1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)"

Transkript

1 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1

2 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr Noter 1-9 i henhold til regnskapsforskriften 2.1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital BALANSEN Oml.midler Korts. Gjeld Endring Arbeidskapital : KOSTRA-oversikt Skjema C) Anskaffelse av midler Driftsinntekter Inntekter investeringsdel Eksterne fin.transaksjoner. Utg. balanse , , ,26 Inng. balanse , , , , , , ,51 Anvendelse av midler Driftsutgifter Utgifter investeringsdel Eksterne fin.transaksjoner , , , ,14 Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring Arbeidskapital , , ,82 Differanse: AVSTEMMING KAPITALKONTO Kapitalkonto Anleggsmidler Langsiktig gjeld Ubrukte lånemidler Avstemming Endring i året , , ,82, Utg. balanse ,61 Inng. balanse , , , , , , , , ,55 Endring i året ,5, , , , ,6, -499,99 499,99 Differanse 2.2 Pensjonsforpliktelser 2

3 Kommunens Pensjonsforpliktelser Kommunal Landspensjonskasse: Statens Pensjonskasse Kommunens Pensjonsmidler Kommunal Landspensjonskasse: Statens Pensjonskasse Netto Pensjonsforpliktelse pr Garantiansvar Lebesby Kirkelig Fellesråd, lån i Kommunekreditt Norge AS saldo : kr ,lebesby Kjøllefjord Havn KF, 4 lån i Kommunalbanken, saldo : kr ,- 2.4 Mellomværende, Lebesby Kjøllefjord Havn KF Pr har Lebesby kommune kr ,61,- til gode hos Lebesby Kjøllefjord Havn KF. Beløpet gjelder lønnsrefusjon kr ,61,- og regnskapstjenester kr. 5.,Beløpet er bokført under konto Havneforetaket har til gode hos Lebesby kommune MVA-kompensasjon for termin 4 og 5 26, kr ,- Beløpet er bokført under konto Aksjer og andeler Aksjer og Andeler Nordkyn Kraftlag Kommunekraft Biblioteksentralen AS Finnmark Utbyggingsselskap Nordkyn vernehelsetjeneste KLP Andeler Koppmolla AS Finnmark Miljøtjeneste Stud.samf. Hus Kjøllefjord Havfiskeselskap AS Kystnæringssenteret Sørøysund Eiendomsselskap Tellus Energi AS, tidligere LK Bygg og Eiendom Dampskipskaia AS Marine Farms AS Endring i året KLP - andeler er økt som følge av nytt egenkapitalinnskudd

4 2.6 og bruk av fond Obligatorisk oversikt i hht. Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 4D og bruk av avsetninger av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Avsetning og bruk av fond 2.51 Bundne driftsfond Ubundne Kapitalfond Ubundne Kapitalfond Bundne Kapitalfond Disposisjonsfond Sum fond Utlån av fond Inngående balanse Nye Utlån Motatte avdrag Avskrevet i året, rettelser

5 Vedtekter for Næringsfond og Fiskerifond er endret i 25, slik at støtte ikke lenger ytes i form av lån, men i form av tilskudd med bindingstid. Tilskudd med bindingstid bokføres under memoriakonti. Kap Kr. 15.,- i nye utlån er likviditetslån til stiftelsen Foldal. 2.7 Kapitalkonto Debetposter Inngående Balanse Aktivering av maskiner og utstyr Aktivering av bygg og anlegg Endring Pensjonsmidler KLP Endring Pensjonsmidler STP Endring Pensjonsforpliktelser KLP Endring Pensjonsforpliktelser STP Utlån sosiale lån Avdrag på sosiale lån Sletting, lån, regresskrav Nedskriving av aksjer og andeler (salg) Oppskriving av aksjer og andeler Salg av fast eiendom Avskrivinger av eiendeler, anlegg Utlån av fond Avdrag utlån av fond Utlån egenkapitallån Avdrag egenkapitallån Avdrag stimuleringslån Kjøp av aksjer, andeler Avdrag på eksterne lån Rettelser i året av eksterne lånemidler Sum posteringer Kreditposter Regnskap interkommunalt samarbeid Ikke Aktuelt 2.9 Pensjonskostnader og Premieavvik Årets pensjonskostnad og premieavvik Kommunal Landspensjonskasse, forfalt premie Administrasjon Premieavvik i 26 Årets pensjonskostnad Statens Pensjonskasse, forfalt premie Administrasjon

6 Premieavvik 26 Årets pensjonskostnad Sum årets pensjonskostnad Kommunen har valgt 15 års amortisering av premieavviket Bokført Amortisert Amortisert KLP-amortisering Premieavvik 22 Premieavvik 23 Premieavvik 24 Premieavvik 25 Premieavvik 26 Opprinnelig for tidligere år Bokført STP-amortisering Premieavvik 22 Premieavvik 23 Premieavvik 24 Premieavvik 25 Premieavvik 26 Amortisert Opprinnelig for tidligere år Amortisert Bokført Rest Bokført Rest Øvrige noter 1-26 i henhold til God kommunal regnskapsskikk Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp etter prinsipper angitt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriften 8. Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipper fra foregående regnskapsår. Organisasjon Lebesby kommune er organisert etter etatsmodellen. Se vedlegg 1. Fra og med regnskapsåret 25 er havnedistriktet utskilt som eget foretak: Lebesby Kjøllefjord Havn KF. Regnskap Kapittel Kjøllefjord Havn for 26 utgjør kun avskrivinger for flytebrygger som formelt fortsatt er eiet av Lebesby kommune. 3.1 Vesentlige poster i regnskapet Kroner ,- er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i Vesentlige transaksjoner Kroner 3 mill er overført fra Kraftfondet til Havneforetaket som tilskudd til bygging av ny hurtigrutekai. 6

7 3.12 Anleggsmidler, varige driftsmidler Se vedlegg 2 for oversikt over alle varige driftsmidler. Kommunen benytter lineære avskrivinger Investeringsprosjekter De største pågående investeringsprosjekter som videreføres i 27 er: Ombygging gammel sykehjemsavdeling inkl. kjøkken. KJØKKEN Totalsum kr. Lånemidler Tilskudd Totalt Budsjett 3, 3,,, Regnskap 25' , ,25, Regnskap 26' ,65, , ,35 Totalt Regnskap Differanse , , , , , 3 885, , ,35 Kjøkkendelen av dette prosjektet har en overskridelse på 624.,- Det er i 26 inntektsført tilskudd på 3,885 mill som gjelder for hele ombyggingen av det gamle sykehjemmet, inkl. kjøkkendelen. Lånemidlene til kjøkkenet gikk med til å dekke opp overskridelser på den nye sykehjemsavdelingen. Kostnadene ved ombyggingen er budsjettert til 4,9 mill i 27, og det vil fremmes egen sak i kommunestyret i juni mnd for ny finansiering av dette prosjektet. Lebesby vannverk, Lilleelva forventes ferdigstilt i 27 med kr. 55.,Renovering av skolebygg forventes ferdigstilt i 27 med følgende beløp: Kunes skole kr. 35.,Omsorgsbasen på Lebesby forventes ferdigstilt med kr. 2.,Revidert investeringsbudsjett vil foreligge til behandling i kommunestyret i juni mnd Finansielle omløpsmidler Ikke aktuelt 3.15 Obligasjoner Ikke aktuelt 3.16 Langsiktig gjeld 7

8 Langsiktige lån IB Lån div.banker , Lån Husbanken , Lån fra Nordk.kraftlag -1, , Avdrag Nye lån , , , Rettelser UB -8, , 8, ,, -1, , , , Minimumsavdrag etter Kommunelovens 5, nr 7 Langsiktig gjeld til investeringer: Vektet levetid anleggsmidler : Minimumsavdrag: : Avdrag ført i driftsregnskapet : Margin kr ,35,29 år kr ,kr ,kr ,- Oversikt over rentebærende Lånemasse pr Rest 9916 Husbanken Rentetype sats Egenkap.lån 93 2, Startlån 25 3, Startlån 24 3, Sammenslåtte etabl.lån 3, Startlån 23 3,9 3 HUSBANKEN Kommunalbanken Investeringer , Overskridelser 2 4, Investeringer 21 4, Investeringer 22 Fast 6, Refinans 8 lån, 22 Fast 6, Investeringer 24 4, Underskudd 23 Kongeb 4, Sykehjem i Kjøllefjord 4 Fast 4, Investeringer 25 4, Invest 6 + underskudd 5 4, Vei til nykaia 4,5 2 6 KOMMUNALBANKEN Kommunekreditt 1741 Investeringer , Investeringer 2 4,5 7 Undersk. 21+ molo Q , Omsorgsboliger Lebesby 4, Investeringer 23 4, Refinans Husbanken 24 4, Sammenslått 2 lån 4, Investeringer 26 flytende 4, KOMMUNEKREDITT alle lån Herav Fast: % Årlige avdrag Innfrielse

9 Herav 67 % I henhold til finansreglementet skal ca 4 % av lånemassen ha fast rente. Rentebinding blir fortløpende vurdert Likviditetsreserven Likviditetsreserven Inngående balanse Avsatt fra kapital Tilbakeført lån til Hjemme-Pc ordning Retting gl.differanse Avsatt utbytte fra Dampskipskaia AS , Spesifikasjon pr Påløpte renter 21 Tilbakeført lån til Hjemme-Pc ordning Retting gl. Diff Utbytte fra Dampskipskaia Sum Likviditetsreserve Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr ,Inndekning foreslås ved opptak av lån i Vesentlige forpliktelser, langsiktige avtaler Kommunen inngikk i 24 avtale med IT-partner Finnmark AS om leasing av nytt EDBanlegg over 5 år. Årlig kostnad beløper seg til kr ,langsiktig leieavtale med Lebesby Bygdetun for Lebesby skole, barnehage og bibliotek, samt lyd/bilde studio og landbrukskontoret beløper seg til ca. 532.,- pr. år. 3.2 Gebyrfinansierte selvkosttjenester Se vedlegg a) Antall ansatte, årsverk Antall Ansatte i Lebesby kommune pr. november 25 Ansatte Kvinner Menn Sum Årsverk ,3 3,4 112,8 9

10 b) Godtgjørelse til Ordfører, Rådmann og revisjon Godtgjørelse til Ordfører i 26: kr. 46.,Godtgjørelse til Rådmann i 26: kr. 46.,Godtgjørelse til Øst-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt i 26: kr. 28.,Godtgjørelse for Forvaltningskontroll og Kontrollutvalgets sekretariat: kr , a) Forhold inntruffet etter Det er avskrevet to lån til Dyfjord Boligstiftelse med saldo pr på til sammen Kr ,- b) Forhold med betinget utgang Ikke aktuelt 3.23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Eksterne lån pr Lån Lebesby kommune Lån Kirkelig Fellesråd Lån Kjøllefjord Havn KF Gjeldsforpliktelser Endring av regnskapsprinsipper Ikke aktuelt 3.25 Utgiftsført tap på krav Kommunen fører ikke estimerte tapp på krav. Tap på fordringer er utgiftsført i 26 med kr ,- og kr ,- i Netto Driftsresultat Netto Driftsresultat Korrigert for netto avsetninger Korrigert Nto.driftsresultat , , , , ,54 Både i 25 og 26 er Korr. Nto.driftsres. overført investeringsregnskapet 1

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012 Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET... 4 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET... 7 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET... 8 5 ØKONOMISK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer