Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Bess Frøyshov, Orienteringssak administrerende direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Bess Frøyshov, Orienteringssak administrerende direktør Trykte vedlegg: Presentasjon resultater februar 2013 Ingress: Saken presenterer resultater pr. februar Forslag til vedtak: 1. Styret er bekymret for det negative avviket etter februar Styret presiserer at gjennomføring av tiltakene i sak Forslag til kostnadsreduserende tiltak i 2013, må følges tett opp for å øke sikkerheten for å nå målet om null i resultat for Skien, den 20. mars 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1

2 Bakgrunn Der er mottatt informasjon fra RHF vedr. opplegget for rapportering i januar, men bl.a. melding om innføring av det nye elektroniske verktøyet ER, levert av SAS/FM, som felles rapporteringsopplegg i Helse Sør-Øst. Inntil systemet er fullt ut implementert ved alle helseforetakene, videreføres manuell rapportering. Endringer i rapporteringskrav/rapportpakke i forhold til 2012 Den månedlige rapportpakken er bygd opp på samme måte som i tidligere år, med følgende foreløpige endringer: Styringsindikator Gjennomsnittstid for vurdering av henvisning er foreslått endret i løpet av Det nye lovkravet innebærer at alle pasienter skal være ferdig vurdert innen 10 virkedager. Definisjonen for styringsindikatoren Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle vil bli endret. Nye styringsindikatorer fra 2013: Antall pasienter og liggedøgn utskrivningsklare pasienter innen TSB (månedlig), Andel ambulante konsultasjoner innen TSB (tertialvis) Overordnet vurdering av foretakets økonomiske situasjon, resultatutvikling og forventet resultat for året. Regnskapsresultatet i februar er et underskudd på 0,6 millioner kr., som er 18,5 millioner kr. lavere enn periodisert budsjett. Finanspostene bidrar positivt til resultatet. Driftsresultatet pr. februar er lavere enn periodisert budsjett for året og trenden identifisert i januar er videreført i februar. Den underliggende kostnadsveksten, usikkerhet på inntektssiden og forsinket effekt med realisering av innsparingstiltak preger perioderesultatet. Lønnskostnadene videreføres på omtrent samme nivå. ISF-inntektene viser negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og noe lavere DRG-indeks. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPS-implementeringen vil hensyntas samtidig. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen og forventet utvikling fremover. Antall årsverk i januar og februar ligger over tilsvarende periode i fjor og tatt i betraktning negativt avvik på lønnskostnadene i januar og februar, er det tegn på forsinkelser i realisering av 2

3 bemanningsreduksjoner. Internt arbeid for å redusere variabellønn er i fokus og det forventes effekter i regnskapet i påfølgende perioder. Overordnet vurdering av aktivitetsutviklingen hva gjelder DRG-poeng iht. sørge-for ansvaret og forventet aktivitet for året. Antall DRG-poeng oppnådd pr. februar (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) ligger 184 (2,5%) under periodisert budsjett og 7% sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesialitetene indremedisinske avdelinger og barneavdelingen som har hatt størst nedgang målt i antall DRG-poeng. I sum var DRG-årsbudsjettet vurdert som et realistisk anslag, men med bakgrunn i februarresultatene og forventet lav drift i implementeringsperioden DIPS, foreligger det en risiko for et foreløpig vurdert - mindre negativt avvik på årsbasis. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (samlet VOP / TSB) oppnådd pr. februar ligger 2,6 % lavere enn periodisert budsjett og på samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten på sengepostene viser 4 % liggedøgn over periodebudsjett, og 4,7 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av reduserte senger ved DPS Rjukan/Notodden. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner oppnådd pr. februar ligger 6,8 % over periodisert budsjett og 6,8 % over sammenlignet med samme periode i fjor. Størst endring i forhold til i fjor er registrert ved bup Porsgrunn og skyldes flere terapeuter. Overordnet vurdering av likviditetsutviklingen hittil i år og estimat for året. Likviditetsbeholdningen per var på 140,5 millioner kroner noe som er 9,7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig negativt driftsresultat. Etterslep på investeringene veier opp for deler av dette. Som følge av det negative årsresultatestimatet er den estimerte likviditetsbeholdningen per millioner kroner lavere enn budsjettert. 3

4 Vurdering Resultater pr. februar 2013 Hovedmål Mål 100 Utvikling siste Status Resultat 12 mnd 2012 feb.13 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) 45 (1%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 80 % 78 % 78 % Årsresultat Budsjettavvik % 60 % 100,00 - (100,00) 106 mill. 69 mill - -18,5 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Snitt ,9% 5,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Sist målt høsten % ingen ny måling Hovedmål Sykehuset Telemark rapporterer noen få endringer av ventelisteindikatorene, ingen økning i gjennomsnitt ventetid for avviklede (behandlede) pasienter, 60 dager somatikk og 50 dager psykiatri) Ventetidene ligger fortsatt i nedre sikt sammenlignet med øvrige foretak. Andel fristbrudd har vært stabilt de siste periodene og er ca. 1 %. Regnskapsresultatet i februar er et underskudd på 0,6 millioner kr., som er 18,5 millioner kr. lavere enn periodisert budsjett. Finanspostene bidrar positivt til resultatet. Årsestimatet er anslått til et underskudd på 50 millioner kr mens det var budsjettert med et resultat i balanse. Det foregår arbeid med innsparingstiltak og en sak vedr. kostnadsreduseremede tiltak for året vil bli styrebehandlet den 3. april Driftsresultatet pr. februar er lavere enn periodisert budsjett for året og trenden identifisert i januar er videreført i februar. Den underliggende kostnadsveksten, usikkerhet på inntektssiden og forsinket effekt med realisering av innsparingstiltak preger perioderesultatet. I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPS-implementeringen vil hensyntas samtidig. Konsekvenser av forsinkelsen for helårseffekten som er lagt til grunn i budsjettet er hensyntatt ved rapporteringen pr. februar. 4

5 I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Det legges samtidig opp til nedgang i antall årsverk og driftskostnadene, spesielt variable lønnskostnader, som effekt av innsparingstiltak i klinikkene og planlagte driftseffektiviseringer. Det foreligger forsinkelser i både opptrappingen av ovennevnte tiltak, som følge av rekrutteringsprosesser og øvrige driftstilpasninger som tar tid, og i realiseringen av planlagte innsparinger som er krevende omstillingsprosesser. Stor pågang av ØH-pasienter, krav om reduserte ventetider, nye behandlingsforløp for kreftpasienter og endringer i henvisningsstrømmen vil kunne gi ytterligere utfordringer, som kan påvirke fremdriften i arbeidet med effektiviseringstiltak og målet om redusert bemanning. Andre styringsparametere HOVEDINDIKATORER - årstall Mål feb.13 trend Gj. ventetid ventede - somatikk dager Gj. ventetid ventede - psykiatri dager Gj. ventetid avviklede - somatikk dager Gj. Ventetid avviklede - psykiatri dager Fristbrudd - somatikk antall Andel fristbrudd - somatikk % Pasienter på venteliste antall Prevalens av sykehusinfeksjoner % 5,9 4,5 5,9 Strykninger av planlagte operasjoner % 4,5 7,6 6,2 Korridorpasienter - somatikk % 2,5 2,8 3,9 3,5 Epikriser sendt innen 7 dg - somatikk % Epikriser sendt innen 7 dg - psykiatri % Epikriser sendt innen 7 dg - TSB % Gjennomsnitt ventetid for ventende pasienter holder seg stabilt. I somatikken er ventetiden for behandlede pasienter ca. 19 dager lavere enn gjennomsnitt ventetid for pasienter som fortsatt venter og er registrert på ventelister, som kan forklares med økt andel pasienter med ikke prioriterte diagnoser og lang ventetid. Andel epikriser sendt ut innen 7 dager ligger på % og viser en relativt flat utvikling. Driftsposter Lønnskostnadene videreføres på omtrent samme nivå. ISF-inntektene viser negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og noe lavere DRG-indeks. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. 5

6 Regnskap Budsjett Avvik Driftsresultat februar 2013 februar februar februar Årsbudsjett Basisramme ISF egne pasienter ISF poliklinisk aktivitet ISF kommunal medfinansiering ISF kostnadskrevende legemidle Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter andre regioner Gjestepasienter konserninterne Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av andre offentlige helsetjenester Kjøp av andre private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten Innleid arbeidskraft Gjestepasientkostnader konserninterne Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl. arbeidsgiveravg Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft Annen lønn Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter , Finanskostnader , Netto finansposter Resultat Korr. for reduserte pensjonskost Korrigert resultat LØNN inkl. innleid arbeidskraft Det er lønnskostnadene og spesielt overtid/ekstrahjelp som påvirker resultatet negativt. ISFinntektene viser negativt avvik. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. Øvrige poster viser mindre avvik, vurdert som ordinære variasjoner. Det knyttes en risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPSimplementering. Vi er i dialog med Sykehuspartner for å fastsette med sikkerhet at avstemt SLAbudsjett inneholder alle kostnadene som prosjektet vil generere i 2013; usikkerheten gjelder omfanget mottakskostnader fase 1 og følgekostnadene for fase 2 (planlagt høsten 2013), samt omfanget av refusjon tilsvarende frikjøp av prosjektdeltagere. 6

7 Regnskap Regnskap endring endring Tekst feb feb.2012 nominell prisjustert Basisramme % 4 % ISF egne pasienter % -4 % ISF poliklinisk aktivitet % -1 % ISF kommunal medfinansiering % -11 % ISF kostnadskrevende legemidle % -18 % Utskrivningsklare pasienter % -57 % Gjestepasienter andre regioner % 27 % Gjestepasienter konserninterne % 1 % Polikliniske inntekter % 7 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % 57 % Andre øremerkede tilskudd % 14 % Andre driftsinntekter % 1 % Sum driftsinntekter ,7 % 1,6 % Kjøp av andre offentlige helsetjenester % 47 % Kjøp av andre private helsetjenester % 9 % Varekostnader knyttet til aktiviteten % -2 % Innleid arbeidskraft % -23 % Gjestepasientkostnader konserninterne % 13 % Lønn til fast ansatte % 2 % Overtid og ekstrahjelp % 22 % Pensjon inkl. arbeidsgiveravg Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft % -4 % Annen lønn % 3 % Avskrivninger % -7 % Andre driftskostnader % 2 % Sum driftsutgifter ,4 % 5,3 % Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Reduserte pensjonskostnader Korrigert resultat LØNN inkl. innleid arbeidskraft - ekskl. pensjon % 3 % Sammenlignet med perioderesultater i 2012, viser regnskapet en noe høyere økning på kostnadssiden enn inntektssiden. Pensjonskostnadene holdes utenfor, da aktuarberegningen for 2013 vil rekalkuleres. Inntektsveksten for perioden skyldes økt andel basisramme inntektsført i 2013, som følge av valgt periodiseringsnøkkel, uten virkning på årsresultat. Basisrammen inntektsføres i helheten i det aktuelle budsjettåret. Nedgang i andel ISF kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter er resultat av virkninger etter Samhandlingsreformen. Veksten i polikliniske inntekter har sammenheng med aktivitetsvekst innen lab/genetikk, radiologi og psykiatri fra siste halvår 2012 og med helårsvirkning i Behandlingsvekst i poliklinisk virksomhet psykiatri har også generert økt bemanning / terapeutstillinger. Kostnadsøkningen vises på varekostnader og lønn og har sammenheng med økning gjestepasientkostnader, flere årsverk og høyere andel variabellønnskostnader (overtid/ekstrahjelp). Øvrige poster på inntekts- og kostnadssiden kan ha variasjoner knyttet til periodiseringer som ikke kan relateres til utviklingstrender. Dette gjelder også sum ISF-inntekter, som var beregnet etter 7

8 ufullstendig grunnlag i januar 2012, grunnet databasesammenslåing og sen oppdatering av DRGvekter. Resultater pr. klinikk og felles poster Regnskap Per.bud. Avvik DRIFTSRESULTAT -februar KIRURGISK KLINIKK KLINIKK FOR MEDISIN BARNE- OG UNDGDOMSKLINIKKEN KLINIKK RJUKAN/NOTODDEN MEDISINSK SERVICEKLINIKK PSYKIATRISK KLINIKK PREHOSPITAL KLINIKK SERVICEKLINIKKEN SUM klinikker SUM administrasjon GJESTEPASIENTER INVESTERINGSPROSJEKTER FINANSPOSTER ST FELLES AVSKRIVNING PERIODISERING T O T A L T Klinikkene viser negativt budsjettavvik som skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert. Det er igangsatt analysearbeid av perioderesultatene og gjennomgang av antall årsverk og lønnskostnader med fokus på logiske sammenhenger. Det positive avviket ved Serviceklinikken vurderes som sesongvariasjon i fremdriften av ordinær aktivitet samt lavere energikostnader enn budsjettert. Det negative avviket på ST Felles har sammenheng med budsjettkorrigeringer etter kvalitetssikring av det interne budsjettet, som fremstår som en felles budsjettutfordring. Det gjelder både konkrete endringer i inntekter og kostnader som ble sent avklart og innarbeidet i budsjettmodullen (bl.a. pålagt finansieringsansvar for beredskap og følgekostnader gravide, endringer i oppgjør STHF/SIV for Prehospitale tjenester), men også tekniske interne korrigeringer. Det vurderes at deler av denne felles budsjettutfordringen vil kunne sees i sammenheng med inntektsføring av tidligere oppsparte fondsmidler ført i balansen. Sykehuset har registrert gaver, fondsmidler og øremerkede tilskudd på 50 millioner kr. og det vurderes at formålet med noen av disse midlene er innfridd eller kan innfris uten tilsvarende ressursøkninger. Disse er midler akkumulert i løpet av en periode på over 10 år og det er behov for en gjennomgang og en regnskapsmessig revurdering. En eventuell regnskapsmessig transaksjon vil kunne dekke en budsjettutfordring midlertidig, i påvente arbeid med effektiviseringstiltak. Det positive avviket i administrasjonen skyldes vakanser og lavere kostnader i forhold til periodisert budsjett for felles midler, bl.a. avsatte omstillingsmidler. 8

9 Det negativet avviket på Investeringer (vedlikehold / verdibevarende oppgraderinger anlegg) er en ordinær variasjon i fremdrift som vil ikke påvirke årsestimatet, da vedtatt budsjett er førende for årets vedlikeholdsarbeid. Bemanning Antall Hele Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des månedsverk året Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Budsjett Endring Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2011 Faktisk 2012 Faktisk 2013 Periodiseringen av forbrukte årsverk i løpet av året, med økninger i 2. halvår, skyldes ferieavviklingen, med sesongtopp på sommeren og i desember, samt høsten der de fleste ansatte avvikler resterende ferie for året. Antall årsverk i januar, februar og mars 2013 ligger noe over fjorårets nivå og det er tegn på opptrapping av igangsatte tiltak innen pasientbehandling og/eller forsinkelser med effektiviseringsarbeidet. Aktivitet somatikk DRG-poeng: Per 2 måneder rapporteres det balanse vedrørende døgnpasienter og polikliniske konsultasjoner. Imidlertid har antall DRG-poeng knyttet til dagbehandlinger vært 10% lavere enn periodisert budsjett. Til sammen rapporteres 98 DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk i h.h.t. sørge for - ansvaret) under periodisert budsjett, som tilsvarer 1,4%. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 2 måneder i h.h.t. sørge for -ansvaret 591 poeng (8%) lavere. Antall sykehusopphold per 2 måneder er 6% lavere enn samme periode i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien, som særlig i februar har hatt færre antall utskrivninger enn i samme måned i fjor. Beleggsprosenten har også vært lavere i februar 2013 sammenlignet med februar

10 Antall dagbehandlinger per 2 måneder er 300 (9%) lavere enn i fjor, mens antall polikliniske konsultasjoner er 900 (3%) lavere enn i samme periode i fjor. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (samlet VOP / TSB) oppnådd pr. februar ligger 2,6 % lavere enn periodisert budsjett og på samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten på sengepostene viser 4 % liggedøgn over periodebudsjett, og 4,7 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av reduserte senger ved DPS Rjukan/Notodden. VOP Akkumulert februar oppnås det -3,9 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er på samme nivå som i fjor. Aktivitet per fagbehandler er 2,47, mot 2,37 i fjor. Tiltak for å øke aktivitet er iverksatt. Ingen fristbrudd Aktiviteten for antall liggedøgn viser en reduksjon på 4,6 % målt i fjor, antall utskrevet pasienter hittil i år viser en reduksjon på 25 % mot i fjor. Reduksjonen skyldes redusert antall senger. Gjennomsnitt liggetid er økt med 3 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. TSB Akkumulert februar oppnås det -14,1 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er på er redusert med 11,8 % fra i fjor, ingen fristbrudd. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner oppnådd etter to måneder ligger 3,0 % over periodisert budsjett og 6,8 % høyere sammenlignet med akkumulert per februar Vi ser et stort positivt avvik i forhold til budsjett i enhet bup Porsgrunn og fremdeles høy økning her i forhold til fjoråret. Dette skyldes flere terapeuter og vi ser dermed også en kostnadsside på lønn. Det er registrert null fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatri i februar og aktivitet per fagbehandler ligger over nasjonalt krav på to med 2,25 per februar. Aktivitet per fagbehandler i fjor var 2,03 i samme periode. AML-rapport februar 2013 Rapporten viser en oversikt over brudd på AML ved STHF. Bruddene er fordelt per klinikk, og bygger på overordnede rapporter i fra GAT. Når det gjelder legene, så er de ikke fullt med i rapportene ennå. Først ute vil være kirurgisk klinikk hvor alt skal være på plass i mars. Planen er at medisin skal være på plass i april, men det er mye kvalitetssikring som må gjøres i forkant av iverksettingen. I januar er bruddene på samme nivå som ved utgangen av Det er en liten endring fra januar til februar. Her er det en positiv utvikling(nedgang) ift. antall brudd totalt ved STHF. Bruddene har falt fra totalt 1037 registrert til 924 i februar. 10

11 Kirurgisk klinikk: Klinikken har hatt en positiv utvikling i forhold til antall brudd i fra januar til februar. Når tallene brytes ned, er det ikke en nedgang i alle typer brudd. Den store endringen har vært at bruddene på dag- reglene er redusert fra 105 i januar til 47 i februar. Medisinsk klinikk: For medisinsk klinikk er det omtrent like mange brudd i februar som i januar. Det er en endring i mix i forhold til hvilke regel som brytes. Det er ikke gjort nærmere analyse av årsak. Barn og ungdomsklinikken Denne klinikken harr hatt en positiv uvikling fra januar til februar, og det er spesielt brudd knyttet til helger på rad som har gått mye ned. Klinikk Notodden og Rjukan Denne klinikken har hatt en generell nedgang i alle typer brudd med unntak av antallet på maksimum planlagte timer per uke. Medisinsk serviceklinikk Denne klinikken har en svak nedgang, og det har vært et skifte i typen brudd. Færre brudd på dag- reglene, men økning brudd knyttet til planlagte timer og ukefri. Fra januar 2013 er det flere enheter registrert under denne klinikken. Lab. og røntgen på Notodden og Rjukan er med i klinikken fra 1.1. Psykiatrisk klinikk Denne klinikken har omtrent like mange brudd i februar som i januar, men det har vært en liten endring av hva som har gitt brudd. Prehospital klinikk Ingen store endringer i klinikken fra januar til februar, men det er registrert en liten økning, også her et lite skifte i hva som utløser brudd. Serviceklinikken Denne klinikken harr hatt en nedgang i antall brudd totalt. Størst er nedgangen i forhold til brudd på dagog ukereglene. 11

12 Oppsummering Totalt har det vært en nedgang på i overkant av 100 brudd for hele STHF, og det har vært en ganske stor nedgang i forhold til brudd på dag regelen. Det vi i all hovedsak si at det er blitt brukt færre doble/lange vakter i løpet av februar måned. Fra neste måned vil det også komme en oversikt over hvilke årsakskoder som er brukt ved registreringen. Dette vil gi bedre informasjon om hva som er årsaken til bruddet. Det er fortsatt en utfordring at brudd kunne vært unngått ved bedre planlegging. I tillegg er det viktig å implementere alle avtaler som er inngått i systemet. Dette krever at ledelsen i hver klinikk tar tak i og systematiserer de avtalene som er gjort i forhold til dispensasjoner fra AML s hovedregler. Lederne må ha større fokus på å inngå nødvendige avtaler, samt registrere disse i slik at riktig regelverket blir satt riktig inn i GAT. Finansposter og investeringer Likviditetsbeholdningen per var på 140,5 millioner kroner noe som er 9,7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig negativt driftsresultat. Etterslep på investeringene veier opp for deler av dette. Som følge av det negative årsresultatestimatet er den estimerte likviditetsbeholdningen per tilnærmet lik null noe som er 50 millioner kroner lavere enn budsjettert. Ubenyttede trekkrettigheter på driftskredittkonto vil være ca 200 millioner kroner. Presentasjon av detaljerte resultater Detaljerte resultater pr. februar vises i vedlagt presentasjon til ledelsesrapporten. Klinikk kommentarer. Kirurgisk Klinikk Klinikken har et negativt budsjettavvik på 4,5 millioner kroner. Følgende seksjoner rapporterer budsjett i balanse eller positivt resultat: Fertilitetsklinikk Sør Seksjon operasjon og anestesi Dagsykehuset Porsgrunn Sykepleiefaglig seksjon Dvs. at underskuddet fordeler seg stort sett på akutt/intensiv, føde/barsel og medisinskfaglig seksjon. Akutt/intensiv har ikke kommet i gang med merverdikravet (-6,4 MNOK/år). Føde/barsel har høyt forbruk av variabel lønn, samtidig etterslep med lønnsutgifter fra Medisinskfaglig seksjon har heller ikke begynt med merverdikravet. Samtidig har de ekstraordinært høye utgifter på vaktlønn og varekostnader (robot/gastro). Medisinsk Klinikk Resultatet pr. 2 måneder viser et negativt budsjettavvik på -0,4 millioner kroner. Regnskapet viser underforbruk vedrørende varekostnader på til sammen 0,9 millioner kroner, og overskridelser vedrørende lønnskostnader på 1,6 millioner kroner (-0,5%). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene (bl. a. som en konsekvens av høyt sykefravær) og klinikkledelsen (urealisert sparekrav 2013). Andelen av ikke innfridd sparekrav per 2 måneder utgjør 0,35 millioner kroner. 12

13 Aktivitet.: Antall utskrevne døgnpasienter var 20% lavere enn budsjettert i februar, og også 20% lavere enn februar i fjor. Antall utskrivninger har vist en fallende tendens siden i fjor høst. Beleggsprosenten ved de indremedisinske sengepostene var i februar %. I februar i fjor var beleggsprosenten 105%. Antall dagopphold har vært per 2 måneder Dette er 350 (-12%) lavere enn fjoråret og budsjettert. Antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner har vært per 2 måneder. Dette er likt med fjoråret, men 13% lavere enn budsjettert. Antall DRG-poeng per 2 måneder er 145 lavere enn budsjettert (-5%). Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et negativt avvik på ca 1,75 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative resultatet er store merkostnader på overtid. Nivået på innleie/honorarlønn er OK hittil i år, men det brukes fortsatt vikarbyrå ved noen enheter. Det jobbes med rekruttering av fast personell, og reduksjon av dyre vikarløsninger og overtid. Det er store forventninger til effekt av Brasse-prosjektet i klinikken, og bruk av årsverk følges nøye på seksjons- og enhetsnivå. Kostnader til cytostatika, medisinske forbruksvarer og kjøp av helsetjenester viser også et overforbruk, men prøver analysert ved SIV har hatt en lav kostnad i februar. Deltagelse i DIPS-prosjekter utgjør 0,317 millioner hittil i år. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger 66 poeng over budsjettert nivå hittil i år, og er nokså likt fordelt på Rjukan og Notodden. Psykiatrien rapporterer aktivitet over budsjett for TSB og voksenpsykiatri. Barne- og ungdomspsykiatrien har et negativt aktivitetsavvik hittil i år. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken fortsetter sin negative utvikling og er etter februar 1,3 millioner kroner under periodisert budsjett. Endringen skyldes i hovedsak merforbruk lønn i de somatiske seksjonene. Det er høy aktivitet og krevende pasienter som er årsaken til merforbruket innen barne- og ungdomsmedisinsk seksjon og det jobbes tett med oppfølging av enhetenes variable lønn. Gjennomgang viser at det brukes bemanning som svarer til forsvarlighet i pasientbehandlingen. Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert per februar i balanse, men 15 poeng i minus for friske nyfødte. Dette styres kun av antall fødsler. Det er høy aktivitet både for somatisk og psykiatrisk poliklinikker. Poliklinisk aktivitet somatikk viser et positivt avvik på nær 20 % sammenliknet med samme periode i fjor. Endringen skyldes høyere bemanning og mer fokus på psykolog og sykepleierkonsultasjoner. Endringen er lagt som en forventning i 2013, men aktiviteten etter to måneder er likevel også høyere enn periodisert budsjett. Poliklinisk aktivitet psykiatri er også høyere enn fjoråret, ca 9 % høyere sammenliknet med samme periode i fjor. Vi ser størst endring i bup Porsgrunn. Det er flere terapeuter og også en høyere aktivitet per fagbehandler per dag (2,39 mot 2,1 i fjor) Det er ingen fristbrudd i klinikken denne perioden. Andel epikriser sendt innen 7 dager er stabil på 97 % innen psykiatri, og andelen innen somatikk er noenlunde stabil 76 % i februar. 13

14 Prehospital klinikk Prehospital klinikk har et resultat nærmest balanse ( ). Det er ingen spsielle ting som må kommenteres etter 2 måneder. Medisinsk Serviceklinikk Klinikker øker sitt negative budsjettavvik til -1,05 millioner kroner akkumulert per februar. Det er hovedsakelig merforbruk lønn i radiologisk seksjon, samt engangsforhold som skulle vært ført på fjoråret. Sistnevnte er 0,65 millioner kroner og dette vil ikke genereres videre Deler av merforbruket av lønn i radiologisk seksjon er også engangsforhold. Det er stram fokus på variabel lønn i seksjonene, slik at det forventes balanse i klinikken ved årets slutt. Aktiviteten i seksjonene og tilhørende inntekt er omtrent i balanse. Inntekt for radiologiske undersøkelser fra HELFO var ikke kommet inn da regnskapet ble avsluttet. Dette er det forsiktig avsatt for utifra inntekt januar, budsjett og fjorårets resultat. Psykiatrisk Klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på 1,3 millioner kroner som skyldes lavere lønnskostnader på overtid og ekstrahjelp fra januar til februar, i tillegg reduksjon av forbruk antall brutto månedsverk fra januar til februar (- 4), samt fortsatt noen vakante stillinger. Det er inngått ansettelsesavtaler for leger og psykologer som blir tilsatt i løpet av første halvdel av våren 2013 innen Distriktspsykiatri senteret. De polikliniske inntektene ligger under budsjettert nivå (0,2 millioner kroner) og blir kompensert av vakanser i refusjonsberettigede stillinger som genererer lønnsinnsparinger. Klinikken har ingen fristbrudd og ventetidene for klinikken er noe høyere sammenlignet med i fjor, spesielt innen DPS området. Klinikken arbeider med mandat for å oppnå effekt av innsparingstiltakene i 2013, hvor det skal foretas endringer i tråd med regionale føringer (fra døgn til dag) som vil redusere bemanningen og driftskostnadene. Serviceklinikken Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 2,1 millioner kroner. 1,2 millioner av dette skyldes lavere energikostnader enn budsjettert. Det er også høyere sykefravær og sykelønnsrefusjon enn budsjettert, og dette fører også til økte innleiekostnader. Lavere driftskostnader hittil i år, men deler av disse kostnadene kommer sporadisk i løpet av året. 14

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00) Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2012 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013 Frøyshov Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 83-2013 Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak 22.11.2013

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 78-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.11.14 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per desember 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 07-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 12.2.2014 Rønning

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 4-2016 Økonomidirektør Tom Helge Orienteringssak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013.

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. Kirurgisk klinikk Faktisk Endringer Innsparing Budsjett

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer