Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013"

Transkript

1 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling 3.1 Innledning 3.1 Innledning Kapitlet omhandler felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling i staten. Formålet med kap. 3 er å sikre at virksomhetene anvender fullstendige og konsistente budsjett- og regnskapsprinsipper og standarder. Formålet er videre å sikre at virksomhetene har en effektiv og sikker betalingsformidling. 3.2 Statsbudsjettet og virksomhetens gjennomføring av vedtatt budsjett Felles system for utarbeidelse av forslag til statsbudsjett Stortinget er bevilgende myndighet og vedtar statsbudsjettet, jf. Grunnloven 75. Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett for Stortinget i tråd med bevilgningsreglementet. Etter bevilgningsreglementet 3 gjelder følgende grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet: a) Budsjettet vedtas for kalenderåret. b) Budsjettet skal inneholde alle statlige utgifter og inntekter knyttet til virksomheter og tiltak som får sine utgifter og inntekter fastsatt ved Stortingets bevilgningsvedtak. Bevilgningene skal være basert på realistiske anslag over utgiftene og inntektene. c) Utgifter og inntekter skal tas med i budsjettet for det året de antas å bli kontant betalt. d) Utgifter og inntekter skal føres opp i budsjettet med brutto beløp. Departementet og underliggende virksomheter skal utarbeide budsjettforslag til Stortinget i samsvar med prinsippene fastsatt i bevilgningsreglementet 3 9, jf. reglement for økonomistyring i staten 5. Budsjettforslaget skal følge statens kontoplan med inndeling i kapitler og poster, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101. Arbeidet med budsjettforslaget inklusive budsjettproposisjonen skal utføres i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet i årlige rundskriv. Stortingets vedtak om statsbudsjettet er rettet til det enkelte departement, som får utgifts- og inntektsbevilgninger stilt til disposisjon. Departementet kan tildele disse midlene til underliggende virksomheter og skal i slike tilfeller føre kontroll med virksomhetenes disposisjoner, jf. reglement for økonomistyring i staten 6, 7 og 15 og bestemmelsene pkt Virksomhetens gjennomføring av vedtatt budsjett Virksomheten disponerer utgifts- og inntektsbevilgninger stilt til disposisjon i tildelingsbrev eller ved belastningsfullmakt. Utgiftsbevilgninger kan ikke overskrides eller brukes til andre Kapittel 3 Felles standarder og systemer Tittelen og strukturen i kapitlet er endret. I hovedsak beholdt lik Bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene ) av 8. juni Kun noen mindre tekstlige justeringer. Nytt punkt i bestemmelsene. Opprettet for å skille klarere mellom budsjett og regnskap. Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler statsnivået i budsjettprosessen. Omtalen er utvidet. Innholdet er hentet fra flere kilder som: bevilgningsreglementet 3 og 10, reglement for økonomistyring i staten ( reglementet ) 5, 6 og 7, bestemmelsene av 8. juni 2010 pkt , 3.2.1, og og Finansdepartementets veileder til statlig budsjettarbeid. Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler virksomhetsnivået i budsjettprosessen. Omtalen er utvidet. Innholdet er hentet fra flere kilder deriblant bevilgningsreglementet 5, reglement

2 formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementet 5. Det er ikke adgang til å bruke merinntekter gjennom året eller overføre ubrukte midler til etterfølgende budsjettår, med mindre dette er hjemlet i andre bestemmelser, jf. bevilgningsreglementet 3, 5 og 11. Forpliktelser utover budsjettåret krever særskilt fullmakt, jf. bevilgningsreglementet 6. for økonomistyring i staten 7, bestemmelsene pkt. 2.2, rundskriv R- 111 og veileder i statlig budsjettarbeid, pkt Virksomheten har fullmakt til og pålegg om å bruke de bevilgninger som er stilt til disposisjon, i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Virksomheten skal også sikre at forutsatte inntekter kommer inn i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Nærmere krav til gjennomføring av budsjettet er omtalt i pkt. 2.2 og Statsregnskapet og virksomhetsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Opprettet for å skille klarere mellom budsjett og regnskap Felles system for utarbeidelse av statsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler statsnivået ift. statsregnskapet. Finansdepartementet legger fram melding om statsregnskapet og oversender denne til Stortinget. Statsregnskapet skal inneholde et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap, jf. bevilgningsreglementet 13. Bevilgningsregnskapet skal under hver post vise regnskapsførte utgifter eller inntekter. For utgiftspostene vises overført beløp fra forrige år, total bevilgning i budsjettåret og overført beløp til neste år. Kapitalregnskapet skal gi en oversikt over statens finansielle eiendeler og forpliktelser og vise sammenhengen med bevilgningsregnskapet. Statsregnskapet utarbeides på grunnlag av regnskapsopplysninger som rapporteres fra departementer og virksomheter månedlig og årlig. Rapporteringen skal følge de grunnleggende prinsipper og den inndeling Stortinget har fastsatt i vedtatt statsbudsjett, jf. bevilgningsreglementet 3, 4 og 13 og bestemmelsene pkt Statsregnskapet forvaltes av Direktoratet for økonomistyring som mottar virksomhetens rapportering til statsregnskapet, jf. pkt Omtalen er utvidet. Innholdet er hentet fra flere kilder deriblant bevilgningsreglementet 13, bestemmelsene pkt og rundskriv R-10, pkt I tillegg er det lagt til ny tekst som klargjør at DFØ forvalter statsregnskapet Virksomhetens plikt til å føre regnskap Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler virksomhetsnivået ift. statsregnskapet (inkludert virksomhetens regnskapsføring) Alle virksomheter har plikt til å føre regnskap. Regnskapsføringen omfatter bokføring og pliktig regnskapsrapportering. Regnskapet skal gi grunnlag for kontroll med disponeringen av gitte bevilgninger og grunnlag for analyser av virksomhetens aktiviteter, jf. reglement for økonomistyring i staten 12. Pliktig regnskapsrapportering er avgivelse av historiske regnskapsopplysninger til eksterne parter, gitt i skriftlig form til fastsatt tidspunkt og med et forhåndsdefinert innhold. For statlige virksomheter omfatter dette rapportering til statsregnskapet, med bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet, oversendelse av avlagt årsregnskap til departementet og annen rapportering fastsatt i eller med hjemmel i lov. Ny tekst. Innholdet er en gjengivelse av reglementet Pliktig regnskapsrapportering. Definisjonen av pliktig regnskapsrapportering er utvidet til å inkludere årsregnskap og omtalen er harmonisert med bokføringsloven 3. 2

3 Virksomhetens ledelse skal sikre at pliktig regnskapsrapportering a) har tilfredsstillende kvalitet både periodevis og ved årets slutt b) følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser og eventuelle standarder for regnskapsføring fastsatt av Finansdepartementet i disse bestemmelsene og i rundskriv, herunder overholder fastsatte tidsfrister og krav til form og innhold c) er i samsvar med krav fra overordnet departement, belastningsfullmakter og andre vedtak d) er i henhold til bestemmelser om bokføring og økonomisystem, jf. kap. 4 Hentet fra bestemmelsene pkt og pkt Fremstillingen er justert noe og listen er omstrukturert Virksomhetens kontoplan Nytt punkt i bestemmelsene. Utvidelse av omtale av kontoplanen i bestemmelsene pkt Finansdepartementet fastsetter standard kontoplan for statlige virksomheter på et obligatorisk siffernivå med en inndeling av virksomhetens utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102. Virksomhetene skal bokføre på artskontoene i standard kontoplan. Det skal ikke bokføres på kontoer som er reservert. Virksomheter som har behov for å spesifisere artskontoene utover det obligatoriske nivået, kan gjøre dette ved å legge til siffer på aktuelle kontoer. Dersom virksomheten velger å bruke flere siffer enn det obligatoriske siffernivået, skal de kontoene som spesifiseres med flere siffer, innholdsmessig passe inn under det overordnede obligatoriske nivået. Departementet må vurdere behovet for å samordne virksomhetenes tilpasninger av kontoplanen under obligatorisk siffernivå, for å få fram konsoliderte og sammenlignbare data innenfor sitt område. Ny tekst. Innholdet og krav til bruk av standard kontoplan er hentet fra rundskriv R-102 med vedlegg. Teksten er omskrevet for å harmonere med begrepsbruk og detaljeringsnivået i bestemmelsene. Hentet fra bestemmelsene pkt Virksomhetens årsregnskap Nytt punkt i bestemmelsene. Utvidelse av omtale av årsregnskap i bestemmelsene pkt Omtaler virksomhetens årsregnskap (inkludert regnskapsføring) Generelt om årsregnskap Utvidelse av bestemmelsene pkt Virksomheten skal ved årets slutt utarbeide og avlegge et årsregnskap med noter i tråd med disse bestemmelsene, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Virksomhetens årsregnskap skal inneholde tre deler: ledelseskommentarer oppstilling av bevilgningsrapportering oppstilling av artskontorapportering I tillegg skal årsregnskap inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet dersom virksomheten i samråd med overordnet departement har valgt å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. pkt Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltere av statlige fond skal, uavhengig av valgt prinsipp, utarbeide en oppstilling av henholdsvis virksomhetsregnskapet og Omtale og krav er utvidet. Punktet gir en omtale av de overordnede rammene for årsregnskapet som presentert i Finansdepartementets høringsnotat Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter av 19. desember Dekkende bilde som begrep er tatt inn i økonomiregelverket (se nærmere definisjon i R-115). Merk at tidligere krav om å vise regnskapstall fordelt på regnskapsførere er erstattet med krav om å vise regnskapstall for hele virksomheten samlet uavhengig av antall regnskapsførere. 3

4 fondsregnskapet, jf. pkt og Årsregnskapet skal gi et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld, jf. Finansdepartementets rundskriv R-115. Årsregnskapet skal vise regnskapstall for hele virksomheten samlet. Virksomhetens årsregnskap skal inngå som en del av årsrapporten, men skal også kunne leses som et selvstendig dokument. Årsregnskapet avlegges ved virksomhetsleders signatur på ledelseskommentarer til årsregnskapet. Avlagt årsregnskap skal oversendes departementet med kopi til Riksrevisjonen innen 15. mars, jf. pkt Plikten til å utarbeide og avlegge et årsregnskap i tråd med disse bestemmelsene gjelder også for departementene Grunnleggende prinsipper for årsregnskap Grunnleggende prinsipper Tydeliggjøring av grunnleggende prinsipper på virksomhetsnivå. Årsregnskap skal utarbeides i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper: a) Regnskapet skal følge kalenderåret. b) Regnskapet skal inneholde alle utgifter og inntekter for regnskapsåret. c) Utgifter og inntekter skal føres opp i regnskapet med brutto beløp. d) Regnskapet skal utarbeides i tråd med kontantprinsippet. Virksomheten kan i samråd med overordnet departement velge å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. For virksomheter som velger å føre periodisert regnskap, er det anbefalt å følge de statlige regnskapsstandardene (SRS). Departementet må vurdere behovet for å samordne regnskapsprinsipper innenfor sitt område for å få fram konsoliderte og sammenlignbare data. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt og angir hvilke krav som er gitt for virksomhetens årsregnskap og følgelig regnskapsføringen. Teksten er forenklet noe ift. pkt Hentet fra bestemmelsene pkt Anbefaling fra rundskriv R-114, pkt. 4.2 er tatt inn i bestemmelsene. Hentet fra bestemmelsene pkt Justert noe. Virksomhetens regnskapsprinsipper skal være dokumentert og Hentet fra bestemmelsene pkt konsistent over tid. Beholdt lik Årsregnskapets innhold og oppstilling Nytt punkt i bestemmelsene. Utdyper bestemmelsene pkt og stiller nærmere krav til årsregnskapet Ledelseskommentarene Nytt punkt i bestemmelsene. Innholdet er Ledelseskommentarene skal inneholde virksomhetsleders hentet fra Finansdepartementets vurderinger av vesentlige forhold ved årsregnskapet og knyttes høringsnotat Årsrapport og årsregnskap til innholdet i alle oppstillinger som inngår i årsregnskapet. Det for statlige virksomheter av 19. desember skal opplyses om revisjonsordningen for virksomheten (pkt. 2.7). Virksomhetsleder skal bekrefte at årsregnskapet gir et dekkende bilde, jf. pkt , og er avlagt i henhold til bestemmelsene, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement Oppstilling av bevilgningsrapporteringen Nytt punkt i bestemmelsene. Angir krav Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen med noter skal vise alle bevilgninger virksomheten har hatt til disposisjon og alle opplysninger som er rapportert til statsregnskapet etter statens til oppstilling av bevilgningsrapporteringen som en del av årsregnskapet. Innholdet er hentet fra Finansdepartementets 4

5 kontoplan i regnskapsåret. Oppstillingen skal også vise alle finansielle eiendeler og forpliktelser som virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet, jf. pkt Opplysningene skal stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet og kontoer i kapitalregnskapet som virksomheten har rapportert til statsregnskapet, og følge aktuell oppstillingsplan i Finansdepartementets rundskriv R-115. høringsnotat Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter av 19. desember Oppstilling av artskontorapporteringen Nytt punkt i bestemmelsene. Angir krav Oppstillingen av artskontorapporteringen med noter skal vise hva til oppstilling av artskontorapporteringen som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan i som en del av årsregnskapet. Innholdet regnskapsåret. Oppstillingen skal også vise mellomværende med hentet fra Finansdepartementets statskassen fordelt på grupper av kontoer. Det skal for hver høringsnotat Årsrapport og årsregnskap regnskapslinje presenteres sammenligningstall for foregående for statlige virksomheter av 19. desember regnskapsår Virksomheter som skal presentere en oppstilling av virksomhetsregnskapet, jf. pkt , skal ikke utarbeide noter til oppstilling av artskontorapporteringen. Oppstillingen skal presenteres med beløp i henhold til Finansdepartementets rundskriv R Oppstilling av virksomhetsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Angir krav Dersom virksomheten skal utarbeide en oppstilling av virksomhetsregnskapet, jf. pkt , skal oppstillingen inkludere alle bokførte beløp i virksomhetens kontospesifikasjon. Oppstillingen av virksomhetsregnskapet skal inneholde en resultat- og balanseoppstilling med noter, og skal vise sammenligningstall for foregående regnskapsår i tilknytning til hver regnskapslinje. Virksomheter som benytter de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS), skal presentere en oppstilling av virksomhetsregnskap etter bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-114. Virksomhetens valgte prinsipp for føring av regnskapet skal beskrives i en prinsippnote til oppstilling av virksomhetsregnskapet Spesielle tilpasninger for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet ( nettobudsjetterte virksomheter ) har en forenklet rapportering til statsregnskapet og rapporterer ikke på kapittel og post eller standard kontoplan. Virksomhetene skal følge bestemmelsene som er gitt over om regnskapsføring og årsregnskap, med følgende tilpasninger: Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen skal settes opp etter en forenklet oppstillingsplan med tilhørende note. Oppstillingen av artskontorapporteringen skal ikke inngå i årsregnskapet. Årsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter skal inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet med noter utarbeidet i til oppstilling av virksomhetsregnskapet. Innhold er hentet fra Finansdepartementets høringsnotat Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter av 19. desember 2012, rundskriv R Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter I punktet omtales tilpasninger som er gjort for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Ny tekst. Henvisning til rundskriv R-115 er tatt inn. 5

6 tråd med pkt og Finansdepartementets rundskriv R Rapportering til statsregnskapet 3.3 Regnskapsrapportering Omtaler virksomhetsnivået ift. statsregnskapet. Punktet omhandler virksomhetens rapportering til statsregnskapet. Tittelen er presisert og tekst er justert noe Generelt om rapporteringen til statsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt. 3.3 og rundskriv. Virksomheten skal månedlig og ved årets slutt rapportere regnskapsopplysninger til statsregnskapet, med bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet. Finansdepartementet fastsetter frister i årlig rundskriv om rapportering. Samme rapporteringsfrister gjelder ved forvaltning av statlige fond og andre midler som skal inngå i rapporteringen til statsregnskapet, jf. pkt. 3.6 og 3.7. Regnskapsopplysninger som rapporteres til statsregnskapet skal følge de grunnleggende prinsipper og den inndeling Stortinget har fastsatt i vedtatt statsbudsjett, jf. bevilgningsreglementet 3, 4 og 13 og bestemmelsene pkt Departementet har overordnet ansvar for bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet for departementet og underliggende virksomheter. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å dokumentere sin rapportering til statsregnskapet. Virksomheten skal i ettertid kunne dokumentere hva som er registrert i statsregnskapet, sammenholdt med transaksjoner som er bokført i virksomhetsregnskapet og med avstemming av oppgjørskontoer i Norges Bank. Virksomheten skal etter oversendelse av regnskapsrapport, hente avstemmingsliste fra statsregnskapet og kontrollere at posteringene i statsregnskapet er i samsvar med innrapportert regnskap. Avstemmingen skal dokumenteres. Avvik og feilposteringer som avdekkes i den årlige rapporteringen til statsregnskapet, skal rettes i tråd med retningslinjer fra Finansdepartementet. Departementet kan etter søknad til Direktoratet for økonomistyring få korrigert uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap. Nærmere bestemmelser om behandling av uoppklarte differanser og feilføringer, er fastsatt av Finansdepartementet i rundskriv R Finansdepartementet fastsetter nærmere retningslinjer for rapporteringen til statsregnskapet i rundskriv. Innhold hentet fra bestemmelsene pkt a), pkt og rundskriv R- 10/2012. Krav til innhold og tidsfrister er tatt inn fra rundskriv R-10/2012. Krav til frister for rapportering for fond og andre statlige midler som skal inngå i rapporteringen til statsregnskapet er også omtalt. Omtale av krav for statsregnskapet. Innhold hentet fra veileder i statlig budsjettarbeid ( ) og bestemmelsene pkt d) og e). Beholdt likt bestemmelsene pkt Beholdt tilnærmet likt bestemmelsene pkt Registrert i virksomhetsregnskapet er erstattet med bokført i virksomhetsregnskapet. I hovedsak beholdt lik bestemmelsene pkt Deler av teksten som lå i punktet er flyttet til et eget avsnitt. Henter fra bestemmelsene pkt og rundskriv R-107. Omtale fra bestemmelsene pkt og supplert med en henvisning til rundskriv R-107 som angir nærmere bestemmelser. Teksten inkluderer henvisning til hvor retningslinjene kan finnes. 6

7 3.5.2 Bevilgningsregnskapet Bevilgningsregnskapet Rapporteringskravene gitt i bestemmelsene pkt er beholdt og utvidet omtale lagt til. Krav til rapportering etter standard kontoplan er lagt til. Virksomhetens rapportering til bevilgningsregnskapet skal inneholde regnskapsopplysninger om utgifter og inntekter etter inndelingen i det vedtatte statsbudsjettet på kapittel og post. Rapportering skal også inneholde regnskapsopplysninger etter inndelingen i standard kontoplan på obligatorisk siffernivå. Ut- eller innbetalinger som ikke er ført på kapittel og post, eller hvor det er gjort postering på kapittel og post uten tilhørende utog innbetaling, skal inngå i den saldo som rapporteres som mellomværende med statskassen. Ved salg av eiendeler som er oppført i kapitalregnskapet, skal inntekten rapporteres brutto på en 90-post til bevilgningsregnskapet, jf. pkt Departementet vil ved periodeavslutning motta en rapport fra statsregnskapet som viser bevilgningsregnskapet på departementets budsjettkapitler. Departementet skal ved årets slutt bekrefte sitt bevilgningsregnskap overfor Direktoratet for økonomistyring i henhold til årlig rundskriv fra Finansdepartementet. Departementet skal også gi Riksrevisjonen forklaringer på ikke uvesentlige avvik mellom bevilgnings- og regnskapstall, jf. bevilgningsreglementet 13. Forklaringene sendes med kopi til Finansdepartementet. Omtale av innholdet i rapporteringen er hentet fra det årlige rundskriv R-8/2012, pkt Krav til rapportering etter obligatorisk nivå i standard kontoplan er tatt inn i tråd med varsel i rundskriv R- 102, pkt. 6. Omtalen er hentet fra bestemmelsene pkt for å presisere krav til innhold. Kravet er beholdt lik bestemmelsene pkt Den tekstlige omtalen er justert noe. Omtalen er hentet fra bestemmelsene og ytterligere detaljer er hentet fra det årlige rundskrivet R-8/2012, pkt Kapitalregnskapet Kapitalregnskapet. Innhold hentet fra bestemmelsene pkt og pkt Omtalen er omstrukturert og deler av bestemmelsen pkt er flyttet i nytt punkt om forvaltning av finansielle eiendeler. Virksomheter som gir lån, har eller anskaffer finansielle eiendeler som eksempelvis aksjer eller gir kapitalinnskudd i statsforetak o.l. i henhold til stortingsvedtak, skal rapportere transaksjonene til kapitalregnskapet. Transaksjoner som representerer formuesomplasseringer og som rapporteres på 90- post til bevilgningsregnskapet, skal oppføres i kapitalregnskapet. Virksomheten skal ha oversikt over alle kapitalposter virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Kapitalpostene skal fremgå som eiendeler eller forpliktelser i virksomhetens kontospesifikasjon. I kapitalregnskapet skal eiendeler føres til kostpris på transaksjonstidspunktet. Normalt foretas ikke omvurderinger i kapitalregnskapet, med unntak for plasseringer og gjeld i utenlandsk valuta som omvurderes og justeres for valutakursendringer. Avskrivning ved tap på fordringer og andre formuesverdier som er oppført i kapitalregnskapet, kan bare foretas i medhold av Beholdt likt dagens krav i bestemmelsene pkt og pkt med noen tekstlige justeringer. Til stiftelser er strøket og finansielle instrumenter er erstattet med finansielle eiendeler. Begrepet aktiveres er erstattet med oppføres. Beholdt likt dagens krav i bestemmelsene pkt og pkt f) med noe omstrukturering og tekstlig justeringer. Ny tekst. Omtaler gjeldende krav til verdivurdering i kapitalregnskapet. Hentet fra bestemmelsene pkt og justert noe. Begrepet aktivert er tatt ut og 7

8 Stortingets bevilgningsvedtak eller romertallsvedtak, lov, forskrift, kongelig resolusjon eller kjennelse ved en domstol. Herunder skal tap på lån avskrives ved bevilgning, med mindre annet er bestemt ved Stortingets vedtak. Virksomheten skal rapportere nye plasseringer og andre endringer til statsregnskapet, inkludert endringer som ikke medfører en likviditetstransaksjon. Ved årets slutt skal virksomhetens kapitalposter avstemmes mot statsregnskapet, og mot relevante offentlige registre, depot o.l. Hvert departement skal samlet rapportere eiendeler og forpliktelser for alle underliggende virksomheter til kapitalregnskapet Spesielle rapporteringskrav for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Nettobudsjetterte virksomheter har en forenklet rapportering til statsregnskapet og skal ikke rapportere på kapittel og post eller standard kontoplan. Virksomhetene skal følge bestemmelsene gitt i pkt om rapportering til statsregnskapet, med følgende tilpasninger: Månedlig rapportering skal skje ved at virksomheten sender inn en likvidrapport. Likvidrapporten skal inneholde regnskapsopplysninger om inngående og utgående saldo og endringer i perioden på virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. Likvidrapporten skal avstemmes med virksomhetsregnskapet før rapporten sendes til statsregnskapet. Ved årets slutt skal virksomheten rapportere saldo på oppgjørskonto i Norges Bank til kapitalregnskapet via overordnet departement. Nærmere bestemmelser om rapportering til statsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter er fastsatt av Finansdepartementet i rundskriv R-106. erstattet med oppføres. Bestemmelsene pkt d) og f). Bestemmelsene pkt Noen tekstlige justeringer. Ved angitte perioder er tatt ut. Krav til avstemming mot verdipapirsentralen er erstattet med et generelt krav til avstemning Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Se omtale under. Bestemmelsene pkt Teksten er justert og er tydeligere på at nettobudsjetterte skal følge samme regler for rapportering til statsregnskapet som andre virksomheter med unntak av spesielle tilpasninger angitt i underpunktene. Teksten er hentet fra bestemmelsene pkt og justert noe for å presisere eksisterende krav samt å gi en likeartet omtale av krav til L-rapporten. Kravet er tatt inn fra rundskriv R-106 for å tydeliggjøre gjeldende krav til rapportering. Ny tekst. Henvisning til rundskriv er tatt inn Spesielle rapporteringskrav for forvaltningsbedrifter Forvaltningsbedrifter. Noen tekstlige justeringer. Forvaltningsbedrifter skal følge bestemmelsene som er gitt i pkt. Ny tekst. Inneholder en presisering av at om rapportering til statsregnskapet, med følgende forvaltningsbedrifter skal følge samme tilpasninger: regler for rapportering til statsregnskapet, men har enkelte tilleggskrav. Disse er Forvaltningsbedrifter skal for post 24 driftsresultat rapportere på underposter for driftsinntekter, driftsutgifter, avskrivninger, renter av statens kapital, renter av mellomværende, investeringer og reguleringsfond. Realinvesteringer, som eksempelvis fast eiendom, maskiner og utstyr, skal oppføres i kapitalregnskapet når de er belastet postene på forvaltningsbedriftenes eget kapittel i bevilgningsregnskapet. angitt i underpunktene. Hentet fra bestemmelsene pkt Teksten er justert noe. Hentet fra bestemmelsene pkt Teksten er justert noe. 8

9 Rapporteringen til kapitalregnskapet skal inneholde oppstillinger som viser endringen i den faste kapitalen og virksomhetens balanse. Hentet fra bestemmelsene pkt Beholdt lik. 3.6 Statlige fond Statlige fond. Omtalen er utvidet og krav er presisert. Se omtale under. Et statlig fond er en formuesmasse som regnskapsmessig er Ny tekst. Definisjon av statlige fond er tatt adskilt fra statens øvrige midler, og der anvendelsen er bundet til inn i bestemmelsene. et nærmere fastsatt formål med varighet utover ett budsjettår. Et statlig fond er ikke en egen virksomhet. Forvaltningen av statlige fond skal følge bestemmelser om regnskapsføring som gitt for virksomheter, med de tilpasninger som fremgår av pkt og Ny tekst. Inneholder en presisering av hvilke regler som gjelder for statlige fond Regnskapsføring og årsregnskap for statlige fond Nytt punkt. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt og presisert noe. Se omtale under. Fond opprettes ved bevilgning eller avsetning av avgifter. Virksomheter som forvalter fond, skal sikre at det føres et eget fullstendig regnskap for hvert fond. Innbetaling av eventuell bevilgning over 50-post på statsbudsjettet skal inntektsføres i fondsregnskapet. Det skal avlegges et eget årsregnskap for fondet, jf. pkt Årsregnskapet med noter skal vise alle fondets utgifter, inntekter, eiendeler, fondskapital og eventuell gjeld. Oppstilling av artskontorapporteringen skal ikke inngå i årsregnskapet. Bestemmelsene pkt Teksten er justert noe. Bestemmelsene pkt Beholdt lik. Teksten er tatt inn for å presisere at krav til å utarbeide årsregnskap i bestemmelsene pkt også gjelder for forvalter av statlige fond. Ny tekst. Henvisning til nytt rundskriv er tatt inn. Nærmere bestemmelser om oppstilling av og innhold i årsregnskap fastsettes av Finansdepartementet i rundskriv R Rapportering til statsregnskapet for statlige fond Nytt punkt. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt og presisert. Se omtale under. Fondets midler skal plasseres på oppgjørskonto i Norges Bank. Fond som er statsmidler, skal oppføres i kapitalregnskapet. Virksomheten som forvalter fondet, skal for fondet rapportere om likviditetsbevegelser på fondets oppgjørskonto i Norges Bank. Månedlig rapportering skal skje ved innsending av en likvidrapport. Likvidrapporten skal inneholde regnskapsopplysninger om inngående og utgående saldo og endringer i perioden på fondets oppgjørskonto i Norges Bank. Likvidrapporten skal avstemmes med fondets regnskap før rapporten sendes til statsregnskapet. Ved årets slutt skal saldo på fondets oppgjørskonto i Norges Bank rapporteres til kapitalregnskapet via overordnet departement. Bestemmelsene pkt og bevilgningsreglementet 14. Kravene er presisert noe. Omtalen er hentet fra bestemmelsene pkt Teksten er justert noe for å presisere eksisterende krav og sikre en likeartet omtale av krav til L-rapporten. Ny tekst. 9

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014. Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014. Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014 Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT RAPPORT 1/2012 2/2015 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer