Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012."

Transkript

1 Ledelsesrapport og risikovurdering. November Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 80 % 79 % Budsjettavvik= % 60 % 50 - (50) 39,1 mill Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% september ,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Sist målt høsten % 1. Administrerende direktørs vurderinger. Sykehuset Telemark rapporterer et positivt regnskapsresultat på 86 millioner kroner. Oppnådd resultat pr. november er 39 millioner kroner bedre enn periodisert styringsmål. Hovedårsaken til resultatforbedringen skyldes blant annet tilbakeføring av 5 millioner kroner knyttet til foretatt trekk for etablering av ø-hjelps plasser i kommunene og endringer i avsetninger foretatt i løpet av året og fra tidligere år, etter en rutine gjennomgang. Det er i hovedsak avsetninger for gjestepasienter psykiatri og rus som er sett på, og prinsippet best estimat er lagt til grunn for korrigeringen. Vi opprettholder tidligere meldt estimat på 65 millioner kroner. Dette er 29 millioner kroner bedre enn styringsmålet. Akkumulert positivt driftsresultat hittil i år skyldes høyere ISF-inntekter, bidrag fra finanspostene og lavere kostnadsnivå av vedlikehold enn forventet. I sum ligger den underliggende driften (driftsresultat) på omtrent samme nivå som i 2011, men kostnadene for varer, gjestepasienter og variabellønn viser en økende trend. Risiko i estimatvurderingen er knyttet til kostnadene i forbindelse med prosjektarbeidet for DIPS-implementeringen og andre IKT kostnader. 1

2 2. Hovedmål 2.1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Ventetidene går ned. Snitt ventetid i november var 62 dager innen somatikk, for ordinært avviklede pasienter. Voksenpsykiatrien rapporterer 45 dager, barne og ungdomspsykiatrien 34 dager og TSB 27 dager Ventelisteutvikling og antall pasienter med ventetid over 1 år Det var pasienter registret på ventelister ved utgangen av november, herav somatiske, 351 psykiatri voksne, 101 psykiatri barne- og ungdom og 36 TSB. Størst prosentuelt økning er innen barn- og ungdomspsykiatrien. Totalt er det 209 pasienter med ventetid over 1 år. De fleste av disse er ved Kirurgisk klinikk, plastikkirurgi (177) Pasienten opplever ikke fristbrudd Antall fristbrudd i november går ned i forhold til oktober. Det er 63 pasienter med fristbrudd, derav 1 i psykiatrien (resten somatikk). Nedgangen fra oktober, som er betydelig, skyldes i hovedsak opprydding i pasientlister i medisinsk klinikk. Graf 1: Fristbrudd i % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 Somatikk 1,2 % 1,8 % 3,1 % 2,2 % 1,0 % 4,7 % 5,5 % 4,0 % 5,9 % 6,1 % 5,9 % 4,4 % 2,3 % Psykiatri - voksen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % Psykiatri - barn- og ungdom 6,5 % 3,1 % 2,4 % 1,4 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2.4. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 2

3 Resultatet fra prevalensmålingen av sykehusinfeksjoner gjennomført 5. september viste 4,3 %. Resultatet fra måling 23. mai viste 6,1 %. Resultatet fra måling 23. februar viste 4,3 %. Per 7 måneder 2012 var insidensandel av postoperative sårinfeksjoner for keisersnitt 5,6 %, for hofteproteser 0,7 %, for kneproteser 5,4 %, for tarminngrep 18,6 % og for galleinngrep 6,1 %. NOIS-2011 rapporten viser at Sykehuset Telemark fremdeles ligger noe over landsgjennomsnittet når det gjelder postoperative sårinfeksjoner (insidens) etter keisersnitt. Insidensandelen for totalproteser hofte ligger også noe over landsgjennomsnittet, mens andelen for hemiproteser ligger betydelig under. Insidensandelen for galleinngrep og koloninngrep ligger under landsgjennomsnittet. Samtlige registrerte infeksjoner ved Sykehuset Telemark er lokalisert til Skien/Porsgrunn Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Manuell rapportering av indikatoren gir en andel direkte time for sykehuset på 79 % for november. Elektronisk målesystem vil implementeres i forbindelse med nytt pasientsystem Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i oktober Ny undersøkelse gjennomføres høsten Andel medarbeidere involvert i oppfølgingen er rapportert til 67 % (tidligere år 61 %). Elektronisk oppfølgingssystem er tatt i bruk og avdelingene jobber med handlingsplaner og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Likviditeten ligger godt innenfor budsjettert nivå, som konsekvens av noe lavere investeringstakt og forskyvning av investeringer og vedlikeholdsarbeid til Sykehusets forpliktelser, vedtatte men ikke effektuerte investeringer, resultatutviklingen og likviditetsreserven står bra i forhold til tilgjengelig likviditet. Graf 2: Resultat 3. Andre styringsparametre % av epikriser skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Målet er ikke nådd etter november. Det er 82 % som har fått epikrisene sendt ut innen dager innen somatikk inneliggende og 71 % som har fått epikrisene sendt ut innen 7 dager innen 16 psykiatri. 000 i 000 NOK Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter ble redusert til 3,83 % i november jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert 3

4 4. Driftsresultater 4.1. Overordnet vurdering Oppnådde driftsresultater hittil i år er bedre enn budsjettet, men må sees i sammenheng med utsatte og vedtatte men ikke effektuerte investeringer. Likviditetsreserven ved utgangen av året sikrer nødvendig finansiering av investeringer og forpliktelser som forskyves til Aktivitet Somatikk Akkumulert per november rapporteres det 0,1 % lavere døgnbehandling og 9,3 % høyere dag/poliklinisk behandling i forhold til periodisert DRG-poeng budsjett. Til sammen rapporteres 737 DRG-poeng over periodisert mål for året, som tilsvarer 1,9 %. Endringene i behandlingsvolum, antall pasienter og polikliniske konsultasjoner følger samme mønster som for DRG-poengene. Det vurderes at samlet aktivitet for året vil ligge ca 1,7 % over årets aktivitetskrav. Økningen skyldes høy forbruk av helsetjenester i opptaksområdet og markant økning i antall nyhenvisninger hittil i år. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten 0,7% lavere. Behandlingsvolumet for døgnpasienter ligger 2,2% under og behandlingsvolumet for dag-/poliklinikk ligger 4,1% over. Høyere volumvekst enn DRG-vekst skyldes database-sammenslåing. DRG-vektene (som indikerer pasienttyngden) er redusert i år, og dette gjenspeiler større andel av pasienter med mindre kompliserte diagnoser og stor andel av pasienter som faller under ordningen med kommunal medfinansiering. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) VOP Akkumulert pr. november oppnås det 11,1 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, det er en reduksjon på 5,6 % fra samme periode i fjor. Det vurderes at samlet aktivitet for året vil ligge 9,7 % under årets aktivitetskrav. Grunnet noe nedgang i produktivitet per terapeut per dag, målet om 3,0 pr. dag er ikke oppnådd. Aktivitet per fagbehandler er lavere enn forventet nasjonalt nivå på 3 med 2,43 per november, mot 2,50 i fjor. Nye tiltak for å øke aktivitet er iverksatt. Aktiviteten for liggedøgn hittil i år viser en reduksjon på 2,8 % mot periodebudsjett, og en reduksjon på 10,0 % målt mot i fjor. Det vurderes at antall liggedøgn for året vil ligge 2,2 % under årets aktivitetskrav. Antall utskrevet pasienter hittil i år viser en reduksjon på 9,5 % mot periodebudsjett, men en økning fra i fjor på 1,3 %. Gjennomsnitt liggetid er redusert med 2 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. TSB Aktivitetsveksten akkumulert er på 28,5 % i forhold til periodebudsjett innen polikliniske konsultasjoner, det er en økning på 29,4 % fra samme periode i fjor. Aktivitet per fagbehandler er under forventet nasjonalt nivå på 3 med 2,44 per november, mot 2,29 i fjor. Økningen kommer av nye tiltak innført i år, med fokus på økt behandlingsvolum for denne pasientgruppen. Økningen er likt fordelt mellom fagområdene legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og ordinær TSB poliklinikk. Ingen fristbrudd 4

5 Aktiviteten for liggedøgn hittil i år viser en økning på 2,8 % mot periodebudsjett, og en reduksjon på 2,3 % målt mot i fjor. Antall utskrevet pasienter hittil i år viser en økning på 14,3 % mot periodebudsjett, og en økning fra i fjor på 18,5 %. Gjennomsnitt liggetid er redusert med 6 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. Barne- og ungdomspsykiatri Poliklinisk aktivitet har vær noe lavere enn forventet i november og akkumulert ligger aktiviteten 4,9 % under budsjettert nivå. Dette er samme nivå som etter november i fjor. Grunnen til at aktivitetsmål ikke er nådd akkumulert skyldes blant annet vakanser i terapeutstillinger, høy turnover og noen utfordringer vedrørende registreringspraksis dette også som følge av den høye turnover av ansatte. Aktivitet per fagbehandler er over forventet nasjonalt nivå på 2 med 2,25 per november. Fjorårets nivå etter samme periode var 2,43 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Ingen fristbrudd i november Organisasjon, bemanning og sykefravær Bemanningsutvikling Det er registrert en økning på 50 årsverk hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. All økning er fastlønnede personell. I november måned er forbruket 55 årsverk høyere enn i november måned i fjor. Bemanningsutviklingen følger imidlertid budsjettert nivå med mindre svingninger, estimert overforbruk på 9 årsverk for Graf 3: Utvikling brutto månedsverk 5

6 Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2012 Faktisk 2011 Sykefraværet har vært fallende gjennom året, og i oktober var sykefraværet på budsjettert nivå, 6,5 %. Hittil i år er sykefraværet 6,9 %, som i hovedsak skyldes høyt sykefravær i perioden januar til mars Økonomi Sykehuset Telemark rapporterer et positivt regnskapsresultat på 86 millioner kroner. Oppnådd resultat pr. november er 39 millioner kroner bedre enn periodisert styringsmål. Det oppnås positivt avvik på pasientrelaterte inntekter, i hovedsak ISF som følge av økt DRG-aktivitet. Finanspostene bidrar også positivt til resultatet. Varekostnadene og gjestepasientkostnadene er betydelig høyere enn forventet i år. Inntektstapet for utskrivningsklare pasienter øker i takt med periodisert budsjett, da det er etablert bra rutiner med kommunene, som sikrer at ferdigbehandlede pasientene overføres raskt til kommunene Finansposter og investeringer Likviditetsbeholdningen per var på 59 millioner kroner noe som er 86 millioner Likviditetsbeholdningen per var på 22,5 millioner kroner noe som er 103,8 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene gjelder følgende: Etterslep på investeringer, + 76 millioner kroner Ikke mottatt lån til byggeprosjekt som er stoppet, - 12,5 millioner kroner Driftsresultat ekskl. ISF og avskrivninger, + 25 millioner kroner Budsjettavvik ut over dette skyldes pensjon og endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Estimatet for året viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 73 millioner kroner. De største avvikene gjelder følgende: Lavere investeringer, + 66 millioner kroner Budsjettert lån fra HSØ RHF blir ikke utbetalt, 12,5 millioner kroner Positivt resultat ekskl. avskrivninger, + 30,7 millioner kroner 6

7 Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF, 14,8 millioner kroner (blir oppgjort i 2013 og får positiv likviditetseffekt da) Høyere ISF oppgjør for 2011 enn budsjettert, + 4,7 millioner kroner Siden pensjonspremien nå ligger an til å bli tilnærmet lik pensjonskostnaden vil det ikke bli noen reduksjon i driftskredittrammen. Estimert likviditetsreserve per før kompensasjon for EK-innskudd til KLP er 212 millioner kroner. Graf 4: Likviditet jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense Klinikk kommentarer Avvik Budsjett (000 NOK) Denne periode Resultat Hittil i år Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital klinikk Serviceklinikken Felles - øvrig TOTALT Kirurgisk Klinikk Klinikken rapporterer et negativt driftsresultat på 2,4 millioner kroner. Et stabilt nivå i forhold til de forrige måneder. Derfor er også estimatet for 2012 nedjustert til underkant av minus 3 millioner kroner. Størst negativt utvikling er innenfor varekostnader, mens lønnskostnader er i 7

8 balanse. Aktiviteten ligger noe over budsjett i forhold til DRG (+32) og også over budsjett i forhold til antall polikliniske konsultasjoner (+3.508) Klinikk for medisin Resultatet pr. 11 måneder viser et betydelig negativt budsjettavvik på -11,6 millioner kroner. Regnskapet viser betydelige merkostnader for varekostnader. En stor del av dette avviket (-6 millioner kroner) refererer seg til cytostatika-kostnader. Antall kurer som gis ved STHF er økende, men blir bare delvis finansiert ved høyere ISF-inntekter. Samlede lønnskostnader har overskredet budsjettet med 3%. Noe av denne overskridelsen skyldes utbetaling av hjelpeturnus for LIS- og overleger i sommer. Vikarsenteret belaster lønnsbudsjettet til Medisinsk klinikk med 1,2 millioner kroner over budsjett. Noe av dette skyldes 2 ekstra bemanningskoordinatorer som ikke er budsjettert i 2012 og noe refererer seg til oppstart-/opplæringskostnader. Medisinsk klinikk har også lønnet 3 legestillinger som ikke har vært budsjettert i Inntektene vedr. egenandeler er kr 1,1 millioner kr. høyere enn budsjettert - som en følge av høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert. Medisinsk klinikk rapporterer døgnopphold per 11 måneder. Dette er 200 færre enn budsjettert, men 500 (+4 %) flere enn i fjor. Antall døgnopphold var vist en viss nedadgående tendens i 2012; gjennomsnittlig antall opphold i sep/okt/nov var 1.090, og dette er 120 lavere enn snittet for januar-august. Medisinsk klinikk har hatt høy poliklinisk aktivitet per 11 mndr; konsultasjoner er hele (+6%) høyere enn i fjor. Totalt antall DRG-poeng per 11 mndr. er tilnærmet likt med budsjett og fjoråret. Antall DRGpoeng i november var 145 lavere enn budsjettert som følge av færre utskrevne pasienter enn normalt. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positivt budsjettavvik på 6,0 millioner kroner akkumulert per november. Avviket skyldes i hovedsak ingen gjestepasienter innen barne- og ungdomspsykiatri og ubesatte stillinger ved samme seksjon. Det er også høyere inntekt enn forventet i alle seksjonene, men størst i barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. Den store endringen på 1,0 millioner kroner i fra forrige periode skyldes ingen gjestepasienter, mindreforbruk lønn innen både psykiatri og somatikk, samt en betydelig høyere inntekt enn budsjettert ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. Aktiviteten målt i DRG-poeng har vært under budsjett de siste tre måneder, og aktiviteten ligger nå omtrent på budsjett. Det er sengepostene som har negativt avvik denne perioden, fordelt jevnt på friske nyfødte, nyfødt intensiv og barneavdelingen. Poliklinisk aktivitet har vært høy denne perioden og det er registrert 27 % flere konsultasjoner enn budsjettert innen somatikk. Den polikliniske aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatri har i november vært lavere enn forventet og ligger akkumulert på nivå med fjoråret. Det er et negativt avvik i forholdt til akkumulert budsjett, 4,9. Grunnen til at aktivitetsmål ikke er nådd akkumulert skyldes blant 8

9 annet vakanser i terapeutstillinger, høy turnover og noen utfordringer vedrørende registreringspraksis dette også som følge av den høye turnover av ansatte. Aktivitet per fagbehandler er over forventet nasjonalt nivå på 2 med 2,2 i november. Dette er lavere enn fjorårets nivå ved samme periode som var 2,54 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Det er ingen fristbrudd i noen av seksjonene denne perioden og antall epikriser sendt innen 7 dager er stabil innen psykiatri, mens det har gått noe ned i november innen somatikk. Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et negativt avvik på ca 15,9 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative resultatet er store merkostnader ved innleie av personell og variabel lønn. Sykefravær og vakante stillinger på de store sengeenhetene gir en innsparing i fast lønn, men innsparingen dekker ikke kostnaden ved innleie og overtid etc. Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere i faste stillinger. Kostnader til medikamenter, operasjonsmateriell, forbruksvarer og kjøp av helsetjenester viser også et overforbruk. Resultatet gjenspeiler også økte kostnader i forbindelse med økning i antall dialysepasienter, postbariatrisk kirurgi og cytostatikakurer. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger 40 poeng under budsjettert nivå hittil i år, mens antall døgnopphold er 308 over budsjett. Antall polikliniske konsultasjoner somatikk ligger noe under budsjettert nivå. Psykiatrien rapporterer aktivitet over budsjett for TSB og voksenpsykiatri samlet. Barne- og ungdomspsykiatrien har et lite negativt aktivitetsavvik hittil i år som skyldes vakante fagstillinger. Aktivitet pr. fagstilling viser en liten nedgang i forhold til 2011 for voksenpsykiatri, og er nå på 2,48 konsultasjoner/dag. BUP har 2,11 konsultasjoner/dag. Medisinsk Serviceklinikk Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,93 millioner kroner. Det er høy aktivitet og høye inntekter i klinikken, samt vakante stillinger i noen seksjoner som forklarer det meste av det positive avviket. Internoverføring som følge av merforbruk av interne lab-analyser bidrar også til positivt avvik. Det er nå i orden med kjøring av bkm for radiologi og denne perioden var inntekten høyere enn budsjett. Også for patologi og laboratoriemedisin var det høy inntekt i november. Psykiatrisk Klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på ca 24 millioner kroner som delvis skyldes lavere lønnskostnader grunnet vakante stillinger og stillingsmiks. Gjestepasient- og medikamentkostnader for LAR behandling ligger under forventet nivå og bidrar positivt til resultatet. De polikliniske inntektene ligger under budsjettert nivå. Vakanser i refusjonsberettigede stillinger genererer lønnsinnsparinger som kompenserer tap av polikliniske inntekter. Klinikken har ingen fristbrudd, mens ventetidene for klinikken har økt, spesielt innen DPS områdene. Økningene i ventetider skyldes stor økning i henvisningsmengde. Serviceklinikken 9

10 Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 1,5 millioner kroner, grunnet høyere driftsog vedlikeholdskostnader. Bygg og eiendomsseksjonen har et overforbruk på 2,3 millioner på teknisk drift i sør, men henter inn en del på lavere vann- og avløpskostnader. Hotellseksjonen har pågående prosjekt ved sentrallager, knyttet til revisjon av lager og varedistribusjon. Ved portørtjeneste settes personell inn ved ferie og fravær uten budsjettdekning. Intern klinikkgodkjent ekstra ressursbruk både ved lager og portørtjeneste gir økt kostnadsnivå som konsekvens og negativt avvik i forhold til budsjettet. Medisinsk teknisk avdeling leverer et negativt resultat på 2,1 millioner. Dette er som følge av engangskostnader pga havarier på Notodden og Rjukan som kostet rundt en million, og i tillegg stor økning i forbruk av sensorer til diabetespasienter. Matseksjonen og barnehagen leverer et positivt budsjettavvik. Prehospital Klinikk Prehospital har etter 11 måneder et underskudd på 0,9 millioner kroner. Dette er en liten forverring i forhold til forrige måned, særlig grunnet økte kostnader i pasientreiser og høyere lønnskostnader i ambulanse Vestfold grunnet innføring av nye arbeidstidsordninger. Estimatet for 2012 er 0,5 MNOK men utvikling den siste måned gir grunn til skepsis om dette kan holdes. Øvrige poster Gjestepasientene viser negativt avvik hittil i år. Dette kompenseres av øvrige poster som bidrar positivt til resultatet, blant annet finans, prosjekttilskudd, reduserte forsikringskostnader, bonusutbetalinger og vaskeritjenester. 10

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00) Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 83-2013 Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak 22.11.2013

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Rønning Trykte

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per desember 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 07-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 12.2.2014 Rønning

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 78-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.11.14 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2012 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013 Frøyshov Trykte vedlegg:

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer