Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: , kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 5/ Heinrich Eggenfellner leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 28/13 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 29/13 Tertialrapport 1. tertial Bydrift KF PS 30/13 Finansforvaltningsrapporter Bydrift KF PS 31/13 Budsjettregulering ny vedlikeholdsplan - Longyear energiverk PS 32/13 Tariffering av forbruk strømkunder - Longyear energiverk Side 2

3 PS 28/13 Godkjenning av protokoll fra møte den Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Marianne Stokkereit Aasen Tertialrapport 1. tertial Bydrift KF Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF 29/ Anbefaling: Styret i Bydrift KF tar tertialrapporten til etterretning. Saksopplysninger: Hensikten med orienteringen er å gi styret en status på aktiviteter som gjennomføres av administrasjonen. De aktivitetene som gjennomføres har sin bakgrunn i Handlingsprogram- og økonomiplan, Bydrift sin handlingsplan og bestillinger fra AU/LL. Økonomi: Drift: Vi har så langt i år brukt vesentlig mer midler på tining knyttet til teknisk infrastruktur (vann- og avløpsrør), og har hatt en del problemer med fjernvarme som følge av kulde i kombinasjon med vind. I tillegg har vi hatt problemer med frysing av rør med følgeskader knyttet til bygg, også her har vi brukt mer enn de foregående årene på tining og skadeutbedringer. Større inntekter på vei: Dette skyldes en del SNSG biler som ble fakturert, men som befinner seg i Svea og som ikke skal motta veigebyr. Grunnen til at de mottok gebyr var feil i oversikten sendt fra Bydrift til økonomi, dette blir rettet opp. Mindre utgifter på vei: Dette skyldes stabil og fin vinter med lite tiltak som strøing o.l. Større utgifter på avløp: Dette skyldes frostproblemer med pumpeledning fra pumpestasjon avløp, samt utbedring og innkjøp av frekvensomformere, innkjøp av testskap for overvåkning av varmekabler, samt mobil pumpekum til avløp i tilfelle problemer. Større inntekter renovasjon: Dette henger sammen med på underbudsjettering av inntektene. Her fikk vi indikasjoner i regnskapet for 2012, at de endringer i gebyrene som vi gjorde med fordeling mellom næring og husholdning gav et større utslag en beregnet. Men da var allerede gebyrene for 2013 satt. Større inntekter fjernvarme: Kommer trolig vis av nye bygg på Haugen og Elvesletta syd og en kald vinter. Mindre utgifter fjernvarme: Avdelingen har ikke betalt for fjernvarmen til energiverket som det ligger med i budsjettet. Mindre inntekter på strøm: Det er reduserte inntekter på strømsalg. Dette skyldes nok et bevist forbruksmønster hos den enkelte kunde. Med høyere strømpris, vil man være mere bevisst på å sparer der man kan på forbruket. Budsjett for strømsalg er i overkant av produsert volum. Budsjett var redusert med føring fra tidligere år, men ikke tilstrekkelig. Det er også gjort tilbakeføringer på fakturert, ikke levert energi, Mkr 0,4 Side 4

5 2013/599-1 Side 2 av 4 Fjernvarme har ikke betalt for fjernvarmen til energiverket, slikt som det ligger i budsjettet med Mkr 3,2 Energiverket har et mindre forbruk i perioden på Mkr 1,9. Dette fordi turbinrevisjon er satt ut i tid. Ventiler for utskifting var belastet i regnskap for Boliger ansatte: skyldes periodisering av budsjettet, aktivitetene skjer i stor grad på sommeren. Brann: Drift i hht vedlikehold- og handlingsplan. Driftsmessige utgifter det ikke er tatt høyde for i budsjett 2013 er som følger: Etter brann ved energiverket desember 2012 ble avdekket behov for fallsikringsutstyr, jfr krav fra arbidstilsynet og AML. Utstyr ble bestilt og er nå ankommet. Pris kr Nye dekk til Brannbil 1 (mannskapsvogn) kr dyrere enn budsjettert(piggdekk). Merinntekter det ikke er tatt høyde for i budsjett 2013 er som følger: Strømfakturaer(Avinor og SNSK) vedrørende brannøvingsfeltet. Kr Generelt: Totalt sett for året ligger vi an til å nå budsjettet. Se for øvrig vedlagte regnskapsskjema 1A og 1B for detaljer om tallene. For investering ser status ut som følger: Regnskapet er ikke oppdatert ut i fra vedtak som er gjort i På statusen viser det at det er brukt lite midler, i forhold til det som er stilt til rådighet for oss i år. Prosjekter er imidlertid lagt ut på anbud og under prosjektering så vi mener at vi er godt i gang med årets produksjon. For status på det enkelte prosjekt vises til vedlagte dokument «status handlingsplan». De prosjekt vi er forsinket med, eller antar at vi ikke vil rekke å ferdigstille i løpet av året er følgende: Kvalitet: Internkontrollsystem (IK-system) og avvikssystem: IK- og avviksverktøyet Prosmart ble tatt i bruk Administrasjon av Prosmart og oppfølging av avvik utføres av IK/KS-rådgiver alene. Antall avvik ferdig behandlet i 2013 Antall avvik ikke ferdig behandlet Antall HMS-avvik lukket i Antall HMS-avvik ikke ferdig behandlet De fleste overordnede prosedyrer er på plass i verktøyet. Prosedyrer og rutiner for energiproduksjon er sendt til faglig godkjenning. FDV-verktøy ISY-jobtec: Kontrakt med Norconsult på leveranse av FDV-verktøyet ISY Job Tech ble signert 4. mai Kursing av samtlige brukere avholdt i perioden oktober. Systemet ble tatt i bruk Månedlige brukermøter avholdes for oppbygging av databasen. Kobling til andre fagsystemer, lagerføring, håndholdt løsning og kursing og bruk for eksterne leverandører er videreutvikling som er planlagt gjennomført i Vi har nå begynt å legge inn informasjon og dokumentasjon i systemet, og så langt er det Brannvesenet som har kommet lengst i oppbygging av databasedelen. Side 5

6 2013/599-1 Side 3 av 4 Langtids drift- og vedlikeholdsplaner: Utarbeidelse av langtids vedlikeholdsplaner for alle elementer innenfor Bydrift etter ønske fra departementet er igangsatt. Det er foreløpig etablert en fremdriftsplan som legger opp til en ferdigstillelse i løpet av noen år. I og med at det ikke er satt av midler på budsjettet i år må vi fordele prosjektet ut over flere år. Så langt har vi tall for bygninger og energiverket, resterende teknisk infrastruktur er ikke gjennomgått. Resultatene skal integreres i FDV-verktøy. Revisjon: Ingen revisjoner utført så langt i år. Arbeidsmiljø: Søknad om overgang fra 5 til 6-skiftsordning ved Energiverket er oversendt arbeidstilsynet for godkjenning, arbeidstilsynet har godkjent ordningen som iverksettes nå. HMS og SHA: Vi har igangsatt tiltak etter medarbeiderundersøkelsen. Ved energiverket har vi etter gjennomførte ROS-analyser og vedtak om at vi skal se på kostnadene våre iverksatt en gjennomgang av bemanningsbehov. Følgende ulykker er rapportert: Antall ulykker Beskrivelse siden forrige rapportering 2 Brukket fot i forbindelse med bråttsjø ved henting av Fjeld fra vintervedlikehold på fastlandet. Brannskade som Antall ulykker totalt i år 2 0 Antall nestenulykker totalt i år Side 6

7 2013/599-1 Side 4 av 4 følge av kiling i kullmater ved energiverket. (1. grads forbrenning) Sykefravær: Det er lite sykefravær totalt sett 1. tertial, men vi har en som går langtidssykemeldt. Overtid: Ingen spesielle forhold Ansettelser/oppsigelser: IK/KS rådgiver har sagt opp, stillingen er besatt Uforutsette hendelser: Uforutsette hendelser siden forrige rapportering Uforutsette hendelser så langt i år Mye tining som følge av kaldt vær og vind : 20 min strømstans i sjøområdet som følge av feil i en ny høyspentbryter : 20 min strømstans i sjøområdet som følge av feil i en ny høyspentbryter Produksjon: Årets produksjon er godt i gang. Se vedlagte prosjektoversikt for detaljert status. Vedlegg: 1 1. tertial driftsregnskapet 2 1. tertial investeringsregnskapet 3 Status handlingsplanen pr 1. tertial Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Deres referanse: Vår referanse: -- Saksbehandler: Dato: Status aktiviteter i handlingsplan Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar Status Longyearbyen lokalstyre skal være en pådriver overfor private og næringslivet i arbeidet med å holde Longyearbyen ren og ryddig, også rydding av større ting Oppfølging av kontrakt med renovasjonsfirma. Gjennomføre ryddeaksjon med skoleelever før sommeren. Gjennomføre ryddedugnad i byen. Teknisk infrastruktur Første møte avholdt i januar, fortløpende oppfølging. Planlegges Planlegges Gjennomføre ryddeaksjoner i byen i samarbeid med Store Norske. Bydrift har søkt og fått støtte fra SMF om at innføre amnesti for levering av utrangerte kjøretøy og annet avfall som er til sjenanse. Prosjektet igangsatt Tett samarbeid med sysselmannen knyttet til søppeltokt. Planlegger møte med Sysselmannen. Opprettholde trygge og stimulerende lekeplasser/utearealer ved skolen og barnehagene I samarbeid med oppvekstforetaket å rehabilitere en av lekeplassene sommeren Søke om tilskudd via spillemidler og andre arenaer Eiendom Arbeidet startet sammen med oppvekstforetaket, prosjektet er finansiert fra oppvekstforetaket og med midler fra Gjensidigestiftelsen. Satt i bestilling Forsøksvis å oppfylle konsesjonskravet for energiverket gitt av sentrale myndigheter Prosessen med å få gjennomført prosjektet med etablering av renseanlegg er satt på vent inntil skadeomfanget på energiverket etter brannen er avklart innen juni Det pågår parallelt en utredning for å se på levetid og fremtidige drift og vedlikeholdskostnader sammenlignet med alternative fremtidige energibærere (alternativanalyse). Jørn Arbeidet med å montere utstyr til målinger av røykgassmengde og temperaturer i kjelen er ferdigstilt og logg av parameter pågår. Planen er å kontrahere leverandør innen Levetidsvurdering er ferdig og oversendt Polaravdelingen. Søke NOX-fondet om tilskudd til prosjektet. NOX fondet har tilkjent Bydrift kr 4 mill i støtte til etablering av NOX rensing av røykgassen fra Side 13

14 Side 2 av 14 energiverket. Støtte utvikling av CCSprosjektet med samarbeid mellom Gassnova, Bydrift og UNIS Gassnova har anbefalt at CCS fra et eventuelt nytt kullfyrt kraftverk i Longyearbyen er aktuelt. Prosjektet vil derfor fortsette i Jørn Revidert nasjonalbudsjett vedtar at prosjektet stilles i bero i påvente av at Justisdepartementet avklarer fremtidig energibærer. Arbeide med miljøsertifisering og miljø- og enøk.-tiltak innen egen organisasjon. (Bla LEDlys) LED-veilys Kjersti Alle armatur tilhørende denne utskiftingen er ferdigutskiftet. Jobbes med neste bestilling. Lydproblem skal være løst fra leverandør, de sender opp deksel for montering så snart som mulig. SD-anlegg knyttet til drift av bygg og teknisk infrastruktur. Følge opp aktivitetene i miljøhandlingsplanen. Jørn Fremdrift iht. fremdriftsplan i prosjektbeskrivelse for prosjekt Toppsystem. Implementert i handlingsplan for Bydrift. Utarbeide tjenestebeskrivelser for tjenester/produkter som leveres av Longyearbyen lokalstyre med foretak, og en oversikt over tjenester som ikke tilbys Bydrift utarbeidet tjenestebeskrivelser i Disse skal legges inn i LL s profil Vi vil følge opp tjenesteleveransene. Ikke startet. Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere Gjennomføre fire temamøter i løpet av året. HMS Beredskap Avfallshåndtering, sortering. Arbeidsmiljø Marianne Temamøte avfallshåndtering, sortering gjennomføres før sommeren. Gjennomføre interne kurs for alle ansatte. Under planlegging Gjennomføre sosiale samlinger for alle ansatte, hvorav en fellesbefaring. Gjennomføre «månedstreff». Gjennomføres som planlagt Gjennomføres som planlagt Side 14

15 Side 3 av 14 Videreutvikle Longyearbyen lokalstyres omdømme Bruke internett og intranettsiden til å få ut informasjon om hva vi gjør. Marianne Igangsatt Publikumshåndtering tilgjengelighet og bevissthet rundt kommunikasjon. Avklare mulig forlengelse av leiekontrakt for lokaler til bibliotek, herunder mulig flytting av biblioteket og eller andre tilbud til næringsbygget Kultur har ansvar for leiekontrakten. Bydrift har ansvar for å lage en total plan for bruk av næringsbygget. Eiendom Ikke startet foreløpig, avventer til SNU har kommet litt lengre i prosessen Følge opp hovedplan vann, tilstandsvurdering fjernvarme og revidert avfallsplan Se egne prosjekter lengre bak i dokumentet. Teknisk infrastruktur. Se egne prosjekter lengre bak i dokumentet. Snu fase 1 og 2 Delta i det videre arbeidet Marianne Deltar på forespørsel fra LL Aktiviteter i Bydrift s regi: Dette er aktiviteter som alle i Bydrift skal være en del av, ha et eierforhold til og delta i gjennomføringen av. Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar Status Videreutvikle innholdet i ISY Jobtech Dette er det viktigste prosjektet vi skal arbeide med i Alle er involvert, og produktet blir så bra som vi vil ha det. Alle Digitalisering av tegninger og dokumenter. Oppkobling opp imot GIS-line Vurdere integrasjon mot ephorte Arbeid med tegninger er ikke startet, planlegges igangsatt i september. En plantegning lagt inn som test. Ikke igangsatt enda Ikke igangsatt enda Anskaffet 2 nettbrett, pilot i gang, testet og funnet Side 15

16 Side 4 av 14 Vurdere bruk av telefon/nettbrett ok, vi iverksetter bestilling av flere nettbrett og kjører ordningen for fult. Videreutvikle innholdet i Prosmart Prosmart er et viktig verktøy for å videreutvikle arbeidet med kvalitetssikring av prosessene våre, og sikre gode leveranser. Alle Arbeidet med prosedyrer knyttet til årsavslutning/årsoppgjør, budsjettering og oppstart av prosjekter. Prosedyrer for energiproduksjon utarbeidet, klar for faglig godkjenning. Prosedyrer knyttet til vann, avløp, vei må vente til over ferien og ny IK/KS rådgiver starter. Gjøre våre samarbeidspartnere gode Invitere til gjennomgang av ansvarsområder internt i Bydrift for LL-ansatte. Marianne Planlagt i løpet av våren. Få ut informasjon om hvem som gjør hva på intranett så snart ny intranettside er oppe og står. Marianne Planlagt i løpet av våren Invitere til samarbeidsmøte med våre rammeavtaleleverandører med fokus på miljø, kvalitet og gjennomføring. Alle Gjennomført, men for hvert fagområde for seg Opplæring i ISY Jobtech Alle Gjennomføres fortløpende Følge opp fakturering på en god måte. Alle Gjennomføres fortløpende Forskning og utvikling Fremme og gjennomføre samarbeidsprosjekt med UNIS og andre forsknings- og universitetsmiljø i forhold til driftsutfordringer innen teknisk infrastruktur. Jørn UNIS er interessert og har opprettet en prosjektgruppe for samarbeidsprosjekt rundt etablering av Gentle slope på Isdammen. Prosjektet er tildelt midler fra Svalbard miljøvernfond. Beredskap Gjennomføre beredskapsøvelser, oppdatere beredskapsplaner. Utarbeide beredskapsplaner for gjenstående områder. Alle Beredskapsplaner for alle fagområder er nå utarbeidet, gjennomgås faglig i løpet av mars. Beredskapsøvelse for energiverket og eiendomsavdelingen er gjennomført i mai. Handlingsplan Handlingsplan for Bydrift utarbeides og brukes som målstyringsverktøy Marianne/ styret Miljøhandlingsplanen Revidere miljøhandlingsplanen Nåværende miljøhandlingsplan sier at «Miljøhandlingsplan skal revideres slik at revidert Side 16

17 Side 5 av 14 miljøhandlingsplan foreligger innen 2015.». Revisjon er utsatt til Kompetansekartlegging og opplæringsplan Utarbeide plan for alle ansatte Marianne Planlegges igangsatt 2. halvår etter mal fra oppvekstforetaket. Energioppfølgingssystem Spesifisere et Energioppfølgingssystem som kan benyttes for næringsbygg og teknisk infrastruktur. Anskaffe det og starte implementeringen. Jørn Fremdrift iht. fremdriftsplan i prosjektbeskrivelse for prosjekt Toppsystem. Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar Status Energi ISY Jobtech Anleggsregister, oppdatere kontrollere Jobbordre lages for hovedkomponenter Tilstandsparametre settes på hovedkomponenter Gjennomgang RCM analyse hovedkomponenter Sikker jobbanalyse for jobber som skal utføres Roar Arbeide med anleggsregister er startet, stort volum. JM-Hansen bruker systemet i forhold til målerskift. Jobber fra samarbeidspartner bestilles i ISY Nytt slagg og askedeponi Plan er lagt ut på off. ettersyn forventes behandlet i løpet av Jørn Plan har ligget ute på høring med frist til 8 mai for innspill. Innkomne innspill i høringsrunden behandles før planen før den evt.går til LL for godkjenning. Innmåling ledningsnett Fortsette arbeidet med innmåling av ledningsnettet Knut Planlegges 3. kvartal Fjernavlesing EL Videreføre implementering av fjernavlesing av målere Knut Utvalgte målere skiftes fortløpende Linje - trafokiosker Refundamentering av trafokiosker med råteskade i fundamenter Knut Planlegges gjennomført til sommeren Tiltak i henhold til vedlikeholdsplanen Gjennomføre alle større vedlikeholdstiltak i henhold til plan Odd Jostein Ferdigstilt: Paratkjele OK. Ventiler byttet. Kontroll på generatorer utføres fra 10. juni Side 17

18 Side 6 av 14 Utskifting av fordelingsskap Fortsette utskifting av fordelingsskap kabelskap ute i nettet Knut Planlegges gjennomført i sommer. Kontroll og utvelgelse pågår. Termografering av el-tavler i bygninger Termografere tavler i egne bygg, analysere måledata Roar Opplæringsplan utført, planlagt oppstart til høsten Tilstandsvurdering og levetidsberegning av de store komponentene ved energiverket. Prosjektet er igangsatt i Dette skal danne grunnlag for det videre arbeidet med levetidsvurderingen av energiverket. Jørn Utredning er ferdig og rapport er oversendt Polaravdelingen. Merking av anlegg Bedre og entydig merking i anlegget, ventiler, rør, skap Odd Jostein Ikke igangsatt enda, arbeider med størrelser på skilt og «layout» i forhold til tekster. Risikovurdering av kritiske komponenter For å bygge opp et reservedelslager med tanke på kritiske komponenter Roar Stort sett ferdig med oppsett av komponenter, gjenstår risikovurderinger av enkelte punkter. Opplæring og øvelse i drift Lage opplæringsplan, og plan for øvelse knyttet til spesifikke situasjoner. Roar Opplæringsplan er gjennomgått, prosedyre opplæring klar i Prosmart Vurdere opplæring ved bruk av simulator. Arbeid med simulator ikke startet. HMS Lage plan for temabaserte vernerunder. Roar Vernerunder utført Kartlegge helsefarer. Kartlegging ikke startet Gjennomføre beredskapsøvelser Beredskapsøvelse ved energiverket gjennomført 22. mai Omdømmebygging Være i forkant med informasjon ved hendelser, også positiv informasjon. Roar Informasjon ut på nettet raskt i forbindelse med hendelser gjøres fortløpende Montere oppsamlingskar for transformatorer ved oppgradering / ombygging Oljekar under alle oljefat. Invitere infotorget på omvisning og informasjon. Teknisk løsning valgt Side 18

19 Side 7 av 14 Eiendom Videreutvikle ISY Jobtech Skoleutredning, skisseprosjekt inkludert delplan Råte i fundamenter 212, 214 og spisshus Felles brannbok for alle bygg Rydde i anleggsregister Kursing av vaktmestere med bedriftsbesøk Driftsoppgaver inn i systemet Morten Forslag fra ISY på brannbok er under evaluering. Startet å legge inn lager. Startet uttesting av i-pad løsning. Lagt inn den første plantegningen. Innhente pris på mulighetsstudie i Jørn Avholdt møte med Oppvekstforetaket for å spekke til en prosjektplan i midten av mai. Prosjektplan er ikke ferdig utarbeidet, men antas å være ferdig innen sommeren. Prosjektering og utbedring etter rapport om råte i 212 og 214. Prosjektering av tiltak i spisshus Morten Løsning valgt, prosjektering igangsatt. Kjøp av boliger 2 boliger skal kjøpes Morten Ferdigstilt: To boliger kjøpt. Boligbygging Skisseprosjekt nye boliger i og 03 Morten Prosjektet er i oppstartsfase, vi håper og ha noe klart innen sommeren. Energioppfølgingssystem Innføre energioppfølgingssystem på næringsbyggene. Dag Arne Dette prosjektet er flyttet ut i et overordnet prosjekt for hele Bydrift. Energimerking av bygninger Ett bygg energimerkes i Dag Arne Planlegger Kullungen i 2013 Renhold Renholdet ut på anbud. Morten Alle LL bygg er gjennomgått av konsulent fra Lilleborg, er lagt ut på anbud, frist medio juni. Redusere energibruk i egne bygg Dag Arne Finne og gjennomføre prosjekter som medfører redusert energibruk i LL sine bygninger og knyttet til drift av teknisk infrastruktur generelt. Søke om støtte til gjennomføring av tiltakene. Bytte utbelysing til LED på alt av bygg. Innregulering av bygg med gulvvarme slik at bygget utnyttes maksimalt slik det er tenkt. Sikkerhet Termografering av store tavleskap Dag Arne Ikke startet opp. Vi har foreløpig gjort tiltak som medfører besparelser i Kullungen barnehage på ca. kr ,-. Det gjøres tilsvarende tiltak i Longyearbyen barnehage, ferdigstilles i mars 2013, forventet besparelse mellom kr ,- til kr ,-. Neste bygg som vi vurderer er skolen, totalt er dette bygget på 6447 kvm, her ligger det et stort potensiale. Side 19

20 Side 8 av 14 Kvalitet God kommunikasjon med leietakere. Gjennomføring av vedlikeholdsplaner iht. plan. Følge tett opp håndverkere ute i byggene Morten Dette jobbes det kontinuerlig med. Teknisk infrastruktur Videreutvikle ISY Jobtech Hovedplan vann Få inn fakturagrunnlag for alle avdelingene. Implementer ISY Jobtech hos FDV-partnere. Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen. Prosjektering og utredninger. Teknisk infrastruktur Kjersti Alle FDV partnere har installert ISY. SVVS og JMH har begynt å bruke det. Avventer litt med LNSS, har lite oppgaver som går mot LNSS på vinteren, så vi får det oppe og gå med de andre leverandørene først. Oppstartsmøte er holdt. Hovedplan vann Inspeksjon og eventuell nylegging av inntaksledninger. Kjersti Oppstartsmøte og befaring er holdt. Hovedplan vann Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg. Prosjektering Kjersti Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt Hovedplan vann Kommunalteknisk norm - utarbeidelse. Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi bestiller i henhold til riktig kvalitet. Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt. Hovedplan vann Dublering av UV-filter. Kjersti Tilbud mottatt, ikke bestilt Hovedplan vann Oppussing basseng FH6 Kjersti Ikke igangsatt Hovedplan vann Gentle slope Isdammen: Forskningsprosjekt for å se om det kan være en mulighet til å sikre "demningen" på en tilfredsstillende, men rimelig måte. Søke samarbeid med UNIS, og utførende aktører. Jørn Se punktet under forskning og utvikling tidligere i dette dokumentet. Hovedplan vann Tilstandsvurdering av nettet kartlegging i 2013 Kjersti Ikke igangsatt Avløp - Kommunalteknisk norm - utarbeidelse Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt Side 20

21 Side 9 av 14 bestiller i henhold til riktig kvalitet. Avløp Tilstandsvurdering av nettet kartlegging i 2013 Kjersti Ikke igangsatt Avløp Installere oljefølere i alle avløpspumpestasjoner Kjersti Ikke igangsatt Avfallsplan Containere, utskifting i henhold til plan Håkan Venter på tilbud. Avfallsplan Sigevannsrensing deponi Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt Avfallsplan Utrede avfallsforbrenning knyttet til energiverket Jørn Forslag til utredning er utarbeidet, men sendt tilbake til konsulent for revidering. Avfallsplan Utrede relokalisering avfallsanlegg Jørn Se punkt over. Avfallsplan Resipientundersøkelse Håkan Ikke igangsatt. Fjernvarme - Kommunalteknisk norm - utarbeidelse. Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi bestiller i henhold til riktig kvalitet. Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt Fjernvarme Vannbehandlingsanlegg Håkan Begynt å se på vannbehandlingsanlegg. Fjernvarme Utbedring i henhold til tilstandsvurdering, prosjektering Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt Fjernvarme Utbedring i henhold til tilstandsvurdering, gjennomføring Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt Fjernvarme Fjernvarme Vei (vei, gangvei, trafikksikkerhet, gatelys) Tilstandsvurdering av sekundærnettet med vedlikeholdsplan som output Håkan Ikke igangsatt. Mengderegulering 1-2 undersentraler. Lage total Håkan Kontroll av undersentraler mottatt.. plan for utbedring av undersentraler Energibesparende gatelys Kjersti Første bestilling er ferdigmontert. Arbeider med neste bestilling. Vei (vei, gangvei, trafikksikkerhet, gatelys) Vei - bruer over Longyeardalen Prosjektering av løsning Kjersti Oppstartsmøte holdt. Side 21

22 Side 10 av 14 Vei - asfaltering Gjennomføres ut i fra behov og ut i fra de midlene som er til rådighet på fondet. Kjersti Tilbud mottatt og akseptert. Befaring i juni. Asfaltering i juli/august Vei utbygging av veier som ligger i vedtatte delplaner Vei - tiltak i hht trafikksikkerhetsplan Det er flere veier som er vedtatt bygd. Følgende veier er prioritert i 2013: Ferdigstillelse av 505, gjennomføring av 308, vei fra hovedvei 600 til Gammelkaia. Totalt ligger det inne veibygging for ca. 11 mill. Det er ikke avsatt midler til prosjektet. Planen antas vedtatt 1. halvår Kjersti Kjersti Søknad vei 308 ferdigbehandlet og godkjent. Andre veier startet søknadsskriving. Avventes til trafikksikkerhetsplanen gjennomgås økonomisk-politisk i juni. Vei - Kommunalteknisk norm - utarbeidelse. Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi bestiller i henhold til riktig kvalitet. Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt Vei Tilstandsvurdering av veier med vedlikeholdsplan som output. Kjersti Startet. Alle veier er tilstandsvurdert. Vei Inngå ny FDV-avtale Kjersti Ferdig. Avtale signert Nærmiljøanlegg (sentrum, kirkegård, rassikring) Belysning i sentrum Kjersti Ikke igangsatt Rassikring Prosjektering av tiltak i Vannledningsdalen Jørn NGI er engasjert i samarbeid med SNSK. Forprosjekt ferdigstilt. Valgt metode for rassikring blir valgt på bakgrunn av skisseprosjekt. Utredning sendt tilbake til NGI for beskrivelse av flere tiltak. Ansvarsavklaring LL/SNSK ikke avklart. Rassikring utredning risikoområder over gruve 2 og ved Nybyen. Forespørsel sendt til NVE for å få utarbeidet et overordnet ras- og flomkart for Longyearbyen Jørn Brev mottatt fra NVE, foreløpig ingen avklaringer om NVE`s ansvar. VVS Utarbeide grunnlag for ny FDV-avtale VVS, skal være gjeldende fra 2014 Jørn FDV-avtale lagt ut på Doffin den 8 mai med anbudsfrist den 3 juni. Direktevarling fyrhus og pumpehus Vurdere installasjon opp i mot kost/nytteverdi Håkan Vurderes i samband med prosjektet SD-anlegg knyttet til drift av bygg og teknisk infrastruktur, som Side 22

23 Side 11 av 14 har startet opp. Brann- og beredskap HMS Bruk og viderutvikling av ISY Jobtech Bruk og videreutvikling av Prosmart Bruk av Adapt-IT, HMS og internkontrollsystem tilpasset brannmannskaper mht til øvelser, dokumentasjon mm. Jan Olav Geir Jann-Egil HMS og internkontrollsystemer brukes daglig. Utvikling og tilpassing av ISY Jobtech i plenum hver fredag. ISY tatt i bruk og godt implementert. Årsrapport for brannvesenet Årsrapport for brannvesenet skal leveres LL. DSB og Sysselmannen på Svalbard i løpet av februar hvert år, jfr Forskrift om brannvern for Svalbard. Rapport ferdigstilt januar Høyderedskap Innhente spesifikasjoner og pris på nytt høyderedskap/lift Jørn Jan Olav Gjennomført januar 2013 Sak skal opp i AU den 4 juni. Samarbeid plan- og utviklingsavdelingen - Etablere bedre samarbeid knyttet til forhåndskonferanser. - Adkomstproblematikk til bygninger - Fortettingsproblematikk. Jan Olav Samarbeid med teknisk infrastruktur Kartlegging av slukkevannskapasitet i Longyearbyen. Herunder også dimensjonering på rørsystem. Geir Flow-meter anskaffet. Kartlegging av slukkevannskapasitet i undersentraler hensiktsmessig å gjennomføre i løpet av sommer/høst Brannforebygging Tilsyn Informasjon og motivasjonstiltak. Flest mulig koblet opp på 110-sentralen. Arrangere «Åpen dag» Gjennomføre branntilsyn i henhold til plan. 35 særskilte objekter i Longyearbyen, 22 utenfor Jan Olav Geir Jann-Egil Jan Olav Geir Jann-Egil Gjennomført: - Brannvernkurs for ansatte Lyb skole, 45 personer. - 1 dag med besøk av 3. klasse Lyb skole - 2 dagers brannvernkurs for ansatte SvalSat, 20 personer. - Revidert innsatsplaner mot registrerte særskilte brannobjekter. - Revidert beredskapsplan Forskningsparken, Longyearbyen bhg, rypa, Ny Ålesund, Svea, 3 stk næringshytter, Isfjord Radio, Side 23

24 Side 12 av 14 Longyearbyen. Øvelser Rekruttering av nye mannskaper Mannskapsøvelser hver torsdag for påtroppende mannskap. Gjennomføres i februar Rekruttering for å ha personell disponibel i vikarbank. Gjennomføring av nasjonal fysisk test/opptakskrav. Jan Olav Geir Jann-Egil Jan Olav Gjennomført med vaktlag i hht plan, hver torsdag fra kl Ferdigstilt Internopplæring av nye mannskaper Ca 40 timers intern teoretisk og praktisk opplæring. Gjennomføres mars Jan Olav Geir Jann-Egil - Ferdigstilt Førstehjelpskurs Nettbasert kurs brannvern Beredskapsutdanning Trinn II Norges brannskole 40 timer. I regi av Longyearbyen Røde Kors og Norsk Luftabmulanse. Nye mannskaper må gjennomføre dette. Høst I regi av Norges brannskole. Må gjennomføres av aspiranter og personell i vikarbank. Høst Underbrannmester står på venteliste, Beredskapsutdanning Trinn II hos Norges brannskole. Jan Olav - Gjennomføres okt/nov Jan Olav Jann-Egil Brannteknisk kontroll og service til eksterne kunder Kontroll, vedlikehold og service av brannteknisk materiell i hht gjeldende forskriftsverk. Kontrakter inngått med de fleste næringsvirksomhetene i Longyearbyen Geir Jann-Egil Branntekniske kontroller gjennomført i 3 stk barnehager, energiverket, Mary-Anns Polarrigg, Forskningsparken, UNiS, Isfjord Radio, Svalbardhallen Vedlikehold og ettersyn av kjøretøy og materiell Brannøvingsfelt. Drift og utvikling. Brannvesenet innehar kjøretøy, materiell og utstyr som til enhver tid skal være operativt og funksjonelt i orden. Mye av utstyret er underlagt strenge krav mht kontroll, vedlikehold og service og sertifisering fra arbeidstilsynet med tilhørende lov og forskriftsverk Sameie mellom brannvesenet, Avinor og SNSK. Vi har ansvar for oppfølging av drift, vedlikehold og utvikling. Jan Olav Geir Jann-Egil Geir Kontroll, vedlikehold og service av materiell og utstyr gjennomføres ukentlig i hht fastlagte intervaller og vedlikeholdsplan. Implementert i ISY Jobtech. Kontroll og vedlikehold ute på brannøvingsfelt implementert i ISY-Jobtech. 1 stk brukermøte med SNSK og Avinor gjennomført. Side 24

25 Side 13 av 14 Havn Videreutvikle ISY Jobtech Etablere anleggsregister for eksisterende anlegg. Implementere drift og vedlikeholdsplaner. Digitalisere eksisterende dokumentasjon. Havn Igangsatt anleggsregister Havnebygg Gjennomføring av skisseprosjekt som skal danne grunnlag for beslutningsdokumentet for videre detaljprosjektering og bygging av nytt havnebygg Jørn Prosess med skisseprosjekt pågår. Utkast medio juni. Slik fremdriften ser ut pr dags dato vil vi ikke klare å ha skisseprosjektet ferdig før over sommeren. Fendring Ny fendring av Bykaia Havn Legges ut på nytt anbud i begynnelsen av april Kaidekke - kulvert, Vannledning og asfaltering, prosjektering og gjennomføring Havn Multiconsult prosjekterer. Ny flytekai Skisseprosjekt Havn Engasjert Dr. techn Olav Olsen for å gjennomføre en mulighetsstudie. Studien skal foreligge inne 22 juni i år. Havneterminal Gjennomføre et skisseprosjekt vedrørende fremtidige etablering av havneterminal på ISPS området. Jørn Mulighetsstudie i oppstartsfase. Nytt tilbringerfartøy som tilfredsstiller kystverkets behov Båt er spekket og sendt ut på anbud, kontrakt kan skrives så snart Kystverket har undertegnet avtale med oss. Havn Kontrakt med Kystverket er undertegnet. Kontrakt med leverandør planlegges for signering ila mai. Havneplan strategisk plan for havneutvikling Planen skal inneholde en kortsiktig og en langsiktig del, og legges frem til politisk beslutning. Marianne Planarbeidet er startet opp og Multiconsult er engasjert for å gjennomføre planarbeidet. Workshop planlagt gjennomført i Longyearbyen den juni. Tilleggsaktiviteter besluttet etter budsjettvedtak desember 2013: Side 25

26 Side 14 av 14 Duplisering av kontroll- og styringssystem energiverk samt 110-sentral Duplisering av styresystem reservekraftanlegg Fyrhus overvåkningssystem Duplisering av styringssystem vann Fjernvarme sirkulasjonspumper som er fysisk plassert utenfor energiverket Fjernvarme Fyrhus til Skjæringa og Sjøområdet Energiverket bygningsmessige utfordringer Energiverket bygningsmessige tiltak etter brannen Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av energiverket. Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av energiverket. Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av energiverket. Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av næringsbygget. Sirkulasjonspumpene har som oppgave å sørge for sirkulasjon av varmtvann ved en evt. stans på energiverket. Dette gjelder ledningen flyplassen-energiverket Viktig for å ivareta fjernvarmeproduksjon også for dette området i forbindelse med stans ved energiverket. 4 nye vanntilkoblinger til brannvesenet Digitalisering av tegningsarkivet og avhending til arkiv Legge opp tørrsprinkling til silotoppen og siktehuset Rør til brannvann i metall Utrede bruk av skum og vurdere bygningmessige tiltak/utskifting av bygningsmaterialer Takstmann har vært på stedet, utbedringer gjennomføres i samarbeid med forsikringsselskap Jan-Sivert Jan-Sivert Jan-Sivert Jan-Sivert Jørn Jørn Morten MSA (RBL sjekker eksternt) Morten Morten Jørn Morten Innhente tilbud i løpet av juni. Innhente tilbud på prosjektering i løpet av juni. Innhente tilbud på prosjektering i løpet av juni. Bygningsmessige arbeider er nå igangsatt etter anbudskonkurranse. FDV-avtale elektro Nåværende avtale løper ut 2013 Roar Legges ut på anbud medio juni Side 26

27 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/ Marianne Stokkereit Aasen Finansforvaltningsrapport 1. tertial 2013 Bydrift KF. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF 30/ Anbefaling: Styret i Bydrift KF tar saken til orientering Saksopplysninger: Vedlagt følger finansforvaltningsrapport for 1. tertial Vedlegg: 1 Finansforvaltningsrapport pr Side 27

28 Finansforvaltningsrapport 30. april 2013 Side 28

29 Deres referanse: Vår referanse: 2012/ Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Finansforvaltningsrapport pr I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre med foretak skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapporter for lokalstyret / styret i foretakene som viser status for finansforvaltningen. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler til driftsformål. Innskudd i Sparebanken Nord-Norge (SNN), Longyearbyen lokalstyre med foretak sin hovedbankforbindelse (beløp i millioner kroner): Mill kr Kultur- og fritidsforetaket KF Oppvekstforetaket KF Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Kommentar: Revidert finansreglement tillater at inntil 100 mill kr er plassert hos hovedbankforbindelsen. Vilkårene i ny hovedbankavtale trådte i kraft og har ført til at en større del av likviditeten er plassert hos SNN. Longyearbyen lokalstyre sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: Mill kr 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, Sparebanken Hedmark Sparebanken Midt-Norge Fana Sparebank Åfjord sparebank Stadsbygd sparebank Side 29

30 Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF sine innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 50 Mill kr Sparebanken Øst Sparebanken Pluss Kommentar: Bedre likviditet samlet sett i LL med foretak førte til at det ble opprette ny plasseringskonto i Bydrift KF. Total likviditet: Longyearbyen lokalstyre med foretak: 250,0 Mill kr 200,0 150,0 100,0 Kultur- og fritidsforetaket KF Oppvekstforetaket KF Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre 50, Bedre total likviditet pr sammenlignet med skyldes i hovedsak utbetalt statstilskudd til bygging av renseanlegg ved kullkraftverket og inntekter fra salg av boliger høsten %-vis fordeling av likviditeten mellom organisasjonene: 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kultur- og fritidsforetaket KF Oppvekstforetaket KF Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Side 30

31 Rapportering ang plassering av likviditet: Hovedbankforbindelse (Sparebanken Nord-Norge)*: Bankinnskudd i hovedbankforbindelsen er 100 mill kr JA JA JA JA Rating av hovedbankforbindelse er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Plassering i banker utenom hovedbankforbindelsen: Max 25 % av ledig likviditet er plassert med tidsbinding JA JA JA JA Tidsbinding på innskudd er 12 måneder JA JA JA JA Lengste tidsbinding på innskudd 32 dager 32 dager 32 dager 32 dager Største innskudd med tidsbinding 20 mill 20 mill 20 mill 20 mill Et enkelt innskudd, med eller uten tidsbinding, er 20 mill kr. JA JA NEI** JA Rating av bankforbindelsen er BBB eller bedre JA JA JA JA Totale innskudd er 2 % av bankens forvaltningskapital JA JA JA JA Mål for tilfredsstillende avkastning på innskudd i andre banker enn hovedbankforbindelsen: 3 md nibor ***: 2,32 2,13 1,83 1,79 Rentesatsen på bankinnskuddene ligger i intervallet 2,3-3,45 2,1-3,25 1,8-3,25 2,2-3,0 * Hovedbankavtalen med Sparebank1 Nord-Norge trådte i kraft og varer til med opsjon på ytterligere 2 år. ** Godskriving av renter for 2012 på en plasseringskonto førte til at innskuddet pr ble på 20,3 mill kr. Rentebeløpet ble tatt ut i januar 2013 slik at innskuddet på kontoen igjen ble under 20 mill kr. *** Opplysningen er hentet hos Norges bank Kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/ avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering: I følge «Bankrapporten 2012» utarbeidet av Swedbank First Securities er bankenes rating uendret i fht ratingen gitt i «Bankrapporten 2011», med følgende unntak: For Sparebanken Pluss har ratingen endret seg fra A- til BBB+. Dette er samme rating som Stadsbygd Sparebank, Åfjord sparebank, Fana sparebank og Sparebanken Øst har. Sparebanken Nord- Norge, Sparebanken Midt-Norge og Sparebanken Hedmark er ratet til A-. Likviditeten er plassert i hht finansreglementets regler. Avkastningen er tilfredsstillende sett i forhold til finansreglementets mål. Administrasjonssjefens vurdering er at det er ingen vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering å melde om. Side 31

32 Forvaltning av låneporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Opptak av lån siden forrige rapportering: Ingen lån opptatt etter Refinansierte / sammenslåtte lån i perioden: Ingen refinansierte / sammenslåtte lån etter Endring i risikoeksponering: Ingen endring å melde om. Gjenværende rentebinding: Er på 2,8 år, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser. Rentebetingelser: 70,5 % av lånene har flytende rente, 29,5 % har fast rente, se vedlagte oversikt over lån. Dette er innenfor finansreglementets bestemmelser. Lånene regnskapsføres i Bydrift KF sitt regnskap, og Bydrift KF har en rentereserve for å kunne håndtere en viss renteoppgang. Forestående finansierings-/refinansieringsbehov: Vedtatte låneopptak for 2013: Kr til energiformål: Nytt slagg og askedeponi (0,5 mill kr), etablering av fjernavlesning El (kr ), refundamentering av trafokiosker (kr ). Lånet avdras over 20 år. Kr til kjøp av boliger. Lånet avdras over 20 år. Kr til energibesparende gatelys. Lånet avdras over 10 år. Kr til bygging av veier. Lånet avdras over 20 år. Kr til tiltak i hht hovedplan vann: Dosing av elveløp og kulvert, 1 mill kr., avdras over 40 år Inspeksjon/nylegging av inntaksledninger, 1,4 mill kr., avdras over 40 år Manganfilter, 0,4 mill kr, avdras over 20 år Kommunalteknisk norm, kr , avdras over 10 år Dublering av UV-filter, 0,2 mill kr, avdras over 20 år Oppussing basseng Fyrhus 6, 0,5 mill kr., avdras over 40 år Kr til kjøp av containere. Lånet avdras over 10 år Kr til kommunalteknisk norm avløp. Lånet avdras over 10 år Kr til havneformål: Kaidekke, kulvert, vannledning og asfaltering (3 mill kr), fendering (2,0 mill kr), flytekai (1 mill kr). Lånet avdras over 20 år. Kr til havneformål: båt som brukes til tilbringertjeneste for Kystverkets lostjeneste. Lånet avdras over 10 år. Side 32

33 Lån pr fordelt på formål: Lånegjeld fordelt på formål (beløp i mill kr) 27,5 75,4 0,9 5,7 1,0 0,3 49,1 2,9 7,9 1,7 12,0 1,5 Ledlys Kjøp av boliger Brann Kulturhus Avløp Fjernvarme Havn Energiverket Næringsbygget Renovasjon Vann Figuren viser at 75,4 mill kr av lånene er knyttet til låneformål som bør være selvfinansierende, dvs avløp (0,3 mill kr), fjernvarme (49,1 mill kr), havn (2,9 mill kr), energiverket (7,9 mill kr), næringsbygg (1,7 mill kr), renovasjon (12,0 mill kr) og vann (1,5 mill kr). Lånet til kulturhuset (27,5 mill kr) betjenes av korkpenger. Lån knyttet til brann (0,9 mill kr) og kjøp av boliger (5,7 mill kr) finansieres via lokalstyret. Målet er at lån til ledlys (1 mill kr) skal finansieres ved lavere driftsutgifter til gatelys. Totale lån, fordelt mellom lån med fast rente og lån med flytende rente (i mill kr) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Lån med flytende rente Lån med fast rente Total lånegjeld er 110,5 mill kr. 29 % av lånene har fast rente, 70,5 % av lånene har flytende rente. Tabellen på neste side gir opplysninger om rentesats, utløp av rentebindingsperiode, lånenes løpetid, og når lånene er nedbetalt. Side 33

34 OVERSIKT OVER LÅN Lån nr Långiver Lånetype/rente Avdragstid (år) Nedbetalt Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel År igjen Rentesats Mill NOK Lånets andel 7519 Kommunalbanken Serielån flytende ,75 % 2,2 1,8 % 2,50 % 2,1 1,8 % 2,25 % 2,9 2,6 % 2,25 % 2,9 2,6 % 7517 Kommunekreditt Serielån flytende ,00 % 13,1 11,0 % 2,72 % 12,8 11,2 % 2,28 % 12,5 11,0 % 2,67 % 11,8 10,7 % 7520 Kommunekreditt Serielån flytende ,45 % 29,0 24,3 % 3,45 % 28,3 24,7 % 3,20 % 27,5 24,3 % 3,20 % 27,5 24,9 % 7523 Kommunalbanken Serielån flytende ,65 % 3,4 2,9 % 2,40 % 3,4 3,0 % 2,15 % 3,3 2,9 % 2,15 % 3,2 2,9 % 7525 Kommunalbanken Serielån flytende ,75 % 35,4 29,7 % 2,50 % 33,5 29,3 % 2,25 % 34,3 30,3 % 2,25 % 32,5 29,4 % Sum m/flytende rente (minimum 25% av totale lån) 83,1 69,8 % 80,1 70,0 % 80,5 71,1 % 77,9 70,5 % 7513 Kommunalbanken Serielån fastrente 11, ,37 % 7,6 6,4 % 2,66 4,37 % 7,0 6,1 % 2,33 4,37 % 6,5 5,7 % 2,00 4,37 % 6,5 5,9 % 1, Kommunekreditt Serielån fastrente ,50 % 9,3 7,8 % 4,66 4,50 % 8,9 7,8 % 4,33 4,50 % 8,4 7,4 % 4,00 4,50 % 8,4 7,6 % 3, Kommunekreditt Serielån fastrente ,45 % 13,2 11,1 % 5,17 4,45 % 12,6 11,0 % 4,83 4,45 % 12,0 10,6 % 4,49 4,45 % 12,0 10,9 % 4, Kommunalbanken Serielån fastrente ,01 % 5,9 5,0 % 6,50 4,01 % 5,9 5,2 % 6,17 4,01 % 5,8 5,1 % 5,84 4,01 % 5,7 5,2 % 5,50 Sum m/fastrente (min 25% og max 50% av totale lån) 36,0 30,2 % 4,73 34,4 30,0 % 4,42 32,7 28,9 % 3,07 32,6 29,5 % 2,81 År igjen Finansiell leasing 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sum langsiktig gjeld 119,1 100 % 1,11 114,5 100 % 1,01 113,2 100 % 0,89 110,5 100 % 0,83 Største enkeltlån i mill. kr. (max 50% av samlet lån) 35,4 29,7 % 33,5 29,3 % 34,3 30,3 % 32,5 29,4 % Antall lån Bekreftelse på at 50 % av lån med fast rente har fornyelse /forfall i løpet av neste 12 md JA JA JA JA Bekreftelse på at den totale låneporteføljens vektede renteløpetid er 3 år JA, 1,11 år JA, 1,01 år JA, 0,89 år JA, 0,83 år Bekreftelse på at lån med fastrente har en gj.snittlig gjenværende rentebinding på 2-6 år JA, 4,73 år Dagens flytende lånerente 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,25 % JA, 4,42 år JA, 3,07 år JA, 2,86 år Anslått fastrente, ved binding på hhv 2, 5, 7 og 10 år 3,05 % /3,47 % /3,74 % /3,98 % 2,92 % /3,58 % /3,78 % /4,03 % 2,41 % /3,06 % /3,43 % /3,81 % 2,56 % /2,88 % /3,23 % /3,38 % Side 34

35 Felles rapportområder for likviditet og gjeld: Alle plasseringer og lån er i NOK, og i norske banker. Våre bankforbindelser har fått oversendt lokalstyrets finansreglement. Longyearbyen lokalstyre med foretak har ikke utarbeidet etiske retningslinjer, med unntak av Bydrift KF. Bydrift KF sine retningslinjer er oversendt til de bankene hvor Bydrift KF har innskudd eller lån. Beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet: For likviditet: Ingen avvik. For lån: Ingen avvik. Utvikling i Norges banks sin styringsrente: 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Endringer i styringsrenten Norges Bank sin styringsrente er renten bankene får på innskudd i Norges Bank (foliorenten). Endringer i Norges Banks foliorente vil normalt påvirke bankenes innskudds- og utlånsrenter. Styringsrenten ble satt ned til 1,5 % og er ikke endret siden. I forbindelse med rentemøte ga Norges bank følgende pressemelding: «Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Utviklingen i norsk økonomi har samlet sett vært om lag som ventet. Derfor holdes styringsrenten uendret, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Vekstutsiktene for euroområdet er noe svekket, men den globale veksten holder seg fortsatt oppe. Rentene ute har falt ytterligere. Her hjemme har inflasjonen vært litt lavere enn ventet, og det er utsikter til at lønningene stiger noe mindre enn anslått. På den andre siden har kronen svekket seg. Det er god vekst i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lav. Husholdningenes gjeld fortsetter å stige fra et høyt nivå. Styringsrenten er lav fordi prisveksten er lav og fordi rentene ute er svært lave. I mars anslo vi at styringsrenten ville holde seg om lag på dagens nivå det nærmeste året før den gradvis økes mot et mer normalt nivå. Vi har ikke grunnlag for å endre dette bildet nå, sier visesentralbanksjefen. For mer informasjon, se "Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen" og "Hovedstyrets vurdering" i Pengepolitisk rapport 1/13.» Side 35

36 Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste fem årene og anslag fremover fra Pengepolitiske rapport 1/13: Forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt og hvilke konsekvenser administrasjonssjefen trekker av dette: Følgende er hentet fra Hovedstyret i Norges bank sin begrunnelse for rentebeslutningen : «Den globale veksten holder seg oppe, men den økonomiske utviklingen er svak i mange industriland. I euroområdet har aktiviteten falt i flere av de største økonomiene, og nedgangen ser ut til å kunne vare lenger enn tidligere lagt til grunn. Arbeidsledigheten har fortsatt å stige. I USA er veksten moderat og sysselsettingen er på vei opp. I fremvoksende økonomier har utviklingen vært noe svakere enn ventet de siste månedene, men veksten er fortsatt høy. Prisene på olje og andre råvarer har falt. Markedsaktørenes forventninger til styringsrentene ute har falt ytterligere. Kronekursen har svekket seg siden forrige rapport. Påslagene i penge- og kredittmarkedene er lite endret. Bankene har økt utlånsrentene til husholdninger og foretak. Det er god vekst i norsk økonomi. Ifølge Norges Banks regionale nettverk kan produksjonen ha økt noe mindre enn bedriftene så for seg i januar, men bedriftene venter fortsatt litt høyere vekst fremover. Samtidig har husholdningenes forbruk tatt seg opp. Årets lønnsoppgjør kan tyde på at lønnsveksten blir noe lavere enn anslått. Arbeidsledigheten er fortsatt lav og sysselsettingen øker videre. Veksten i boligprisene har avtatt noe. Husholdningenes gjeld stiger videre fra et høyt nivå. Inflasjonen holder seg lav. Veksten i konsumprisene har vært litt lavere enn anslått. Den underliggende inflasjonen anslås fortsatt å ligge i intervallet 1-1½ prosent. Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. Renten er lav fordi inflasjonen er lav og fordi rentene ute er svært lave. Samtidig er kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi over et normalt nivå, og boligpriser og gjeld har lenge Side 36

37 steget mer enn inntektene. På møtet 13. mars vedtok hovedstyret at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 20. juni 2013, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Siden forrige rapport ble lagt fram er vekstutsiktene for euroområdet noe svekket. Markedsaktørene venter nå at det tar enda lenger tid før styringsrentene ute øker. Inflasjonen i Norge har vært litt lavere enn ventet, og det er utsikter til at lønningene stiger noe mindre enn anslått. På den annen side er det fortsatt god vekst i norsk økonomi og kronen har svekket seg noe. Norsk økonomi ser ut til å utvikle seg om lag som anslått i forrige rapport. En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet.» Administrasjonssjefen leser pressemeldingen slik at en kan forvente uendret styringsrente fram til neste rapporteringstidspunkt Vurdering av hva en generell endring i rentekurven på 1%-poeng vil føre til i økte renteutgifter på lån og i økte renteinntekter på likviditet: Pr har Longyearbyen lokalstyre med foretak 110,5 mill kr i lån (herav 32,6 mill med fastrente) og 230 mill kr i innskudd. En renteendring kan føre til endringer både i lånerenten (for de lånene som har flytende rente) og i innskuddsrenten, noe som skulle tilsi at en renteendring samlet sett ikke vil påvirke Longyearbyen lokalstyre med foretak sin samlede økonomi i negativ grad. Side 37

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Finansforvaltningsrapport

Finansforvaltningsrapport Finansforvaltningsrapport 31. august 2014 Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.14 I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved ets utgang legges

Detaljer

Handlingsplan for Bydrift KF 2013

Handlingsplan for Bydrift KF 2013 Handlingsplan for Bydrift KF 2013 15.01.13 Side 1 av 13 Formål Foretakets formål er å ivareta drift av: teknisk infrastruktur energiforsyning havn brann- og beredskap eiendomsforvaltning i Longyearbyen

Detaljer

0,

0, Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 15:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 07.11.2013, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 21.05.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 03.10.2013, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.10.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 17.04.2013, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 04.06.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.11.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling.

Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern og byggesaksbehandling. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Folkevalgte møter kl 18.00 Introduksjonskurs for folkevalgte fortsetter. Tema: Barnevern

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 06.11.2012, kl 19:00 Sted: 3. etg. i Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 23.02.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtwontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 23.09.2014, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 14.03.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 16.06.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 18.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s IKT-prosjekt lønns- personal og 2 200 000 10 % Bruk av fond økte lisenskosntader, ca 200 økonomis tem 000 Delplan for idrett og fysisk aktivttet ja, men ikke kjente. Vil

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.06.2014, kl 16:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2014

Søknad om statstilskudd 2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/208-6-151 Elin Dolmseth 24.04.2013 Søknad om statstilskudd 2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 28/13 07.05.2013 Anbefaling: Vedlagte søknad

Detaljer