Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013"

Transkript

1 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling 3.1 Innledning 3.1 Innledning Kapitlet omhandler felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling i staten. Formålet med kap. 3 er å sikre at virksomhetene anvender fullstendige og konsistente budsjett- og regnskapsprinsipper og standarder. Formålet er videre å sikre at virksomhetene har en effektiv og sikker betalingsformidling. 3.2 Statsbudsjettet og virksomhetens gjennomføring av vedtatt budsjett Felles system for utarbeidelse av forslag til statsbudsjett Stortinget er bevilgende myndighet og vedtar statsbudsjettet, jf. Grunnloven 75. Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett for Stortinget i tråd med bevilgningsreglementet. Etter bevilgningsreglementet 3 gjelder følgende grunnleggende prinsipper for statsbudsjettet: a) Budsjettet vedtas for kalenderåret. b) Budsjettet skal inneholde alle statlige utgifter og inntekter knyttet til virksomheter og tiltak som får sine utgifter og inntekter fastsatt ved Stortingets bevilgningsvedtak. Bevilgningene skal være basert på realistiske anslag over utgiftene og inntektene. c) Utgifter og inntekter skal tas med i budsjettet for det året de antas å bli kontant betalt. d) Utgifter og inntekter skal føres opp i budsjettet med brutto beløp. Departementet og underliggende virksomheter skal utarbeide budsjettforslag til Stortinget i samsvar med prinsippene fastsatt i bevilgningsreglementet 3 9, jf. reglement for økonomistyring i staten 5. Budsjettforslaget skal følge statens kontoplan med inndeling i kapitler og poster, jf. Finansdepartementets rundskriv R-101. Arbeidet med budsjettforslaget inklusive budsjettproposisjonen skal utføres i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet i årlige rundskriv. Stortingets vedtak om statsbudsjettet er rettet til det enkelte departement, som får utgifts- og inntektsbevilgninger stilt til disposisjon. Departementet kan tildele disse midlene til underliggende virksomheter og skal i slike tilfeller føre kontroll med virksomhetenes disposisjoner, jf. reglement for økonomistyring i staten 6, 7 og 15 og bestemmelsene pkt Virksomhetens gjennomføring av vedtatt budsjett Virksomheten disponerer utgifts- og inntektsbevilgninger stilt til disposisjon i tildelingsbrev eller ved belastningsfullmakt. Utgiftsbevilgninger kan ikke overskrides eller brukes til andre Kapittel 3 Felles standarder og systemer Tittelen og strukturen i kapitlet er endret. I hovedsak beholdt lik Bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene ) av 8. juni Kun noen mindre tekstlige justeringer. Nytt punkt i bestemmelsene. Opprettet for å skille klarere mellom budsjett og regnskap. Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler statsnivået i budsjettprosessen. Omtalen er utvidet. Innholdet er hentet fra flere kilder som: bevilgningsreglementet 3 og 10, reglement for økonomistyring i staten ( reglementet ) 5, 6 og 7, bestemmelsene av 8. juni 2010 pkt , 3.2.1, og og Finansdepartementets veileder til statlig budsjettarbeid. Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler virksomhetsnivået i budsjettprosessen. Omtalen er utvidet. Innholdet er hentet fra flere kilder deriblant bevilgningsreglementet 5, reglement

2 formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementet 5. Det er ikke adgang til å bruke merinntekter gjennom året eller overføre ubrukte midler til etterfølgende budsjettår, med mindre dette er hjemlet i andre bestemmelser, jf. bevilgningsreglementet 3, 5 og 11. Forpliktelser utover budsjettåret krever særskilt fullmakt, jf. bevilgningsreglementet 6. for økonomistyring i staten 7, bestemmelsene pkt. 2.2, rundskriv R- 111 og veileder i statlig budsjettarbeid, pkt Virksomheten har fullmakt til og pålegg om å bruke de bevilgninger som er stilt til disposisjon, i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Virksomheten skal også sikre at forutsatte inntekter kommer inn i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Nærmere krav til gjennomføring av budsjettet er omtalt i pkt. 2.2 og Statsregnskapet og virksomhetsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Opprettet for å skille klarere mellom budsjett og regnskap Felles system for utarbeidelse av statsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler statsnivået ift. statsregnskapet. Finansdepartementet legger fram melding om statsregnskapet og oversender denne til Stortinget. Statsregnskapet skal inneholde et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap, jf. bevilgningsreglementet 13. Bevilgningsregnskapet skal under hver post vise regnskapsførte utgifter eller inntekter. For utgiftspostene vises overført beløp fra forrige år, total bevilgning i budsjettåret og overført beløp til neste år. Kapitalregnskapet skal gi en oversikt over statens finansielle eiendeler og forpliktelser og vise sammenhengen med bevilgningsregnskapet. Statsregnskapet utarbeides på grunnlag av regnskapsopplysninger som rapporteres fra departementer og virksomheter månedlig og årlig. Rapporteringen skal følge de grunnleggende prinsipper og den inndeling Stortinget har fastsatt i vedtatt statsbudsjett, jf. bevilgningsreglementet 3, 4 og 13 og bestemmelsene pkt Statsregnskapet forvaltes av Direktoratet for økonomistyring som mottar virksomhetens rapportering til statsregnskapet, jf. pkt Omtalen er utvidet. Innholdet er hentet fra flere kilder deriblant bevilgningsreglementet 13, bestemmelsene pkt og rundskriv R-10, pkt I tillegg er det lagt til ny tekst som klargjør at DFØ forvalter statsregnskapet Virksomhetens plikt til å føre regnskap Nytt punkt i bestemmelsene. Omtaler virksomhetsnivået ift. statsregnskapet (inkludert virksomhetens regnskapsføring) Alle virksomheter har plikt til å føre regnskap. Regnskapsføringen omfatter bokføring og pliktig regnskapsrapportering. Regnskapet skal gi grunnlag for kontroll med disponeringen av gitte bevilgninger og grunnlag for analyser av virksomhetens aktiviteter, jf. reglement for økonomistyring i staten 12. Pliktig regnskapsrapportering er avgivelse av historiske regnskapsopplysninger til eksterne parter, gitt i skriftlig form til fastsatt tidspunkt og med et forhåndsdefinert innhold. For statlige virksomheter omfatter dette rapportering til statsregnskapet, med bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet, oversendelse av avlagt årsregnskap til departementet og annen rapportering fastsatt i eller med hjemmel i lov. Ny tekst. Innholdet er en gjengivelse av reglementet Pliktig regnskapsrapportering. Definisjonen av pliktig regnskapsrapportering er utvidet til å inkludere årsregnskap og omtalen er harmonisert med bokføringsloven 3. 2

3 Virksomhetens ledelse skal sikre at pliktig regnskapsrapportering a) har tilfredsstillende kvalitet både periodevis og ved årets slutt b) følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser og eventuelle standarder for regnskapsføring fastsatt av Finansdepartementet i disse bestemmelsene og i rundskriv, herunder overholder fastsatte tidsfrister og krav til form og innhold c) er i samsvar med krav fra overordnet departement, belastningsfullmakter og andre vedtak d) er i henhold til bestemmelser om bokføring og økonomisystem, jf. kap. 4 Hentet fra bestemmelsene pkt og pkt Fremstillingen er justert noe og listen er omstrukturert Virksomhetens kontoplan Nytt punkt i bestemmelsene. Utvidelse av omtale av kontoplanen i bestemmelsene pkt Finansdepartementet fastsetter standard kontoplan for statlige virksomheter på et obligatorisk siffernivå med en inndeling av virksomhetens utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld gruppert etter art, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102. Virksomhetene skal bokføre på artskontoene i standard kontoplan. Det skal ikke bokføres på kontoer som er reservert. Virksomheter som har behov for å spesifisere artskontoene utover det obligatoriske nivået, kan gjøre dette ved å legge til siffer på aktuelle kontoer. Dersom virksomheten velger å bruke flere siffer enn det obligatoriske siffernivået, skal de kontoene som spesifiseres med flere siffer, innholdsmessig passe inn under det overordnede obligatoriske nivået. Departementet må vurdere behovet for å samordne virksomhetenes tilpasninger av kontoplanen under obligatorisk siffernivå, for å få fram konsoliderte og sammenlignbare data innenfor sitt område. Ny tekst. Innholdet og krav til bruk av standard kontoplan er hentet fra rundskriv R-102 med vedlegg. Teksten er omskrevet for å harmonere med begrepsbruk og detaljeringsnivået i bestemmelsene. Hentet fra bestemmelsene pkt Virksomhetens årsregnskap Nytt punkt i bestemmelsene. Utvidelse av omtale av årsregnskap i bestemmelsene pkt Omtaler virksomhetens årsregnskap (inkludert regnskapsføring) Generelt om årsregnskap Utvidelse av bestemmelsene pkt Virksomheten skal ved årets slutt utarbeide og avlegge et årsregnskap med noter i tråd med disse bestemmelsene, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Virksomhetens årsregnskap skal inneholde tre deler: ledelseskommentarer oppstilling av bevilgningsrapportering oppstilling av artskontorapportering I tillegg skal årsregnskap inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet dersom virksomheten i samråd med overordnet departement har valgt å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. pkt Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltere av statlige fond skal, uavhengig av valgt prinsipp, utarbeide en oppstilling av henholdsvis virksomhetsregnskapet og Omtale og krav er utvidet. Punktet gir en omtale av de overordnede rammene for årsregnskapet som presentert i Finansdepartementets høringsnotat Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter av 19. desember Dekkende bilde som begrep er tatt inn i økonomiregelverket (se nærmere definisjon i R-115). Merk at tidligere krav om å vise regnskapstall fordelt på regnskapsførere er erstattet med krav om å vise regnskapstall for hele virksomheten samlet uavhengig av antall regnskapsførere. 3

4 fondsregnskapet, jf. pkt og Årsregnskapet skal gi et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld, jf. Finansdepartementets rundskriv R-115. Årsregnskapet skal vise regnskapstall for hele virksomheten samlet. Virksomhetens årsregnskap skal inngå som en del av årsrapporten, men skal også kunne leses som et selvstendig dokument. Årsregnskapet avlegges ved virksomhetsleders signatur på ledelseskommentarer til årsregnskapet. Avlagt årsregnskap skal oversendes departementet med kopi til Riksrevisjonen innen 15. mars, jf. pkt Plikten til å utarbeide og avlegge et årsregnskap i tråd med disse bestemmelsene gjelder også for departementene Grunnleggende prinsipper for årsregnskap Grunnleggende prinsipper Tydeliggjøring av grunnleggende prinsipper på virksomhetsnivå. Årsregnskap skal utarbeides i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper: a) Regnskapet skal følge kalenderåret. b) Regnskapet skal inneholde alle utgifter og inntekter for regnskapsåret. c) Utgifter og inntekter skal føres opp i regnskapet med brutto beløp. d) Regnskapet skal utarbeides i tråd med kontantprinsippet. Virksomheten kan i samråd med overordnet departement velge å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. For virksomheter som velger å føre periodisert regnskap, er det anbefalt å følge de statlige regnskapsstandardene (SRS). Departementet må vurdere behovet for å samordne regnskapsprinsipper innenfor sitt område for å få fram konsoliderte og sammenlignbare data. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt og angir hvilke krav som er gitt for virksomhetens årsregnskap og følgelig regnskapsføringen. Teksten er forenklet noe ift. pkt Hentet fra bestemmelsene pkt Anbefaling fra rundskriv R-114, pkt. 4.2 er tatt inn i bestemmelsene. Hentet fra bestemmelsene pkt Justert noe. Virksomhetens regnskapsprinsipper skal være dokumentert og Hentet fra bestemmelsene pkt konsistent over tid. Beholdt lik Årsregnskapets innhold og oppstilling Nytt punkt i bestemmelsene. Utdyper bestemmelsene pkt og stiller nærmere krav til årsregnskapet Ledelseskommentarene Nytt punkt i bestemmelsene. Innholdet er Ledelseskommentarene skal inneholde virksomhetsleders hentet fra Finansdepartementets vurderinger av vesentlige forhold ved årsregnskapet og knyttes høringsnotat Årsrapport og årsregnskap til innholdet i alle oppstillinger som inngår i årsregnskapet. Det for statlige virksomheter av 19. desember skal opplyses om revisjonsordningen for virksomheten (pkt. 2.7). Virksomhetsleder skal bekrefte at årsregnskapet gir et dekkende bilde, jf. pkt , og er avlagt i henhold til bestemmelsene, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement Oppstilling av bevilgningsrapporteringen Nytt punkt i bestemmelsene. Angir krav Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen med noter skal vise alle bevilgninger virksomheten har hatt til disposisjon og alle opplysninger som er rapportert til statsregnskapet etter statens til oppstilling av bevilgningsrapporteringen som en del av årsregnskapet. Innholdet er hentet fra Finansdepartementets 4

5 kontoplan i regnskapsåret. Oppstillingen skal også vise alle finansielle eiendeler og forpliktelser som virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet, jf. pkt Opplysningene skal stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet og kontoer i kapitalregnskapet som virksomheten har rapportert til statsregnskapet, og følge aktuell oppstillingsplan i Finansdepartementets rundskriv R-115. høringsnotat Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter av 19. desember Oppstilling av artskontorapporteringen Nytt punkt i bestemmelsene. Angir krav Oppstillingen av artskontorapporteringen med noter skal vise hva til oppstilling av artskontorapporteringen som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan i som en del av årsregnskapet. Innholdet regnskapsåret. Oppstillingen skal også vise mellomværende med hentet fra Finansdepartementets statskassen fordelt på grupper av kontoer. Det skal for hver høringsnotat Årsrapport og årsregnskap regnskapslinje presenteres sammenligningstall for foregående for statlige virksomheter av 19. desember regnskapsår Virksomheter som skal presentere en oppstilling av virksomhetsregnskapet, jf. pkt , skal ikke utarbeide noter til oppstilling av artskontorapporteringen. Oppstillingen skal presenteres med beløp i henhold til Finansdepartementets rundskriv R Oppstilling av virksomhetsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Angir krav Dersom virksomheten skal utarbeide en oppstilling av virksomhetsregnskapet, jf. pkt , skal oppstillingen inkludere alle bokførte beløp i virksomhetens kontospesifikasjon. Oppstillingen av virksomhetsregnskapet skal inneholde en resultat- og balanseoppstilling med noter, og skal vise sammenligningstall for foregående regnskapsår i tilknytning til hver regnskapslinje. Virksomheter som benytter de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS), skal presentere en oppstilling av virksomhetsregnskap etter bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-114. Virksomhetens valgte prinsipp for føring av regnskapet skal beskrives i en prinsippnote til oppstilling av virksomhetsregnskapet Spesielle tilpasninger for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet ( nettobudsjetterte virksomheter ) har en forenklet rapportering til statsregnskapet og rapporterer ikke på kapittel og post eller standard kontoplan. Virksomhetene skal følge bestemmelsene som er gitt over om regnskapsføring og årsregnskap, med følgende tilpasninger: Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen skal settes opp etter en forenklet oppstillingsplan med tilhørende note. Oppstillingen av artskontorapporteringen skal ikke inngå i årsregnskapet. Årsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter skal inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet med noter utarbeidet i til oppstilling av virksomhetsregnskapet. Innhold er hentet fra Finansdepartementets høringsnotat Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter av 19. desember 2012, rundskriv R Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter I punktet omtales tilpasninger som er gjort for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Ny tekst. Henvisning til rundskriv R-115 er tatt inn. 5

6 tråd med pkt og Finansdepartementets rundskriv R Rapportering til statsregnskapet 3.3 Regnskapsrapportering Omtaler virksomhetsnivået ift. statsregnskapet. Punktet omhandler virksomhetens rapportering til statsregnskapet. Tittelen er presisert og tekst er justert noe Generelt om rapporteringen til statsregnskapet Nytt punkt i bestemmelsene. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt. 3.3 og rundskriv. Virksomheten skal månedlig og ved årets slutt rapportere regnskapsopplysninger til statsregnskapet, med bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet. Finansdepartementet fastsetter frister i årlig rundskriv om rapportering. Samme rapporteringsfrister gjelder ved forvaltning av statlige fond og andre midler som skal inngå i rapporteringen til statsregnskapet, jf. pkt. 3.6 og 3.7. Regnskapsopplysninger som rapporteres til statsregnskapet skal følge de grunnleggende prinsipper og den inndeling Stortinget har fastsatt i vedtatt statsbudsjett, jf. bevilgningsreglementet 3, 4 og 13 og bestemmelsene pkt Departementet har overordnet ansvar for bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet for departementet og underliggende virksomheter. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å dokumentere sin rapportering til statsregnskapet. Virksomheten skal i ettertid kunne dokumentere hva som er registrert i statsregnskapet, sammenholdt med transaksjoner som er bokført i virksomhetsregnskapet og med avstemming av oppgjørskontoer i Norges Bank. Virksomheten skal etter oversendelse av regnskapsrapport, hente avstemmingsliste fra statsregnskapet og kontrollere at posteringene i statsregnskapet er i samsvar med innrapportert regnskap. Avstemmingen skal dokumenteres. Avvik og feilposteringer som avdekkes i den årlige rapporteringen til statsregnskapet, skal rettes i tråd med retningslinjer fra Finansdepartementet. Departementet kan etter søknad til Direktoratet for økonomistyring få korrigert uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap. Nærmere bestemmelser om behandling av uoppklarte differanser og feilføringer, er fastsatt av Finansdepartementet i rundskriv R Finansdepartementet fastsetter nærmere retningslinjer for rapporteringen til statsregnskapet i rundskriv. Innhold hentet fra bestemmelsene pkt a), pkt og rundskriv R- 10/2012. Krav til innhold og tidsfrister er tatt inn fra rundskriv R-10/2012. Krav til frister for rapportering for fond og andre statlige midler som skal inngå i rapporteringen til statsregnskapet er også omtalt. Omtale av krav for statsregnskapet. Innhold hentet fra veileder i statlig budsjettarbeid ( ) og bestemmelsene pkt d) og e). Beholdt likt bestemmelsene pkt Beholdt tilnærmet likt bestemmelsene pkt Registrert i virksomhetsregnskapet er erstattet med bokført i virksomhetsregnskapet. I hovedsak beholdt lik bestemmelsene pkt Deler av teksten som lå i punktet er flyttet til et eget avsnitt. Henter fra bestemmelsene pkt og rundskriv R-107. Omtale fra bestemmelsene pkt og supplert med en henvisning til rundskriv R-107 som angir nærmere bestemmelser. Teksten inkluderer henvisning til hvor retningslinjene kan finnes. 6

7 3.5.2 Bevilgningsregnskapet Bevilgningsregnskapet Rapporteringskravene gitt i bestemmelsene pkt er beholdt og utvidet omtale lagt til. Krav til rapportering etter standard kontoplan er lagt til. Virksomhetens rapportering til bevilgningsregnskapet skal inneholde regnskapsopplysninger om utgifter og inntekter etter inndelingen i det vedtatte statsbudsjettet på kapittel og post. Rapportering skal også inneholde regnskapsopplysninger etter inndelingen i standard kontoplan på obligatorisk siffernivå. Ut- eller innbetalinger som ikke er ført på kapittel og post, eller hvor det er gjort postering på kapittel og post uten tilhørende utog innbetaling, skal inngå i den saldo som rapporteres som mellomværende med statskassen. Ved salg av eiendeler som er oppført i kapitalregnskapet, skal inntekten rapporteres brutto på en 90-post til bevilgningsregnskapet, jf. pkt Departementet vil ved periodeavslutning motta en rapport fra statsregnskapet som viser bevilgningsregnskapet på departementets budsjettkapitler. Departementet skal ved årets slutt bekrefte sitt bevilgningsregnskap overfor Direktoratet for økonomistyring i henhold til årlig rundskriv fra Finansdepartementet. Departementet skal også gi Riksrevisjonen forklaringer på ikke uvesentlige avvik mellom bevilgnings- og regnskapstall, jf. bevilgningsreglementet 13. Forklaringene sendes med kopi til Finansdepartementet. Omtale av innholdet i rapporteringen er hentet fra det årlige rundskriv R-8/2012, pkt Krav til rapportering etter obligatorisk nivå i standard kontoplan er tatt inn i tråd med varsel i rundskriv R- 102, pkt. 6. Omtalen er hentet fra bestemmelsene pkt for å presisere krav til innhold. Kravet er beholdt lik bestemmelsene pkt Den tekstlige omtalen er justert noe. Omtalen er hentet fra bestemmelsene og ytterligere detaljer er hentet fra det årlige rundskrivet R-8/2012, pkt Kapitalregnskapet Kapitalregnskapet. Innhold hentet fra bestemmelsene pkt og pkt Omtalen er omstrukturert og deler av bestemmelsen pkt er flyttet i nytt punkt om forvaltning av finansielle eiendeler. Virksomheter som gir lån, har eller anskaffer finansielle eiendeler som eksempelvis aksjer eller gir kapitalinnskudd i statsforetak o.l. i henhold til stortingsvedtak, skal rapportere transaksjonene til kapitalregnskapet. Transaksjoner som representerer formuesomplasseringer og som rapporteres på 90- post til bevilgningsregnskapet, skal oppføres i kapitalregnskapet. Virksomheten skal ha oversikt over alle kapitalposter virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Kapitalpostene skal fremgå som eiendeler eller forpliktelser i virksomhetens kontospesifikasjon. I kapitalregnskapet skal eiendeler føres til kostpris på transaksjonstidspunktet. Normalt foretas ikke omvurderinger i kapitalregnskapet, med unntak for plasseringer og gjeld i utenlandsk valuta som omvurderes og justeres for valutakursendringer. Avskrivning ved tap på fordringer og andre formuesverdier som er oppført i kapitalregnskapet, kan bare foretas i medhold av Beholdt likt dagens krav i bestemmelsene pkt og pkt med noen tekstlige justeringer. Til stiftelser er strøket og finansielle instrumenter er erstattet med finansielle eiendeler. Begrepet aktiveres er erstattet med oppføres. Beholdt likt dagens krav i bestemmelsene pkt og pkt f) med noe omstrukturering og tekstlig justeringer. Ny tekst. Omtaler gjeldende krav til verdivurdering i kapitalregnskapet. Hentet fra bestemmelsene pkt og justert noe. Begrepet aktivert er tatt ut og 7

8 Stortingets bevilgningsvedtak eller romertallsvedtak, lov, forskrift, kongelig resolusjon eller kjennelse ved en domstol. Herunder skal tap på lån avskrives ved bevilgning, med mindre annet er bestemt ved Stortingets vedtak. Virksomheten skal rapportere nye plasseringer og andre endringer til statsregnskapet, inkludert endringer som ikke medfører en likviditetstransaksjon. Ved årets slutt skal virksomhetens kapitalposter avstemmes mot statsregnskapet, og mot relevante offentlige registre, depot o.l. Hvert departement skal samlet rapportere eiendeler og forpliktelser for alle underliggende virksomheter til kapitalregnskapet Spesielle rapporteringskrav for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Nettobudsjetterte virksomheter har en forenklet rapportering til statsregnskapet og skal ikke rapportere på kapittel og post eller standard kontoplan. Virksomhetene skal følge bestemmelsene gitt i pkt om rapportering til statsregnskapet, med følgende tilpasninger: Månedlig rapportering skal skje ved at virksomheten sender inn en likvidrapport. Likvidrapporten skal inneholde regnskapsopplysninger om inngående og utgående saldo og endringer i perioden på virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. Likvidrapporten skal avstemmes med virksomhetsregnskapet før rapporten sendes til statsregnskapet. Ved årets slutt skal virksomheten rapportere saldo på oppgjørskonto i Norges Bank til kapitalregnskapet via overordnet departement. Nærmere bestemmelser om rapportering til statsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter er fastsatt av Finansdepartementet i rundskriv R-106. erstattet med oppføres. Bestemmelsene pkt d) og f). Bestemmelsene pkt Noen tekstlige justeringer. Ved angitte perioder er tatt ut. Krav til avstemming mot verdipapirsentralen er erstattet med et generelt krav til avstemning Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Se omtale under. Bestemmelsene pkt Teksten er justert og er tydeligere på at nettobudsjetterte skal følge samme regler for rapportering til statsregnskapet som andre virksomheter med unntak av spesielle tilpasninger angitt i underpunktene. Teksten er hentet fra bestemmelsene pkt og justert noe for å presisere eksisterende krav samt å gi en likeartet omtale av krav til L-rapporten. Kravet er tatt inn fra rundskriv R-106 for å tydeliggjøre gjeldende krav til rapportering. Ny tekst. Henvisning til rundskriv er tatt inn Spesielle rapporteringskrav for forvaltningsbedrifter Forvaltningsbedrifter. Noen tekstlige justeringer. Forvaltningsbedrifter skal følge bestemmelsene som er gitt i pkt. Ny tekst. Inneholder en presisering av at om rapportering til statsregnskapet, med følgende forvaltningsbedrifter skal følge samme tilpasninger: regler for rapportering til statsregnskapet, men har enkelte tilleggskrav. Disse er Forvaltningsbedrifter skal for post 24 driftsresultat rapportere på underposter for driftsinntekter, driftsutgifter, avskrivninger, renter av statens kapital, renter av mellomværende, investeringer og reguleringsfond. Realinvesteringer, som eksempelvis fast eiendom, maskiner og utstyr, skal oppføres i kapitalregnskapet når de er belastet postene på forvaltningsbedriftenes eget kapittel i bevilgningsregnskapet. angitt i underpunktene. Hentet fra bestemmelsene pkt Teksten er justert noe. Hentet fra bestemmelsene pkt Teksten er justert noe. 8

9 Rapporteringen til kapitalregnskapet skal inneholde oppstillinger som viser endringen i den faste kapitalen og virksomhetens balanse. Hentet fra bestemmelsene pkt Beholdt lik. 3.6 Statlige fond Statlige fond. Omtalen er utvidet og krav er presisert. Se omtale under. Et statlig fond er en formuesmasse som regnskapsmessig er Ny tekst. Definisjon av statlige fond er tatt adskilt fra statens øvrige midler, og der anvendelsen er bundet til inn i bestemmelsene. et nærmere fastsatt formål med varighet utover ett budsjettår. Et statlig fond er ikke en egen virksomhet. Forvaltningen av statlige fond skal følge bestemmelser om regnskapsføring som gitt for virksomheter, med de tilpasninger som fremgår av pkt og Ny tekst. Inneholder en presisering av hvilke regler som gjelder for statlige fond Regnskapsføring og årsregnskap for statlige fond Nytt punkt. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt og presisert noe. Se omtale under. Fond opprettes ved bevilgning eller avsetning av avgifter. Virksomheter som forvalter fond, skal sikre at det føres et eget fullstendig regnskap for hvert fond. Innbetaling av eventuell bevilgning over 50-post på statsbudsjettet skal inntektsføres i fondsregnskapet. Det skal avlegges et eget årsregnskap for fondet, jf. pkt Årsregnskapet med noter skal vise alle fondets utgifter, inntekter, eiendeler, fondskapital og eventuell gjeld. Oppstilling av artskontorapporteringen skal ikke inngå i årsregnskapet. Bestemmelsene pkt Teksten er justert noe. Bestemmelsene pkt Beholdt lik. Teksten er tatt inn for å presisere at krav til å utarbeide årsregnskap i bestemmelsene pkt også gjelder for forvalter av statlige fond. Ny tekst. Henvisning til nytt rundskriv er tatt inn. Nærmere bestemmelser om oppstilling av og innhold i årsregnskap fastsettes av Finansdepartementet i rundskriv R Rapportering til statsregnskapet for statlige fond Nytt punkt. Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt og presisert. Se omtale under. Fondets midler skal plasseres på oppgjørskonto i Norges Bank. Fond som er statsmidler, skal oppføres i kapitalregnskapet. Virksomheten som forvalter fondet, skal for fondet rapportere om likviditetsbevegelser på fondets oppgjørskonto i Norges Bank. Månedlig rapportering skal skje ved innsending av en likvidrapport. Likvidrapporten skal inneholde regnskapsopplysninger om inngående og utgående saldo og endringer i perioden på fondets oppgjørskonto i Norges Bank. Likvidrapporten skal avstemmes med fondets regnskap før rapporten sendes til statsregnskapet. Ved årets slutt skal saldo på fondets oppgjørskonto i Norges Bank rapporteres til kapitalregnskapet via overordnet departement. Bestemmelsene pkt og bevilgningsreglementet 14. Kravene er presisert noe. Omtalen er hentet fra bestemmelsene pkt Teksten er justert noe for å presisere eksisterende krav og sikre en likeartet omtale av krav til L-rapporten. Ny tekst. 9

10 3.7 Forvaltning av finansielle eiendeler og midler Nytt punkt i bestemmelsene. Opprettet for å skille ut bestemmelser som ikke er knyttet til en spesiell tilknytningsform eller gjelder forvaltningen av statlige fond. Krav og innhold i punktet er hentet fra bestemmelsene pkt og og i hovedsak behold lik. Se omtale under Forvaltning av finansielle eiendeler Innholdet er hentet fra bestemmelsene pkt , pkt. a-c og e og g. Beholdt lik dagens krav med noen justeringer som følge av omstrukturering og oppdateringer. Virksomheter som gir lån, har eller anskaffer finansielle eiendeler som eksempelvis aksjer eller gir kapitalinnskudd i statsforetak o.l. i henhold til stortingsvedtak, skal sikre seg at a) det inngås skriftlig avtale om transaksjonen beskrevet ovenfor b) statens risiko om mulig begrenses ved tinglysning av pant eller lignende c) transaksjonen gjennomføres som avtalt d) innbetaling av avkastning, renter og utbytte mottas i overensstemmelse med avtaler, og vedtak på foretaksmøte og/eller generalforsamling følges opp e) det ved manglende oppfyllelse av avtalen straks iverksettes nødvendige tiltak for å rette opp forholdet Forvaltning av finansielle eiendeler skal følge bestemmelsene pkt Erverv, forvaltning og oppbevaring av verdipapirer Forvaltning av midler for private og internasjonale organisasjoner Virksomheter som forvalter midler på vegne av private og internasjonale organisasjoner, skal etablere regnskapsrutiner som dokumenterer alle inn- og utbetalinger, og føre regnskap for disse. Virksomhetens forvaltning av slike midler skal omtales i virksomhetens årsregnskap. Midlene skal inngå på virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank og i rapporteringen til statsregnskapet som del av mellomværende, jf. pkt Forvaltning av midler for virksomheter med koordinatorfunksjon Virksomheter som har en koordinatorfunksjon i prosjekter som finansieres helt eller delvis av EU, skal etablere regnskapsrutiner som dokumenterer alle inn- og utbetalinger, og føre regnskap for disse. Virksomhetens forvaltning av slike midler skal omtales i virksomhetens årsregnskap. Midler som oppbevares i norske kroner, skal inngå på virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank og i rapporteringen til statsregnskapet som del av mellomværende. Bestemmelsene pkt Til stiftelser er strøket og finansielle instrumenter er erstattet med finansielle eiendeler. I tillegg noen justeringer som følge av flytting av tekst fra pkt Ny tekst. Ny henvisning lagt til Forvaltning av midler for private og internasjonale organisasjoner. I hovedsak beholdt lik. Kravene er presisert noe. Bestemmelsene pkt Kravet er presisert noe. Omtale av koordinatorfunksjon er lagt til nytt pkt (se omtale under neste punkt). Bestemmelsene pkt Kravet er presisert noe. Nytt punkt i bestemmelsene. Omtale av koordinatorfunksjon er hentet fra pkt og tilpasset noe. Ny tekst. Ny tekst. 10

11 Virksomheten kan oppbevare EU-midler på valutakonto. Virksomheten skal da benytte avtale om valutakontoer som Direktoratet for økonomistyring har inngått med enkelte banker. Midler som står på valutakontoer, inngår ikke på virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank, men midlene og forpliktelsen knyttet til disse skal inngå i mellomværende med statskassen. Ny tekst. Innebærer at virksomheter som har en koordinatorfunksjon i EU-prosjekt og forvalter midler i valuta, ikke trenger å søke om unntak fra økonomiregelverket for å opprette en valutakonto utenfor konsernkontoordningen Forvaltning av ikke-statlige midler og fond Forvaltning av ikke-statlige midler og fond. I hovedsak beholdt lik bestemmelsene. Se omtale under. Virksomheter som forvalter ikke-statlige midler i form av legater, ikke-statlige fond, midler tilhørende innsatte, pasienter m.m., skal fastsette regelverk om budsjett, regnskapsføring og kontrollordninger innenfor sitt ansvarsområde når slikt regelverk ikke følger av annet lovverk eller andre bestemmelser. Virksomheten skal regnskapsføre transaksjonene og dokumentere verdiene i virksomhetsregnskapet, dersom regnskapsplikt og dokumentasjonskrav ikke er regulert i annet lovverk. Ikke-statlige midler og fond inngår ikke på virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank eller i rapporteringen til statsregnskapet. Bestemmelsene pkt Ordet gaver er strøket fra tidligere versjon. Bestemmelsene pkt Det er presisert av at transaksjonene skal regnskapsføres og åpnet for at dersom regnskapsplikt og dokumentasjonskrav tilsier det, kan transaksjonene føres i et særregnskap. Bestemmelsene pkt Setningen er kortet noe ned uten at innholdet er endret. 3.8 Betalingsformidling 3.4 Betalingsformidling. I hovedsak beholdt lik, se omtale under Statens konsernkontoordning Myndighet og ansvar. Tittelen er endret. Virksomhetens betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skal skje gjennom statens konsernkontoordning, slik at alle statlige likvider daglig samles i Norges Bank. I hovedsak beholdt lik. Henvisning til Finansdepartementet er erstattet med Direktoratet for økonomistyring. Statens konsernkontoordning forvaltes av Direktoratet for økonomistyring som inngår avtale med enkelte banker om betalingsformidling og kontohold. Virksomheten skal benytte disse avtalene og velge bank for betalingsformidling og kontohold. Finansdepartementet fastsetter retningslinjer for virksomhetens tilgang til oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banken Innbetalinger Innbetalinger. Beholdt lik Overføring til virksomhetens arbeidskonto Overføring til virksomhetens Når betaler benytter mottatt faktura, godskrives innbetalingene arbeidskonto. Beholdt lik. virksomhetens arbeidskonto. Virksomheten skal benytte informasjon fra banken om den enkelte innbetaling til å oppdatere økonomisystemet, jf. pkt Betaling ved virksomhetens kontorsted Betaling ved virksomhetens Innbetalinger ved virksomhetens kontorsted kan skje ved bruk av kontanter eller sjekk, eller via betalingsterminal. Rutiner for håndtering av kontanter og sjekker, bokføring av innbetalinger og kasseoppgjør er omtalt i pkt kontorsted. Beholdt lik. 11

12 3.8.3 Utbetalinger Utbetalinger. I hovedsak beholdt lik. En henvisning er lagt til Elektronisk overføring Elektronisk overføring. Beholdt Utbetalinger skal normalt skje ved elektronisk overføring mellom lik. bankkontoer uten bruk av særskilt melding fra banken til mottaker. Alle utbetalinger skal foretas til rett tid og kredittid skal utnyttes Produksjon og overføring av betalingsoppdrag Produksjon og overføring av Betalingsoppdrag skal produseres i virksomhetens betalingsoppdrag. Beholdt lik. økonomisystem. Betalingsoppdraget overføres banken i elektronisk form og på en sikker måte Autorisasjon av betalingsoppdrag Autorisasjon av Før betaling kan utføres av banken, skal den autoriseres av en betalingsoppdrag. Beholdt lik. person i virksomheten med slik fullmakt. Overordnet departement kan for små virksomheter godkjenne at en annen statlig virksomhet eller en statlig tjenesteyter gis fullmakt til å autorisere på vegne av virksomheten. Den eller de som autoriserer skal foreta en kontroll av at det som ligger i virksomhetens system, er i overensstemmelse med antall transaksjoner og totalsum i bankens system. Den som autoriserer skal ikke kunne endre beløp eller kontonummer i betalingsoppdraget Avregningsretur Avregningsretur. Beholdt lik. For gjennomførte utbetalinger leverer banken elektronisk avregningsretur. Virksomheten skal benytte informasjonen i avregningsreturen til oppdatering av økonomisystemet og kontroll mot utbetaling i bank. Dersom oppdateringen av økonomisystemet gjøres manuelt, skal det sikres at avregningsreturen er i samsvar med overført oppdrag til banken Bruk av håndkasse, betalingskort og sjekk Bruk av håndkasse, betalingskort Virksomheten kan opprette en fast håndkasse med en samlet og sjekk. En referanse til rundskriv R-105 kassebeholdning begrenset oppad til kroner. er lagt til. For øvrig er punktet beholdt likt. Kassebeholdningen kan utvides utover avtalt beløp etter skriftlig godkjenning av overordnet departement. En håndkasse skal bare benyttes til dekning av mindre, tilfeldige utgifter, og skal ikke benyttes til utbetaling av forskudd (lønn, reise) eller godtgjørelser av noen art. Ansvaret for håndkassen skal være tillagt en person (kasserer), og det må etableres forsvarlige rutiner for oppgjør, kontroll og oppbevaring av håndkassen. Det skal ikke knyttes betalingskort til virksomhetens arbeidskonto, slik at kontoen blir belastet for betalinger direkte (debetkort/bankkort). Betalingskort som står på virksomhetens navn og som ikke er tilknyttet virksomhetens arbeidskonto (kredittkort m.m.), kan benyttes etter bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-105. Virksomheten kan unntaksvis bruke sjekk ved utbetalinger. Sjekken skal undertegnes av to personer med fullmakt Kontoutskrift Kontoutskrift Virksomhetens tilgang til opplysninger og annen informasjon om Beholdt lik. 12

13 arbeidskontoer i banken og oppgjørskontoer i Norges Bank er regulert i rammeavtale med bank og i retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank. Bevegelsene på kontoutskriftene skal kontrolleres, og eventuelle ikke bokførte bevegelser skal bokføres mot en interimskonto slik at det muliggjør avstemming i henhold til kap

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Bestemmelser om økonomistyring i staten

Bestemmelser om økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med endringer av 21. desember 2005, 14. november 2006, 8. juni 2010, og 18. september 2013 og 5. november 2015.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 10. desember 2015) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. desember 2013) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2016 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Årsregnskap i praksis Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Hvilke oppstillinger kreves? Virksomheter Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Oppstilling av

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2015 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Årsrapport: Del VI - årsregnskap

Årsrapport: Del VI - årsregnskap Årsrapport: Del VI - årsregnskap 26. Oktober 2015 Peer J. Jæger Agenda Formål med årsrapporten Årsregnskapet, del VI Forberedelse Uttak av rapportene i Agresso Gjennomgang av rapporten Oppsummering 2 Formål

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-10/ /5839 C TS/ISa Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering til statsregnskapet for 2007.

Nr. Vår ref Dato R-10/ /5839 C TS/ISa Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering til statsregnskapet for 2007. Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-10/2006 06/5839 C TS/ISa 05.12.2006 Rapportering til statsregnskapet for 2007 Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 3

Statlig RegnskapsStandard 3 Statlig RegnskapsStandard 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av prinsippendring...

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2016 Infrastmkturfondet Årsregnskap 2016 for Infrastrukturfondet 1. Generell informasjon Infrastrukturfondet ble opprettet i 2013. Formålet med fondet er varig og forutsigbar

Detaljer

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell Saksbehandler Deres dato Vår dato Anders Ivar Myhren 29.04.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 710 2015/3892-6/FD III 4/MRI 15/894-7 Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Svar

Detaljer

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/2261-16.12.2015 Årsregnskapet 2015 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-08/2015 av 11. november

Detaljer

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai Hva skjer på regnskapsområdet i staten? Oversikt regnskapsprinsipper 2015 Aktuelle endringer i rundskriv Publiseringsprosjektet Innrapportering for

Detaljer

Regionsseminarene høsten 2013

Regionsseminarene høsten 2013 Regionsseminarene høsten 2013 Årsoppgjørspakken for 2013 og endringer i økonomiregelverket Nye elementer i årsoppgjørspakken Økonomiregelverket endringer i bestemmelsene 2 Kunnskapsdepartementet Nye elementer

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016 Dato Desember 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Detaljer

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag

Detaljer

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-118 16/4148 C Pab/ 20.10.2016 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 1. Innledning

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Side 1 av 5 Rundskriv, publisert 19.12.2002 Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-8/98 Vår ref Dato 98/7972 C BTN 02.10.1998 STATSREGNSKAPET MEDREGNET FOLKETRYGDEN FOR 1998 - ÅRSAVSLUTNING

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015

Regnskapsdagen Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Regnskapsdagen 2015 Oppdaterte statlige regnskapsstandarder (SRS) 4. desember 2015 Seksjon for statlig regnskapsføring Peter Olgyai Vibeke A. Fladen Grethe H. Fredriksen Regnskapsdagen 2015 Om kurset Vi

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2006 04/1147 C TS/SBP 21.02.2006 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Høringsutkast 30.5.2003 Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Utkast 30.05.2003 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN... 5

Detaljer

Økonomiseminar for UH-sektoren

Økonomiseminar for UH-sektoren Økonomiseminar for UH-sektoren Rolf Petter Søvik Oktober Tema for denne presentasjonen Om kapitalregnskap for staten 2 Kapitalregnskapet-eiendelssiden I Eiendelssiden består av følgende poster i kontogruppene

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Grunnleggende prinsipper 4

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene

Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Dato 7. november 2014 Referanse Til Finansdepartementet Fra Direktoratet for økonomistyring Forslag til oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene Innledning DFØ har fått i oppgave av Finansdepartementet

Detaljer

VEILEDENDE SJEKKLISTE FOR ÅRSAVSLUTNING TIL BRUK FOR DEPARTEMENTER (D) OG VIRKSOMHETER (V)

VEILEDENDE SJEKKLISTE FOR ÅRSAVSLUTNING TIL BRUK FOR DEPARTEMENTER (D) OG VIRKSOMHETER (V) VEILEDENDE SJEKKLISTE FOR ÅRSAVSLUTNING TIL BRUK FOR DEPARTEMENTER (D) OG VIRKSOMHETER (V) Oppgave Kontrollhandling/ Dokumentasjon FORBEREDELSE 1. Lesing av årsoppgjørsrundskrivet Rundskriv om Statsregnskapet

Detaljer

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Årsrapport fra virksomhet til departement Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Dagsorden 1. Nye krav til årsrapport fra virksomhetene Målene for for endringene i økonomiregelverket 2. Kartlegging

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Styrings-, analyse- og strategiavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 28.01.2015 15/145-3 26.02.2015 Høringssvar om oppdatering av de anbefalte

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2014 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer