Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått."

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 15. juni 2011 STY-SAK 33/11: REVIDERT BUDSJETT Innledning Budsjettet for 2011 ble vedtatt av NIHs styre 16. desember 2010, og i februar 2011 gjorde styret noen justeringer. Vedtatt budsjett har en totalramme på vel 206 mill. kroner. Det foreslås i denne revisjonen å gjøre noen justeringer uten at det blir større endringer i totalbudsjettet. Forslaget til revidert budsjett for 2011 beskrives nedenfor. 2 Forslag til vedtak Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått. 3 Hovedlinjer i revidert budsjett 2011 Oppsummert foreslås det følgende endringer: Økte inntekter Fitness Reduserte investeringskostnader Sum økte inntekter Frigjorte midler/reduserte driftskostnader Økning driftskostnader Økning reserve Sum økte kostnader I budsjett 2011 ligger det om lag kroner i reserve. Noe av denne reserven har kommet til anvendelse, og det gjenstår om lag kroner. Det foreslås å øke reserven med kroner blant annet til sparing i planlagt påbygg. Vi ser også at det kan bli behov for midler i forbindelse med finansiering av de to post doktorene som er forutsatt dekket av stipendiatbudsjettet. 4 Nærmere omtale av de enkelte endringene i revidert budsjett 4.1 Driftsbudsjett Inntekter Det foreslås en mindre justering på inntektssiden til Fitness. Videre foreslås det noen justeringer i investeringer som tilsammen reduserer investeringsbudsjettet (vises i budsjettet som økt inntekt) med kroner. Disse endringene omtales i punkt

2 4.1.2 Driftskostnader Lønnskostnader I budsjett 2011 vil følgende budsjettposter bidra til å frigjøre midler: Lønnsoppgjør Redusert premiesats pensjon Sum frigjorte midler/reduserte driftskostnader Etter at årets sentrale forhandlinger er avsluttet, og rammene for et meget beskjedent lokalt oppgjør er lagt, er det rom for å frigjøre om lag kroner av avsetningen til lønnsoppgjør. Universitets- og høgskolerådets beregningsutvalg har ettergått Statens pensjonskasses (SPK) premiesats for pensjon. Dette har resultert i at SPK har redusert arbeidsgivers andel av premiesatsen til 11,15% for I budsjettet var det lagt til grunn 12,28%, og sats endringen gir en kostnadsreduksjon med om lag kroner. Det foreslås flere mindre justeringer i lønnsbudsjettet for blant annet for å hensynta justerte tilsettingstidspunkter. Disse justeringene øker kostnadene med om lag kroner. Til slutt foreslås det budsjettert inn en post på kroner til dekning av tillegg kveld, natt og helg ved Eiendomsavdelingen. Restfinansiering alumni Overskuddsfordeling Fitness Nødvendig oppgradering NIH medias lokaler Kvelds helge og natt tillegg Stillingsjusteringer Sum økte driftskostnader Andre driftskostnader Det foreslås å tildele kroner til restfinansiering av alumni. Videre foreslås det å endre overskuddsfordeling - Fitness fra 70% til NIH sentralt og 30% til seksjon for idrettsmedisin til 50%/50% fordeling mellom disse. En kartlegging av lokalene til NIH media og det fysiske arbeidsmiljøet der, avdekket behov for vesentlige endringer. Disse endringene er utført, og har medført driftskostnader på i størrelsen kroner samt investeringer på om lag kroner. 4.2 Investeringsbudsjett Styret har vedtatt et investeringsbudsjett for 2011 på 12,1 mill. kroner. I revidert budsjett foreslås det å stramme inn investeringsbudsjettet med kroner, til 11,9 mill. kroner. 2

3 Vedlagt følger et justert investeringsbudsjett for Nedenfor følger en oversikt over de endringene som foreslås. Beløp i 1000 kroner Nye investeringsposter: Utvidet trådløs dekning til kontorer og møterom Kjøling NIH media Endringer i vedtatt investeringsbudsjett: Interne gangveier indre område Rehabilitering bad/garderober Rehabilitering bad/garderober internat Forslag til endringer i investeringsbudsjettet Det er behov for ytterligere å bedre den trådløse dekningen til kontorer og møterom. Det foreslås derfor å øke denne posten med kroner i revidert budsjett. Når det gjelder sak om kjøling NIH media, vises det til omtalen under punkt Det er vedtatt kroner til interne gangveier indre områder ved NIH. Om lag kroner er anvendt i forbindelse med prosjektering mv. Det er ønskelig å utsette investeringen til 2012 for å sikre flere anbud på det planlagte arbeidet. Det er budsjettert kroner til investeringer i rehabilitering bad/garderober i gangen ved seksjon for idrettsmedisin. Det viser seg at det er behov for å øke dette beløpet med kroner, og det foreslås derfor en omdisponering fra budsjettposten rehabilitering bad/garderober på internatet til å gjennomføre prosjektet. Vi vil komme tilbake til rehabilitering på internatet i budsjett Vedlegg: - Investeringsbudsjett

4 VEDLEGG 3 Budsjett Vedtatte investeringer Nr. Avdeling/seksjon Investering Beskrivelse/begrunnelse Vedtatte investeringer Forslag investeringer pr juni SCP Ombygging psykologilab Arbeidet med ombygging av psykologilab igangsettes høsten Det er gjennomført byggmøte samt teknisk vurdering. Tildelte midler i 2010 vil bli brukt til å lage inndeling av rom. I tilegg er det behov for lydisolering og kjøp av arbeidsflater. Ut fra beregninger vil gjenstående arbeid koste ca Kr , SCP Psykologilab testing og forskningsutstyr Biofeedback utstyr og programvare. I 2010 vil SCP investere i biofeedback testutstyr. I tillegg er det behov for midler til innkjøp av programvarer (Thought Technology Ltd. - 3 forskjellige programvarer med EKG, EEG og Myo-scansensor) Sum SCP Nytt utstyr til gruppen for kartlegging av fysisk aktivitet. I Strategisk plan NIH fastsettes store befolkningsstudier som et av satsningsområdene innen forskning. For å opprettehold og videreutvikle kompetansen innen kartlegging og måling av fysisk aktivitet i studier er Actigraph akselerometer, utstyr og det behov for utstyret.i forskningen må det brukes objektive målemetoder 1 SIM software som følger med. for å få publisert arbeider i internasjonale tidsskrifter Sum SIM Biomechanical studies at NIH need clearly better measurement conditions. The appointment of a new professor in biomechanics is a major step in guaranteeing better know-how and more expertise in this area of research. However, our present motion analysis system is outdated (our Profreflex system is more than 10 years old). Several limitations exist: limited resolution, slow processing speed, etc. Most of the projects carried out in SFP and SIM have a need for higher accuracy with more (from 8 to 16) and better built-in high-speed cameras, and for a need of transportability (when field studies are projected). Both departments have pronounced the need for investing in an updated version of the motion analysis system. Furthermore, the new possibilities of the upgraded system (e.g. more accurate recordings, being able to record on the ski-slope, in the clinic, on the track, etc.) will enrich the research environment of both departments of NIH. Furthermore, it is our belief that the purchase of an upgraded system will facilitate successful external funding in a later stage. SFP/SIM Pro reflex oppgradering Ergometersykkel er basisinstrument både til forskning og undervisning og brukes av flere seksjoner. Vi har i dag en slik instrumentert sykkel fra Den fungerer i dag, men er slitt. Om den skulle "gå ned" vil det høyst sannsynlig ikke være regningsvarende og reparere. Dette vil kunne representere en stor utfordring for både undervisning og forskning. Vi har opp gjennom årene gjort flere tilpasninger som i dag finnes ferdig på en ny sykkel. For å kombinere biomekaniske og fysiologiske målinger, slik vi gjør både i undervisning og forskning, må vi har en instrumentert sykkel slik den vi har. Den blir i dag flyttet mye rundt og investering nå vil kunne SFP/SIM+++ gi oss noen år med to sykler. Ergometersykkel, elektromagnetisk Måling av melkesyre ved arbeidsforsøk er en basisanalyse og brukes i alle laboratorier. Vi har i dag 3 analysatorer alle fra rundt Disse har vært svært stabile i drift men krever nå mye vedlikehold og minst en er nå Kombinert laktat og ustabil. Vi må sannsynligvis erstatte alle disse i løpet av de neste 3-4 år. SFP glukoseanalysator Diverse mindre investeringer, jf seksjonens forslag. Prioriteres av SFP seksjonen Sum SFP SKP Undervisningsmateriell turn og motorikkfag SKP trenger undervisningsmateriell: 3 trampetter/3 "tjukkasmadrasser". Dette iht HMS sier fagansvarlig Eva Ystborg SKP tilbyr "Frie dager NIH" der alternative aktiviteter presenteres, SKP har videre undervisning i "nye aktiviteter" ved PPU og FKI. Innkjøp av undervisningsmateriell som BMX sykler, skateboard etc. SKP søkte i 2009 midler for 2010 og Undervisningsmateriell PPU og 2 SKP FKI Sum SKP NIH har en gammel versjon av publiseringsløsningen Episerver. Det er ikke foretatt oppgraderinger til nye versjoner siden vi startet opp med EPi i Løsningen supporteres ikke lenger fra leverandør, det er mange feil i INFO Omlegging til ny gen. publiseringsløsning på nett løsningen og den tilfredsstiller ikke brukerkrav til dagens internett (bla interaktivitet) Ekstern prosjektledelse Interaksjonsdesign Utvikling Design Sum INFO Ny projektor U3 Undervisningsrom U3 mangler projektor Investeringer Aud A: Ny lysrigg Bakgrunnsteppe med oppheng Oppgradering av Creston styring

5 VEDLEGG 3 Oppgradering lydanlegg Kabelstrekk Oppgradering ped. hjelpemidler 2 nye 16:9 prosjektorer 2 nye motoriserte lerret 2 stasjonære kamera Nytt mobilt lydanlegg Behov for nytt mobilt nyanlegg ifm undervisning og sosiale tilstelninger - det gamle fra 1980 Oppgradering av redigeringsstasjoner Det er behov for 3 nye redigeringsenheter til erstatning av eksisterende. Dette skal ses i lyset av nedenstående oppgradering av XSAN-løsningen. Oppgraderingen nødvendiggjør installasjon av nytt software som ikke "kommuniserer" med de gamle redigeringsstasjoner. Bruken av disse stasjoner er stadig økende Oppgradering av XSAN-løsning Remote 16:9 kamera Lagringsløsningen ble etablert sammen med Håndballforbundet for 4-5 år siden. Det er behov for en utvidelse av nåværende XSAN da det stigende antall AV-relaterte prosjekter på NIH krever større lagringskapasitet Remote kameraet skal primært brukes til opptak av disputaser og forelesninger. I forbindelse med slike opptak kreves to kameraer. I dag leier vi inn kamera pluss en person som styrer kameraet. Med en "remote kamera" løsning vil vi kunne spare denne person. Een person vil kunne styre begge kameraer samtidig. Dvs. at kameraet i løpet av kort tid vil have tjent seg inn PC, nettverkskomponenter m.m. En stor del av investeringsbehovet vedrører oppgradering av eksisterende hardware, dvs. utskiftning av pc-er, nye nettverkskomponenter (switche og trådløse tilgangspunkter) og nye printere (i forbindelse med etablering av en sikker printløsning). Dessuten er det behov for å skifte ut eksisterende helpdesk-løsning Trådløst nett Kontorer og møterom Sum PØ Office2ePhorte Består av to selvstendige moduler: Outlook2ePhorte og Word2ePhorte. Office2ePhorte gjør det mulig å eksportere e-post fra hvilken som helst mappe i Outlook inn i ephorte eller et word dokument til ephorte Sum PØ Sentralt Tilretteleggingstilskudd Skal dekke utgifter til spesialtilrettelegging for studenter/ansatte med spesielle behov Sentralt Oppussing Fagervann Høgskolens sentrale møterom. Det er behov for maling av vegger, utskifting av gardiner og stoler Sum sentralt EIE Møbler terasse nybygg Utsatt fra EIE Nye baneskiller m.m. svømmebaseng Kan ikke vente på rehabiliteringen EIE Utvide adgangskontrollsystem I henhold til risikokartlegging EIE Renholdsmaskin Nødvendig fornyelse av maskinpark EIE Inventar, idrettsutstyr Etterslep EIE Interne gangveier indre område Prosjektert i EIE Inventar, kontor Økes fra 300' til 400' EIE Nytt tegneprogram Vi oppdaterer tegnnger og vi har i dag en tungvint løsning EIE Nytt kunstdekke løpebane Videreføres fra EIE Rehab. Garderobe/toalett Internat Både dame og herregarderobe/toalett trenger et løft EIE Rehab. Dusj/toalett (Sim gang) Det trenger vann gjennom veggene. Nødv med total rehab EIE Ny effektbryter Bandybanan Vi håper den holder ut årets sesong EIE Nye stoler klasserom Vi må bort fra stoler med beveglige deler EIE Rehabiliter kjøkken plan E, UFbygg Kjøkkenet er slitt og brukerne ønsker utvidelse EIE Utbedre inngangsparti Internat Brukerne ønsker halvtak og inngangdør må ny EIE Oppgradering brannsentral Hovedsentralen trenger oppgradering EIE Utskifting av låsesystem I henhold til risikokartlegging EIE Betongskader Gymbygg 1 Det er vitale skader som ikke kan vente på totalrehabilitering EIE Forbedre inneklima med bedre styringssystemer i deler av UFbygg EIE Kjøling NIH media Sum EIE SUM

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak S T Y R E S A K Styremøte - 28. februar 2012 Saksnr.: 10/12 ORIENTERING OM EVALUERING AV BYGGETRINN 2 - STATUS Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 21.02.12 Saksbehandler: Seksjonssjef Jan Myhr Seksjon for

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP 2014-2017 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling,

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MERK TIDEN!!!!!! TID: 02.09.2009 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger

Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger US-SAK NR: 9/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER ARKIVSAK NR:11/1194 Plan for bruk av midler

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Kvitsøy kommune Kvitsøy kommune Side 2 av 42 Budsjett 2014 - tekstdel INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT FOR 2014... 4 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017... 4 GENERELT OM

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 1. februar 2011. STY-O-SAK 03/11: IKT-handlingsplan for 2011

NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 1. februar 2011. STY-O-SAK 03/11: IKT-handlingsplan for 2011 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 1. februar 2011 STY-O-SAK 03/11: IKT-handlingsplan for 2011 I møte 18. juni 2009 vedtok Styret NIHs IKT-strategi for 2010-2012 (STY-SAK 27/09, se vedlegg

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-10 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Rapport 20/2010. Ti år med Gerica. Oslo kommune Kommunerevisjonen. Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping

Rapport 20/2010. Ti år med Gerica. Oslo kommune Kommunerevisjonen. Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping Oslo kommune Rapport 20/2010 Ti år med Gerica 2 0 1 0 - integritet og verdiskaping Rapport 20/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Rapport 2/2010

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon)

Innherred samkommune. Årsrapport 2007. (foreløpig versjon) Innherred samkommune Årsrapport 2007 (foreløpig versjon) Verdal, 21. februar 2008 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 4 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer