c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det."

Transkript

1 Uttale frå Bømlo vidaregåande skule ved skulemiljøutvalet. Ref.nr Høyring Skulebruksplan Hordaland Fylkeskommune Ikkje øydelegg det vidaregåande skuletilbodet i Bømlo! Bømlo vidaregåande skule, representert ved skulemiljøutvalet, vil naturlegvis, og med god grunn, hevda at det som i høyringsutkastet er kalla alternativ 0, er det beste. Me vil påstå at alternativ 1 og 1B i høyringsutkastet kjem til å bli ein katastrofe for heile Bømlosamfunnet, og difor kan alternativa heller ikkje vera til gagn verken for Sunnhordlandsregionen eller Hordaland fylkeskommune. Rektorane ved dei to vidaregåande skulane i Bømlo har saman arbeidd grundig med høyringsutkastet til skulebruksplanen, og sett opp viktige argument og kvalitetskriteriar for vidaregåande skule på Bømlo. Skulemiljøutvalet ved Bømlo vidaregåande skule støttar det som kjem fram i det rektorane skriv, med følgjande presiseringar: Fagmiljø, kvalitet og skuleutvikling må takast på alvor Prosjektgruppa legg mellom anna store fagmiljø og stordriftsfordelar til grunn for alternativ 1 og 1B. Bømlo vidaregåande skule vil derimot hevda at skular med under 300 elevar òg kan halda mål, og greia seg vel så bra som større einingar både når det gjeld fagmiljø, karakterresultat, økonomi, trivsel og skuleutvikling. Det vil me grunngi slik: a) Tvangsflytting av velfungerande fag/fagmiljø frå ein skule til ein annan, der målet skulle vera styrking, har tidlegare ført til at fag/fagmiljø er blitt øydelagt. Døme på det er formgjevingsfaget, som no er heilt borte frå Sunnhordlandsregionen. b) Karakterstatistikken frå sentralgitt eksamen, viser at Bømlo vidaregåande skule hevdar seg godt i konkurransen samanlikna med Hordaland og landet elles. c) Oversikt og nærleik skaper tryggleik og samhald. Det førebyggjer mobbing og fråfall. Skulen vår er eit godt døme på det. d) Frå sluttmeldinga frå dei statlege rettleiarane, som Bømlo vgs som første vidaregåande skule i landet, har fått nytta seg av i arbeidet med skuleutvikling, siterer me mellom anna: Sterke sider som skolen (Bømlo vgs) kan bygge på: Tett og inkluderende miljø God arbeidsatmosfære og fokus på læring Kort avstand mellom ledelse ansatte; en ledelse som ønsker åpenhet og tilgjengelighet Positive relasjoner mellom elever lærere God relasjon mellom skoleledelse elevråd Trygt elevmiljø Skoleledelse som ønsker utvikling og som er opptatt av både personalets og elevenes ve og vel. Besøksadresse:Leitedåvane 8, 5430 Bremnes Postadresse:Postboks 163, 5445 Bremnes Foretaksnr mva Telefon Telefaks Epost Heimeside

2 Ledelsen er utviklingsorientert og er veiledningsvillige: konstruktive i forhold til tilbakemeldinger e) Me vil òg minna om at Bømlo vidaregåande skule er eit av dei skulebygga i fylket som i funksjon og storleik, er best tilpassa den aktiviteten som går for seg her, no og i mange år framover. Dette står svart på kvitt i Høyringsutkastet sitt vedlegg med oversikt over skulebygga i Hordaland fylkeskommune. Me som har skule og arbeidsplassen vår her, kjenner eit felles ansvar for å halda skulen fin og i orden. Dette får me til nettopp fordi skulen ikkje er større enn at alle elevar og tilsette får vera med og ta ansvar for orden og vedlikehaldsarbeidet, i tillegg til planting og stell kvar vår. Ut frå det som er nemnt ovanfor, finn me inga meining i at vår eigen skuleeigar/ våre eigne politikarar skal riva grunnen under skular som systematisk har bygd opp ein god kultur for vekst og utvikling. Opplæringsavdelinga har til no hatt sterkt fokus på skuleutviklingsarbeid og kvalitet i skulen. Prosessen rundt Hordaland fylkeskommune sin skulebruksplan, der Bømlo vidaregåande skule er foreslått nedlagt, og elevane fordelt på andre skular, blir av oss opplevt nesten som eit hån mot utviklings og kvalitetsarbeid i skulen. Alternativ 1 og 1B er ikkje noko framtidsretta vidaregåande tilbod for ungdommane i Bømlo. Skulemiljøutvalet ved Bømlo vidaregåande skule sluttar seg som nemnt til det som rektorane ved Bømlo vidaregåande skule og Rubbestadnes vidaregåande skule skriv i det følgjande: Kommentar til planen generelt Høyringsutkastet gir god kartlegging og samla oversikt over dei vidaregåande skulane i Hordaland. Uheldige sider ved høyringsutkastet etter vårt syn: 1. For lite samanheng i Hordaland fylkeskommune sine andre planar/satsingsområde og alternativ 1 og 1B i høyringsutkast til skulebruksplan ( Opplæringsavdelinga sine styringssystem for kvalitet i skulen, Innsats mot fråfall Ny Giv, Regional næringsplan, Regional kulturplan, og Klimaplan for Hordaland ). 2. Mangelen på omsyn til kva konsekvensar nedlegging/samanslåing av skular har for distrikta samanlikna med byane. 3. Me kan ikkje sjå at planen tek særleg grad omsyn til elevane sin tidsbruk i samband med auka reisetid. Sosiale, fysiske og psykiske konsekvensar er heller ikkje utgreidde. 4. Manglande miljøomsyn: Auka transport fører og til auka ureining (avgass, vegstøv, støy, trafikk). 5. Det er føreslege lagt ned skular som er i vekst og utvikling. Som rektorar opplever me at styrken i fagmiljø og gode skulemiljø for elevar og tilsette, ikkje nødvendigvis ligg i store (og uoversiktlege) miljø, men avheng av ein viss nærleik, eit ansvar og eit visst eigarforhold til eigen skule og arbeidsplass. 2

3 6. Det blir lagt for lite vekt på skulane sine opparbeidde nettverk til elevane sine praksisplassar, lærlingplassar og framtidige arbeidsplassar i det offentlege og private næringslivet i lokalsamfunnet. 7. Det er teke for lite omsyn til kva vidaregåande skuletilbod har å seia for busetjingsmønster, nærings, lags og organisasjonsliv i vår kommune. Synspunkt på skulebruksplanen med fokus på eigen skule og lokalmiljø Innleiing Resultatet av planarbeidet er at ein har fått ei god kartlegging og samla oversikt over av dagens situasjon. Det synest me er positivt. Det som me meiner er svært uheldig ved planen, er at prosjektgruppa har vurdert skulestrukturen likt for by og land. Me vil ikkje setja by og land opp mot kvarandre, men det er ikkje til å koma forbi at skadeverknadene ved å leggja ned /slå saman eit visst tal byskular er mykje mindre enn om det same skjer i enkelte av distrikta i fylket vårt. Ved skulenedlegging i distrikta er fylkespolitikarane med og riv grunnen under livskraftige lokalsamfunn, samfunn som prosjektgruppa sjølv meiner generer behov for kunnskap og kompetanse. Sjå Skulebruksplanen s. 121 og Hordaland fylkeskommune sin eigen regionale uviklingsplan. Bømlo Bømlo er i dag eit livskraftig lokalsamfunn (sjå Strategisk næringsplan for Bømlo ), men i det utarbeidde høyringsutkastet til skulebruksplan er det vidaregåande skuletilbodet i Bømlo heilt rasert (Alt.1 og 1B). Meiner verkeleg fylkesrådmann og politikarar at dette framlegget er ei framtidsretta prioritering i tråd med politiske retningsliner og økonomisk tenleg sett i eit distriktsvenleg perspektiv? Me kan ikkje sjå at dette kjem fram i høyringsutkastet, og endå mindre akseptera eit slikt framlegg. Fullverdig og breitt tilbod i Bømlo Argument for at me framleis skal ha eit fullverdig og breitt vidaregåande skuletilbod i Bømlo: a) Rubbestadnes vidaregåande skule og Bømlo vidaregåande skule er begge eit resultat av at Bømlosamfunnet har hatt, og framleis har stort behov for den kunnskapen og kompetansen som er bygd opp ved desse skulane. b) Bømlo kommune har i overkant av innbyggjarar. I dag går over 400 av desse på vidaregåande skule i heimkommunen på dagtid. I tillegg kjem vaksne som nyttar seg av kveldsundervisning der dei vidaregåande skulane legg til rette for at vaksne i arbeid kan ta fagbrev i akvakulturfaget, sjømatfaget, industriteknologifaget, og fag knytte til sal og service eller andre næringar. Bømlo vidaregåande skule opplever no den største auken i elevtal av alle skulane i Sunnhordland, og har funne fram til ein god balanse mellom studiespesialiserande fag og yrkesfag. Rubbestadnes vidaregåande skule har òg hatt ei fin utvikling dei siste åra. Dette viser at grunnlaget for vidaregåande skuletilbod i kommunen er til stades no og i framtida. Skulane våre har gode resultat å visa til på mange ulike målingar. Karakterstatistikken ved sentralgitt eksamen 2012 for Bømlo vidaregåande skule er eitt døme på det. c) Elevane ved dei vidaregåande skulane våre er viktige aktørar i lokalsamfunnet både i og utanfor skuletida. Dei er rollemodellar for yngre elevar, og dei har viktige funksjonar som leiarar og medspelarar i lags og organisasjonliv på fritida. Dei byggjer i denne viktige ungdomstida opp 3

4 nettverk og tilhøyrsle i eigen kommune og arbeidsliv. Dette gjer at svært mange ønskjer å busetja seg og jobba i heimkommunen etter endt fagskule, høgskule og universitetsutdanning. Difor har Bømlo òg god tilgang på kvalifisert arbeidskraft til vidaregåande opplæring. Lokalt utdanna arbeidskraft som er oppvaksen i kommunen, viser seg å vera stabil. Relasjonane til næringslivet er unike, blant dei beste i landet. Mange av dei tilsette /leiarane i dei ulike verksemdene i kommunen har starta si opplæring på dei vidaregåande skulane i Bømlo. Skulane og næringa samarbeider difor godt når det gjeld t.d. kompetanseutvikling, utplassering og undervisningsutstyr. Dette samarbeidet ønskjer me å vidareutvikla både innafor det offentlege og private næringslivet, slik at blir til det beste for elevane våre. At Bømlo kommune har eit godt vidaregåande skuletilbod med tette relasjonar til offentleg og privat næringsliv, kan me mellom anna sjå av den positive folketalsutviklinga. Kommunen treng breitt tilbod om arbeidsplassar. For at Bømlo framleis skal vera attraktiv for familiar, er vidaregåande skule ein viktig faktor. Rubbestadnes vidaregåande skule har internat. Det gjer det mogeleg å ta i mot elevar utanfrå. Dei siste åra har internatet hatt godt belegg. Fleire av desse elevane har busett seg på Bømlo etter fullført utdanning. d) Samarbeidet mellom ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane våre fungerer godt, grunna nærleik og opparbeidd kontaktnett. Dette er av stor verdi i arbeidet med utdanningsval og gode overgangsrutinar når elevane skal over frå ungdomsskule til vidaregåande. e) Inaktivitet og overvekt er eit stigande problem for folkehelsa. Opplæringsavdelinga har bede skulane om å ha eit sterkare fokus på kroppsøvingsfaget. Har me eit fullverdig og godt skuletilbod sentralt på Bømlo, unngår me at mange elevar skal måtta pendla og bruka store delar av dagen (det kan for ein del elevar lett gå med tre timar i samla reisetid tur/retur) til å sitja i ro på bussen. Dette er verdifull tid som dei i staden kunne brukt m.a. på fysisk aktivitet. Med dagens vidaregåande skuleordning bur mange elevar i gangavstand til skule og praksisplass. Å kjøra busslaster av elevar til større og færre skular, samsvarar ikkje med fylket si storsatsing på miljø. For elevar som treng særskilt tilrettelegging kan det vera ei stor ekstra belastning med skuleskyss over lange strekningar. Reisetid for elevane må ikkje øydeleggja for helsa, for utbytte av skuletid og fritidsaktivitet. f) Dersom store delar eller heile det vidaregåande skuletilbodet til «bømlaelevane» blir lagt til Stord, har mange eigentleg ikkje noko reelt val. Det kan tenkjast at fleire kjem til å gå på private skular. Det vil svekka den offentlege skulen. Dei vidaregåande skulane på Bømlo er oversiktlege og har låg fråfallsprosent fordi me er tett på. Folkehelseprofilen for Bømlo viser at fleire her fullfører vidaregåande skule enn det som er vanleg elles i landet. Når elevar frå Bømlo må gå på skule på Stord, kan dei lett melda overgang til «Stordmiljøet» når det gjeld fritid òg. Dette vil ramma fritidsaktivitetane i vår kommune når det gjeld t.d. kultur og idrett. Dei som ikkje finn seg til rette i organiserte fritidsaktivitetar, kan lett bli usynlege og bli «hengande på Vikjo» både i og etter skuletid. Gagnar dette samfunnet? Me ønskjer å ta vare på det engasjementet, dei haldningane og det ansvaret som elevane utviklar for det lokale miljøet, og som m.a. kjem til uttrykk ved Bømlorussen sitt arbeid med «Løp for livet» gjennom heile skuleåret. Dette engasjementet til inntekt for kreftsaka er heilt unikt, fordi det er tufta på ein no 25 år gammal ubroten tradisjon. Russen på Bømlo har gjennom dette eit godt rykte og ein viktig rolle i lokalsamfunnet. Slike verdiar må me byggja opp om. Kvalitet i ein framtidig vidaregåande skule på Bømlo Dei vidaregåande skulane i Bømlo har til no levd i godt naboskap med god kvalitet kvar på sin måte. Det er råd å ha god oversikt, elevane blir sett og verdsett, og me har lite problem med fråfall og mobbing. 4

5 Dersom me i framtida skal sjå for oss ein vidaregåande skule på Bømlo, er det viktig for oss å signalisera at tverrfagleg styrke, breidde og kvalitet på tilbodet må vera minst like godt som det me samla har på dei to skulane i dag. Med andre ord: Ingen av noverande tilbod må forhandlast ut av kommunen. Ved ei samlokalisering av skulane i Bømlo skal målet framleis vera å vidareutvikla kvalitet og trivsel. Me vil særleg framheva: 1. Ei god breidde i fagtilboda som gir elevane reelle val. Då har skulen fleire bein å stå på ved svingingar i konjunkturar. Den vidaregåande skulen på Bømlo har, og vil ha gode føresetnader og nærleik også når det gjeld kurs og oppdrag for næringslivet. Skulebruksplanen er oppteken av store fagmiljø og mange parallellar. Me vil derimot hevda at store, einsarta fagmiljø lett kan bli seg sjølv nok, og då stoppar gjerne både utvikling og vidsyn opp. Erfaringa vår er at sterke fagmiljø ikkje alltid er avhengig av talet på personar, men at skulen har høg trivsel og greier å skapa eit godt samarbeid både innover og utetter, både til andre vidaregåande skular, grunnskulen, lokalt arbeidsliv, høgskule og universitetsmiljø, læremiddelbransje og internasjonale miljø. Teknologien opnar stadig opp for nye samarbeidsformer. 2. Oversiktleg skulemiljø. Det er lett å tapa ansvarskjensle og lojalitet for sin eigen skule og arbeidsplass dersom miljøet blir for stort og uoversiktleg. Våre oversiktlege skular med lokal tilknyting har låg fråfallsprosent. Utviklinga i samfunnet viser at stadig fleire elevar slit psykisk og sosialt. Dette skal tilsette takla saman med dei faglege utfordringane. I denne samanhengen må me sjå verdien i at små og oversiktlege forhold der fleire kan vera «tett på», kan vera avgjerande for at elevar skal lukkast i kvardagen. Folkehelseprofilen for Bømlo viser at fleire her fullfører vidaregåande skule enn det som er vanleg elles i landet. Dersom det blir ein skule med elevar, må me arbeida medvite med skulemiljøet og skulekulturen, slik at me skaper ein skule som framleis fungerer godt både fagleg og sosialt. 3. Elevar med særskilte behov skal kunna integrerast og inkluderast i den vanlege skulekvardagen der dei blir sett og respektert. Nærleik er viktig for sårbare elevar og foreldra deira. Funksjonsfriske elevar lærer mykje av å ha relasjonar til dei som treng noko ekstra. 4. Ved ein vidaregåande skule på Bømlo må det vera plass til alle elevar og personale slik at dei møtest dagleg i arealet, slik som t.d. «Torg/Fugleberg» fungerer på Bømlo vidaregåande skule i dag. Det kan vera avgjerande for oversikt, samkjensle og trivsel. 5. Dynamikken mellom yrkesfag og studiespesialiserande fag skal framleis skapa nytenking og skuleutvikling. Den gode faglege kompetansen me i dag har i heile personalet vårt, må me ta vare på og vidareutvikla. Skulen skal vera fagleg attraktiv for framtidige nye elevar, lærarar og lokalsamfunnet. Me viser elles til samandraget i skulebruksplanen s. 3 der det står: Før skolar kan leggjast ned og fagtilbod flyttast eller samlast, må mottakarskolane ha tilstrekkeleg plass og god tilrettelegging. 5

6 Sakshandsaming av forslaget til skulebruksplan Som rektorar set me no vår lit til at kvar og ein av dei folkevalde tek seg tid til å setja seg grundig inn i høyringsutkastet, og reflekterer over kva følgjer dei ulike alternativa vil få. Me forventar at dei les og vurderer innspela til høyringsutkastet grundig, før dei gjer endeleg vedtak i saka. Me ønskjer å tru at våre folkevalde ikkje berre let seg blinda av kortsiktige «stordriftsfordelar», men at dei gjer kloke vurderingar og vedtak som gagnar ungdommen vår, og som på sikt er samfunnsøkonomiske, og som gjer det mogeleg for dei unge å sjå ei framtid i distrikta der så mange ressursar for verdiskaping ligg. Konklusjon Basert på det som er skildra over, er vårt krav: Ved ei samanslåing av skulane på Bømlo, er kravet ei samlokalisering i eit framtidsretta bygg, eit kraftsenter i kommunen med god balanse mellom yrkesfag og studieførebuande fag, inkludert tilrettelegging for elevar med særskilte behov. Resultatet ved ei samanslåing og samlokalisering må bidra til endå betre læringsutbyte for elevane, meistring og trivsel for alle i skulesamfunnet. Det gode samspelet og dei gode ringverknadene som finst i dag, må haldast ved like og vidareførast både i eige lokalsamfunn og i samfunnet elles Rune Gåsland og Inger Lise Kippersund Skulemiljøutvalet ved Bømlo vidaregåande skule v/ Rektor: Inger Lise Kippersund Representantar for pedagogisk tilsette: Øyvind Mongstad, Rebecca Hildebrandt Paulin, Representant for ikkje pedagogisk personale: Marianne Økland Verneombod: Rigmor Bjerche Representantar for elevane på programområde for studiespesialisering: Roy André Larsen, Jørgen Kallevåg Representantar for elevane på programområde for Helse og oppvekstfag: Tommy Gjerde Holme, Kristina Wattum Representantar for elevane på programområde for Service og samferdsel: Marte Melvold, Øyvind Sortland Representant for elevane på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse: Marlene Larsen 6

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

SKULEBRUKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I SOGN OG FJORDANE 2013 2024 HØYRING FRÅ SAMARBEIDSFORUM I SUNNFJORD

SKULEBRUKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I SOGN OG FJORDANE 2013 2024 HØYRING FRÅ SAMARBEIDSFORUM I SUNNFJORD Sogn og Fjordane fylkeskommune Sentraladministrasjonen Fylkeshuset Askedalen 2 6863 LEIKANGER Samarbeidsforum i Sunnfjord Førde 24.april 2013 SKULEBRUKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Høyringsuttale om «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012-2025».

Høyringsuttale om «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012-2025». Skolenes Landsforbund forening Hordaland vg skole: Høyringsuttale om «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskommune 2012-2025». Ref.nr. 201101096 Ein må seia seg samd

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2014 Fylkesutvalet 04.12.2014 Fylkestinget 09.12.2014

Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2014 Fylkesutvalet 04.12.2014 Fylkestinget 09.12.2014 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10030-15 Saksbehandlar: Odd Bjarne Berdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 02.12.2014 Fylkesutvalet 04.12.2014 Fylkestinget 09.12.2014

Detaljer

Delrapport 7 Modell 7

Delrapport 7 Modell 7 Vedlegg 7 Delrapport 7 Modell 7 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no i Innhald 1. Omtale av modell 7... 2 2. I kva grad når modell 7 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når modell

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

MØTEBOK. Uttale til skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune

MØTEBOK. Uttale til skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune Fitjar kommune Arkivkode: A20 Saksmappe: 2016/365 Sakshandsamar: John Karsten Raunholm Dato: 30.05.2016 MØTEBOK Uttale til skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune 2017-2030 Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Delrapport 5 Modell 5

Delrapport 5 Modell 5 Vedlegg 5 Delrapport 5 Modell 5 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 5... 2 2. I kva grad når modell 5 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Barnerettane i SKULEN

Barnerettane i SKULEN Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i SKULEN Aktivitetsark med oppgåveidéar og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

Kvalitetsplan for Gaupne skule

Kvalitetsplan for Gaupne skule Kvalitetsplan for Gaupne skule Olweus-programmet og Opplæringslovas kapittel 9a Gaupne skule er ein 1-7 skule som ligg i kommunesenteret i Luster kommune. Dette skuleåret har 132 elevar tilhaldsstad her

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskomune 2012-2025»

U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskomune 2012-2025» HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.2oUOlC^G Dok.nr /^ 9 FITJAR VIDAREGAANDE SKULE HORDALAND FYLKESKOMMUNE y^ukt, 2012 Arkivnr. 5 9 -To^" Saksh.3^H7^ Eksp. U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 RUBBESTAOWES vidaregåande skule ~maritime fagskule Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 Rapport utarbeidd av: Rune Gåsland Rapport verifisert av: Jan Harry Grindheim

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer