Rapportutvikling fra DFØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportutvikling fra DFØ"

Transkript

1 Rapportutvikling fra DFØ

2 Lønnsområdet Rapportutvikling fra DFØ

3 Agenda Basert på innkomne endringsønsker via brukerstøtteverktøyet Solman har DFØ gjennomført: 1. Forbedringer i eksisterende rapporter Lønns- og personalområdet 2. Utviklet nye rapporter Lønns- og personalområdet

4 Tilgang til rapporter - lønnsområdet Rapporter til bruk for intern styring og intern- og ekstern rapportering er tilgjengelig for: Lønns- og personalmedarbeidere, fra kjernesystemet 140 antall ferdig definerte rapporter, der de fleste har utvalgskriterier Rapportgenerator, bygg din egen rapport ( Ad-hoc rapporten) Ledere med personalansvar, selvbetjeningsportalen 39 ferdig definerte rapporter, der de fleste har utvalgskriterier

5

6 Forbedringer i eksisterende rapporter Følgende 8 rapporter er forbedret basert på endringsønsker fra kundene: 1. Opprykksliste 2. Kontrolliste bonuskjøring 3. Infosett for rapportering på data fra reise 4. Lokale forhandlinger (Leders selvbetjening) 5. Kontrolliste for pensjonsgivende variable tillegg 6. Lønnsinformasjon for ansatte (Leders selvbetjening) 7. Historikk på kostnadssted 8. Oversikt over lønnarter

7 Forbedringer i eksisterende rapporter Følgende 8 rapporter er forbedret basert på endringsønsker fra kundene: 1. Opprykksliste 2. Kontrolliste bonuskjøring 3. Infosett for rapportering på data fra reise 4. Lokale forhandlinger (Leders selvbetjening) 5. Kontrolliste for pensjonsgivende variable tillegg 6. Lønnsinformasjon for ansatte (Leders selvbetjening) 7. Historikk på kostnadssted 8. Oversikt over lønnarter

8 Nye rapporter Lønnsområdet

9 Utviklet nye rapporter 1. Årsverk 2. Turnover 3. Lønnsglidning 4. Lønnsøkning

10 Utviklet nye rapporter Felles for alle de fire nye rapportene er at definisjoner og beregningsgrunnlag er utarbeidet sammen med FAD. Vi har valgt som standard å rapportere for de samme ansatte som inngår i rapportering til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Det sentrale utplukkingskriteriet er kombinasjonen av Medarbeidergruppe(MG) og Medarbeiderundergruppe (MUG).

11 Utviklet nye rapporter Brukerdokumentasjonen Definisjoner Bruksmåte Årsverk Turnover Lønnsglidning Lønnsøkning

12 Utviklet nye rapporter Årsverk Dette er en rapport som viser ressursinnsats målt i årsverk Rapporten gir konsistente data som er sammenlignbare og kan aggregeres Ett årsverk defineres som en person i 100 % stilling i et helt år. Timetall som utgjør et årsverk vil variere for ulike medarbeidergrupperinger. F.eks. vil timetall pr periode være lavere for turnusansatte. Antall månedsverk beregnes ut fra antall timer pr. måned i IT0007. Antall årsverk beregnes som sum av månedsverk i valgt periode, delt på antall måneder i perioden.

13 Utviklet nye rapporter Årsverk Årsverksberegningen reduseres ikke av ferieuttak eller avspasering av fleksitid, overtid og reisetid. Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær 1 dag. Om fraværet/permisjonen er med eller uten lønn er uten betydning for beregningen.

14 Utviklet nye rapporter Årsverk Nå finnes det altså en definisjon på hvordan et Årsverk i staten skal beregnes

15 Utviklet nye rapporter Turnover Rapport som viser turnover beregnet i prosent. Det må være varig fratredelse, dvs. permisjoner teller ikke med Når en arbeidstaker sier opp og slutter i sin stilling i virksomheten og begynner i ny stilling i annen virksomhet og stillingen arbeidstakeren forlater blir besatt av ny arbeidstaker defineres dette som turnover. Vi har tatt utgangspunkt i følgende definisjon: eter/2007/innrapportering-avrekrutteringssituasjo.html?id=494327

16 Utviklet nye rapporter Lønnsglidning Forutsetning for å kunne beregne lønnsglidning korrekt, er at vi har tatt i bruk årsakskoder ved lønnsendringer, både for hovedstilling og evt tilleggsstilling Lønnsglidning framkommer beregningsmessig som forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost, dvs. den utgjør lønnsøkning som ikke er tariffavtalt. Vi har tatt utgangspunkt i følgende definisjon: 2009/nou /9.html?id558833

17 Lønnsglidning, årsakskoder Sentralt oppgjør, A-tabellen Justeringsoppgjør Lok forh Ekskludert fra lønnsglidningen Unntatt virksomhetens egensinnskutte midler Sentralt oppgjør, lederlønnstabellen Lok forh. pkt hjemmel nr.1 Lok forh. pkt hjemmel nr.2 Lok forh. pkt hjemmel nr.3 Andre ikke tariffmessige lønnsopprykk Inkludert i lønnsglidningen Ansiennitetsopprykk Andre endringer på infotypen

18 Utviklet nye rapporter Lønnsøkning Viser resultatet i kroner og prosent Rapporten viser endringer i regulativlønn (A-tabellen og Lederlønnstabellen) i forbindelse med lønnsoppgjør Kostnadene beregnes basert på årslønn pr. dato pr. oppgjør, dvs. rapporten skal ikke kunne tas ut for en periode

19 Opplæring Brukerdokumentasjonen Her vil dere finne gode forklaringer og veiledning i bruk Kontorstedene Har fått opplæring, så våre kundebehandlere kan veilede dere ytterligere Lanseringsseminar DFØ vurderer behovet for et kursbasert opplæringstilbud i Oslo med rundt 2 timers varighet

20 Regnskapsområdet Rapportutvikling fra DFØ

21 Agenda Bakgrunn Nye rapporter og nøkkeltall Veiledningsnotat i regnskapsanalyse Opplæring og kurs Rapportering årsregnskapet 2014

22 Bakgrunn Standard kontoplan, de anbefalte statlige regnskapsstandardene og veiledende konteringsstreng legger grunnlaget for standardrapporter og nøkkeltall Basert på ønsker fra kundene Opplæring og forvaltning effektiviseres

23 Målgruppe Virksomhetsledere Budsjettansvarlige Økonomimedarbeidere

24 Begrepsbruk kostnad/ utgift Alt blir presentert som inntekter og kostnader i eksemplene under For virksomheter som ikke benytter de anbefalte statlige regnskapsstandardene er kostnad lik utgift

25 Agresso Informasjonssider Agresso Informasjonssider blir tatt i bruk vil bestå av et «dashbord» som viser grafikk og koblinger til underliggende regnskapsrapporter

26 Økonomisk status for virksomheten siden viser de samlede beløpene for budsjettert resultat, faktisk resultat il i år pr. avdeling, og pr. kontoklasse for virksomheten som helhet.

27 Økonomisk status for avdeling 70

28 Kobling til seksjon 7270

29 Fra regnskapslinje til kontonivå

30 Oversikt over bilag

31 Utvalgt bilag

32 Utvikling av rapporter Rapporter Kontantkunder SRS-kunder Sammenheng SRS og kontant Nettobudsjetterte virksomheter Likviditetsrapport for Nettobudsjetterte virksomheter Investeringsbudsjett SRS SRS 1 Rapporteringspakke (tertial- og årsregnskap) Obligatorisk årsregnskapsrapport Påløpt overtid/reisetid til utbetaling (kontantvirksomheter) Åpne poster leverandører og kunder Leverandørrapport

33 Utvikling av nøkkeltall Nøkkeltall Årsverkskostnad (kontoklasse 5*) Totalkostnad per årsverk Antall årsverk (utvikling over tid) Bevilgning per årsverk Bevilgningsandel Lønnskostnadsandel Avskrivningsandel SRS Opprettholdelsesgrad Utvikling konsulentkostnad Andel EHF-faktura ifht. Totalt antall Resultatgrad (resultat/sum driftsinntekter) Overtidkostnad/totale lønnskostnader Opptjeningsgrad Samlet tildeling

34 Eksempler på nøkkeltall Årsverkskostnad Nøkkeltallet uttrykker kostnad pr. årsverk Totalkostnad per årsverk Nøkkeltallet uttrykker virksomhetens totale kostnader per årsverk Lønnskostnadsandel Nøkkeltallet uttrykker prosentvis andel lønn og sosiale kostnader av sum driftskostnader Bruk av nøkkeltall gir bedre muligheter for sammenligning mot andre tilsvarende virksomheter og i intern styring

35 Kostnader pr. månedsverk

36 Eksempel på grafisk fremstilling

37 Veiledningsnotat i regnskapsanalyse Beskriver hvordan standard rapporter og nøkkeltall i Agresso Informasjonssider kan brukes i virksomhetsstyring på et praktisk nivå Eksempel: Årrrrrrrrrrrrrr = LLLL oo sssssss kkkkkkkkk AAAAAA årrrrrr

38 Veiledningsnotat i regnskapsanalyse År Totale kostnader kr kr kr kr kr Lønn og sosiale kostnader kr kr kr kr kr Andel av totalkostnad 45,50 % 41,55 % 41,50 % 41,14 % 40,95 % Antall årsverk Endring årsverk Endring i prosent -8,24 % 2,56 % 1,25 % 0,00 % Årsverkskostnad kr kr kr kr kr Endring årsverkskostnad kr kr kr kr Endring i prosent -3,48 % 0,40 % 2,81 % 4,27 %

39 Kurs og opplæring DFØ vil utvikle nye kurs i hvordan man kan anvende standard rapporter og nøkkeltall i virksomhetsstyring Kurset tar utgangspunkt i veiledningsnotatet i regnskapsanalyse Vår målsetning er å tilby kurs og veiledningsmateriell til våre kunder i løpet av 2014

40 Rapportering årsregnskapet 2014 DFØs regnskapskunder vil få tilbud om rapporter som tilsvarer oppstillingene i nye krav til årsregnskapet Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Virksomhetsregnskap Direktoratet for økonomistyring Side 40

41 Oppstilling av artskontorapporteringen Direktoratet for økonomistyring Side 41

42 Oppstilling av artskontorapporteringen nedre del Direktoratet for økonomistyring Side 42

43 Oppsummering Formålet med standard rapporter og nøkkeltall er å bidra til bedre intern virksomhetsstyring Tar i bruk Agresso Informasjonssider Veiledningsnotat i regnskapsanalyse Kurs i anvendelse av rapporter og nøkkeltall i virksomhetsstyring

44 Husk! Besøk vår stand i fellesområdet Her kan du teste funksjonaliteten i Agresso Informasjonssider og de nye rapportene som er utarbeidet Fyll ut spørreskjema! Gi oss tilbakemelding på foreslåtte rapporter og nøkkeltall og eventuelt forslag til andre rapporter og nøkkeltall som bør standardiseres

45 Rapportutvikling i DFØ Takk for oppmerksomheten!

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Velkommen til årsavslutning 2012

Velkommen til årsavslutning 2012 Velkommen til årsavslutning 2012 Faglig innhold 1. Hva skjer i DFØ 2. Elektronisk kommunikasjonstjeneste 3. Hva bør vi sjekke før hovedlønn desember Kvoter 4. Hovedlønn desember Forklaring skatteberegning

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN PROSJEKT OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN DELRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN TJENESTEMODELLER Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Arbeidsmetode... 4 1.3

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER BEREGNING AV ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER GRUNNLAG FOR VURDERING AV KOSTNADER OG KVALITET FORORD I årene som kommer blir det flere som blir gamle og flere som vil trenge ulike former for

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer