Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader."

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 9. desember 2010 STY-SAK 65/10: BUDSJETT Innledning I Statsbudsjettet for 2011 er det foreslått en tildeling til Norges idrettshøgskole på kroner. Med utgangspunkt i denne tildelingen og andre budsjetterte inntekter, foreslås det en fordeling på budsjettenheter og kostnadsarter som fremgår av denne saken. Når det gjelder kostnader for arbeidskraft og investeringer, følger budsjettet de prioriteringer som ble vedtatt av styret i november, jfr. styresak 52/10 Rekrutteringsplan for perioden og styresak 54/10 Budsjett Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader. Hovedprioriteringene i budsjett 2011 ligger fortrinnsvis i følgende komponenter: - Viktige investeringer prioriteres, jf styrevedtak i november Det er rekruttert to post doktorer i tillegg til 32 interne stipendiater - Fagseksjonene har fått en styrking av budsjettet som følge av NIHs gode resultater innenfor utdanning og forskning i Det er innarbeidet en satsing på internasjonalisering gjennom bl.a. nyrekruttering og økte driftsmidler - Strategiske forskningsmidler er innarbeidet med kroner 2. Forslag til vedtak Norges idrettshøgskoles budsjett for 2011 vedtas som foreslått. 3. Hovedlinjene i budsjettforslaget Inntekts- og kostnadssiden i budsjettet er økt med 5 % til om lag 206 mill. kroner, mot 197 mill. kroner i Regnskapet for 2009 ble avsluttet med en omsetning på 209 mill. kroner, som blant annet skyldes lavt investeringsnivå (som kommer som fratrekk på inntektssiden). Med den sikkerhet som er i NIHs avsatte virksomhetskapital fra tidligere år, budsjetteres det i 2011 med kostnader på nivå med inntektene inklusive overførte midler. På kostnadssiden er det lagt inn en beskjeden buffer på 0,5 mill. kroner. Det er videre budsjettert med 3,4 mill. kroner i overføringer. Dette anses å være et nøkternt anslag, gitt overføringene tidligere år. Ved å budsjettere inn forventet overføring, har vi rom til å opprettholde det høye investeringsnivået som styret vedtok i november. Når regnskapet for 2010 er avsluttet, vil vi komme tilbake til styret med forslag til endelig disponeringer av resultat. Dersom regnskapet gir rom for det, vil vi invitere styret til å øke avsetningen til planlagt påbygg. Første avsetning er gjort i 2010 med 4,3 mill. kroner.

2 Tabell 1: Hovedposter i budsjettforslaget (i hele tusen) Regnskap 2. tertial 2010 Rev. budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 des Andel av tot. innt/kost 2011 Regnskap 2009 Endring i kroner Endring i prosent Inntekt fra bevilgning % 79 % `- Brutto benyttet til investeringer (4 851) (2 162) (11 190) (12 144) (954) 9 % -6 % `+ Utsatt inntektsføring avskrivinger % 9 % Tilsk og overf fra andre (2 493) -10 % 11 % Salgs- og leieinntekter % 7 % Sum inntekter % 100 % Sum kostnader for arbeidskraft % 69 % Sum andre driftskostnader (924) -1,9 % 24 % Avskrivninger % 9 % Overføringer, disponeringer og avregning (6 167) (3 068) % -1 % Netto finans (207) 3-0 % Sum kostnader % 100 % Ordinært driftsresultat Sammenlignet med budsjettforslaget styret hadde til behandling i møtet 9. november, er inntektssiden redusert med knapt tre mill. kroner og kostnadssiden med vel fire mill. kroner. I budsjettet styret behandlet i november, var det en underdekning på om lag 1,2 mill. kroner. Denne er nå dekket inn, og det er budsjettert med et null resultat i I punktene nedenfor orienteres det nærmere om forutsetninger og foreslåtte prioriteringer i budsjettforslaget. For en detaljert oppstilling på konto- og avdelingsnivå vises til vedlegg Inntekter Driftsinntektene er samlet sett økt med 9 mill. kroner fra Inntekter fra KD er økt med 9 mill. kroner i forhold til budsjett 2010, jf omtale i styresak 54/10. Det er lagt til grunn et investeringsnivå på 12 mill. kroner i 2011 mot 11 mill. kroner i Inntekter fra oppdrags- og bidragsprosjekter er budsjettert med om lag 20 mill. kroner i 2011 mot 18,8 mill. kroner i Inntekter fra Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) og Fitness er økt med kroner fra 2010, med 12,8 mill. kroner. Leieinntektene er på samme nivå som i 2010, med 9,6 mill. kroner. 3.2 Kostnader for arbeidskraft De totale lønnskostnadene ventes å øke med 5,4 mill. kroner fra revidert budsjett 2010 til budsjett Det vil si en økning på 4 prosent. Økningen skyldes i hovedsak lønnsjusteringer gjennom 2010 og budsjettert lønnsoppgjør Det er videre opprettet en stilling innenfor internasjonalisering, om får helårseffekt i 2011 budsjettet. 2

3 Tabell 2: Lønnskostnader Regnskap 2009 Rev budsjett 2010 Budsjett 2011 nov 10 Budsjettforslag 2011 Endring Endring i prosent Samlede lønnskostnader ,9 % Samlede driftskostnader inkl avskrivninger ,6 % Lønnskostnader i prosent av samlede driftskostnader 61,9 % 69,3 % 67,2 % 68,9 % -0,4 % -0,6 % Lønn faste ansatte Variable lønnskostnader, ekstrahjelp, tillegg, m.m Lønnskostnader eksterne prosjekter Avsatt sentrale og lokale lønnsforhandlinger Sum kostnader for arbeidskraft ,9 % Det er budsjettert med 2,3 mill. kr til dekning av lokalt og sentralt lønnsoppgjør. Dette skal dekke forventet lønnsøkning i 2011 (syv måneders effekt), mens helårs effekten av lønnsjusteringene som har vært i 2010 er lagt inn på de enkelte budsjettpostene. Budsjettet for 2011 undervurderer lønnskostnadene noe, da det er driftsmidler i fagseksjonene som foreløpig er budsjettert som driftskostnader, men som vil bli benyttet til dekning av timelærerkostnader. Når disse fordeles, vil de variable lønnskostnadene øke med ca. 2 mill. kroner, med tilsvarende reduksjon i andre driftskostnader. 3.3 Fagseksjonenes driftsmidler Fagseksjonene tildeles i første rekke driftsmidler (ut over fast lønn) gjennom resultatbasert budsjett tildeling. Budsjettrammen tildeles basert på resultater to år tilbake. For 2011 legges 50 % av økt tildeling til studiepoeng og forskningsincentiver inn i den resultatbaserte tildelingene. Disse forholdene, sammen med pris- og lønnsvekst gjør at det er en nominell økning i resultatbasert tildeling fra 2010 til 2011 på knapt 1,8 mill. kroner. Samlet vil det fordeles om lag 12 mill. kroner gjennom resultatmodellen i Når midler tildeles ut fra oppnådde resultater, vil seksjonenes tildeling variere fra år til år. Dette fremkommer i figuren nedenfor. For å øke forutsigbarheten og bedre seksjonenes planleggingsmulighet, gis seksjonene lov til å overføre ubenyttede midler fra 2010 begrenset oppad til 2% av totalt budsjett (lønn + drift). 3

4 Tabell 3: Resultatbasert tildeling kr SFP SCP SIM SKP SKS Seksjon I tillegg til midlene som fordeles gjennom resultattildelingen, tildeles det midler til å dekke øvingslærerkostnad for praktisk pedagogisk utdanning og faglærerutdanningen. Denne tildelingen er redusert fra 2010 til 2011 med kroner til 1,6 mill. kroner. Midler til drift av laboratoriene budsjetteres også utenfor resultattildelingen. Tildelingen er økt fra 1,5 mill. kroner i 2010 til 1,8 mill. kroner i Videre er det budsjettert med kr i forskningsterminer. I vedlegg 2 fremgår kriterier og uttelling av resultatbasert fordeling til fagseksjoner. 3.4 Administrative driftskostnader Driftskostnader i de administrative enhetene er redusert fra 34,3 mill. kroner til 30,8 mill. kroner 1 i nominelle størrelser i forhold til revidert 2010-budsjett. Det gir en reduksjon på 3,5 mill. kroner, 10 prosent. I budsjett 2010 ligger det inne 2 mill. kroner til Likestillingsprisen under annen kostnad. Dersom det ses bort fra denne, er det likevel en reduksjon på 1,5 mill. kroner tilvarende 3 prosent. Den største reduksjonen skyldes lavere budsjetterte kostnader til vedlikehold. Videre er enkelte mindre poster redusert. 1 Fagseksjonene, FI, eksterne prosjekter, rektorat og direktør er ikke inkludert her 4

5 Tabell 4: Budsjetterte driftskostnader administrasjon (varer og tjenester, i hele tusen) Rev budsj 2009 Rev budsj 2010 Budsjettforslag 2011 Endring i kroner Endring i prosent Kostnader vedr lokaler % Maskiner, inventar og utstyr - leie % Verktøy, inventar og driftsmaterialer % Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m % Fremmed tjeneste % Kontorkostnad, trykksak, o.l % Porto, telefon mv % Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil o.l % Salgs-, reklame-, representasjonskostnader % Kontingenter, gaver og tilskudd % Lisenser % Annen kostnad % Sum andre driftskostnader % 3.5 Fagstrategiske satsinger Det er budsjettert med midler til fagstrategiske satsinger på kroner. De fagstrategiske midlene vil bli benyttet til reisestøtte til vitenskapelig ansatte inklusive stipendiater på forskeropphold i utlandet. Endelig fordeling av midler til disse formålene besluttes av faglig ledelse og tildeles etter søknad. I tillegg til disse midlene er det avsatt midler til å dekke fire forskningsterminer, tilammen kroner. Budsjettmidlene tilfaller aktuell fagseksjon som kompensasjon for det undervisningsfritak som gis til stipendmottaker. 3.6 Investeringer i bygg, anlegg og utstyr Styret behandlet forslag til investeringer i forrige styremøte, jf styresak 49/09. I budsjettet ble det da lagt til grunn et investeringsnivå på om lag 12,1 mill. kroner. I vedlegg 3 fremgår investeringer som er vedtatt gjennomført i Vedlegg: 1. Detaljert budsjettoppsett pr. avdeling og konto 2. Kriterier og uttelling resultatbasert fordeling til fagseksjoner 3. Vedtatt investeringsbudsjett

6 BUDSJETT 2010 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 3 In Salgsinntekt, av Salg av kopikort, avg.pl. (25 000) (25 000) 3 In Salgsinntekt, av Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter. Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker m.m. - 3 In Salgsinntekt, av Salg av profileringsartikler m.m. 3 In Salgsinntekt, av Avgiftspliktig inntekt - oppdrag ( ) ( ) 3 In Salgsinntekt, av Avgiftspliktig salg av tjenester - ikke prosjekter. Tilfeldig konsulentoppdrag, veiledningsoppdrag og foredrag av kortere varighet, mva-plikt 3 In Salgsinntekt, av Konferanseavgifter avgiftspliktig 3 In Salgsinntekt, av Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl. - 3 In Salgsinntekt, av Leieinntekter lokaler, avgiftspliktig - 3 In Salgsinntekt, av Diverse avgiftspliktige inntekter - Totalt Salgsinntekt, avgiftspliktig (25 000) - - ( ) ( ) 3 In Salgsinntekt, av Salg kompendier/bøker/hefter. Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. - 3 In Salgsinntekt, av Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet (salg til utlandet) - Totalt Salgsinntekt, avgiftsfri In Salg, utenom av Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. ( ) ( ) 3 In Salg, utenom av Kopieringsinntekter (kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten) (35 000) (35 000) 3 In Salg, utenom av Nøkler og nøkkelkort - 3 In Salg, utenom av Konf.avg. utenom avg.området ( ) ( ) ( ) ( ) 3 In Salg, utenom av Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring - 3 In Salg, utenom av Kurs-/studieoppdrag - 3 In Salg, utenom av Kurs og studieinntekter enkeltstudenter ( ) ( ) ( ) 3 In Salg, utenom av Materiellpenger - 3 In Salg, utenom av Ekstra materiellpenger - 3 In Salg, utenom av Eksamensavgift, privatist - 3 In Salg, utenom av Vask av tøy - 4 In Salg, utenom av Formidling praksisfeltet - 3 In Salg, utenom av Diverse inntekter utenom avgiftsområdet (35 000) (35 000) Totalt Salg, utenom avgiftsområdet ( ) - - ( ) ( ) (35 000) ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra EU til virksomhet under rammeprogram for forskning - 3 In Tilskudd og refu Andre bidrag fra EU - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra kommunale og fylkeskommunale etater ( ) ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra organisasjoner ( ) ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra organisasjoner - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra næringsliv og private - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra næringsliv og private - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra stiftelser - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra stiftelser - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra utlandet (ikke EU) - 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra utlandet - 3 In Tilskudd og refu Tilskudd fra Norges Forskningsråd ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Videreformidling tilskudd fra NFR - 3 In Tilskudd og refu Bidrag fra andre statlige forvaltningsorgan ( ) ( ) 3 In Tilskudd og refu Videreformidling bidrag fra andre statlige forvaltningsorgan - Totalt Tilskudd og refusjoner ( ) - - ( ) - ( ) ( ) 3 In Uopptjent inntek Periodisering inntekt oppdrag - Totalt Uopptjent inntekt In Leieinntekter Hus-/fremleieinntekter, statens bygg - 3 In Leieinntekter Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg - 3 In Leieinntekter Leieinntekter anlegg ( ) ( ) 3 In Leieinntekter Parkeringsinntekter ( ) ( ) 3 In Leieinntekter Inntekter Treningssenter ( ) ( ) 3 In Leieinntekter Andre leieinntekter (56 000) (56 000) Totalt Leieinntekter ( ) ( ) 3 In Gebyrer mv. so Purregebyr bøker - 3 In Gebyrer mv. so Uidentifiserbare innbetalinger - 3 In Gebyrer mv. so Gaver - 3 In Gebyrer mv. so Purregebyr 3 In Gebyrer mv. so Andre tilfeldige inntekter Totalt Gebyrer mv. som inngår som driftsinntekt In Gevinst ved avg Salg av anleggsmidler - 3 In Gevinst ved avg Speilkonto, salg av anleggsmidler - 3 In Gevinst ved avg Gevinst ved salg anleggsmidler - Totalt Gevinst ved avgang av anleggsmidler In Inntekt fra bevilg Inntekter fra KD, rammetildeling ( ) ( ) 3 In Inntekt fra bevilg Inntekter fra KD, øremerket tilskudd - 3 In Inntekt fra bevilg Inntekter fra KD, andre tilskudd - 3 In Inntekt fra bevilg Utsatt inntektsføring investering In Inntekt fra bevilg Utsatt inntektsføring avskrivning ( ) ( ) 3 In Inntekt fra bevilg Inntekter fra bevilgning periodens avskrivning.(ib07) - Totalt Inntekt fra bevilgning ( ) ( ) Totalt 3 Inntekter ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn faste stillinger Lø Lønn og godtgjø Lønn midlertidige stillinger Lø Lønn og godtgjø Lønn stipendiater Lø Lønn og godtgjø Lønn post doktor stillinger - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn åremålstilsatte Lø Lønn og godtgjø Lønn vikarer - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn engasjert personale/ekstrahjelp Lø Lønn og godtgjø Lønn vakthold Lø Lønn og godtgjø Lønn bistillinger Lø Lønn og godtgjø Lønn lærlinger - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn arbeidsmarkedstiltak - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn renhold, faste Lø Lønn og godtgjø Lønn renhold, midlertidige - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn renhold, ekstrahjelp Lø Lønn og godtgjø Lønn overtid Side 1 av 7

7 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn arbeid ut over plikt - 5 Lø Lønn og godtgjø Andre tillegg Lø Lønn og godtgjø Påløpte feriepenger Lø Lønn og godtgjø Periodisering av lønn - 5 Lø Lønn og godtgjø Lønn, time- og hjelpelærere mv Lø Lønn og godtgjø Lønn, gjesteforelesere Lø Lønn og godtgjø Lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere Lø Lønn og godtgjø Lønn, sensur Lø Lønn og godtgjø Lønn, eksamensvakt Lø Lønn og godtgjø Lønn, bedømmelseskomité Lø Lønn og godtgjø Periodiseringskonto lønn - 5 Lø Lønn og godtgjø Budsjett lønnsjustering Totalt Lønn og godtgjørelser Lø Fordel i arbeids Fordel elektroniske kommunikasjonstjenester Lø Fordel i arbeids Fordel fri avis Lø Fordel i arbeids Rentefordel - 5 Lø Fordel i arbeids Refusjon rentefordel - 5 Lø Fordel i arbeids Fordel gruppelivsforsikring Lø Fordel i arbeids Fordel fritt arbeidstøy - 5 Lø Fordel i arbeids Fordel hjemme-pc - 5 Lø Fordel i arbeids Andre fordeler i arbeidsforhold - Totalt Fordel i arbeidsforhold Lø Annen oppgave Honorar styrer, råd og utvalg Lø Annen oppgave Konsulenthonorar, oppgavepliktig - 5 Lø Annen oppgave Trekkpliktige stipender - 5 Lø Annen oppgave Trekkfrie stipend/reisestipend - 5 Lø Annen oppgave Lønn ved dødsfall - 5 Lø Annen oppgave Andre oppgavepliktige, trekkfrie utbetalinger - 5 Lø Annen oppgave Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende Lø Annen oppgave Sensur, selvstendig næringsdrivende - Totalt Annen oppgavepliktig godtgjørelse Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivs Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgivers pensjonstilskudd Lø Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsin Totalt Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader Lø Offentlige tilskud Refusjon av kostnader for lærlinger - 5 Lø Offentlige tilskud Refusjon av kostnader vedrørende arbeidsmarkedstil - 5 Lø Offentlige tilskud Tilretteleggingstilskudd - 5 Lø Offentlige tilskud Refusjon av sykepenger - lønn (80 000) (80 000) 5 Lø Offentlige tilskud Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - lønn - Totalt Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft (80 000) (80 000) 5 Lø Offentlige refusj Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - arb.g.av - 5 Lø Offentlige refusj Refusjon av sykepenger - arb.g.avg. - 5 Lø Offentlige refusj Periodisering av offentlige tilskudd - Totalt Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Lø Annen personal Gaver til ansatte Lø Annen personal Yrkesskadepremie Lø Annen personal Kompetanseheving Lø Annen personal Velferdstilskudd Lø Annen personal Tilskudd til foreninger Lø Annen personal Refusjon vaksinering Lø Annen personal Refusjon arbeidsbriller Lø Annen personal Annen helsetjeneste Lø Annen personal Bevertning ved interne møter Lø Annen personal Leasing av hjemme-pc Lø Annen personal Andre personalkostnader Totalt Annen personalkostnad Totalt 5 Lønnskostnad A Av- og nedskriv Avskrivning på bygninger og annen fast A Av- og nedskriv Avskrivning på transportmidler, maskiner og invent - 6 A Av- og nedskriv Avskrivning på immaterielle eiendeler - 6 A Av- og nedskriv Nedskrivning av varige driftsmidler og immateriell - Totalt Av- og nedskrivning A Frakt/transportk Frakt og Transportkostnader A Frakt/transportk Toll og spedisjonskostnader - 6 A Frakt/transportk Annen frakt- og transportkostnad - Totalt Frakt/transportkost vedr. salg A Kostnader vedr Husleie statsbygg - 6 A Kostnader vedr Husleie andre m. kontrakt A Kostnader vedr Driftsavtale v. Leie - 6 A Kostnader vedr Tilfeldig leie A Kostnader vedr Renovasjon, vann, avløp o.l A Kostnader vedr Elektrisitet A Kostnader vedr Olje A Kostnader vedr Annen energi A Kostnader vedr Renholdstjenester eksternt firma A Kostnader vedr Avfallshåndtering, gjenvinning A Kostnader vedr Vask og leie av tøy A Kostnader vedr Annet renhold A Kostnader vedr Vakthold A Kostnader vedr Alarmer A Kostnader vedr Adgangskontroll A Kostnader vedr Annen kostnad lokaler Totalt Kostnader vedr lokaler A Maskiner, inven Leie av faglig-, vitenskaplig-, og undervisningsut Side 2 av 7

8 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 6 A Maskiner, inven Leie, maskiner og verktøy A Maskiner, inven Leie inventar A Maskiner, inven Leie datasystemer A Maskiner, inven Kopimaskiner, leie A Maskiner, inven Leie andre kontormaskiner A Maskiner, inven Leie av transportmidler A Maskiner, inven Leie av datamaskiner A Maskiner, inven Annet utstyr, leie Totalt Maskiner, inventar og utstyr - leie A Verktøy, inventa Motordrevet verktøy A Verktøy, inventa Håndverktøy A Verktøy, inventa Audiovisuelt utstyr, kjøp A Verktøy, inventa PC og skjermer, annet datautstyr A Verktøy, inventa Skriver A Verktøy, inventa Programvare, kjøp A Verktøy, inventa Spesialverktøy, laboratorieutstyr A Verktøy, inventa Inventar A Verktøy, inventa Forbruksmateriell A Verktøy, inventa Telefon og telefaks, kjøp A Verktøy, inventa Kopimaskiner, kjøp A Verktøy, inventa Undervisningsmateriell/utstyr, kjøp A Verktøy, inventa Arbeidsklær og verneutstyr A Verktøy, inventa Annet driftsmateriale Totalt Verktøy, inventar og driftsmaterialer A Reparasjon og v Planlagt vedlikehold, bygning A Reparasjon og v Reparasjoner A Reparasjon og v Serviceavtaler A Reparasjon og v Teknisk, vitensk.- undervisn.utstyr A Reparasjon og v IT-utstyr, rep/vedlikehold, brukerstøtte A Reparasjon og v Maskiner/verktøy. serv, vedlikehold A Reparasjon og v Forskningsfartøy, serv/vedlikehold A Reparasjon og v Telefon, telefaks service, vedlikehold A Reparasjon og v Kopimaskiner service, vedlikehold A Reparasjon og v Andre rep. og vedlikehold Totalt Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger mm A Fremmed tjene Kontortjenester A Fremmed tjene Konsulenttjenester A Fremmed tjene Uninett tjenesteavgift A Fremmed tjene Eksterne anlegg A Fremmed tjene Kjøp av andre databehandlingstjenester A Fremmed tjene Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig A Fremmed tjene Refusjon av studentpraksis A Fremmed tjene Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen A Fremmed tjene Refusjon øvingsundervisning i barnehage A Fremmed tjene Eksamen, kjøp av tjenester A Fremmed tjene Bedriftshelsetjeneste A Fremmed tjene Andre tjenester kjøp Totalt Fremmed tjeneste A Kontorkostnad, Kontorrekvisita A Kontorkostnad, Papir til data- og kopimaskiner A Kontorkostnad, Datarekvisita A Kontorkostnad, Trykningsutgifter A Kontorkostnad, Innbinding, fotografering A Kontorkostnad, Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono/Bono A Kontorkostnad, Forbruksmateriell A Kontorkostnad, FM-avtale kopimaskiner/trykkeri A Kontorkostnad, Kopikort A Kontorkostnad, Andre kopieringsutgifter A Kontorkostnad, Aviser A Kontorkostnad, Tidsskrifter A Kontorkostnad, Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk A Kontorkostnad, Bøker A Kontorkostnad, Video A Kontorkostnad, Databaseabb./søketjeneste biblioteket A Kontorkostnad, Elektroniske medier A Kontorkostnad, Annet, medier / biblioteket A Kontorkostnad, Arrangement av seminar og lignende A Kontorkostnad, Annen kontorkostnad Totalt Kontorkostnad, trykksak o.l A Porto, telefon m Telefon, telefaks, mobiltelefin A Porto, telefon m Datakommunikasjon, internett - 6 A Porto, telefon m Porto A Porto, telefon m Stillingsannonser A Porto, telefon m Studiekunngjøring A Porto, telefon m Anbuds-/innkjøpskunngjøringer - 6 A Porto, telefon m Annen kunngjøring Totalt Porto, telefon mv Totalt 6 Annen driftskostn A Kostnad transpo Drivstoff A Kostnad transpo Transportmidler, service/vedlikehold A Kostnad transpo Drift maskin, forskningsfartøy A Kostnad transpo Annen kostnad transportmidler Totalt Kostnad transportmidler A Kostnader og go Bilgodtgjørelse - ansatte A Kostnader og go Bilgodtgjørelse - studenter A Kostnader og go Tjenestereiser ansatte oppg. pliktig Side 3 av 7

9 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM 7 A Kostnader og go Reiseutgifter eksterne forelesere - oppgaveplikt A Kostnader og go Reiseutgifter pasienter - oppgavepliktig A Kostnader og go Reiseutgifter sensorer - oppgavepliktig A Kostnader og go Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser - oppgav A Kostnader og go Flyttegodtgjørelse - oppgavepliktig A Kostnader og go Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig A Kostnader og go Reiseutgifter eksterne forelesere ikke oppg.plikt A Kostnader og go Reiseutgifter pasienter ikke oppg. plikt A Kostnader og go Reiseutgifter sensorer ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Tilskudds-, studiereiser, kongresser ikke oppg.pl A Kostnader og go Flyttegodtgjørelse ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Diettkostnad oppg. plikt A Kostnader og go Diettkostnad ikke oppg. plikt A Kostnader og go Reisekostnad studenter, oppgavepliktig A Kostnader og go Studentstipend innreisende studenter, oppgaveplikt A Kostnader og go Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Studentstipend innreisende studenter, ikke oppgave A Kostnader og go Husleie studenter i praksis, ikke oppgavepliktig A Kostnader og go Kurs-/seminaravgifter A Kostnader og go Reisekostnad fakturert høyskolen A Kostnader og go Periodiserte reise- og diettkostnader A Kostnader og go Kredittkortavgift betalt av høgskolen - - Totalt Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil o.l A Salgs, reklame, Salgs- og reklamekostnad A Salgs, reklame, Representasjon A Salgs, reklame, Bevertning Totalt Salgs, reklame, repr. kostnader A Kontingenter og Kontingent A Kontingenter og Gave A Kontingenter og Refusjoner/tilskudd Studentsamskipnaden - 7 A Kontingenter og Tilskudd studentarrangement/velferdsutgifter A Kontingenter og Tilskudd studentorganisasjoner A Kontingenter og Budsjett drift fagseksjoner A Kontingenter og Andre gaver - Totalt Kontingenter og gaver A Forsikringsprem Erstatninger A Forsikringsprem Andre forsikringskostnader Totalt Forsikringspremie, garanti og servicekostnader A Lisens- og pate Programvarelisenser A Lisens- og pate Diverse lisenser Totalt Lisens- og patentkostnad A Annen kostnad Bank- og kortgebyrer A Annen kostnad Annen kostnad Totalt Annen kostnad A Tap o.l Tap ved avgang av anleggsmidler - 7 A Tap o.l Tap på fordringer A Tap o.l Tap på kontrakter - Totalt Tap o.l A Periodiseringsko Periodiseringskonto, diverse - Totalt Periodiseringskonto Totalt 7 Annen driftskostn Fi Finansinntekter Annen renteinntekt - 8 Fi Finansinntekter Agiogevinst - Totalt Finansinntekter Fi Finanskostnade Morarenter - 8 Fi Finanskostnade Agiotap - Totalt Finanskostnader Fi Årsresultat Årets resultat overført til opptjent virksomhetska - 8 Fi Årsresultat Årets resultat overført til virksomhetskapital dis - 8 Fi Årsresultat Udisponert resultat disponert av styret - 8 Fi Årsresultat Udisponert resultat disponert av enhetene Totalt Årsresultat Fi Overføringer, di Periodisering øremerkede midler KD - 8 Fi Overføringer, di Periodisering midler NFR - 8 Fi Overføringer, di Periodisering øremerkede midler andre statlige org - 8 Fi Overføringer, di Periodisering midler interne beslutninger - 8 Fi Overføringer, di Ubrukte midler ved styret ( ) ( ) 8 Fi Overføringer, di Ubrukte midler ved enhetene - 8 Fi Overføringer, di Tilbakeførte ubrukte midler ved styret tidligere å - 8 Fi Overføringer, di Tilbakeførte ubrukte midler ved enheten tidligere - Totalt Overføringer, disponeringer og avregninger ( ) ( ) Totalt 8 Finans, EOP, Overf, Avregn ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Dekningsbidrag ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Refusjon lønnskostnader internt - 9 In Interne inntekte Internhusleie, godskrevet ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Egeninnsats eksterne oppdrag, godskrevet - 9 In Interne inntekte Tilskudd 4. Året NFR-stipendiater - 9 In Interne inntekte Prosjektjustering ( ) ( ) 9 In Interne inntekte Interne tilskudd/bevilgninger - 9 In Interne inntekte Diverse refusjoner internt ( ) - ( ) 9 In Interne inntekte Kopieringsinntekter - 9 In Interne inntekte Inntekter ved uttak av varer fra lager - 9 In Interne inntekte Kursinntekter/-avgifter - 9 In Interne inntekte Inntekter ved litteratursøking - 9 In Interne inntekte Kostinntekter forskningsfartøy - 9 In Interne inntekte Inntekter av diverse varer og tjenester - internt - Side 4 av 7

10 Kla GGruppe GrKonto KontoBeskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitness AFD Eksterne prosjek PØ FI SFP SIM SCP SKP SKS SUM Totalt Interne inntekter ( ) - - ( ) ( ) ( ) 9 In Interne kostnad Dekningsbidrag, belastning In Interne kostnad Refusjon lønnskostnader internt - 9 In Interne kostnad Internhusleie, belastning In Interne kostnad Egeninnsats eksterne oppdrag, belastning - 9 In Interne kostnad Tilskudd 4. Året NFR-stipendiater - 9 In Interne kostnad Prosjektjustering In Interne kostnad Interne tilskudd/bevilgninger - 9 In Interne kostnad Diverse refusjoner internt In Interne kostnad Kopieringsutgifter In Interne kostnad Uttak av varer fra lager In Interne kostnad Kursavgifter In Interne kostnad Litteratursøking - 9 In Interne kostnad Kostutgifter - forskningsfartøy - 9 In Interne kostnad Kjøp av diverse varer og tjenester - internt Totalt Interne kostnader In Resultatoverfør Belastning prosjekt - 9 In Resultatoverfør Oppsamling prosjektoverskudd - 9 In Resultatoverfør Godskriving prosjekt - 9 In Resultatoverfør Oppsamling prosjektunderskudd - Totalt Resultatoverføringer Totalt 9 Interne transaksj. ( ) - - ( ) ( ) Totalt ( ) ( ) (0) Side 5 av 7

11 Side 6 BUDSJETT 2011 til styret.xls BALANSEBUDSJETT 2008 aspp Gruppe Konto Beskrivelse Sentral Direktør Rektor Info Eiendom STA SEVU SEVU Fitne AFD Eksterne pr PØ Fysisk prest. Idr.med Coach./psyk SKP Kultur/samf SOK SUM 1 Immaterielle 1040 Lisenser Immaterielle 1041 Periodens avskrivning lisenser - Totalt Immaterielle eiendeler og lignende Tomter, bygn1100 Bygninger - 1 Tomter, bygn1101 Periodens avskrivning bygninger - 1 Tomter, bygn1120 Bygningsmessige anlegg - 1 Tomter, bygn1121 Periodens avskrivning bygningsmessige anlegg - 1 Tomter, bygn1130 Anlegg under utførelse - 1 Tomter, bygn1150 Tomter og andre grunnarealer - 1 Tomter, bygn1160 Boliger inkl. tomter - 1 Tomter, bygn1161 Periodens avskrivning boliger - 1 Tomter, bygn1170 Infrastruktur - 1 Tomter, bygn1171 Periodens avskrivning infrastruktur - 1 Tomter, bygn1190 Andre anleggsmidler Tomter, bygn1191 Periodens avskrivning andre anleggsmidler - Totalt Tomter, bygninger, fast eiendom Transportmid1200 Maskiner - 1 Transportmid1201 Periodens avskriving maskiner - 1 Transportmid1230 Biler - 1 Transportmid1231 Periodens avskriving biler - 1 Transportmid1240 Andre transportmidler - 1 Transportmid1241 Periodens avskriving andre transportmidler - 1 Transportmid1250 Inventar - 1 Transportmid1251 Periodens avskriving inventar - 1 Transportmid1252 Idr utstyr Transportmid1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid en - 1 Transportmid1261 Periodens avskriving fast bygningsinventar med ann - 1 Transportmid1270 Verktøy - 1 Transportmid1271 Periodens avskriving verktøy - 1 Transportmid1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr - 1 Transportmid1281 Periodens avskriving kontormaskiner og øvrig konto - 1 Transportmid1282 IT/Audiovisuelt utstyr Transportmid1283 Periodens avskriving IT/audiovisuelt utstyr - 1 Transportmid1284 Lab-utstyr Transportmid1285 Periodens avskriving lab-utstyr - 1 Transportmid1290 Andre driftsmidler - 1 Transportmid1291 Periodens avskriving andre driftsmidler - Totalt Transportmidler, inventar og maskiner Kortsiktige fo1501 Kundefordringer - 1 Kortsiktige fo1519 Uidentifiserte innbetalinger OCR - 1 Kortsiktige fo1530 Påløpte inntekter ekstern finansiert virksomhet (p - 1 Kortsiktige fo1571 Reiseforskudd - 1 Kortsiktige fo1572 Lønnsforskudd - 1 Kortsiktige fo1573 Lønnsforskudd - lån - 1 Kortsiktige fo1575 Periodisert refusjon trygd - 1 Kortsiktige fo1581 Avsetning tap på fordringer - Totalt Kortsiktige fordringer Forskuddsbe1701 Forskuddsbetalt leie - 1 Forskuddsbe1721 Forskuddsbetalte andre kostnader - 1 Forskuddsbe1751 Påløpt leie - 1 Forskuddsbe1780 Påløpte inntekter øremerkede midler KD - 1 Forskuddsbe1781 Påløpte inntekter NFR - 1 Forskuddsbe1782 Påløpte inntekter tilskudd fra andre dep. og statl - Totalt Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntek Kontanter, ba1921 Arbeidskonto innbetalinger FS - 1 Kontanter, ba1922 Arbeidskonto OCR - 1 Kontanter, ba1923 Arbeidskonto innbetalinger økonomisystem, manuelle - 1 Kontanter, ba1931 Utbetalingskonto (faktura) - 1 Kontanter, ba1932 Utbetalingskonto (lønn) - 1 Kontanter, ba1961 Konsernkonto Norges Bank (inn-/utbet som en konto - Totalt Kontanter, bankinnskudd Totalt 1 Eiendeler Norges idrettshøgskole (konfidensielt) LSW, Side 6

12 Inntekter Kostnader Klasse 3 ( ) Klasse Klasse Klasse Klasse 8 ( ) Sum ( ) Differanse= udisponert overskudd (0) Udisponert overskudd-/underskudd + (0) Differanse (0) C:\Documents and Settings\Anne-Beth.Hasselstro\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK18\BUDSJETT 2011 til styret.xls

13 Størrelse resultatbasert tildeling 2011 BEREGNING AV TILDELING TIL SÆRLIGE FORHOLD I Vikarstipend (forskningstermin) Kompensasjon rektor Kompensasjon prorektor Avsetning til fordeling etter revisjon 1BA Drift lab Øvingslærer Jf innmedling fra SKP Tildeling til særlige forhold i 2010: Vikarstipend (forskningstermin) Kompensasjon rektor Drift lab Øvingslærer Jf innmelding fra SKP Midler til fordeling gjennom basismodul Økt tildeling til dekning av særlige forhold fra 2010 til 2011: BEREGNING AV RESULTATBASERT TILDELING Resultatbasert tildeling Justering for pris/lønnsvekst 50 % lønn 3,25 % % drift 1,80 % Trukket fra økt tildeling utenfor resultattildeling ( ) Fratrukket tildeling skyteledelse og kroppsøving deltid (51 896) Justering pga endring tildeling KD Studiepoeng og utvekslin % RBO % Resultatbasert tildeling Nominell endring i resultatbasert tildeling - resultatkriterier (ekskl særlige forhold): Endring totalt i resultatmodellen: Sum tildeling i 2011: Sum tildeling i 2010: Økning: Forklaring: Pris- og lønnsvekst Endret tildeling KD, 50% Økt tildeling til dekning av særlige forhold Redusert tildeling som følge av økt tildeling Fratrukket tildeling skyteledelse og KRD Økning: Økt tildeling særlige forhold: Økt tildeling resultatmodell Sum

14 Resultatbasert tildeling 2011 Produksjon 2009 SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Studiepoeng (60 poengsenheter) Utvekslingsstudenter Uteksaminerte kandidater - høyere grad MA 11,0 14,0 9,0 6,0 9, dr.grad Eksterne dr.gradsstudenter (2009) 1,0 3,4 7,9 1,9 1,0 15,1 Ekvivalenter NFR EU SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Satser: Satser 2011 Økning % Studiepoeng (60 poengsenheter) ,0 % Utvekslingsstudenter ,0 % Uteksaminerte kandidater ,0 % - høyere grad MA ,0 % - dr.grad ,0 % Eksterne dr.gradsstudenter ,0 % Ekvivalenter 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 5,0 % NFR 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % EU 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % Andel av tildeling Bevilgning (produksjon X sats) SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj 2011 Studiepoeng ,7 % Utvekslingsstudenter ,2 % Uteksaminerte kandidater 49,8 % - høyere grad MA ,1 % - dr.grad ,7 % Eksterne dr gradsstudenter ,2 % Ekvivalenter ,4 % NFR ,2 % EU ,7 % Sum resultatbasert bevilgning % Andel av tildeling ,4 % 19,9 % 26,4 % 17,5 % 16,8 % 100,0 % 50,2 % Andel av tildeling ,9 % 21,4 % 24,4 % 19,1 % 16,1 % 100,0 % Andel av tildeling ,5 % 22,5 % 24,5 % 16,7 % 17,7 % 100,0 % 100,0 % Andel av tildeling ,5 % 18,2 % 23,0 % 20,1 % 18,1 % 100,0 % Andel av tildeling ,2 % 20,7 % 28,2 % 15,4 % 16,4 % 100,0 % Tilgjengelig pott Diff: Utenfor resultatbasert tildeling - SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Økning % Vikarstipend (forskningstermin) Kompensasjon rektor Kompensasjon prorektor Avsetning til fordeling etter revisjon 1BA Drift lab (estimert andel faste kostn Øvingslærer Red fra i 2010 Sum Tildeling inkl. tildeling utenfor resultatmodul SFP SCP SIM SKP SKS Alle seksj Andel av tildeling ,2 % 14,8 % 19,3 % 26,5 % 13,2 % 100,0 % Tilgjgengelig totalt i 2011: Differanse: Sum res Sum res Sum res

15 VEDLEGG 1 Budsjett Vedtatte investeringer Nr. Avdeling/seksjon Investering Beskrivelse/begrunnelse Vedtatte investeringer 1 SCP Ombygging psykologilab Arbeidet med ombygging av psykologilab igangsettes høsten Det er gjennomført byggmøte samt teknisk vurdering. Tildelte midler i 2010 vil bli brukt til å lage inndeling av rom. I tilegg er det behov for lydisolering og kjøp av arbeidsflater. Ut fra beregninger vil gjenstående arbeid koste ca Kr , SCP Psykologilab testing og forskningsutstyr Biofeedback utstyr og programvare. I 2010 vil SCP investere i biofeedback testutstyr. I tillegg er det behov for midler til innkjøp av programvarer (Thought Technology Ltd. - 3 forskjellige programvarer med EKG, EEG og Myo-scansensor) Sum SCP Nytt utstyr til gruppen for kartlegging av fysisk aktivitet. I Strategisk plan NIH fastsettes store befolkningsstudier som et av satsningsområdene innen forskning. For å opprettehold og videreutvikle kompetansen innen kartlegging og måling av fysisk aktivitet i studier er Actigraph akselerometer, utstyr og det behov for utstyret.i forskningen må det brukes objektive 1 SIM software som følger med. målemetoder for å få publisert arbeider i internasjonale tidsskrifter Sum SIM SFP/SIM Pro reflex oppgradering Biomechanical studies at NIH need clearly better measurement conditions. The appointment of a new professor in biomechanics is a major step in guaranteeing better know-how and more expertise in this area of research. However, our present motion analysis system is outdated (our Profreflex system is more than 10 years old). Several limitations exist: limited resolution, slow processing speed, etc. Most of the projects carried out in SFP and SIM have a need for higher accuracy with more (from 8 to 16) and better built-in high-speed cameras, and for a need of transportability (when field studies are projected). Both departments have pronounced the need for investing in an updated version of the motion analysis system. Furthermore, the new possibilities of the upgraded system (e.g. more accurate recordings, being able to record on the ski-slope, in the clinic, on the track, etc.) will enrich the research environment of both departments of NIH. Furthermore, it is our belief that the purchase of an upgraded system will facilitate successful external funding in a later stage SFP/SIM+++ Ergometersykkel, elektromagnetisk Ergometersykkel er basisinstrument både til forskning og undervisning og brukes av flere seksjoner. Vi har i dag en slik instrumentert sykkel fra Den fungerer i dag, men er slitt. Om den skulle "gå ned" vil det høyst sannsynlig ikke være regningsvarende og reparere. Dette vil kunne representere en stor utfordring for både undervisning og forskning. Vi har opp gjennom årene gjort flere tilpasninger som i dag finnes ferdig på en ny sykkel. For å kombinere biomekaniske og fysiologiske målinger, slik vi gjør både i undervisning og forskning, må vi har en instrumentert sykkel slik den vi har. Den blir i dag flyttet mye rundt og investering nå vil kunne gi oss noen år med to sykler Måling av melkesyre ved arbeidsforsøk er en basisanalyse og brukes i alle laboratorier. Vi har i dag 3 analysatorer alle fra rundt Disse har vært svært stabile i drift men krever nå mye vedlikehold og minst en er nå ustabil. Vi må sannsynligvis erstatte alle disse i løpet av de neste 3-4 år Kombinert laktat og SFP glukoseanalysator Diverse mindre investeringer, jf seksjonens forslag. Prioriteres av SFP seksjonen Sum SFP Undervisningsmateriell turn og SKP trenger undervisningsmateriell: 3 trampetter/3 "tjukkasmadrasser". 1 SKP motorikkfag Dette iht HMS sier fagansvarlig Eva Ystborg SKP tilbyr "Frie dager NIH" der alternative aktiviteter presenteres, SKP har videre undervisning i "nye aktiviteter" ved PPU og FKI. Innkjøp av 2 SKP Undervisningsmateriell PPU og FKI undervisningsmateriell som BMX sykler, skateboard etc. SKP søkte i 2009 midler for 2010 og Sum SKP INFO Omlegging til ny gen. publiseringsløsning på nett NIH har en gammel versjon av publiseringsløsningen Episerver. Det er ikke foretatt oppgraderinger til nye versjoner siden vi startet opp med EPi i Løsningen supporteres ikke lenger fra leverandør, det er mange feil i løsningen og den tilfredsstiller ikke brukerkrav til dagens internett (bla interaktivitet) Ekstern prosjektledelse Interaksjonsdesign

Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått.

Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått. NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 15. juni 2011 STY-SAK 33/11: REVIDERT BUDSJETT 2011 1 Innledning Budsjettet for 2011 ble vedtatt av NIHs styre 16. desember 2010, og i februar 2011 gjorde

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 1200 Maskiner

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2 Oppbygging av notatet...2 Overordnet om

Detaljer

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, INNKALLING TIL STYREMØTE 14.12.2012 Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Innkallingsbrev

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer