FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN"

Transkript

1 FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN

2 Tverrfaglighet i oppfølgingen Bred vurdering som ivaretar komleksiteten i barnets eventuelle vansker Tverrfaglighet betyr at aktuelle fagpersoner samarbeider om vurderinger og rådgivning Det er ikke tilstrekkelig å møte fagpersonene enkeltvis uten at disse samarbeider om vurderingene

3 Retningslinjenes anbefalinger Oppfølging i spesialisthelsetjenesten: Barn 1000 gram eller mindre Barn med svangerskapsalder mindre enn 28 uker Barn med alvorlig hjerneblødning uavhengig av svangerskaps alder PVC, prematuritets retinopati, misstanke om hørselssvekkelse, alvorlig veksthemming, alvorlig og langvarig lungesykdom, store reguleringsvansker Følges ved 6 og 12 måneders alder og deretter ved 3 og 5 år

4 Risikofaktorer Risiko for funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker øker med graden av: Prematuritet og nedsatt fødselsvekt. Komplikasjoner knyttet til prematuritet omkring fødsel og i nyfødtperioden. I tillegg øker risikoen der foreldre av ulike årsaker er i en vanskelig situasjon.

5 Hva er spesielt for denne gruppen barn Starter livet med et umodent og sårbart nervesystem Konsekvens: Høy risiko for atypisk utvikling, motorikk er et av områdene hvor de kan få vansker

6 Bevegelsesutvikling Bevegelsesutvikling varierer hos barn født til termin Utviklingen er ikke lineær Tilsvarende variasjon hos for tidlig fødte.

7 Utviklingsvansker Typer av utviklingsvansker er de samme vansker barn som er født til termin kan ha Vansker forekommer oftere hos denne gruppen barn og er ofte mer sammensatte

8 Motoriske vansker Motoriske vansker hos for tidlig fødte barn kan sees ved: Generell forsinket utvikling Cerebral parese (CP) Utviklingsbetingete koordinasjonsvansker. Developmental coordination disorder (DCD) klossete barn

9 Enkelte varige skader som alvorlige hjerneskader påvises allerede før barnet utskrives fra nyfødtposten Cerebral parese påvises vanligvis i løpet av de første 1-2 år. De alvorligste i løpet av første leveår

10 > 1000 g 28 uker > g uker g uker Termin fødte CP % 5-10% < 5 % 0.1 % Motoriske vansker 15-20% 10-20% 10-15% 5%

11 Spedbarnsalderen I spedbarnsalderen skiller termin fødte og for tidlig fødte barn seg som gruppe på noen områder: Hypotoni Mindre preget av fleksjonsaktivitet og mer preget av ekstensjonsaktivitet Mindre tydelige i sine ytringer Bruker lengre tid enn fulltermin barn Kortere oppmerksomhet, mer pauser

12 Motoriske funn i spedbarns alderen Prematuritetes dystoni Spesielle motorisk trekk preget av økt spenning i strekkemuskulturen i kroppen Forsinket støtte reaksjoner Mest vanlig ved 6-8 mnd. korrigert alder Vanskelig å skille fra en lett CP

13 Muligens en viss sammenheng mellom prematuritets dystoni og svakere kroppskontroll ved 2-3 års alder. Ingen sikker sammenheng med svakere generell motorisk utvikling senere i barneårene Muligens en sammenheng mellom utvikling av Utviklingsbetingete koordinasjonsvansker (DCD) hos barn som tidligere har vist prematuritets dystoni

14 Assymetrisk bevegelsesmønster Assymetrier sees oftere hos premature barn, også hos hos barn som siden ikke viser nevrologiske avvik Symmetriske armbevegelser de første mnd. kan siden vise seg å være hemiplegi

15 Venstresidig hemiplegi Film Nyfødt og frem til 4 mnd. Lite forskjell i bevegelse av høyre og venstre arm God skulder og albu funksjon Fra ca. 4 mnd.alder, venstre hånd mer knyttet enn høyre. Henvist fysioterapeut Lite funksjonell bruk av venstre hånd Ett år og 4 mnd.

16 Cerebral parese Tilstander som medfører en ikke progredierende motorisk forstyrrelse med bakgrunn i en skade i den umodne hjerne Ny definisjon: Motoriske forstyrrelser ofte ledsaget av problemer innenfor sansing, kognisjon, kommunikasjon, persepsjon og/eller atferd

17 Spastisk diplegi er den mest vanlige form for CP hos for tidlig fødte Årsaken til spastisk diplegi er oftest periventriculær leukomalasi (PVL)

18 Tiltak rettet mot funksjon Oppfølging og behandlingsbehovet hos personer med CP er avhengig av funksjonsnivå Faren for for utvikling av feilstillinger øker med alvorlighets graden av CP Hvilke tiltak som velges avhenger av kartlegging og mål

19 Motoriske ferdigheter Utviklingskurven for barn med CP i forhold til grovmotorisk funksjon flater ut i løpet av førskole alder Trening av motoriske ferdigheter bør derfor vektlegges i denne perioden Prioritere trening av spesifikke ferdigheter som barnet har nytte av i dagliglivet.

20 Barnefysioterapi Tidligere fokus: Diagnostisering Spesifiserte behandlingsmetoder Faste krav til utførelse og dosering

21 Dagens barnefysioterapi: Mindre fokus på behandling el. terapi som assosieres med å bli frisk. Veileder både håndverksmessig og i teoretisk kunnskap. Styrke foreldre kompetansen. Foreldrene er spesialister på en annen måte enn oss

22 Motorisk læring Endringen i tilnærming på grunn av endring i forståelsen av hvordan utvikling av motorisk læring skjer Tidligere støttet man seg til: Hierarktiske refleksteorier - Sentralnervesystemets funksjon som fast og rangordnet.

23 Læring av bevegelser Bevegelsesutvikling er en prosess som barnet tar aktivt del i Utviklingen foregår på grunnlag av egenaktivitet Barnets motivasjon er viktig Evne til å holde oppmerksomhet mot oppgaven Utfordringer i forhold til for tidlig fødte barn er at de i spedbarns tiden ofte har kortere oppmerksomhets perioder

24 Gjennom å bevege seg lærer og erfarer barnet bevegelser For å få automatisering må det skje erfaring som igjen vi gi bedre kvalitet på bevegelsen Repetoaret av ferdigheter utvides på bakgrunn av tidligere erfaringer. Bevegelses mønstrene som læres kjennetegnes ved variasjon, fleksibilitet og komleksitet. Hos barn med holdepunkter for utvikling av CP vil bevegelsene være mer stereotype og rigide etterhvert som barna blir eldre.

25 Samhandling For tidlig fødte barn skiller seg fra terminfødte når det gjelder samhandling: Mindre tydelige i sine ytringer Tilbringer mindre tid i våken og oppmerksom tilstand Barn med lav fødselsvekt i forhold til gestasjonsalder er mest forskjellig fra terminfødte barn.

26 Evne til holde oppmerksomhet over tid kan ha sammenheng med kroppens mulighet for stabilitet og bevegelse. Barn som ikke mestrer det på egenhånd trenger ytre kroppslig støtte for å være i fokusert samspill over tid. Møt barnets behov og bruk egne hender til å gi nødvendig støtte og hjelp Med oppmerksomhet følger motivasjon til bevegelse

27 Barna er aktive deltakere, ikke objekter som det skal gjøres noe med. Sensitivitet overfor barnets reaksjoner, inntoning. Gjensidig oppmerksomhet Foreldre/fysioterapeut bør forsøke å skape samhandlingssituasjoner der barnas oppmerksomhet og engasjement vekkes og holdes over tid.

28 Avhengig av alder. Ansikt til ansikt, samhandling omkring leker. Gjør noe sammen med barnet som appelerer til det. Fysioterapeuten/foreldre viser engasjement Kontakt svake barn: svare barnet, bekrefter barnets initiativ, gi barnet tid.

29 Anbefalt bok: Fysioterapi til for tidlig fødte barn Om sensitivitet, samhandling og bevegelse Av Gunn Kristin Øberg Avhandling levert for graden philosophiae doctor i helsevitenskap UNIVERSITETET I TROMSØ Det medisinske fakultet Institutt for klinisk medisin Avdeling for sykepleie og helsefag Februar 2008

30 Retningslinjenes anbefalinger i bruk av tester Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten anbefales å bruke standardiserte tester. Tidlig identifisering av vansker Planlegge tiltak Evaluere tiltak

31 Hva er formålet med testen Vær obs på begrensninger i vurderings- /test situasjonen: Egen kunnskap/erfaring, barnets dagsform, testens begrensninger

32 Tester General Movements Assessement (GMA) Alberta Infant Motor Scale (AIMS) Movement Assessment Battery for Children (ABC)

33 General Movements assessement (GMA) GMA beskriver premature barns spontanmotorikk Kan benyttes på for tidlig fødte barn under 4 mnd.korrgert alder Videoopptak under standardiserte betingelser Barnets bevegelsesfunksjon blir klassifisert etter et eget skåringssystem Metoden kan på et tidlig tidspunkt påvise nevrologiske avvik som leder til CP og utviklingsforstyrrelser

34 GMA skiller mellom: Upåfallende bevegelser Stor variasjon i bevegelser Komplekse bevegelser Eleganse og flyt i bevegelsene Påfallende bevegelse: Stereotopier Enkle monotone bevegelser Stive og rykkete bevegelser

35 AIMS test Standardisert observasjon av barn i alderen 0-18 mnd. Vurderer barnets grovmotoriske utvikling Utarbeidet for å identifisere barn som er forsinket eller viser avvik i sin motorisk utvikling God i forhold til samtale med foreldre Ved tidlig testing er det mer usikkert, mye som skjer rundt 4 mnd. alder

36 Motoriske funn Bevegelses kvalitet: Mindre rotasjoner i krabbing Mindre smidighet i overganger mellom stillinger Mindre flyt Forsinket og dårligere kvalitet i tidlig gange sammenlignet med fulltermin barn

37 ABC test Movement Assessment Battery for Children fra 3-16 år Avdekker og beskriver barns utfordringer i forhold til grov- /og finmotorisk funksjon Den sier noe om det motorisk nivå barnet ligger på i forhold til barn på tilsvarende alder

38 Utviklingsbetingete koordinasjonsvansker - DCD Vansker i forhold statisk og dynamisk balanse/stabilitet. F.ex. stå på ett ben, hinke. Klossete i gange, løp, koordinasjonsvansker. Nedsatt kroppsfølelse Prestasjonsangst!!

39 Film Født uke gram Ekstremt prematur, ekstremt lav fødselsvekt Retinopati Langvarig respiratorbehandlet Nå 9 1/2 år ABC test

40 Tiltak/mål: Unngå konkuranse aktiviteter Fokus på hva er barnet dyktig i Bevegelse gjennom lek Bevegelsesglede Sosialisering Selvtillit Kroppskontroll Selvstendighet

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Merete Haugen 25.06.14 MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Problemstilling Hvordan forholder barnehagen seg til barn som er fysisk inaktive? Forord Det har vært et hektisk, men samtidig et lærerikt år.

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Veileder IS-1880 Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering.

Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Cecilie Evertsen Masteroppgave i Spesialpedagogikk Våren 2013 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11.

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11. BACHELOROPPGAVE: Hvordan kan sykepleier bidra til et godt samspill mellom foreldre og premature barn innlagt på nyfødt intensiv? KANDIDATNUMMER: 842 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Tilpasset opplæring for alle Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Reidun Pedersen Trine Lise Solvoll Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk, PED -3901 Institutt for lærerutdanning og

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring

Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006. Spiseutvikling. hos barn med spisevegring Rapport Intensiv fokusert habilitering 2006 Spiseutvikling hos barn med spisevegring Helse Stavanger Stavanger Universitetssjukehus Kvinne-Barneklinikken Barnehabilitering Østerlide Torunn Sundgot Sissel

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

UROLIGE SMÅBARN -en veileder

UROLIGE SMÅBARN -en veileder UROLIGE SMÅBARN -en veileder Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 Urolige småbarn - en veileder Solveig Nelly Ervik og Nasjonalt Kompetansesenter for

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

ETU ledelse Funksjonshemmede

ETU ledelse Funksjonshemmede ETU ledelse Funksjonshemmede Innhold INNLEDNING... 2 ULIKE FUNKSJONSNEDSETTELSER... 3 Cerebral Parese... 4 Multipel Sklerose MS... 4 Ryggmargsskadde og lammelser... 5 Leddgikt... 5 Bekhterew s sykdom...

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer