Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013"

Transkript

1 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

2 Når er Skatteetaten effektiv? 2

3 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

4 Strategisk styring skal øke effektiviteten Hvordan skal vi styre? - etter hvor fort vi løper, eller om vi løper i riktig retning Samfunnsoppdraget gir overordnede mål, strategiene angir retning og ambisjonsnivå Skatteetaten skal være både formålseffektiv og kostnadseffektiv Strategisk styring må stimulere organisasjonen til aktivt å søke læring og utvikling For sterkt fokus på produksjonsmål svekker fokus på strategisk utvikling 4

5 Utvikling og strategisk styring Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere fellesskapet. Skatteetaten skal opprettholde og styrke legitimiteten til skattesystemet Skatteetaten skal sikre et oppdatert folkeregister og bidra til samfunnets øvrige fellesregistre Skatteetatens hovedmål 1 Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid Strategisk kart Strategisk plan Skattene skal betales til rett tid Folkeregisteret skal ha høy kvalitet Brukerne skal få god service Fastsatt i tildelingsbrev for Skatteetaten fra Finansdepartementet 5

6 Styrket fokus på strategiske mål og effekter Fra produksjonsstyring til effektstyring Resultatkjeden Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker effekter Samfunns effekter 6

7 Styrket fokus på strategiske mål og effekter Region Funksjoner/ avdelinger Region Helhetlig virkemiddelbruk Resultat og effekt 7

8 Skatteetatens strategier er operasjonalisert i etatens strategiske kart L2 Bedret adferd og redusert skatteunndragelse P2 Målrettet valg av virkemidler P3 God styring og ledelse i hele etaten Leveransemål 2 (L2) fokuserer på å øke etterlevelsen blant skattytere, brukere og oppgavegivere. Mer målrettet valg av virkemidler (P2) skal bidra til økte etterlevelseseffekter. Bedret evne til styrings og ledelse (P3) skal oppvås ved bedre informasjon, analyse og innsikt 8

9 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler 3. Styring som strategisk mål Skatteetaten

10 Økt etterlevelse gjennom variert virkemiddelbruk og dialog Etterlevelse er en viktig driver for å sikre provenyet på lang sikt Effektivitet Skattyter etterlever når de: Er registrert riktig i pliktige registere Etterlevelse Proveny Legitimitet Leverer riktig, dokumenterte og fullstendige opplysninger til rett tid Betaler riktig skatt til rett tid Omdømme Etterlevelse påvirker både omdømme, etatens effektivitet og skatteprovenyet, og gir uttrykk for skattesystemets legitimitet 10

11 3. Manns opplysninger er med å bidra til høy grad av etterlevelse Grunnlagsdata oppgaver i

12 Effekt på etterlevelse måles og analyseres Skattyters holdninger til etterlevelse Spørreundersøkelsen segmenterer skattytere basert på holdninger til etterlevelse Etaten ønsker å minimere det røde og gule segmentet og sikre høy etterlevelse i det grønne og hvite segmentet gjennom å gjøre det lettere å etterleve - veiledning og forenklinger redusere mulighetene til å unndra 8 % av Skattyterne aksepterer bevisst unndagelse av skatt og avgift Kategorisering av skattytere Unndragelser kan aksepteres Er ikke åpen for påvirkning Unndragelser kan aksepteres Er åpen for påvirkning (enten ved økt veiledning eller flere kontroller/strengere straff) Unndragelser kan ikke aksepteres Er ikke trygg på regelverket (dette kan føre til at de kan gjøre feil) Unndragelser kan ikke aksepteres Er trygg på regelverket Operasjonalisering av OECDs etterlevelsesterkant Undersøkelsens resultater Unndragelser kan aksepteres i enkelte tilfeller Er ikke trygg på regelverket Er trygg på regelverket Unndragelser kan aldri aksepteres Er ikke trygg på regelverket Er trygg på regelverket Er ikke åpen for påvirkning 2,7 & 1,6 % 3,3 % 23,7 % Er åpen for påvirkning 0,7 % 3,3 % 13,6 % 51,2 % Kilde: 1 Næringslivets holdeninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk, 2012, Skatteetaten. 12 Analyseteamet i Skatteetaten

13 Opplevd oppdagelsesrisiko 1 Opplevd oppdagelsessannsynlighet over tid % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vet ikke/ikke aktuelt Svært stor Stor Liten Svært liten Spørsmål: Dersom en virksomhet i din bransje unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter, hvor stor sannsynlighet tror du det er for at skattemyndighetene vil oppdage dette? Analyseteamet i Skatteetaten Kilde 1 NOU 2009:4, Tiltak mot skatteunndragelser. 2 Næringslivets holdeninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk, 2012, Skatteetaten. 13

14 Vi måler effekt i ulike kommunikasjonskanaler Skatteetaten logger henvendelser i flere kanaler Telefon Publikumsmottak Følger brukeren fra henvendelse til ferdig sak E-post Felles registrering av henvendelser Skatteetaten.no Henvendelsene registreres på kategorier som egner seg for analyse og måling av måloppnåelse Skattyterne i fokus 14

15 Vi logger henvendelser og bruker dette i styring og utvikling Henvendelsene uttrykker hvor tilgjengelig regelverk og tjenester er Forutsigbare prosesser Lov og regelverk Henvendelser i ulike kanaler Tjeneste Måloppnåelse Forvaltning Tjenester og virkemidler Det er et mål å redusere volumet av henvendelser gjennom forenklinger og mer tilgjengelige tjenester 15

16 Mål om høy servicegrad må balanseres mot målet om reduksjon i antall henvendelser Arv/gaver 3 % MVA 9 % Annet 14 % Selvangivelse 37 % Arv/gaver 1,5 % MVA 0,7 % Folkeregister 32 % Annet 6,1 % Selvangivelse 28 % Folkeregister 17 % Skattekort 20 % Skattekort 32 % Henvendelser totalt: 4,4 millioner Skatteopplysningen henvendelser, 49 % Post / e-post henvendelser, 17 % Publikumsmottak henvendelser, 34 % Kilde: Skatteetatens Analysenytt , Kanalvalg videreutvikling av skatteetaten.no. 16

17 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Innhold 3. Styring som strategisk mål Skatteetaten

18 Fakta og analyse øker evnen til riktig virkemiddelbruk Fortid Fremtid Hva bør gjøres her? I statistiske modeller brukes historiske data for å lage antagelser om fremtidige hendelser. Hvilke virksomheter eller personer har veiledningsbehov kommer ikke til å levere oppgave har feil på innsendte oppgaver er kontrollverdig betaler ikke 18 Analyseteamet i Skatteetaten

19 Vi styrker evnen til å utnytte tilgjengelig styringsinformasjon Skatteetaten gjennomfører SERVO prosjektet Styringsinformasjon fra flere kilder settes i sammenheng i etatens datavarehus Rapporter og analyser basert på datavarehuset vil tilgjengeliggjøres gjennom en portal Skal benyttes integrert i ledelses- og arbeidsprosesser, som grunnlag for vurderinger og beslutninger i målstyring og ledelse på alle ledernivåer Tidbruk (tidbank) Målstyring 1 Rapporter og analyse 2 Tidb ank Agre sso Skatt og avgift mm Skatteetatens datavarehus Skatt og avgift Økonomi (Agresso) Folkeregister Saksbehandlingstider (Elark) 1 Corporater, 2 Oracle Business Intelligence Foundation Suite 19

20 Tidsriktig og relevant styringsinformasjon må gis ledere på alle nivåer Forutsigbare prosesser Lov og regelverk Henvendels er i ulike kanaler Tjeneste Måloppnåelse Forvaltning Tjenester og virkemidler Automatisert, hyppig og relevant måling av resultater gir effektiv styringsinformsjon Antall anrop for SOL i desember

21 Vi bygger BI-kompetanse BI-kapasitet utvikles som strategiske, tverrfunksjonelle nettverk på tvers Støtter spesielt etatens styring og analyse Felles læringsarenaer Sikrer enhetlig forvaltning, metode og prosesser rundt informasjon*, endringer i data og utvikling av løsningen IT forståelse Forretnings forståelse BICC Analyse forståelse Business Intelligence Competence Center * Gjelder også data til forskning hos etatens samarbeidspartmere 21

22 Analysekapasitet i hele organisasjonen Analyser og fakta må danne grunnlaget for etatens prioriteringer og arbeid. Analyseteamet i Skatteetaten etablert Hovedfokus er skattyters etterlevelse og effektmåling av etatens virkemiddelbruk. Analyseteamet i Skatteetaten Representasjon fra alle fem regioner og SKD 22

23 Strategisk styring skal øke effektiviteten Utfordringer Krevende å formulere og operasjonalisere nye, strategiske mål for strategisk utvikling ofte fordi målet og veien dit er ukjent og usikker Krevende å etablere systemer for å utvikle analyse og innsikt Stimulere organisasjonen mht læring og kompetanse og til å frigjøre kreativitet Målinger Produksjon er enkelt å måle og følge opp Målingen av effekter kan være lite tilgjengelig og ofte kostbar Tidsforsinkelse mellom tiltak og effekt Fleretydige årsak virkningsforhold mellom virkemidler og effekter Effekter påvirkes også av faktorer utenfor etatens/linjelederens kontroll/virkemidler 23

24 Hvordan skal vi styre? - etter hvor fort vi løper, eller om vi løper i riktig retning Strategiske ambisjoner krever styring mot: Likevel er det viktig å sikre effektiv oppgaveløsning Økt etterlevelse Mer aktivt arbeid i forkant Forenklinger for skattyterne Økt digital samhandling Modernisering, eks folkeregisteret Høy servicegrad God utnyttelse av IT-systemer Produktivitet (ressursbruk/prosesser) Utnytte selvbetjeningsløsninger Kontinuerlig forbedring 24

25 ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETS -KULTUR KOMPETANSE -MILJØ Svein R. Kristensen Skattedirektør

Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet

Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet Utarbedeidelse og bruk av mål og styringsparametere i Skattedirektoratet DFØ Nettverk for virksomhetsstyring 26. september 2013 Thomas Sellevoll Seniorrådgiver, Skattedirektoratet Innhold 1. Strategisk

Detaljer

BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet. Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014

BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet. Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014 BI i Skatteetaten en naturlig del av en kompleks virksomhet Elin Sætre Arnevik og Paul Gunnar Larssen Skatt Vest September 2014 Paul Gunnar Larssen Seniorrådigiver/analytiker i Stab for styring og utvikling

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK Årsrapport for 2004 Innledning Innledning 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Brukerorientering 3 Brukerne er fornøyde 3 Pris for beste statlige nettsted 3 Forenklet fremgangsmåte for å få skatteattest 3

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Innhold Innledning Samfunnsansvar Nøkkeltall fra etatens drift

Innhold Innledning Samfunnsansvar Nøkkeltall fra etatens drift Årsrapport 2008 Innhold Innledning 3 Samfunnsansvar 4 Vårt samfunnsansvar 4 Den nye Skatteetaten 4 Service og imøtekommenhet 4 Mediebildet 4 Service til brukerne 5 Brukernes mening 5 Skatteopplysningen

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no STRATEGI 2015-2020 SAMFUNNS- OPPDRAG Mattilsynet skal arbeide for følgende mål: sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann fremme god helse hos planter, fisk og dyr fremme god dyrevelferd og respekt

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvordan få kunnskap om etterlevelse? 10 Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 16 30 ANALYSE NYTT Utgitt av Skatteetaten 01I2015 Skatteetatens

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

Skatteetaten.no - trafikkanalyse

Skatteetaten.no - trafikkanalyse Skatteetaten Skatteetaten.no - trafikkanalyse Analyseteamet, 6.12.2011 Arne Kristian Aas Skatt øst Kanalvalg Side 1 Sammendrag Skatteetatens nettsider sto for 51,3 millioner sidevisninger første halvår

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

«Trenger du en god metode for å analysere virksomheten?» Milda Lunde Stene 21.03.2014

«Trenger du en god metode for å analysere virksomheten?» Milda Lunde Stene 21.03.2014 Nettverksmøte Dataforeningens faggruppe Virksomhetsprosesser og endringsledelse «Trenger du en god metode for å analysere virksomheten?» Milda Lunde Stene 21.03.2014 Hvorfor? 1. Hvorfor endrer vi organisasjonsstrukturen?

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll NIRFs nettverk for statlig sektor seminar 22. august 2013 Ola Otterdal Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1.

Detaljer

www.pwc.no Skattedirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse Samordnet Skatte- og Avgiftsforvaltning Avropsnummer 20130032-2-007 Versjon 1.1 27.04.

www.pwc.no Skattedirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse Samordnet Skatte- og Avgiftsforvaltning Avropsnummer 20130032-2-007 Versjon 1.1 27.04. www.pwc.no Skattedirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse Samordnet Skatte- og Avgiftsforvaltning Avropsnummer 20130032-2-007 Versjon 1.1 27.04.2015 Forord Denne rapporten viser en samfunnsøkonomisk analyse

Detaljer