Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge."

Transkript

1 1 21. juni 2013

2 2 Innholdsfortegnelse Executive Summary Introduksjon Beskrivelse av undersøkelsen Mulige svakheter ved undersøkelsen Beskrivelse av modenhetsmodellen Resultater Generelt Resultater basert på ulike roller Resultater basert på selskapets størrelse Åpent spørsmål hva er den viktigste BI utfordringen i din bedrift? Anbefalinger Få positiv avkastning på investeringen Legg en BI-strategi og etabler et BICC Prediker hva som kan skje i fremtiden VEDLEGG 1 - Resultater av BI-barometeret Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge.

3 3 Executive Summary BI-Barometeret er en kvantitativ undersøkelse som tar sikte på å måle BI-modenheten i norske virksomheter. BI-Barometeret måler 16 områder innen Business Intelligence, og rater svarene på en skala fra en til fem. Resultatene presenteres i en modenhetsmodell over fem nivåer; Nivå 1: De passive, Nivå 2: De nysgjerrige, Nivå 3: De fokuserte, Nivå 4: De opplyste, Nivå 5: De gjennomgripende. Respondentene av undersøkelsen signaliserer at det eksisterer en god BI-modenhet innen disse virksomhetene. Til tross for dette angir hele 73 % at de kun benytter BI-løsningen til å monitorere nåtid og rapportere om fortid, mens da kun 27 % predikerer hva som kan skje fremover i tid. Undersøkelsen viser at output fra BI-løsningen i stor grad rates som rapporter i Excel og statiske eller interaktive rapporter. Få angir at de har dashboards eller strategikart. Områder som viser en høy modenhet er Verdi - respondentene oppfatter at BI-løsningen har en høy forretningsmessig verdi. I tillegg rates Datakvalitet og Hyppighet på oppdatering relativt høyt. Det er merkbare forskjeller mellom oppfatning av modenhet mellom de som har rolle som leder og øvrige respondenter, hvor lederne anser at modenheten er lavere. Ledelsen mener at det i mindre grad er konserndata, men mer avdelingsvis informasjon man kan trekke ut av BI-løsningen. De har videre en oppfatning av at datavarehuset ikke bidrar med virksomhetskritisk informasjon, og anser verdien av løsningen som lavere enn øvrige respondenter. Det er også et avvik i oppfatning av modenhet mellom bedrifter over og under 800 ansatte. Større selskaper anser ikke BI-løsningen som like forretningskritisk, eller at den er for hele konsernet. Mindre selskaper hevder at man har et datavarehus for hele selskapet, og at de har verktøy som ikke bare gir rapporter, men også dashboards, scorecards og analyse. Mindre selskaper angir at BIløsningen gir høy verdi, nesten 75 % svarer dette, mot 48 % i de større selskapene.

4 4 1.0 Introduksjon BI-Barometeret er en kvantitativ undersøkelse som tar sikte på å måle BI-modenheten i norske virksomheter. Målsetningen med undersøkelsen er ikke å avdekke i hvilken grad norske virksomheter benytter løsninger for beslutningstøtte, men tar i større grad sikte på å vise modenheten blant de organisasjoner som har igangsatt et BI-initiativ enten man er helt i startgropen eller er en erfaren BI-bruker. BI-Barometeret måles for første gang i 2013, men skal være en årlig undersøkelse som gjør det mulig å se utvikling over tid. 2.0 Beskrivelse av undersøkelsen BI-Barometeret måler 16 områder innen Business Intelligence, og rater svarene på en skala fra en til fem. Undersøkelsen er anonym. Områdene som måles er beskrevet i følgende matrise: Finansiering Hvordan finansieres BI løsningen (avdelingsvis vs. BICC) Utbredelse Utbredelse av BI løsningen i organisasjonen Styring Hvordan styres forvaltning og utvikling Arkitektur Avdelingsvise datamarts vs. komplett datavarehus Verktøy Hvilke type verktøy har man tilgang til (Excel rapporter, dashboards etc.) Oppfatning Oppfattes det at løsningen løser spesielle behov eller er forretnigskritisk Verdi Grad av forretningsmessig verdi på en skala fra 1-5 Bidrag Forteller løsningen hva som hendte, hva som skjer eller predikerer hva som vil skje Datafangst I hvilken grad gjøres datafangst hyppig nok skala fra 1-5 Beslutningsunderlag Hvilken type beslutningsunderlag får man fra løsningen; oppmerksomhet om status og avvik, forståelse av disse, input til handlinger BI output I hvilken form får man output fra BI løsningen? Erfaring Hvor erfaren er bedriften med BI (første løsning versus om man har etablert flere løsninger) Dataomfang Dekker løsningen individuelle data, avdelingsmessige data eller konserndata Datakvalitet Ansees datakvalitet som god, skala fra 1-5 Informasjonstilgang Må man be IT om hjelp til å aksessere løsningen eller har man tilgang til selvbetjeningsløsning Brukere Hvem er brukerne av løsningen, definerte grupper eller alle som har behov? BI-Barometeret 2013 åpnet registreringen i juni 2012, og løp frem til juni Det var totalt 75 respondenter som deltok i undersøkelsen i denne perioden. Disse representerer bedrifter av følgende størrelse:

5 5 Følgende bransjer er representert i undersøkelsen: Respondentene innehar følgende roller:

6 6 3.0 Mulige svakheter ved undersøkelsen Det er kun 75 respondenter på undersøkelsen. Dette vil i beste fall gi en indikasjon på reell BImodenhet i Norge, og kan ikke sies å være statistisk signifikant. Respondentene er alle BI-brukere, og derfor er det svært få svar på nivå 1 av modellen. Dette har sammenheng med hvilke kanaler som er benyttet til å få inn svar. Det er en klar overvekt av respondenter fra bank/finans-sektoren. Dette er en sektor som normalt er erfaren med bruk av BI-løsninger, og som sannsynligvis har bidratt til å øke snittet på BI-modenhet i undersøkelsen. Undersøkelsen må ses på som et første startpunkt til å måle BI-modenhet og utvikling av denne over tid. 4.0 Beskrivelse av modenhetsmodellen Resultatene fra undersøkelsen presenteres i en modell som beskriver modenheten innen de ulike nivåene. Formål med modenhetsmodellen er å gi et bilde av organisasjonens modenhet på nivå 1-5. Nivå 1 De Passive Disse organisasjonene har ikke et forhold til Business Intelligence, evt. er det gryende interesse spredt i organisasjonen. Rapportering skjer i stor grad i Excel med manuelle uttrekk, og det er lite automatisert eller strukturert rapportering.

7 7 Nivå 2 De nysgjerrige Her har interessen for og kompetanse om BI tatt seg opp. Ildsjeler prøver ut den første BI-løsningen, og skaper engasjement. Man etablerer de avdelingsvise BI-løsninger, og fokus er på å rapportere fortid. Nivå 3 De fokuserte Organisasjonen modnes. Man går bort fra avdelingsvise initiativ og etablerer felles datavarehus for flere divisjoner. Man har felles sentralisert tilgang til BI-verktøyene. Fokus er på å forklare fortid og monitorere nåtid. Man sentraliserer også styringen av BI. Nivå 4 De opplyste Man har etablert et enterprise datavarehus for hele virksomheten, og mange etablerer en organisatorisk enhet til styring av BI, et såkalt BI Competency Center (BICC). Organisasjonene igangsetter ofte initiativ for predikering av hva som kan skje (fremtid) i tillegg til å rapportere på fortid og monitorere nåtid. Man iverksetter mer standarder og automatiserer rutiner for sikring av datakvalitet. Nivå 5 - De gjennomgripende BI er integrert i organisasjonens kjerneprosesser. BI benyttes også for eksterne brukere (kunder, partnere og leverandører). Man har et fullpopulert datavarehus med alle relevante datakilder integrert, inkludert eksterne og ustrukturerte data. BI løsningen driver markedet. Det er ikke uvanlig at en organisasjon kan være på ulikt nivå innen ulike områder av BI.

8 8 5.0 Resultater 5.1 Generelt Respondentene av undersøkelsen signaliserer at det eksisterer en god BI-modenhet innen disse virksomhetene. Snittutregning av resultatene viser at vekten av svarene ligger mot den midtre til øvre delen av skalaen i modenhetsmodellen. Området som scorer dårligst er spørsmålet om hva slags Output man får fra BI-løsningen. Her har majoriteten svart regneark samt statiske og interaktive rapporter. Det er færre som angir at de har tilgang til dashboards, og svært få angir at de har tilgang til strategikart og prediksjoner. De områdene som har scoret høyest er Verdi respondentene oppfatter at BI-løsningen har en høy forretningsmessig verdi. Datafangst og Datakvalitet er også områder som får høy score, - man oppfatter at data oppdateres hyppig nok og at kvaliteten på dataene er god. Respondentene oppgir også at de mener at alle brukere som har behov har tilgang til BI-løsningen. Respondentene scorer også høyt i forhold til Arkitektur og Dataomfang i BI-løsningen. De angir at løsningene i stor grad er et konserndatavarehus, med virksomhetsdata for hele konsernet, ikke avdelingsvise datamarts og avdelings/divisjonsdata. 5.2 Resultater basert på ulike roller Det er interessant å skille resultatene mellom ulike roller. Det er en del avvik mellom de som har oppgitt som rolle som toppleder eller avdelingsleder, og øvrige av respondentene. Generelt er ledelsen litt mer avmålt i forhold til modenheten. De svarer generelt litt mindre positivt på alle spørsmål.

9 9 ALLE LEDELSE Ledelsen er generelt mindre positiv til Datakvalitet og Dataomfanget som ligger i løsningen. De mener at det i mindre grad er konserndata, men mer avdelingsvis informasjon man kan trekke ut av BI-løsningen. De har en oppfatning av at datavarehuset ikke bidrar med virksomhetskritisk informasjon, og anser Verdien lavere enn øvrige respondenter. Ledelsen angir i større grad at Styringen av BI-løsningen gjøres av avdelingsleder eller prosjektleder, og ikke i et organisert BICC.

10 Resultater basert på selskapets størrelse Det er ganske stor forskjell i svarene mellom selskaper som har over og under 800 ansatte. Vi ser at de mindre selskapene angir sin egen modenhet mye høyere enn de større selskapene. Fordelingen mellom respondentene i de to ulike kategoriene var ca likt, dvs. ca 50 % av de som svarte jobbet i store selskaper. UNDER 800 ANSATTE

11 11 OVER 800 ANSATTE Vi ser at de mindre selskapene angir sin egen modenhet mye høyere enn de større selskapene. Fordelingen mellom respondentene i de to ulike kategoriene var ca likt, dvs. ca 50 % av de som svarte jobbet i store selskaper. Diagrammet viser hvilke områder de største selskapene rater lavere enn de mindre. Deres resultater viser at de ikke ser på BI-løsningen som forretningskritisk eller for hele konsernet, at bidraget fra løsningen er å se tilbake i tid i mindre grad nåtid og fremtid, samt at output fra BI-løsningen er enklere grensesnitt som regneark og statistiske rapporter. De samme selskapene rater samtidig høyt at de har tiltro til datakvalitet, at omfang av informasjon er virksomhetsdata, altså ikke avdelingsvis/divisjonsdata, samt at alle som har behov for tilgang til BIløsningen har det. De mindre selskapene derimot rater områder som tilsier at BI-løsningen er enterprise datavarehus (dvs. ikke divisjon eller avd), men man har et datavarehus for hele selskapet. De mindre selskapene

12 12 oppgir også at de har verktøy som ikke bare gir rapporter, men også dashboards, scorecard og analyse. De oppgir også at de anser BI-løsningen til å gi høy verdi, nesten 75 % svarer dette, mot 48 % i de større selskapene. 5.4 Åpent spørsmål hva er den viktigste BI utfordringen i din bedrift? Undersøkelsen hadde også et åpent spørsmål som gikk på den viktigste utfordring i din organisasjon. Ved kategorisering av svarene var det fire områder som utmerket seg: Andel av totalt ant. svar på åpent Kategori spørsmål Ressurser 22 % Datakvalitet 13 % Modenhet 22 % Brukervennlighet 16 % Øvrige områder 28 % Det er interessant at 13 % kommenterer at den viktigste utfordring er datakvalitet, da datakvalitet scorer høyt på spørsmålet i den kvantitative delen av undersøkelsen. Blant svarene som går på modenhet finnes kommentarer som «manglende forståelse i organisasjonen på hva BI kan gjøre» og «lav modenhet hindrer utvikling og investering». 6.0 Anbefalinger Ut fra undersøkelsen kan man gi noen generelle anbefalinger til norske virksomheters BI-bruk. Dette vil ikke nødvendigvis være relevant for alle virksomheter, men er anbefalinger som vil kunne øke modenheten og gi økt avkastning av BI-investeringene. 6.1 Få positiv avkastning på investeringen Mange virksomheter ligger i området nivå 3 på modenhetsaksen. Dette indikerer at de har tatt de største investeringene i å bygge et BI-fundament, så som datavarehus, dataintegrasjon og kanskje gjort tiltak på forbedring av datakvalitet. Men avkastning på investeringen kommer primært etter at disse grunninvesteringene er gjort, og når man implementerer løsninger som gir ny innsikt og bedre beslutninger. Dette kan være front-end løsninger for brukerne som setter dem i stand til å se avvik, mønstre, trender og avvik raskere og enklere. Det kan være selvbetjeningsløsninger, som gir brukerne kontroll over rapport- og analyseutvikling. Det kan være mobile BI-løsninger, som med sitt enkle brukergrensesnitt øker brukeradopsjonen og dermed det generelle innsiktsnivået i organisasjonen.

13 13 Undersøkelsen viser at de fleste virksomheter opererer med output fra BI-løsningen i form av regneark og statiske eller interaktive rapporter. Dette kan være greit for enkelte brukergrupper, men vil ikke være riktig verktøy for alle brukere. Riktigere verktøy tilpasset oppgavene vil øke verdien man får ut av løsningen. Anbefalingen er derfor å ikke stoppe på nivå 3 men sørge for å gjøre de relativt små grepene som skal til for å gi en positiv business-case. 6.2 Legg en BI-strategi og etabler et BICC At så vidt få virksomheter er på de to øverste nivåene i modenhetsmodellen kan indikere at mange ikke har en klar BI-strategi som implementeres systematisk og forvaltes. Ved å identifisere hvilke elementer i forretningsstrategien som kan understøttes av BI-verktøy, kan man legge en prioritert plan for utvikling av BI-kapasitet, hvor forretningsmessig nytte er basis for prioritering. Et BICC som er ansvarlig for etablering, implementering og forvaltning av BI-strategien vil i mange tilfeller være selve katalysatoren for å sikre en planmessig modning i bruken av BI, og dermed økt forretningsmessig verdi. Undersøkelsen viser at kun ca en tredjedel av virksomhetene har et BICC, så her er potensialet stort. 6.3 Prediker hva som kan skje i fremtiden Undersøkelsen indikerer at majoriteten av virksomhetene ikke benytter BI-løsningen til å predikere hva som kan skje i fremtiden, men kun rapporterer hva som har skjedd og evt monitorerer hva som skjer i nåtid. De mest modne BI-brukerne inkluderer også prediktive analyser av fremtiden, og får ofte svært gode resultater av dette. Dette kan inkludere prediksjon av fremtidig kundefrafall, avansert forecasting og estimering av kjøpssannsynlighet på kampanjer. Dette krever egne løsninger og spesialisert kompetanse, og kan være årsaken til å så vidt få har implementert slike løsninger. Men avkastningen er som regel høyere enn investeringen, så dette kan være noe å se på for flere virksomheter.

14 14 VEDLEGG 1 - Resultater av BI-barometeret Hvordan finansieres drift og utvikling av BI-løsningen? Individ/leder 2,8% Avdelingsbudsjett 37,5% Divisjonsbudsjett 20,8% BI Competency Center (BICC) underlagt IT 12,5% BI Competency Center (BICC) underlagt forretning 15,3% Vet ikke 11,1% 2. Hvordan vil du beskrive utbredelsen av BI-løsningen i din organisasjon? Individuell løsning 5,6% Avdelingsløsning 18,1% Divisjonsløsning 13,9% Konsernløsning 48,6% Løsning også for eksterne brukere (kunder/partnere) 11,1% Vet ikke 2,8%

15 15 3. Hvordan styres drift og utvikling av BI-løsningen? Avdelingsleder 29,2% BI prosjektleder 16,7% BI programleder med flere prosjekter 16,7% BI Competency Center (BICC) underlagt IT 11,1% BI Competency Center (BICC) underlagt forretning 20,8% Vet ikke 5,6% 4. Hvordan vil du beskrive arkitekturen i BI-løsningen? Individuelle regneark 1,4% Avdelingsvise datamarts 9,7% Datavarehus for en eller flere divisjoner 29,2% Enterprise datavarehus 37,5% Komplett enterprise datavarehus 16,7% Vet ikke 5,6%

16 16 5. Hvilke BI verktøy er i bruk? Regneark 1,4% Faste rapporter + noe OLAP/ad hoc rapporter 23,6% Faste rapporter + OLAP/ad hoc rapporter + Dashboards 27,8% Faste rapporter + OLAP/ad hoc rapporter + Dashboards + Scorecards/analyse 22,2% Faste rapporter + OLAP/ad hoc rapporter + Dashboards + Scorecards/analyse, og BI er integrert i kjerneprosessene 19,4% Vet ikke 5,6% 6. Hva er din oppfatning av BI-løsningen? Løsningen dekker spesielle behov 20,8% Løsningen gir ledelsesinformasjon 16,7% Løsningen bidrar til virksomhetsstyring 38,9% Løsningen er forretningskritisk 23,6% Løsningen driver markedet (eksempelvis som Amazon.com) 0,0% Vet ikke 0,0%

17 17 7. I hvilken grad oppfatter du at BI-løsningen gir forretningsmessig verdi? 1-lav 0,0% 2 15,3% 3 22,2% 4 30,6% 5-høy 30,6% Vet ikke 1,4% 8. Hva bidrar BI-løsningen med? Forklarer hva som hendte (fortid) 27,8% Forklarer hva som hendte og hvorfor (fortid) 20,8% Forklarer fortid og hva som skjer (nåtid) 23,6% Forklarer fortid, nåtid og predikerer hva som vil skje (fremtid) 16,7% Forklarer fortid, nåtid og predikerer fremtid, samt gir input på hva virksomheten kan tilby markedet 11,1% Vet ikke 0,0%

18 18 9. I hvilken grad gjøres datafangst fra kildesystemene ofte nok i forhold til ditt behov? 1- I for liten grad 4,2% 2 8,3% 3 19,4% 4 37,5% 5- I stor grad 29,2% Vet ikke 1,4% 10. Hvilken type beslutningsunderlag gir BI-løsningen? Oppmerksomhet om status og avvik 18,1% Forståelse av status og avvik 12,5% Forståelse av status, avvik og sammenhenger 34,7% Input til handlinger og beslutninger 22,2% Automatisering av handlinger og beslutninger 9,7% Vet ikke 2,8%

19 I hvilken form kommer output fra BI-løsningen? (sett kryss ved alle som er gjeldende) Regneark 65,3% Statiske og interaktive rapporter 79,2% Dashboard og varslinger 43,1% Prediksjoner og strategikart 11,1% Triggere for handling basert på regler 13,9% Vet ikke 0,0% 12. Hvor erfaren er virksomheten i bruken av BI-løsninger? Ikke startet/nettopp startet 2,8% I gang med den første BI-løsningen 26,4% Har etablert flere BI-løsninger 29,2% Fokus på finjustering og videreutvikling etter flere versjoner 23,6% Moden med etablert og stabil løsning 16,7% Vet ikke 1,4%

20 Hva er omfanget av data i BI-løsningen? Individuelle data 1,4% Avdelingsdata 5,6% Divisjonsdata 12,5% Konsern-/virksomhetsdata 65,3% Fullpopulert datavarehus inkludert eksterne og ustrukturerte data 9,7% Vet ikke 5,6% 14. I hvilken grad kan man stole på dataene i datavarehuset? 1- I liten grad 1,4% 2 9,7% 3 9,7% 4 52,8% 5- I stor grad 25,0% Vet ikke 1,4%

21 Hvordan er brukernes tilgang til informasjon fra BI-løsningen? Individuelt 12,5% Anmodning til IT om rapporter og uttrekk 4,2% Henter rapporter via BI-portal eller tilsvarende 37,5% Felles BI-portal for hele virksomheten 16,7% Felles BI-portal for hele virksomheten samt self-service for individuell adhoc informasjon 27,8% Vet ikke 1,4% 16. Hvem er brukerne av BI-løsningen? Analytikere/controllere 6,9% Analytikere/controllere + Avdelingsledere 6,9% Analytikere/controllere + Avdelingsledere + Divisjonsledere og nøkkelpersonell 27,8% Analytikere/controllere + Avdelingsledere + Divisjonsledere og 18,1%

22 nøkkelpersonell + Toppledelse Alle som har behov 40,3% Vet ikke 0,0% 22

23 23

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC SAS-forum 2013 BI Strategi og BICC Tormod Kojen BN Bank ASA Agenda Kort om BN Bank Hvilke systemer har vi Modenhetsanalyse BI-strategi BICC 2 BN Bank BN Bank er en landsdekkende bank Innskudd fra kunder:

Detaljer

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 BI strategi rasjonale og metode Fred Anda Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 Agenda Hva kjennetegner BI i 2016? BI-strategi hva er det og hvorfor trenger vi det? BI-strategi hvordan

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

En kort presentasjon av

En kort presentasjon av En kort presentasjon av Axenna er leverandør av 100% Open Source Business Intelligence. Axenna Business Intelligence Server er satt sammen med de beste BIkomponentene fra de mest anerkjente Open Source

Detaljer

En robust BI-løsning; hva må til?

En robust BI-løsning; hva må til? En robust BI-løsning; hva må til? Noen gode praksiser, og NTNUs skritt mot prediktiv analyse Torgeir Sesseng, Oslo 23.09.2015 Kunnskap for en bedre verden Agenda. Kort om: 1. BI-/informasjonsstrategi 2.

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

BI4Dynamics Business Intelligence

BI4Dynamics Business Intelligence Standardisert Business Intelligence for Microsoft Dynamics NAV BI4Dynamics Business Intelligence Data Varehus + OLAP Kuber + Medfølgende rapportsett + Skreddersy rapporter selv + DATAVAREHUS BI VERKTØY

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart

Avtale om utviklingstjenester. Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart Avtale om utviklingstjenester Datauttrekk fra datavarehuset ifm UiOs styringskart mellom Økonomi og planavdelingen (heretter kalt Kunden) For Kunden (Sted/dato, underskrift, tittel):..., den.... Universitetes

Detaljer

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS I TNS GALLUP. Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy. Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS I TNS GALLUP Fra spesialistverktøy til standard rapporteringsog analyseverktøy Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. TNS Gallup TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt. TNS Gallup

Detaljer

Kundeinnsikt gir vellykkede kampanjer. Telenor Consumer v/ Lasse Nagell Prytz

Kundeinnsikt gir vellykkede kampanjer. Telenor Consumer v/ Lasse Nagell Prytz Kundeinnsikt gir vellykkede kampanjer Telenor Consumer v/ Lasse Nagell Prytz Telenor Consumer - 4 aksesser, modne markeder, mange konkurrenter Mobil Telefoni Telenor Internett TV 2 00 Month 0000 Telenors

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan

Usus vinterkonferanse HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan Usus vinterkonferanse 2017 HVORDAN MÅLE EFFEKT AV ONLINE MARKEDSFØRING v/digital rådgiver Bodil Sandøy Tveitan AGENDA OG TAKE-AWAYS ü Hvorfor er måling viktig og hva kan det gjøre for deg" - Bedre forståelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC

MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC 05.06.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvorfor benytte statistikk? Statistikk: beskrivelse og tolkning av kvantitative data Man kan trekke statistisk sikre

Detaljer

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no

Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no Kunde og BI leverandør hånd i hånd - eller..? Anders Hernæs / ah@ravnorge.no Lars- Roar Masdal / lrm@ravnorge.no risiko > agenda > verdi ravnorge.no 2009 Vår visjon Være anerkjent som de ledende rådgiverne

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto 360 Management Reporting Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto Innhold Hvem er Affecto og hvordan samarbeider vi med SI? 360 Management Reporting - Litt historikk - Overordnet om modulen - Merverdi av modulen -

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

FRA DATA TIL INNSIKT PÅ 5 DAGER. En reise i dataanalyse med Firstpoint og Microsoft

FRA DATA TIL INNSIKT PÅ 5 DAGER. En reise i dataanalyse med Firstpoint og Microsoft FRA DATA TIL INNSIKT PÅ 5 DAGER En reise i dataanalyse med Firstpoint og Microsoft Microsofts plattform for BI og analyse er regnet for å være den mest visjonære og brukervennlige (Gartner 2016). Vil du

Detaljer

Profitbase InFront. Riktig informasjon til rett tid og sted som grunnlag for riktige beslutninger!

Profitbase InFront. Riktig informasjon til rett tid og sted som grunnlag for riktige beslutninger! Profitbase InFront Riktig informasjon til rett tid og sted som grunnlag for riktige beslutninger! Introduksjon til Profitbase Historie og eierskap Etablert desember 1999 Med produkthistorie tilbake til

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Implementering av ledelsesinformasjons system (LIS) hos Forsvarsbygg. Knut-Walther Nordahl, Forsvarsbygg Vaike Nyberg, EVRY

Implementering av ledelsesinformasjons system (LIS) hos Forsvarsbygg. Knut-Walther Nordahl, Forsvarsbygg Vaike Nyberg, EVRY Implementering av ledelsesinformasjons system (LIS) hos Forsvarsbygg Knut-Walther Nordahl, Forsvarsbygg Vaike Nyberg, EVRY Agenda Om Forsvarsbygg og LIS Bakgrunn og hensikt med prosjektet Fasene og milepælene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for konsernet

Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Svein Kåre Grønås Konserndirektør / CDO Markedstrender, bransjeglidning og flytende kundeforventninger kan oppsummeres i noen nøkkelområder MARKEDSTRENDER

Detaljer

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT IKT seminar 2011-02-17 August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Tittel: Virksomhetens styring og kontroll av IT Corporate

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

DIGITAL TRANSFORMASJON

DIGITAL TRANSFORMASJON DIGITAL TRANSFORMASJON Teknologitrender og fremtidsutsikter for NAV Torbjørn Larsen, IT Direktør i NAV Alle har et forhold til NAV... The Journey of Life 80,000 70,000 Families Not on benefits 60,000 50,000

Detaljer

Et smartere NAV. Make data smart again. Jonas Slørdahl Skjærpe

Et smartere NAV. Make data smart again. Jonas Slørdahl Skjærpe Et smartere NAV Make data smart again Jonas Slørdahl Skjærpe NAV er med på livets reise 80 000 70 000 60 000 50 000 Barnetrygd Dagpenger Sykepenger Ikke trygdemottaker Uføretrygd 40 000 30 000 20 000 AAP

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Innovasjon Oktober 2013. Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset

Innovasjon Oktober 2013. Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset Innovasjon Oktober 2013 Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset Innledning Tekst Vi gjør oppmerksom på at resultatene i denne undersøkelsen

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Styret skal ivareta bedriftens interesser Det som er bra for bedriften er i prinsippet bra for alle interessentene. 3 Frode Solberg

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Frode Solberg Et sammendrag I dag Høyskolelektor Forretningsutvikling ved institutt for Innovasjon og Økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Hvordan oppnå målenei

Hvordan oppnå målenei 1. April Ledelse og virksomhetsstyring (LV7) Hvordan oppnå målenei Christian Fredrik Mathisen Senior konsulent - EVRY Målet med foredraget Dette er det siste foredrag i ledelses og virksomhetsstyrings

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Hvordan analysere måledata vha statistisk prosesskontroll? 14.02.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

Hvordan analysere måledata vha statistisk prosesskontroll? 14.02.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan analysere måledata vha statistisk prosesskontroll? 14.02.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Den Norske Dataforening Faggruppen Webkommunikasjon presenterer: Optimaliser websiden din med enkle verktøy

Den Norske Dataforening Faggruppen Webkommunikasjon presenterer: Optimaliser websiden din med enkle verktøy Den Norske Dataforening Faggruppen Webkommunikasjon presenterer: Optimaliser websiden din med enkle verktøy A/B-testing som verktøy for å øke konverteringer på nettstedet ditt er enklere enn du kanskje

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller. IBM BusinessConnect 1. november 2016

Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller. IBM BusinessConnect 1. november 2016 Nytt prognoseverktøy i Hafslund Anders Sangvik Halvorsen Risiko- og informasjonscontroller IBM BusinessConnect 1. november 2016 Agenda Bakgrunn Implementeringsprosess Status og veien videre 2 Bakgrunn

Detaljer

Strategisk styring og organisasjonsutvikling

Strategisk styring og organisasjonsutvikling Strategisk styring og organisasjonsutvikling Christian Fredrik Mathisen Autorisasjonskurset 29. august - 2017 Introduksjon Organisasjoner er generelt dårlige på strategiimplementering Hvorfor er det slik

Detaljer

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Arena Prosjektledersamling 9. mars 2015 Jointly owned by Workshop 13.03.2015 1 Organisering og ledelse av klyngeprosjekter AGENDA 1. Hvorfor organisering og

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Lånekassen. gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans. Industrial Management

Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans. Industrial Management Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans 1 To tankekors Konvertering av IT systemer cross country - anslag Konverteringskostnad ca 250 Mill & Økt driftskostnad +10 Mill/år?

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold.

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold. Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli i parforhold. Barn gjør at kvinner setter karrieren på vent Likestilte økonomer? Atle Kolbeinstveit og Maria Westlie 0 Hvordan står det til

Detaljer

Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse

Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse Spesialisert rådgivning innen eiendom, bygg og anlegg Vår visjon er..enklere FDVU Helhetsperspektiv gjennom kompletterende kompetanse Kunnskap om Eiendom, Bygg og Anlegg som strategisk ressurs, med kompetanse

Detaljer

Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor

Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor Ansvarlighet i service? Innsikter fra en studie av norsk kunnskapsintensiv servicesektor Abelias medlemsbedrifter våren 2014 Av: Erlend Aas Gulbrandsen (Høgskolen i Lillehammer), Sveinung Jørgensen (Høgskolen

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Kompetansekartlegging i Telenor Nordic

Kompetansekartlegging i Telenor Nordic Kompetansekartlegging i Telenor Nordic Hvorfor og hvordan? Toril Lindstad, Telenor Nordic, HR Utvikling Strategiske utfordringer Utvidelse Insourcing Generasjonsskifte Ledelsesmessige utfordringer? Teknologiskift

Detaljer

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis Fra teori til praksis Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring? Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Temamøte nr. 3 NFP 19.9.2014 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Torodd Ingar Jan

Detaljer

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER

IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER IT I PRAKSIS 2010 STRATEGI, TRENDER OG ERFARINGER I NORGES 500 STØRSTE VIRKSOMHETER MORTEN SKODBO RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING EDGAR VALDMANIS - MARKEDSDIREKTØR, DEN NORSKE DATAFORENING IT I PRAKSIS 2010

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

NSB. Hvordan NSB bruker og ønsker å bruke Dynamics CRM

NSB. Hvordan NSB bruker og ønsker å bruke Dynamics CRM NSB Hvordan NSB bruker og ønsker å bruke Dynamics CRM Innhold 1. Historikk rundt CRM 2. Bedriftskunder (konsept avsluttet) 3. Kundedata i NSB 4. Utfordringer 5. Erfaringer 6. Ønsket fremtid NSB CRM systemhistorikk

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Ledelsesinformasjon og beslutningsprosesser i sanntid Hvordan benytte RFID teknologi i slik sammenheng?

Ledelsesinformasjon og beslutningsprosesser i sanntid Hvordan benytte RFID teknologi i slik sammenheng? Ledelsesinformasjon og beslutningsprosesser i sanntid Hvordan benytte RFID teknologi i slik sammenheng? inge.krogstad@nor.sas.com SAS Institute - ledende leverandør av Business Intelligence og forretningsanalyse

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE 11.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 11.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 Vi ønsker å. vite om tiltak skaper forbedring Hensikten

Detaljer

Økonomiseminar Digitalisering

Økonomiseminar Digitalisering Økonomiseminar 2017 - Digitalisering Arne Lunde Oktober 2017 Agenda Automatisering og robotisering BOTT Departementets digitaliseringsgrep Digitaliseringsstrategien Etablering av tjenesteorgan og to kvalitetsorganer

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Forberedt av IBM Microsoft Solution Practice - Canada

IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM. Forberedt av IBM Microsoft Solution Practice - Canada IBM Power BI for CPG & Retail på Microsoft Surface TM Forberedt av IBM Microsoft Solution Practice - Canada Introduksjon Løsningen Ressurskrevende industrier som CPG og profesjonelle tjenester har ofte

Detaljer

SAS Forum Norge 2011

SAS Forum Norge 2011 SAS Forum Norge 2011, kompetanse og organisering; tre fokusområder for datavarehusavdelingen på If Skadeforsikring 25. mai Bernt Dingstad, If Skadeforsikring Agenda Introduksjon Spørsmål 1 2 3 4 5 If skadeforsikring

Detaljer

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE 09.04.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 09.04.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 Vi ønsker å. vite om tiltak skaper forbedring Hensikten

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Fakta og myter om BICC.

Fakta og myter om BICC. Fakta og myter om BICC. Jan Fredrik Stoveland og Anita Gupta Forretningskonsulenter Capgemini Copyright 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved. I the way we do it Lønner det seg å etablere et BICC?

Detaljer