Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge."

Transkript

1 1 21. juni 2013

2 2 Innholdsfortegnelse Executive Summary Introduksjon Beskrivelse av undersøkelsen Mulige svakheter ved undersøkelsen Beskrivelse av modenhetsmodellen Resultater Generelt Resultater basert på ulike roller Resultater basert på selskapets størrelse Åpent spørsmål hva er den viktigste BI utfordringen i din bedrift? Anbefalinger Få positiv avkastning på investeringen Legg en BI-strategi og etabler et BICC Prediker hva som kan skje i fremtiden VEDLEGG 1 - Resultater av BI-barometeret Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge.

3 3 Executive Summary BI-Barometeret er en kvantitativ undersøkelse som tar sikte på å måle BI-modenheten i norske virksomheter. BI-Barometeret måler 16 områder innen Business Intelligence, og rater svarene på en skala fra en til fem. Resultatene presenteres i en modenhetsmodell over fem nivåer; Nivå 1: De passive, Nivå 2: De nysgjerrige, Nivå 3: De fokuserte, Nivå 4: De opplyste, Nivå 5: De gjennomgripende. Respondentene av undersøkelsen signaliserer at det eksisterer en god BI-modenhet innen disse virksomhetene. Til tross for dette angir hele 73 % at de kun benytter BI-løsningen til å monitorere nåtid og rapportere om fortid, mens da kun 27 % predikerer hva som kan skje fremover i tid. Undersøkelsen viser at output fra BI-løsningen i stor grad rates som rapporter i Excel og statiske eller interaktive rapporter. Få angir at de har dashboards eller strategikart. Områder som viser en høy modenhet er Verdi - respondentene oppfatter at BI-løsningen har en høy forretningsmessig verdi. I tillegg rates Datakvalitet og Hyppighet på oppdatering relativt høyt. Det er merkbare forskjeller mellom oppfatning av modenhet mellom de som har rolle som leder og øvrige respondenter, hvor lederne anser at modenheten er lavere. Ledelsen mener at det i mindre grad er konserndata, men mer avdelingsvis informasjon man kan trekke ut av BI-løsningen. De har videre en oppfatning av at datavarehuset ikke bidrar med virksomhetskritisk informasjon, og anser verdien av løsningen som lavere enn øvrige respondenter. Det er også et avvik i oppfatning av modenhet mellom bedrifter over og under 800 ansatte. Større selskaper anser ikke BI-løsningen som like forretningskritisk, eller at den er for hele konsernet. Mindre selskaper hevder at man har et datavarehus for hele selskapet, og at de har verktøy som ikke bare gir rapporter, men også dashboards, scorecards og analyse. Mindre selskaper angir at BIløsningen gir høy verdi, nesten 75 % svarer dette, mot 48 % i de større selskapene.

4 4 1.0 Introduksjon BI-Barometeret er en kvantitativ undersøkelse som tar sikte på å måle BI-modenheten i norske virksomheter. Målsetningen med undersøkelsen er ikke å avdekke i hvilken grad norske virksomheter benytter løsninger for beslutningstøtte, men tar i større grad sikte på å vise modenheten blant de organisasjoner som har igangsatt et BI-initiativ enten man er helt i startgropen eller er en erfaren BI-bruker. BI-Barometeret måles for første gang i 2013, men skal være en årlig undersøkelse som gjør det mulig å se utvikling over tid. 2.0 Beskrivelse av undersøkelsen BI-Barometeret måler 16 områder innen Business Intelligence, og rater svarene på en skala fra en til fem. Undersøkelsen er anonym. Områdene som måles er beskrevet i følgende matrise: Finansiering Hvordan finansieres BI løsningen (avdelingsvis vs. BICC) Utbredelse Utbredelse av BI løsningen i organisasjonen Styring Hvordan styres forvaltning og utvikling Arkitektur Avdelingsvise datamarts vs. komplett datavarehus Verktøy Hvilke type verktøy har man tilgang til (Excel rapporter, dashboards etc.) Oppfatning Oppfattes det at løsningen løser spesielle behov eller er forretnigskritisk Verdi Grad av forretningsmessig verdi på en skala fra 1-5 Bidrag Forteller løsningen hva som hendte, hva som skjer eller predikerer hva som vil skje Datafangst I hvilken grad gjøres datafangst hyppig nok skala fra 1-5 Beslutningsunderlag Hvilken type beslutningsunderlag får man fra løsningen; oppmerksomhet om status og avvik, forståelse av disse, input til handlinger BI output I hvilken form får man output fra BI løsningen? Erfaring Hvor erfaren er bedriften med BI (første løsning versus om man har etablert flere løsninger) Dataomfang Dekker løsningen individuelle data, avdelingsmessige data eller konserndata Datakvalitet Ansees datakvalitet som god, skala fra 1-5 Informasjonstilgang Må man be IT om hjelp til å aksessere løsningen eller har man tilgang til selvbetjeningsløsning Brukere Hvem er brukerne av løsningen, definerte grupper eller alle som har behov? BI-Barometeret 2013 åpnet registreringen i juni 2012, og løp frem til juni Det var totalt 75 respondenter som deltok i undersøkelsen i denne perioden. Disse representerer bedrifter av følgende størrelse:

5 5 Følgende bransjer er representert i undersøkelsen: Respondentene innehar følgende roller:

6 6 3.0 Mulige svakheter ved undersøkelsen Det er kun 75 respondenter på undersøkelsen. Dette vil i beste fall gi en indikasjon på reell BImodenhet i Norge, og kan ikke sies å være statistisk signifikant. Respondentene er alle BI-brukere, og derfor er det svært få svar på nivå 1 av modellen. Dette har sammenheng med hvilke kanaler som er benyttet til å få inn svar. Det er en klar overvekt av respondenter fra bank/finans-sektoren. Dette er en sektor som normalt er erfaren med bruk av BI-løsninger, og som sannsynligvis har bidratt til å øke snittet på BI-modenhet i undersøkelsen. Undersøkelsen må ses på som et første startpunkt til å måle BI-modenhet og utvikling av denne over tid. 4.0 Beskrivelse av modenhetsmodellen Resultatene fra undersøkelsen presenteres i en modell som beskriver modenheten innen de ulike nivåene. Formål med modenhetsmodellen er å gi et bilde av organisasjonens modenhet på nivå 1-5. Nivå 1 De Passive Disse organisasjonene har ikke et forhold til Business Intelligence, evt. er det gryende interesse spredt i organisasjonen. Rapportering skjer i stor grad i Excel med manuelle uttrekk, og det er lite automatisert eller strukturert rapportering.

7 7 Nivå 2 De nysgjerrige Her har interessen for og kompetanse om BI tatt seg opp. Ildsjeler prøver ut den første BI-løsningen, og skaper engasjement. Man etablerer de avdelingsvise BI-løsninger, og fokus er på å rapportere fortid. Nivå 3 De fokuserte Organisasjonen modnes. Man går bort fra avdelingsvise initiativ og etablerer felles datavarehus for flere divisjoner. Man har felles sentralisert tilgang til BI-verktøyene. Fokus er på å forklare fortid og monitorere nåtid. Man sentraliserer også styringen av BI. Nivå 4 De opplyste Man har etablert et enterprise datavarehus for hele virksomheten, og mange etablerer en organisatorisk enhet til styring av BI, et såkalt BI Competency Center (BICC). Organisasjonene igangsetter ofte initiativ for predikering av hva som kan skje (fremtid) i tillegg til å rapportere på fortid og monitorere nåtid. Man iverksetter mer standarder og automatiserer rutiner for sikring av datakvalitet. Nivå 5 - De gjennomgripende BI er integrert i organisasjonens kjerneprosesser. BI benyttes også for eksterne brukere (kunder, partnere og leverandører). Man har et fullpopulert datavarehus med alle relevante datakilder integrert, inkludert eksterne og ustrukturerte data. BI løsningen driver markedet. Det er ikke uvanlig at en organisasjon kan være på ulikt nivå innen ulike områder av BI.

8 8 5.0 Resultater 5.1 Generelt Respondentene av undersøkelsen signaliserer at det eksisterer en god BI-modenhet innen disse virksomhetene. Snittutregning av resultatene viser at vekten av svarene ligger mot den midtre til øvre delen av skalaen i modenhetsmodellen. Området som scorer dårligst er spørsmålet om hva slags Output man får fra BI-løsningen. Her har majoriteten svart regneark samt statiske og interaktive rapporter. Det er færre som angir at de har tilgang til dashboards, og svært få angir at de har tilgang til strategikart og prediksjoner. De områdene som har scoret høyest er Verdi respondentene oppfatter at BI-løsningen har en høy forretningsmessig verdi. Datafangst og Datakvalitet er også områder som får høy score, - man oppfatter at data oppdateres hyppig nok og at kvaliteten på dataene er god. Respondentene oppgir også at de mener at alle brukere som har behov har tilgang til BI-løsningen. Respondentene scorer også høyt i forhold til Arkitektur og Dataomfang i BI-løsningen. De angir at løsningene i stor grad er et konserndatavarehus, med virksomhetsdata for hele konsernet, ikke avdelingsvise datamarts og avdelings/divisjonsdata. 5.2 Resultater basert på ulike roller Det er interessant å skille resultatene mellom ulike roller. Det er en del avvik mellom de som har oppgitt som rolle som toppleder eller avdelingsleder, og øvrige av respondentene. Generelt er ledelsen litt mer avmålt i forhold til modenheten. De svarer generelt litt mindre positivt på alle spørsmål.

9 9 ALLE LEDELSE Ledelsen er generelt mindre positiv til Datakvalitet og Dataomfanget som ligger i løsningen. De mener at det i mindre grad er konserndata, men mer avdelingsvis informasjon man kan trekke ut av BI-løsningen. De har en oppfatning av at datavarehuset ikke bidrar med virksomhetskritisk informasjon, og anser Verdien lavere enn øvrige respondenter. Ledelsen angir i større grad at Styringen av BI-løsningen gjøres av avdelingsleder eller prosjektleder, og ikke i et organisert BICC.

10 Resultater basert på selskapets størrelse Det er ganske stor forskjell i svarene mellom selskaper som har over og under 800 ansatte. Vi ser at de mindre selskapene angir sin egen modenhet mye høyere enn de større selskapene. Fordelingen mellom respondentene i de to ulike kategoriene var ca likt, dvs. ca 50 % av de som svarte jobbet i store selskaper. UNDER 800 ANSATTE

11 11 OVER 800 ANSATTE Vi ser at de mindre selskapene angir sin egen modenhet mye høyere enn de større selskapene. Fordelingen mellom respondentene i de to ulike kategoriene var ca likt, dvs. ca 50 % av de som svarte jobbet i store selskaper. Diagrammet viser hvilke områder de største selskapene rater lavere enn de mindre. Deres resultater viser at de ikke ser på BI-løsningen som forretningskritisk eller for hele konsernet, at bidraget fra løsningen er å se tilbake i tid i mindre grad nåtid og fremtid, samt at output fra BI-løsningen er enklere grensesnitt som regneark og statistiske rapporter. De samme selskapene rater samtidig høyt at de har tiltro til datakvalitet, at omfang av informasjon er virksomhetsdata, altså ikke avdelingsvis/divisjonsdata, samt at alle som har behov for tilgang til BIløsningen har det. De mindre selskapene derimot rater områder som tilsier at BI-løsningen er enterprise datavarehus (dvs. ikke divisjon eller avd), men man har et datavarehus for hele selskapet. De mindre selskapene

12 12 oppgir også at de har verktøy som ikke bare gir rapporter, men også dashboards, scorecard og analyse. De oppgir også at de anser BI-løsningen til å gi høy verdi, nesten 75 % svarer dette, mot 48 % i de større selskapene. 5.4 Åpent spørsmål hva er den viktigste BI utfordringen i din bedrift? Undersøkelsen hadde også et åpent spørsmål som gikk på den viktigste utfordring i din organisasjon. Ved kategorisering av svarene var det fire områder som utmerket seg: Andel av totalt ant. svar på åpent Kategori spørsmål Ressurser 22 % Datakvalitet 13 % Modenhet 22 % Brukervennlighet 16 % Øvrige områder 28 % Det er interessant at 13 % kommenterer at den viktigste utfordring er datakvalitet, da datakvalitet scorer høyt på spørsmålet i den kvantitative delen av undersøkelsen. Blant svarene som går på modenhet finnes kommentarer som «manglende forståelse i organisasjonen på hva BI kan gjøre» og «lav modenhet hindrer utvikling og investering». 6.0 Anbefalinger Ut fra undersøkelsen kan man gi noen generelle anbefalinger til norske virksomheters BI-bruk. Dette vil ikke nødvendigvis være relevant for alle virksomheter, men er anbefalinger som vil kunne øke modenheten og gi økt avkastning av BI-investeringene. 6.1 Få positiv avkastning på investeringen Mange virksomheter ligger i området nivå 3 på modenhetsaksen. Dette indikerer at de har tatt de største investeringene i å bygge et BI-fundament, så som datavarehus, dataintegrasjon og kanskje gjort tiltak på forbedring av datakvalitet. Men avkastning på investeringen kommer primært etter at disse grunninvesteringene er gjort, og når man implementerer løsninger som gir ny innsikt og bedre beslutninger. Dette kan være front-end løsninger for brukerne som setter dem i stand til å se avvik, mønstre, trender og avvik raskere og enklere. Det kan være selvbetjeningsløsninger, som gir brukerne kontroll over rapport- og analyseutvikling. Det kan være mobile BI-løsninger, som med sitt enkle brukergrensesnitt øker brukeradopsjonen og dermed det generelle innsiktsnivået i organisasjonen.

13 13 Undersøkelsen viser at de fleste virksomheter opererer med output fra BI-løsningen i form av regneark og statiske eller interaktive rapporter. Dette kan være greit for enkelte brukergrupper, men vil ikke være riktig verktøy for alle brukere. Riktigere verktøy tilpasset oppgavene vil øke verdien man får ut av løsningen. Anbefalingen er derfor å ikke stoppe på nivå 3 men sørge for å gjøre de relativt små grepene som skal til for å gi en positiv business-case. 6.2 Legg en BI-strategi og etabler et BICC At så vidt få virksomheter er på de to øverste nivåene i modenhetsmodellen kan indikere at mange ikke har en klar BI-strategi som implementeres systematisk og forvaltes. Ved å identifisere hvilke elementer i forretningsstrategien som kan understøttes av BI-verktøy, kan man legge en prioritert plan for utvikling av BI-kapasitet, hvor forretningsmessig nytte er basis for prioritering. Et BICC som er ansvarlig for etablering, implementering og forvaltning av BI-strategien vil i mange tilfeller være selve katalysatoren for å sikre en planmessig modning i bruken av BI, og dermed økt forretningsmessig verdi. Undersøkelsen viser at kun ca en tredjedel av virksomhetene har et BICC, så her er potensialet stort. 6.3 Prediker hva som kan skje i fremtiden Undersøkelsen indikerer at majoriteten av virksomhetene ikke benytter BI-løsningen til å predikere hva som kan skje i fremtiden, men kun rapporterer hva som har skjedd og evt monitorerer hva som skjer i nåtid. De mest modne BI-brukerne inkluderer også prediktive analyser av fremtiden, og får ofte svært gode resultater av dette. Dette kan inkludere prediksjon av fremtidig kundefrafall, avansert forecasting og estimering av kjøpssannsynlighet på kampanjer. Dette krever egne løsninger og spesialisert kompetanse, og kan være årsaken til å så vidt få har implementert slike løsninger. Men avkastningen er som regel høyere enn investeringen, så dette kan være noe å se på for flere virksomheter.

14 14 VEDLEGG 1 - Resultater av BI-barometeret Hvordan finansieres drift og utvikling av BI-løsningen? Individ/leder 2,8% Avdelingsbudsjett 37,5% Divisjonsbudsjett 20,8% BI Competency Center (BICC) underlagt IT 12,5% BI Competency Center (BICC) underlagt forretning 15,3% Vet ikke 11,1% 2. Hvordan vil du beskrive utbredelsen av BI-løsningen i din organisasjon? Individuell løsning 5,6% Avdelingsløsning 18,1% Divisjonsløsning 13,9% Konsernløsning 48,6% Løsning også for eksterne brukere (kunder/partnere) 11,1% Vet ikke 2,8%

15 15 3. Hvordan styres drift og utvikling av BI-løsningen? Avdelingsleder 29,2% BI prosjektleder 16,7% BI programleder med flere prosjekter 16,7% BI Competency Center (BICC) underlagt IT 11,1% BI Competency Center (BICC) underlagt forretning 20,8% Vet ikke 5,6% 4. Hvordan vil du beskrive arkitekturen i BI-løsningen? Individuelle regneark 1,4% Avdelingsvise datamarts 9,7% Datavarehus for en eller flere divisjoner 29,2% Enterprise datavarehus 37,5% Komplett enterprise datavarehus 16,7% Vet ikke 5,6%

16 16 5. Hvilke BI verktøy er i bruk? Regneark 1,4% Faste rapporter + noe OLAP/ad hoc rapporter 23,6% Faste rapporter + OLAP/ad hoc rapporter + Dashboards 27,8% Faste rapporter + OLAP/ad hoc rapporter + Dashboards + Scorecards/analyse 22,2% Faste rapporter + OLAP/ad hoc rapporter + Dashboards + Scorecards/analyse, og BI er integrert i kjerneprosessene 19,4% Vet ikke 5,6% 6. Hva er din oppfatning av BI-løsningen? Løsningen dekker spesielle behov 20,8% Løsningen gir ledelsesinformasjon 16,7% Løsningen bidrar til virksomhetsstyring 38,9% Løsningen er forretningskritisk 23,6% Løsningen driver markedet (eksempelvis som Amazon.com) 0,0% Vet ikke 0,0%

17 17 7. I hvilken grad oppfatter du at BI-løsningen gir forretningsmessig verdi? 1-lav 0,0% 2 15,3% 3 22,2% 4 30,6% 5-høy 30,6% Vet ikke 1,4% 8. Hva bidrar BI-løsningen med? Forklarer hva som hendte (fortid) 27,8% Forklarer hva som hendte og hvorfor (fortid) 20,8% Forklarer fortid og hva som skjer (nåtid) 23,6% Forklarer fortid, nåtid og predikerer hva som vil skje (fremtid) 16,7% Forklarer fortid, nåtid og predikerer fremtid, samt gir input på hva virksomheten kan tilby markedet 11,1% Vet ikke 0,0%

18 18 9. I hvilken grad gjøres datafangst fra kildesystemene ofte nok i forhold til ditt behov? 1- I for liten grad 4,2% 2 8,3% 3 19,4% 4 37,5% 5- I stor grad 29,2% Vet ikke 1,4% 10. Hvilken type beslutningsunderlag gir BI-løsningen? Oppmerksomhet om status og avvik 18,1% Forståelse av status og avvik 12,5% Forståelse av status, avvik og sammenhenger 34,7% Input til handlinger og beslutninger 22,2% Automatisering av handlinger og beslutninger 9,7% Vet ikke 2,8%

19 I hvilken form kommer output fra BI-løsningen? (sett kryss ved alle som er gjeldende) Regneark 65,3% Statiske og interaktive rapporter 79,2% Dashboard og varslinger 43,1% Prediksjoner og strategikart 11,1% Triggere for handling basert på regler 13,9% Vet ikke 0,0% 12. Hvor erfaren er virksomheten i bruken av BI-løsninger? Ikke startet/nettopp startet 2,8% I gang med den første BI-løsningen 26,4% Har etablert flere BI-løsninger 29,2% Fokus på finjustering og videreutvikling etter flere versjoner 23,6% Moden med etablert og stabil løsning 16,7% Vet ikke 1,4%

20 Hva er omfanget av data i BI-løsningen? Individuelle data 1,4% Avdelingsdata 5,6% Divisjonsdata 12,5% Konsern-/virksomhetsdata 65,3% Fullpopulert datavarehus inkludert eksterne og ustrukturerte data 9,7% Vet ikke 5,6% 14. I hvilken grad kan man stole på dataene i datavarehuset? 1- I liten grad 1,4% 2 9,7% 3 9,7% 4 52,8% 5- I stor grad 25,0% Vet ikke 1,4%

21 Hvordan er brukernes tilgang til informasjon fra BI-løsningen? Individuelt 12,5% Anmodning til IT om rapporter og uttrekk 4,2% Henter rapporter via BI-portal eller tilsvarende 37,5% Felles BI-portal for hele virksomheten 16,7% Felles BI-portal for hele virksomheten samt self-service for individuell adhoc informasjon 27,8% Vet ikke 1,4% 16. Hvem er brukerne av BI-løsningen? Analytikere/controllere 6,9% Analytikere/controllere + Avdelingsledere 6,9% Analytikere/controllere + Avdelingsledere + Divisjonsledere og nøkkelpersonell 27,8% Analytikere/controllere + Avdelingsledere + Divisjonsledere og 18,1%

22 nøkkelpersonell + Toppledelse Alle som har behov 40,3% Vet ikke 0,0% 22

23 23

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune Dato 5. mars 2013 RAPPORT 3/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen

Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen NORGES FISKERIHØGSKOLE Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen Julie Benedicte Nilsen Mastergradsoppgave i fiskerifag studieretning markedsføring (30 stp) Desember 2012 ii Forord

Detaljer

Business Intelligence for SMB

Business Intelligence for SMB Business Intelligence for SMB Helle Benjaminsen Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eric Monteiro, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Veileder Evaluering av lover Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Innholdsfortegnelse Forord 1 1 Innledning 2 1.1 Mål og målgruppe for veilederen 2 1.2 Leserveiledning 2 Evaluering

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer