Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012"

Transkript

1 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Tid: 28. nov. 2012, kl Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede: Olaf Østensen, Kartverket (leder av Standardiseringsrådet) Arne Thorstensen, SKD Knut Lindelien, Standard Norge Line Richardsen, KS Bent Vangli, Riksarkivet Terje Borge Olsen, Norstella Morten Brekk, Brreg Trygve Falch, SSB Ulf Harry Evensen, Fredrikstad kommune Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Stig Hornnes, FAD Rune Kjørlaug, Difi Thomas Tveit Rosenlund, Hdir Kristian Bergem, Difi Bjørn Holstad, Difi (Sak 2) Marit Grønntun, Difi (Sak 5) Steinar Skagemo, Difi Forfall: Johan Skutle, Justisdepartementet (Sluttet) Terje Andre Olsen, NAV Steinar Carlsen, Bergen kommune Martin Hauge, Møre og Romsdal fylkeskommune Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Håkon Styri, Post- og teletilsynet Agenda 1. Godkjenning agenda (beslutningssak) 2. Difi sitt plattformarbeid (orienteringssak) 3. Kort om standardiseringsarbeidet i Difi (orienteringssak) 4. Status revidert forskrift (orienteringssak) 5. Revisjon av referansekatalogen (beslutningssak) 6. Kostnadseffektiv innføring av ny tegnsett standard i offentlig sektor 7. Standarder for esamhandling (orienteringssak) 8. Integrasjonsstandarder i samarbeid med leverandørene (Diskusjonssak) 9. Prioriteringer 2013 (Beslutningssak) 10. Kartlegging styringssystem for informasjonssikkerhet (Orientering) 11. Eventuelt - Prioriteringen av standardiseringsarbeidet 1

2 1 Godkjenning av agenda (Beslutningssak) Agenda ble godkjent med følgende endring: Det kom inn en sak under eventuelt. Riksarkivet ønsket å ta opp et behov for sterkere satsing på standardisering. Det ble informert fra Difi sin side om at de nye politiske satsingene har krevd en del ressurser. Dette har ført til begrenset innsats på de vanlige forvaltningsoppgavene, som for eksempel standardiseringsarbeidet. Dette og prosjektet knyttet til utbredelse av tegnsett standarden har ført til et mindre tilfang av nye saker til rådet. Det ble informert om ny organisering i Difi, der to tidligere avdelinger KOM og ITS er slått sammen til en ny avdeling for digital forvaltning, DIG. Den tidligere faggruppen for standardisering og interoperabilitet forsvinner fra 1. des. I stedet kommer en ny seksjon for arkitektur. Denne seksjonen vil ha oppgaver innen blant annet arkitektur, standarder, metadata og åpne data. Difi mener dette vil gagne standardiseringsarbeidet, som bør ses i sammenheng med den overordnede arkitekturen i offentlig sektor. Bjørn Holstad er konstituert seksjonsleder i seksjon for arkitektur. 2 En felles plattform for digital kommunikasjon (orienteringssak) Bjørn Holstad orienterte om arbeidet med felles plattform for digital kommunikasjon. Han startet med en kort gjennomgang av regjeringens digitaliseringsprogram, viste hva som eksisterer i forhold til overordnet arkitektur, og informerte om arbeidet med den nye digitale plattformen. Til slutt sa han litt om videre arbeid med felles offentlig arkitektur. Foilene er vedlagt møtereferatet. Det kom mange spørsmål og mange var engasjert. Det kom inn følgende kommentarer i og til foredraget: - Det ble spurt hvordan man har tenkt å håndtere de tusen som ikke håndterer digitale medier. Det ble besvart at disse vil fortsatt få på papir. Det jobbes med en reservasjonsordning. - Det ble poengtert at reservasjonstjenesten bør kalles noe annet enn «reservasjonsregister», da Brreg allerede har et reservasjonsregister for å kunne reservere seg mot direkte markedsføring. - Det ble informert om at BankID ble et reelt operativt valg blant påloggingsløsningene i ID-porten i går. - Det ble informert om at det jobbet med en løsning for elektronisk kontaktinformasjon for innbyggere, som vil bli tilgjengelig i forbindelse med ID-porten om kort tid. Det gir brukeren mulighet til å velge om kontaktinformasjonen de registrerer i ID-porten skal deles med andre etater. - Et digitalt kontaktregister bør kanskje over tid legges til folkeregisteret, men på bakgrunn av et sterkt uttrykt behov for å få dette på plass nå og 2

3 SKD s tilbakemelding om at dette først er aktuelt i forbindelse med nytt folkeregister, har Difi lagd en løsning i mellomtiden. - Det ble stilt spørsmål om hvordan man håndterer innbyggere med flere mobil nummer og e-post adresser. Kan man ha flere nummer/ e-post adresser i kontaktregisteret og la noen gjelde noen etater og noen gjelde andre etater. Nei, dette er ikke mulig i den løsningen som vil komme snarlig. Kun et nummer/ e-post adresse som man må velge å dele eller ikke. - Det ble kommentert at valget om å dele med alle burde komme øverst, slik at flere automatisk velger deling, siden dette er regjeringens hovedmålsetning. - Det ble kommentert at det jobbes med å endre prinsippet om at innbygger i dag skal få informasjon på papir til at elektronisk kommunikasjon er primærformatet. Dette gjelder derimot foreløpig kun eforvaltningsforskriften, med mulighet for å sende elektronisk i stedet for på papir, og ikke personopplysningsloven, som regulerer muligheten til å dele informasjon med andre. Det vil derfor fortsatt være et behov for å hente inn samtykke for å dele kontaktinformasjonen. Men det kan også gis hjemmel i forvaltningsloven til hvordan samtykke kan og må innhentes. - Når det gjelder elektronisk adresse register for virksomheter så vurderes Elma, som er et eksisterende elektronisk adresseregister for elektronisk faktura. Det er foreløpig ikke ferdig vurdert om denne løsningen egner seg for å være et elektronisk kontaktregister også for andre formål. - Det ble stilt spørsmål om hvordan man deler kontaktinformasjon i forbindelse med pålogging til tjenester i Altinn, om det gjelder alle Altinn etater eller kun tjeneste eier. Det kan kun gjelde tjeneste-eier på bakgrunn av lovverket. Det er viktig at slik kontaktinformasjon blir håndtert i forhold til profildataene i Altinn. - Det ble poengtert i forhold til migrering at det er viktig at felleskomponentleverandørene, bl.a. Brreg og Difi, samhandler, slik at etatene som skal ta dem i bruk får komplette integrasjoner i stedet for enkeltkomponenter som ikke er samstemte. - Nyhet med Rigmor i Computerworld forrige uke, hvor det informeres om at regjeringen nå har besluttet å basere seg på markedsløsninger for meldingsbokser. Det diskuteres om det også er mulig å tilby en løsning fra Altinn i parallell, på samme måte som MinID tilbys i parallell med andre påloggingsløsninger i ID-porten. r-og-artikler-av-fornyings--og-kirke/2012/flere-digitaletjenester.html?id= Styringsrådet for eid har fått et utvidet mandat, og vil fungere som styringsråd også for Sikker digital postboks. Hvis styringsrådet for eid skal fungere også for andre felleskomponenter er det viktig med en gjennomgang av hvem som sitter der fra ulike etater. 3

4 - Av ulike konsepter som har vært vurdert, ser det ut til at løsningen med en meldingsformidler blir valgt. Dette fordi dette er mest praktisk, fleksibelt og kostnadseffektivt når man skal ha mange ulike meldingsbokser. - Det vil settes krav til meldingsboksene om å støtte dyplenking. Dette blir tilsvarende måten Bergen kommune har gjort det i svar-ut komponenten. - I forbindelse med Diakonhjemmets bruk av meldingsboks har det vært gjennomført risikoanalyse knyttet til bruk av dyplenker, og det er funnet løsninger som gjør at dette fungerer tilfredsstillende sikkerhetsmessig. - Det ble en diskusjon rundt utfordringer knyttet til arkivering, med dyplenker som forsvinner over tid. Da må innbyggeren henvende seg til etaten for å få dokumentet eller innbyggeren må ha lagret dokumentet tidligere på eget kontrollert område eller på et område tilbudt av meldingsboksleverandøren, på samme måte som vi tar vare på papirdokumenter i dag. Viktig allikevel at etatene tar vare på dokumentene over tid iht. gjeldende krav, inkludert nødvendig avlevering til Riksarkivaren. - Samtidig er det også viktig å oppbevare kvittering på det som er levert, noe man ikke har i dag og som er en forbedring av dagens løsning på papir. - Det ble kommentert at i oppbyggingen av en felles plattform bestående av viktig funksjonalitet som meldingsboks, kontaktregister, reservasjonsløsning og alle de andre nasjonale felleskomponentene vi har fra tidligere, så etableres det en rekke grensesnitt som krever standarder. Det er bekymringsfullt at hverken offentlig sektor, konsulentene sektoren bruker eller leverandørene er aktive i internasjonalt standardiseringsarbeid på området. - Det ble også uttrykt en bekymring om grensesnittet mellom NHD og FAD, Brreg og Difi. Det er viktig at det blir klare ansvarsfordelinger og at man på tross av ansvarsfordelingene evner å se løsningene i sammenheng. Her er det svært lignende behov på tvers av innbygger og næringslivsaksen og det er de samme menneskene som befinner seg begge steder. Viktig at samhandlingen er god på alle nivå, ikke bare på direktørnivå. Det hjelper ikke med godt samarbeid på direktørnivå hvis hver virksomhet jobber med sine greier lengre ned i organisasjonen. - Det ble kommentert fra helsesektoren at de har lang erfaring fra arbeid med meldingsutveksling, og Difi besvarte at de ville ta all den lærdom de kan fra helsesektoren. - Viktig at man har et lengre perspektiv på det arbeidet som blir gjort. At dette ikke kun handler om en teknisk løsning her og nå. Det må også være et fokus på det overordnede konseptet som skal vare i flere tiår på tvers av skiftende teknologi. Det må derfor modelleres hvordan man skal håndtere livssyklusen til de ulike teknologiene som skal realisere konseptet på ulike tider. Samt skifte av ulike leverandører av samme teknologi. Kostnaden knyttet til slike skifter er meget høy og det er derfor viktig å ha en tanke om 4

5 hvordan dette skal gjøres fra første stund, slik at kostnadene kan holdes nede gjennom gode krav til hvordan dette skal gjøres. 3 Kort om standardiseringsarbeidet i Difi (orienteringssak) Kristian Bergem informerte om hva Difi har jobbet med på standardiseringsområdet i løpet av året. Presentasjon er vedlagt på Standardiseringsportalen. 4 Status revidert forskrift (orienteringssak) Kristian Bergem informerte om det arbeidet som er gjort med nye versjoner av referansekatalogen. Etter at forrige revisjon av forskrift kom på plass har det vært mulig å skille mellom anbefalte krav, som Difi vedtar og obligatoriske krav som FAD vedtar gjennom regjeringen. Referansekatalogen v. 3.1 inneholder alle anbefalte krav som er kommet opp i standardiseringsarbeidet og støttet av Standardiseringsrådet i etterkant av at forslaget til referansekatalog v3.0 ble sendt FAD i desember Det er en lang rekke krav og utkastet til v. 3.1 ble sendt på høring våren Høringsoppsummeringen ble gjennomført i løpet av sommeren og tidlig høst, og Difi vedtok den nye versjonen av referansekatalogen rett etter høstferien. Revidert utkast til Forskrift om IT-standarder i forvaltningen inneholder alle obligatoriske krav som er kommet opp i standardiseringsarbeidet og støttet av Standardiseringsrådet i etterkant av at forslaget til referansekatalog v3.0 ble sendt FAD desember Dette var kun noen få krav, men det ble i tillegg tatt med noen justeringer som har kommet gjennom det kontinuerlige revisjonsarbeidet Difi bedriver på området. Forskriften ble sendt på tre måneders høring rett før sommeren. Høringsoppsummeringen er gjennomført etter høstferien, og forslag til revidert forskrift er oversendt FAD. Det er gjort en justering som følge av høringsoppsummeringen. Elmer for innbyggerskjema, som er tatt inn som anbefalt standard i referansekatalogens versjon 3.1, ble i høringsutkastet foreslått gjort obligatorisk. Dette kom det flere innsigelser på, med den følge at Difi etter en del vurderinger frem og tilbake har valgt å anbefale at Elmer retningslinjene for innbyggerskjema beholdes som en anbefalt standard per tidspunkt og ikke løftes til å bli obligatorisk nå. Elmer retningslinjene for næringslivsskjema beholdes som obligatoriske. I etterkant av at referansekatalogens versjon 3.1 ble sendt på høring har Difi med støtte fra Standardiseringsrådet kommet opp med to ny anvendelsesområder som bør få anbefalte standarder. Dette gjelder områdene «begrepsanalyse og definisjonsarbeid» og «risikostyring av informasjonssikkerhet». Disse vil bli foreslått inn i en ny delversjon. Høringen av 3.2 versjonen er holdt igjen på grunn av at Difi ikke ønsker å høre både delversjoner av referansekatalogen og revisjoner av forskriften på likt. Det kan føre til forvirring. 5

6 I tillegg jobber Difi med en kartlegging av erfaringene ved bruk av ISO og Dette er et arbeid Standardiseringsrådet anbefalte at Difi skulle gjøre før vi kunne vurdere om standardene burde gjøres obligatorisk på de del-områder der dette var foreslått i forrige runde. Difi ser at konklusjonen fra det arbeidet også vil kunne få følger for hva vi ønsker å gjøre på området standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet og avventer derfor denne kartleggingen før vi sender referansekatalogen versjon 3.2 på høring. 5 Revisjon av referansekatalogen (beslutningssak) Difi beklaget at denne saken ikke ble sendt på høring 6 uker før standardiseringsrådsmøte slik det skulle vært gjort. Det var på bakgrunn av tidspress i Difi. Men Difi ønsket allikevel å presentere funnene i møte. Marit Grønntun presenterte de vurderinger som er gjort, og som ikke medfører ytterligere behov for revisjon per dato. Standardiseringsrådet synes det er vanskelig å forholde seg til dette rett over bordet når de ikke har fått noen sakspapirer på forhånd. Difi har forståelse for dette og foreslo at dokumentet ble sendt ut sammen med møtereferatet. Difi har i etterkant av møtet endret mening. Difi sender fortsatt ut revisjonsnotatet sammen med møtereferatet, men vil også sende det ut i forkant av neste rådsmøte, slik at også andre utenfor Standardiseringsrådet kan påvirke konklusjonen. Det er viktig at Difi ikke strammer inn åpenheten på grunn av tidspress internt. Endelig konklusjon vil derfor fattes på Standardiseringsrådsmøte i januar. 6 Kostnadseffektiv innføring av ny tegnsett standard i offentlig sektor (orienteringssak) Standardiseringsrådet har støttet forslaget om å gjøre ISO representert ved UTF-8 til en obligatorisk forvaltningsstandard. Kravet kom inn i revidert Forskrift om IT-standarder i forvaltningen 1. juli Kravet tro i kraft for staten 1/ og trår i kraft for kommunene 1/ I forbindelse med regjeringsbehandlingen av revidert forskrift, ble det vedtatt å gjennomføre et prosjekt som skulle bidra til en mest mulig kostnadseffektiv innføring av tegnsett standarden. Dette fordi Difi i sin utredning påpekte at det var store potensielle innsparinger ved deling av erfaringer i forbindelse med innføring av standarden. Dette prosjektet har fått stor oppmerksomhet i Difi dette året og har tatt mye av tiden til oss på standardiseringsområdet. Det ble i vår, sommer og tidlig høst gjennomført et forprosjekt som kartla status for arbeidet med overgang til ny tegnsett standard i forvaltningen. Difi intervjuet omtrent 5 kommuner, 5 statlige etater og 5 leverandører, samt noen tilleggs virksomheter der vi så ekstra behov for informasjon. Erfaringene viste at det var liten bevissthet rundt området. Behovet for overgang til UTF-8 var ikke oppfattet som viktig ute i virksomhetene og de hadde ikke oversikt over hvilke tegnsett de ulike systemene benyttet. Hos leverandørene var bildet annerledes. De forsto behovet og så de utfordringer som virksomhetene står overfor. Behovet knyttet til 6

7 samhandling mellom ulike systemer fremsto som enda tydeligere og er kommet inn som et veldig viktig behov ved siden av behovet om å kunne støtte samiske tegn. Sistnevnte er et viktig behov som har vært lovpålagt i lengre tid, men som ikke er fulgt opp i etatenes operative arbeid. Behovet om å kunne støtte tegn utover de latinske og samiske, for å kunne støtte tegn benyttet av innvandrere, fremmedarbeidere og samarbeidspartnere i andre land ble gjennom forprosjektet identifisert som unødvendig. Det er behov for å kunne publisere informasjon på andre språk, men det ble oppfattet som unødvendig i forhold til offentlig saksbehandling. Det ser ut til at dagens politikk legger opp til å håndtere tegn fra andre gjennom transkribering til latinske tegn og samiske. Dette fremmer behovet for en standard knyttet til transkribering, slik at ikke en person, fra for eksempel Polen, kan bli registrert som ulike personer i ulike etater, fordi personens navn blir transkribert ulikt i de ulike etatene eller av de ulike saksbehandlerne. I forprosjektet ble det identifisert potensielle tiltak som kan bidra til en mer effektiv og god overgang til nytt tegnsett. Det ble gjennomført en alternativanalyse, der vi sammenlignet ulike sammensetninger av tiltak, gitt begrensede ressurser til å gjennomføre prosjektet. Tilnærmingen som ble valgt legger opp til 5 ulike delprosjekter: - Felles leverandørfront, der Difi samkjører kommunenes håndtering av leverandører som må oppgradere løsningene sine til ny tegnsett standard. - Test-tjenester fra registereierne, der Difi arbeider sammen med registereierne for å få på plass test-tjenester. Test-tjenester som gjør det mulig å teste bruken av registrene, der informasjonen er gjort tilgjengelig på UTF-8 og der det finnes innhold med samiske tegn som ikke finnes i ISO8859-1, som er det mest brukte tegnsettet per dato. På denne måten kan virksomhetene sjekke at de applikasjonene og databasene de benytter, håndterer samiske tegn i praksis. - Piloter der det gjennomføres et prosjekt i en etat for å identifisere hvilke systemer som støtter og ikke støtter UTF-8, der applikasjoner blir oppdatert og justert for å støtte UTF-8 og der databaser blir konvertert. På denne måten skal man skaffe erfaring som kan deles med andre. - Etablering av en veileder og et nettsted for erfaringsutveksling, slik at etatene kan få nyttig veiledning og dele ytterligere erfaring med hverandre underveis i overgangsprosessen. - Informasjonskampanje for å få alle til å være bevisst det lovkravet som gjelder og for at alle skal få på plass en plan for hvordan de skal tilnærme seg problemstillingen. Difi er godt i gang med arbeidet. Vi begynner å få en god oversikt over kommunenes leverandører, vi er godt i gang med piloter i Difi og i Bærum kommune og vi er i dialog med registereierne. Det ble spilt inn behovet for å prioritere opp en standard for sortering på bakgrunn av de nye tegnene som nå skal støttes i forvaltningen. Slik at man fortsatt sorterer likt på tvers av virksomhetene. Her har Standard Norge deltatt i internasjonalt arbeid og har mye å bidra med. 7

8 7 Standarder for esamhandling (orienteringssak) Steinar Skagemo presenterte erfaringer fra arbeid med «esamhandling», og så på hva som kunne være aktuelle standarder på dette området, samt hvilke standarder som allerede finnes eller er på vei. Se vedlagte foiler. «esamhandling» er i denne sammenheng ment å beskrive prosjekter der to eller flere parter må gjennom en prosess for å finne ut om den ene parten har informasjon som kan være nyttig for den andre parten, og deretter presisere nærmere hvilken informasjon som skal utveksles og sikre felles forståelse av den. Steinar fortalte litt om NIEM, National Information Exchange Model, som forenklet sagt kan sies å være prosess- og metodestøtte for «esamhandling» av typen beskrevet over. Deretter fortalte han om UDI som har gjennomført et stort effektiviserings- og digitaliseringsprogram, EFFEKT-programmet, som bl.a. inkluderte et prosjekt for informasjonsutveksling med eksterne parter, «esamhandling»-prosjektet. Han viste noen av de foilene UDI og SKD viste i sitt felles foredrag på Nokios der erfaringer og lærdommer fra arbeidet, som også har vært et case i Semicolon II-prosjektet, ble presentert. Se linker i den vedlagte presentasjonen. For å få til esamhandling mellom UDI og SKD var det til stor hjelp at direktørene for etatene kjente hverandre, slik at samarbeidet fikk god forankring hos begge parter. Det ble derimot kommentert at slik bør det ikke være i fremtiden, at man skal være avhengig av bekjentskaper for å få på plass esamhandling. Isteden må man kanskje etablere en intensjonsavtale tidlig i prosessen, slik at begge parter kan stole på at den andre vil sette av nødvendige ressurser og prioritere arbeidet med å etablere esamhandlingen En av erfaringene fra UDI-SKD-caset var at tilgangsstyring, i sammenheng med hjemmel for bruk av opplysninger, er svært viktig. På dette punktet fikk vi nok en debatt knyttet til MinID og ID-porten. Viktig at Difi tar denne ballen. En bruker må ha fått en identifikator også før brukeren er registrert i folkeregisteret. En anonym identifikator som gjør brukeren i stand til å ta i bruk offentlige tjenester over nett fra første stund. Det ble lagt spesielt vekt på betydningen av det å forstå kunnskapen i den sammenheng den ble skapt. Budskapet ble godt mottatt på Nokios. Folk ønsker å høre om etaters helt konkrete erfaringer. Det er nyttig både å få vite hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. En av de tingene som viste seg helt nødvendig var at fagfolk i etatene, som kjenner saksbehandlingen, setter seg ned og bruker tid på å finne ut hvilken informasjon partene har, hva den betyr, og hva de har behov for å utveksle. Det tar tid og krever møter, og til en viss grad opplæring i hverandres saksbehandling. Men er i stor grad noe man må gjennom for å være sikker på at man forstår hva det er man bør be om av informasjon og sikre riktig bruk av informasjonen i egen etat. Tydelige og gode beskrivelser både av informasjonen og oppgavene der informasjonen brukes og oppstår - hjelper på dette. UDI var tidlig opptatt av at de ønsket å kunne gjenbruke mest mulig når de først etablerte en «esamhandling» med en annen etat. Derfor samlet de flere potensielle brukere av deres 8

9 informasjon tidlig i prosessen. Ved å lage tjenesten på en måte som tilfredsstiller to eller tre parter er det mye større sjanse for at den også vil virke generiske for andre med lignende behov i etterkant. UDI valgte en taktikk der de gikk først ut og tilbød egen informasjon til andre etater for å komme i gang med esamhandling, og legge til rette for at de selv etter hvert også kunne motta informasjon fra de samme etatene. Det er dette med gjenbruk flere ganger som gir gevinst. I NIEM har de laget et eget regneark til bruk for budsjettering av esamhandling-prosjekter, som inkluderer en utregning av den konkrete innsparingen man oppnår fra prosjekt til prosjekt, når informasjonen som skal utveksles og arbeidsmetodene er de samme, eller delvis overlappende. Ifølge NIEM er det en tilleggskostnad ved å bruke NIEM-metodene første gang (ca to prosent), men deretter får man stadig større innsparinger for de neste prosjektene som kjøres på samme måte. Det kan være nyttig å ta frem en standard for hvordan man skal gå frem i slike koordineringsprosesser på tvers av etatene. Det vil også være til hjelp å få frem en standard prosessmodelleringsstandard. Skal man samarbeide er en felles prosessmodell hjelpsom. Det er mye lettere å koordinere virksomhetene når man har en felles prosessmodell. På den måten kan man enkelt knytte sammen ulike prosesser på tvers av de ulike prosjektene for å samkjøre de ulike aktivitetene i prosjektet. Det ble sagt at forankring høyt i organisasjonen er viktig. Det ble gitt et bilde med referanse til Bing og Bringsværd som snakker om to nåler som hadde en ballong sammen. I offentlig sektor virker det som om alle saksbehandlere har en nål, og hvis en av dem ikke er fornøyd så bruker de den. Det ble stilt spørsmål om NIEM er obligatorisk i USA. Det er ikke Difi helt sikker på. Det ble også spurt om hvilket verktøy som benyttes. En målsetning i NIEM er at partene selv skal kunne velge verktøy for informasjonsmodellering, og i dag er det flere verktøy som støtter NIEM-profilene for UML- og XSD, bl.a. Oracle 1 og Altova. Brreg kunne fortelle at det er en stor gevinst i å publisere data. Tidligere hadde de 100 tusen forespørsler i året når de ikke hadde tilrettelagt for web services knyttet til nedlasting av opplysningene. Nå er de oppe i 100 millioner forespørsler. Det ble poengtert at Prosjektveiviseren burde utvides med veiledning og metoder spesielt for esamhandling. For eksempel inspirert av Niem og erfaringer fra Udi caset /semicolon. Det ble også kommentert at det burde legges inn krav i prosjektveiviseren om å få inn rollen som informasjonsarkitekt i hvert prosjekt. Dette er vedtatt å gjennomføre for SKD internt som følge av arbeidet med GMS rammeverket(generisk metamodell skatt ). 1 Se: 9

10 Det er utfordrende å få juristene enige om bruk av begreper i sine løsninger. Dette gjelder heller ikke bare for samhandlingsprosjekter, alle IT-prosjekter trenger en informasjonsmodell basert på disse prinsippene. Det ble informert om at vi allerede peker på Termlosen som er en god veileder for arbeid med terminologi. I tillegg har vi nå publisert foreløpig versjon av Standard for begrepsbeskrivelse. De ble etterlyst en felles overordnet veileder på område. I de ulike sektorene har man ikke kommet like langt. Noen har metadata på mange nivåer, datamodeller og informasjonsskjema. I kartsektoren har de ulike virksomhetene parallelle modeller, selv om man har en UML modell sentralt. Mange presser på og ønsker felles modeller, men hvem skal ha ansvar for å vedlikeholde disse og hvordan skal prosessene og governance utføres. I kartsektoren som man har kommet ganske langt har man jobbet mye bilateralt. Det er ressurskrevende, og nå ser de på hvordan de kan bruke veiledere og opplæring av leverandørene for å få støtte i arbeidet med å få de enkelte virksomhetene til å modellere i tråd med standardene. Tilsvarende ordninger for næringslivet har man i NIEM regimet i USA. I NIEM understreker de at det faktiske arbeidet med å komme frem til felles informasjonsmodeller i en esamhandling, gjøres av personer, og derfor er de opptatt av å støtte oppunder de ulike «communities». Slik at man får belyst problemstillingene fra ulike vinklinger og helst med brukeren i sentrum. Etatene gav klare ønsker om at her må Difi komme på banen og vise vei, få på plass et felles målbilde. De ønsker ikke bare koordinering av begreper, men å få på plass modeller for samarbeid. Difi må sikre at det blir gitt støtte til «communities» som etablerer samhandling, og at de har det er et felles metodeverk, prosessmodell for hvordan etatene skal jobbe. Viktig å spørre seg, hva koster det å være på feil tegnsett om 10 år? Hva koster det å ikke ha rette metadata om 10år? 8 Integrasjonsstandarder i samarbeid med leverandørene (Diskusjonssak) Det ble informert om at Microsoft kom med et konkret forslag om samarbeid for å dra en prosess med leverandørene for å ta frem en felles standard for integrasjon mot fagsystemer. Difi har vært positive til en slik prosess, da vi har oppfattet ønske om standarder for integrasjon i lengre tid. Det har vært kjørt slike prosjekter i kart-/kommunesektoren med suksess, bl.a. Geointegrasjon og geosynkronisering. Prosjektene trenger gjerne litt smøremidler for å få tingene til å rulle. Kan i slike sammenhenger være viktig med tester som viser samhandling mellom de ulike løsningene som har integrert standarden. 10

11 I forhold til listen over leverandører ble også Opera nevnt som en viktig aktør å ha med. Standardiseringsrådet er positiv til å involvere leverandørene tettere. De tar gjerne imot utredninger som er tatt frem på denne måten. Standardiseringsrådet mener det er viktig å bli enda mer konkret i forhold til hva slags integrasjon vi snakker om. De tror det er vanskelig å lage en helt generisk integrasjonsstandard, men at det kanskje må lages en for hver anvendelse. Invitere til en arbeidsgruppe under rådet for å kunne identifisere konkrete områder. 9 Prioriteringer 2013 (Beslutningssak) Det ble informert om at Difi ikke har tenkt å gjennomføre en ny prioriteringsprosess i år. Vi har hatt få ressurser i året som har gått og den gjenstår plenty på prioriteringslisten fra i fjor. Difi ønsker heller ikke å skape feil forventninger ved å kjøre prioriteringsprosesser hvert år, når det er såpass lite vi rekker å gjøre med tilgjengelige ressurser. I diskusjonen kom det derimot opp at vi hadde identifisert behovet for ganske mange nye standarder gjennom dagen, i tillegg til forslaget som har kommet på e-post. Det gjennomføres derfor ingen full prioriteringsprosess med workshop etc. men det lages et oppdatert prioriteringsnotat som kan behandles på neste møte. 10 Kartlegging styringssystem for informasjonssikkerhet (Orientering) Kristian Bergem informerte om kartleggingsprosjektet knyttet til ISO og I tillegg ble det informert om satsingen på informasjonssikkerhet som nå kommer som følge av budsjettprosessen og midlene satt av til et kompetansesenter for informasjonssikkerhet i Difi. Foiler er vedlagt møtereferatet. En av de mest betydningsfulle funnene er at de etatene som har implementert styringssystemet for informasjonssikkerhet som en del av det overordnede styringssystemet i virksomheten har hatt størst suksess. Dette er også iht. kravene i standarden. Det har også blitt enda tydeligere i kartleggingsarbeidet at kravene i eforvaltningsforskriften kanskje er krav nok, og at det heller er nødvendig å tydeliggjøre disse og satse mer på pedagogiske virkemidler for å få standardene tatt i bruk. 11 Eventuelt 11.1 Prioriteringen av standardiseringsarbeidet Det ble tatt opp utfordringen i forhold til nedprioriteringen av standardiseringsarbeidet i Difi. Det er ikke unaturlig at noen forvaltningsoppgaver blir nedskalert i tider med større utviklingsprosjekter, slik Difi har det nå med satsingen på den digitale plattformen. Det skaper også muligheter ved at standardiseringsarbeidet nå er slått sammen med arkitekturarbeidet og 11

12 arbeidet med åpne data. I tillegg vil satsingen på informasjonssikkerhet gi muligheter for å at en del av de standardene som er prioritert innen informasjonssikkerhet utredes av denne gruppen. Viktig å vurdere Olaf sitt tidligere innspill rundt muligheten å se ting i sammenheng på tvers av offentlig sektor. I stedet for at noen jobber med profiler for web services i helse og noen i kartsektoren, burde vi kanskje slå oss samme, utrede en gang og etablere en overordnet standard gjennom Standardiseringsrådet. Olaf fikk også bekreftet gjennom Skate at de er opptatt av standardisering, selv om de ikke har mulighet til å gå i detaljer innen område. Enighet om at dette bør diskuteres videre i neste rådsmøte, som ble foreslått 30. januar

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl 10.00-15.00 Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov. 2015 Tid: 17. mar. 2016, kl. 11.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Tid: 13. mars 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres?

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? AFIN-seminar: Felles begrepsbruk i elektronisk forvaltning på lovstyrte områder 15. september 2010 Steinar Skagemo,

Detaljer

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda Standardiseringssekretariatet Referat Standardiseringsrådet - møte #4 2017 Sted og tid Difi, 13.12.17 kl. 09:00 13:00 Møtetype Ordinært møte i Standardiseringsrådet Tema Se saksliste Innkalling, saksliste

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Tid: 1. nov. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 16. mai 2012 Steinar Skagemo Innhold Oppsummering av bakgrunn Utvikling av standarden Gjennomgang av dokumentet «Standard for begrepsbeskrivelser»

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #

Standardiseringsrådsmøte # Standardiseringsrådsmøte #1 2013 30.01.2013 Agenda 1. Godkjenning agenda 2. Hva er KommIT 3. Status for arbeidet med standardisering i Difi 4. Informasjon om felles tegnsett i offentlig sektor 5. Eksisterende

Detaljer

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal Hvilke behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene? Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal (tbr@difi.no) Workshop i regi av Ressursnettverket for eforvaltning IKT-politikken

Detaljer

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover!

Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Myk eller sterk IT-styring? I dag og fremover! Lars-Henrik Myrmel-Johansen Ekspedisjonssjef, Avdeling for IKT og fornying Digitaliseringskonferansen, 31. mai 2012 Digitaliseringsprogrammet er en omfattende

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. september 2010, kl 10.00-15.30 Sted: Rica Oslo Hotel Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU

Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU Meldingsutveksling i forvaltningen - EDU Fylkesmannen sine roller og oppgåver Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange og allsidige forvaltningsoppgåver.

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Disposisjon Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Forelesning FINF4001 09.10.2012 Ved rådgiver Erik Hornnes, 1. Bakgrunn, politikk og Difis rolle 2. Litt om kontekst og brukernes oppfatninger

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Veikart

Standardiseringsrådsmøte # Veikart Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Veikart 01.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Nå situasjonen Store tunge fagsystem Kundedialog løsninger som kun er delvis integrert mot fagsystem

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan?

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Disposisjon Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Heldagsseminar AFIN 24.0.203 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Primært gjennomgang

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse»

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» «Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» Samarbeidsgruppemøte 2015-09-02 Morten Græsby Løsningsarkitekt Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene «Post og post, fru Blom!» - et dramatisk

Detaljer

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle Hans Christian Holte 01.06 2010 Oslo 1.6.2010 Direktoratet for forvaltning og IKT God IKT-utvikling Samordning Digitalt førstevalg Statlige departementer

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 23.09.2015 Sak 18-2015 Beslutningssak Prosjekt Målbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor, leveranse 3: Skisse til strategi og handlingsplan Historikk/bakgrunn

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Integrasjonsstandarder 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Litt om prosessen Litt om foreløpige funn 21 October 2016 Direktoratet for

Detaljer

Semicolon case: Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

Semicolon case: Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektforslag NB. Prosjektforslaget bør ikke overstige 2 sider Utarbeidet av: Versjon Dato Avdeling Steinar Skagemo (DIFI), Erlend Øverby (Semicolon) 1.0 2013-02-28 DIG Semicolon case: Etablering av

Detaljer

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 15.09.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Bruk av skrifttegn i offentlig saksbehandling

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Semantikk og Informasjonsarkitektur i Skatteetaten Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Enraged cow injures farmer with axe Bakgrunn og tildeling for prosjektet I regjeringens arbeid med fornying

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet 26. standardiseringsrådsmøte Beslutningssak 16.03.2011 Bakgrunn I 23.rådsmøte (2.- 3. juni) ble forprosjektsrapporten og arbeidsgruppens innstilling

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Sluttrapport pilot for meldingsutveksling internt i forvaltningen

Sluttrapport pilot for meldingsutveksling internt i forvaltningen Sluttrapport pilot for meldingsutveksling internt i Bakgrunn Difi fikk i tildelingsbrevet for 2013 tildelt oppgaven å utrede konsepter og løsninger for nternt i. Arbeidet har resultert i to rapporter:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Dagens situasjon i kommunesektoren IKT viktig bidrag for

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet postmottak@fad.dep.no Dato: 06.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 12/281 201201244-15 Trine Lind, 23 46 15 38 042 ENDRING

Detaljer

E-forvaltning - anno 2014

E-forvaltning - anno 2014 E-forvaltning - anno 2014 1 E-forvaltningsforskriften Ny eforvaltningsforskrift trådte i kraft 7. februar 2014 Lovendringer fra samtykke til reservasjonsrett Før måtte du gi et aktivt samtykke for at en

Detaljer

Interoperabilitet i norsk offentlig forvaltning Terje Grimstad Prosjektleder Semicolon Karde AS

Interoperabilitet i norsk offentlig forvaltning Terje Grimstad Prosjektleder Semicolon Karde AS Interoperabilitet i norsk offentlig forvaltning Terje Grimstad Prosjektleder Semicolon Karde AS Sundsvall 42, 17. oktober 2012 2 Semicolon Samhandling i offentlig forvaltning Interoperabilitet Offentlige

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Utvikling av standarder i offentlig sektor

Utvikling av standarder i offentlig sektor Utvikling av standarder i offentlig sektor 17.03.2016 Kristian Bergem Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Standardiseringsrådet 28.11.2012

Standardiseringsrådet 28.11.2012 Standardiseringsrådet 28.11.2012 Sak 1 Godkjenning av agenda Kristian Bergem Dato Direktoratet for forvaltning og IKT Digitaliseringsprogammet Gir retning og spenstige mål Setter samtidig Difi i en ressurs

Detaljer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer

Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Digitalisering som fornyer, forenkler og forbedrer Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år Kjelde: SSB 2010 Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM, NOU 2011:11 Innovasjon

Detaljer