Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer 9. Annet 2

3 Oppsummering desember 2013 Aktivitet itet - somatikk Antall DRG-poeng ligger over budsjetterte DRG-poeng ihht sørge for -ansvaret, men under forventet antall DRG-poeng totalt inkludert i andre inntekter Reduksjon i DRG-poeng fra 2012 til 2013 Antall utskrevne døgnpasienter i 2013 ligger over nivået Reduksjon i antall liggedøgn fra 2012 til 2013 Polikliniske konsultasjoner - psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske i k konsultasjoner innen psykisk k helsevern og TSB ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i desember er 1,7 prosent Bemanning Bemanningstallet for desember måned isolert ligger lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden Lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi Pr desember viser regnskapet et positivt resultat med 177,7 mill kr som er 91,2 mill kr bedre enn budsjett. 3

4 Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2012 Status i år Hovedmål Mål 12 mnd løpende gjennomsnitt 100 SI samlet 62, Somatikk 62, Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < ,9 100 PHV barn og unge 0 48,5 100 TSB 0 44,1 5,0 % SI samlet 0,0 % 2,7 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % Somatikk 2,8 % 0,0 % 20 % PHV voksen 0 % 0 % 4,7 % 20 % PHV barn og unge 0 % 5,3 % 10 % TSB 0 % 2,3 % 2,00 % Somatikk 0,8 % 0,00 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 2 % PHV 0,0 % 3 % 4

5 Hovedmål - kvalitet Hovedmål Mål Utvikling fra mnd løpende 100 % Somatikk 87,0 % 0 % Status i år gjennomsnitt 100,0 % PHV voksen 74,8 % 0,0 % Epikrisetid < 7 dager 100 % 100,0 % PHV barn og unge 90,2 % 0,0 % 100,0 % TSB 74,6 % 00% 0,0 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% 3,5 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100,0 % 100 % 55,9 % 0,0 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises budsjett og avvik pr mnd og akkumulert til nå i år, kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjettavvik =

6 Nøkkeltall pr divisjon -desember ål M anning Bem Hovedmål per divisjon nøkkeltall desember Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab- Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 1,7 % 1,2 % 2,5 % 3,7 % 0,8 % 0,0 % Adlfitb Andel fristbrudd ddphv voksen 47% 4,7 Andel fristbrudd PHV barn og unge 4,6 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 51 % 37 % 66 % 22 % 69 % 63 % 66 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 44 Ventetid PHV barn og unge 39 Ventetid TSB 28 Epikrisetid 83 % 86 % 92 % 68 % 77 % 86 % 90 % Korridorpasienter 0,2 % 1,1 % 2,1 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % Sykefravær i % hiå (tom. oktober) 6,0 % 7,6 % 7,3 % 7,7 % 5,8 % 5,5 % 8,4 % 8,9 % 6,3 % 5,6 % 4,1 % - Gj.snitt forbruk bemanning hiå november Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ

7 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i desember er 56 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 56 dager og for voksenpsykiatri 44 dager. Ventetid for TSB i desember var på 28 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter er i desember på1,87 % for SI samlet. Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme o e og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet et på det pågående arbeidet for å redusere e andelen ytterligere utover i Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 0,9 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i desember. Dette er noe høyere nivå enn tidligere i år. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 7

8 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I desember ble 86 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 69 %, barnepsykiatri 90,5% og rus 80%. Dette har vært stabilt gjennom Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende i d direktør og divisjonsdirektørene. i Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for desember er 54%. Andelen er uendret gjennom året. Indikatoren viser mottatte henvisninger som er vurdert (med og uten rett), og hvor det er besluttet at pasienten skal tilbys undersøkelse/behandling ved sykehuset. Pasienten skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp innen 7 dager for å inngå i måleindikatoren. Det er nå utarbeidet rapporter som viser oversikt over antall dager mellom mottatt henvisning i og antall dager til tidspunkt for behandling og brev er sendt. Dette følges opp i det videre arbeidet. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset Innlandet har i 2013 hatt stor fokus på tilpasning av driften til rammene for å skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. Etter utgangen av desember har SI et foreløpig positivt resultat (midler til investeringer) på 177,7 mill kr. Se utfyllende kommentarer under økonomi nedenfor. 8

9 Aktivitet I Antall pasienter Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Avvik i avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2012 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,4 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,6 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,90 9% ,90 9% ,0 0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,4 % ,3 % VoP Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,2 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,5 % ,8 % Antall oppholdsdager d dagbehandling dl ,0 % ,3 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,1 % ,3 % BUP Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,7 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,0 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,8 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,2 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,6 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % ,4 % 9

10 Aktivitet II DRG-poeng totaltt Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2012 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Endring Budsjettavvik % Estimat Avvik % HiÅ % DRG poeng pasientbehandling Døgnbehandling g ,3% ,3% ,6%, Dagbehandling ,8% ,8% ,9% Poliklinisk virksomhet ,0% ,0% ,1% Totalt antall DRG poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,3% ,3% ,8% DRG poeng biologiske legemidler "Sørge for" ansvaret ,5% ,5% ,0% Totalt antall DRG poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for" ansvaret ,5% ,5% ,7% DRG-aktiviteten i budsjettet 2013 følger fastsatt nivå fra HSØ. Dette er for lavt i forhold til det faktiske aktivitetsnivået i 2012 og ventet aktivitet i Differansen mellom tildelt ISF-ramme og reelt planlagt nivå er lagt under posten andre inntekter i budsjettet. I 2013 ligger aktiviteten 273 Drg poeng (foreløpig tall) over plantall (døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for"). Tar en hensyn til ventet økt aktivitet som er budsjettert under andre inntekter ligger SI ca 2617 DRG poeng under akkumulert ventet produksjon. Foretaket har produsert 1699 færre DRG-poeng sammenlignet med

11 Aktivitet III Aktivitet utført i eget helseforetak - sørge for ansvaret DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Radetiketter 2012 Budsjett 2013 Endring Endring % Budsjett avvik B01 Elverum Hamar ,1 % 348 1,0 % B02 Gjøvik ,6 % 917 4,9 % B03 Lillehammer ,0 % 115 0,5 % B05 HabRehab ,4 % 150 8,2 % B10 Kongsvinger ,2 % 386 3,7 % B20 Tynset ,9 % 124 4,3 % Totalt ,9 % ,7 % Avvik I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. 11

12 Bemanning Månedsverk - desember Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for desember måned ligger 15 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For 2013 viser bemanningstallene et forbruk som i gjennomsnitt ligger 36 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,48% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk for

13 Sykefravær Vi ser at sykefraværet for oktober ligger 0,4% prosentpoeng under samme måned i fjor. Tendensen til reduksjon i sykefraværet sammenlignet med fjoråret ser ut til å fortsette. Sammenligner vi sykefraværet hittil i år tom. oktober måned 2013 med samme periode i fjor ser vi at 2013 ligger 0,51 prosentpoeng lavere enn Det er fokus på IA - arbeid og helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. Det pågår ulike prosjekter i divisjonene med formål å redusere sykefraværet. 13

14 Brudd på arbeidsmiljøloven Fra januar 2014 vil det bli rapportert t oppdaterte t tall knyttet t til brudd på arbeidsmiljøloven. ilj l For siste oppdaterte tall henvises det til tertialrapporten pr april

15 Økonomi foreløpig resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Des Budsjett Budsjett % HiÅ avvik avvik % Basisramme ,2% ,2% Sum ISF refusjoner ,9% ,4% Utskrivningsklare pasienter ,7% ,0% Gjestepasienter ,0% ,7% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,3% Polikliniske inntekter ,6% ,0% Andre driftsinntekter ,8% ,4% Sum driftsinntekter ,8% 08% ,3% 03% Varekostnader ,4% ,9% Innleid arbeidskraft ,2% ,9% Lønnskostnader eks pensjon ,7% ,4% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,3% ,2% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,4% Andre driftskostnader ,0% ,6% Sum driftskostnader ,9% ,2% Driftsresultat ,9% ,1% Netto finans ,4% ,0% Årsresultat

16 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: Etter utgangen av desember har SI et foreløpig positivt resultat (midler til investeringer) på 177,7 mill kr. Dette er 91,2 mill over budsjettet. SI har i 2013 et positivt budsjett på 86,5 mill kr (midler til investeringer). Selv om det samlede resultatet for Sykehuset Innlandet er meget godt, leverer flere divisjoner negativt resultat og har store økonomiske utfordringer. De somatiske divisjonene er avhengig av en høyere aktivitet enn nivået for 2013 samt at lønnskostnadene holdes under kontroll for å sikre en positiv utvikling. Foretakets prognose var satt til 190 mill kr. Avvik årsresultat mot prognose er på 12,3 mill kr. Årsaken til dette skyldes nedskrivning av bygninger innen psykisk helsevern på 13,5 mill kr. Prognosen til divisjonene og stab samlet var tilnærmet lik resultat. 16

17 Økonomi resultat t SI totalt t Basis Endring i basis er knyttet til tilbakebetalingen av 24 mill kr knyttet til ø-hjelpsmidler til kommunene ifbm samhandlingsreformen fra HSØ. I tillegg er SI trukket i basis med 11,2 mill kr som er knyttet til nedtrekk i pensjon. Totalt gir dette et positivt budsjettavvik på basisramme på 12,9 mill kr. ISF-refusjoner Det er et positivt avvik på ISF-inntekter på 6,2 mill kr. Avviket på ISF skyldes følgende: Dyre biologiske legemidler har er positivt avvik på 13,3 mill kr. Årsaken er at det i 2013 er blitt underrapportert på H-resepter til HSØ. Dette er korrigert fom oktober. Divisjonene har et positivt avvik på 10,4 mill kr. Dette må sees i sammenheng med negativt avvik under andre inntekter. I budsjettet er 45 mill kr knyttet til ISF lagt under andre inntekter. Når en tar hensyn til ventet økt aktivitet, er divisjonene 34 mill kr under budsjett for ISF-inntekter. Avregning ISF 2012 er bokført i desember. Nedtrekk i tillegg til avkorting avregningsutvalget utgjør en reduksjon på ca 15 mill kr. Se også kommentarer under punktet aktivitet. Gjestepasientinntekter Det er et negativt avvik på gjestepasientinntekter på 13,8 mill kr. Det er i hovedsak knyttet til divisjon Tynset og Psykisk helsevern. Andre driftsinntekter Det negative avviket på 42,9 mill kr på andre driftsinntekter er blant annet knyttet til HDO-prosjektet. Inntektene på dette prosjektet ble ført i takt med påløpte kostnader, og har derfor ingen resultateffekt for SI. Det er tilsvarende avvik under andre driftskostnader. HDO ble fra 1. juni 2013 opprettet som eget foretak, og er tatt ut av regnskapet til SI etter dette tidspunktet. Budsjettet er korrigert fra juni og ut året. I tillegg er det budsjettert ISF-inntekter utover HSØ sine plantall på denne posten. 17

18 Økonomi resultat SI totalt Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et positivt avvik på 8,8 mill kr, mens det under gjestepasientkostnader er et merforbruk på 36,2 mill kr. Varekostnader knyttet t til aktiviteten it t har et merforbruk på 14,7 mill kr. Lønn Foretaket har et positivt avvik på 61,9 mill kr utenom pensjon. Flere av de somatiske sykehusene har et negativt avvik på lønn, mens psykisk helsevern har et positivt avvik på 36,6 mill kr. Pensjon Avviket på 56,5 mill kr lavere enn budsjett på pensjonskostnader skyldes endrede forutsetninger i aktuarberegningen. Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik i forhold til budsjett på 20,4 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten en del fra måned til måned. I tillegg er det lavere driftskostnader knyttet til HDO-prosjektet tilsvarende som under andre driftsinntekter 18

19 Økonomi Resultat pr desember og årsprognose - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for desember måned, foreløpig årsresultat og årprognose pr divisjon. Denne periode Resultat 2013 Årsbusdjetprognose Års- Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Eiendom og internservice B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: I overskuddet på 16,5 mill kr utgjør overskudd knyttet til forskning 9,8 mill kr. Videre har HR en besparelse på 2,9 mill kr knyttet til forsikring/kontingent og prosjektmidler GAT. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonen har et negativt resultat i 2013 på 6,9 mill kr. Det er et positivt resultat på inntekter som skyldes at det er overført 12 mill kr fra sentrale poster. Det negative avviket skyldes bl.a. feilbudsjetterte inntekter på legevakt Hamar på 3 mill kr, feilbudsjettert leieinntekt for legevaktlokaler Hamar på 1,5 mill kr, lavere inntekter fra radiologiske undersøkelser på ca 1 mill kr og diverse andre inntektsposter/refusjoner på 0,5 mill kr. Avviket på lønn skyldes i hovedsak at sykepengerefusjoner er 3 mill kr lavere enn budsjettert og vikarer ved ferie er 5 mill kr høyere enn budsjettert. Videre er det et merforbruk på 3,6 mill kr på direkte innleie av vikarer ved fravær/permisjoner leger. 19

20 Økonomi Resultat t pr desember og årsprognose - divisjoni Divisjon Gjøvik: Divisjon Gjøvik har et resultat på minus 4,8 mill kr. Divisjonene har fått overført 6,8 mill kr fra fellesområdet ift. manglende aktivitet på operasjonsstua På inntektssiden var det et positivt avvik for 2013 på nærmere 3 mill kr, mens det på kostnadssiden var et negativt avvik på lønnsområdet (7,3 mill kr) og på mindre utstyrsanskaffelser (2,5 mill kr). Det var noe lavere forbruk av varekostnader enn budsjettert. Divisjon Lillehammer: Divisjonen har et resultat på minus 18,5 mill kr. Det er et negativt avvik på inntektssiden på 4,9 mill kr. Avviket skyldes bl.a. følgende: ISF er 11,7 mill kr lavere enn budsjett. Dette er inkludert det som ble budsjettert under andre inntekter Overførte midler fra fellesområdet på til sammen 3,6 mill kr Utskrivningsklare pasienter er 4,4 mill kr høyere enn budsjettert Kostnadssiden har et negativt avvik på 13,5 mill kr. Hovedårsaken er bl.a. overforbruk på variabel lønn, samt at overskridelser på annen driftskostnad gjør at divisjonen får et negativt resultat. Videre er det et negativt avvik på 6 mill kr knyttet til refusjoner lønn. Budsjettallet er korrigert for 2014, da det synes som dette ble for høyt budsjettert i Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonene har et positivt resultat på 26,3 mill kr. Divisjonen har en svikt i de polikliniske inntekter på 7,8 mill kr i sammenheng med at det er ledige behandlerstillinger. Svikten i salgsleie og andre inntekter på 1,6 mill kr skyldes at det er inntektsført mindre til kompetansesentra enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at det er ikke er påløpt så høye kostnader i tilknytning til tilskudd til andre organisasjoner. Varekostnadene er 12,2 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at det er høyere kostnader på LAR medikamenter og innleie av spesialister. Divisjonene har et positivt avvik på lønnskostnader inkl. pensjon på 44,6 mill kr. Dette skyldes ledige stillinger samtidig som de enhetene som er nedlagt ble budsjettert med drift hele året. Andre driftskostnader er 3,33 mill kr lavere enn budsjettert. 20

21 Økonomi Resultat pr desember og årsprognose divisjon Divisjon Eiendom og internservice: Divisjonen har et positivt resultat på 7,7 mill kr eks energi. Besparelse på energiforbruket på 2,2 mill kr er overført til fellesområdet. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et negativt resultat på 6,4 mill kr. Divisjonen kom godt ut av årsoppgjøret og dette gjør at desember måned gikk i null. Inntektssiden har et positivt avvik på 2 mill kr, mens det på kostnadssiden er et negativt avvik på 8,4 mill kr. Hovedårsaken til avviket er underdekning i budsjettet på ca 7 mill kr. Divisjonen har ikke hatt tiltak for dette i Denne underdekningen ble lagt på lønnsområdet og tilsvarer avviket på lønn. Felles: På fellesområdet er det et positivt resultat på 152,8 mill kr akkumulert i 2013, og 66,3 mill kr bedre enn budsjett. 56 mill kr er knyttet til endrede forutsetninger på pensjon ift. budsjett, hvor vi fikk beholde alt unntatt 11,2 mill kr. Andre positive avvik på fellesområdet mot budsjett er avvik på finans, mindreforbruk mot SP-IKT og lavere kostnader på gjestepasienter enn budsjettert. Negative avvik mot budsjett på fellesområdet isolert i desember skyldes i hovedsak nedskrivning av bygg innen divisjon i psykisk k helsevern som planlegges l solgt i 2014 og 2015 på 13,5 mill kr. I tillegg er det ført 6,8 mill kr fra fellesområdet til divisjon Gjøvik ift. manglende aktivitet på operasjonsstua på begynnelsen av året, og 11 mill kr til å dekke merkostnader innenfor pasientreiser hvor risikoen ligger på fellesområdet. Videre er det fra fellesområdet overført til sammen 13,5 mill kr knyttet til økt prognose for 2013og67millkravø-hjelpspenger 6,7 ut til enkelte av divisjonene. Det er fra EIS overført 2,22 mill kr til fellesområdet som skyldes besparelse på strøm. 21

22 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Avvik (res hiå - Post Res HiÅ Bud HiÅ bud hiå) Investeringer Pr. desember 2013 ligger investeringsnivået i SI 49,2 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til at det er investert mer enn planlagt ligger både innenfor fagområdet MTU/annet og bygg. Innen bygg er det enkelte store prosjekter hvor det har påløpt kostnader; prosjekt Operasjonsstue 1 og 2, Gjøvik, prosjekt. Bygningsmessig Nødnett helse, og prosjekt Oppgradering gr. 2 rom. I tillegg pågår det en rekke byggprosjekter hvor det påløper mellom 0,5 mill kr til 1 mill kr pr måned. 22

23 Investeringer INVESTERINGER GJENVÆRENDE RAMME BEVILGET RAMME 2013 INNMELDTE INVESTERINGER PR GJENNOMFØRTE PROSJEKTER PR Rest ramme pr Bygg MTU IKT Annet Avsetning nye strålekanoner Havari vedtatt Utskiftning av ambulanser Operasjonsstue bevilget Divisjonenes Overskudd MTU 2012 og tidligere Bygg 2012 og tidligere Annet Sum Tabellen viser et etterslep på investeringer ved inngangen av 2013 på 149 mill kr. Av bevilgede investeringsmidler på 347 mill kr for 2013 er 260 mill kr innmeldt pr Bruk av investeringsmidler pr beløper seg til 244 mill kr. Budsjettet for investeringer for 2013 ble satt til 195 mill kr, mens prognosen for året er 220 mill kr. 23

24 Likviditet Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Desember 2013 viser avvik på TNOK fra DK Jan Feb Mar Apr Mai Jun ramme Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2013 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per desember er på 501 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for