Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner Vivian D. Nilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen"

Transkript

1 Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner Introduksjon Et tilbakeblikk i barnehagehistorien Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn Barnehagen for barnets behov De første forskriftene til barnehagene Den første barnehageloven og rammeplan for barnehagen Ny barnehagelov og rammeplan for barnehagen Begrepsavklaring Spesialpedagogisk hjelp Tilpasset opplæring eller tilpasset tilbud Barn med nedsatt funksjonsevne Kategorier av vansker og bruk av diagnoser Oppsummering Kapittel 2 Samarbeid i barnehagen Introduksjon Foreldresamarbeid til barn med spesielle behov Tidlig innsats Samarbeid om identifisering og tiltak i barnehagen Barnehagens samarbeid med helsestasjonen Barnehagens samarbeid med PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) Barnets behov for spesialpedagogisk hjelp Henvisning til PPT PPTs utredning av barnets vansker Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak... 52

2 6 innhold IOP/IUP (individuell opplæringsplan/utviklingsplan) Oppsummering Kapittel 3 Kartlegging prinsipper og metodisk grunnlag Adam Vogt Introduksjon Helhetlig og multimetodisk kartlegging Sakkyndig vurdering og rett til spesialpedagogisk hjelp Ulike kartleggingsmetoder muligheter og begrensninger Validitet og reliabilitet: generelle metodiske utfordringer Samtaler, konsultasjon og veiledning Utprøving av tiltak respons på intervensjon Observasjon og vurderingsskjema Bruk av tester eller prøver Feilkilder ved bruk av tester Oppsummering Kapittel 4 Kartlegging fremgangs måter og verktøy Adam Vogt Introduksjon Avgrensninger i fremstillingen Barnets læringsmiljø systemrettet kartlegging Barnets utviklingshistorie Kognitiv og språklig ut vik ling Tester og vurderingsskjemaer som bl.a. PPT bruker Tester og vurderingsskjemaer som er egnet for barnehagelærere Adaptiv atferd og sosial kompetanse Adaptiv atferd Sosial kompetanse Lek og lekeferdigheter Aktivitetsnivå og oppmerksomhet Psykososiale vansker Oppsummering Kapittel 5 Barns ut vik ling i førskolealderen Richard Haugen Introduksjon... 99

3 innhold 7 Motorisk utvikling Hjernens funksjon og ut vik ling Fra reflekser til handlinger Grov- og finmotorikk Motorikk forbundet med syn- og hørselssansen Sosial utvikling Tidlig sosialt samspill Tilknytning Selvoppfatning Emosjoner Teoretiske syn på ut vik ling av følelser og personlighet Lek Flerkulturell utvikling Kognitiv utvikling Persepsjon Språk og kommunikasjon Læring og modning Begrepsutvikling Forholdet mellom språk og begreper Tenkning og resonnering Piagets stadier Oppsummering Kapittel 6 Emosjonelle vansker Richard Haugen Introduksjon To hovedformer av emosjonelle vansker angst og depresjon Emosjonelle vansker sannsynlige årsaksfaktorer Angst og angstlidelser Avvikende angst eller angstlidelser Følelseslæring (FL): Et psykoedukativt tiltak for barn med emosjonelle vansker Lære om følelser generelt Lære å utforske og identifisere egne følelser Forholdet mellom følelser, tanker, kroppslige reaksjoner og handlinger Noen vanlige behandlings- eller tiltaksformer Depresjon Hvordan kan en hjelpe barn som sliter med depresjon? Oppsummering

4 8 innhold Kapittel 7 Samspillsvansker og atferdsforstyrrelser Richard Haugen og Introduksjon til begrepet samspill Det første samspillet Begrepet kommunikasjon Begrepet tilknytning Samspillsvansker årsaksfaktorer Det kompliserte forholdet mellom arv og miljø Genetisk betingede risikofaktorer Risikofaktorer i fosterperioden Risikofaktorer under fødselen Risikofaktorer under barnets oppvekst Hva kan en gjøre i barnehagen for å hjelpe barn med samspillsvansker? Emosjonelle vansker vanskelige følelser Sosial kompetanse og vanskelige følelser Hva kan en gjøre i barnehagen for å hjelpe barn som sliter med vanskelige, negative følelser som angst og depresjon? Hva kan en gjøre i barnehagen for å hjelpe barn som viser en aggressiv væremåte? Mobbing i barnehagen Oppsummering Kapittel 8 Begrepsvansker barns sviktende forståelse av ord og Richard Haugen Introduksjon Hva er et begrep? Forholdet mellom symbol og begrep Overordnede begreper versus underordnede begreper begrepssystem versus begrep Hva er begrepssvikt? Barn med utviklingshemning og/eller lærevansker Hvordan barn lærer begreper Hvorfor er det så viktig at barn lærer begreper? Korttidsminne (KTM) og langtidsminne (LTM) Ordforråd og læring Sosial samhandling Hvordan kan en i barnehagen hjelpe barn med begrepssvikt? Assosiasjonslæring

5 innhold 9 Forskjellslæring Likhetslæring Oppsummering Kapittel 9 Språkvansker hos førskolebarn Branca Lie Introduksjon Språkvansker Språkforsinkelse Spesifikke språkvansker Identifikasjon av språkvansker hos førskolebarn Tidlig intervensjon og støttetiltak I stedet for konklusjon Kapittel 10 Migrasjonsrelaterte vansker Richard Haugen og Branca Lie Introduksjon til begrepet migrasjon Psykiske vansker Angstlidelser Depresjon Utvikling av angst og depresjon ved migrasjon risikofaktorer Hvilke problemer kan ulikheter i kultur forårsake? Hvordan inkludere et barn med muslimsk kulturbakgrunn i norsk barnehage? Minoritetsspråklige barnehagebarn med språkvansker Språkvansker hos minoritetsspråklige barnehagebarn Språkvansker hos minoritetsspråklige barn som ikke behersker norsk tilstrekkelig godt Minoritetsspråklige barn med spesifikke språkvansker Språkvansker i et kontrastivt perspektiv Hvordan kan vi hjelpe minoritetsspråklige barnehagebarn med språkvansker?. 214 Personalets kompetanse Faglig språkvurdering Noen generelle tiltaksformer i punktversjon Oppsummering

6 10 innhold Kapittel 11 Synsvansker Introduksjon Synsprosessen Synsvansker Synsstyrke (visus) Synsfelt Klassifisering av synssvikt Årsaker til synssvikt Synets ut vik ling hos barn og utfordringer og tilrettelegging i barnehagen Oppsummering Kapittel 12 Hørselsvansker Introduksjon Hva er lyd? Hørselsprosessen Hørselshemning klassifisering og forekomst Forekomst Registrering av hørselstap Screeningstest av nyfødte Uformelle hørselsobservasjoner Rentoneaudiometri Taleaudiometri Lekeaudiometri Hørselstap lokalisering og årsak Medfødte hørselstap Ervervet hørselstap Tilrettelegging for barn med hørselstap i barnehagen Tilrettelegging for kommunikasjon, språk- og begrepslæring Tilrettelegging for kognitiv, sosial og emosjonell utvikling Fysisk tilrettelegging Teknisk tilrettelegging Informasjon og veiledning for barnehagelærere Oppsummering

7 innhold 11 Kapittel 13 Utviklingshemning, autisme og hjerneskade Richard Haugen Introduksjon Begrepet utviklingshemning Utviklingshemning definisjon Utviklingshemning årsaker Hvordan kan en hjelpe barn med utviklingshemning? Begrepet autisme Hovedkjennetegnene på autisme Årsaker, forekomst, kjønnsforskjeller og komorbiditet Barn med begrenset autisme Hvordan kan en hjelpe barn med autisme? Innøving av sosiale ferdigheter (sosial kompetanse), språk og kommunikasjon 277 Hjerneskade Cerebral parese (CP) Hvordan kan en hjelpe barn med CP? Oppsummering Kapittel 14 Barn med ADHD og Tourettes syndrom Introduksjon Hva er ADHD? Årsaker til ADHD Forekomst Kjønnsforskjeller Tilleggsvansker til ADHD (komorbide vansker) ADHD hos barn i barnehagealder Tourettes syndrom (TS) Tics Årsaker til Tourettes syndrom Forekomst Tilleggsvansker til Tourettes syndrom Tiltak i barnehagen Oppsummering Referanser Stikkordregister

Innhold. KAPITTEL 1 Hva er sosiale og emosjonelle vansker?... 15 Av Richard Haugen

Innhold. KAPITTEL 1 Hva er sosiale og emosjonelle vansker?... 15 Av Richard Haugen Innhold KAPITTEL 1 Hva er sosiale og emosjonelle vansker?......................... 15 1.1 Historisk tilbakeblikk....................................... 16 1.2 Ulike definisjoner og betegnelser..............................

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi... 23. av Bente Gjærum

Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi... 23. av Bente Gjærum Forord Det er nå ni år siden Hjerne og atferd kom ut første gang. Først og fremst har det å oppdatere denne boken bekreftet opplevelsen av et fagfelt som det siste tiåret har frembrakt vesentlige nye bidrag

Detaljer

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Tilpasset opplæring for alle Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Reidun Pedersen Trine Lise Solvoll Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk, PED -3901 Institutt for lærerutdanning og

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Calmeyersgt. 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 88 88 Telefaks: 22 24 95 90 E-post: postmottak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Tromsø fredag 22. juni 2012 Egil Midtlyng psykolog Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Veilederen

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN

KARTLEGGING AV TUBERØS SKLEROSE FASE 4: PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 4: INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SOM VERKTØY I DEN INDIVIDUELLE PLANEN ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE

Detaljer

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen AD/HD og Tourettes syndrom i skolen 1 Veileder i utredning som grunnlag for tiltak AD/HD og Tourettes syndrom i skolen Utredning som grunnlag for tiltak Veileder Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Bakgrunn Regionalt

Detaljer

Kari-Janna Hagen. En kort orientering om mennesker med utviklingshemming

Kari-Janna Hagen. En kort orientering om mennesker med utviklingshemming Kari-Janna Hagen En kort orientering om mennesker med utviklingshemming Høgskolen i Hedmark Notat nr. 8 2003 Online-versjon Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra notatet i strid med åndsverkloven

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN Tverrfaglighet i oppfølgingen Bred vurdering som ivaretar komleksiteten i barnets eventuelle vansker Tverrfaglighet betyr at aktuelle fagpersoner samarbeider

Detaljer

Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder...

Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder... Innhold Forord... Forord til 2. utgave... 5 9 Innhold... Kapittel 1 Om betydningen av tidlige erfaringer... Kontinuitet - diskontinuitet av viktige miljøfaktorer... Uheldige erfaringer som utløser og forsterker

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

Struktur rundt diagnoser hos pasienter innen habiliteringsfeltet

Struktur rundt diagnoser hos pasienter innen habiliteringsfeltet Struktur rundt diagnoser hos pasienter innen habiliteringsfeltet Lærevansker? Epilepsi? Tourette? Eva Male Davidsen, Ahus HF Medisinsk forening for intellektuell utviklingshemming og habilitering Bergen

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Epilepsi hos barnehage og skolebarn

Epilepsi hos barnehage og skolebarn D Epilepsi hos barnehage og skolebarn HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Silje Systad

Detaljer