Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader."

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 9. desember 2010 STY-SAK 65/10: BUDSJETT Innledning I Statsbudsjettet for 2011 er det foreslått en tildeling til Norges idrettshøgskole på kroner. Med utgangspunkt i denne tildelingen og andre budsjetterte inntekter, foreslås det en fordeling på budsjettenheter og kostnadsarter som fremgår av denne saken. Når det gjelder kostnader for arbeidskraft og investeringer, følger budsjettet de prioriteringer som ble vedtatt av styret i november, jfr. styresak 52/10 Rekrutteringsplan for perioden og styresak 54/10 Budsjett Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader. Hovedprioriteringene i budsjett 2011 ligger fortrinnsvis i følgende komponenter: - Viktige investeringer prioriteres, jf styrevedtak i november Det er rekruttert to post doktorer i tillegg til 32 interne stipendiater - Fagseksjonene har fått en styrking av budsjettet som følge av NIHs gode resultater innenfor utdanning og forskning i Det er innarbeidet en satsing på internasjonalisering gjennom bl.a. nyrekruttering og økte driftsmidler - Strategiske forskningsmidler er innarbeidet med kroner 2. Forslag til vedtak Norges idrettshøgskoles budsjett for 2011 vedtas som foreslått. 3. Hovedlinjene i budsjettforslaget Inntekts- og kostnadssiden i budsjettet er økt med 5 % til om lag 206 mill. kroner, mot 197 mill. kroner i Regnskapet for 2009 ble avsluttet med en omsetning på 209 mill. kroner, som blant annet skyldes lavt investeringsnivå (som kommer som fratrekk på inntektssiden). Med den sikkerhet som er i NIHs avsatte virksomhetskapital fra tidligere år, budsjetteres det i 2011 med kostnader på nivå med inntektene inklusive overførte midler. På kostnadssiden er det lagt inn en beskjeden buffer på 0,5 mill. kroner. Det er videre budsjettert med 3,4 mill. kroner i overføringer. Dette anses å være et nøkternt anslag, gitt overføringene tidligere år. Ved å budsjettere inn forventet overføring, har vi rom til å opprettholde det høye investeringsnivået som styret vedtok i november. Når regnskapet for 2010 er avsluttet, vil vi komme tilbake til styret med forslag til endelig disponeringer av resultat. Dersom regnskapet gir rom for det, vil vi invitere styret til å øke avsetningen til planlagt påbygg. Første avsetning er gjort i 2010 med 4,3 mill. kroner.

2 Tabell 1: Hovedposter i budsjettforslaget (i hele tusen) Regnskap 2. tertial 2010 Rev. budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 des Andel av tot. innt/kost 2011 Regnskap 2009 Endring i kroner Endring i prosent Inntekt fra bevilgning % 79 % `- Brutto benyttet til investeringer (4 851) (2 162) (11 190) (12 144) (954) 9 % -6 % `+ Utsatt inntektsføring avskrivinger % 9 % Tilsk og overf fra andre (2 493) -10 % 11 % Salgs- og leieinntekter % 7 % Sum inntekter % 100 % Sum kostnader for arbeidskraft % 69 % Sum andre driftskostnader (924) -1,9 % 24 % Avskrivninger % 9 % Overføringer, disponeringer og avregning (6 167) (3 068) % -1 % Netto finans (207) 3-0 % Sum kostnader % 100 % Ordinært driftsresultat Sammenlignet med budsjettforslaget styret hadde til behandling i møtet 9. november, er inntektssiden redusert med knapt tre mill. kroner og kostnadssiden med vel fire mill. kroner. I budsjettet styret behandlet i november, var det en underdekning på om lag 1,2 mill. kroner. Denne er nå dekket inn, og det er budsjettert med et null resultat i I punktene nedenfor orienteres det nærmere om forutsetninger og foreslåtte prioriteringer i budsjettforslaget. For en detaljert oppstilling på konto- og avdelingsnivå vises til vedlegg Inntekter Driftsinntektene er samlet sett økt med 9 mill. kroner fra Inntekter fra KD er økt med 9 mill. kroner i forhold til budsjett 2010, jf omtale i styresak 54/10. Det er lagt til grunn et investeringsnivå på 12 mill. kroner i 2011 mot 11 mill. kroner i Inntekter fra oppdrags- og bidragsprosjekter er budsjettert med om lag 20 mill. kroner i 2011 mot 18,8 mill. kroner i Inntekter fra Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) og Fitness er økt med kroner fra 2010, med 12,8 mill. kroner. Leieinntektene er på samme nivå som i 2010, med 9,6 mill. kroner. 3.2 Kostnader for arbeidskraft De totale lønnskostnadene ventes å øke med 5,4 mill. kroner fra revidert budsjett 2010 til budsjett Det vil si en økning på 4 prosent. Økningen skyldes i hovedsak lønnsjusteringer gjennom 2010 og budsjettert lønnsoppgjør Det er videre opprettet en stilling innenfor internasjonalisering, om får helårseffekt i 2011 budsjettet. 2

3 Tabell 2: Lønnskostnader Regnskap 2009 Rev budsjett 2010 Budsjett 2011 nov 10 Budsjettforslag 2011 Endring Endring i prosent Samlede lønnskostnader ,9 % Samlede driftskostnader inkl avskrivninger ,6 % Lønnskostnader i prosent av samlede driftskostnader 61,9 % 69,3 % 67,2 % 68,9 % -0,4 % -0,6 % Lønn faste ansatte Variable lønnskostnader, ekstrahjelp, tillegg, m.m Lønnskostnader eksterne prosjekter Avsatt sentrale og lokale lønnsforhandlinger Sum kostnader for arbeidskraft ,9 % Det er budsjettert med 2,3 mill. kr til dekning av lokalt og sentralt lønnsoppgjør. Dette skal dekke forventet lønnsøkning i 2011 (syv måneders effekt), mens helårs effekten av lønnsjusteringene som har vært i 2010 er lagt inn på de enkelte budsjettpostene. Budsjettet for 2011 undervurderer lønnskostnadene noe, da det er driftsmidler i fagseksjonene som foreløpig er budsjettert som driftskostnader, men som vil bli benyttet til dekning av timelærerkostnader. Når disse fordeles, vil de variable lønnskostnadene øke med ca. 2 mill. kroner, med tilsvarende reduksjon i andre driftskostnader. 3.3 Fagseksjonenes driftsmidler Fagseksjonene tildeles i første rekke driftsmidler (ut over fast lønn) gjennom resultatbasert budsjett tildeling. Budsjettrammen tildeles basert på resultater to år tilbake. For 2011 legges 50 % av økt tildeling til studiepoeng og forskningsincentiver inn i den resultatbaserte tildelingene. Disse forholdene, sammen med pris- og lønnsvekst gjør at det er en nominell økning i resultatbasert tildeling fra 2010 til 2011 på knapt 1,8 mill. kroner. Samlet vil det fordeles om lag 12 mill. kroner gjennom resultatmodellen i Når midler tildeles ut fra oppnådde resultater, vil seksjonenes tildeling variere fra år til år. Dette fremkommer i figuren nedenfor. For å øke forutsigbarheten og bedre seksjonenes planleggingsmulighet, gis seksjonene lov til å overføre ubenyttede midler fra 2010 begrenset oppad til 2% av totalt budsjett (lønn + drift). 3

4 Tabell 3: Resultatbasert tildeling kr SFP SCP SIM SKP SKS Seksjon I tillegg til midlene som fordeles gjennom resultattildelingen, tildeles det midler til å dekke øvingslærerkostnad for praktisk pedagogisk utdanning og faglærerutdanningen. Denne tildelingen er redusert fra 2010 til 2011 med kroner til 1,6 mill. kroner. Midler til drift av laboratoriene budsjetteres også utenfor resultattildelingen. Tildelingen er økt fra 1,5 mill. kroner i 2010 til 1,8 mill. kroner i Videre er det budsjettert med kr i forskningsterminer. I vedlegg 2 fremgår kriterier og uttelling av resultatbasert fordeling til fagseksjoner. 3.4 Administrative driftskostnader Driftskostnader i de administrative enhetene er redusert fra 34,3 mill. kroner til 30,8 mill. kroner 1 i nominelle størrelser i forhold til revidert 2010-budsjett. Det gir en reduksjon på 3,5 mill. kroner, 10 prosent. I budsjett 2010 ligger det inne 2 mill. kroner til Likestillingsprisen under annen kostnad. Dersom det ses bort fra denne, er det likevel en reduksjon på 1,5 mill. kroner tilvarende 3 prosent. Den største reduksjonen skyldes lavere budsjetterte kostnader til vedlikehold. Videre er enkelte mindre poster redusert. 1 Fagseksjonene, FI, eksterne prosjekter, rektorat og direktør er ikke inkludert her 4

5 Tabell 4: Budsjetterte driftskostnader administrasjon (varer og tjenester, i hele tusen) Rev budsj 2009 Rev budsj 2010 Budsjettforslag 2011 Endring i kroner Endring i prosent Kostnader vedr lokaler % Maskiner, inventar og utstyr - leie % Verktøy, inventar og driftsmaterialer % Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m % Fremmed tjeneste % Kontorkostnad, trykksak, o.l % Porto, telefon mv % Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil o.l % Salgs-, reklame-, representasjonskostnader % Kontingenter, gaver og tilskudd % Lisenser % Annen kostnad % Sum andre driftskostnader % 3.5 Fagstrategiske satsinger Det er budsjettert med midler til fagstrategiske satsinger på kroner. De fagstrategiske midlene vil bli benyttet til reisestøtte til vitenskapelig ansatte inklusive stipendiater på forskeropphold i utlandet. Endelig fordeling av midler til disse formålene besluttes av faglig ledelse og tildeles etter søknad. I tillegg til disse midlene er det avsatt midler til å dekke fire forskningsterminer, tilammen kroner. Budsjettmidlene tilfaller aktuell fagseksjon som kompensasjon for det undervisningsfritak som gis til stipendmottaker. 3.6 Investeringer i bygg, anlegg og utstyr Styret behandlet forslag til investeringer i forrige styremøte, jf styresak 49/09. I budsjettet ble det da lagt til grunn et investeringsnivå på om lag 12,1 mill. kroner. I vedlegg 3 fremgår investeringer som er vedtatt gjennomført i Vedlegg: 1. Detaljert budsjettoppsett pr. avdeling og konto 2. Kriterier og uttelling resultatbasert fordeling til fagseksjoner 3. Vedtatt investeringsbudsjett

6 BUDSJETT 2010 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 3 In Salgsinntekt, av Salg av kopikort, avg.pl. (25 000) (25 000) 3 In Salgsinntekt, av Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter. Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker m.m. - 3 In Salgsinntekt, av Salg av profileringsartikler m.m. 3 In Salgsinntekt, av Avgiftspliktig inntekt - oppdrag ( ) ( ) 3 In Salgsinntekt, av Avgiftspliktig salg av tjenester - ikke prosjekter. Tilfeldig konsulentoppdrag, veiledningsoppdrag og foredrag av kortere varighet, mva-plikt 3 In Salgsinntekt, av Konferanseavgifter avgiftspliktig 3 In Salgsinntekt, av Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl. - 3 In Salgsinntekt, av Leieinntekter lokaler, avgiftspliktig - 3 In Salgsinntekt, av Diverse avgiftspliktige inntekter - Totalt Salgsinntekt, avgiftspliktig (25 000) - - ( ) ( ) 3 In Salgsinntekt, av Salg kompendier/bøker/hefter. Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. - 3 In Salgsinntekt, av Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet (salg til utlandet) - Totalt Salgsinntekt, avgiftsfri In Salg, utenom av Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. ( ) ( ) 3 In Salg, utenom av Kopieringsinntekter (kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten) (35 000) (35 000) 3 In Salg, utenom av Nøkler og nøkkelkort - 3 In Salg, utenom av Konf.avg. utenom avg.området ( ) ( ) ( ) ( ) 3 In Salg, utenom av Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring - 3 In Salg, utenom av Kurs-/studieoppdrag - 3 In Salg, utenom av Kurs og studieinntekter enkeltstudenter ( ) ( ) ( ) 3 In Salg, utenom av Materiellpenger - 3 In Salg, utenom av Ekstra materiellpenger - 3 In Salg, utenom av Eksamensavgift, privatist - 3 In Salg, utenom av Vask av tøy - 4 In Salg, utenom av Formidling praksisfeltet - 3 In Salg, utenom av Diverse inntekter utenom avgiftsområdet (35 000) (35 000) Totalt Salg, utenom avgiftsområdet ( ) - - ( ) ( ) (35 000) ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra EU til virksomhet under rammeprogram for forskning - 3 In Tilskudd og refu Andre bidrag fra EU - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra kommunale og fylkeskommunale etater ( ) ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra organisasjoner ( ) ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra organisasjoner - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra næringsliv og private - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra næringsliv og private - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra stiftelser - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra stiftelser - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra utlandet (ikke EU) - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra utlandet - 3 In Tilskudd og refu Tilskudd fra Norges Forskningsråd ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Videreformidling tilskudd fra NFR - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra andre statlige forvaltningsorgan ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra andre statlige forvaltningsorgan - Totalt Tilskudd og refusjoner ( ) - - ( ) - ( ) ( ) 3 In Uopptjent inntek Periodisering inntekt oppdrag - Totalt Uopptjent inntekt In Leieinntekter Hus-/fremleieinntekter, statens bygg - 3 In Leieinntekter Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg - 3 In Leieinntekter Leieinntekter anlegg ( ) ( ) 3 In Leieinntekter Parkeringsinntekter ( ) ( ) 3 In Leieinntekter Inntekter Treningssenter ( ) ( ) 3 In Leieinntekter Andre leieinntekter (56 000) (56 000) Totalt Leieinntekter ( ) ( ) 3 In Gebyrer mv. so Purregebyr bøker - 3 In Gebyrer mv. so Uidentifiserbare innbetalinger - 3 In Gebyrer mv. so Gaver - 3 In Gebyrer mv. so Purregebyr 3 In Gebyrer mv. so Andre tilfeldige inntekter Totalt Gebyrer mv. som inngår som driftsinntekt In Gevinst ved avg Salg av anleggsmidler - 3 In Gevinst ved avg Speilkonto, salg av anleggsmidler - 3 In Gevinst ved avg Gevinst ved salg anleggsmidler - Totalt Gevinst ved avgang av anleggsmidler In Inntekt fra bevilg Inntekter fra KD, rammetildeling ( ) ( ) 3 In Inntekt fra bevilg Inntekter fra KD, øremerket tilskudd - 3 In Inntekt fra bevilg Inntekter fra KD, andre tilskudd - 3 In Inntekt fra bevilg Utsatt inntektsføring investering In Inntekt fra bevilg Utsatt inntektsføring avskrivning ( ) ( ) 3 In Inntekt fra bevilg Inntekter fra bevilgning periodens avskrivning.(ib07) - Totalt Inntekt fra bevilgning ( ) ( ) Totalt 3 Inntekter ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn faste stillinger Lø Lønn og godtgjø Lønn midlertidige stillinger Lø Lønn og godtgjø Lønn stipendiater Lø Lønn og godtgjø Lønn post doktor stillinger - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn åremålstilsatte Lø Lønn og godtgjø Lønn vikarer - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn engasjert personale/ekstrahjelp Lø Lønn og godtgjø Lønn vakthold Lø Lønn og godtgjø Lønn bistillinger Lø Lønn og godtgjø Lønn lærlinger - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn arbeidsmarkedstiltak - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn renhold, faste Lø Lønn og godtgjø Lønn renhold, midlertidige - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn renhold, ekstrahjelp Lø Lønn og godtgjø Lønn overtid Side 1 av 7

7 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn arbeid ut over plikt - 5 Lø Lønn og godtgjø Andre tillegg Lø Lønn og godtgjø Påløpte feriepenger Lø Lønn og godtgjø Periodisering av lønn - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn, time- og hjelpelærere mv Lø Lønn og godtgjø Lønn, gjesteforelesere Lø Lønn og godtgjø Lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere Lø Lønn og godtgjø Lønn, sensur Lø Lønn og godtgjø Lønn, eksamensvakt Lø Lønn og godtgjø Lønn, bedømmelseskomité Lø Lønn og godtgjø Periodiseringskonto lønn - 5 Lø Lønn og godtgjø Budsjett lønnsjustering Totalt Lønn og godtgjørelser Lø Fordel i arbeids Fordel elektroniske kommunikasjonstjenester Lø Fordel i arbeids Fordel fri avis Lø Fordel i arbeids Rentefordel - 5 Lø Fordel i arbeids Refusjon rentefordel - 5 Lø Fordel i arbeids Fordel gruppelivsforsikring Lø Fordel i arbeids Fordel fritt arbeidstøy - 5 Lø Fordel i arbeids Fordel hjemme-pc - 5 Lø Fordel i arbeids Andre fordeler i arbeidsforhold - Totalt Fordel i arbeidsforhold Lø Annen oppgave Honorar styrer, råd og utvalg Lø Annen oppgave Konsulenthonorar, oppgavepliktig - 5 Lø Annen oppgave Trekkpliktige stipender - 5 Lø Annen oppgave Trekkfrie stipend/reisestipend - 5 Lø Annen oppgave Lønn ved dødsfall - 5 Lø Annen oppgave Andre oppgavepliktige, trekkfrie utbetalinger - 5 Lø Annen oppgave Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende Lø Annen oppgave Sensur, selvstendig næringsdrivende - Totalt Annen oppgavepliktig godtgjørelse Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivs Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgivers pensjonstilskudd Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsin Totalt Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Lø Offentlige tilskud Refusjon av kostnader for lærlinger - 5 Lø Offentlige tilskud Refusjon av kostnader vedrørende arbeidsmarkedstil - 5 Lø Offentlige tilskud Tilretteleggingstilskudd - 5 Lø Offentlige tilskud Refusjon av sykepenger - lønn (80 000) (80 000) 5 Lø Offentlige tilskud Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - lønn - Totalt Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft (80 000) (80 000) 5 Lø Offentlige refusj Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - arb.g.av - 5 Lø Offentlige refusj Refusjon av sykepenger - arb.g.avg. - 5 Lø Offentlige refusj Periodisering av offentlige tilskudd - Totalt Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Lø Annen personal Gaver til ansatte Lø Annen personal Yrkesskadepremie Lø Annen personal Kompetanseheving Lø Annen personal Velferdstilskudd Lø Annen personal Tilskudd til foreninger Lø Annen personal Refusjon vaksinering Lø Annen personal Refusjon arbeidsbriller Lø Annen personal Annen helsetjeneste Lø Annen personal Bevertning ved interne møter Lø Annen personal Leasing av hjemme-pc Lø Annen personal Andre personalkostnader Totalt Annen personalkostnad Totalt 5 Lønnskostnad A Av- og nedskriv Avskrivning på bygninger og annen fast A Av- og nedskriv Avskrivning på transportmidler, maskiner og invent - 6 A Av- og nedskriv Avskrivning på immaterielle eiendeler - 6 A Av- og nedskriv Nedskrivning av varige driftsmidler og immateriell - Totalt Av- og nedskrivning A Frakt/transportk Frakt og Transportkostnader A Frakt/transportk Toll og spedisjonskostnader - 6 A Frakt/transportk Annen frakt- og transportkostnad - Totalt Frakt/transportkost vedr. salg A Kostnader vedr Husleie statsbygg - 6 A Kostnader vedr Husleie andre m. kontrakt A Kostnader vedr Driftsavtale v. Leie - 6 A Kostnader vedr Tilfeldig leie A Kostnader vedr Renovasjon, vann, avløp o.l A Kostnader vedr Elektrisitet A Kostnader vedr Olje A Kostnader vedr Annen energi A Kostnader vedr Renholdstjenester eksternt firma A Kostnader vedr Avfallshåndtering, gjenvinning A Kostnader vedr Vask og leie av tøy A Kostnader vedr Annet renhold A Kostnader vedr Vakthold A Kostnader vedr Alarmer A Kostnader vedr Adgangskontroll A Kostnader vedr Annen kostnad lokaler Totalt Kostnader vedr lokaler A Maskiner, inven Leie av faglig-, vitenskaplig-, og undervisningsut Side 2 av 7

8 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 6 A Maskiner, inven Leie, maskiner og verktøy A Maskiner, inven Leie inventar A Maskiner, inven Leie datasystemer A Maskiner, inven Kopimaskiner, leie A Maskiner, inven Leie andre kontormaskiner A Maskiner, inven Leie av transportmidler A Maskiner, inven Leie av datamaskiner A Maskiner, inven Annet utstyr, leie Totalt Maskiner, inventar og utstyr - leie A Verktøy, inventa Motordrevet verktøy A Verktøy, inventa Håndverktøy A Verktøy, inventa Audiovisuelt utstyr, kjøp A Verktøy, inventa PC og skjermer, annet datautstyr A Verktøy, inventa Skriver A Verktøy, inventa Programvare, kjøp A Verktøy, inventa Spesialverktøy, laboratorieutstyr A Verktøy, inventa Inventar A Verktøy, inventa Forbruksmateriell A Verktøy, inventa Telefon og telefaks, kjøp A Verktøy, inventa Kopimaskiner, kjøp A Verktøy, inventa Undervisningsmateriell/utstyr, kjøp A Verktøy, inventa Arbeidsklær og verneutstyr A Verktøy, inventa Annet driftsmateriale Totalt Verktøy, inventar og driftsmaterialer A Reparasjon og v Planlagt vedlikehold, bygning A Reparasjon og v Reparasjoner A Reparasjon og v Serviceavtaler A Reparasjon og v Teknisk, vitensk.- undervisn.utstyr A Reparasjon og v IT-utstyr, rep/vedlikehold, brukerstøtte A Reparasjon og v Maskiner/verktøy. serv, vedlikehold A Reparasjon og v Forskningsfartøy, serv/vedlikehold A Reparasjon og v Telefon, telefaks service, vedlikehold A Reparasjon og v Kopimaskiner service, vedlikehold A Reparasjon og v Andre rep. og vedlikehold Totalt Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger mm A Fremmed tjene Kontortjenester A Fremmed tjene Konsulenttjenester A Fremmed tjene Uninett tjenesteavgift A Fremmed tjene Eksterne anlegg A Fremmed tjene Kjøp av andre databehandlingstjenester A Fremmed tjene Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig A Fremmed tjene Refusjon av studentpraksis A Fremmed tjene Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen A Fremmed tjene Refusjon øvingsundervisning i barnehage A Fremmed tjene Eksamen, kjøp av tjenester A Fremmed tjene Bedriftshelsetjeneste A Fremmed tjene Andre tjenester kjøp Totalt Fremmed tjeneste A Kontorkostnad, Kontorrekvisita A Kontorkostnad, Papir til data- og kopimaskiner A Kontorkostnad, Datarekvisita A Kontorkostnad, Trykningsutgifter A Kontorkostnad, Innbinding, fotografering A Kontorkostnad, Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono/Bono A Kontorkostnad, Forbruksmateriell A Kontorkostnad, FM-avtale kopimaskiner/trykkeri A Kontorkostnad, Kopikort A Kontorkostnad, Andre kopieringsutgifter A Kontorkostnad, Aviser A Kontorkostnad, Tidsskrifter A Kontorkostnad, Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk A Kontorkostnad, Bøker A Kontorkostnad, Video A Kontorkostnad, Databaseabb./søketjeneste biblioteket A Kontorkostnad, Elektroniske medier A Kontorkostnad, Annet, medier / biblioteket A Kontorkostnad, Arrangement av seminar og lignende A Kontorkostnad, Annen kontorkostnad Totalt Kontorkostnad, trykksak o.l A Porto, telefon m Telefon, telefaks, mobiltelefin A Porto, telefon m Datakommunikasjon, internett - 6 A Porto, telefon m Porto A Porto, telefon m Stillingsannonser A Porto, telefon m Studiekunngjøring A Porto, telefon m Anbuds-/innkjøpskunngjøringer - 6 A Porto, telefon m Annen kunngjøring Totalt Porto, telefon mv Totalt 6 Annen driftskostn A Kostnad transpo Drivstoff A Kostnad transpo Transportmidler, service/vedlikehold A Kostnad transpo Drift maskin, forskningsfartøy A Kostnad transpo Annen kostnad transportmidler Totalt Kostnad transportmidler A Kostnader og go Bilgodtgjørelse - ansatte A Kostnader og go Bilgodtgjørelse - studenter A Kostnader og go Tjenestereiser ansatte oppg. pliktig Side 3 av 7

9 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 7 A Kostnader og go Reiseutgifter eksterne forelesere - oppgaveplikt A Kostnader og go Reiseutgifter pasienter - oppgavepliktig A Kostnader og go Reiseutgifter sensorer - oppgavepliktig A Kostnader og go Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser - oppgav A Kostnader og go Flyttegodtgjørelse - oppgavepliktig A Kostnader og go Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig A Kostnader og go Reiseutgifter eksterne forelesere ikke oppg.plikt A Kostnader og go Reiseutgifter pasienter ikke oppg. plikt A Kostnader og go Reiseutgifter sensorer ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Tilskudds-, studiereiser, kongresser ikke oppg.pl A Kostnader og go Flyttegodtgjørelse ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Diettkostnad oppg. plikt A Kostnader og go Diettkostnad ikke oppg. plikt A Kostnader og go Reisekostnad studenter, oppgavepliktig A Kostnader og go Studentstipend innreisende studenter, oppgaveplikt A Kostnader og go Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Studentstipend innreisende studenter, ikke oppgave A Kostnader og go Husleie studenter i praksis, ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Kurs-/seminaravgifter A Kostnader og go Reisekostnad fakturert høyskolen A Kostnader og go Periodiserte reise- og diettkostnader A Kostnader og go Kredittkortavgift betalt av høgskolen - - Totalt Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil o.l A Salgs, reklame, Salgs- og reklamekostnad A Salgs, reklame, Representasjon A Salgs, reklame, Bevertning Totalt Salgs, reklame, repr. kostnader A Kontingenter og Kontingent A Kontingenter og Gave A Kontingenter og Refusjoner/tilskudd Studentsamskipnaden - 7 A Kontingenter og Tilskudd studentarrangement/velferdsutgifter A Kontingenter og Tilskudd studentorganisasjoner A Kontingenter og Budsjett drift fagseksjoner A Kontingenter og Andre gaver - Totalt Kontingenter og gaver A Forsikringsprem Erstatninger A Forsikringsprem Andre forsikringskostnader Totalt Forsikringspremie, garanti og servicekostnader A Lisens- og pate Programvarelisenser A Lisens- og pate Diverse lisenser Totalt Lisens- og patentkostnad A Annen kostnad Bank- og kortgebyrer A Annen kostnad Annen kostnad Totalt Annen kostnad A Tap o.l Tap ved avgang av anleggsmidler - 7 A Tap o.l Tap på fordringer A Tap o.l Tap på kontrakter - Totalt Tap o.l A Periodiseringsko Periodiseringskonto, diverse - Totalt Periodiseringskonto Totalt 7 Annen driftskostn Fi Finansinntekter Annen renteinntekt - 8 Fi Finansinntekter Agiogevinst - Totalt Finansinntekter Fi Finanskostnade Morarenter - 8 Fi Finanskostnade Agiotap - Totalt Finanskostnader Fi Årsresultat Årets resultat overført til opptjent virksomhetska - 8 Fi Årsresultat Årets resultat overført til virksomhetskapital dis - 8 Fi Årsresultat Udisponert resultat disponert av styret - 8 Fi Årsresultat Udisponert resultat disponert av enhetene Totalt Årsresultat Fi Overføringer, di Periodisering øremerkede midler KD - 8 Fi Overføringer, di Periodisering midler NFR - 8 Fi Overføringer, di Periodisering øremerkede midler andre statlige org - 8 Fi Overføringer, di Periodisering midler interne beslutninger - 8 Fi Overføringer, di Ubrukte midler ved styret ( ) ( ) 8 Fi Overføringer, di Ubrukte midler ved enhetene - 8 Fi Overføringer, di Tilbakeførte ubrukte midler ved styret tidligere å - 8 Fi Overføringer, di Tilbakeførte ubrukte midler ved enheten tidligere - Totalt Overføringer, disponeringer og avregninger ( ) ( ) Totalt 8 Finans, EOP, Overf, Avregn ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Dekningsbidrag ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Refusjon lønnskostnader internt - 9 In Interne inntekte Internhusleie, godskrevet ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Egeninnsats eksterne oppdrag, godskrevet - 9 In Interne inntekte Tilskudd 4. Året NFR-stipendiater - 9 In Interne inntekte Prosjektjustering ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Interne tilskudd/bevilgninger - 9 In Interne inntekte Diverse refusjoner internt ( ) - ( ) 9 In Interne inntekte Kopieringsinntekter - 9 In Interne inntekte Inntekter ved uttak av varer fra lager - 9 In Interne inntekte Kursinntekter/-avgifter - 9 In Interne inntekte Inntekter ved litteratursøking - 9 In Interne inntekte Kostinntekter forskningsfartøy - 9 In Interne inntekte Inntekter av diverse varer og tjenester - internt - Side 4 av 7

10 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM Totalt Interne inntekter ( ) - - ( ) ( ) ( ) 9 In Interne kostnad Dekningsbidrag, belastning In Interne kostnad Refusjon lønnskostnader internt - 9 In Interne kostnad Internhusleie, belastning In Interne kostnad Egeninnsats eksterne oppdrag, belastning - 9 In Interne kostnad Tilskudd 4. Året NFR-stipendiater - 9 In Interne kostnad Prosjektjustering In Interne kostnad Interne tilskudd/bevilgninger - 9 In Interne kostnad Diverse refusjoner internt In Interne kostnad Kopieringsutgifter In Interne kostnad Uttak av varer fra lager In Interne kostnad Kursavgifter In Interne kostnad Litteratursøking - 9 In Interne kostnad Kostutgifter - forskningsfartøy - 9 In Interne kostnad Kjøp av diverse varer og tjenester - internt Totalt Interne kostnader In Resultatoverfør Belastning prosjekt - 9 In Resultatoverfør Oppsamling prosjektoverskudd - 9 In Resultatoverfør Godskriving prosjekt - 9 In Resultatoverfør Oppsamling prosjektunderskudd - Totalt Resultatoverføringer Totalt 9 Interne transaksj. ( ) - - ( ) ( ) Totalt ( ) ( ) (0) Side 5 av 7

11 Side 6 BUDSJETT 2011 til styret.xls BALANSEBUDSJETT 2008 aspp Gruppe Konto Beskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitne AFD Eksterne pr PØ Fysisk prest. Idr.med Coach./psyk SKP Kultur/samf SOK SUM 1 Immaterielle 1040 Lisenser Immaterielle 1041 Periodens avskrivning lisenser - Totalt Immaterielle eiendeler og lignende Tomter, bygn1100 Bygninger - 1 Tomter, bygn1101 Periodens avskrivning bygninger - 1 Tomter, bygn1120 Bygningsmessige anlegg - 1 Tomter, bygn1121 Periodens avskrivning bygningsmessige anlegg - 1 Tomter, bygn1130 Anlegg under utførelse - 1 Tomter, bygn1150 Tomter og andre grunnarealer - 1 Tomter, bygn1160 Boliger inkl. tomter - 1 Tomter, bygn1161 Periodens avskrivning boliger - 1 Tomter, bygn1170 Infrastruktur - 1 Tomter, bygn1171 Periodens avskrivning infrastruktur - 1 Tomter, bygn1190 Andre anleggsmidler Tomter, bygn1191 Periodens avskrivning andre anleggsmidler - Totalt Tomter, bygninger, fast eiendom Transportmid1200 Maskiner - 1 Transportmid1201 Periodens avskriving maskiner - 1 Transportmid1230 Biler - 1 Transportmid1231 Periodens avskriving biler - 1 Transportmid1240 Andre transportmidler - 1 Transportmid1241 Periodens avskriving andre transportmidler - 1 Transportmid1250 Inventar - 1 Transportmid1251 Periodens avskriving inventar - 1 Transportmid1252 Idr utstyr Transportmid1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid en - 1 Transportmid1261 Periodens avskriving fast bygningsinventar med ann - 1 Transportmid1270 Verktøy - 1 Transportmid1271 Periodens avskriving verktøy - 1 Transportmid1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr - 1 Transportmid1281 Periodens avskriving kontormaskiner og øvrig konto - 1 Transportmid1282 IT/Audiovisuelt utstyr Transportmid1283 Periodens avskriving IT/audiovisuelt utstyr - 1 Transportmid1284 Lab-utstyr Transportmid1285 Periodens avskriving lab-utstyr - 1 Transportmid1290 Andre driftsmidler - 1 Transportmid1291 Periodens avskriving andre driftsmidler - Totalt Transportmidler, inventar og maskiner Kortsiktige fo1501 Kundefordringer - 1 Kortsiktige fo1519 Uidentifiserte innbetalinger OCR - 1 Kortsiktige fo1530 Påløpte inntekter ekstern finansiert virksomhet (p - 1 Kortsiktige fo1571 Reiseforskudd - 1 Kortsiktige fo1572 Lønnsforskudd - 1 Kortsiktige fo1573 Lønnsforskudd - lån - 1 Kortsiktige fo1575 Periodisert refusjon trygd - 1 Kortsiktige fo1581 Avsetning tap på fordringer - Totalt Kortsiktige fordringer Forskuddsbe1701 Forskuddsbetalt leie - 1 Forskuddsbe1721 Forskuddsbetalte andre kostnader - 1 Forskuddsbe1751 Påløpt leie - 1 Forskuddsbe1780 Påløpte inntekter øremerkede midler KD - 1 Forskuddsbe1781 Påløpte inntekter NFR - 1 Forskuddsbe1782 Påløpte inntekter tilskudd fra andre dep. og statl - Totalt Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntek Kontanter, ba1921 Arbeidskonto innbetalinger FS - 1 Kontanter, ba1922 Arbeidskonto OCR - 1 Kontanter, ba1923 Arbeidskonto innbetalinger økonomisystem, manuelle - 1 Kontanter, ba1931 Utbetalingskonto (faktura) - 1 Kontanter, ba1932 Utbetalingskonto (lønn) - 1 Kontanter, ba1961 Konsernkonto Norges Bank (inn-/utbet som en konto - Totalt Kontanter, bankinnskudd Totalt 1 Eiendeler Norges idrettshøgskole (konfidensielt) LSW, Side 6

12 Inntekter Kostnader Klasse 3 ( ) Klasse Klasse Klasse Klasse 8 ( ) Sum ( ) Differanse= udisponert overskudd (0) Udisponert overskudd-/underskudd + (0) Differanse (0) C:\Documents and Settings\Anne-Beth.Hasselstro\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK18\BUDSJETT 2011 til styret.xls

13 Størrelse resultatbasert tildeling 2011 BEREGNING AV TILDELING TIL SÆRLIGE FORHOLD I Vikarstipend (forskningstermin) Kompensasjon rektor Kompensasjon prorektor Avsetning til fordeling etter revisjon 1BA Drift lab Øvingslærer Jf innmedling fra SKP Tildeling til særlige forhold i 2010: Vikarstipend (forskningstermin) Kompensasjon rektor Drift lab Øvingslærer Jf innmelding fra SKP Midler til fordeling gjennom basismodul Økt tildeling til dekning av særlige forhold fra 2010 til 2011: BEREGNING AV RESULTATBASERT TILDELING Resultatbasert tildeling Justering for pris/lønnsvekst 50 % lønn 3,25 % % drift 1,80 % Trukket fra økt tildeling utenfor resultattildeling ( ) Fratrukket tildeling skyteledelse og kroppsøving deltid (51 896) Justering pga endring tildeling KD Studiepoeng og utvekslin % RBO % Resultatbasert tildeling Nominell endring i resultatbasert tildeling - resultatkriterier (ekskl særlige forhold): Endring totalt i resultatmodellen: Sum tildeling i 2011: Sum tildeling i 2010: Økning: Forklaring: Pris- og lønnsvekst Endret tildeling KD, 50% Økt tildeling til dekning av særlige forhold Redusert tildeling som følge av økt tildeling Fratrukket tildeling skyteledelse og KRD Økning: Økt tildeling særlige forhold: Økt tildeling resultatmodell Sum

14 Resultatbasert tildeling 2011 Produksjon 2009 SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Studiepoeng (60 poengsenheter) Utvekslingsstudenter Uteksaminerte kandidater - høyere grad MA 11,0 14,0 9,0 6,0 9, dr.grad Eksterne dr.gradsstudenter (2009) 1,0 3,4 7,9 1,9 1,0 15,1 Ekvivalenter NFR EU SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Satser: Satser 2011 Økning % Studiepoeng (60 poengsenheter) ,0 % Utvekslingsstudenter ,0 % Uteksaminerte kandidater ,0 % - høyere grad MA ,0 % - dr.grad ,0 % Eksterne dr.gradsstudenter ,0 % Ekvivalenter 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 5,0 % NFR 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % EU 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % Andel av tildeling Bevilgning (produksjon X sats) SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj 2011 Studiepoeng ,7 % Utvekslingsstudenter ,2 % Uteksaminerte kandidater 49,8 % - høyere grad MA ,1 % - dr.grad ,7 % Eksterne dr gradsstudenter ,2 % Ekvivalenter ,4 % NFR ,2 % EU ,7 % Sum resultatbasert bevilgning % Andel av tildeling ,4 % 19,9 % 26,4 % 17,5 % 16,8 % 100,0 % 50,2 % Andel av tildeling ,9 % 21,4 % 24,4 % 19,1 % 16,1 % 100,0 % Andel av tildeling ,5 % 22,5 % 24,5 % 16,7 % 17,7 % 100,0 % 100,0 % Andel av tildeling ,5 % 18,2 % 23,0 % 20,1 % 18,1 % 100,0 % Andel av tildeling ,2 % 20,7 % 28,2 % 15,4 % 16,4 % 100,0 % Tilgjengelig pott Diff: Utenfor resultatbasert tildeling - SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Økning % Vikarstipend (forskningstermin) Kompensasjon rektor Kompensasjon prorektor Avsetning til fordeling etter revisjon 1BA Drift lab (estimert andel faste kostn Øvingslærer Red fra i 2010 Sum Tildeling inkl. tildeling utenfor resultatmodul SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Andel av tildeling ,2 % 14,8 % 19,3 % 26,5 % 13,2 % 100,0 % Tilgjgengelig totalt i 2011: Differanse: Sum res Sum res Sum res

15 VEDLEGG 1 Budsjett Vedtatte investeringer Nr. Avdeling/seksjon Investering Beskrivelse/begrunnelse Vedtatte investeringer 1 SCP Ombygging psykologilab Arbeidet med ombygging av psykologilab igangsettes høsten Det er gjennomført byggmøte samt teknisk vurdering. Tildelte midler i 2010 vil bli brukt til å lage inndeling av rom. I tilegg er det behov for lydisolering og kjøp av arbeidsflater. Ut fra beregninger vil gjenstående arbeid koste ca Kr , SCP Psykologilab testing og forskningsutstyr Biofeedback utstyr og programvare. I 2010 vil SCP investere i biofeedback testutstyr. I tillegg er det behov for midler til innkjøp av programvarer (Thought Technology Ltd. - 3 forskjellige programvarer med EKG, EEG og Myo-scansensor) Sum SCP Nytt utstyr til gruppen for kartlegging av fysisk aktivitet. I Strategisk plan NIH fastsettes store befolkningsstudier som et av satsningsområdene innen forskning. For å opprettehold og videreutvikle kompetansen innen kartlegging og måling av fysisk aktivitet i studier er Actigraph akselerometer, utstyr og det behov for utstyret.i forskningen må det brukes objektive 1 SIM software som følger med. målemetoder for å få publisert arbeider i internasjonale tidsskrifter Sum SIM SFP/SIM Pro reflex oppgradering Biomechanical studies at NIH need clearly better measurement conditions. The appointment of a new professor in biomechanics is a major step in guaranteeing better know-how and more expertise in this area of research. However, our present motion analysis system is outdated (our Profreflex system is more than 10 years old). Several limitations exist: limited resolution, slow processing speed, etc. Most of the projects carried out in SFP and SIM have a need for higher accuracy with more (from 8 to 16) and better built-in high-speed cameras, and for a need of transportability (when field studies are projected). Both departments have pronounced the need for investing in an updated version of the motion analysis system. Furthermore, the new possibilities of the upgraded system (e.g. more accurate recordings, being able to record on the ski-slope, in the clinic, on the track, etc.) will enrich the research environment of both departments of NIH. Furthermore, it is our belief that the purchase of an upgraded system will facilitate successful external funding in a later stage SFP/SIM+++ Ergometersykkel, elektromagnetisk Ergometersykkel er basisinstrument både til forskning og undervisning og brukes av flere seksjoner. Vi har i dag en slik instrumentert sykkel fra Den fungerer i dag, men er slitt. Om den skulle "gå ned" vil det høyst sannsynlig ikke være regningsvarende og reparere. Dette vil kunne representere en stor utfordring for både undervisning og forskning. Vi har opp gjennom årene gjort flere tilpasninger som i dag finnes ferdig på en ny sykkel. For å kombinere biomekaniske og fysiologiske målinger, slik vi gjør både i undervisning og forskning, må vi har en instrumentert sykkel slik den vi har. Den blir i dag flyttet mye rundt og investering nå vil kunne gi oss noen år med to sykler Måling av melkesyre ved arbeidsforsøk er en basisanalyse og brukes i alle laboratorier. Vi har i dag 3 analysatorer alle fra rundt Disse har vært svært stabile i drift men krever nå mye vedlikehold og minst en er nå ustabil. Vi må sannsynligvis erstatte alle disse i løpet av de neste 3-4 år Kombinert laktat og SFP glukoseanalysator Diverse mindre investeringer, jf seksjonens forslag. Prioriteres av SFP seksjonen Sum SFP Undervisningsmateriell turn og SKP trenger undervisningsmateriell: 3 trampetter/3 "tjukkasmadrasser". 1 SKP motorikkfag Dette iht HMS sier fagansvarlig Eva Ystborg SKP tilbyr "Frie dager NIH" der alternative aktiviteter presenteres, SKP har videre undervisning i "nye aktiviteter" ved PPU og FKI. Innkjøp av 2 SKP Undervisningsmateriell PPU og FKI undervisningsmateriell som BMX sykler, skateboard etc. SKP søkte i 2009 midler for 2010 og Sum SKP INFO Omlegging til ny gen. publiseringsløsning på nett NIH har en gammel versjon av publiseringsløsningen Episerver. Det er ikke foretatt oppgraderinger til nye versjoner siden vi startet opp med EPi i Løsningen supporteres ikke lenger fra leverandør, det er mange feil i løsningen og den tilfredsstiller ikke brukerkrav til dagens internett (bla interaktivitet) Ekstern prosjektledelse Interaksjonsdesign

16 VEDLEGG 1 Utvikling Design Sum INFO Ny projektor U3 Undervisningsrom U3 mangler projektor AFD Investeringer Aud A: Ny lysrigg Bakgrunnsteppe med oppheng Oppgradering av Creston styring Oppgradering lydanlegg Kabelstrekk Oppgradering ped. hjelpemidler 2 nye 16:9 prosjektorer 2 nye motoriserte lerret 2 stasjonære kamera Nytt mobilt lydanlegg Behov for nytt mobilt nyanlegg ifm undervisning og sosiale tilstelninger - det gamle fra 1980 AFD AFD AFD Oppgradering av redigeringsstasjoner Oppgradering av XSAN-løsning Remote 16:9 kamera Det er behov for 3 nye redigeringsenheter til erstatning av eksisterende. Dette skal ses i lyset av nedenstående oppgradering av XSAN-løsningen. Oppgraderingen nødvendiggjør installasjon av nytt software som ikke "kommuniserer" med de gamle redigeringsstasjoner. Bruken av disse stasjoner er stadig økende Lagringsløsningen ble etablert sammen med Håndballforbundet for 4-5 år siden. Det er behov for en utvidelse av nåværende XSAN da det stigende antall AV-relaterte prosjekter på NIH krever større lagringskapasitet Remote kameraet skal primært brukes til opptak av disputaser og forelesninger. I forbindelse med slike opptak kreves to kameraer. I dag leier vi inn kamera pluss en person som styrer kameraet. Med en "remote kamera" løsning vil vi kunne spare denne person. Een person vil kunne styre begge kameraer samtidig. Dvs. at kameraet i løpet av kort tid vil have tjent seg inn En stor del av investeringsbehovet vedrører oppgradering av eksisterende hardware, dvs. utskiftning av pc-er, nye nettverkskomponenter (switche og trådløse tilgangspunkter) og nye printere (i forbindelse med etablering av en sikker printløsning). Dessuten er det behov for å skifte ut eksisterende helpdesk-løsning AFD PC, nettverkskomponenter m.m. Sum AFD PØ Office2ePhorte Består av to selvstendige moduler: Outlook2ePhorte og Word2ePhorte. Office2ePhorte gjør det mulig å eksportere e-post fra hvilken som helst mappe i Outlook inn i ephorte eller et word dokument til ephorte Sum PØ Sentralt Tilretteleggingstilskudd Skal dekke utgifter til spesialtilrettelegging for studenter/ansatte med spesielle behov Sentralt Oppussing Fagervann Høgskolens sentrale møterom. Det er behov for maling av vegger, utskifting av gardiner og stoler Sum sentralt EIE Møbler terasse nybygg Utsatt fra EIE Nye baneskiller m.m. svømmebaseng Kan ikke vente på rehabiliteringen EIE Utvide adgangskontrollsystem I henhold til risikokartlegging EIE Renholdsmaskin Nødvendig fornyelse av maskinpark EIE Inventar, idrettsutstyr Etterslep EIE Interne gangveier indre område Prosjektert i EIE Inventar, kontor Økes fra 300' til 400' EIE Nytt tegneprogram Vi oppdaterer tegnnger og vi har i dag en tungvint løsning EIE Nytt kunstdekke løpebane Videreføres fra EIE Rehab. Garderobe/toalett Internat Både dame og herregarderobe/toalett trenger et løft EIE Rehab. Dusj/toalett (Sim gang) Det trenger vann gjennom veggene. Nødv med total rehab EIE Ny effektbryter Bandybanan Vi håper den holder ut årets sesong EIE Nye møbler vrimleareal v/ Aud. A Viktig areal som bør fornyes 0 15 EIE Nye stoler klasserom Vi må bort fra stoler med beveglige deler EIE Rehabiliter kjøkken plan E, UFbygg Kjøkkenet er slitt og brukerne ønsker utvidelse EIE Utbedre inngangsparti Internat Brukerne ønsker halvtak og inngangdør må ny EIE Oppgradering brannsentral Hovedsentralen trenger oppgradering EIE Utskifting av låsesystem I henhold til risikokartlegging EIE Betongskader Gymbygg 1 Det er vitale skader som ikke kan vente på totalrehabilitering EIE Forbedre inneklima med bedre styringssystemer i deler av UFbygg Sum EIE SUM

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått.

Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått. NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 15. juni 2011 STY-SAK 33/11: REVIDERT BUDSJETT 2011 1 Innledning Budsjettet for 2011 ble vedtatt av NIHs styre 16. desember 2010, og i februar 2011 gjorde

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Saldobalanse 311208. 1is TF. Høgskolen i Telemark. Råbalanse 0, 00 1 170 000,00 0,00 0,00 00 6 448 013, 25. Akk avskr. bygninger -335 0,00 0,00

Saldobalanse 311208. 1is TF. Høgskolen i Telemark. Råbalanse 0, 00 1 170 000,00 0,00 0,00 00 6 448 013, 25. Akk avskr. bygninger -335 0,00 0,00 DRapport : GL09 side: 1 Firma : Bruker : FATOøs Periode : 2813 Saldobalanse 311208. 1is Råbalanse Konto Beskrivelse saldo forrige Debet Kredit per i ode i år 1040 Programvare /lisenser 57 30625 1041 Akk.avskr.

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart : '00', Firma

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 1200 Maskiner

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten

Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Opplysninger om helseforetak (HF)/regionalt helseforetak (RHF) Helseregion nr Helseregion navn Foretakets navn Foretakets

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Kunsthøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Bergen Organisasjonsnummer: 978 615 031 Delårsrapportering 1. tertial 2007 Resultatregnskap pr 30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Bergen Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07. UiT Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF 39-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.13 G EN ERELT

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer