Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering Rønning Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport februar 2015 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for februar 2015 vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Side 1 av 9

2 Periode: februar 2015 Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader er et overskudd på 1,1 millioner kroner pr. febr. Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng har ligget noe under budsjettert nivå. Antall sykehusopphold er likt budsjett, men noe lavere enn i fjor. I februar er antall ventende økt fra forrige periode med ca. 3,9 %, samtidig som gjennomsnittlig ventetid for avviklede fortsetter å vise en fallende trend og har falt 1,5 % siden forrige periode. Andel fristbrudd for avviklede pasienter øker. Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd (avviklede) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Mål 2015 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd feb (9,5%) 90 (5,0%) 189 (10,7%) 100% 62 % 58 % 63 % Årsresultat Budsjettavvik % 70 % 50 % 2, ,00-14,7 mill. -14,7 mill. -44,0 mill. -69,0 mill. 1,1 mill. 1,1 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling november ,5 % 4,3 % 4,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst % 70 % 70 % Pasienttilfredshet 4,5 % 4,6 % 4,6 % Hovedmål Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status Februar Februar Hiå februar Hiå februar Hittil i fjor DRG poeng utført i eget foretak Polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner barne- og ungdomspsykiatri Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri Polikliniske konsultasjoner TSB HR - brutto månedsverk Side 2 av 9

3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 65 dager Gjennomsnitt ventetid for alle behandlede pasienter i februar var 52 dager, en bedring fra januar med rapportert gjennomsnitt ventetid på 54 dager. Ventetiden i somatikk var 52 dager, psykiatri voksen 43 dager, TSB 36 dager og barne- og ungdomspsykiatri 42 dager. Antall pasienter på venteliste har økt med 3,8 % fra forrige periode. Det er registret pasienter på ventelisten pr. februar, herav 95 % i somatikken, 3,5 % i voksenpsykiatrien og øvrige i barne- og ungdomspsykiatrien / TSB. Samlet gjennomsnitt ventetid er 75 dager, fordelt med 77 dager i somatikken, 48 dager i voksenpsykiatrien, 34 dager i barne- og ungdomspsykiatrien og 36 dager i TSB. Omtrent 25 % av pasientene på ventelisten har ventet mer enn 90 dager på start behandling, i hovedsak innen somatikken. Under 2 % av pasientene på ventelisten i somatikken har ventet mer enn ett år på start behandling. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede pasienter er 10,7 %, en økning fra tidligere periode i hovedsak innenfor ortopedi, mage-/tarm og urologi. Det jobbes med ulike tiltak for å få utviklingen tilbake til resultatene oppnådd høsten Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen i november var 4,3 %. Det jobbes med forbedringstiltak på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 63 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Det skal normalt ikke være korridorpasienter. Andel korridorpasienter i februar er 3 %, og det er registrert 256 korridorpasienter i denne perioden. Andelen er fortsatt høy sammenlignet med 2014, men viser en nedgang fra foregående periode. Side 3 av 9

4 Andre styringsparametre: Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall meldte utskrivningsklare pasienter somatikk var i februar 77, med til sammen 508 døgn, en reduksjon fra forrige periode. Det er 12 utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i februar. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført Gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering ligger på et lavt nivå og var 2,79 dager i februar henvisninger ble vurdert, hvorav 98 % innen 10 virkedager. Det er etablert gode rutiner for håndtering av henvisningene i klinikkene som sikrer rask behandling. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er av disse 63 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har vært en fortsatt nedgang i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Dette gjelder pasienter, herav 951 registrert etter innføring av DIPS. Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. Andel epikriser sendt ut innen fristen var 71 %, marginalt høyere i somatikken og tilsvarende lavere i psykiatrien. Ø-hjelp Det er budsjettert med tilskudd til alle 18 kommunene i Telemark i alt 21,4 millioner kroner for året. Periodisert kostnad pr. februar utgjør ca. 3,6 millioner kroner. Aktivitet Somatikk Aktiviteten målt i DRG-poeng pr. februar var 2 % lavere enn budsjettert og 3,7 % lavere enn fjoråret. Det er i hovedsak aktiviteten ved Rjukan som går ned, da kapasiteten er redusert i tråd med Utviklingsplanen. Sengepostene i Skien har hatt høyt belegg som skyldes et betydelig antall overliggere fra Grenlands-kommunene. Antall sykehusopphold har vært helt likt med budsjettet, men 3 % færre enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner var 5 % lavere enn budsjettert og 3 % lavere enn i fjor. Antall dagopphold var 5 % lavere enn periodisert budsjett, men likt med fjoråret. Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner pr. februar var på nivå med budsjettet og marginalt under fjorårets aktivitet. Produktiviteten pr. terapeut innen voksenpsykiatrien var 2,31 konsultasjoner. Innenfor TSB var produktiviteten 2,27 konsultasjoner pr. terapeut. Produktiviteten per terapeut er Side 4 av 9

5 økende innenfor begge fagområdene sammenlignet med fjoråret og god planlegging av arbeidsdagen er i fokus. Noe lavere aktivitet på sengepostene enn forventet. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner pr. februar var 30 % lavere enn budsjett og 20 % lavere enn i fjor. Dette skyldes høyt sykefravær og nye ansettelser i terapeut stillinger som ikke kan vise til samme produktivitet som de erfarne terapeutene. Det er også registrert en endring i konsultasjonsmiksen, med høyere andel av pasientrettet tiltak som er mer ressurskrevende (opprettet OCD-team). Det meldes om rekrutteringsutfordringer og ledige psykiaterstillinger, som ville gitt et høyere aktivitetsnivå og produktivitet. Registrert produktivitet er noe lavere enn forventet med 1,53 konsultasjoner pr. fagbehandler. Nedgangen skyldes økning i antall refusjonsberettigede fagbehandlere og en mer oppdatert registreringspraksis i Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen Sykehuset rapporterer et forbruk på brutto månedsverk pr. februar, fordelt på 203 variable og fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor, vises det en nedgang på 24 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra Vestre Viken, er det et en reell nedgang på 56 årsverk og har sammenheng med implementering av strukturelle tiltak vedtatt i Utviklingsplanen. Sykefraværet i januar var 7,5 %, en nedgang på 0,2 % - poeng fra desember måned. Sykefraværet i samme periode i fjor var 6,5 %. Regnskapsresultat Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader pr. februar er et overskudd på 1,1 millioner kroner. Driftsinntektene er 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettet, i hovedsak som følge av lave ISFinntekter. Andre driftsinntekter ligger på et lavere nivå enn budsjettert, skyldes lavere pasientrelaterte inntekter (egenandeler) og noen forsinkelser i oppstart av prosjektrelaterte aktiviteter og må sees i sammenheng med lavere andre driftskostnader. Driftskostnadene korrigert for pensjonskostnader er 5,9 millioner kroner lavere enn budsjettert, grunnet andre driftskostnader under forventet nivå (lavere kostnader for pasientreiser, mindre forbruk av små utstyr samt prosjektrelaterte aktiviteter på et lavere nivå enn forventet). Kostnadene til overtid / ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, grunnet omstillingskostnader i forbindelser med driftsendringer i klinikkene, og kompenseres av bl.a. refusjoner for sykefravær. Dog er lønnskostnader på vei ned, hovedsakelig som en følge av strukturelle endringer og generelle kostnadstiltak innarbeidet i budsjettet. Varekostnader er høyere enn budsjettert i perioden, grunnet høy forbruk av legemidler og medisinske forbruksvarer for ressurskrevende pasienter. Høyere innleiekostnader fra vikarbyrå har sammenheng med omstillingsprosessene i klinikkene og høyt sykefravær på enkelte sengeposter. Side 5 av 9

6 Likviditet Likviditetsbeholdningen per var på minus 144 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene er: Etterslep på investeringer: +10 millioner kroner Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF: + 4 millioner kroner Lavere pensjonspremie: + 2 millioner kroner Positivt resultat: + 1 millioner kroner Øvrig avvik skyldes endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Driftskredittrammen er på 368 millioner kroner. Estimert likviditetsbeholdning er som budsjettert på minus 196 millioner kroner. Investeringer Det er foretatt en oppdatering av investeringsrammen for 2015, i tråd med regionale føringer. F.o.m håndteres egenkapitalinnskuddet til pensjonskassen innafor avtalt likviditetsdisponering for året, som forutsatt i økonomisk langtidsplan. Som følge av dette, sees egenkapitalinnskuddet i sammenheng med investeringene og hensyntas i likviditetsbudsjettet. Årets investeringsplan inkluderer også IKT-investeringene som gjennomføres i regi av Sykehuspartner. Det er etablert en ordning der foretakene låner ut midler til Sykehuspartner tilsvarende rammen for egne initierte IKT-prosjekter. Lånet er rentebærende og har en nedbetalingsplan på 5 år. Gjeldende oppsett som viser investeringsrammen og likviditetsdisponeringen for året vises i tabellen under: Egenkapital innskudd Ordinære investeringer BYGG MTU/annet IKT-investeringer (lån til Sykehuspartner) INVESTERINGSRAMME Vedlikeholdsbudsjett De ordinære investeringene i bygg og utstyr vil gjennomføres innafor en ramme på 57,2 millioner kroner og egne initierte IKT-investeringer har en ramme på 6,6 millioner kroner. Vedlikeholdsaktivitetene planlagt for året vil ligge på 17,6 millioner kroner og inngår i driftsbudsjettet. Investeringene pr. februar er 10 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Status effektiviseringsarbeid Klinikkene jobber med driftseffektiviseringer for 91,6 millioner kroner i 2015, herav 23,5 millioner kroner som følge av tiltak i Utviklingsplanen. Sett i forhold til forventet innsparingseffekt pr. februar på 10,7 millioner kroner, viser resultatene i klinikkene en oppnådd effekt på 6,3 millioner kroner. Side 6 av 9

7 Beløp planlagt realisert Resultat innsparingstilta Resultat Resultat Innsparingstiltak pr. febr pr. febr.2015 k øvrig drift pr. febr. 15 kommentar Kirurgi Utviklingsplanen - overf. av legeårsverk. Endring i tjenesteplan Notodden Endringer i turnus og vaktplaner, redusert bemanning Uløst innsparingskrav. Lavere Innsparing pasienthotell aktivitetsnivå enn forventet og høyere Økte inntekter poliklinisk aktivitet varekostnader grunnet Generelt effektivisering ressurskrevende pasienter innen pl.kir. Sum og ortopedi. Med.klinikk Kragerø Utviklingsplan, flytte døgnbemanning til Skien sommer Kragerø Utviklingsplan, helårsvirkning av reduksjon 10 senger fra Redusert bemanning akuttgeriatri, rehab., opptrening Nordagutu Rjukan - nedlegging ortopedi og døgnaktivitet innen ortopedi/kirurgi Rjukan - nedlegging all akuttfunksjon og inneliggende akt Notodden - økt sengekapasitet kir/med Sum Opptrappingen av sengekapasitet på Notodden har gitt høyere kostnader enn forventet. Høy aktivitet i Skien og innsparinger medisinkurer bidrar positivt til resultatet. Barne- og ungdomsklinikken Redusert bemanning og økt produktivitet psykiatri Redusert bemanning og økt produktivitet somatikk Sum høy aktivitet somatikk Akutt og beredskapsklinikken Endring Notodden Utviklingsplan Bemanningsoptimalisering Redusert bemanning Akutt- og Intensiv Redusert bemanning Operasjon-Anestesi Reduksjon i varekostnader Ikke konkretisert innsparing - Akutt og Intensiv Sum Medisinsk serviceklinikk Aktivitetsendring Radiologi og Lab - Utviklingsplanen Aktivitetsendring Radiologi, Lab og arb.med. - generell Aktivitetsøkning fertilitetsavdelingen Sum PSYKIATRI - Endring Seljord - Utviklingsplan Aktivitetsøkning poliklinikk Bemanningsoptimalisering, 3 årsverk kontor Generell effektivisering Sum PREHOSPITAL Oppbemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan Økt samkjøring pasientreiser Sum System og støtte Reduksjon bemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan Generelt effektivisering Sum ØVRIG Bemanningsreduksjon Økte leieinntekter, reduksjon energi og sertifiseringskostnader Sum SUM Forsinkelser i realisering av årets innsparingstiltak, delvis kompensert av noe høyere polikliniske inntekter Høye rekrutteringskostnader innen radiologi og aktivitet under forventet ved fertilitetsavdelingen. Lønnsinnsparinger grunnet vakante stillinger og inntektsavvik poliklinikk Innsparingstiltak ved pasientreiser ikke oppnådd pr. februar. Lavere kostnadsnivå grunnet forsinkelser i implementering av nødnett. Lavere aktivitet enn budsjettert gir lavere driftskostnader. Lavere energikostnader enn budsjettert hittil. Vakanser i administrasjonen, lavere IKTkostnader enn budsjettert og effekt av risikobuffer. Øvrig drift viser et positivt resultat på 6,2 millioner kroner som kompenserer manglende effekt av innsparingstiltakene i klinikkene og gir et samlet driftsresultat pr. februar på 1,1 millioner kroner. Klinikkommentarer: Kirurgisk klinikk: Klinikken rapporterer et budsjettavvik på -2,8 millioner kroner. 1,6 millioner kroner av dette refererer seg til inntektsavvik som en følge av lavere inneliggende aktivitet ved gastrokirurgi i Skien og ortopedi i Notodden. Videre har klinikken hatt lavere egenandelsinntekter enn budsjettert, dels som følge av færre konsultasjoner enn forventet. Kostnadssiden har overskredet budsjettet med 1,2 millioner kroner. Dette avviket refererer seg til dyre implantater, samt lønnsoverskridelser innen gastro-spesialiteten. I tillegg bidrar manglende effekt av sparekrav negativt på resultatet. Side 7 av 9

8 Aktiviteten målt i DRG-poeng er 1 % under budsjettert nivå, men 4 % over fjoråret. Det er i hovedsak aktiviteten ved plastikkirurgi og ortopedi Notodden som er lavere enn budsjett. Klinikken har definert og iverksatt aktiviteter som forventes å gi økt kapasitet og reduserte kostnader, men det er fortsatt et gap i forhold til budsjettmålet. Antall polikliniske konsultasjoner er 5 % lavere enn periodisert budsjett og viser en vekst/nedgang på 2 % i forhold til fjoråret. Antall brutto månedsverk er 411. Dette er 6 flere enn budsjett og 2 færre enn samme periode i fjor. Medisinsk klinikk: Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,8 millioner kroner som skyldes innsparinger på varekostnader. Lønnskostnadene ligger vesentlig over budsjettert nivå, grunnet mye overtid og dyre vikarløsninger i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen. Samtidig registreres det store innsparinger på varekostnader og øvrige driftskostnader, vurdert som ordinære svingninger i kostnadsnivå. Aktiviteten målt i DRG-poeng er 2 % under budsjettert nivå og 6 % lavere enn i fjor, hovedsakelig som en konsekvens av redusert kapasitet i Rjukan. Beleggsprosenten og liggetiden ved flere av sengepostene i Skien har vært høye hittil i år, dels som en følge av flere overliggere/utskrivningsklare pasienter. Antall polikliniske konsultasjoner er 3 % lavere enn periodisert budsjett og viser en vekst/nedgang på 3 % i forhold til fjoråret. Antall brutto månedsverk er 637. Dette er 37 færre enn i fjor med størst nedgang i Rjukan og Kragerø, som en følge av Utviklingsplanen. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken har et positiv budsjettavvik på 0,6 millioner kroner. Avviket skyldes høye DRGinntekter, samt lavere lønnskostnader enn budsjettert. Nye vikarer og tilsatte, høyt sykefravær og omrokkeringer innen barne- og ungdomspsykiatri har resultert i lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert, som kompenseres av innsparinger lønn ved vakanser. Aktiviteten målt i DRG-poeng er 3 % over budsjettert nivå, og tilnærmet likt med fjoråret. Antall polikliniske konsultasjoner i psykiatrien er 30 % lavere enn budsjett og 20 % lavere enn etter samme periode i fjor. Det har vært høy poliklinisk aktivitet innen somatikk, 18 % flere konsultasjoner enn budsjettert og 19 % flere enn fjoråret. Antall brutto månedsverk per februar er 214. Dette er 6 færre enn budsjett og 1 færre enn per februar Side 8 av 9

9 Klinikk for akutt og beredskap Klinikken har et negativt budsjettavvik på 0,9 millioner kroner. Avviket skyldes hovedsakelig omstillingskostnader og manglende effekt av planlagte innsparingstiltak. Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken på 15. Dette henger sammen med omstillingskostnadene, og implementering av sparekravene for året som har forsinket fremdrift. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 1,7 millioner kroner hittil i år, som skyldes i hovedsak lavere DRG-inntekter ved fertilitetsavdelingen og lavere egenandelsinntekter. Det jobbes tiltak å øke aktiviteten ved fertilitetsavdelingen fremover. Høye rekrutteringskostnader ved avdeling for radiologi og høye varekostnader på laboratoriemedisin kompenseres av lavere lønnskostnader enn budsjettert. Antall brutto månedsverk er 286. Det er et mindreforbruk av brutto månedsverk på 16 i forhold til periodisert budsjett, som skyldes vakante stillinger. Psykiatrisk klinikk Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,6 millioner. Som følge av lavere bemanning har klinikken et positiv budsjettavvik på lønn som sees i sammenheng med noe høyere kostnader for innleide terapeuter. Klinikken har litt lavere produktivitet enn budsjettert, men viser en oppadgående trend. Snittinntekten per konsultasjon er lavere enn budsjettert, så klinikken leverer et vesentlig negativt budsjettavvik på polikliniske inntekter. Den polikliniske aktiviteten er som budsjettert og aktiviteten ligger høyere målt mot samme periode i fjor. Klinikken har et bemanningsforbruk på 565 månedsverk, noe som er 6 lavere enn budsjettert. Klinikken benytter 13 årsverk færre enn i samme periode i fjor. Prehospital klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på 0,1 millioner kroner. Pasientreiser oppnår ikke forventet innsparingseffekt av samkjøring hittil i år, men dette kompenseres av lavere kostnader ved øvrig drift. Implementering av nytt nødnett og etablering i nye lokaler ved ambulansetjenesten er utsatt og det generer kostnadsinnsparinger i forhold til budsjettert nivå. Antall brutto månedsverk er 124, tilnærmet likt med budsjett og 38 flere månedsverk enn i fjor, herav 32 skyldes overtakelse av ambulansevirksomhet fra Vestre Viken. Øvrig økning i bemanningen har sammenheng med opptrapping av ambulanseberedskap på Rjukan og Kragerø. Service og Systemledelse Service og Systemledelse har et positivt budsjettavvik på 2,5 millioner kroner, herav 1 millioner kroner gjelder lavere energikostnader. Lønnskostnader har et positiv avvik grunnet vakanser, men noe av dette kompenseres ved kjøp av eksterne tjenester. Fremdriften i vedlikeholdsaktivitetene er forsinket i forhold til budsjettet, en midlertidig innsparing uten effekt på årskostnaden. Antall brutto månedsverk er 324 årsverk, 9 månedsverk under budsjett og likt med fjoråret. Side 9 av 9

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie-

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer