Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Orientering Rønning Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per mai 2014 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for mai 2014 vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporten per mai 2014 til orientering. Skien, 16. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 11

2 Sykehuset Telemark HF Periode: mai 2014 Perioden har vært preget av arbeid med interne rutiner for håndtering av ventelister og oppfølging av innsparingstiltak i klinikkene. Kostnadene for gjestepasienter, TNF-hemmere og biologiske legemidler har økt og bidratt til forverring av driftsresultatet. Ventelister og fristbrudd Gjennomsnitt ventetid, antall fristbrudd ventende og antall pasienter på venteliste viser nedadgående trend og dette vil i en periode vises som økt andel fristbrudd for avviklende pasienter. Klinikkene jobber aktivt med endringer av interne rutiner og optimalisering av pasientflyt med formål om redusert andel fristbrudd. Det gjennomføres workshop for kartlegging av flaskehalser, identifisering av løsninger for optimalisering av arbeidsprosesser og god håndtering av henvisninger. Det er utarbeidet tiltakspakker for prioriterte spesialiteter og pasientgrupper, nevrologi, mage-tarm og kirurgiske poliklinikker. Handlingsplanene omfatter: - forbedring av pre-operativ klargjøringsprosess for elektive inngrep - innføring av Lean tavler, aktiv bruk av kirurgisk dashboard - vurdering av kompetansebruk til kontrollpasienter - optimal sommerferieavvikling - midlertidig økt kapasitet ved innleie av spesialister - kveldspoliklinikk - minimum 4 måneders fremrulling av legenes arbeidsplaner Regnskapsresultat og prognose for året Regnskapsresultatet akkumulert etter mai er 3,4 millioner kroner, som er 31,1 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring fra forrige periode, noe som skyldes høye driftskostnader som følge av ressurskrevende pasienter samt høye kostnader for gjestepasienter. Volumet for TNF-hemmere, biologiske legemidler og kreftmidler viser en økende trend og påvirker driftsresultatet negativt. Prognosen for året opprettholdes til balanse, 25 millioner kroner svakere enn budsjettert. Det forventes at effektiviseringstiltakene i klinikkene vil bedre ressursutnyttelsen av kapasitet ut året og vil korrigere driftsresultatet i ønsket retning. Side 2 av 11

3 Hovedmål: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd mai (4%) 225 (9,5%) 380 (18,8%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 58 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. 3,4 mill. -31,1 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling mai ,9 % 5,5 % 4,4 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Neste måling høst % 79 % 79 % 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 63,9 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 46,2 dager og TSB hadde ventetid på 25,6 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 54,3 dager. Gjennomsnitt for STHF samlet var for mai 63,2 dager og 67,2 dager hittil i år. Ventetiden har økt noe for alle fagområder med unntak av barne- og ungdomspsykiatri. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt med å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i mai på Dette er en fortsettelse på nedgangen gjennom hele året, til sammen 11 % reduksjon fra årsslutt Det er også fall i antall langtidsventere, både over tre måneder og et år. Høyt antall langtidsventere ses hovedsakelig innen plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadministrative rutiner. 2. Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd, andel fristbrudd var 18,8 % (avviklede) i mai. Dette er en økning fra forrige periode og er på nivå med januar i år. Det er 380 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i mai, alle innen somatikk. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. 3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen den 21. mai var 4,4 %. Noen enheter/seksjoner har ikke registrert tall ved denne målingen, slik at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Sannsynligvis ligger det reelle tallet noe lavere. Neste måling vil foregå i september. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av Side 3 av 11

4 sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 58 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Klinikkene har ligget på et jevnt nivå gjennom året. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Andre styringsparametre: Korridorpasienter Målet er ikke innfridd. Det er registrert 207 korridorpasienter i mai. Dette er imidlertid fortsatt en reduksjon fra foregående perioder. Dette gir en andel på 1,8 % av totalt antall liggedøgn. Andelen har gått ned fra 2,1 % i april, 2,8 % i mars og 2,4 % i februar. Det er medisinsk klinikk som har flest korridorpasienter med mellom 60 % og 70 %. Kirurgisk klinikk ligger på omtrent 20 %. Fordelingen ligger hittil jevnt gjennom året. Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i mai 28. Dette er en økning fra forrige periode, og på nivå med februar. Lav liggetid gir en andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk på 0,9 %. Dette er en nedgang fra foregående måneder. Det er ingen utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i mai. Hovedårsaken til at det er utskrivningsklare pasienter ved sykehuset er mangel på riktig tilbud fra kommunene. Dette gjelder både somatikk, hovedsakelig medisinsk klinikk og psykiatri. Det samarbeides med kommunene for å gi pasientene det beste tilbudet. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført I mai var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 3,0 dager henvisninger ble vurdert, hvorav innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden har gått noe ned fra forrige måned og andel vurdert innen 10 dager har økt. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse innebærer også fokus på vurderingstid. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav legedokumenter og sykepleierdokumenter. Det er 31 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall åpne dokumenter har sunket med 6,5 % fra forrige periode. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det er pasienter som har åpen periode og ikke ny kontakt. Herav registrert etter innføring av DIPS. Dette er en økning på 6 % i forhold til foregående periode. Side 4 av 11

5 Etablering av Ø-hjelp plasser i kommuner Kommune Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer Skien Nome 9 i drift Siljan Bamble 2 i drift Bø Sauherad 2 i drift Notodden Hjartdal 2 i drift+ 4 mulighetfor kjøpe av STHF Tinn 2 i drift - kjøpes av STHF Vinje i drift - samarbeid m Tokke 2 Tokke i drift - samarbeid m Vinje Kragerø 0 Avventer utviklingsplanen STHF Drangedal 0 Avventer utviklingsplanen STHF Seljord 0 Planlegger oppstart i september '14 Kviteseid 0 Planlegger oppstart i september '14 Porsgrunn 0 Godkjent søknad om etablering av 5 senger. Oppstart etter sommeren. Fyresdal 0 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Nissedal 0 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 9 kommuner, i alt 12,8 millioner kroner. Tilskuddene gjelder hele I regnskapet er det periodisert slik at kostnaden per mai er lik budsjettet på 7,9 millioner kroner. Regnskap pr. mai driftsposter, likviditet og investeringer Regnskapsresultatet akkumulert etter mai er 3,4 millioner kroner, som er 31,1 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring fra forrige periode, som skyldes høye pasientrelaterte kostnader, varer og variabel lønn. Regnskapsresultatene per klinikk, hensyntatt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Avvik per mai ISF avvik per mai SUM Kir Med BUK R/N MSK PK Prehospital Serviceklinik Administrasj Gjestepasien Felles SUM Side 5 av 11

6 Akkumulerte driftsinntekter er ca. 10 millioner kroner lavere enn budsjettet. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger under forventet nivå, som konsekvens av færre pasienter enn forutsatt i budsjettet og noe lavere pasienttyngde / DRG-indeks. Akkumulerte driftskostnader er ca. 22 millioner kroner høyere enn forventet, som følge av høye lønnskostnader, varekostnader og konserninterne gjestepasientkostnader. Varekostnadene påvirkes av økt volum for behandling med TNF-hemmere og biologiske legemidler. Klinikkene jobber med implementering av årets innsparingstiltak, men prosessen tar lengre tid enn opprinnelig planlagt. Kostnadene til innleid arbeidskraft øker ved sengepostene med ledige stillinger og høy sykefravær. Resultatutviklingen følges tettere opp internt og klinikkene jobber med strakstiltak for å begrense det negative budsjettavviket. Kostnadsutviklingen hittil i år viser økt volum av Telemarkspasienter med behandling ved andre institusjoner og vil bidra negativt til årsresultatet. Prognosen for året opprettholdes til balanse, 25 millioner kroner svakere enn budsjettert. Det jobbes med effektiviseringstiltak i klinikkene og endringer for å bedre ressursutnyttelsen av tilgjengelig kapasitet. Likviditet Likviditetsbeholdningen per var på 151 millioner kroner noe som er 7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Negativt resultat blir oppveid av etterslep på investeringene. Avviket skyldes bl.a. endringer kortsiktig gjeld som følge av at leverandørgjelden er lavere enn budsjettert. Estimert likviditetsbeholdning er 20 millioner kroner lavere enn budsjettert som følge av negativt resultatestimat korrigert for ISF oppgjør for 2013 og Investeringer Etterslepet på investeringer skyldes utsatt oppstart for enkelte planlagte aktiviteter. Det vurderes at investeringene vil følge den planlagte fremdriften på årsbasis. Side 6 av 11

7 Aktivitet Somatikk Antall DRG-poeng akkumulert per 5 måneder (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var 567 poeng lavere enn budsjettert og 132 poeng lavere enn i fjor. Ved de indremedisinske fagene har det per 5 måneder vært utskrevet omtrent like mange pasienter som planlagt. Det har vært relativt høyt belegg ved de medisinske sengepostene i mai. Nærmere 40 % av det totale negative DRG-avviket har oppstått innen gastrokirurgi. Klinikken har iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen på operasjon. Det har vært høy aktivitet innen pediatri også denne måneden, målt i antall døgnopphold. Antall registrerte DRG-poeng er noe lavere hovedsakelig innen nyfødt medisin. Noe av årsaken til nedgang i DRG er at pasientene har mindre kompliserte diagnoser. Dette støttes opp av kortere gjennomsnittlig liggetid og en lavere DRG-indeks. Sistnevnte er noe tidlig å konkludere med siden kodingen for mai ikke er fullstendig. Innen ortopedi på Notodden er aktiviteten lavere enn budsjettert. Nær 30 % av det totalt DRG-avviket skyldes dette. Hovedårsaken er manglende pasientgrunnlag. Det jobbes med å få til et samarbeid med Kirurgisk klinikk for å avhjelpe ventelistene i Skien. Antall sykehusopphold har vært 5 % lavere enn budsjettert per 5 måneder, og 4 % lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er per 5 måneder helt likt med periodisert budsjett og 5 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold er helt likt med periodisert budsjett, men 6 % høyere enn i samme periode i fjor. Med bakgrunn i 5 måneders-resultatene estimeres et negativt årsavvik på 600 DRG-poeng i h.h.t. sørgefor ansvaret. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per mai viser 10 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett, men ligger 1 % over fjoråret. Hovedårsaken til lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri hittil i år er 2,3 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Innenfor TSB er aktiviteten på 1,9 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Produktiviteten er litt lavere sammenlignet med fjoråret etter samme periode. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengepostene er som budsjettert, og 13 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av prosjekt døgn til dag ved DPS Nedre Telemark. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert per mai 2014 er 11 % lavere enn budsjett og 8,4 % lavere enn etter samme periode i fjor. Den lave aktiviteten skyldes høyt sykefravær og vakante stillinger. Det jobbes med tiltak for å besette terapeutstillinger, men rekrutteringen er utfordrende innen de nødvendige fagstillingene, spesielt i vikariater som følge av sykefravær. Registrert produktivitet er på 2,16 konsultasjoner per fagbehandler per dag akkumulert etter mai, en liten økning fra forrige periode og omtrent som budsjettert. Dette er imidlertid litt lavere enn fjoråret etter samme periode. Side 7 av 11

8 Bemanning Sykehuset rapporterer et forbruk på brutto månedsverk per mai 2014, fordelt på 194 variable og fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i 2013, vises det en nedgang på 6 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra Vestre Viken, er den reelle nedgangen 17 årsverk. Nedgangen skyldes i hovedsak færre variable månedsverk som går ned med 6,7 %. I april måned ble 24 årsverk fra Vestre Viken ambulanse overført til STHF, noe som vil påvirke bemanningen med 18 årsverk på årsbasis. Det vurderes at antall årsverk vil ligge på 3107 i år. Det er en økning på 55 i forhold til årsbudsjettet, herav 18 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenheng med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som vil ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet for april måned ligger på 5,5 %, en nedgang på 1,2 % - poeng fra forrige måned. Sykefraværet er 0,7 % - poeng lavere sammenlignet med samme periode tid i fjor. Klinikk-kommentarer Kirurgisk klinikk Resultatet per mai 2014 viser et negativt budsjettavvik på 5,9 millioner kroner. I perioden var avviket -2,2 millioner kroner. Merverdikrav er 8,2 millioner, det vil si at ca. 28 % av merverdikravet er innfridd hittil i år. Negativt avvik kan i hovedsak forklares med merforbruk varekost på fertilitetsklinikken og variabel lønn i medisinskfaglig seksjon. Ved utgangen av mai hadde klinikken produsert DRG-poeng, 474 poeng færre enn budsjett, men 236 poeng mer enn samme tidsrom i fjor. I mai måned var produksjonen poeng, 133 poeng færre enn budsjett, men 166 poeng mer enn mai I mai gjennomførte klinikken 977 døgnopphold, 475 dagopphold og 6124 polikliniske konsultasjoner. Dette er 133 færre døgnopphold, 43 færre daginngrep og 141 færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall brutto månedsverk per mai er 701. Dette er 23 årsverk mer enn budsjett og 15 mer enn på samme tid i fjor. Medisinsk klinikk Resultatet per 5 måneder viser et økonomisk positivt budsjettavvik på 1,1 millioner kroner. Lønnskostnadene viser en overskridelse på 1,0 millioner kroner. Det registreres betydelig lønnsavvik (i forhold til budsjett) ved legegruppe blod/kreft, legegruppe nevrologi og sengeenhet 3. etg. Varekostnadene har hittil i år vært i tråd med budsjett. Det er en viss risiko knyttet til kostnadene vedrørende medikamentell kreftbehandling ved Medisinsk poliklinikk. Medikamentkostnadene her er 1 millioner kroner høyere enn budsjettert per 5 måneder og har vist en økende tendens siden i fjor høst etter at kostnadene per kur var relativt sett lave i 2012 og Antall DRG-poeng ved Medisinsk klinikk per 5 måneder har vært 261 poeng (-4 %) lavere enn budsjettert. Med 50 % enhetspris kr ,- tilsvarer dette -5,3 millioner kroner. Kvalitetsarbeidet i forbindelse med Side 8 av 11

9 lukking av 1. tertial pasientfil har gitt en positiv effekt på om lag 200 DRG-poeng i forhold til hva som tidligere er bokført av ISF-inntekter vedrørende Medisinsk klinikk. Ved Medisinsk klinikk har det per 5 måneder vært utskrevet omtrent like mange døgn-pasienter som planlagt, men 300 (6 %) færre enn tilsvarende periode i fjor. Det har vært relativt høyt belegg ved de medisinske sengepostene i mai. Antall dagopphold var per 5 måneder. Dette er moderat svakere enn budsjettert, men 6 % høyere enn i fjor. Antall ISF-givende polikliniske konsultasjoner var per 5 måneder, noe som er 3 % høyere enn budsjett og fjoråret. Mai måned i fjor var imidlertid preget av lav aktivitet på grunn av opplæringsperiode i forbindelse med oppstart av nytt pasientadministrativt system. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 2,1 millioner kroner etter mai. Avviket skyldes fremdeles mindreforbruk på lønn i hele klinikken, men det er kun habiliteringsseksjonen som bidrar ytterligere til positivt avvik denne perioden. Dette skyldes rekrutteringsutfordringer som anses løst fra juni. Antall bruttomånedsverk har økt også i mai og juni. Det registreres et merforbruk på lønn innen barne- og ungdomsmedisin i perioden, hovedsakelig innen nyfødt intensiv. Det har vært høyt antall pasienter de siste periodene og dette fortsetter å presse opp lønnskostnaden. Vakante stillinger er årsaken til mindreforbruk lønn innen barne- og ungdomspsykiatri. Rekrutteringsprosessen innen barne- og ungdomspsykiatri er i gang, men det er utfordrende å finne personer innen de fagområdene som er ønskelige. Det er i tillegg høyt sykefravær i seksjonen. Rekrutterings- og sykefraværsutfordringene innen barne- og ungdomspsykiatri vises i lavere poliklinisk aktivitet målt i antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner er ca. 8 % lavere enn budsjett og 10 % lavere enn etter samme periode i fjor. Polikliniske inntekter innen barne- og ungdomspsykiatri er imidlertid omtrent som budsjettert. Dette skyldes at gjennomsnittsrefusjon per konsultasjon er høyere enn fjoråret. Somatisk aktivitet, målt i antall DRG-poeng ligger akkumulert etter mai fortsatt over budsjettert nivå. Det har imidlertid vært en nedgang fra forrige periodes nivå, hovedsakelig innen nyfødtmedisin. DRG-budsjett er likevel oppnådd i denne enheten. Noe av årsaken til nedgang i DRG er at pasientene har mindre kompliserte diagnoser. Dette støttes opp av kortere gjennomsnitts liggetid og en lavere drg-indeks. Sistnevnte er noe tidlig å konkludere med siden kodingen for perioden ikke er fullstendig. Klinikk Rjukan /Notodden Klinikken har et budsjettavvik på -3,3 millioner kroner i mai. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på variabel lønn og intern husleie. Uløst utfordring er på -2,4 millioner til og med mai. Kostnad til medikamenter og cytostatika viser et avvik på -0,8 millioner. Kjøp av helsetjenester har et avvik på -0,2 millioner kroner. Dette er etterslep fra Polikliniske inntekter har et avvik på 0,2 per mai. Poliklinisk aktivitet somatikk er 5 % høyere enn budsjett, og 4 % høyere enn samme periode i fjor. DRGpoeng viser 163 poeng lavere enn budsjett, og 166 poeng lavere enn samme periode i fjor. Dette er en tilbakegang fra mars med 22 poeng. Antall døgnopphold har et positivt avvik på 70 i forhold til budsjett, og 32 i forhold til samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -1,8 % i forhold til budsjett, og 3,1 % i forhold til samme periode i fjor. TSB har en poliklinisk aktivitet på -28,1 % i forhold til budsjett, og -4,0 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -16,7 % i forhold til budsjett, og -6,7 % i forhold til samme periode i fjor. Det store avviket i psykiatrien kan ha sammenheng med bruk av feil DIPS-rapport i Det jobbes fortsatt med å finne riktig rapport som viser korrekt aktivitet per fagområde. Det jobbes også med å følge Side 9 av 11

10 opp aktivitet per fagstilling innen den enkelte enhet. Det er et eget oppfølgingssystem for dette som er utviklet i klinikken. Brutto månedsverk til og med mai er 389. For samme periode i fjor var forbruket på 385. Til og med juni er det brukt 390 månedsverk. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,5 millioner kroner. Polikliniske inntekter er fortsatt høye, men lavere enn i april. Denne mindreinntekten sammen med fortsatt høye varekostnader forklarer endringen i negativ retning denne perioden. Det har også vært en økning i bruk av overtid og ekstrahjelp, men dette blir kompensert av mindreforbruk fastlønn og økte refusjoner fra NAV. Kostnaden til lønn totalt er omtrent i balanse (1,4 % lavere enn budsjett). Utsatte ansettelser og ikke bruk av vikariater gjøres for å bufre utsatte effektiviseringstiltak lagt inn i budsjett. Disse engangstiltakene har positiv effekt på driftsregnskapet, men det skaper utfordringer i arbeidsmiljøet. Gjennom sommeren forventes det også AML-brudd som følge av dette. Bruttomånedsverk har gått ytterligere ned innen variabel lønn og det er seksjon for laboratoriemedisin som har vakante stillinger. Det er fortsatt høyt forbruk av plasmaprodukter i sykehusets øvrige klinikker. Per mai ligger denne kostnaden 0,75 millioner kroner over budsjett. Dette er kostnader hverken MSK eller rekvirerende klinikker kan påvirke og det kan synes at det er en endring mot at hver pasient trenger mer plasmaprodukt enn tidligere. Klinikken har innarbeidet innsparingstiltak i budsjettet for året. Disse er ikke i rute som følge av utsettelsen av utviklingsplanen og vil utgjøre en utfordring for klinikken inneværende år. Det er satt i verk og vil bli satt i verk tiltak for å løse disse utfordringene, men klinikken vil ikke komme helt i mål med dette i Fra 2015 anses utfordringene for å være løst med fullårsvirkning. Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikk rapporterer et budsjettavvik på - 2,4 millioner kroner per mai. Dette er en endring på - 0,3 millioner fra forrige måned. Klinikken har lavere lønnskostnader som skyldes ubesatte stillinger, men det ligger en høy merkostnad på innleid legeressurs. Polikliniske inntekter har et budsjettavvik på - 2,3 millioner kroner, men med et positivt avvik på tilskudd gir et samlet budsjettavvik på inntekter på 2,0 millioner kroner. Alle planlagte tiltak for 2014 er nå iverksatte. Resten av avviket legges i risikoen som ligger inne i årets budsjettrammer. Den polikliniske aktiviteten målt opp mot HSØ-budsjettet ligger 10,6 % lavere enn periodisert budsjett hittil. Avviket er noe høyere innenfor voksenpsykiatri enn RUS/TSB. I mai måned er oppnådd poliklinisk aktivitet 18 % lavere behandlingsvolum enn budsjett, fordelt mellom VOP og RUS/TSB på henholdsvis -21 % og -10 %. Aktiviteten målt mot samme periode hittil i fjor viser en vekst på 2,1 %. Klinikken har et bemanningsforbruk hittil i år på 486 årsverk og ligger 24 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Prehospital klinikk Resultatet etter mai 2014 viser et negativt budsjettavvik på 1,67 millioner kroner. Resultatet er etter inntektsføring av underskuddsdeling med SIV, resultat før fordelingen er på -3,3 MNOK. Dette er en vesentlig forverring i forhold til forrige måned. Side 10 av 11

11 Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 3,6 millioner kroner. Avviket er størst innen pasientreiser og klinikkledelse. Merforbruket er delvis kompensert av inntekter over budsjett, særlig innen pasientreiser. Serviceklinikken Klinikken har per mai 2014 et negativt budsjettavvik på 1,9 millioner kroner. Dette er en forbedring på rundt 0,2 millioner kroner i forhold til forrige måned. Klinikkens hovedavvik er i matseksjonen, hovedsakelig på grunn av inntektssvikt med samtidig uforandret kostnadsnivå. Klinikken har imidlertid et positivt akkumulert avvik på lønn. Forbrukte brutto-årsverk uten eksternt innleie er 6 månedsverk under budsjettet, til tross for et sykefravær på 8 %. Side 11 av 11

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport oktober 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 78-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.11.14 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 3.2.2015 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 3. tertial 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 6-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00)

Mål. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 85 (2,5%) 100 % 80 % 60 % 200,00. Årsresultat Budsjettavvik (200,00) Sykehuset Telemark HF april 2013: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Utvikling siste Status Resultat Mål 12 mnd 2012 apr.13 100 60 60 68-200 100 Pasienten

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per desember 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 07-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 12.2.2014 Rønning

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per oktober 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 83-2013 Dana Tønnessen, økonomisjef Orienteringssak 22.11.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 4-2016 Økonomidirektør Tom Helge Orienteringssak

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer