Synsvansker hos barn med store og sammensatte funksjonshemminger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synsvansker hos barn med store og sammensatte funksjonshemminger"

Transkript

1 Synsvansker hos barn med store og sammensatte funksjonshemminger RBUP 9.juni 2015 Tove Gulliksen Borch, M-pedagog/cand.ed

2 Å kunne se er å se med øyet Lys slippes gjennom øyet og brytes i hornhinne og linsen Lyset treffer sansesceller på netthinnen som omformer lyset til nerveimpulser Nervetrådene fra sansecellen samler seg i synsnerven

3

4 - og med hjernen Impulser føres gjennom synsnerven i baner gjennom hjernen til den primære synsbark Avkodes gjennom filter til assosiative områder Avhengig av samarbeid i store deler av hjernen som assosierer, husker og tolker.

5

6 Synsfunksjon noen delområder Visus (skarpsyn nedsatt syn ofte def. som skarpsyn <0,3) Kontrastsyn Akkommodasjon Øyemotorikk Synsfelt Persepsjon visuell kognisjon

7 Skarpsyn Avhengig av god funksjon: i skarpsynsenteret på netthinnen av øyemotorikk av akkommodasjon: å kunne stille skarpt av riktig brytning av lyset i synsnervene

8 LH grating (www.lea.fi)

9 Hvis brytningsfeil trengs brille

10 Kontrastsyn (LH Hiding Heidi)

11 Øyemotorikk - Fiksasjon - Følgebevegelser -Sakkader - nystagmus Testes ved observasjon, eye-trace oa

12 Synsfelt (også knyttet til hjernen) Skader/utfall på netthinnen Bl.a ved ulike former for CP finnes ofte synsfeltutfall Årsak da ofte trykk/skade mot deler av synsbanene

13 Synsfunksjoner knyttet til hjernen Bl.a: - øyemotorikk styrt på hjernenivå - øye/hånd koordinasjon - synsfelt - romoppfatning /orientering - Visuell persepsjon og kognisjon: Mottak, prosessering og gjenkjenning

14 Dorsalstrømmen (hvor) oppfatte visuelt komplekse situasjoner oppfatte objekter i bevegelse orientering i rom initiere visuelt styrte bevegelser (øye/hånd) Ventralstrømmen (hva) gjenkjenne former og ansikter (+utrykk) detaljer figur/grunn, visual closure

15 Ofte forkommende synsdiagnoser ROP(Retinophay of Prematurity) Nedsatt skarpsyn Skjeling ONH (Optic Nerve Hypoplasi +SOD) CVI (Cerebral Visual Impairment) mange nivåer og delfunksjoner som innebærer å tolke det sette

16 Hva er cerebral synshemming? CVI= Cerebral Visual Impairment hjernesynshemming En sekkdiagnose som viser til en synsvanske ved medfødt hjerneskade / hjernedysfunksjon som gir avvikende: Synsutvikling Synspersepsjon Synsinnlæring

17 Utredning ved mistanke om CVI hjernesynshemming Kartlegge ulike delfunksjoner av synsfunksjonen: Synsskaphet, synsfelt, øyemotorikk, akkomodasjon, kontrastsyn, fargesyn og det de øyemedisinske funn ikke kan forklare om barnets (nedsatte) praktiske synsfunksjon

18 Å se er resultat av modning.. Sentralnervesystemet (CNS) i utvikling i mange år Umodne og skadede hjerner også Ved stimulering og bruk aktiveres nerveimpulsene Utvikling av myelin.(myelinisering av nervebanene sees som hvit substans i hjernen)

19 -og læring En hierarkisk oppbygging, hvor det ene nivå bygger på det andre For å komme opp i nivåene må det være: en synsutvikling en modning av synsapparatet og sentralnervesystemet og evne til å kunne forstå og tolke det sette. Dette kan vi kalle visuell kognisjon

20 Visuell kognisjon Å lære å se fra det helt enkle som å oppfatte lys/mørke til å kunne bruke synet til å oppfatte konkrete gjenstander, bilder og symboler. Når vi har funnet hvilket nivå i sin synsutvikling barnet befinner seg på, vil tiltak og tilrettelegging rundt barn «tre frem»

21 Visuell kognisjon Assosiere Symbol Signal Identifisere Diskriminere sanse

22 Sanse reagere på lys/mørke

23 Kan barnet bli oppmerksom på lys/mørke? Ser barnet? Prøv i mørkt rom å fange synsoppmerksomheten med Lysende gjenstander Belyste gjenstander eks speiluro Projisere figurer på vegg VEP, Visual Evoced Potentia Elektrofysiologisk måling av lys gjenom synssystemet til visuell cortex

24 Diskriminere Barnet ser og reagerer på at noe er der -

25 - og er der ikke

26 Barnet ser mot gjenstand som dukker opp Gode kontraster En viss størrelse I bevegelse Nært? noe avstand? Holder fokus? Blikket glir vekk?

27 Hvordan skape synsoppmerksomhet synsinntrykk på barnets nivå: Hvor nært må vi? innen livsrommet Hvor tydelig? lys og kontraster Hvor enkelt? en av gangen fra konkreter til avbildninger støtte i andre mer begripelige sanseinntrykk

28 Hvordan ser barnet ut når det er synsoppmerksomt? Våkenhetsgrad (state) - Våken innaktiv - mest klar for å se/sanse Blikkretning og øyekontakt Følgebevegelser Stille i kroppen? Håndbevegelser?

29 Identifisere Barnet foretrekke å se på noe fremfor noe annet Begynnende gjenkjenning huske det sette

30 Begynnende gjenkjenning Smiler eller viser med gester gjenkjenning av gjenstander som er av (følelsesmessig) betydning Gjenkjenner kjente personer bare ved hjelp av syn Skille kjente og ukjente personer

31 Signal Synsinntrykk fungere som signal for noe En farge, en form, en konkret gjenstand som får en betydning.

32 LOGO

33 Symbol Ser på og forstå med stigende vanskelighetsgrad og kompleksitet: Fotografier Tegninger Pictogram PCS-symboler, Bliss oa. Bokstaver: eple

34 Representasjoner av virkeligheten Kjenner igjen den konkrete gjenstand Gjenkjenne form Ser på og viser forståelse av det to-dimensjonale: Fotografier av kjente gjenstander Enkle, tydelige tegninger Mer komplekse(sammensatte bilder og tegninger) Symboler Symboler: Enkel, fargerike, sort/hvitt, ikoner, pictogrammer,pcs symboler osv.. Bokstaver og ord

35 For å forstå bilder kreves det: god nok kvalitet på synsinntrykk (visus, kontrastsyn, synsfelt, fargesyn med mer) at hjernen kan ta i mot og bearbeide synsinntrykkene og visuell kognitiv kapasitet som husker, gjenkjenner og forstå den visuelle informasjonen

36 Formelle tester, visuell persepsjon Bl.a. Test of Visual Perseptual Skills Motor-Free Visual Perception Test

37 Assosiere Det mest avanserte nivå i bearbeidelse og forståelse av visuell informasjon bygger på de foregående i et hierarki Avhengig av god (visuell) kognisjon og hukommelse for å gjenkjenne, bearbeide, sette sammen og forstå visuell informasjon Krever mye erfaring og god evne til (visuell) begrepdannelse

38 tenk etter: Hvilke forutsetninger har barnet for å kunne bruke synet : De øyemessige forhold Evne til å huske og å forstå Oppmerksomhet og interesse Forstyrrende elementer (spasmer, smerter, våkenhetsgrad, epilepsi, temperament, irritabilitet og vegring) erfaringer

39 Noen aktuelle tilstander der syn og hjerne er involvert Prematuritet Hydrocephalus Fødselsasfyksi og infeksjoner Hjerneblødning Periventrikulær leucomalaci (PVL) Ulike syndromer og genetiske tilstander Traumer, hjernesvulst

40 Perseptuelle synsvansker (CVI) Vi mistenker at det kan foreligge perseptuelle synsvansker eller hjernesynshemming når praktisk synsfunksjon er langt dårligere enn visus (skarpsyn) skulle tilsi - og det er en historie med tidlige medisinske komplikasjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel eller tidlig i utviklingen (for eksempel hjerneblødning, hydrocephalus, lunge- og respirasjonsproblematikk, infeksjoner, funn på ultralyd, CT eller MR)

41 Noen barn med CVI har vansker bare innenfor noen få områder Vanskene kan i hovedsak være knyttet til orientering eller romlig forståelse Vanskene kan være knyttet til gjenkjenning av mennesker og ansiktsuttrykk Vanskene kan være knyttet til tolkning av form, figur eller bilde Oppfatningen av form, figur eller bilde kan være bra, men det er vanskelig å gjengi (tegne) det en ser Å være seende i noen situasjoner og nesten blind i andre situasjoner Stor grad av trettbarhet og usikkerhet

42 Gjenkjenne ansikt Kjenner igjen foreldre bare ved hjelp av synet? Spør og prøv Vis bilder av kjente/ukjente Nettbrett Lotto matche to og to like bilder

43 Detaljer og helhet Vansker med å tolke detaljer ut fra helhet eller sette sammen og se helheten ut fra detaljer Vansker med å lete med synet (støtter seg til berøring)

44 Deler / helhet

45 Crowding Visus - symboler i rekke - enkeltsymboler Magnimaster, alfabetvarianten Ark med symboler m ulik størrelse og avstand

46 Figur/(bak-)grunn

47 Visuospatiale forhold /rom-retning

48

49 Orientering rom/retning Foran, bak, øverst, nederst Herme kroppsstillinger (se på en modell) Kle på seg Finne foran, bak, opp, ned på klærne Finne veien I et rom, i barnehagen, hjemme, til en venn

50 Visuomotoriske ferdigheter Krever Å se en form og hold den fast i minnet for så å kopier/skrive God nok finmotorikk God nok øyemotorikk

51 Ulike fagmiljøer ulik fokus Barn med sammensatte vansker kan bli henvist til utredning ved ulike faginstanser Ulike fagmiljøer kan ha ulik fokus for utredningen og kan stille ulike diagnoser hos det samme barnet For ensidig fokus kan gjøre at en overser de andre vanskene Typiske diagnoser som kan skjule mer komplekse vansker: CP, ADHD, nonverbale lærevansker (NLD), autisme, der perseptuelle og andre synsrelaterte vansker kan være en av komponentene

52 Spesfikke/generelle lærevansker? WPSSI og Wisc, kan brukes for å få en indikasjon på mulig CVI Ved spesifikke vansker med visuell ressonering/utføring vil det komme tydelig frem i profilen ved lave skår på utføringsoppgavene Da lite egnet for å finne generelt evnenivå.. Ved generelle vansker mer jevn profil verbal/utføring

53 Nye årsaker til synshemming Granquist, Floodmark, Tornquist, Edlund& Hellstrøm, 2001: 146 barn (0-18 år) med synshemming viste at 17% hadde øyemedisinske årsaker til synshemming 83% hadde hjernebetinget synsproblematikk. (Av disse hadde en stor del også tilleggsvansker)

54 Litteratur Roman-Lantzy, C (2007) Cortical Visual Impairment: an approach to assessment and intervention Dutton, G (2002) Visual problems in children with cerebral visual impairment. Lea Hyvärinens nettside, lea.fi statped.no MDVI Barn og syn sammensatte vansker

Hvordan kan vi skape visuell oppmerksomhet og interesse når vi ikke får oppmerksomhet. Randi Wist Syns- og mobilitetspedagog

Hvordan kan vi skape visuell oppmerksomhet og interesse når vi ikke får oppmerksomhet. Randi Wist Syns- og mobilitetspedagog Hvordan kan vi skape visuell oppmerksomhet og interesse når vi ikke får oppmerksomhet randi.wist@statped.no Å se er å se med øyet og med hjernen Finøyemotorikken Dvs. å kunne: fiksere holde fiksering flytte

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Friske øyne svekket syn

Friske øyne svekket syn Friske øyne svekket syn Å kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak GUNVOR B. WILHELMSEN & VIBEKE DONS WANKEL 1 Nevrologiske sykdommer og skader rammer hyppig det visuelle systemet. Sensoriske og

Detaljer

Nonverbale lærevansker (NLD)

Nonverbale lærevansker (NLD) Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak Av Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff STATPED SKRIFTSERIE NR. 20 Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys.

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys. Netthinnen inneholder to typer sanseceller: staver og tapper. Når lyset treffer dem, dannes det nerveimpulser som går videre til hjernen gjennom synsnerven. Det området på netthinnen hvor synsnervene går

Detaljer

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n MÅL Denne modulen har som mål å gi deg grunnleggende innsikt i hva som skjuler seg bak begrep som

Detaljer

Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre:

Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre: Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre: Evaluering av en sjekklistebasert screeningsmetodikk KOLBEIN LYNG ELSE MARIE SVINGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Barns kognitive utvikling

Barns kognitive utvikling Barns kognitive utvikling En redegjørelse om hvordan kognisjon utvikles hos barn Jean Piaget (1896-1980) Skrevet av Stig Atle Grimsrud, 1994 Side 1 Kognitiv utvikling handler om hvordan barn utvikler evnen

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer

TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn.

TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn. 18 CVI og kommunikasjon 24 Tilbakeblikk på SIKTE-konferansen 2009 TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter:

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter: Stereoskopi Jeg har i denne teksten tenkt til å gå nærmere inn på hva stereoskopi er, hvordan teknikken fungerer, og se litt på hvordan det har blitt brukt og hvordan det har utviklet seg gjennom historien.

Detaljer

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag ET T SK RI T T H E F T E F O R foran 1 K U R S H O L D E R Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen

Detaljer

LEDSAGING AV SYNSHEMMEDE I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

LEDSAGING AV SYNSHEMMEDE I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET LEDSAGING AV SYNSHEMMEDE I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 1 FORORD Dette kompendiet om ledsaging av synshemmede idrettsutøvere er skrevet med tanke på å informere om synshemmedes behov for hjelp til ledsaging

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED

ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED Jan Gunnar Haugen, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag - 1 - - 2 - Forord Heftet er utviklet som et

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik Universell utforming AS Eksamensoppgave Belysning for svaksynte Høgskolen i Gjøvik November 2010 Prosjekt Eksamensoppgave: Belysning for svaksynte Oppdragsgiver Prosjektleder Signatur Dato 16.11.10 Forfatter(e)

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE EN GOD LESER K A RTL E G G I N G AV KOM MU N I K ATI V KOM P E TA N S E H O S D Ø V E O G STE R K T TU N G H Ø RTE BA R N TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE PAT P R I TC H A R D O G TO R I L L S O L B Ø Z A

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer