Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)"

Transkript

1 Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr Pasienten opplever ikke fristbrudd (4%) 85 (2,5%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 80 % 78 % 78 % Årsresultat Budsjettavvik % 60 % 200,00 - (200,00) 106 mill. 69 mill - -22,8 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling feb. '13 5,9 % 5,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Neste måling høst % ingen ny måling 1. Hovedmål 1.1. Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede har økt fra 60 til 68 dager innen somatikk. Psykiatri voksen og TSB har også økt denne perioden fra 51 til 56 psykiatri og fra 26 til 41 TSB. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri er uendret, 45 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd. Det er 85 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i april. 82 i somatikk, ett innen psykiatri voksen, ett innen TSB og ett innen barne- og ungdomspsykiatri. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned og pasienter som har inn innen dato etter fristdato Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Ingen ny måling siden forrige rapportering. Resultatet fra prevalensmålingen av sykehusinfeksjoner gjennomført 13. februar viste 5,3 %. Dette var en bedring i forhold til desember-målingen som viste 9,4 %. Per 1. desember 2012 var insidensandel av postoperative sårinfeksjoner for keisersnitt 5,0 %, for hofteproteser 1,5 %, for kneproteser 3,8 %, for tarminngrep 18,4 % og for galleinngrep 5,7 %. Sykehuset arbeider med ulike tiltak som blant annet: E-læringskurs i opplæring om håndhygiene, gjennomført utrulling av spritdispensere og gjennomføring av tiltakspakker Trygg kirurgi i henhold til pasientsikkerhetskampanjen på alle kirurgiske lokalisasjoner. Det legges vekt på Side 1 av 9

2 holdningsskapende tiltak. Tiltaksplaner er iverksatt og følges opp innenfor keisersnitt og hofteproteser. Infeksjonsforebyggende arbeid vedrørende tarminngrep intensiveres Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Manuell rapportering av indikatoren gir en andel direkte time for sykehuset på 78 % for april. Elektronisk målesystem vil implementeres i forbindelse med nytt pasientsystem, DIPS. Det arbeides med administrative tiltak som blant annet tjenesteplaner for legene som går lengre frem i tid Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 2. Andre styringsparametre (status og tiltak): pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Målet er ikke oppnådd i april og det har vært en nedgang fra forrige periode. Det er 79 % som har fått epikrise sendt ut innen 7 dager innen somatikk og 64 % som har fått epikrise sendt ut innen 7 dager innen psykiatri Det skal normalt ikke være korridorpasienter Målet er ikke oppnådd. Det er en stabil andel korridorpasienter og denne følger jevnt utviklingen i antall døgnopphold. Andel korridorpasienter ligger på samme nivå som fjoråret ved samme periode Øvrige styringsparameter Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall utskrivningsklare pasienter har vært høyere i begynnelsen av året, men viser en fallende trend. Vi forventer at kommunene vil iverksette tiltak for å bedre mottaket av pasienter. Dette på bakgrunn av fjorårets erfaring. Sykehuset har likevel en inntektsprognose som er høyere enn budsjett Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det har ikke vært mulig å rapportere data på denne indikatoren i EPJ som STHF har brukt inntil nylig. DIPS er nå innført (13. mai) og data vil rapporteres så fort de er tilgjengelige. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har ikke vært mulig å rapportere data på denne indikatoren i EPJ som STHF har brukt inntil nylig. DIPS er nå innført (13. mai) og data vil rapporteres så fort de er tilgjengelige. Side 2 av 9

3 3. Driftsposter 3.1. Økonomiske forhold Regnskapsresultatet per 1.tertial viser et overskudd på 3,7 millioner kroner, som er 22,8 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Resultat per 1. tertial er svakere enn periodisert budsjett, men budsjettavviket i april isolert er i balanse. Dette inkluderer imidlertid en inntektsføring av balanseførte midler på 5 millioner kroner. Det er også et høyt periodebudsjett på lønn i april og trenden er dermed ikke like positiv som tallene viser. Den beskjedne utflatingen meldt forrige periode fortsetter og prognosen opprettholdes. Forsinket effekt av innsparingstiltak preger resultatet med høyere kostnader innen overtid og ekstrahjelp, fast lønn og lavere inntekter vedrørende ISF. ISF-inntektene viser et negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og lavere drift i implementeringsperioden av DIPS. Prognosen for året er et underskudd på 25 millioner kroner. Utflatingen i negativ resultatutvikling kan forklares med følgende forhold: Effekten av planlagte innsparingstiltak i klinikkene vil i all hovedsak komme i annet halvår Klinikkene jobber også med identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Stabilitet i lønnskostnader og en nedadgående tendens innen variabellønn. Datagrunnlaget for mai synes å vise et fortsatt positivt budsjettavvik på lønn. Utsatt vedlikehold bygg vil medføre innsparinger tilsvarende 14 millioner kroner. Det er planlagt inntektsføring av balanseførte midler på til sammen 15 millioner kroner Aktivitet Overordnet vurdering av aktivitetsutviklingen hva gjelder DRG-poeng iht. sørge-for ansvaret og forventet aktivitet for året. Totale antall DRG-poeng oppnådd per april (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) ligger 598 poeng (4 %) under periodisert budsjett og 6 % lavere enn samme periode i fjor. Det er de indremedisinske avdelinger, plastikkirurgisk avdeling og Cytostatika-poliklinikken som har hatt størst negativt avvik i forhold til periodisert DRG-budsjett. Med bakgrunn i 1. tertial-resultatene og forventet lavere drift i implementeringsperioden for DIPS, estimeres et negativt årsavvik på ca. 600 poeng. Dette kan imidlertid være noe optimistisk med tanke på usikkerheten knyttet til samhandlingsreformen. DRG-poeng dagbehandling og poliklinikk: Per 4 måneder rapporteres det 128 poeng (-4 %) lavere enn budsjettert. DRG-poeng døgnbehandling: Per 4 måneder 330 poeng (-3 %) lavere enn periodisert budsjett. Total DRG-poeng dag-, poliklinikk og døgnbehandling: Per 4 måneder utgjør til sammen 458 DRG-poeng under periodisert budsjett (-3,2 %). Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRGaktiviteten per 4 måneder i h.h.t. sørge for -ansvaret 785 poeng (5 %) lavere. Dette inkluderer ikke dyre biologiske legemidler. Antall sykehusopphold per 4 måneder er 6,2 % lavere enn samme periode i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien, som særlig i februar og mars har hatt færre Side 3 av 9

4 utskrivninger enn i samme periode i fjor. Beleggsprosenten har også vært lavere i 1. tertial 2013 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Også de kirurgiske avdelingene (-5 %) og barneavdelingen (-13 %) har hatt færre utskrevne pasienter enn i fjor. Antall dagbehandlinger per 4 måneder er 300 (- 4 %) lavere enn i fjor. Spesielt har det vært lavere aktivitet ved Plastikkirurgisk poliklinikk og Cytostatika-poliklinikken antall kjemoterapi-kurer har vært færre enn ved samme tid i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er 800 (- 1,5 %) lavere enn i samme periode i fjor. Dette kan delvis forklares med innføring og tilrettelegging av og opplæring i nytt pasientsystem. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 8,9 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 3,9 %, grunnet vakanser og turnover i terapeutstillinger, samt noe nedgang i produktivitet per terapeut per dag. Aktiviteten på sengepostene viser 4,2 % liggedøgn over periodebudsjett, og 3,4 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå. Dette skyldes reduksjon av antall senger. Voksenpsykiatri Akkumulert etter 4 måneder oppnås det 6,8 % lavere aktivitet målt mot periodebudsjett innen polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten er 1 % lavere i forhold til i fjor. Aktivitet per fagbehandler er 2,43, mot 2,46 i fjor. Ulike tiltak for å øke aktivitet er iverksatt. Ingen fristbrudd. Aktiviteten innen sengepostene hittil i år viser en reduksjon som skyldes lavere antall senger sammenlignet med i fjor. Antall liggedøgn er redusert med 3,3 % og antall utskrevet er redusert med 13,2 %. Gjennomsnitt liggetid er redusert med 2 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. TSB Akkumulert etter 4 måneder oppnås det 15,9 % lavere aktivitet målt mot periodebudsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er 13,7 % lavere i forhold til i fjor. Aktivitet per fagbehandler er 2,18, mot 2,69 i fjor. Nedgangen skyldes stor turnover av erfarne terapeuter. Ingen fristbrudd Barne- og ungdomspsykiatri Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner per april er 5,2 % over periodisert budsjett og 9,2 % høyere enn fjoråret etter samme periode. Dette skyldes flere terapeuter og færre vakante stillinger generelt. Produktiviteten har også økt dette året sammenliknet med samme periode i fjor, og ligger nå på 2,36 konsultasjoner per fagbehandler per dag mot 2,27 i fjor akkumulerte tall. Det er en meget stor henvisningsøkning til barne- og ungdomspsykiatri, 16 % økning for perioden oktober til mars sammenliknet med samme periode i Ett fristbrudd Bemanning Bemanningsforbruket for april er registrert med 10 årsverk lavere enn det reelle forbruket grunnet korreksjon av feilregistrering av lønn i rapporten for mars. Rapportpakka er justert tilsvarende. Gjennomsnittlig forbruk per april er korrekt. Side 4 av 9

5 Antall årsverk hittil i år ligger over tilsvarende periode i fjor og tatt i betraktning negativt avvik på lønnskostnadene er det tegn på forsinkelser i realisering av bemanningsreduksjoner. Internt arbeid for å redusere variabellønn er i fokus og vi ser allerede en nedgang i variable årsverk på 7,5 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det forventes ytterligere effekt i påfølgende perioder. 4. Finansposter 4.1. Samlet likviditetsutvikling Likviditetsbeholdningen per var på 179,1 millioner kroner noe som er 16,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. De største avvikspostene er: - Utsatt kjøp av SAMBA-bygget, + 59,5 millioner kroner - Øvrig etterslep på investeringene, + 7,9 millioner kroner - Negativt driftsresultat, 22,8 millioner kroner - Negativt budsjettavvik ISF-inntekter, + 8,7 millioner kroner (gjøres opp i 2014) - Reduserte avskrivninger, - 0,9 millioner kroner (resultatpost uten kontanteffekt) - Inntektsføring av tilskudd balanseført per , 8,7 millioner kroner (resultatpost uten kontanteffekt) - Øvrige endringer, 26,8, skyldes pensjonspremie og endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld i forhold til periodisert budsjett Den estimerte likviditetsbeholdningen per er 34,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsaklig det negative resultatestimatet på 25 millioner kroner samt planlagt inntektsføring av balanseførte tilskudd mottatt tidligere år på 15 millioner kroner. Det forutsettes at investeringene blir som budsjettert, inkl. kjøp av SAMBA-bygget Investeringer Investeringene ligger 7,9 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, men årsestimatet opprettholdes Salg Ingen salg av betydning 4.4. Øvrige poster Samlet sett er det ingen vesentlige endringer i øvrige poster i forhold til budsjett per april. Årsestimatet på ekstern kortsiktig gjeld er redusert med 15 millioner kroner som følge av planlagt inntektsføring av balanseførte tilskudd. 5. AML Den nedadgående trenden for mars har stoppet opp og det har vært en svak oppgang i antall brudd ved STHF. Brudd på dag-regelen har hatt en svak nedgang, mens de resterende har hatt en svak økning. Totalt er økningen på 32 brudd, tilsvarende 3,8 %. Det er allikevel en samlet reduksjon i antall AML-brudd på 15,5 % fra januar Det er sannsynlig at det blir en ytterligere økning i AML-brudd i forbindelse med oppstart av DIPS. Det har igjen vært et skifte i årsakene til brudd. Det er brudd på overtidsreglene for uka og ukefri som står for hoveddelen av økningen i antall brudd. Det er mange brudd som kan unngås ved bedre planlegging og inngåelse av avtaler. Det er få avtaler som har kommet inn til oss i HR. Side 5 av 9

6 6. Klinikk-kommentarer 6.1 Kirurgisk klinikk Klinikken har et negativt avvik på ca 6,6 millioner kroner. En stans i forverringen i forhold til forrige måned. Stort sett er det den samme utviklingen og grunner som hittil i år (lønnskostnader/ikke innfridd merverdikrav). Det ser sånn ut at akuttmottak/intensiv ikke vil klare sitt merverdikrav for 2013 (6,4 millioner kroner). De andre seksjoner er stort sett i balanse eller pluss. (med unntak av medisinskfaglig seksjon). Det har vært en økning i AML-brudd fra mars til april, men totalen er fortsatt godt lavere enn tallene for januar. Det er brudd på ukereglene og 4-ukers-regelen som øker. 6.2 Medisinsk klinikk Resultatet i 1. tertial 2013 viser et negativt budsjettavvik på -0,3 millioner kroner. April-regnskapet viser tilnærmet økonomisk balanse. Regnskapet viser underforbruk vedrørende varekostnader, men overskridelser vedrørende lønnskostnader. Medisinsk klinikk rapporterer innsparinger vedrørende varekostnader på til sammen 1,8 millioner per 4 måneder. En stor del av disse innsparingene registreres ved Cytostatika-poliklinikken. Aktiviteten her har vært lavere enn budsjettert og lavere enn i fjor. Samlede lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 2,8 millioner kroner (-2,4 %). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene, dialysen og klinikkledelsen (urealisert sparekrav 2013). Antall utskrevne døgnpasienter var 12 % lavere enn budsjettert i 1. tertial, og 9 % lavere enn 1. tertial i fjor. Antall utskrivninger har vist en fallende tendens siden i fjor høst. Antall dagopphold var 375 (- 10 %) lavere enn budsjettert i 1. tertial, men likt med fjoråret. Det er spesielt Medisinsk poliklinikk Moflata som har hatt lavere aktivitet enn forventet. Antall polikliniske konsultasjoner per 4 måneder er (-6 %) lavere enn periodisert budsjett og lavere enn i fjor. Antall DRG-poeng per 4 måneder er 266 lavere enn budsjettert (-5 %). Medisinsk klinikk har hatt en økning i AML-brudd siste måned. Det er ukefri, planlagte timer og helger på rad som står for økningen. 6.3 Barne- og ungdomsklinikken Klinikken ser ut til å ha bremset den negative utviklingen noe denne perioden. Akkumulert negativt avvik er på 2,0 millioner kroner, en forbedring på 0,2 millioner kroner. Dette skyldes merinntekt innen barne- og ungdomspsykiatri og mindrekostnad lønn i samme seksjon, samt et lavere negativt avvik på lønn i de to andre seksjonen. Fremdeles er akkumulert negativt avvik lønn hovedårsaken til klinikkens negative resultat etter april. Det jobbes tett med oppfølging av variabel lønn. Klinikkens innsparingstiltak er avklart og iverksatt, og virkningen av disse vil vises i siste halvår Klinikken opprettholder sin prognose for året på minus 3,3 million kroner. Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert per april ca 100 poeng under budsjett, tilsvarende 10 % og 17 % lavere enn fjoråret etter samme periode. Det er barneavdelingen som står for den største endringen fra i fjor, mens nyfødt intensiv har størst avvik i forhold til budsjett. Poliklinisk aktivitet Side 6 av 9

7 somatikk ligger fremdeles etter planen, men høyere aktivitet enn fjoråret etter samme periode. Innen barne- og ungdomspsykiatri er aktiviteten fremdeles høy. 6,8 % høyere enn akkumulert periodisert budsjett og 10,9 % høyere enn fjoråret. Dette skyldes flere terapeuter og færre vakante stillinger generelt. Produktiviteten har også økt dette året sammenliknet med samme periode i fjor, og ligger nå på 2,68 konsultasjoner per fagbehandler per dag mot 2,39 i fjor akkumulerte tall. Det er en meget stor henvisningsøkning til barne- og ungdomspsykiatri, 16 % økning for perioden oktober til mars sammenliknet med samme periode i Det er tre fristbrudd i klinikken i april. To ved barnepoliklinikken og ett i BUP Porsgrunn. Fristbrudd i psykiatri henger sammen med den store henvisningsøkningen. Andel epikriser sendt innen 7 dager er stabil for barne- og ungdomspsykiatri med en liten økning til 96 %. Barne- og ungdomsmedisin reduserer sin andel epikriser sendt ut innen syv dager til 66 %. Barn og ungdomsklinikken har ikke hatt stort volum på AML-brudd og det har vært en nedgang hver måned fra januar. En veldig god utvikling. 6.4 Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et negativt avvik på ca 2,7 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative resultatet er store merkostnader på overtid og innleie, og det brukes fortsatt vikarbyrå ved noen enheter. Det jobbes med rekruttering av fast personell, og reduksjon av dyre vikarløsninger og overtid. Det er store forventninger til effekt av Brasse-prosjektet i klinikken, og bruk av årsverk følges nøye på seksjons- og enhetsnivå. Kostnader til cytostatika, medisinske forbruksvarer og kjøp av helsetjenester viser også et overforbruk. Deltagelse i DIPS-prosjekter utgjør 0,655 millioner hittil i år. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger 80 poeng over budsjettert nivå hittil i år, og er nokså likt fordelt på Rjukan og Notodden. Psykiatrien rapporterer aktivitet over budsjett for TSB, men negativt avvik for voksenpsykiatri. Barne- og ungdomspsykiatrien har et negativt aktivitetsavvik hittil i år. Klinikken har hatt en svak økning i AML-brudd fra mars, og er nå tilbake på januarnivå. Det har vært en nedgang i antall brudd på overtidsreglene for 4 uker, men økning i helger på rad, planlagte timer og ukefri. 6.5 Medisinsk serviceklinikk Klinikken forbedrer sitt akkumulerte avvik med 0,45 millioner kroner i april. Dette kommer som følge av en inntektsføring av balanseførte midler på 0,5 millioner kroner. Sett bort i fra dette er det omtrent balanse i perioderesultatet april. Faktiske kostnader til lønn er lavere i april enn foregående måneder, men kostnadene vil mest sannsynlig øke noe i mai. Det er overtid og ekstrahjelp som svinger, veldig lavt forbruk kostnadsført i april og desto høyere i mai. Dette henger sammen med ekstrabemanning i forhold til DIPS-opplæring og innkjøring. Akkumulert merforbruk lønn i radiologisk seksjon forklarer fremdeles store deler av klinikkens negative avvik. Deler av merforbruket på lønn i radiologisk seksjon er også engangsforhold, samt krav Side 7 av 9

8 om økt tilstedeværelse for radiologer som følge av utdanningskapasitet. Det er fremdeles stram fokus på lønn i seksjonene. Klinikken opprettholder prognose for året på minus 1 million kroner. Aktiviteten har vært høy i alle seksjoner i april. Det har i årets tre første måneder vært lavere ekstern poliklinikk røntgen enn budsjett, men det viser en forbedring i april. Inntektene er akkumulert noe bak forventet innen radiologi, men omtrent i balanse denne perioden. Inntekt er i balanse akkumulert i de andre seksjonene. Det forventes fremdeles et inntektsresultat i balanse ved årets slutt totalt i klinikken. Innsparingstiltakene som klinikken har innarbeidet i budsjett 2013 er i hovedsak løst når det gjelder første runde. Runde to av innsparingstiltakene er også løst, men deler av dette får ikke virkning før annet halvår. Det har vært en økning i AML-brudd fra mars, flere brudd på dag reglene og på ukefri. 6.6 Psykiatrisk klinikk Klinikken har per 4 måneder et positivt budsjettavvik på 4,7 millioner kroner som skyldes lavere lønnskostnader på bakgrunn av vakanser, samt lavere varekostnader. De polikliniske inntektene ligger under budsjettert nivå (0,4 millioner kroner) og blir kompensert av vakanser i refusjonsberettigede stillinger som genererer lønnsinnsparinger. Bruttomånedsverk viser en vridning fra variabel lønn til fast lønn, forbruket er noe lavere sammenlignet med i fjor, trenden opprettholdes i mai. Oppnådd poliklinisk aktivitet hittil i år viser 15 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett. Aktiviteten hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en nedgang på 8 %, grunnet vakanser og turnover i terapeutstillinger, samt noe nedgang i produktivitet per terapeut per dag. Aktiviteten på sengepostene viser 8,0 % liggedøgn over periodebudsjett, men på samme nivå som i fjor. Klinikken har ingen fristbrudd og ventetidene for klinikken er noe høyere sammenlignet med i fjor, spesielt innen DPS området. Klinikken har innfridd effektiviseringskrav 1, og arbeider med å realisere krav 2, kravet innfris innen utgangen av året. Effektiviseringskrav 2 har som utgangspunkt å legge til rette for endringer i tråd med regionale føringer (fra døgn til dag) som vil redusere bemanningen og driftskostnadene. Det har vært en god reduksjon i antall AML-brudd etter oppgang fra februar til mars. Det er reduksjon i brudd på dag regelen og helger på rad som bidrar sterkest. 6.7 Prehospital Klinikken har et negativt avvik på ca 0,5 millioner kroner. Mest på grunn av lønnkostnader i ambulanseseksjonen, men også nye tiltak i privat ambulanse. Samtidig har klinikken ikke realisert merverdikrav enda. Prognosen til klinikken for 2013 er allikevel et resultat i balanse. Det har vært en nedgang i antall AML-brudd fra mars til april etter økning i de to foregående månedene. Det er nå samme nivå som januar. Side 8 av 9

9 6.8 Serviceklinikken Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 2,4 millioner kroner. En forbedring av resultatet med 1,1 millioner kroner fra forrige måned, og mye av dette skyldes store månedlige variasjoner i drift og vedlikehold innenfor bygg og eiendom. Hovedutfordringen til klinikken er sentrallageret hvor systemsvikt og manglende service fra Sykehuspartner fører til en stor ekstrabelastning og store innleiekostnader for å opprettholde leveransene på samme nivå. Prognosen for året er budsjettbalanse. Serviceklinikken har hatt en økning i AML-brudd siste måned etter å ha hatt god nedgang fra januar. Side 9 av 9

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 83-2013 Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak 22.11.2013

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per desember 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 07-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 12.2.2014 Rønning

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 78-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.11.14 Rønning Trykte

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Rønning Trykte

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 4-2016 Økonomidirektør Tom Helge Orienteringssak

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015 Vedlegg 2 3. tertial 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer