Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet"

Transkript

1 Referat fra det 20. møte i Standardiseringsrådet Tid: 8-9. sept. 2009, kl og Sted: Hotel Norge, Lillesand Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Lars H. Jenssen, Difi Tilstede: Forfall: Olaf Østensen, Statens kartverk (Rådets leder) Morten Brekk, Brønnøysundregistrene (første dag) Martin Hauge, Møre og Romsdal fylke Knut Lindelien, Standard Norge Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Arne Thorstensen, Skatteetaten Ulf Harry Evensen, Smaalensveven/KS Thomas Rosenlund, KITH Trygve Falch, SSB Ellen Karin Larsen, KS Line Richardsen, KS Bent Vangli, Riksarkivet Håkon Styri, Post- og teletilsynet Arild Haraldsen, Norstella Stig Hornnes, FAD Kristian Bergem, Difi (sekretariat) Guri Verne, Difi (sekretariat, første dag) Endre Grøtnes, Difi (sekretariat) Helge Bang, Difi (sekretariat) Mehran Raja, Difi (sekretariatet) Lars H. Jenssen, Difi (sekretariatet) Gunnar Horn, NAV Johan Skutle, Justisdepartementet Andreas Høistad, Bergen kommune Olav Skarsbø, Difi Agenda Dag Lunsj 13:00-13:15 Innledning 13:15-14:00 eid (orientering) 14:00-15:00 Universell utforming (beslutningssak) 15:00-15:15 Pause 15:15-16:00 Universell utforming (beslutningssak) 16:00-17:15 Lillesand kommune (orientering) 17:15-18:00 Generell informasjon om arbeidet i sekretariatet, inkl. semantikk (orientering) Dag 2 09:00 10:30 Grønn-IT (beslutningssak) 10:30 10:45 Pause 10:45 11:00 Oppdrag dokumentformater (orientering) 11:00 12:15 Policynotatet (beslutningssak) 12:15 12:30 Eventuelt (revidert arbeidsmetodikk)

2 12:30 13:30 Lunsj 13:30 14:30 Post og teletilsynet (orientering) 1 eid Prosjektet Ingvild Kiland redegjorde for Difi sitt eid arbeid. Hun er selv prosjektleder for delprosjektet, Revisjon av kravspesifikasjon for PKI. Hensikten med eid arbeidet er å skape en felles infrastruktur for eid i offentlig sektor. Prosjektet skal også bidra til forenkling og samhandling med og i offentlig sektor. Arbeidet med eid har pågått en stund. Det har lenge vært mange ulike innloggingsløsninger i offentlig sektor. eid prosjektet skal nå realisere en enhetlig pålogging til eksisterende og nye offentlige portaler og tjenester. Gjennom IDporten skal man som bruker få et enhetlig påloggingsbilde uavhengig av hvilken tjeneste man skal benytte og hvilken etat som leverer tjenesten. eid arbeidet er organisert som et program bestående av mange delprosjekt: Nasjonalt ID- kort (samarbeid med politiet, sikkerhetsnivå 4), Kravspesifikasjon for PKI, MinID (basert bl.a. på kodekort som ble sendt ut før jul), Software utvikling (ID-porten/ samtrafikknavet, utvikling og portal), Drift, eid er i markedet og Eu prosjekter (Stork). Arbeidet fokuserer foreløpig på autentisering av innbyggere (innlogging). Fremtidig funksjonalitet, som vil bli viktig oppfølgingsarbeid er: Virksomhetssertifikater, signering, kryptering. Kravspesifikasjon for PKI er sendt på høring. Frist for å komme med uttalelse er 15. september. Kiland fortalte at flere løp/prosjekter er avhengige av hverandre. Kravspesifikasjonen for PKI er avhengig av prosjektet eid er i markedet. Samtidig jobber man nå med versjon 2.0 av ID-porten og utvikling av minid versjon 3.0. De mest vesentlige endringene i versjon 3.0 er forbedring av brukergrensesnitt og sikkerhet. Videre fortalte Kiland at de opplever en stor vekst i antall brukere av minid. Spesielt etter nasjonal utsending av pinkode-kort. Bruken av tjenestene har sine topper og bunner i forhold til trafikk, og bruken topper seg rundt nasjonale frister for tjenester som selvangivelsen og samordnet opptak. Tjenesten har passert 1.4 millioner brukere. MinID kan også brukes til pålogging i Altinn. Det ble redegjort for noen av de endringene som er gjort i oppdatert versjon av kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor: Kravspesifikasjonen har endret struktur og en del krav er nå fokusert mot understøttelse av forskjellige tjenester, som autentisering og kryptering. Det er gjort en innstramming av krav ovenfor tilbydere av eid og flere krav er gjort obligatoriske. Det har tidligere vært mange

3 vide krav og det er gitt muligheter for dispensasjoner. Det er Post og Teletilsynet som forvalter konsesjonene og bevilget dispensasjonene. Flere a-krav utelukker utvidet bruk av dispensasjon. De har styrket kravene til standardiserte brukergrensesnitt i portalene. Følgende leveranser kan ventes av eid-programmet: Ny versjon av minid kan ventes i oktober 09, og vil ha følgende forbedreinger: o Økt sikkerhet o Bedre brukervennlighet. Støtte for eid-er levert av markedet i ID-porten kan ventes ultimo 2009, disse løsningene forventes å tilfredsstille sikkerhetsnivå 4. Nasjonalt ID-kort med PKI i Universell Utforming I sekretariatets arbeid med universell utforming ble det lagt opp til at følgende standarder skulle vurderes: ISO (Accessibility guidelines for information/communication technology equipment and services) ATAG 1.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0) WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) NETLIFE Research har utredet standardene på vegne av sekretariatet. Utredningen baserer seg blant annet på møter i arbeidsgrupper, case studier og møter med webredaktører. Ti norske nettsteder ble vurdert opp mot nevnte standarder for UU. Det ble valgt nettsteder med ulik score fra Norge.no sine kvalitetsvurderinger. Guri Verne gikk gjennom rapporten og presenterte Netlifes anbefalinger Anbefalinger Fra Netlife. Etter at Netlife hadde vurdert de tre standardene kom de til følgende konklusjon: ISO Anbefales ikke tatt med i referansekatalogen. (Dette fordi den anses å være litt for generell og vag.) ATAG 1.0 (Hovedsakelig en standard for publiseringsløsninger) - Anbefales tatt inn i referansekatalogen. Standarden består av tre nivåer(a, AA og AAA). Det anbefales at alle disse nivåene blir gjort obligatoriske. (Videre anbefaler Netlife at det bør utarbeides en veileder og en oppfølgingsstandard for løsningen). WCAG Anbefales tatt inn i referansekatalogen. Denne standarden har også tre nivåer (A, AA, AAA) WCAG var kjent hos intervjuobjektene i større grad enn de to andre. Netlife anbefaler at nivå A og AA blir gjort obligatorisk og at AAA bør stå som anbefalt (også for denne standarden anbefales det at det blir utarbeidet et dette gjør du dokument, en oversikt over tilgjengelige verktøy og felles redaksjonelle rutiner). 2.2 Nærmere innføring i WCAG kravene

4 Mehran Raja utdypet WCAG og de krav som ligger der og hvorfor AAA ikke blir tatt med som obligatorisk. I tillegg ble utfordringene knyttet til de forholdsvis kostnadskrevende kravene til tidsbasert media i pkt 1.2 utdypet. Krav til tidsbasert media i pkt 1.2 nivå A er: Lydopptak skal transkriberes Videoopptak skal enten transkriberes eller overføres til lydspor. Bilde skal lages til lyd og lyden skal transkriberes Krav til tidsbasert media i pkt. 1.2 nivå AA er: Direktesendt lyd i synkronisert media skal ha undertekst Videodelen i synkronisert media skal ha et beskrivende lydspor. Krav til tidsbasert media i pkt. 1.2 nivå AAA er: Lyden i synkronisert media skal følge med oversettelse til tegnspråk Anbefalingen fra Netlife førte til diskusjoner i rådet. Det ble spørsmålet om en kunne skille mellom hvilke type tjenester burde følge kravene til universell utforming og i hvilken grad. Håkon Styri (PT) fremmet forslag om at de mest essensielle tjenestene fra det offentlige burde følge AAA (kjernetjenestene), mens andre mindre viktige tjenester ikke burde trenger å møte AAA kravene. Det viktigste er at basistjenestene alltid er tilgjengelige. Det ble også anført at flest mulig skal kunne benytte seg av offentlige tjenester, ikke fordi det er en tilpassning, men fordi det faktisk er mulig. Skal det være slik at nettsteder som er forpliktet til å følge referansekatalogen selv definerer sine kjerneområder? Og at disse kjerneområdene skal følge AAA og at områder som faller utenfor definisjonen i mindre grad trenger å følge standarden? Hvordan vil dette være forenelig med utforming/tilpassing av krav i referansekatalogen spør Verne. Raja stiller også spørsmål rundt det å lempe på krav i forhold til standardene. Han peker på at private virksomheter blir pålagt å følge Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 11. Det vil være feil hvis vi lemper på krav for offentlige tjenester og stiller krav til private som vi selv ikke kan følge. Toft Larsen peker i denne sammenheng på at man også må følge med på hvordan dette utvikler seg i forhold til skolesektoren og hvordan denne sektorens særlover forholder seg til lov og forskrift i forbindelse med universell utforming. Styri angir at man ikke må overdrive begrepet universell utforming. Man bør i stedet velge tjenester som skal defineres som viktige og andre kan man la ligge. Samtidig blir det sagt at det vil være uforenelig med lovens krav om at nettsider skal være universelt utformet, dersom man legger opp til en forskrift der en skal drive med nyansering av tjenesteområder og minimumsregulering. I diskusjonen som skulle lede mot en konklusjon rundt hvilke standarder rådet skulle ta til følge påpekte Lindelien at man kanskje skulle unngå å anbefale WCAG, dersom vi kun skulle ta med deler av den. Han stilte seg og spørrende til hvorfor ISO var blitt vraket. Den er riktignok noe vag (den er tross alt en delmengde av omkring 40), men den gir noen gode retningslinjer og kan være et sted å starte i motsetning til standarder som kan være for

5 kompliserte å følge. Det ble til slutt stilt spørsmålstegn med hvorfor UAAG (User Agent Accessibility Guidelines) ikke er tatt med i vurderingen av standarder for universell utforming. Under følger rådets konklusjon om videre arbeid med universell utforming. 2.3 Konklusjon til beslutning vedr. Universell utforming. ISO Settes under observasjon i tråd med anbefalingen. Konsekvensvurders ikke denne gangen. WCAG 2.0 Konsekvensvurderes på nivå AAA, samt AA. Pkt. 1.2 skal vurderes for seg, slik at disse kravene eventuelt kan frafalles. Det var ingen sterk motsetning til anbefalingen, men man ønsket å åpne for muligheten til å følge hele standarden. UAAG Tas i mot som innspill til prioriteringsprosessen (jf. arbeidsmetodikken) ATAG 1.0 Konsekvensvurderes på nivå AAA 3 Generell informasjon om arbeidet som gjøres i sekretariatet. Bergem orienterte om situasjonen i sekretariatet. Sekretariatet har nå fått to nye ansatte og venter en til i nær fremtid. Arbeidsmetodikken ble presentert for rådet, inklusive de justeringer man ble enig om i forrige møte. En mer detaljert beskrivelse av utredningsfasen ble også lagt inn. I tillegg ble det informert om de vurderinger som gjøres i forhold til en enklere prosess for anbefalte standarder. Sekretariatet jobber med nytt nettsted. Oppdraget er satt ut for at nettsted skal komme på plass relativt fort. Det tenkes å være klart innen et halvt år. Videre snakket Bergem litt om funksjonalitet på det nye nettstedet, inkludert muligheten for at interessenter skal kunne se hvor i prosessen (jf. metodikken) de enkelte standardene befinner seg, oppslagsmuligheter for standarder ut i fra ulike anvendelsesområder og om samhandlingsrommet for medlemmer av sekretariat og råd. Ellers foregår det prosesser på følgende områder: Universell Utforming (Bl.a. vil utarbeidelse av en veileder for universell utforming av dokumenter settes i gang.) Dokumentformater (I særlig grad vurderinger av OOXML v. s. ODF) Grønn IT SOA (Setter ut oppdrag for gjennomføring av for-prosjekt som tidligere diskutert i rådet) Oppfølging av UTF-8 (Sekretariatet er i dialog med FAD om videre fremdrift)

6 Forprosjekt om sikkerhet vurderes satt ut. Dette må til dersom det skal være noe fremdrift på dette før neste år. Semantikk o Her er det satt ut to oppdrag (utredning av standarder for definisjonsarbeid og konsulentstøtte) o Kompetanseheving semantikk vs. Metadata (det gjøres i dag mye definisjonsarbeid uten systematikk) o Vurdering av nytten ved semantikkarbeid o Sekretariatet er i kontakt med SERES-prosjektet om avklaring av roller o Sekretariatet er i kontakt med Justis i forbindelse med deres arbeid på området. o Sekretariatet følger arbeidet med Nasjonal strategi for semantikk. Opprettholdelse av veiledningsoppgaver. Her skal sekretariatet blant annet avholde to seminarer med hovedvekt på veiledning om publiseringsstandarder. Dette ut i fra en erkjennelse om at det er lite gunstig at ulike offentlige virksomheter selv må anskaffe opplæring av standarder som er obligatoriske i referansekatalogen. Til slutt er arbeidet mot neste versjon av referansekatalogen underveis. To innspill har kommet inn til konkrete standarder. Disse er VC1 og ECMA OOXML og oppdrag er satt ut. Det er likevel tvilsomt at disse standardene vil være ferdig vurdert innen lansering av neste versjon av katalogen.

7 Dag 2 Onsdag Agenda: Grønn IT Helge Bang Dokumentformater Kristian Bergem Policynotatet Kristian Bergem Presentasjon fra Post- og teletilsynet 4 Grønn IT Bang har utarbeidet en rapport om Grønn IT. Denne ble presentert for rådet. Hensikten var å vurdere og prioritere områder for videre arbeid. Flere medlemmer i rådet omtalte grønn IT som veldig mye snakk og veldig mye skriverier. Samtidig ble det erkjent at mange land nå har begynt å ta inn over seg at Grønn IT er viktig. Bang presenterte norske klimamål, målet er at man innen 2020 skal ha redusert utslippene med 30 % fra 1990 nivå. Grønn IT, som verktøy, kan medvirke til å redusere de globale utslippene med 15 % innen Dette forutsetter en aktiv rolle fra offentlige myndigheter både som aktør og tilrettelegger. Det er en erkjennelse at man mangler standardiserte måter å måle utslipp på. Bang trakk frem rapporten SMART 2020, denne blir mye brukt som grunnlagsmateriale for vurderinger rundt Grønn IT om dagen. Det ble orientert om de største områdene for utslipp i forhold til IT, og på bakgrunn av dette satt Bang opp en prioriteringsliste for videre arbeid. Listen ble diskutert og det ble konkludert videre oppfølging på området Forslag til prioritering (prioritet 1). Målekriterier av datasentres aktivitet o Code of conduct on data centres energy effincy Innkjøpspanelets anbefalte miljøkriterier for IKT-produkter Utvikle veiledere som anbefalt standard o Effektivisering av datasentre o Anskaffelser av IKT utstyr (En må stille krav til offentlige anskaffelser av IKT utstyr med hensyn til miljø) o Råd om gjenbruk og avfallshåndtering o Bruk av datautstyr herunder strømstyring, skjermsparer, oppsett av skrivere o Valg av type klienter (laptop, stasjonære, tynne klienter mv) o Løsninger som medvirker til reduksjon av antall utskrifter. Standarder for energieffektivisering i offentlige bygg Standarder for hjemmekontorløsninger Forslag til prioritering (prioritet 2) Smartere logistikk o Geo, - rute-, trafikkinformasjon

8 o RFID Videokonferanser Nesbul, Norfaktura E-seminar og e-læring Områder som anbefales ikke prioritert i denne runden Utveksling av informasjon og energibruk Fullelektroniske anskaffelser (Lindelien snakket om rettighetsregulering i forhold til dematerealisering av forvaltningen) Skjermlesing Elektronisk utveksling som primær utvekslingsform: o Offentlig offentlig o Offentlig Næringsliv o Offentlig Privat o Kryptering og elektronisk signatur (eid prosjektet jobber med dette, hva med å koble den grønne tankegangen over på dette prosjektet.) Diskusjon Det ble en del diskusjon rundt ulik prioritering av grønn IT. En innvending var at man ikke i så stor grad burde basere seg på utenlandske tall og målemetoder. Det ble argumentert for at vi i Norge/Norden har ulike forutsetninger enn dem i syd. I så måte vil forskjellige prioriteringer ha ulik nytte og miljøbelastning ut i fra hvor en befinner seg på kartet. Noen uttrykte skepsis til å basere videre arbeid på utenlandske tall. I tillegg til disse forslagene til prioriterte punkter nevnte Styri innkjøperes forhold til grønne sertifikater hos datasentre. Haraldsen (Norstella) roste dokumentet og tok opp at ikke bare er Grønn IT bra for miljøet, men det legger også til rette for enorme kostnadsbesparelser. Smartere logistikk, bør kanskje reformuleres til smartere transport. Standardiserte vegdokumenter finnes for veg, men ikke på hav, selv om hav er mer miljøvennlig. Arbeidet med elektroniske løsninger for meldingshåndtering ved offentlige havner ble fremhevet som et viktig område. Styri (PT) foreslo at rådet burde finne et fyrtårn. Gå igjennom de standardene vi har i katalogen vår. Se om noen av dem har en effekt i forhold til Grønn IT. Vi kan starte med de standardene vi allerede har erfaring med. Er standardene våre grønne? Miljøvurdering av standarder er tatt med i utgangspunktet, man en kan kanskje utvide dem? Flere i rådet anførte at en ikke måtte glemme at en viss signaleffekt kan ha nytte i seg selv og at en ikke bare skal være ute etter målbare effekter. Hva med prosesser som anskaffelser og e- utveksling? Toft Larsen (KS) minnet rådet på at en ikke måtte legge til side det papirløse. Hun henviste til store kostnadsbesparelser som er gjort i navn av Grønn IT ved å gå over til papirløst. Se også til BEST-prosjektet. Thorstensen ønsket at vi i denne sammenheng kunne gå inn å måle reelle besparelser ved papirløse verdikjeder, for å måle den virkelige effekten Konklusjon Grønn IT

9 Det ble til slutt gjort en prioritering av hvilke områder det var ønskelig at sekretariatet utredet videre: Hjemmekontor. Kan vi jobbe mot grønne standarder for hjemmekontor. Teknisk og organisatorisk viktig. Definerer arbeidsprosesser med hensyn til papirløst, skal man bort fra papir, nye standarder for lesing på skjerm o Måle effekt av elektronisk kommunikasjon. o Måle i kommunestyrer o E-tinglysning Code of conduct (hvor egnet er denne til norske formål? Første prioritet er å finne ut om denne i det hele tatt har relevans til norske forhold) Veiledere og indikatorer Innkjøpspanelets kvalitetskriterier eseminar og elæring Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe konkret med disse punktene innen Grønn IT. 5 Dokumentformater. Bergem redegjorde for status på dokumentformater. P.t. er vurdering av standardene ECMA OOXML, ISO OOXML og ODF ute på oppdrag. Hypatia er selskapet som foretar ekspertvurderingen. Første utkast kommer inn til Difi 14. september. Endelig leveranse er 15.oktober. Selskapets vurdering skal i tråd med utlysningsteksten konsentrere seg om: publisering av dokumenter på Internett, utveksling i e-postvedlegg mellom offentlige virksomheter og innbyggere/ næringsliv, utveksling av dokumenter i e-postvedlegg mellom offentlige virksomheter og Som produksjonsformat i kontorstøtteprogramvare og fagsystem som kommuniserer med kontorstøtteprogramvaren. Standardene utredes i forhold til bruken av dokumenter som skal redigeres i forbindelse med anvendelsesområdene: Publisering på offentlige nettsider Utveksling via e-postvedlegg mellom offentlige virksomheter og innbyggere/ næringsliv Utveksling via e-postvedlegg mellom offentlige virksomheter Produksjonsformat (formatet benyttet i kontorstøtte programvare, fagsystemer og kommunikasjonen mellom disse) 6 Policynoatet Policynotatet er utarbeidet som et arbeidsdokument for standardiseringssekretariatet. Hensikten er å redegjøre for status på området og identifisere problemstillinger og temaer som

10 må vurderes i det etterfølgende arbeidet for å komme fram til mer omfattende bestemmelser for dokumentformater. De viktigste diskusjonene som blir tatt opp i notatet er: En eller to standarder? Hva er en åpen standard? o Standarder fra ISO kan inneholde patenter og forutsetter kostnader til lisensiering o Kostnader i anskaffelse o Tilgjengelighet Bruksbegrensninger o OOXML inneholder deler som ikke er spesifisert o Vanskelig for GPL-lisensiert programvare å implementere standarden. Avveining mellom funksjonalitet og interoperabilitet o OOXML: støtter funksjonalitet i Office o ODF: støtte utvekslbarhet Åpnes det for deler av standarden? o Kan bli tung å implementere og bruke o Det kan vokse frem gjensideig inkompatible versjoner Er standarden tilstrekkelig spesifisert? o Kan vokse frem gjensidig inkompatible løsninger Ønsker standardiseringsrådet å påvirke markedet? o Stimulans for økt utbredelse o Risiko å bomme på markedsutvikling, for eksempel som for X400 o Offentlig sektor i Norge kan som så stor aktør de er være med på å påvirke standardiseringsarbeid. Det oppstod diskusjoner rundt valg av standarder for dokumentformat. Skal man ha minste felles multiplum eller mest mulig funksjonalitet? I hvilken grad kan vi, i kraft av å være standardiseringsrådet, sette premisser for disse standardene? Dette blir nok en lang prosess, men forhåpentligvis vil vurderingene som er gjort av Hypatia være til hjelp. Valget mellom OOXML og ODF viser seg å være et tøft valg for flere andre land også. Det er tvilsomt at man kan forvente noen som helst merging mellom standardene i nær fremtid og en vesentlig del av vurderingene vil være om disse standardene fungerer side om side. 7 Post og Teletilsynet Møtet i Lillesand ble avsluttet med en presentasjon i Post og teletilsynet sine lokaler. Her fikk rådet en gjennomgang av PT sine fag og web-system. Diskusjoner som oppstod her var blant annet PT sitt forhold til Universell Utforming på web, mulighetene for og ambisjonene om papirløs utveksling med andre etater og gjenbruk av karttjenester. En meget interessant presentasjon, som gav ny innsikt i samhandlingsutfordringer i offentlige virksomheter.

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl 10.00-15.00 Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. september 2010, kl 10.00-15.30 Sted: Rica Oslo Hotel Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester. Servicekonferansen 2010

Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester. Servicekonferansen 2010 Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester Servicekonferansen 2010 Lise Nilsen lise.nilsen@difi.no no Difi skal: Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke

Detaljer

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda Standardiseringssekretariatet Referat Standardiseringsrådet - møte #4 2017 Sted og tid Difi, 13.12.17 kl. 09:00 13:00 Møtetype Ordinært møte i Standardiseringsrådet Tema Se saksliste Innkalling, saksliste

Detaljer

Arbeidsgruppas behandling av rapporten

Arbeidsgruppas behandling av rapporten Arbeidsgruppas behandling av rapporten Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning produsert av Bouvet ASA Innledning Bouvet ASA har på oppdrag fra Standardiseringssekretariatet gjort en utredning

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

23. Møte i Standardiseringsrådet

23. Møte i Standardiseringsrådet 23. Møte i Standardiseringsrådet Standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Kristian Bergem Prioriterte områder innen grønn-it Grønn-IT i Lillesand i fjor konklusjon på bakgrunn av forprosjektrapporten:

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening

Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening Felles IKT-arktiektur med vekt på sikker tilgang til elektroniske tjenester - presentasjon for Norsk kommunal teknisk forening 15.juni 2010 Lise Nilsen Difi, prosjektleder Nasjonal eid Lise.Nilsen@Difi.no

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang Altinndagen - Hallstein Husand To aktører med roller for felles offentlige eforvaltningsløsninger. Altinn (BR) eid og MinSide (Difi) Videreutvikling

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor.

Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Samtlige statsetater og KS Deres referanse Vår referanse Dato 200405162- KDB 20.09.2006 Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Vi viser til brev sendt den 7.6.2005

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Hva løser ID-porten?

Hva løser ID-porten? Eksempler på sentrale tiltak Hva løser ID-porten? Avdelingsdirektør Tone Bringedal tbr@difi.no Digitalt førstevalg Uttrykker høye ambisjoner Fra papirbasert til elektroniske tjenester Gir store gevinster

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Nasjonalt eid-program

Nasjonalt eid-program Nasjonalt eid-program Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Lise Nilsen for Knut Eirik Storsul, Programdirektør Behovet 19.10.2009 Side 2 St. meld Eit informasjonssamfunn for alle Ei døgnopen

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor. KS regionale informasjonsseminarer om IKT-politikk og IKT-utvikling

Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor. KS regionale informasjonsseminarer om IKT-politikk og IKT-utvikling Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor KS regionale informasjonsseminarer om IKT-politikk og IKT-utvikling Hvorfor ny strategi for eid og e-signatur? Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Detaljer

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Forslag til anbefalinger Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Bakgrunn Standardiseringssekretariatet har fått utarbeidet en rapport om mulige standarder for

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet

ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet ELMER for innbyggerskjemaer? Anbefalinger til Standardiseringsrådet 02.06.10 ELMER for innbyggerskjemaer Skal ELMER gjøres til obligatorisk/anbefalt forvaltningsstandard for offentlige skjemaer på Internett,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Tid: 13. mars 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor?

Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Hvilke konsekvenser får regjeringens valg av åpne standarder for offentligsektor? Bent Vangli, Arkivverket UiB IT-seminar 17. april 2008 Temaer Historikk Regjeringens mål og ambisjoner Standardiseringsrådet

Detaljer

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle Hans Christian Holte 01.06 2010 Oslo 1.6.2010 Direktoratet for forvaltning og IKT God IKT-utvikling Samordning Digitalt førstevalg Statlige departementer

Detaljer

Nasjonalt ID-kort og eid Sikker e-forvaltning

Nasjonalt ID-kort og eid Sikker e-forvaltning Nasjonalt ID-kort og eid Sikker e-forvaltning Statens dataforum 8.12.2009 eid på sikkerhetsnivå 4 Hva er PKI? = Public Key Infrastructure eid-er som muliggjør: Autentisering Elektronisk signatur Medlingskryptering

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver 1 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal Hvilke behov ser forvaltningen for samarbeid med IKT-bransjen og forskningsmiljøene? Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal (tbr@difi.no) Workshop i regi av Ressursnettverket for eforvaltning IKT-politikken

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

Om eid-programmet og ID-porten. Standardiseringsrådet 16. september 2010 Birgitte J. Egset

Om eid-programmet og ID-porten. Standardiseringsrådet 16. september 2010 Birgitte J. Egset Om eid-programmet og ID-porten Standardiseringsrådet 16. september 2010 Birgitte J. Egset Organisering av nasjonalt eid-program 2010 JD NHD FAD FIN Interessenter Tjenesteeiere Brønnøysundregistrene SKATE

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Presentasjon for Standardiseringsrådet Jeløya 22. november 2010 Steinar

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Utvikling gjennom samarbeid tiden er moden. NOKIOS oktober 2008 Direktør Hans Christian Holte

Utvikling gjennom samarbeid tiden er moden. NOKIOS oktober 2008 Direktør Hans Christian Holte Utvikling gjennom samarbeid tiden er moden NOKIOS 2008 16. oktober 2008 Direktør Hans Christian Holte Det er turbulente tider Populært utsagn: - When the winds of change are blowing, some are building

Detaljer

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov. 2015 Tid: 17. mar. 2016, kl. 11.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem,

Detaljer

Oppsummering fra prioriteringsworkshop

Oppsummering fra prioriteringsworkshop Oppsummering fra prioriteringsworkshop Prioriteringsworkshop 2011 19. oktober arrangerte Difi en åpen prioriteringsworkshop om IT-standarder. Det foreligger en rekke forslag til anvendelsesområder som

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor. Høringsmøte FAD 11. April 2007

Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor. Høringsmøte FAD 11. April 2007 Strategi for eid og e-signatur i offentlig sektor Høringsmøte FAD 11. April 2007 Hvorfor ny strategi for eid og e-signatur? Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor gjeldende forvaltningsstandard http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/rap/2004/0002/ddd/p

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII Daniel Scheidegger NAV Tilde EIII is co-funded under the European Union Seventh Framework Programme (Grant agreement no: 609667).

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - forslag til strategi for bruk av eid og e-signatur i offentlig sektor Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - forslag til strategi for bruk av eid og e-signatur i offentlig sektor Arkivsaksnr. Saksframlegg Høring - forslag til strategi for bruk av eid og e-signatur i offentlig sektor Arkivsaksnr.: 07/10772 Forslag til vedtak: Trondheim kommune slutter seg til vedlagte felles høringsuttalelse

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0 Designguide for ID-porten Versjon 2.0 Innhold Introduksjon 03 Symbol 03 Navn 03 Brukerstatuser 03 Symbol 04 Hovedversjon 05 Alternativ versjon 05 Størrelse og plassering 05 Navn og bildetekst 05 Farger

Detaljer

Dagens agenda. Det store bildet. Tre hovedelementer i arbeidet med utvikling av IKT i det offentlige

Dagens agenda. Det store bildet. Tre hovedelementer i arbeidet med utvikling av IKT i det offentlige Infrastrukturer og samhandling i offentlig sektor - Det store bildet INF 3290 4 oktober 2010 Endre Grøtnes, Difi (endre.grotnes@difi.no) Dagens agenda Kort om Difi Samordning og fornying i det offentlige

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

2. Tilgjengeligheten til web-baserte tjenester

2. Tilgjengeligheten til web-baserte tjenester Konklusjoner Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) har vurdert forskriftsforslager til Diskriminerings- og tilgjengelighets loven (DTL) 11. NST mener generelt at det er viktig at nye lover

Detaljer

Forslag til Norsk Referansekatalog

Forslag til Norsk Referansekatalog Forslag til Norsk Referansekatalog Hva er Norsk Referansekatalog? Oversikt over åpne standarder som anbefales brukt i norsk offentlig forvaltning for å sikre elektronisk samhandling. Omfatter teknisk,

Detaljer

Organisatoriske, semantiske og tekniske utfordringene i offentlig sektor for å få til en god samhandling og utveksling av data

Organisatoriske, semantiske og tekniske utfordringene i offentlig sektor for å få til en god samhandling og utveksling av data Organisatoriske, semantiske og tekniske utfordringene i offentlig sektor for å få til en god samhandling og utveksling av data Endre Grøtnes, Difi Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 12.10.2010 Dagens forelesning

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Grønn IKT aktuelle områder for standardisering

Grønn IKT aktuelle områder for standardisering 30.07.09 HBA Grønn IKT aktuelle områder for standardisering Innhold 1 Utgangspunkt...3 2 Tenking rundt grønn IKT per juni 2009...4 2.1 Hva skjer internasjonalt...4 2.2 Status i Norge...5 3 Hvor bør man

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres?

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? AFIN-seminar: Felles begrepsbruk i elektronisk forvaltning på lovstyrte områder 15. september 2010 Steinar Skagemo,

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 01.12.08 Standardiseringsrådets forslag til 2.versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Standardiseringsrådet har på bakgrunn av FAD s vedtatte prioritering for arbeidet med 2. versjon

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 2.0 25.6.2009 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Obligatoriske standarder... 3 1.2 Anbefalte standarder... 5 2 Bakgrunn... 7 3 Referansekatalogens

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer