Innovasjon Oktober Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon Oktober 2013. Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset"

Transkript

1 Innovasjon Oktober 2013 Et samarbeidsprosjekt mellom Markedsføringsforeningen i Stavanger, Hey- Ho Let s Go og Markedsføringshuset

2 Innledning Tekst Vi gjør oppmerksom på at resultatene i denne undersøkelsen vil bli rapportert både i prosent og poeng. Vi har lagt Kl grunn 70 poeng som en kriksk grense dvs. at vi erfaringsmessig mener at man må jobbe for å få en kundeklfredshet på 70 poeng eller bedre. Markedsføringshuset, Stavanger oktober 2013 Terje Eide Bjørn Bruland Partner/Rådgiver Partner/MarkedsanalyKker

3 Undersøkelsen gir et bilde av Klstanden blant bedriter som er mer opptau av innovasjon enn gjennomsniuet. Den reelle Klstanden blant bedriter flest er derfor sannsynligvis lavere/svakere mht Kl prioriteringer og fakkske akkviteter

4 Oppsummering Bedri+enes egenvurdering viser at det er dårlige arbeidsvilkår for innova6ve bedri+skulturer Undersøkelsen avdekker at det er dårlige arbeidsvilkår for innovakve bedritskulturer. Vi finner at stort gap mellom det bedritene sier er vikkg og det de gjør i praksis SKllingsansvaret for innovasjon er for dårlig definert Den interne innovasjons og nyskapingskompetansen vurderes ikke som sterk Det er i alt for liten grad sau av ressurser Kl tross for at betydningen for lønnsomhet er erkjent i bedritene Paradokser i prak6ske prioriteringer Ledere og innovasjonsansvarlige vurderer effekten av innovasjon og nyskaping på måloppnåelse, lønnsomhet og merkevarestyrke som svært stor Det er derfor et paradoks at innovasjons og nyskapingsakkviteter ikke har sterkere posisjon i bedritenes prakkske arbeid Bedri+enes prioriteringer Kvalitetsforbedringer i kundeopplevelsene har høy prioritet. BedriTene arbeider i relakvt liten grad med innovasjon i konkrete prosjekt og med styrking av den interne innovasjonskulturen Bruk av markedsundersøkelser for å bygge faktagrunnlag når det gjelder innsikt i kundebehov og kjøperadferd er lite utbredt. Spesielt blant bedriter som jobber b2b Hvilke formål har vært vik6gst i det innovasjonsarbeidet som er gjort 6dligere? Utvide og forbedre kvalitet og spekter i varer og tjenester har vært de vikkgste formålene Det understrekes at vurderingene er gjort av respondenter som skllingsmessig har en kommersiell slagside

5 Oppsummering II De mest fremtredende årsakene som begrenser bedri+ens evner og forutsetninger for å jobbe med innovasjon Ikke sau av økonomiske ressurser Kapasitet, prioriterer dagen og veien Ikke et klart definert skllingsansvar ByråkraK og slik har vi allkd gjort det Antakelsen om at innovasjon handler om det brilliante som medfører store endringer Hvilken type ak6vitet eller 6ltak synes du har gia størst posi6v innovasjonseffekt for bedri+en? Tverrfaglighet. Samarbeid på tvers av proffe miljø. Gjerne både kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller eksterne konsulentmiljø) Tydelig ledelse, klare prioriteringer og dedikert skllingsansvar Ikke gjøre det for vanskelig, ikke involvere byråkraket KreaKv misnøye som en faktor i organisasjonskulturen. AnsaUe som tør å u_ordre GiA at dere skulle trukket inn eksterne ressurser/miljøer for å bistå med innovasjon - hvem ville dere henvendt dere 6l Ingen regionale selskap har tau en tydelig innovasjonsposisjon Vurdering av ekstern partner avhenger av hvilket område man skal jobbe med innovasjon på. Ingen selskap har tau en posisjon som sterk og tydelig på generiske innovasjonsprosesser En del ser mot kunder, partnere og leverandører Innovasjon Norge nevnes av mindre enn 3 % og har en svakere posisjon enn hva man gjerne skulle forvente. Hvilken bedri+ tenker du først og fremst på som regionens mest innova6ve? Laerdal Medical vurderes som regionens mest innovakve selskap Lyse med sine nye forretningsområder kommer på en god andreplass

6 En stor andel av bedri+ene i undersøkelsen oppgir at de har rela6vt fersk egenerfaring med nyskapings eller innovasjonsprosjekter Har bedriten i løpet av de siste 2 årene gjennomført egne nyskapings eller innovasjonsprosjekter? 81 % 16 % 4 % Ja Nei Vet ikke Totalt

7 Undersøkelsen avdekker at det er dårlige arbeidsvilkår for innova6ve bedri+skulturer. Stort gap mellom det bedri+ene sier er vik6g og det de gjør i praksis SKllingsansvaret for innovasjon er for dårlig definert. Den interne innovasjons og nyskapingskompetansen vurderes ikke som sterk. Det er i alt for liten grad sau av ressurser Kl tross for at betydningen for lønnsomhet er erkjent i bedritene Vår bedrit har et klart skllingsansvar for innovasjon. Noen eier oppgaven Vi har en bedritskultur som er preget av vilje Kl nytenking og innovasjon Vi har god intern innovasjonskompetanse Vi har sau av ressurser for å jobbe med innovasjon Vi får god innovasjonshjelp gjennom samarbeidspartnere og leverandører Vår kunder er på bedriftsmarkedet(b2b) Våre kunder er på privatmarkedet

8 Diagrammet viser at ledere og innovasjonsansvarlige vurderer effekten av innovasjon og nyskaping som svært stor. I lys av den erkjente betydningen er det et paradoks at innovasjons og nyskapingsak6viteter ikke har sterkere posisjon i bedri+enes prak6ske arbeid. Hvilken betydning har evnen Kl innovasjon og nyskaping for bedriten når det gjelder: Oppnå langsikkge målseknger Bygge en sterk merkevare Være en aurakkv arbeidsgiver KonkurransekraT i forhold Kl andre bedriter i samme bransje Utvikling av nye produkter og tjenester Oppnå økt lønnsomhet Vår kunder er på bedriftsmarkedet(b2b) Våre kunder er på privatmarkedet

9 Kvalitetsforbedringer i kundeopplevelsene har høy prioritet. BedriTene arbeider i relakvt liten grad med innovasjon i konkrete prosjekt og med styrking av den interne innovasjonskulturen. Markedsundersøkelser som faktagrunnlag for innsikt i kundebehov og kjøperadferd er lite utbredt. Spesielt blant bedriter som jobber b2b Spørsmål: Hvilken prioritet har følgende arbeidsoppgaver i bedriten: Forbedre kvalitet i kundeopplevelsene Styrke intern innovasjonskultur SystemaKsk arbeid med innovasjon i konkrete prosjekter Utvikling av nye produkter og tjenester Bruk av markedsundersøkelser for å kartlegge kundebehov og kundea_erd Vår kunder er på bedriftsmarkedet(b2b) Våre kunder er på privatmarkedet

10 Hvor vik6g var de følgende formålene i det innovasjonsarbeidet bedri+en allerede har gjennomført? Hvor vik6g var de følgende formålene i det innovasjonsarbeidet bedri+en allerede har gjennomført? Ikke vik6g Nokså vik6g Svært vik6g Vet ikke Utvide spekter av varer eller tjenester 4 % 13 % 82 % 2 % ErstaUe utdaterte produkter eller prosesser Gå inn i nye markeder eller øke markedsandel 11 % 27 % 60 % 2 % 6 % 27 % 67 % 1 % Forbedre kvalitet i varer eller tjenester 2 % 17 % 81 % 1 % Forbedre fleksibilitet for produksjon av varer eller tjenester Redusere arbeidskostnader pr produsert enhet Redusere material og energikostnader pr produsert enhet 13 % 32 % 50 % 6 % 22 % 34 % 42 % 2 % 37 % 31 % 26 % 5 % Redusere miljømessige effekter 40 % 31 % 24 % 5 % Forbedre helse eller sikkerhet for ansaue 31 % 33 % 32 % 4 %

11 Bakgrunnsinformasjon

12 Metode - eksempel på svarfordeling! I undersøkelser skal vi som regel fortolke og sammenligne svarene fra mange spørsmål. For å forenkle dette fortolkningsarbeidet velger vi i hovedsak å presentere disse resultatene i form av gjennomsnitt på en skala (gjennomsnitt gir bare en meningsfull representasjon av resultatene dersom svarfordelingen er tilnærmet normalfordelt).! Forutsatt at svarfordelingene er tilnærmet normalfordelt, vil en gjennomsnittsscore representere en prosentvis svarfordeling som vist nedenfor. Utvalg av varmmat Tilgjengelighet til kontaktperson 100 Gir en score på 54 poeng 100 Gir en score på 76 poeng %-fordeling av svarene %-fordeling av svarene meget utilfreds meget tilfreds

13 Metode - omregning fra 6-6l 100- punkts skala Spørsmål Hvor tilfreds er du med? 1-6 skala Meget misfornøyd Meget fornøyd Omregning Eks: 5 på en 6- punktsskalaen, tilsvarer scoren 80 på 100- punktsskalaen skala Vi omregner til skala for at det skal bli enklere å sammenligne resultater, uansett opprinnelig skalabruk. Eks. Et gjennomsnitt på 4,4 på en 1 6 skala gir scoren 68 poeng, mens 3,5 gir 50 poeng.

14 Kunde6lfredshetsindeksen Dårlig Ikke godt nok Ganske bra Veldig bra Utmerket Vi anbefaler våre kunder å operere med 70 poeng som kriksk grense. Med en lavere score, er for stor andel av kundene ikke fornøyd.

15 Hva er din rolle i bedri+en når det gjelder innovasjon og nyskaping? 71 % 29 % Jeg har hovedansvar for innovasjon/nyskaping i vår bedrit Jeg er involvert i prosesser som handler om innovasjon og nyskaping Totalt 0 % Jeg er ikke involvert i denne typen oppgaver

16 Hvilken kategori 6lhører den bedri+en du representerer? 38 % 45 % 14 % 4 % Vår kunder er på bedritsmarkedet(b2b) Våre kunder er på privatmarkedet Blanding av begge markedsområdene Annet Totalt

17 S6llingskategori/ansvarsområde 36 % 35 % 16 % 5 % 8 % Daglig leder Salg/marked Økonomi/administrasjon Teknisk/produksjon Annet Totalt

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen Tittel: Forfatter:

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Meld. St. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning: 6-10.

Meld. St. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning: 6-10. NOKUTsnot at er I nt er nasj onal i ser i ngvednor ske f agskol er Ki m Kant ar dj i ev,2014 Internasjonalisering i norsk utdanning har vært av økende interesse for norske myndigheter, både i sekundær

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO Paid, Owned, Earned Media Undersøkelsen 2014 En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO 02 1 PAID, OWNED, EARNED MEDIA INNHOLDSOVERSIKT 1. Budsjettutvikling Paid, Owned, Earned Media 2. Budsjettutvikling

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer