hvor ulike er skal oppgis i de ulike standardene Type Standard Plassering Avsender Rekvisisjon <Message/ServReq/Requester> Henvisning Svarrapport Epikrise Dialogmelding <Message/ServReq/Requester> <Message/ServReport/ServProvider> <Message/ServRprt/ServProvider> <MsgHead/MsgInfo/Sender> PLO-meldinger <MsgHead/MsgInfo/Sender> Primærmottaker Rekvisisjon <Message/ServReq/ServProvider> Henvisning Svarrapport Epikrise Dialogmelding <Message/ServReq/ServProvider> <Message/ServReport/Requester> <Message/ServRprt/Requester> <MsgHead/MsgInfo/Receiver> PLO-meldinger <MsgHead/MsgInfo/Receiver> Kopimottaker Rekvisisjon <Message/ServReq/CopyDest> Henvisning Svarrapport Epikrise Dialogmelding <Message/ServReq/CopyDest> <Message/ServReport/CopyDest> <Message/ServRprt/CopyDest> <MsgHead/MsgInfo/OtherReceiver> 31

32 PLO-meldinger <MsgHead/MsgInfo/OtherReceiver> Henviser/rekvirent 2 Rekvisisjon <Message/ServReq/Patient/ResponsibleHcp> Ansvarlig/ utførende Henvisning Svarrapport Epikrise Rekvisisjon Henvisning Svarrapport Epikrise Dialogmelding forespørsel Dialogmelding Svar på forespørsel <Message/ServReq/Patient/PatRelHCP> <Message/ServReport/Patient/ResponsibleHcp> <Message/ServRprt/Patient/PatRelHCP> Dekkes av «Henviser/rekvirent» Dekkes av «Henviser/rekvirent» <Message/ServReport/RelServProv> <Message/ServRprt/RelServProvider> <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/For esporsel/rollerrelatertnotat> <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/No tat/rollerrelatertnotat> PLO-meldinger <MsgHead/Document/RefDoc/Content/xxx/ KontaktpersonHelsepersonell> Pasientens fastlege Henvisning Epikrise Dialogmelding forespørsel Dialogmelding Svar på forespørsel <MsgHead/Document/RefDoc/Content/xxx/ AnsvarForRapport> <Message/ServReq/Patient/PatRelHCP> <Message/ServRprt/Patient/PatRelHCP> <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/ Foresporsel/RollerRelatertNotat> <MsgHead/Document/RefDoc/Content/Dialogmelding/ Notat/RollerRelatertNotat> PLO-meldinger <MsgHead/Document/RefDoc/Content/xxx/ KontaktpersonHelsepersonell> 2 Gjelder kun dersom det ikke av informasjonen i Requester-elementet fremgår hvem som er henviser/rekvirent 32

33 Besøksadresse Verkstedveien Oslo Postadresse Postboks 6737 St. Olavs plass 0130 OSLO 33

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2017 HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding

Detaljer

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling HIS 1153-2: 2016 Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering - Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Kolofon Publikasjonens tittel:

Detaljer

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 20.04.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Tjenestebasert

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 14.06.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Forespørsel og svar på forespørsel

Forespørsel og svar på forespørsel Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel Inkluderer errata Sist oppdatert: 29.08.2017 HIS 1152:2006 Publikasjonens tittel: Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger Gjelder henvisning, epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1154:2018 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

Helsefaglig dialog v1.1. Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding

Helsefaglig dialog v1.1. Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding Helsefaglig dialog v1.1 Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding HIS 1077:2017 Publikasjonens tittel: Helsefaglig dialog v1.1 Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding Rapportnummer

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML

HISD 1032:2011. Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML Side 1 av 14. Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot XML HISD 1032:2011 Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 1 av 14 Notat: Den gode henvisning minstekrav og mapping mot ML Side 2 av 14 Den gide henvisning minstekrav og mapping mot ML Publikasjonens

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Service, Action og Role i ebxml-konvolutten Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning NOTAT Til Forfatter Leverandører og andre interesserte Annebeth Askevold Dato 11.12.2011 (rettet skrivefeil 28.02.2012) KITH-notat nr. 1044 Basismeldinger, PLO-meldinger og Dialogmelding 1. Innledning

Detaljer

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten HISD 1103:2015 Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Teknisk standard nr.: HISD 1103:2015 Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Tilbakemelding på henvisning

Tilbakemelding på henvisning Tilbakemelding på henvisning HIS 1206 Høringsutkast :2018 Publikasjnens tittel: Tilbakemelding på henvisning Teknisk standard nummer HIS 1206 Høringsutkast :2018 Utgitt av: Direktratet fr e-helse Utgitt:

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Veiledning Status: Til kommentering 23. februar 2009 KITH 4/09 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 2

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1102:2014 Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av standardene for

Detaljer

EPJ-løftet. Vedlegg til meldinger, fastleger. [Rapportnummer]

EPJ-løftet. Vedlegg til meldinger, fastleger. [Rapportnummer] EPJ-løftet Vedlegg til meldinger, fastleger [Rapportnummer] Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Formål 2 3. mfang og avgrensninger 3 3.1 Ønsket funksjonalitet 3 3.2 Brukerhistorier 3 Fastlege - kommunale pleie og

Detaljer

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering HISD 1168:2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering Utgitt: 27.05.2016 Publikasjonsnummer: HISD 1168:2016

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen NOTAT Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen 1. Revisjon av henvisningsmeldingen 1.1. Bakgrunn Det er i det nasjonale og de regionale booking-prosjektene

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av klinisk kjemisk laboratorieundersøkelser

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av klinisk kjemisk laboratorieundersøkelser Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av klinisk kjemisk laboratorieundersøkelser Vedlegg til: KITH rapport R29/03 Meldingsversjon: 1.3, 13.10.2003 Dokumentversjon: 0.9, 01.12.2003 Veiledning

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser

Rekvirering av medisinske tjenester Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser Veiledning i bruk av meldingen for rekvirering av radiologiske undersøkelser Vedlegg til: KITH rapport R29/03 Meldingsversjon: 1.3, 13.10.2003 Dokumentversjon: 1.0, 22.04.2004 Veiledning i bruk av meldingen

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

NOTAT. Endringsnotat - PLO-meldinger Endringer fra v1.4 til 1.5. Til Elin-k leverandører Fra KITH Dato 08. september 2009

NOTAT. Endringsnotat - PLO-meldinger Endringer fra v1.4 til 1.5. Til Elin-k leverandører Fra KITH Dato 08. september 2009 NOTAT Til Elin-k leverandører Fra KITH Dato 08. september 2009 Endringsnotat - PLO-meldinger Endringer fra v1.4 til 1.5 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Innføring av endringene... 2 2.1. Oppsummering av endringer...

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning

Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning XML-meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 10. oktober 2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R26/03 ISBN 82-7846-189-9 KITH-rapport TITTEL ELEKTRONISK

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0

Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0 Til: Fra: Helsedirektoratet Helse Vest RHF Dato: 28.10.2015 Arkivref: - Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0 Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger)

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 29.2.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? ~samhandling for helse og velferd

Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? ~samhandling for helse og velferd Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? Noen vanlige feil ved implementering av labmeldinger Sending og mottak av rekvisisjoner v 1.5 Sending og mottak av svarmeldinger v 1.3 Sending av

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80704:2009.. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med

Detaljer

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012 HISD 1157:2009.. Notat: Legemidler i PLO-meldingene Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 1 Publikasjonens tittel: Notat: Legemidler i PLO-meldingene Teknisk standard

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 HELSE SØR-ØST Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404 Telefc)n: (2411 elefoks: 62 50 55 01 posirnott:3khelse-sorost.nc: Org.nr. 991 324 968 MOTTATT 3 NOV2015 Li_rjRLi ;r(:)1ar(..t.tj Helsed irektoratet Postboks

Detaljer

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 1 Innhold Innledning om dokumentet... 2 Nye meldinger, endrede navn på meldinger... 2 Meldinger med endrede navn fra 1.6 til

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Meldingsversjon: 1.0, datert 11.10.2006 Akseptansetest sending Dialogmelding, forespørsel, svar og notat 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Meldingsversjon: 1.4 datert 20.05.2005 2 Akseptansetest mottak Rekvirering Radiologi Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Helsedirektoratet Deres ref.: e-helse 15/54-1 Deres ref.: Inger Dybdahl Sørby Vår ref.: Msl1204ikt Sted/Dato: Bodø, 15.02.16 Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Applikasjonskvittering 1.0 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering 1.0 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk HIS 8045:2004 Applikasjonskvittering.0 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert:..206 [Rapportnummer]

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer