Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering Rønning Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport februar 2015 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for februar 2015 vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Side 1 av 9

2 Periode: februar 2015 Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader er et overskudd på 1,1 millioner kroner pr. febr. Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng har ligget noe under budsjettert nivå. Antall sykehusopphold er likt budsjett, men noe lavere enn i fjor. I februar er antall ventende økt fra forrige periode med ca. 3,9 %, samtidig som gjennomsnittlig ventetid for avviklede fortsetter å vise en fallende trend og har falt 1,5 % siden forrige periode. Andel fristbrudd for avviklede pasienter øker. Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd (avviklede) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Mål 2015 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd feb (9,5%) 90 (5,0%) 189 (10,7%) 100% 62 % 58 % 63 % Årsresultat Budsjettavvik % 70 % 50 % 2, ,00-14,7 mill. -14,7 mill. -44,0 mill. -69,0 mill. 1,1 mill. 1,1 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling november ,5 % 4,3 % 4,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst % 70 % 70 % Pasienttilfredshet 4,5 % 4,6 % 4,6 % Hovedmål Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status Februar Februar Hiå februar Hiå februar Hittil i fjor DRG poeng utført i eget foretak Polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner barne- og ungdomspsykiatri Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri Polikliniske konsultasjoner TSB HR - brutto månedsverk Side 2 av 9

3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 65 dager Gjennomsnitt ventetid for alle behandlede pasienter i februar var 52 dager, en bedring fra januar med rapportert gjennomsnitt ventetid på 54 dager. Ventetiden i somatikk var 52 dager, psykiatri voksen 43 dager, TSB 36 dager og barne- og ungdomspsykiatri 42 dager. Antall pasienter på venteliste har økt med 3,8 % fra forrige periode. Det er registret pasienter på ventelisten pr. februar, herav 95 % i somatikken, 3,5 % i voksenpsykiatrien og øvrige i barne- og ungdomspsykiatrien / TSB. Samlet gjennomsnitt ventetid er 75 dager, fordelt med 77 dager i somatikken, 48 dager i voksenpsykiatrien, 34 dager i barne- og ungdomspsykiatrien og 36 dager i TSB. Omtrent 25 % av pasientene på ventelisten har ventet mer enn 90 dager på start behandling, i hovedsak innen somatikken. Under 2 % av pasientene på ventelisten i somatikken har ventet mer enn ett år på start behandling. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede pasienter er 10,7 %, en økning fra tidligere periode i hovedsak innenfor ortopedi, mage-/tarm og urologi. Det jobbes med ulike tiltak for å få utviklingen tilbake til resultatene oppnådd høsten Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen i november var 4,3 %. Det jobbes med forbedringstiltak på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 63 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Det skal normalt ikke være korridorpasienter. Andel korridorpasienter i februar er 3 %, og det er registrert 256 korridorpasienter i denne perioden. Andelen er fortsatt høy sammenlignet med 2014, men viser en nedgang fra foregående periode. Side 3 av 9

4 Andre styringsparametre: Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall meldte utskrivningsklare pasienter somatikk var i februar 77, med til sammen 508 døgn, en reduksjon fra forrige periode. Det er 12 utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i februar. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført Gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering ligger på et lavt nivå og var 2,79 dager i februar henvisninger ble vurdert, hvorav 98 % innen 10 virkedager. Det er etablert gode rutiner for håndtering av henvisningene i klinikkene som sikrer rask behandling. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er av disse 63 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har vært en fortsatt nedgang i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Dette gjelder pasienter, herav 951 registrert etter innføring av DIPS. Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. Andel epikriser sendt ut innen fristen var 71 %, marginalt høyere i somatikken og tilsvarende lavere i psykiatrien. Ø-hjelp Det er budsjettert med tilskudd til alle 18 kommunene i Telemark i alt 21,4 millioner kroner for året. Periodisert kostnad pr. februar utgjør ca. 3,6 millioner kroner. Aktivitet Somatikk Aktiviteten målt i DRG-poeng pr. februar var 2 % lavere enn budsjettert og 3,7 % lavere enn fjoråret. Det er i hovedsak aktiviteten ved Rjukan som går ned, da kapasiteten er redusert i tråd med Utviklingsplanen. Sengepostene i Skien har hatt høyt belegg som skyldes et betydelig antall overliggere fra Grenlands-kommunene. Antall sykehusopphold har vært helt likt med budsjettet, men 3 % færre enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner var 5 % lavere enn budsjettert og 3 % lavere enn i fjor. Antall dagopphold var 5 % lavere enn periodisert budsjett, men likt med fjoråret. Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner pr. februar var på nivå med budsjettet og marginalt under fjorårets aktivitet. Produktiviteten pr. terapeut innen voksenpsykiatrien var 2,31 konsultasjoner. Innenfor TSB var produktiviteten 2,27 konsultasjoner pr. terapeut. Produktiviteten per terapeut er Side 4 av 9

5 økende innenfor begge fagområdene sammenlignet med fjoråret og god planlegging av arbeidsdagen er i fokus. Noe lavere aktivitet på sengepostene enn forventet. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner pr. februar var 30 % lavere enn budsjett og 20 % lavere enn i fjor. Dette skyldes høyt sykefravær og nye ansettelser i terapeut stillinger som ikke kan vise til samme produktivitet som de erfarne terapeutene. Det er også registrert en endring i konsultasjonsmiksen, med høyere andel av pasientrettet tiltak som er mer ressurskrevende (opprettet OCD-team). Det meldes om rekrutteringsutfordringer og ledige psykiaterstillinger, som ville gitt et høyere aktivitetsnivå og produktivitet. Registrert produktivitet er noe lavere enn forventet med 1,53 konsultasjoner pr. fagbehandler. Nedgangen skyldes økning i antall refusjonsberettigede fagbehandlere og en mer oppdatert registreringspraksis i Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen Sykehuset rapporterer et forbruk på brutto månedsverk pr. februar, fordelt på 203 variable og fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor, vises det en nedgang på 24 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra Vestre Viken, er det et en reell nedgang på 56 årsverk og har sammenheng med implementering av strukturelle tiltak vedtatt i Utviklingsplanen. Sykefraværet i januar var 7,5 %, en nedgang på 0,2 % - poeng fra desember måned. Sykefraværet i samme periode i fjor var 6,5 %. Regnskapsresultat Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader pr. februar er et overskudd på 1,1 millioner kroner. Driftsinntektene er 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettet, i hovedsak som følge av lave ISFinntekter. Andre driftsinntekter ligger på et lavere nivå enn budsjettert, skyldes lavere pasientrelaterte inntekter (egenandeler) og noen forsinkelser i oppstart av prosjektrelaterte aktiviteter og må sees i sammenheng med lavere andre driftskostnader. Driftskostnadene korrigert for pensjonskostnader er 5,9 millioner kroner lavere enn budsjettert, grunnet andre driftskostnader under forventet nivå (lavere kostnader for pasientreiser, mindre forbruk av små utstyr samt prosjektrelaterte aktiviteter på et lavere nivå enn forventet). Kostnadene til overtid / ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, grunnet omstillingskostnader i forbindelser med driftsendringer i klinikkene, og kompenseres av bl.a. refusjoner for sykefravær. Dog er lønnskostnader på vei ned, hovedsakelig som en følge av strukturelle endringer og generelle kostnadstiltak innarbeidet i budsjettet. Varekostnader er høyere enn budsjettert i perioden, grunnet høy forbruk av legemidler og medisinske forbruksvarer for ressurskrevende pasienter. Høyere innleiekostnader fra vikarbyrå har sammenheng med omstillingsprosessene i klinikkene og høyt sykefravær på enkelte sengeposter. Side 5 av 9

6 Likviditet Likviditetsbeholdningen per var på minus 144 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene er: Etterslep på investeringer: +10 millioner kroner Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF: + 4 millioner kroner Lavere pensjonspremie: + 2 millioner kroner Positivt resultat: + 1 millioner kroner Øvrig avvik skyldes endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Driftskredittrammen er på 368 millioner kroner. Estimert likviditetsbeholdning er som budsjettert på minus 196 millioner kroner. Investeringer Det er foretatt en oppdatering av investeringsrammen for 2015, i tråd med regionale føringer. F.o.m håndteres egenkapitalinnskuddet til pensjonskassen innafor avtalt likviditetsdisponering for året, som forutsatt i økonomisk langtidsplan. Som følge av dette, sees egenkapitalinnskuddet i sammenheng med investeringene og hensyntas i likviditetsbudsjettet. Årets investeringsplan inkluderer også IKT-investeringene som gjennomføres i regi av Sykehuspartner. Det er etablert en ordning der foretakene låner ut midler til Sykehuspartner tilsvarende rammen for egne initierte IKT-prosjekter. Lånet er rentebærende og har en nedbetalingsplan på 5 år. Gjeldende oppsett som viser investeringsrammen og likviditetsdisponeringen for året vises i tabellen under: Egenkapital innskudd Ordinære investeringer BYGG MTU/annet IKT-investeringer (lån til Sykehuspartner) INVESTERINGSRAMME Vedlikeholdsbudsjett De ordinære investeringene i bygg og utstyr vil gjennomføres innafor en ramme på 57,2 millioner kroner og egne initierte IKT-investeringer har en ramme på 6,6 millioner kroner. Vedlikeholdsaktivitetene planlagt for året vil ligge på 17,6 millioner kroner og inngår i driftsbudsjettet. Investeringene pr. februar er 10 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Status effektiviseringsarbeid Klinikkene jobber med driftseffektiviseringer for 91,6 millioner kroner i 2015, herav 23,5 millioner kroner som følge av tiltak i Utviklingsplanen. Sett i forhold til forventet innsparingseffekt pr. februar på 10,7 millioner kroner, viser resultatene i klinikkene en oppnådd effekt på 6,3 millioner kroner. Side 6 av 9

7 Beløp planlagt realisert Resultat innsparingstilta Resultat Resultat Innsparingstiltak pr. febr pr. febr.2015 k øvrig drift pr. febr. 15 kommentar Kirurgi Utviklingsplanen - overf. av legeårsverk. Endring i tjenesteplan Notodden Endringer i turnus og vaktplaner, redusert bemanning Uløst innsparingskrav. Lavere Innsparing pasienthotell aktivitetsnivå enn forventet og høyere Økte inntekter poliklinisk aktivitet varekostnader grunnet Generelt effektivisering ressurskrevende pasienter innen pl.kir. Sum og ortopedi. Med.klinikk Kragerø Utviklingsplan, flytte døgnbemanning til Skien sommer Kragerø Utviklingsplan, helårsvirkning av reduksjon 10 senger fra Redusert bemanning akuttgeriatri, rehab., opptrening Nordagutu Rjukan - nedlegging ortopedi og døgnaktivitet innen ortopedi/kirurgi Rjukan - nedlegging all akuttfunksjon og inneliggende akt Notodden - økt sengekapasitet kir/med Sum Opptrappingen av sengekapasitet på Notodden har gitt høyere kostnader enn forventet. Høy aktivitet i Skien og innsparinger medisinkurer bidrar positivt til resultatet. Barne- og ungdomsklinikken Redusert bemanning og økt produktivitet psykiatri Redusert bemanning og økt produktivitet somatikk Sum høy aktivitet somatikk Akutt og beredskapsklinikken Endring Notodden Utviklingsplan Bemanningsoptimalisering Redusert bemanning Akutt- og Intensiv Redusert bemanning Operasjon-Anestesi Reduksjon i varekostnader Ikke konkretisert innsparing - Akutt og Intensiv Sum Medisinsk serviceklinikk Aktivitetsendring Radiologi og Lab - Utviklingsplanen Aktivitetsendring Radiologi, Lab og arb.med. - generell Aktivitetsøkning fertilitetsavdelingen Sum PSYKIATRI - Endring Seljord - Utviklingsplan Aktivitetsøkning poliklinikk Bemanningsoptimalisering, 3 årsverk kontor Generell effektivisering Sum PREHOSPITAL Oppbemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan Økt samkjøring pasientreiser Sum System og støtte Reduksjon bemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan Generelt effektivisering Sum ØVRIG Bemanningsreduksjon Økte leieinntekter, reduksjon energi og sertifiseringskostnader Sum SUM Forsinkelser i realisering av årets innsparingstiltak, delvis kompensert av noe høyere polikliniske inntekter Høye rekrutteringskostnader innen radiologi og aktivitet under forventet ved fertilitetsavdelingen. Lønnsinnsparinger grunnet vakante stillinger og inntektsavvik poliklinikk Innsparingstiltak ved pasientreiser ikke oppnådd pr. februar. Lavere kostnadsnivå grunnet forsinkelser i implementering av nødnett. Lavere aktivitet enn budsjettert gir lavere driftskostnader. Lavere energikostnader enn budsjettert hittil. Vakanser i administrasjonen, lavere IKTkostnader enn budsjettert og effekt av risikobuffer. Øvrig drift viser et positivt resultat på 6,2 millioner kroner som kompenserer manglende effekt av innsparingstiltakene i klinikkene og gir et samlet driftsresultat pr. februar på 1,1 millioner kroner. Klinikkommentarer: Kirurgisk klinikk: Klinikken rapporterer et budsjettavvik på -2,8 millioner kroner. 1,6 millioner kroner av dette refererer seg til inntektsavvik som en følge av lavere inneliggende aktivitet ved gastrokirurgi i Skien og ortopedi i Notodden. Videre har klinikken hatt lavere egenandelsinntekter enn budsjettert, dels som følge av færre konsultasjoner enn forventet. Kostnadssiden har overskredet budsjettet med 1,2 millioner kroner. Dette avviket refererer seg til dyre implantater, samt lønnsoverskridelser innen gastro-spesialiteten. I tillegg bidrar manglende effekt av sparekrav negativt på resultatet. Side 7 av 9

8 Aktiviteten målt i DRG-poeng er 1 % under budsjettert nivå, men 4 % over fjoråret. Det er i hovedsak aktiviteten ved plastikkirurgi og ortopedi Notodden som er lavere enn budsjett. Klinikken har definert og iverksatt aktiviteter som forventes å gi økt kapasitet og reduserte kostnader, men det er fortsatt et gap i forhold til budsjettmålet. Antall polikliniske konsultasjoner er 5 % lavere enn periodisert budsjett og viser en vekst/nedgang på 2 % i forhold til fjoråret. Antall brutto månedsverk er 411. Dette er 6 flere enn budsjett og 2 færre enn samme periode i fjor. Medisinsk klinikk: Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,8 millioner kroner som skyldes innsparinger på varekostnader. Lønnskostnadene ligger vesentlig over budsjettert nivå, grunnet mye overtid og dyre vikarløsninger i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen. Samtidig registreres det store innsparinger på varekostnader og øvrige driftskostnader, vurdert som ordinære svingninger i kostnadsnivå. Aktiviteten målt i DRG-poeng er 2 % under budsjettert nivå og 6 % lavere enn i fjor, hovedsakelig som en konsekvens av redusert kapasitet i Rjukan. Beleggsprosenten og liggetiden ved flere av sengepostene i Skien har vært høye hittil i år, dels som en følge av flere overliggere/utskrivningsklare pasienter. Antall polikliniske konsultasjoner er 3 % lavere enn periodisert budsjett og viser en vekst/nedgang på 3 % i forhold til fjoråret. Antall brutto månedsverk er 637. Dette er 37 færre enn i fjor med størst nedgang i Rjukan og Kragerø, som en følge av Utviklingsplanen. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken har et positiv budsjettavvik på 0,6 millioner kroner. Avviket skyldes høye DRGinntekter, samt lavere lønnskostnader enn budsjettert. Nye vikarer og tilsatte, høyt sykefravær og omrokkeringer innen barne- og ungdomspsykiatri har resultert i lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert, som kompenseres av innsparinger lønn ved vakanser. Aktiviteten målt i DRG-poeng er 3 % over budsjettert nivå, og tilnærmet likt med fjoråret. Antall polikliniske konsultasjoner i psykiatrien er 30 % lavere enn budsjett og 20 % lavere enn etter samme periode i fjor. Det har vært høy poliklinisk aktivitet innen somatikk, 18 % flere konsultasjoner enn budsjettert og 19 % flere enn fjoråret. Antall brutto månedsverk per februar er 214. Dette er 6 færre enn budsjett og 1 færre enn per februar Side 8 av 9

9 Klinikk for akutt og beredskap Klinikken har et negativt budsjettavvik på 0,9 millioner kroner. Avviket skyldes hovedsakelig omstillingskostnader og manglende effekt av planlagte innsparingstiltak. Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken på 15. Dette henger sammen med omstillingskostnadene, og implementering av sparekravene for året som har forsinket fremdrift. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 1,7 millioner kroner hittil i år, som skyldes i hovedsak lavere DRG-inntekter ved fertilitetsavdelingen og lavere egenandelsinntekter. Det jobbes tiltak å øke aktiviteten ved fertilitetsavdelingen fremover. Høye rekrutteringskostnader ved avdeling for radiologi og høye varekostnader på laboratoriemedisin kompenseres av lavere lønnskostnader enn budsjettert. Antall brutto månedsverk er 286. Det er et mindreforbruk av brutto månedsverk på 16 i forhold til periodisert budsjett, som skyldes vakante stillinger. Psykiatrisk klinikk Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,6 millioner. Som følge av lavere bemanning har klinikken et positiv budsjettavvik på lønn som sees i sammenheng med noe høyere kostnader for innleide terapeuter. Klinikken har litt lavere produktivitet enn budsjettert, men viser en oppadgående trend. Snittinntekten per konsultasjon er lavere enn budsjettert, så klinikken leverer et vesentlig negativt budsjettavvik på polikliniske inntekter. Den polikliniske aktiviteten er som budsjettert og aktiviteten ligger høyere målt mot samme periode i fjor. Klinikken har et bemanningsforbruk på 565 månedsverk, noe som er 6 lavere enn budsjettert. Klinikken benytter 13 årsverk færre enn i samme periode i fjor. Prehospital klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på 0,1 millioner kroner. Pasientreiser oppnår ikke forventet innsparingseffekt av samkjøring hittil i år, men dette kompenseres av lavere kostnader ved øvrig drift. Implementering av nytt nødnett og etablering i nye lokaler ved ambulansetjenesten er utsatt og det generer kostnadsinnsparinger i forhold til budsjettert nivå. Antall brutto månedsverk er 124, tilnærmet likt med budsjett og 38 flere månedsverk enn i fjor, herav 32 skyldes overtakelse av ambulansevirksomhet fra Vestre Viken. Øvrig økning i bemanningen har sammenheng med opptrapping av ambulanseberedskap på Rjukan og Kragerø. Service og Systemledelse Service og Systemledelse har et positivt budsjettavvik på 2,5 millioner kroner, herav 1 millioner kroner gjelder lavere energikostnader. Lønnskostnader har et positiv avvik grunnet vakanser, men noe av dette kompenseres ved kjøp av eksterne tjenester. Fremdriften i vedlikeholdsaktivitetene er forsinket i forhold til budsjettet, en midlertidig innsparing uten effekt på årskostnaden. Antall brutto månedsverk er 324 årsverk, 9 månedsverk under budsjett og likt med fjoråret. Side 9 av 9

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 4-2016 Økonomidirektør Tom Helge Orienteringssak

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Detaljer

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00) Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 78-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.11.14 Rønning Trykte

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 83-2013 Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak 22.11.2013

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per desember 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 07-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 12.2.2014 Rønning

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013.

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. Kirurgisk klinikk Faktisk Endringer Innsparing Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer