Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi"

Transkript

1 Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Målform/språk: Bokmål Antall sider: 2 Antall sider vedlegg: 0 Kontrollert av: Dato Sign Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 Besvar 3 av de 6 oppgavene: 1. Hjerneslag kan gi mange forskjellige typer kognitive forstyrrelser. Vi skiller mellom infarkter og blødninger. Gjør rede for hvilke typer kognitive problemer hjerneslag i høyre hjernehemisfære kan gi. 2. Begge spørsmål skal besvares. a. Hva slags utfordringer kan demens gi når du skal intervjue en person med denne diagnosen? b. Hva er mild kognitiv svikt i relasjon til aldersdemens? 3. Hva er epilepsi? Gi en utgreiing av hva slags type kognitiv svikt som kan assosieres med epilepsi? 4. Kan diabetes gi nevropsykologisk svikt? Og i så fall hvorfor? 5. Hva slags hjerneskader og nevropsykologiske endringer kan man få ved alkoholisme? 6. Kan en nevropsykologisk undersøkelse hjelpe oss til å forstå mer om problemene pasienter med diagnosen schizofreni har? Side 2 av 5

3 Sensorveiledning PSYPRO4084: Jeg er bedt om å lage en fasit for eksamen i klinisk nevropsykologi. Under er det satt opp momenter som kan være til hjelp for sensor. Det finnes imidlertid mange måter å angripe oppgavene på da de er relativt åpne. Derfor kan det være at studenten finner løsninger som ikke akkurat er overens med fasit, men likevel gir gode svar på oppgaveteksten. 1). Hjerneslag kan gi mange forskjellige typer kognitive forstyrrelser. Vi skiller mellom infarkter og blødninger. Gjør rede for hvilke typer kognitive problemer hjerneslag i høyre hjernehemisfære kan gi. Her forventes det at kandidaten kan gi en fremstilling av de vanligste utfall ved hjerneslag i høyre hemisfære. Større vekt på visuospasiale problemer relativt til språkproblemer, forskjellige neglekt fenomener, vanskeligheter med gjenkjenning av ansikter, og i mange sammenhenger ansognosia. I noen grad kan motoriske vansker kontralateralt trekkes inn. Synsfeltutfall og vanskeligheter med persepsjon. Konsekvensene kan for eksempel være problemer med fortsatt å inneha førerkort. Testmessig kan det mange ganger være problemer med å finne utfall særlig når det brukes tester som i stor grad er mer språklig baserte. 2). A). Hva slags utfordringer kan demens gi når du skal intervjue en person med denne diagnosen? B). Hva er mild kognitiv svikt i relasjon til aldersdemens? Begge spørsmål skal besvares. Mange ganger har pasienter med demens manglende sykdomsinnsikt og store hukommelsesproblemer. Det gjør at de ikke kan gi valide opplysninger om vanskene sine. Andre ganger kan reduserte språkvansker gi problemer med fremstillingen. Derfor kan være nødvendig at pårørende er med til intervju for at anamnesen kan bli best mulig. Imidlertid dette skjer ikke ved all type demens. Det er derfor viktig med gode intervjuer både med pasient og pårørende. Mild kognitiv svikt (mild cognitiveimpairment-mci) somer ikke så alvorlig at den skal diagnostiseres som demens. Her forventes det at kandidaten kan diskutere slike ting som progresjon fra MCI til demens om det er noen sammenheng. Når det gjelder konvertering fra MCI er det svært store variasjoner i tallmaterialet. Det er også forskjellige typer MCI hvorav en er den amnestiskesom kan trekke i retning av Alzheimer type demens. Om det er lite hukommelsesproblemer er det mer sannsynlig at det er andre typer hjerneskader enn hva som ligger til grunn for Alzheimers sykdom. Men igjen, å predikere fra MCI til demens er ikke lett. 3). Hva er epilepsi? Gi en utgreiing av hva slags type kognitiv svikt som kan assosieres med epilepsi? I følge pensum er epilepsi definert som en tilstand med epileptiske anfall. Et epileptisk anfall er en forbigående hendelse med kliniske tegn eller symptomer som kommer av unormal eller overdreven eller synkron nevronal aktivitet i hjernen. Epilepsi kan defineres som en kronisk hjernedysfunksjon karakterisert til å få en vedvarende predisposisjon for å få epileptiske anfall. Det kreves at kandidaten problematiserer noe rundt selve det diagnostiske Side 3 av 5

4 og kommer med eksempler på forskjellige typer epileptiske anfall. Dersom kandidaten kan komme med spesifikke momenter i forhold til barn er dette et pluss. En vil også forvente at kandidaten sier som om hva slags diagnostiske verktøy som blir brukt i det differensialdiagnostiske arbeidet, spesielt EEG. Om kandidaten her kommer med mønstre av EEG ved forskjellige typer epilepsi er dette et pluss. Når det gjelder kognitiv svikt kan det være greit å si noe om Intelligensvurdering og problematisere noe rundt dette. Det er et pluss om kandidaten klarer å komme inn på slike momenter som for eksempel temporallappsepilepsi og vansker med hukommelsen. Når det gjelder kognitiv svikt er det klart at det er en assosiasjon mellom epilepsi og kognitiv svikt, likeså mellom epilepsi og emosjonelle forhold. Om kandidaten kan si noe om behandling kan hjelpe på kognitive funksjoner er det et pluss, selv om det ikke spesifikt er spurt om det. 4). Kan diabetes gi nevropsykologisk svikt? Og i så fall hvorfor? Det er første gang denne problemstillinger er med i eksamen. Det redegjøres derfor for den ganske grundig. Diabetes, formelt diabetes mellitus, også kalt sukkersyke, er en kronisk sykdom med høyt blodsukker som skyldes absolutt eller relativ insulinmangel, eventuelt også insulinresistens. Behandlingen består i å holde sukkermengden i blodet på riktig nivå. Blir den for lav, oppstår hypoglykemi. Hypoglykemi kan oppstå ved for lite matinntak, for mye mosjon eller anstrengelse, eller på grunn av for mye insulin. Pasienten vil merke slapphet, svetting, angst, sultfølse, synsforstyrrelser, omtåkethet og i verste fall bevisstløshet. Tilstanden kalles også insulinsjokk, som ubehandlet kan føre til koma insulinkoma. Dette kan avhjelpes ved at pasienten spiser noen sukkerbiter, drikker sukkerholdig væske eller lignende, gjerne sammen med mat som gir blodsukkerstigning med lenger varighet enn sukker og saft. Blir mengden blodsukker altfor høy (hyperglykemi) pga. insulinmangel, kan pasienten miste bevisstheten. Tilstandenkallesgjernesukkerslag. Tidlig debuterende diabetes (Type-1) har vist en viss sammenheng med redusert kognisjon, muligens pga alvorlig hypoglykemi (SH) i en hjerne under utvikling. Selv om kognitiv svikt synes å være mild til moderat synes det å være vedvarende (Her er det noe divergering i synspunkter og pensum dekker ikke dette godt nok).diabetes kan også forårsake ødeleggelse av blodhjerne-barriere. Det kan også diskuteres diabetes, insulin i hjernen er assosiert med Alzheimers sykdom, depresjon, og svekkede baroresptorer i hjernen (har med boldtrykk å gjøre, kan påvirke hjerteslag og puls, hormoner, kontakter til solitarytrakt og det autonome nervesystem). Insulin i hjernen kan være en vekstfaktor; synapse genese og nervevekst (Nelson et al., 2008). Derfor kan motstand mot insulin, eller rettere sagt dets virke lede til kognitiv svikt (Hoyer, 1998, 2004). Mulig sammenheng mellom beta amyloid og insulin som er sett i mange sammenhenger. Det er også et pluss om kandidaten trekker inn sykelig overvekt og dets sammenheng med diabetes. Sykelig overvekt er klart assosiert med kognitiv svikt. En del av dette stoffet er ikke grundig nok dokumentert i pensum så jeg vil derfor ha en stor frihetsgrad når kandidaten diskuterer stoffet. Det viktige er at diskusjonen gjøres og vedkommende kan drøfte problemstillingene med bakgrunn i litteraturen. Side 4 av 5

5 5). Hva slags hjerneskader og nevropsykologiske endringer kan man få ved alkoholisme? Ca 10 % av alkoholiserte pasienter har alvorlig kognitiv svikt. Med alkoholindusert amnesi eller alkoholindusert demens. Av de resterende 90% er det mange som selv etter 2-3 uker med avgiftning som har kognitiv svikt. På vanlige IQ tester ser en imidlertid at de fleste gjør det relativt normalt etter avgiftning, men med visse variasjoner for eksempel på WAIS testene. Det legges opp til at kandidaten kan diskutere hva slags utfall som er de oftest sette. (Gjerne i form av svekkede resultater på ny problemløsning, abstrakt resonnering læring og hukommelse visuo-spatiale prøver, på komplekse perseptuelle prøver og finmotorisk kontroll). Hos alkoholikere kan det være både kortikal og subkortikal atrofi. Det er i tillegg sett reduksjon i hvit substans. En kan gjerne diskutere funn fra MR, CT og EEG. Et sentralt tema ved alkoholisk demens er Wernicke-Korsakoffs syndrom med alle de hjerneskadene syndromet kan føre til. 6). Kan en nevropsykologisk undersøkelse hjelpe oss til å forstå mer om problemene pasienter med diagnosen schizofreni har? Pasienter med schizofreni har kognitiv svikt i større eller mindre grad og disse blir betraktet som kjernetrekk ved lidelsen. Lidelsen er assosiert med vansker med ny læring hukommelse, oppmerksomhet og eksekutiv funksjoner. Det synes å være en sammenheng mellom sosial problemløsning og kognitiv funksjon. Det forventes at kandidaten redegjør for hvordan funn ved den nevropsykologiske undersøkelsen kan være en hjelp til å forstå pasientens ofte manglende sosiale funksjon. Om kandidaten klarer å diskutere kognitiv svikt i relasjon til såkalte positive og negative symptomer ved schizofreni er det et pluss. Likeledes om det bringes på banen at schizofreni neppe er en lidelse, men har flere årsaker som kan gjøre at det er store variasjoner i kognitiv fungering. Kognitiv svikt ved schizofreni er ikke patognomiske for lidelsen. Det er og et pluss om kandidaten trekkes inn hvordan medisiner kan påvirke kognitiv funksjon. Side 5 av 5

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Siri Weider Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 02.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl og Katrin G. Brubakk Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.2014

Detaljer

Klinisk nevropsykologi

Klinisk nevropsykologi Knut A. Hestad og Jens Egeland (red.) Klinisk nevropsykologi Undersøkelse av voksne pasienter Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2010 ISBN 978-82-519-2467-2 Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Innledning Spiseforstyrrelser er et stadig økende problem i vårt samfunn. Det rammer både barn, ungdom og voksne. Spesielt utsatt er ungdom. Det finnes flere typer spiseforstyrrelser.

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om diabetes retinopati Diabetes og syn Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Vakre høstfarger, sett med friske øyne. Frisk netthinne:

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Hva er det? Juvenil spondyloartropati utgjør en gruppe kroniske inflammatoriske sykdommer hos barn der betennelsen angriper ledd (artritt)

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer