Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Adm.direktør Bess M. Beslutningssak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 30-2013 Adm.direktør Bess M. Beslutningssak 03.04.2013"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2012 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Adm.direktør Bess M. Beslutningssak Frøyshov Trykte vedlegg: Årsberetning og årsregnskap 2012 Ingress: I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styre for foretaket behandle og vedta styrets beretning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Årsregnskapet for 2012 bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets beretning sammen med revisors beretning skal sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. STHF sitt regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst sitt årsregnskap. Revisor er invitert til å delta i møtet under behandlingen av denne saken. Forslag til vedtak: 1. Årsberetning for 2012 godkjennes. 2. Styret vedtar årsregnskap for 2012 med noter. Skien, den 20. mars 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1

2 Vurdering Det ble gitt en foreløpig rapportering for 2012 i styremøtet Det er ingen endring i styringsindikatorene bortsett fra at regnskapsresultatet er endret fra 105 til 110 millioner kr. som følge av: - 2,7 millioner kr. redusert pensjonsforpliktelse vedr. særskilte forsikringsordninger for direktører - 1,7 millioner kr. redusert avsetning vedr. Brøytesaken. Høyesterett har avvist anken fra motpart. - 1,0 millioner kr. økte ISF-inntekter vedr. dyre biologiske legemidler pga økt enhetspris Sykehuset Telemark har oppnådd et positivt årsresultat i 2012 på kroner. Oppnådd driftsresultatet på 110 millioner kr. i 2012 skyldes: 36 millioner kr. budsjettert driftsresultat ØLP 30 millioner kr. høyere inntekter ISF-inntekter, poliklinikk, finans 15 millioner kr. fordelte midler fra Helse Sør Øst RHF 24 millioner kr. endring av klassifisering IKT og bygg 5 millioner kr. endringer pensjon, avsetning rettssak, ekstra ISF-inntekter Endringene av klassifisering må sees i sammenheng med aktiverte investeringer i balansen og fremtidige følgekostnader av regional finansierte IKT-investeringer. Årsresultatet i 2011, korrigert for effekt av pensjonsreformen, var 93,9 millioner kr. Resultatutvikling i 2012 Budsjettert driftsresultat i 2012 var 36 millioner kr., utarbeidet i forbindelse med ØLP leveransen Grunnet stor usikkerhet knyttet til mulig tap av ISF-inntekter etter databasesammenslåing, mulig tap av polikliniske inntekter som følge av tekniske endringer ved innføring av elektroniske meldinger til HELFO og innføring av nytt kodeverk for radiologi, samt usikker kostnadsnivå for ferieavviklingen og fremdrift i planlagt vedlikeholdsarbeid, ble prognosen for året opprettholdt til budsjettert nivå på 36 millioner kr. fram til juli Etter en vurdering av resultatutviklingen 1.halvår og med bakgrunn i utsatt oppussing av bygningsmassen i Porsgrunn og utsatt oppgraderinger av bygg disponert av psykiatrien, ble prognosen for året økt til 55 millioner kr. i forbindelse med rapportering av resultater pr. august. Ved rapportering av resultater pr. oktober, ble prognosen for året endret til 65 millioner kr., som følge av tilbakebetalinger av udisponerte ØH-midler og resultatforbedringer i psykiatrien. Risiko ved resultatutviklingen i løpet av høsten 2012 ble i hovedsak knyttet til effekten av DIPSprosjektet. Det har vært usikkerhet i vurderingen av kostnadsnivå og klassifisering av prosjektrelaterte kostnader og avsetningene har variert fra 0,8 millioner kr. til 12 millioner kr. I desember 2012, ble driftsresultatet økt til 105 millioner kr., en forbedring med ca. 40 millioner kr. i forhold til tidligere meldt estimat: 2

3 - 25 millioner kr. endring klassifisering og noen forsinkelser fremdrift vedlikeholdsarbeid - gjelder kostnader DIPS-prosjektet (avklaring av kostnadsnivå og klassifisering) og vedlikeholdsarbeid (endring til påkostning og aktivering i balansen) - 15 millioner kr. mottatte midler fra HSØ I forbindelse med årsoppgjøret ble driftsresultatet fastsatt til 110 millioner kr., en endring på 5 millioner, forklart over. Driftsresultat 2012 Kostnadsveksten har økt mer i 2.halvår 2012, i hovedsak i perioden september-desember, og vises også i utviklingen av klinikkvise resultater, spesielt i somatikken med et samlet negativt budsjettavvik for året som skyldes økte lønnskostnader og høyere pasientrelaterte varekostnader. Økning i behandlingskapasitet for prioriterte pasientgrupper, økte varekostnader for behandling av ressurskrevende pasienter, økte beredskapskostnader og økt kvalitet i behandlingen har generert høyere kostnader og gjennomsnitt årsvekst av bemanningen på 50 årsverk, uten tilsvarende økninger på inntektssiden. Det vurderes at DIPS-prosjektet også har bidratt til økte kostnader i klinikkene. Psykiatrien oppnår omtrent tilsvarende positivt budsjettavvik i 2012, grunnet vakanser, unormalt lave gjestepasientkostnader og utsatt oppgradering av bygg. Sykehuset Telemark oppnår positive regnskapsresultater i 2012, på samme måte som i Regnskap Regnskap Endring 10 SYKEHUSET TELEMARK HF Basisramme ISF dag- og døgnbehandling ISF poliklinisk aktivitet ISF kommunal medfinansiering ISF kostnadskrevende legemidle Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter andre regioner Gjestepasienter konserninterne Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd Raskere ti Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenes Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til akti Innleid arbeidskraft Gjestepasientkostnader konsern Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl. arbeidsgiveravg Off. tilskudd og refusjoner ve Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Årsresultat

4 De aktivitetsbaserte inntektene øker, i hovedsak de polikliniske inntektene radiologi og lab, som viser vekst relatert til nivå 2011, grunnet flere MR-undersøkelser i 2012, dreining mot mer komplekse undersøkelser, nye analyser genetikk og innføring av nytt kodeverk med positiv innvirkning for radiologi. Finanspostene bidrar positivt til driftsresultatet som følge av forsinkelser i utbetalinger investeringer. Likviditet og investeringer Effektuerte og aktiverte investeringer i varige driftsmidler i 2012 var på 53,9 millioner kr., betydelig lavere enn budsjettert. Likviditetsbeholdningen per var på 102,9 millioner kroner noe som er 160,9 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene gjelder følgende: Forbedret driftsresultat i forhold til budsjett: + 74 millioner kroner Etterslep på investeringer: + 72 millioner kroner Ikke mottatt lån til byggeprosjekt som er stoppet: - 12 millioner kroner Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: - 17 millioner kroner Endret ISF-oppgjør 2011 i forhold til budsjett: + 5 millioner kroner Endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld: + 39 millioner kroner Endringene i omløpsmidler og kortsiktig gjeld fra til gjelder mange forhold, de største postene er økt skyldig arbeidsgiveravgift, økt skyldig feriepenger, økning i balanseførte tilskudd og gaver, økt konsernintern leverandørgjeld. Etter korrigering for pensjonsmessige forhold er kredittrammen nå på 206 millioner kroner, likviditetsreserven per er dermed 309 millioner kroner. Driftseffektivitet Underliggende drift viser kostnadsvekst på lønn (delvis økte årsverk og økning variabellønn som følge av økt behandlingskapasitet) og varer (gjestepasienter og pasientrelaterte kostnader i hovedsak kreftkurer). Driftseffektiviteten (netto driftskostnader) sett i forhold til 2011 viser nedadgående trend, en kombinasjon av økte driftskostnader og noe nedgang i aktivitetsrelaterte inntekter. Reduksjon av antall DRG-poeng har sammenheng med overgang til ett institusjonsnummer, som er kompensert med en ekstraordinær inntekt i Aktivitet og økonomi 2011 % 2012 % DRG-poeng somatikk , ,0 Pol.kons. psykiatri , ,0 nominelle tall Driftsinntekter , ,9 Driftskostnader , ,8 4Lønn x.pensjon , ,7

5 Analyse av regnskapsresultater Følgende nøkkeltall er utarbeidet: NØKKELTALL endring endring DRIFTSINNTEKTER 4,6 % 6,3 % Basisramme 6,5 % 6,5 % Aktivitetsbaserte inntekter 0,7 % 5,3 % Øvrige inntekter 2,1 % 8,4 % DRIFTSKOSTNADER 5,7 % 6,2 % Driftskostnader ekskl. avskrivninger og pensjon 5,0 % 5,5 % Lønnskostnader 6,8 % 8,1 % Lønnskostnader ekskl. pensjon 5,2 % 6,2 % Varer og andre driftskostnader 4,7 % 4,5 % Pensjonskostnadene i 2012 har økt med 18,3 % i forhold til Det er aktuarberegninger mottatt fra KLP som er førende for kostnaden. Det oppnås en økning i pasientrelaterte inntekter, i hovedsak ISF som følge av økt DRG-aktivitet. Varekostnadene og gjestepasientkostnadene er betydelig høyere enn forventet i år. Inntektstapet for utskrivningsklare pasienter øker i takt med periodisert budsjett, da det er etablert bra rutiner med kommunene, som sikrer at ferdigbehandlede pasientene overføres raskt til kommunene. Det er registrert en økning på 49 årsverk i 2012 sammenlignet med I desember måned er forbruket 44 årsverk høyere enn i desember måned i fjor. All økning er fastlønnede personell. I forhold til budsjetterte årsverk, har STHF har et overforbruk på 9 årsverk i Nettodriftskostnadene korrigert for effekt av avskrivninger og økte pensjonskostnader øker med 5,5 % i 2012, en endring som sammen med redusert likviditetsbidrag fra driften kan gi konsekvenser for sykehusets bæreevne på sikt. Balanse BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EINDELER Avsetning forpliktelser Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital SUM GJELD og EK Kortsiktig gjeld pr er 565,6 millioner kr. og overstiger omløpsmidlene som er på 251,7 millioner kr. Dette innebærer at deler av foretakets eiendeler er finansiert med kortsiktig gjeld, et forhold som er konsekvens av drifts- og likviditetsmessige underskudd tidligere år. 5

6 Bankbeholdningen på 172,6 millioner kr. består i hovedsak av konsernkonto, 101,5 millioner kr., skattetrekkmidler, 69,7 millioner kr., samt midler på egne konti av mindre beløp (for eksempel kasser). I tillegg disponerer Sykehuset Telemark trekkrettighet på konsernkontoen på 206 millioner kr. Direktørens vurdering I oppdragsdokumentet gis det føringer om økte positive resultater i foretakene for å sikre finansiering til helsefaglige prioriteringer og fremtidige investeringer. Ivaretakelsen av sørge-for ansvaret innafor tilgjengelige ressurser samt strategiske, regionale og nasjonale føringer vil legges til grunn i arbeidet med god økonomistyring og kostnadskontroll fremover. Endringen i kostnadseffektivitet i 2012 vil få full oppmerksomhet i budsjettarbeidet fremover. Det har vært en positiv utvikling på flere av kvalitets- og aktivitetsmålene i sykehuset. Korridorpasienter og fristbrudd er holdt på et lavt nivå og andel epikriser som er ferdig i rett tid øker. De generelle ventetidene er lave, blant de beste i regionen. Det jobbes med kvalitetssikring av tjenestene og tiltak som gir bedre pasientsikkerhet. Sykehuset Telemark tilbyr et godt helsetilbud til lokalbefolkningen i eget opptaksområde og fagmiljøene har god kompetanse til å utføre sørge for -oppgaver og regionale funksjoner for Helse Sør-Øst. Ansatte i helsesektoren forventes å bli en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig for Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på. 6

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer