Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1"

Transkript

1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps, redaksjonskomite og 2 personer til å underskrive protokollen. 4. Kommunalråd Geir Waage fra Trondheim Kommune. Orienterer om: Reguleringsplan Muligheter for investerings- og senere driftstilskudd. 5. Sak til behandling Flatåshallen Utredning, bygging av en kombinert flerbruks- og fotballhall der Flatås Idrettslag er byggherre. Styret

2 1 Styret Flatås idrettslag Sted/dato: Flatåsen, 23/ Utarbeidet av: Helge Harsvik Sak nr: Videre utredning av Flatåshallen Antall vedlegg: 0 Flatåshallen Utredning om bygging av en kombinert flerbruks- og fotballhall der Flatås IL er byggherre. Sammendrag om saken: Hovedstyret har lojalt arbeidet med planene om en flerbrukshall slik årsmøte har vedtatt. Framdriften har ikke vært slik vi har ønsket det. Tross både politisk og administrativt påtrykk mot kommunen, har saken ikke gitt noen akseptabel fremdrift. Lovnader om å få igangsatt reguleringsprosessen, har til nå smuldret bort. Etter politisk påtrykk fra idrettslaget mot Posisjonen i kommunen den siste tiden, ser det nå imidlertid ut til at reguleringsarbeide kommer i gang. Flatåsen Arbeiderlag har også engasjert seg sterkt i denne prosessen. Vi håper nå at reguleringsarbeidet i kommunens regi, kan starte innen kort tid. Uavhengig av halltyper er dette noe som må avklares først. Kostnaden til reguleringen må dekkes av kommunen. Vi har nå på høgt politisk- og administrativt nivå i kommunen, fått klare signaler på at kommunen ikke har investeringsmidler til å igangsette bygging av en flerbrukshall i løpet av de 2 første år som er vår tidshorisont for en hall. Dette betyr at skal vi få en hall innen vår tidshorisont, må vi stå som byggherre. Fotball- og håndballavdelingen ønsker at nåværende plan om en flerbrukshall bygd i kommunal regi stoppes. I stedet utredes bygging av en kombinert flerbruks- og fotballhall. Hovedstyret støtter at Flatås IL står som byggherre. Videre er det nå fornuftig å utrede muligheten av å få bygd en kombinert hall. En slik halltype vil desidert gi det beste sportslig tilbud til idrettslagets medlemmer, dersom dette er økonomisk realiserbart. Finansiering må utredes, men vil hovedsaklig baseres på et engangs- og årlige driftstilskudd fra kommunen, tilskudd tippemidler, banklån, egenkapital samt private sponsorer og tegning av andelsbrev fra medlemmene i idrettslaget. Til dekning av avdrag, renter og driftskostnader vil vi være avhengig av årlige driftstilskudd fra kommunen. Inntekter i form av ekstern og intern leie må også utredes. Hva har skjedd i hallsaken til nå: Arbeidet med Flatåshallen har mer eller mindre pågått siden Årsmeldingene fra og med 2008 beskriver prosessen som har pågått med utredninger, engasjering av arkitekt, kostnader med fremming av reguleringsplan, og om optimisme og skuffelser etter møter med kommunen. Dette har tæret på tillitsvalgte som gjør en stor innsats for barn og ungdom på Flatåsen.

3 2 Punktvis kan historien beskrives slik: 1. Årsmøter i Flatås IL. Arbeidet omtalt i årsmeldingen fom Årsmøte gjorde følgende vedtak i 2012: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med Flatåshallen som skissert. Skjer det i løpet av 2012 vesentlige endringer i planene innkalles til ekstraordinært årsmøte.» I 2013 ble det fra årsmøte protokollert: «Det vises til omtale i årsmeldingen. Selv om framdriften har vært mindre enn forventet, ønsker Styret å fortsette arbeidet med Flatåshallen. Det ble i 2012 budsjettert med kr , men det ble bare brukt kr Oppfølgingen mot kommunen vil fortsette i Styret har derfor i 2013 budsjettert med kr til å utarbeide reviderte tegninger, samt kostnadsoverslag på bygget og finansieringsplan. Vedtak: Årsmøtet gir Styret fullmakt til å arbeide videre med Flatåshallen ut fra saksredegjørelsen og budsjettrammen på kr » 2. Idrettsrådet. Trondheim Idrettsråd har satt Idrettshall, Flatåsen på plass nr. 12, på idrettens prioriteringsliste datert Dette gjelder forslag inn mot kommunal finansiering/delfinansiering av større idrettsanlegg i Trondheim, i perioden Idrettsrådet har så langt gjort det de lovte i møter sommeren Idrettens prioriteringsliste er gjort kjent i politisk miljø i Rådhuset (alle partier) og Trondheim Kommune v/enhet Idrett og friluftsliv. 3. Reguleringsplan. Trondheim, kommune. Avholdt flere møter med Idrett og Fritid og Byplankontoret. Dette har vært en særdeles «tung» sak for Styret. Det er sendt et privat reguleringsforslag, datert Forslag om plassering er på nåværende grusbane mellom Flatåsen skole (nedre bygg) og Kunstgressbanen. Dette er i dag regulert som friområde og må reguleres til idrettsformål. Svarbrev fra Byplankontoret i mars 2012 var at regulering ikke kan skje før: idrettshall på Flatåsen blir satt opp på Idrettsrådets prioriteringsliste. Idrettsrådets prioriteringsliste datert viser at Idrettshall/flerbrukshall på Flatåsen, ikke er blant de prioriterte idrettsanlegg for kommunal finansiering/delfinansiering av større idrettsanlegg i Trondheim. Idrettslagets styre har i brev november 2012 til Byplankontoret skrevet at «Det kan vel ikke være en oppgave for et idrettslag og regulere kommunal grunn til en idrettshall?» Byplankontoret sier i sitt svar i desember 2012 at dette er en sak som Enhet for Idrett og Friluftsliv i kommunen må svare på. Og der står saken. Som ett innspill til prosessen med bl.a. hall på Flatåsen har Idrettsrådet skrevet følgende:

4 3 Idrettsrådet i Trondheim har kommentert forslag til kommuneplanens arealdel for perioden med følgende: område nr. 79: Flatåsen Flatås IL arbeider med planer om etablering av en flerbrukshall ved skolen på Flatåsen. Dette må det tas hensyn til i det videre arbeidet med arealdisponeringen i området 4. Arkitekt Grimstad og Tønsager AS Utarbeidet tegninger, kostnadsestimat og søknad om privat reguleringsforslag. Hallen vil ha en universell utforming. Det legges til rette for flere typer aktiviteter og fasiliteter. Kravene fra departementet for godkjenning av spillemiddelsøknad skal oppfylles. 5. Flatåsen Arbeiderlag har vært en pådriver fått til flere møter med den politiske ledelse i kommunen. Kulturkomiteen har bla deltatt på et av møtene. Det var våren/sommeren 2012 flere møter med bl.a Flatåsen Arbeiderlag, Idrettsrådet i Trondheim og avdeling for Næring og kultur, Idrett og friluftsliv (IF), for å få en raskere prosess med reguleringen. Tross en rekke møter på høyt politisk plan, har vi ikke fått endelig klarsignal verken for reguleringsplanen eller byggingen. 6. Flatåsen skole har kommet med behovsvurdering for skolens bruk. 7. Fotball- og Håndballavdelingen har avholdt møte med Trondheim kommune avd Idrett og Friluftsliv og fremmet eget prosjekt 27/ Halltype Den opprinnelige planen var basert på en flerbrukshall der kommunen skulle stå som byggherre. Denne er mht rombehov ferdig utredet. Det er tatt hensyn til at andre idretter, mindre idretter skal inn samt at skolens behov er ivaretatt. Uansett om det blir valgt en kombinert løsning med en fotballhall, vil dette rombehovet for flerbrukshallen fortsatt stort sett være det samme. Flerbrukshallen er på det nærmeste ferdig utredet. Videre utredning vil derfor bli konsentrert om det er mulig få bygd en kombinert flerbruks- og fotballhall. Utfordringen vil være: 1. Reguleringsplanen. Er arealene stor nok for en slik hall? 2. Finansiering og drift. Hva kan kommunen bidra med? Den videre utredning må avklare dette. Entreprenør- kontra arkitekt-tegnet hall. Til nå har vi engasjert arkitekt til plantegningene. Styret vil vurdere om en fra nå av skal gå direkte mot entreprenører som leverer slike haller. I og med at Flatås IL ikke har noen bred byggherre-kompetanse, bør en nok gå for totalentreprise. Valgt entreprenør vil da være ansvarlig for å levere en «nøkkelferdig» hall. Her kan vi søke råd hos både kommunen og andre idrettslag som har bygd tilsvarende haller.

5 4 Organisering av det videre arbeidet Dette er den største økonomiske satsingen i idrettslagets historie. Det er derfor vikltig at dette prosjektet har en bred forankring i hele idrettslaget. Utredningsprosjektet må forankres i Styret som har det juridiske og økonomiske ansvaret. Forslaget er at styret utgjør Styringsgruppen. Styret oppnevner en Prosjekteringsgruppe med representanter fra Styret, Fotball, Håndball og eventuelt andre avdelinger. Styringsgruppen (Hovedstyret) er beslutningstaker ut fra Årsmøtets vedtak i saken. Styringsgruppen gir nødvendige instrukser og avklaringer til Prosjektgruppen. Prosjektgruppen rapporterer til Styringsgruppen. Det skrives referat fra møtene. Strategiske forutsetninger: Planer om en flerbrukshall ble av Styret vurdert allerede i Imidlertid ble byggingen av Kunstgressbanen gjennomført i 2004 og hallplanene i idrettslagets regi ble stilt i bero. Håpet var at kommunen ville bygge en hall når skolen ble rehabilitert. Det skjedde ikke. Styret har nå i 5 år arbeidet for å få kommunen til å prioritere bygging av en hall på Flatåsen. Som det går fram av redegjørelsen, er dette ikke mulig i overskuelig framtid. Derimot kan det være større muligheter til å få kommunen med på investerings- og driftstilskudd dersom Flatås IL står som byggherre. Styrets vurdering er derfor at skal det være realistisk med en hall i nær framtid, må byggingen skje i idrettslagets regi. Imidlertid vil vi være avhengig av betydelig økonomisk støtte fra kommunen. I tillegg vil en være behov for private sponsorer, samt eksterne og interne leieinntekter. Beslutning om bygging er et svært stort løft for Flatås IL og må baseres på grundige utredninger. Styret vil komme tilbake til årsmøte når utredningsarbeidet er utført. Budsjettkonsekvenser Styret legger opp til at utredningsarbeide utføres av egne tillitsvalgte. Vurdere rombehov, skaffe seg erfaring hos andre idrettslag, kontakt med kommunen og innhenting av tilbud/løsningsforslag fra leverandører av slike haller. Den mest kompliserte halldelen, flerbrukshallen er allerede utredet. Utredningen forutsetter ikke å pådra seg kostnader i Det var budsjettert kr til Flatåshallen og det er brukt opp. Så lenge prosjektet ikke er vedtatt gjennomført, er god regnskapsskikk at utredningskostnadene blir kostnadsført og ikke aktivert.. Eventuelle utredningskostnader i 2014 må innarbeides i Hovedlagets budsjett. Styret mener at det foreslåtte arbeidet, ikke vil pådra seg større kostnader enn det som kan innarbeides i budsjettet for Anslagsvis et beløp på ca kr for 2014.

6 5 Hovedstyret foreslår ut fra ovenstående redegjørelse at det ekstraordinære årsmøtet i Flatås IL 9/12 13 gjør følgende vedtak: 1. Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til at den videre utredning gjøres ut fra at Flatås IL står som byggherre. 2. Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å utrede planer for en kombinert flerbruks- og fotballhall. I dette ligger arealbehov, kostnadsoverslag, finansisering, og plan for inntekter til betaling av driftskostnader, renter og avdrag. Avklaring av reguleringsplan og økonomisk støtte fra kommunen er viktig i utredningsarbeidet. Årsmøte ber Hovedstyret oppnevne en bred sammensatt Prosjekteringsgruppe. Minst ett medlem må komme fra Hovedstyret. Hovedsstyret utgjør Styringsgruppen og har det økonomiske og juridiske ansvaret for prosjektet. 3. Årsmøtet ber Hovedstyret komme tilbake med en statusrapport på det ordinære Årsmøtet i mars 2014.

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Lovisenlund barnehage

Lovisenlund barnehage Lovisenlund barnehage - Larvik kommune - Rapport nr: 709007 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...1 1 Innledning...3 2 Problemstillinger og avgrensning...3 2.1 Problemstillinger...3 2.2 Avgrensing...3

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer