Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling"

Transkript

1 HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1

2 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2350 Støttedokument: HISD: 1153:2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling Styring og analyse Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Forfattere: Magnus Alsaker 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSEKRAV TIL TJENESTEBASERT ADRESSERING OG IDENTIFIKATORER VED ELEKTRONISK SAMHANDLING... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEFINISJONER PRINSIPPER OG KRAV TIL TJENESTEBASERT ADRESSERING OM DOKUMENTET OG MÅLGRUPPE HVA ER TJENESTEBASERT ADRESSERING? Kommunikasjonsparter og tjenestebasert adressering KRAV TIL REGISTRERING AV TJENESTER I ADRESSEREGISTER Brukerveiledninger for Adresseregisteret BRUK AV IDENTIFIKATORER I DEN ELEKTRONISKE SAMHANDLINGEN HER-ID SOM UNIK IDENTIFIKATOR I DEN ELEKTRONISKE SAMHANDLINGEN BRUK AV HER-ID PÅ TRANSPORTNIVÅ I DEN ELEKTRONISKE SAMHANDLINGEN BRUK AV HER-ID I HODEMELDING OG FAGMELDINGER REFERANSELISTE VEDLEGG A: HER-ID OG RELATERTE LØSNINGER SAMMENHENGEN MELLOM TJENESTER, EDI-ADRESSER OG FAGSYSTEMER HER-ID OG CPP/CPA SERTIFIKATOPPSLAG VEDLEGG B: EKSEMPLER PÅ ADRESSERING AV MELDINGER TIL EN KOMMUNE I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») På transportnivå (i «teknisk rammeverk») TIL ET SYKEHUS I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») På transportnivå (i «teknisk rammeverk»)

4 1. Definisjoner Definisjoner av viktige begreper brukt i dette dokumentet: Begrep EDI-adresse HER-id Kommunikasjonspart Tjenestebasert adressering Tjeneste Definisjon Elektronisk adresse som brukes ved elektronisk kommunikasjon. EDI-adresser som legges på virksomhetsnivå arves til underliggende kommunikasjonsparter for virksomheten hvis kommunikasjonsparten ikke har ført opp egen EDI-adresse. Identifikator som identifiserer de kommunikasjonspartene som er registrert i Adresseregisteret. En HER-id kan identifisere en virksomhet eller en tjeneste. Personer med registrert HER-id er i prinsippet en tjeneste i adresseringssammenheng. Den aktøren som er part i en samhandlingssituasjon. Kommunikasjonsparten representerer en tjeneste og vil alltid tilhøre en virksomhet. Adresseringsmetodikk som baserer seg på at en adresserer meldinger til tjenester hos en virksomhet (fremfor å adressere en melding til en organisatorisk enhet). Eksempel på en tjeneste er «Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg» som kommuner skal registrere som en tjeneste i Adresseregisteret. En oppføring i Adresseregisteret som er kommunikasjonsparten ved tjenestebasert adressering. En tjeneste vil alltid tilhøre en virksomhet. 4

5 ebxmlrammeverk Hode-melding HER-id som unik identifikat or Tjenestebasert adressering 2. Prinsipper og krav til tjenestebasert adressering Målsettingen er å etablere og gjennomføre tjenestebasert adressering med bruk av HER-id som eneste gyldige identifikator for elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering skal sikre robust og enhetlig adresseringsmetodikk som frikobler adressering fra intern organisering Målsettingen innebærer at enhver avsender og mottaker skal representere en tjeneste Alle virksomheter skal selv legge inn nødvendige opplysninger om sine kommunikasjonsparter i Adresseregisteret Navn på tjenestetype hentet fra lovlige kodeverk HER-id til kommunikasjonsparten opprettes automatisk ved registering av ny kommunikasjonspart i Adresseregisteret Postadresse EDI-adresse Lenke til krypteringssertifikat og signeringssertifikat Andre kontaktopplysninger (telefon, e-post mv.) kan også legges inn Det er et krav at virksomheter må ha registrert minst en tjeneste i Adresseregisteret for å utveksle meldinger med helsefaglig innhold elektronisk HER-id skal alltid identifisere kommunikasjonsparten, det vil si en tjeneste som en aktør har registrert under sin virksomhet i Adresseregisteret En kommunikasjonspart (dvs. en tjeneste) skal aldri ha mer enn én HER-id Hodemelding skal benyttes for alle nye fagmeldinger hvor dette er spesifisert HER-id skal identifisere aktørene som kommuniserer Følgende identifikatorer skal brukes for adresseringsinformasjon i Hodemeldingen (gjelder både avsender og mottaker): Nivå 1: HER-id for virksomheten SKAL oppgis o Organisasjonsnummer for virksomheten KAN oppgis i tillegg Nivå 2: HER-id for kommunikasjonsparten SKAL oppgis HER-id skal identifisere kommunikasjonspartene i samhandlingen. Følgende identifikatorer skal brukes for avsender (eb:from) og mottaker (eb:to): HER-id for kommunikasjonsparten SKAL oppgis (dvs. tilsvarende nivå 2 i Hodemeldingen) 5

6 Figur 1 Komplett melding med id-er og adresser Figuren over viser hvordan kravene til tjenestebasert adressering og id-er vil gjenspeiles i en melding som sendes fra en aktør til en annen. Figuren over viser Hodemelding (med tilhørende fagmelding), ebxml-konvolutt og transportkonvolutt og hvilke id-er som brukes på de ulike delene. Det er også angitt hvilke deler av ebxml-konvolutten som er kryptert og signert med sertifikater. I noen fagmeldinger kan det også være aktuelt å oppgi informasjon om f.eks. hvem som er ansvarlig for det helsefaglige innholdet i fagmeldingen. Dette er vist under Fagmelding hvor det er angitt ansvarlig lege med HPR-nummer. Informasjon om for eksempel ansvarlig helsepersonell i fagmeldinger skal ikke brukes til adresseringsinformasjon og skal behandles forskjellig fra adresseringsinformasjonen i Hodemeldingen. Informasjonen er likevel tatt med for å vise hvilken informasjon som kan ligge i de ulike meldingene og for å vise hvordan informasjonen i Hodemeldingen skiller seg fra informasjon i fagmeldingen. 6

7 2.1. Om dokumentet og målgruppe Dette dokumentet beskriver krav til tjenestebasert adressering og bruk av HER-id som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over Norsk Helsenett og bruk av Adresseregisteret. Målgruppen for dokumentet er leverandører, IT-personell og systemansvarlige som utvikler eller arbeider med løsninger og systemer knyttet til elektronisk samhandling i helsesektoren Hva er tjenestebasert adressering? Tjenestebasert adressering er en adresseringsmetodikk som baserer seg på at en i Adresseregisteret oppfører kommunikasjonsparten(e) som tjeneste(r) (f.eks. «Somatikk plo meldingsmottak»), fremfor at en oppfører organisasjonsenhetene (klinikker, avdelinger etc.), som vil være aktører i samhandlingen. En tjeneste i tjenestebasert adressering er den logiske kommunikasjonsparten en virksomhet ønsker skal benyttes i elektronisk samhandling. Det er viktig å forstå i denne sammenhengen at det ikke nødvendigvis er noe en-til-en forhold mellom en tjeneste i tjenestebasert adressering og de fagsystemer eller helsefaglige tjenester hos virksomhetene som vil involveres av samhandlingssituasjonen. En virksomhet kan velge å registrere tjenester for tjenestebasert adressering pr. fagsystem, mens andre virksomheter kan velge å registrere en tjeneste som dekker flere fagsystemer, eller registrere flere tjenester som dekker samme fagsystem. Ved tjenestebasert adressering vil avsender, uavhengig av antall fagsystem og tjenester hos mottaker, adressere forsendelsen til det som er aktuell tjeneste hos mottakeren. Fordelene ved tjenestebasert adressering er blant annet: - Tjenestebasert adressering sikrer at en melding kan inngå i riktig arbeidsflyt og behandles av riktig fagkompetanse. - Enklere vedlikehold i Adresseregisteret siden personer og intern organisering ikke vedlikeholdes i Adresseregisteret. - Tjenestebasert adressering åpner for at EPJ-systemene kan tilrettelegge for tilgangskontroll basert på mottakeradressen. - Enhetlig fremstilling av kommuner og aktører i spesialisthelsetjenesten bidrar til enhetlig adresseringsmetodikk. - Enklere for avsender å finne riktig mottaker uavhengig av geografisk tilhørighet og intern organisering hos mottaker. Tjenestebasert adressering bidrar til en robust og enhetlig adresseringsmetodikk som er uavhengig av geografi og intern organisering. Tjenestebasert adressering bidrar også til enhetlig begrepsbruk. Årsaken til dette er at tjenestene til en aktør vanligvis er mer stabile 7

8 over tid enn intern organisering (i form av klinikker, avdelinger, poster etc.), og det sikrer også en enhetlig måte å navngi kommunikasjonspartene på uavhengig av geografisk lokasjon Eksempel: Legevakttjenesten i Trondheim kommune skal sende en melding til røntgen ved St. Olavs Hospital HF. I dette tilfellet er det tjenestene «Legevakttjeneste» i Trondheim kommune og «Røntgen» ved St. Olavs hospital som er kommunikasjonspartene i samhandlingen. Om tjenesten «Røntgen» ved St. Olavs hospital er organisert i en klinikk, avdeling eller noe annet er uinteressant med tanke på korrekt adressering av den elektroniske forsendelsen. Tjenestebasert adressering er vedtatt brukt for kommunene i 2007 [1] av KS og for spesialisthelsetjenesten i 2010 av Nasjonal IKT og Nasjonalt meldingsløft Kommunikasjonsparter og tjenestebasert adressering En kommunikasjonspart er den parten en forholder seg til i den elektroniske samhandlingen. Eksempler på kommunikasjonsparter kan være: Tjenesten «Somatikk plo meldingsmottak» i et Helseforetak Tjenesten «Røntgen» ved et privat røntgeninstitutt Ved samhandling mot et HF, kommuner og andre aktører vil kommunikasjonsparten være en tjeneste som virksomheten har oppført i Adresseregisteret Krav til registrering av tjenester i Adresseregister Prinsippet om tjenestebasert adressering fører til at alle virksomheter må registrere sine kommunikasjonsparter som tjenester i Adresseregisteret. Alle virksomheter skal ha minimum en kommunikasjonspart for den elektroniske samhandlingen. KRAV 1) Adresseregisteret skal alltid være oppdatert med de kommunikasjonspartene en virksomhet ønsker skal være tilgjengelige for sektoren 2) Alle virksomheter skal være registrert minst én kommunikasjonspart i Adresseregisteret 3) En kommunikasjonspart er en tjeneste ved en virksomhet, og alle aktører skal registrere sine tjenester under sin virksomhet Dersom en virksomhet/aktør ønsker kun å ha ett felles mottak for all elektronisk kommunikasjon skal det registreres en tjeneste i Adresseregisteret som i praksis da vil fungere som et «fellesmottak» for all inngående samhandling. 8

9 Brukerveiledninger for Adresseregisteret For mer informasjon om hvordan ulike aktører registrerer informasjon i Adresseregisteret vises det til følgende veiledninger som er tilgjengelige fra følgende websider om Adresseregisteret - Generelt om Adresseregisteret: Om Adresseregisteret [2] - For spesialisthelsetjenesten: Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten [3] - For kommunehelsetjenesten: Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten [4] - For fastleger og tannleger: Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger [5] 9

10 3. Bruk av identifikatorer i den elektroniske samhandlingen 3.1. HER-id som unik identifikator i den elektroniske samhandlingen Når kommuner og virksomheter inngår kundeforhold med Norsk Helsenett, blir de registrert i Adresseregisteret. De kan da registrere kommunikasjonsparter, som blir identifisert med HER-id. HER-id er et løpenummer, slik at neste registrerte enhet får neste tilgjengelige løpenummer (HER-id) som skal benyttes til å identifisere avsender og mottaker unikt. Alle nødvendige kommunikasjonsopplysninger om en kommunikasjonspart (som EDIadresse, sertifikatopplysninger mv.) kan hentes ved oppslag i Adresseregisteret basert på HER-id. HER-id identifiserer en aktør i en gitt rolle og alle kommunikasjonsparter som skal utveksle elektroniske meldinger i helsenettet skal være entydig identifisert via sin HER-id. KRAV 4) En kommunikasjonsparts HER-id skal alltid være den identifikatoren som entydig identifiserer kommunikasjonsparten i den elektroniske samhandlingen, både i rollen som avsender og som mottaker Ved elektronisk adressering skal HER-id være den type identifikator som på en entydig måte identifiserer avsender og mottaker i den elektroniske samhandlingen. Det betyr at organisasjonsnummer, eller andre id-er, ikke skal benyttes som identifikasjon av partene i den elektroniske samhandlingen. Dette gjelder både på transportnivå for ebxml og på applikasjonsnivå for Hodemeldingen (eller fagmeldinger som ikke bruker Hodemeldingen) Bruk av HER-id på transportnivå i den elektroniske samhandlingen I den elektroniske samhandlingen på transportnivå skal HER-id benyttes til å identifisere mottaker og avsender for å sikre korrekt adressering av meldinger. Med dette menes det at HER-id skal identifisere de faktiske kommunikasjonspartene som samhandler. Dersom en tenker seg at helseforetak/kommune/legekontor er nivå 1 og tjenesten på nivå 2, så er det HER-id på nivå 2 som en alltid skal oppgi i det tekniske rammeverket som brukes for transport. Kommunikasjonsparten identifiserer alltid en tjeneste ved en virksomhet. Med teknisk rammeverk menes det som benyttes for å transportere fagmeldingen, f.eks. ebxmlkonvolutt, AMQP eller andre tilsvarende rammeverk. 10

11 Eksempel: Dersom en sender en melding til Medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital HF, så er det «Medisinsk mikrobiologi» ved St. Olavs Hospital som er den faktiske kommunikasjonsparten og det er HER-id til «Medisinsk mikrobiologi» som skal benyttes. HER-id for St. Olavs HF skal ikke benyttes. Eksempel: Dersom en sender en melding til sykepleietjenesten innenfor pleie- og omsorg i en kommune, er det HER-id for «Sykepleietjenesten, pleie- og omsorg» ved den aktuelle kommunen en skal bruke, ikke kommunen sin HER-id. Å bruke HER-id (eller organisasjonsnummer) kun for virksomheten er ikke presist nok for at den elektroniske samhandlingen vil fungere. Organisasjons- eller virksomhetsnummeret kan være knyttet til flere tjenester som hver har sin egen HER-id. Det blir derfor ikke presist nok å adressere til et organisasjonsnummer eller virksomhetsnummer. KRAV 5) I det tekniske rammeverket som benyttes for transporten skal alltid HER-id benyttes for å identifisere både avsender og mottaker 6) En HER-id som benyttes for å identifisere en avsender eller en mottaker i rammeverket skal alltid tilhøre selve kommunikasjonsparten (det vil si en tjeneste registrert under virksomheten i Adresseregisteret, dette tilsvarer «nivå 2» som skal brukes i Hodemeldingen) Samhandlingsarkitekturen [6] beskriver de standarder og tekniske rammeverk som kan brukes ved elektronisk samhandling innen helse- og omsorgssektoren. ebxml-rammeverket [7] beskriver at det kun er lovlig å identifisere en avsender/mottaker i meldingsutvekslingen i ebxml-konvolutten. Kravet om at HER-id skal identifisere kommunikasjonsparten (dvs. «nivå 2») betyr at organisasjonsnummer IKKE skal brukes i ebxml-konvolutten. Tilsvarende krav gjelder også om det brukes andre transportrammeverk enn ebxml Bruk av HER-id i Hodemelding og fagmeldinger I Hodemelding [8] skal HER-id være identifikator som på en entydig måte identifiserer den tjenesten som er mottaker/avsender av fagmeldingen (f.eks. PLO-meldingen) som sendes. I fagmeldinger kan det være aktuelt å bruke andre identifikatorer enn HER-id når det skal identifiseres enheter eller personer som ikke har noe med adresseringen å gjøre. Dette er eventuelt beskrevet i standarden/spesifikasjonen for den enkelte fagmelding. 11

12 For mer informasjon om hvordan HER-id skal brukes i Hodemelding og på fagmeldingsnivå, se standard for adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder [9]. 12

13 Referanseliste [1] Helsedirektoratet, «IS-1882: Handlingsplan 2011, Meldingsløftet i kommunene ,» [2] Helsedirektoratet, «Brukerdokumentasjon: Adresseregisteret - Om Adresseregisteret,» Url: [3] Helsedirektoratet, «Brukerveiledning: Adresseregisteret - Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten,» Url: Adresseregisteret-for-spesialisthelsetjenesten.pdf [4] Helsedirektoratet, «Brukerveiledning: Adresseregisteret - Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten,» Url: Adresseregisteret-for-kommunehelsetjenesten.pdf [5] Helsedirektoratet, «Brukerveiledning: Adresseregisteret - Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger,» Url: Adresseregisteret-for-fastleger-og-tannleger.pdf [6] Helsedirektoratet, Standardisering og samhandlingsarkitektur (HIS 1005:2010). Url: samhandlingsarkitektur.pdf [7] Helsedirektoratet, «HIS 1037:2011: Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet,» KITH, Url: veksling-v1_1.pdf [8] Helsedirektoratet, «HIS 80601:2006: Standard for hodemelding - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2,» Url: [9] Helsedirektoratet, «HIS 1029:2011: Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder,» KITH, Url: onalemeldingsstandarder.pdf [10] Helsedirektoratet, «IS-2175: Profil for CPP/CPA partnerprofiler og avtaler» Helsedirektoratet, Url: 13

14 Vedlegg A: HER-id og relaterte løsninger Sammenhengen mellom tjenester, EDI-adresser og fagsystemer En tjeneste som skal opptre som elektronisk kommunikasjonspart i Adresseregisteret skal være knyttet til en EDI-adresse. Flere tjenester kan være knyttet til samme EDI-adresse eller hver tjeneste kan ha sin egen EDI-adresse. Det er opptil hver aktør å avgjøre hvor mange EDI-adresser en ønsker å etablere. Som en generell regel anbefales det at det opprettes én EDI-adresse per fagsystem som er i bruk. Og dette gir da videre føringer om hvilke tjenester som benytter samme EDI-adresse. Eksempel på tenkt oversikt over fagsystem, tjenesteadresser og EDI-adresser for en virksomhet i spesialisthelsetjenesten [1]: Fagsystem Tjenesteadresse EDI-adresse (fiktiv) EPJ Laboratoriesystem Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Hjertesykdommer Lungesykdommer Klinisk farmakologi Klinisk nevrofysiologi Medisinsk mikrobiologi Radiologisystem Røntgen Av tabellen over ser en at det ikke nødvendigvis er en-til-en forhold mellom antall fagsystemer, tjenesteadresser og EDI-adresser. Eksempelvis kan en virksomhet ha ett laboratoriesystem, men ha registrert tre ulike tjenesteadresser som skal være de logiske kommunikasjonspartene knyttet til den elektroniske samhandlingen innenfor laboratorieområdet for virksomheten. For mer informasjon om Adresseregisteret vises det til brukerveiledning fra NHN for registrering av aktører i Adresseregisteret, se kapittel HER-id og CPP/CPA CPP (Collaboration-Protocol Profile) og CPA (Collaboration-Protocol Agreement) brukes for å beskrive hva to aktører kan samhandle elektronisk om. 14

15 CPP beskriver hvilke muligheter en aktør har implementert i sin systemløsning (summen av fagsystem og tilhørende meldingshåndterings-/kommunikasjons-system) for å kunne utføre elektronisk samhandling med andre aktører. CPA beskriver den faktiske meldingsutveksling som kan skje mellom to aktører og de konkrete kommunikasjonsparametere som skal benyttes i denne meldingsutvekslingen. En CPA representerer snittet av de to aktørenes CPP-er, dvs. det som er felles og som kan etableres på grunnlag av aktørenes publiserte CPP-er. Både i CPA og CPP benyttes HER-id for å angi hvilken kommunikasjonspart CPP/CPA gjelder for. For mer informasjon om bruk av CPP/CPA og HER-id, se nasjonal profil for CPP/CPA [10]. Sertifikatoppslag For kommunikasjonsparter brukes HER-id for å finne peker til gyldig PKI-sertifikat. Under hver elektronisk kommunikasjonspart i Adresseregisteret vil det være registrert peker til riktig virksomhetssertifikat. Dersom alle kommunikasjonspartene ved en virksomhet bruker samme sertifikat kan dette arves fra den virksomheten kommunikasjonsparten tilhører i Adresseregisteret. Dersom en virksomhet bruker flere ulike sertifikater for sine kommunikasjonsparter, må riktig sertifikatpeker registreres under den enkelte tjenesten. Sertifikatene brukes til kryptering og signering ved sending av meldinger, og til dekryptering og sjekk av signaturer (autentisering) ved mottak av meldinger. 15

16 Vedlegg B: Eksempler på adressering av meldinger Dette kapitlet inneholder eksempler på bruk av HER-id ved adressering til ulike aktører. Til en kommune Kommunene skal benytte tjenestebaserte adresser. Det skal alltid adresseres til den aktuelle tjenesten. I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») Følgende skal oppgis som adresseinformasjon i fagmeldingen / på applikasjonsnivå (dvs. i Hodemeldingen eller direkte i fagmeldingen for meldinger som ikke benytter hodemelding): - Informasjon om virksomheten (nivå 1 i XML-adressestruktur) o Navn på kommunen o HER-id til kommunen SKAL oppgis o Organisasjonsnummer til kommunen KAN oppgis - Informasjon om kommunikasjonsparten (nivå 2 i XML-adressestruktur) o Navn på tjenestetypen hentes fra kodeverk 8663, Kommunale helse- og sosialtjenester o HER-id for tjenesten SKAL oppgis Eksempel fra Hodemeldingen: <Receiver> <Organisation> <OrganisationName>Stavanger kommune</organisationname> <Ident> <Id>2503</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg</organisationname> <Ident> <Id>50106</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </Organisation> </Organisation> </Receiver> På transportnivå (i «teknisk rammeverk») Adresseinformasjon i på transportnivå (dvs. i ebxml-konvolutt, i AMQP-melding eller i andre rammeverk som benyttes): - HER-id til kommunikasjonsparten (dvs. til den tjenesten det adresseres til) SKAL oppgis 16

17 Eksempel fra ebxml-rammeverket: <eb:to> <eb:partyid eb:type="her">50106</eb:partyid> <eb:role> LOG_UTSKRIVNINGSKLARreceiver</eb:Role> </eb:to> Til et sykehus Sykehusene skal benytte tjenestebasert adressering. Det skal ikke adresseres til personer ved helseforetaket, men til den aktuelle tjenesten. I fagmeldingen (på «applikasjonsnivå») Følgende skal oppgis som adresseinformasjon i fagmeldingen / på applikasjonsnivå (dvs. i Hodemeldingen eller direkte i fagmeldingen for meldinger som ikke benytter hodemelding): - Informasjon om virksomheten (Nivå 1 i XML-strukturen) o Navn på HF o HER-id til HF SKAL oppgis o Organisasjonsnummer KAN oppgis - Informasjon om kommunikasjonsparten (nivå 2 i XML-adressestruktur) o Navn på tjenestetypen, inkludert behandlingssted (Annen stedsangivelse i adresseregisteret). Navn på tjenestetypen hentes fra kodeverk 8655 Helsehjelpsområde, 8654 Klinisk/medisinsk service, 8656 Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten, 8657 Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering o HER-id for tjenesten SKAL oppgis HER-id på dette nivået (nivå 2 i XML-strukturen) vil identifisere kommunikasjonsparten unikt Eksempel fra Hodemeldingen: <Receiver> <Organisation> <OrganisationName> ST OLAVS HOSPITAL HF</OrganisationName> <Ident> <Id>59</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> <Organisation> <OrganisationName>Medisinsk mikrobiologi, Trondheim </OrganisationName> <Ident> <Id>97539</Id> <TypeId V="HER" DN="HER-id" S=" "/> </Ident> </Organisation> </Organisation> </Receiver> 17

18 På transportnivå (i «teknisk rammeverk») Adresseinformasjon i på transportnivå (dvs. i ebxml-konvolutt, i AMQP-melding eller i andre rammeverk som benyttes): - HER-id til kommunikasjonsparten (dvs. til den tjenesten det adresseres til) SKAL oppgis Eksempel fra ebxml-rammeverket: <eb:to> <eb:partyid eb:type="her">97539</eb:partyid> <eb:role> REQ_MBIOreceiver</eb:Role> </eb:to> 18

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten HISD 1103:2015 Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Teknisk standard nr.: HISD 1103:2015 Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Oppdatert: 01.12.2016 IS-0524 1 Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no. Kopi: Fra: Nasjonal IKT HF post@nasjonalikt.no Dato: 7.1.2016 Deres ref: E-helse 15/54 Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

HIS : 2016 Tjenestebasert adressering. Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling HIS 1153-2: 2016 Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering - Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Kolofon Publikasjonens tittel:

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling

Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Tjenestebasert adressering Del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 20.04.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Tjenestebasert

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr

Helse Sør-Øst RHF Telefon: Postboks 404 Telefaks: Hamar Org.nr Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring

Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring // NOTAT Til: Helsedirektoratet Fra: NAV/Kontor for elektronisk samhandling Dato: 15.02.16 Krav til tjenestebasert adressering - Svar på høring Dette er NAVs kommentarer til høringsutkast «Krav til tjenestebasert

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54.

Hei, Vedlagt er vårt høringssvar på Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling, e-helse 15/54. From: Ervin Ricardo Reyes Sent: 15. februar 2016 16:22 To: Inger Dybdahl Sørby; Magnus Andre Alsaker Cc: Dag Hammer; olemw@enableit.no Subject: Høringssvar E-helse 15/54 Attachments: Standard tjenestebasert

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016

FIA Samhandling. EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 FIA Samhandling EPJ leverandørmøte, 10.mars 2016 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Innføring av elektronisk meldingsutveksling har vært prioritert

Detaljer

Forespørsel og svar på forespørsel

Forespørsel og svar på forespørsel Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel Inkluderer errata Sist oppdatert: 29.08.2017 HIS 1152:2006 Publikasjonens tittel: Standard for dialogmelding: Forespørsel og svar på forespørsel

Detaljer

Standard for dialogmelding: Avviksmelding

Standard for dialogmelding: Avviksmelding HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding: Avviksmelding Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert 06.03.2017 Publikasjonens tittel: HIS 1151:2006 Standard for dialogmelding:

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Helsedirektoratet Deres ref.: e-helse 15/54-1 Deres ref.: Inger Dybdahl Sørby Vår ref.: Msl1204ikt Sted/Dato: Bodø, 15.02.16 Høringsvar- foreløpig utkast. Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling

Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhet ved elektronisk samhandling Pasientsikkerhetskonferansen i Bodø, 29. september 2011 Mona Syversen, Sykehuspartner Min bakgrunn Interfakultær cand.mag.grad fra Universitetet i Oslo Bl.a.

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 18.08.2016 Referent Til stede Fraværende Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Sømløs og effektiv meldingskommunikasjon

Sømløs og effektiv meldingskommunikasjon NOTAT Til Fra KITH Dato 10.05.2007 Sømløs og effektiv meldingskommunikasjon Meldingsutveksling i dag er preget av tungvinte løsninger for å iverksette kommunikasjon med nye parter. Dette notatet søker

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2.

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2. Utarbeidet av Helsedirektoratet og NAV i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet Versjon 2.2 Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 DOKUMENT INFORMASJON... 4 1.1 DOKUMENTETS STATUS... 4 1.2 KONTAKTINFORMASJON...

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 14.06.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 NAVs kommunikasjonspartnere Innbyggere Bedrifter Sykehus Apotek Private laboratorier Legekontor

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Arkitekturdokument for bruk av CPP og CPA i norsk helse- og omsorgssektor. Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet. Utarbeidet av. Versjon 1.

Arkitekturdokument for bruk av CPP og CPA i norsk helse- og omsorgssektor. Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet. Utarbeidet av. Versjon 1. i norsk helse- og omsorgssektor Utarbeidet av Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet Versjon 1.0 Side: 2 Innholdsfortegnelse 0 DOKUMENT INFORMASJON... 4 0.1 Dokumentets status... 4 0.2 Kontaktinformasjon...

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Notat Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid Beskrivelse Utarbeidet av Dette notatet er et vedlegg til Høring på standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper. Notatet

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering

Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering Veiledning Status: Til kommentering 23. februar 2009 KITH 4/09 Retningslinjer for bruk og implementering av Applikasjonskvittering 2

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger HISD 1174:2016 1 Publikasjonens tittel: Bruk av kontakter i basismeldinger, dialogmelding og pleieog omsorgsmeldinger.

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 2 Publikasjonens tittel: omsorgsmeldinger

Detaljer

Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling

Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling Samhandlingsreformen og elektronisk samhandling www.kith.no Samhandlingsreformens hovedmål Rett behandling - på rett sted - til rett tid Aktivisere pasienten

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper

Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper Høringskommentarer: Tjenestebasert adressering, del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innhold Konsekvenser... 2 Standard åpner for ny tjeneste «Fastlege, ubesatt hjemmel»... 2 Standard åpner for ny tjeneste

Detaljer

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1102:2014 Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av standardene for

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Arrangert 20. januar 2016 Sted Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport Notat utarbeidet av Sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse Innledning For å

Detaljer

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen

Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no Informasjonssikkerhet i morgendagens helsevesen Avdelingssjef www.kith.no K I T H ~ samhandling for helse og velferd KITH KITH

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord)

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) HelsIT 2012 Eva Skipenes, NST, eva.skipenes@telemed.no Eva Henriksen, NST, eva.henriksen@telemed.no Line Nordgård, Tromsø

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning Organisasjonskodeverket Kodeveiledning Kommentarer og innspill sendes til kodehjelp@kith.no Dokumenthistorikk: Dokumentets tittel Versjon Dato Kommentar Retningslinjer for registrering av organisatoriske

Detaljer

HISD 1177:2017. Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjonsparametere Versjon 1.0

HISD 1177:2017. Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjonsparametere Versjon 1.0 Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjonsparametere Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: HISD 1177:2017 Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjonsparametere Versjon 1.0 Utgitt: 02/2017

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

NHN-Adresseregister for eksterne rekvirenter. https://register.nhn.no/ar/virksomhet/index/32

NHN-Adresseregister for eksterne rekvirenter. https://register.nhn.no/ar/virksomhet/index/32 NHN-Adresseregister for eksterne rekvirenter https://register.nhn.no/ar/virksomhet/index/32 Først litt om interne rekvirenter De aller fleste får ny rekvirentkode Får du ny DIPS signatur har du også fått

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger

Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger Nyttige erfaringer bør benyttes! Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av emeldinger Erfaringskonferansen 14. 15. februar 2011 Prosjektleder Irene Henriksen Aune 1 Om Arendal kommune

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak

Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak Side 1 Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak Versjon 1.0 Dato: 06.01.2005 KITH Rapport 12/05 ISBN 82-7846-256-9 Side 2 KITH-rapport TITTEL Veiledning for innføring av ebxml og PKI i helseforetak

Detaljer

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering

Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering Veiledning til riktig bruk av Applikasjonskvittering HISD 1168:2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering Utgitt: 27.05.2016 Publikasjonsnummer: HISD 1168:2016

Detaljer

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til

Detaljer