Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak Karl Ingar Lekman, analysesjef Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Ingress: Resultatene per oktober 2013 vedlegges saken. Regnskapsresultatet akkumulert etter 10 måneder viser -1,5 millioner kroner, som er 20,9 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Det er forbedring på 3,5 millioner kroner fra forrige periode. Aktiviteten har økt i oktober og det negative månedlige budsjettavviket reduseres betydelig i forhold til september. Behandlingsvolumet i oktober ligger på samme nivå som i fjor og overordnet vurdert er aktiviteten tilbake på nivået før DIPS-innføring. Utviklingen fra 1. halvår er stoppet og bemanningen viser en forventet endring i ønsket retning (reduksjon), som skyldes god kontrollert vikarbruk i høst og stillingsstopp. Korrigert for noen flere årsverk som følge av merarbeid med DIPS, ligger bemanningen på omtrent samme nivå som i fjor. Effekten av årets lønnsoppgjør bidrar også positivt til resultatene. Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporten per oktober 2013 til orientering. 2. Styret forutsetter at administrerende direktør fortsetter arbeidet med tiltak for å sikre god økonomisk styringsfart inn mot 2014 og fortsette å prioritere tiltak for å bedre måloppnåelse på de medisinske parametere. Skien, den 13. november 2013 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 13

2 Sykehuset Telemark HF oktober 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat 12 mnd 2012 okt Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) Mål (18,0%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 57 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill - -20,9 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling september ,9 % 5,5 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Neste måling høst % 67 % 1. Hovedmål 1.1. Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 72 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 44 dager og TSB hadde ventetid på 40 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 46 dager. Gjennomsnitt for STHF var for oktober 70,6 dager. Gjennomsnitt hittil i år STHF var på 63,8 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd. Det er 417 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i oktober. 413 i somatikk, ett innen psykiatri voksen, ett innen TSB og to innen barne- og ungdomspsykiatri. Innføringen av DIPS fase 1 har gitt driftsutfordringer. En konsekvens er at det fremdeles kan være feil bruk av DIPS, som medfører et høyere antall fristbrudd enn det STHF reelt har. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned og pasienter som har inn innen dato etter fristdato Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Måling 4. september viser en andel sykehusinfeksjoner på 5,5 %. Det legges spesielt vekt på håndhygiene, rett antibiotikaprofylakse samt holdningsskapende tiltak. Tiltak er iverksatt og følges opp innenfor keisersnitt, hofteproteser og plastikkirurgi. Infeksjonsforebyggende arbeid vedrørende tarminngrep intensiveres. Side 2 av 13

3 1.4. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Uttrekk fra DIPS gir en andel direkte time for sykehuset på 57 % for oktober. Sykehuset har fokus på registreringspraksis. Det arbeides med administrative tiltak som blant annet lengre tjenesteplaner for leger Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 2. Andre styringsparametere (status og tiltak): pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Utskrevne Epikriser prosent Totalt ,5 Somatikk ,5 Psykiatri inkl. RUS heldøgn ,9 Psykiatri inkl. RUS poliklinikk ,6 I oktober 2013 ble 66,5 % av epikrisene sendt innen 7 dager, fordelt med 70,5 i somatikk inneliggende, psykiatri inneliggende inkl. TSB på 63,9 % og psykiatri poliklinikk inkl. TSB på 38,6 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter er 2,1 % i oktober. Det er en nedgang i forhold til de siste månedene til tross for at antall pasienter igjen øker og noe under fjoråret ved samme periode. Andelen er på det laveste nivået i 2012 og Øvrige styringsparameter Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Innen somatikk er antall utskrivningsklare pasienter økt noe i gjeldende måned. I oktober rapporteres 33 utskrivningsklare pasienter. TSB er uendret og psykiatri har redusert med en pasient fra fire til tre. Dette er langtidsliggere. Det forventes at kommunene vil iverksette tiltak for å bedre mottaket av pasienter, særlig innen somatikk. Sykehuset har likevel en inntektsprognose som er høyere enn budsjett Tid fra mottak av henvisning (mottaksdato) til vurdering av henvisning er fullført I oktober var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 4,58 dager henvisninger ble vurdert hvorav innen 10 virkedager. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er 20 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Side 3 av 13

4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det er pasienter som har åpen periode og ikke ny kontakt. Herav registrert etter innføring av DIPS. Ved innføring av DIPS ble det åpnet dokumenter som ikke skulle vært åpnet. Det er foretatt en maskinell lukking som reduserte antallet med 50 % og ny maskinell lukking følger etter gitte kriterier. Sykehuset skal deretter gjennomgå alle dokumentene manuelt for å sikre at de som skal lukkes, lukkes og de som reelt skal stå med åpen henvisning, gjør dette. 3. Kostnader til dyre biologiske legemidler (H-resepter) Akkumulerte kostnader til dyre biologiske legemidler er etter oktober 36,8 millioner kroner. 4. Ø-hjelp 4.1 Status på etablering av ø-hjelpspasser i kommunen (antall og fremdrift) 4.2 Økonomiske forhold knyttet til etablering i disse plassene STHF følger summen av tilskudd som er gitt fra Helsedirektoratet. Det vil si at etablering første halvår gir fullt tilskudd, etablering andre halvår gir 2/3 tilskudd. Kommunen skal ha 50 % fra helsedirektoratet og 50 % fra helseforetaket. Siljan, Nome og Skien får fullt tilskudd. Side 4 av 13

5 Kostnaden tilsvarende ØH-tilskuddet til kommunene ligger på 9,3 millioner kroner per oktober. Totalkostnaden på årsbasis er beregnet til 11,2 millioner kroner. Tilbakeført ØH-tilskudd ligger på 10,3 millioner kroner for året. 4.3 Spesielle forhold Ingen spesielle forhold å melde. 5. Driftsposter 5.1. Økonomiske forhold Overordnet vurdering av foretakets økonomiske situasjon, resultatutvikling og forventet resultat for året. Regnskapsresultatet akkumulert etter 10 måneder viser -1,5 millioner kroner, som er 20,9 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Det er forbedring på 3,5 millioner kroner fra forrige periode. Aktiviteten har økt i oktober og det negative månedlige budsjettavviket reduseres betydelig i forhold til september. Behandlingsvolumet i oktober ligger på samme nivå som i fjor og overordnet vurdert er aktiviteten tilbake på nivået før DIPS-innføring. Utviklingen fra 1. halvår er stoppet og bemanningen viser positiv trend, som skyldes redusert aktivitet på sengepostene i sommeren og kontrollert vikarbruk i høsten. Korrigert for noen flere årsverk som følge av merarbeid med DIPS, ligger bemanningen på omtrent samme nivå som i fjor. Effektene av årets lønnsoppgjør bidrar også positivt til resultatene. Tidligere meldt prognose på 25 millioner kroner opprettholdes. Resultatutviklingen i klinikkene vil følges tett opp fremover for å bringe årsresultatet så nær balanse som mulig. Kommentarer hovedposter Budsjettavviket i oktober på 3,5 millioner kroner er resultat av flere endringer, blant annet inntektsføring av balanseførte midler på 3 millioner kroner, ISF-inntektsavvik som følge av lav DRGaktivitet på 1,4 millioner kroner og lønnsinnsparing for 3,3 millioner kroner. Kostnadene til variabel lønn øker noe, men er kompensert av innsparinger fast lønn. Negativt budsjettavvik vedrørende gjestepasienter somatikk og dyre biologiske legemidler øker i oktober, men totalt avvik kontogruppe 4 er stabil i perioden. Andre driftskostnader øker negativt avvik som følge av gjennomførte vedlikehold og økt IKT-kostnader. Samlet sett, bidrar øvrige driftskostnader negativt til resultatet med ca. 3,7 millioner kroner. Effekter av lønnsoppgjøret for 2013 er hensyntatt i både regnskapet per oktober og årsestimatet Aktivitet Somatikk DRG-poeng: Per 10 måneder rapporteres det poeng (-5,5 %) lavere enn budsjettert vedrørende døgnbehandling. Antall DRG-poeng knyttet til dagbehandling og poliklinikk har vært 343 poeng (-4 %) lavere enn periodisert budsjett. Til sammen rapporteres DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk i h.h.t. sørge for -ansvaret) under periodisert budsjett, som tilsvarer 5,4 %. Side 5 av 13

6 Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 10 måneder i h.h.t. sørge for - ansvaret poeng (-8 %) lavere. DRG-vekten for døgnpasienter er lavere i annet tertial enn i første tertial. Effekten av kvalitetssikringsarbeidet vedrørende pasientdataene for 2. tertial ga mindre uttelling enn forventet. Sykehuset Telemark har fått bistand fra Analysesenteret til å analysere årsakene til den lave DRG-vekten i 2. tertial. Funnene fra Analysesenteret viser at det har vært en endring i pasientprofilen i år sammenlignet med i fjor. Det registreres en betydelig reduksjon innenfor luftveisinfeksjoner og som en konsekvens(?) en påfølgende reduksjon i respirasjonsstøtte. Dette er pasientgrupper med relativ høy DRG-vekt. Det har også vært en markant nedgang i medisinske opphold for pasienter med svulster i åndedrettssystemet. Det har dessuten vært en tydelig nedgang i premature, og en liten reduksjon i antall friske nyfødte. På tross av lavere DRG-vekt vedrørende inneliggende pasienter i 2. tertial, er det likevel det betydelige volumavviket knyttet til inneliggende pasienter som utgjør den vesentligste delen av DRGavviket ved STHF. Antall sykehusopphold per 10 måneder er 6 % lavere enn samme periode i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien som har hatt færre utskrivninger enn i samme periode i fjor. Tendensen til en noe lavere belegg ved de medisinske sengepostene har vart siden i fjor sommer, og kan ha en viss sammenheng med effektene av samhandlingsreformen. Ledelsen i Medisinsk klinikk utreder mulighetene for å redusere antall senger/pleiepersonell noe ved de indremedisinske sengene i Skien. Også barneavdelingen (-8 %) har hatt færre utskrevne pasienter enn i fjor. Antall dagbehandlinger per 10 måneder er omtrent likt med fjoråret, men (-7 %) lavere enn budsjettert. Spesielt har det vært lavere dagaktivitet innen plastikkirurgi og ved Cytostatikapoliklinikken antall kjemoterapi-kurer har vært færre enn planlagt. Særlig har det vært en del færre utførte dagkirurgiske inngrep i mai og juni måned i forbindelse med innføring /opplæring i nytt pasientsystem. Antall dagbehandlinger i perioden etter DIPS-innføring har imidlertid vært på nivå med samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er per 10 måneder (-7 %) lavere enn i samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner i mai og juni måned var færre enn i samme måned i fjor, og må for en stor del tilskrives perioden med innføring av nytt pasientsystem og opplæring i dette. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 12,8 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 9 %. Størst avvik rapporteres innen TSB med en endring på 35 % fra i fjor til i år, voksenpsykiatri har en endring på 2 % fra i fjor til i år. Nedgang i TSB skyldes noe aktivitet ble ført på VOP etter overgang til DIPS, dette er korrigert men ikke med tilbakevirkende kraft. Endringen fra i fjor til i år skyldes vakanser og turnover i terapeutstillinger samt nedgang i produktivitet per terapeut per dag innen begge fagområder. Side 6 av 13

7 Oktober viser noe lavere aktivitet målt mot samme periode i fjor, men viser at nivået i år er på samme nivå som før innføring av DIPS. Økningen i september og oktober kan tyde på at nye muligheter i DIPS er tatt i bruk samt opplæring har gitt effekter. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Barne- og ungdomspsykiatri Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner per oktober ligger 5,8 % lavere enn forventet. Dette er stabilt i forhold til foregående periode og på sammen nivå som fjoråret akkumulert sett. Antall konsultasjoner viser en stigning som startet noe i september og som fortsetter nå i oktober. Antall konsultasjoner er på nivå med snitt antall før DIPS-innføringen. Registrert produktivitet øker fremdeles og ligger på 2,35 konsultasjoner per fagbehandler per dag i oktober. Akkumuler er tallet fortsatt 2,1 konsultasjoner per fagbehandler per dag mot 2,26 i fjor Bemanning Antall månedsverk hittil i år ligger over tilsvarende periode i fjor med 0,5 %, her inngår imidlertid 12 DIPS-relaterte månedsverk som ikke er budsjettert. Deler av månedsverkene tilhører leveranseprosjektet i DIPS som blir refundert fra Sykehuspartner. Forbruk bruttomånedsverk i oktober er 15 høyere enn oktober Internt arbeid for å redusere variabellønn er i fokus og vi ser en nedgang i variable månedsverk på 10 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det forventes ytterligere effekt i regnskapet i påfølgende perioder. Estimat for 2013 er lagt på Finansposter 6.1. Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var på 130 millioner kroner, noe som er 120 millioner kroner høyere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - SAMBA-bygget blir ikke kjøpt, +60 millioner kroner - Negativt driftsresultat, -21 millioner kroner - Negativt budsjettavvik ISF-inntekter, +30 millioner kroner (gjøres opp i 2014) - Inntektsføring av tilskudd balanseført per , -13 millioner kroner - Lavere pensjonspremie, hovedsakelig reguleringspremie, +35 millioner kroner Øvrig avvik skyldes endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bl.a. høy leverandørgjeld og høye kostnadsavsetninger , spesielt vedrørende Sykehuspartner. Den estimerte likviditetsbeholdningen per er 68 millioner kroner høyere enn budsjettert. De største avvikspostene er: - SAMBA-bygget blir ikke kjøpt, +60 millioner kroner - Økte øvrige investeringer, -10 millioner kroner - Negativt resultat, -25 millioner kroner - Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF, +31 millioner kroner Side 7 av 13

8 - Inntektsføring av tilskudd balanseført per , -16 millioner kroner - Redusert pensjonspremie, +26 millioner kroner 6.2. Investeringer Bokførte investeringer i varige driftsmidler utgjør per oktober 96 millioner kroner. Av dette gjelder 42,2 millioner kroner aktivering av en finansiell husleiekontrakt med Skien kommune vedrørende SAMBA-bygget. Øvrige investeringer er omtrent som budsjettert per oktober, men estimatet for året er 10 millioner kroner høyere enn budsjettert. Samlet er estimerte investeringer for året på 117 millioner kroner, noe som er 7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Investeringer med likviditetseffekt i 2013 vil bli 50 millioner kroner lavere enn budsjettert Salg Ingen salg av betydning 6.4. Øvrige poster Dette er kommentert under punkt Klinikk-kommentarer Kirurgisk klinikk Resultatet per oktober 2013 viser et negativt budsjettavvik på 12,2 millioner kroner. Oktober - måned har en økonomisk forverring på ca 3 millioner kroner. Av avviket er ca. 1,1 millioner kroner korreksjon av inntekter som var overført dobbelt fra HELFO i august. Resten er hovedsakelig høyere variabel lønn og innleie i Medisinskfaglig seksjon og implantater. Klinikken rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen 5,8 millioner kroner per 10 måneder. Største del derfra utgjør medikamenter, instrumenter og gjestepasienter. Aktiviteten har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor, både målt i DRG og døgnopphold / dagopphold / polikliniske konsultasjoner. Samlede lønnskostnader har overskredet budsjettet med 12,7 millioner kroner (3,0 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved medisinskfaglig seksjon, akuttmottak/intensiv og klinikkledelsen (merverdikrav 2). Antall døgnopphold var 2,4 % lavere enn budsjettert per 10 måneder, og 1,7 % lavere enn i samme periode i fjor. Antall ISF- berettigede polikliniske konsultasjoner per 10 måneder er 3728 (-6,3 %) lavere enn periodisert budsjett og 5897 lavere enn i fjor (-9,6 %). Antall DRG-poeng per 10 måneder er 581 lavere enn budsjettert (-4,5 %). I oktober var antall DRG poeng 53 høyere enn budsjett, dette er første måned med positivt avvik etter DIPS-innføring. Antall brutto månedsverk per 10 måneder er 699. Dette er 3 årsverk mer enn på samme tid i fjor. Side 8 av 13

9 Klinikken har identifisert kostnadsreduserende tiltak hittil i år på størrelsesorden 7,3 millioner kroner. Medisinsk klinikk Resultatet per 10 måneder 2013 viser et positivt budsjettavvik på 3,5 millioner kroner. Oktoberregnskapet viser et økonomisk budsjettoverskudd på 0,5 millioner kroner, noe som skyldes innsparinger vedrørende lønnskostnader. Klinikken rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen 3,7 millioner kroner per 10 måneder. En stor del av disse innsparingene registreres ved Cytostatika-poliklinikken. Aktiviteten her har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor. De samlede lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 1,9 millioner kroner (-0,7 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene, dialysen og klinikkledelsen (sparekrav 2013). Antall DRG-poeng per 10 måneder er lavere enn budsjettert (-8 %). Aktiviteten ved de indremedisinske sengepostene, målt i antall døgnopphold viser en fortsatt nedadgående tendens. Antall døgnopphold i oktober var 132 lavere enn oktober i fjor (korrigert for den avviklede rehabiliteringsenheten i Kragerø er avviket -78 opphold). Per 10 måneder i år er det registrert 627 færre døgnopphold ved de indremedisinske sengepostene i Skien sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Beleggsprosenten ved enkelte av de indremedisinske sengepostene har også vært lavere enn vanlig, for eksempel Medisin 2 (92 % hittil i år). Ledelsen i Medisinsk klinikk utreder mulighetene for å redusere antall senger/pleiepersonell noe ved de indremedisinske sengene i Skien. Antall polikliniske konsultasjoner per 10 måneder er lavere enn periodisert budsjett (-9 %) og lavere enn i fjor. Aktiviteten var spesielt lav i mai og juni, noe som i all hovedsak må tilskrives innføring/opplæring i nytt pasientsystem. Aktiviteten i august og september var hele 15 % lavere enn i fjor. I oktober var imidlertid den polikliniske aktiviteten tilbake på normal-nivå før Dipsinnføringen. Antall brutto månedsverk per 10 måneder er 512. Dette er tilnærmelsesvis likt med fjoråret. Det er økt antall stillinger knyttet til Kreftprosjektet, utvidelser ved Cytostatikapoliklinikken, samt etablering av vikarsenteret (betjener både Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk, men avlønnes i sin helhet ved sistnevnte), men samtidig har klinikken gjennom diverse kostnadsinnsparingstiltak i år redusert antall stillinger ved andre enheter. Klinikken har identifisert kostnadsreduserende tiltak for inneværende år på i størrelsesorden 2,1 millioner kroner. Som en følge av disse innsparingstiltakene, samt forventningene om innsparinger vedrørende varekostnader i klinikken, forventes årsprognosen for 2013 å bli om lag 3 millioner kroner i driftsoverskudd. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på -0,6 millioner krone, det vil si stabilt fra forrige periode. Side 9 av 13

10 Aktivitetsbasert inntekt er omtrent i balanse denne perioden. Lavere aktivitetsbasert inntekt akkumulert forklarer likevel fremdeles store deler av det akkumulerte underskuddet. Akkumulert merforbruk lønn ved barne- og ungdomsmedisinsk seksjon er fremdeles betydelig. Det har vært en økning i negativt avvik denne perioden og nivået vil holde seg neste måned. Dette må ses i sammenheng med økt aktivitet. Det jobbes fortsatt tett med oppfølging av variabel lønn. Det er innarbeidet rutiner for rapportering og kontroll på innleie. Negativt avvik lønn innen barne- og ungdomsmedisinsk seksjon kompenseres med positivt budsjettavvik lønn innen barne- og ungdomspsykiatri og habu. Risiko for at klinikken ikke vil nå balanse vurderes fortsatt som stor og prognosen for året er -1,3 millioner kroner etter oktober. Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert per oktober 382 poeng under budsjett. Dette tilsvarer -15,7 %, som er 0,6 prosentpoeng bedre enn forrige periode. Avviket er fordelt på nyfødt intensiv og barneavdelingen. Nyfødt intensiv er i balanse på drg denne måneden, mens barneavdelingen viser et budsjettavvik på -26 drg. Drg-indeks nyfødt intensiv er markant lavere enn forventet og enn fjoråret. Det er færre høytvektede drg registrert. Det er en trend sett flere steder at nyfødt intensive pasienter er friskere. I tillegg er flere født ved andre sykehus og overført hit, noe som gir en lavere vekting. For barneavdelingen er det færre pasienter, og drg-vekt er omtrent som forventet og som fjoråret. Poliklinisk aktivitet somatikk ligger også fremdeles etter planen akkumulert, men aktivitetsøkningen i september fortsetter i oktober og det registreres et positivt budsjettavvik denne perioden. Akkumulert avvik er 11,1 %, en forbedring på 3,1 prosentpoeng. Poliklinisk aktivitet innen psykiatri er 5 % lavere enn periodisert budsjett i oktober og 4 % under målsetting akkumulert sett. Aktiviteten er høyere enn fjoråret etter samme periode. Produktiviteten er omtrent på samme nivå som fjoråret etter samme periode, og har økt noe i forhold til forrige periode. Bemanning for november er omtrent på nivå med oktober, men med en liten økning i variabel lønn. Kostnadsreduserende tiltak inkluderer bemanningsreduksjon og dette viser en positiv trend. De resterende kostnadsreduserende tiltakene er i rute per oktober. Klinikken vurderer tiltakene som ok ved årets slutt. Klinikk Rjukan-Notodden Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på -7,0 millioner kroner. Akkumulert avvik skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og innleie fra byrå. Det jobbes med rekruttering av fast personell for å redusere dette overforbruket. BRASSE-prosjektet har hatt effekt, og det er nå merkbar bedring i årsverkforbruket. Varekostnader eksklusiv innleie fra byrå viser en positiv utvikling, men kjøp av helsetjenester ser ut til å ha en permanent økning på 0,6 millioner kroner. Polikliniske inntekter har et akkumulert budsjettavvik på -1,1 millioner kroner, en endring på -0,4 millioner kroner fra september. Aktiviteten har vært lavere på grunn av DIPS-innføringen, særlig innen voksenpsykiatrien. Side 10 av 13

11 Det estimeres et årsresultat på -7,5 millioner kroner i Poliklinisk aktivitet somatikk er 0,1 % lavere enn budsjett, og 1,1 % høyere enn samme periode i fjor. DRG-poeng viser 50 poeng høyere enn budsjett, og 236 poeng lavere enn samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -5,1 % i forhold til budsjett, og 1,8 % i forhold til samme periode i fjor. TSB har en poliklinisk aktivitet på 12,2 % i forhold til budsjett, og -15,1 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -14,6 % i forhold til budsjett, og -9,6 % i forhold til samme periode i fjor. Brutto månedsverk i oktober er 392, og er likt med september. I oktober i fjor var forbruket på 391 årsverk. For november er det brukt 393 årsverk. Det forventes fortsatt nedgang i bruk av innleie fra byrå. Tiltakene er iverksatt, og det forventes å spare 2,5 millioner kroner. Medisinsk Serviceklinikk Det har vært en forverring i klinikkens akkumulerte avvik denne perioden på 0,17 millioner kroner. Akkumulert avvik er etter oktober -0,2 millioner kroner. Endringen skyldes svingninger i aktivitetsnivå og tilhørende varekost og andre driftskostnader. Akkumulert er det lønn på radiologisk seksjon som har et negativt avvik. Det negative avviket økte også denne perioden. Antall bruttomånedsverk øker i oktober, hovedsakelig innen variable månedsverk. Bemanningsforbruket går igjen ned i november. Faste stillinger er omtrent stabilt hele disse månedene. Det er knyttet stor usikkerhet til om lønnsbudsjettet overholdes i radiologisk seksjon fremover på grunn av sykefravær og nødvendig vikarbruk for radiologer. Akkumulerte aktivitetsbaserte inntekter er meget høye i oktober. Det har vært en stor aktivitet innen medisinsk genetikk og innen radiologi er inntektene høyere enn forventet. Det er i tillegg til høy aktivitet inntektsføring fra tidligere måneder fra HELFO. Som nevnt har varekost også vært høye i perioden Klinikken opprettholder derfor en negativ prognose for året, men reduserer denne til minus 0,6 millioner kroner. Det er registrert høy aktivitet på CT, men totalt lavere aktivitet enn forventet denne perioden for radiologi. Imidlertid er negativt avvik lavere enn foregående perioder. Aktivitet patologi ligger noe under forventet nivå, men faktisk antall analyser er på samme nivå som i september. Svartidene innen histologi, cytologi og klinisk cytologi holdes på forrige måneds lave nivå, med en ytterligere forbedring innen cytologi. Aktivitet laboratoriemedisin er godt over budsjett og det er innen ekstern og intern poliklinikk det positive avviket registreres. Dette henger sammen med aktivitetsbaserte inntekter denne perioden. Kostnadsreduserende tiltak er i rute og vil få effekt i hovedsak siste halvår. Side 11 av 13

12 Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikken har et akkumulert budsjettavvik på 13 millioner kroner, en endring på +3,8 millioner kroner fra september. Budsjettavvik for lønnskostnader viser +12 millioner kroner, andre inntekter viser en økning som skyldes inntektsføring av prosjekter. Polikliniske inntekter har et akkumulert budsjettavvik på -2,2 millioner kroner, en endring på 0,9 millioner kroner fra september, endringen skyldes 0,7 millioner kroner som ble for mye utbetalt fra Helfo i august, og korrigert i oktober. Utover dette har klinikken fortsatt vakanser og turnover i terapeutstillinger. Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 15 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 10 %, som skyldes vakanser og turnover i terapeutstillinger, samt nedgang i produktivitet per terapeut per dag. Aktiviteten for september og oktober viser en økning i trend og er omtrent på samme nivå som i fjor. Klinikken har et jevnt bemanningsforbruk hittil i år på 530 årsverk og ligger 7 årsverk lavere enn i fjor. November hittil i år viser 528,9 årsverk som er 7,5 årsverk lavere enn i fjor. Reduksjonen vises innen variabellønnede årsverk. Klinikken arbeider med å realisere effektivitetskrav, kravet innfris innen utgangen av året. Prehospital klinikk Resultatet per 10 måneder 2013 viser et positivt budsjettavvik på 0,7 millioner kroner. Dette er en liten forbedring i forhold til forrige måned. Avvik lønnskostnader har forbedret seg med 0,1 millioner kroner i forhold til september. Samlede lønnskostnadene har et pluss på rundt 0,25 millioner kroner. Merverdikrav 2, som ble lagt inn på lønn, men løses fra pasientreiser, er del av lønnsavviket. Alle andre kostnadsarter har holdt seg nokså stabilt i forhold til forrige måned. Klinikken har identifisert kostnadsreduserende tiltak i forhold til budsjett (3,8 millioner kroner, innarbeidet i budsjett). Merverdikrav 2 realiseres ved enkeltoppgjør / pasientreiser, der det er inntektsført 3/5 del av 1,8 millioner kroner per oktober. Serviceklinikken Klinikken har et akkumulert budsjettavvik på 4,3 millioner kroner, en endring på 2,9 millioner kroner fra september. Akkumulert avvik skyldes i hovedsak lavere lønns og driftskostnader hittil i år, men store deler av driftskostnadene innenfor bygg og eiendom kommer sporadisk i løpet av året. Det er høyt sykefravær på enkelte enheter og dette fører til høye innleiekostnader. Prognosen for året er justert ned til 5 millioner kroner i positiv budsjettavvik. Noe usikkerhet i prognosen, da energibudsjettet utgjør ca 2 millioner av dagens positive resultat. Dette kan raskt endres. Bemanningsforbruket er lavere enn budsjettert. Forbruket har falt med 13 stillinger fra 290 til 277 hittil i år sammenliknet med samme tid i fjor. En dreining til ekstern innleie ved sykdom er noe av forklaringen. Side 12 av 13

13 Klinikkens innsparingstiltak er avklart og iverksatt, innarbeidet i budsjett og har løpende effekt. 6. AML Det har vært en nedgang i antall AML-brudd fra september på 7 %. ST totalt er på vei ned, men det er store svingninger fra klinikk til klinikk. To forhold er verdt å nevne: Prehospital hvor avtalene som er gjort med forbundene knyttet til arbeidstid og rettigheter rundt dette er lagt inn i systemet. Dette har medført en reduksjon av brudd i klinikken med opp mot 70 %. Serviceklinikken registrerer en stor økning i registrerte brudd som følge av ekstraordinær drift på grunn av ombygning av lageret. Her ville man ha kunne redusert antall brudd ved om en på forhånd ha gjort avtaler om utvidet bruk av overtid i en tidsbegrenset periode. I oppfølgingen av brudd på 200 timers regelen så har det i oktober blitt registrert 35 varsler på dette. Dette er på samme nivå som forrige måned hvor det ble registrert 37 slike varsler. Arbeidet med å få registrert AML-dispensasjoner går fremover og det er flere og flere avtaler som kommer på plass. Det er viktig å skrive gode kommentarer ved registrering av brudd for å kunne etterprøve registreringene. Det er stadig flere ledere på GAT-kurs. Side 13 av 13

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per desember 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 07-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 12.2.2014 Rønning

Detaljer

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00) Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 78-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.11.14 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 4-2016 Økonomidirektør Tom Helge Orienteringssak

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer