Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter."

Transkript

1 Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1

2 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt 1.2 d): virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon Punkt 1.4: krav til innholdet i årsrapport og til annen rapportering departementet skal publisere tildelingsbrevet Side 2

3 Kap. 1: Nye krav til årsrapport i bestemmelsene Punkt 1.5.1: Departementet skal stille nærmere krav til innholdet i årsrapporten fra virksomheten Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 3

4 Kap. 2: Nye krav til rapportering i bestemmelsene Punkt «rapportering»: Årsrapporten skal være i henhold til krav i punkt og skal inneholde annen informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk Virksomhetsleder skal signere årsrapporten del I Leders beretning Årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettsider Side 4

5 Årsrapportens del I VI Veiledning råd og anbefalinger Departementene må i samråd med virksomheten vurdere: Nærmere krav til innhold for enkeltvirksomhetens årsrapport del I til VI (versus krav til løpende rapportering) Bruk av maler eller spesifikk rapporteringsstruktur som tilrettelegger for sammenligning på tvers, for eksempel i sektor DFØ gir råd og anbefalinger for del I til VI: Hva hver enkelt del bør inneholde Hvordan delene kan utformes Illustrasjon av forslagene for en fiktiv virksomhet Side 5

6 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 6

7 Del I: Leders beretning Hva bør inngå i del I? DFØ anbefaler følgende innhold i del I: Lederens overordnede vurdering av de samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for året En overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for året Kort omtale av de sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater Virksomhetsleders signatur Side 7

8 Del I: Leders beretning Hvordan kan del I utformes? Naturlig utgangspunkt: De andre delene av årsrapporten Leders samlede vurderinger av virksomhetens resultater og ressursbruk, herunder sammenhengen mellom ressursbruk og oppnådde resultater Kommentarer på: gode og dårlige resultater, sentrale interne og eksterne forhold som har påvirket disse Direktoratet for økonomistyring Side 8

9 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 9

10 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hva bør inngå i del II? DFØ anbefaler følgende innhold i del II: Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget Omtale av virksomhetens organisering Presentasjon av utvalgte hovedtall Vesentlige endringer omtales Direktoratet for økonomistyring Side 10

11 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hvordan kan del II utformes (1)? Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget Departementstilhørighet og tilknytningsform Samfunnsoppdraget, med hovedvekt på virksomhetens myndighet, ansvarsområde og overordnede mål Samarbeid med andre virksomheter omtales dersom dette er av betydning for departementets styring Omtale av organisasjonen Toppledelse, antall ansatte og årsverk Lokalisering og organisasjonsstruktur/-kart Direktoratet for økonomistyring Side 11

12 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hvordan kan del II utformes (2)? Presentasjon av utvalgte hovedtall: Hovedtall kan være volumtall (antall brukere av en tjeneste) eller nøkkeltall fra årsregnskapet (samlet tildeling) De utvalgte hovedtallene skal gi nyttig informasjon om virksomheten, og de skal kunne brukes til sammenligning med seg selv over tid og/eller med tilsvarende hovedtall for andre virksomheter Volumspesifikke hovedtall bør bestemmes av virksomhetens egenart, og det er ikke hensiktsmessig å foreslå slike hovedtall Direktoratet for økonomistyring Side 12

13 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hvordan kan del II utformes (3)? DFØ foreslår at seks nøkkeltall inngår som faste hovedtall for alle bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter : Antall årsverk Samlet tildeling post Utnyttelsesgrad samlet tildeling post Driftsutgifter / - kostnader Lønnsandel av driftsutgifter / -kostnader Lønnsutgifter / -kostnader pr årsverk DFØ foreslår at fem av nøkkeltallene, de to første og de tre siste, inngår som faste hovedtall for alle nettobudsjetterte virksomheter DFØ foreslår videre at det bør vurderes om andre nøkkeltall skal inngå i del II - virksomheter med periodisert (SRS) regnskap vil eksempelvis kunne bruke nøkkeltall med balanseinformasjon, jf. DFØ rettleiar i bruk av periodisert rekneskap i styringa i staten Direktoratet for økonomistyring Side 13

14 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Eksempel: volumtall Slik ser volumtallene ut for eksempelvirksomheten: Hovedtall volumer antall statlige virksomheter som Endring i % besøkte portalen % var aktive brukere av portalen % deltok på Senterets kompetansetiltak % brukte sammenlignende analyser i styringen % Direktoratet for økonomistyring Side 14

15 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Eksempel: nøkkeltall Slik ser nøkkeltallene ut for eksempelvirksomheten: Hovedtall fra årsregnskapet Endring i kroner Endring i % Endring i % poeng Antall årsverk % Samlet tildeling post ,9 % Utnyttelsesgrad post ,6 % 99,5 % 5,8 % Driftsutgifter ,6 % Lønnsandel av driftsutgifter 51,4 % 50,4 % - 1,0 % Lønnsutgifter pr årsverk ,6 % Direktoratet for økonomistyring Side 15

16 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 16

17 el III: Årets aktiviteter og resultater DFØ anbefaler følgende innhold i del III: Redegjørelse for resultater Mål, styringsparametere og resultatmål Relevante, gjennomførte oppdrag Hovedfunn evalueringer 4 Redegjørelse for ressursbruk Herunder også en kort regnskapskommentar Analyse og vurderinger Resultater, herunder også effekter Effektiv ressursbruk En samlet vurdering Side 17

18 Del III: Årets aktiviteter og resultater Hvordan noen momenter Vesentlighet: Virksomhetens vurdering av vesentlighet På alle punkter Felles ansvar departement virksomhet Struktur: Valgfri I vårt eksempel vil vi velge gruppering etter målstruktur Utgift vs. kostnad - klargjøre Direktoratet for økonomistyring Side 18

19 Del III: Årets aktiviteter og resultater Resultater hva betyr det? Sammenheng: Mål Delmål Styringsparametere Konkretisering av styringsparametere Aktiviteter: Hvis det styres på det Oppdrag: Skal rapporteres. Velge egnet form Effekter: Kan også være resultater Evalueringer og brukerundersøkelser: Kan supplere Direktoratet for økonomistyring Side 19

20 Del III: Årets aktiviteter og resultater Ressursbruk Hva betyr det? Kommentarer på vesentlige mer-/mindreforbruk Bare vesentlige poster Knyttet til bevilgningsoppstillingen Ressursbruk-redegjørelsen: Egenart: type og størrelse på virksomhet! Bruk gjerne regnskapstall, men ikke bare oppstillingene Må være grundig nok til å skjønne kostnads/utgiftsstruktur Hvilken forventning kan vi ha ulike forutsetninger Departementets rolle; forventninger må avstemmes; men utvikling bør etterspørres! Direktoratet for økonomistyring Side 20

21 Del III: Årets aktiviteter og resultater Ressursbruk redegjørelse på nivå Virksomhetsnivå det kan alle få til Årsverk og utvikling i det Utnyttelsesgrad Fordeling av hovedtyper utgifter Lønnsandel, lønnskostnader pr årsverk Andre nøkkeltall på virksomhetsnivå Gå dypere inn i tallene for de som kan Kan se på målstruktur, tjenesteområder, satsingsområder Eller på konkret produkt / tjeneste Se på fordeling av driftsutgifter/-kostnader på det valgte detaljeringsnivå Trender, utvikling over tid Direktoratet for økonomistyring Side 21

22 Del III: Årets aktiviteter og resultater Etterlysning: Mer vurderinger! Virksomhetens egne vurderinger Resultater må være utgangspunkt for vurderinger Gå dypere inn i resultatene analysere mer Se sammenhenger mellom ulike elementer Også vurdere effekter ( jf. Best ) Godt eller dårlig? forventninger Virksomheten har best forutsetninger Direktoratet for økonomistyring Side 22

23 Del III: Årets aktiviteter og resultater Vurderinger: Effektiv ressursbruk En enkel modell komplekse begrep Ressurser Aktiviteter Produkter / tjenester Brukereffekter Samfunnseffekter Produktivitet Effektivitet Direktoratet for økonomistyring Side 23

24 Del III: Årets aktiviteter og resultater Vurderinger: Effektiv ressursbruk Viktige momenter: Sammenstilling Tjeneste ressursbruk Enkel utgave: Tjenesteproduksjon / ressursinnsats Kompleks: For hver tjeneste/produkt Det skal uansett gjøres en vurdering om så bare en kvalitativ vurdering Direktoratet for økonomistyring Side 24

25 Del III: Årets aktiviteter og resultater En samlet vurdering Tegne et overordnet bilde I forhold til samfunnsoppdraget Det må være «riktig», men ikke detaljert Trekke sammen hele redegjørelsen Momenter fra hele del III Samle konklusjoner Fare for gjentagelser! Direktoratet for økonomistyring Side 25

26 DFØs styringskonferanse 2014 Perspektiver på strategi Hva betyr strategi i staten? Hvordan gir strategifaget mening i statlig virksomhet? Kan politiske visjoner omsettes til strategi, og hvordan omsettes strategiene til håndfaste resultater? Foredrag, intervjuer, diskusjoner og erfaringsdeling fra ledere, akademikere og politikere. Disse kommer: Blair-regjeringens sjefsstrateg og leder for politikkutforming, Geoff Mulgan Finansminister Siv Jensen Styreleder (tidligere direktør ved Oslo universitetssykehus), Siri Hatlen Professor i offentlig politikk Åge Johnsen Divisjonsdirektør Innovasjon Norge, Vincent Fleischer Og en rekke andre Oslo kongressenter 22. januar 2014 Påmelding og fullt program fra 13. november på dfo.no Direktoratet for økonomistyring Side 26

27 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 27

28 Del IV: Styring og kontroll i virksomheten Hva bør inngå i del IV (1)? DFØ anbefaler følgende innhold i del IV: Overordnet vurdering av opplegg for styring og kontroll Tilpasset risiko og vesentlighet og egnet til å sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås? Følgende momenter bør inngå i grunnlaget: Om fastsatte mål og resultatkrav nås Om ressursbruken er effektiv Om lover og regler overholdes Om resultat- og regnskapsinformasjonen er relevant og pålitelig Om vesentlig styringssvikt, feil og mangler avdekkes Om internkontrollen kan dokumenteres Husk: Ikke en detaljert beskrivelse av virksomhetens styring og kontroll Side 28

29 Del IV: Styring og kontroll i virksomheten Hva bør inngå i del IV (2)? Nærmere omtale av vesentlige forhold: Det departementet har bedt om rapportering på i ÅR: Faste rapporteringspunkter, eksempelvis: Virksomhetens risikostyring Sentrale fakta om personellmessige forhold knyttet til likestilling, HMS/arbeidsmiljø, diskriminering og ytre miljø. Særskilte forhold som gjelder året, eksempelvis: Årets fellesføring Andre forhold Direktoratet for økonomistyring Side 29

30 Del IV: Styring og kontroll i virksomheten Hva bør inngå i del IV (3)? Nærmere omtale av vesentlige forhold: Det virksomheten mener departementet må kjenne til: Eksempelvis: Iverksatte vesentlige endringer i opplegget for styring og kontroll Om det er avdekket vesentlig styringssvikt, feil og mangler og om tiltak er iverksatt eller gjennomført Om revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp/ikke fulgt opp Om evalueringer, tilsynsrapporter og pålegg fra tilsynsmyndigheter er fulgt opp/ikke fulgt opp Sentrale fakta om personellmessige forhold, eksempelvis: Bemannings, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten Sentrale fakta om forvaltningen av virksomhetens eiendeler Direktoratet for økonomistyring Side 30

31 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 31

32 Del V: Vurdering av framtidsutsikter Hva bør inngå i del V? DFØ anbefaler følgende innhold i del V: Overordnet omtale av forhold i og utenfor virksomheten som virksomheten mener vil kunne innvirke på evnen til å løse samfunnsoppdraget på sikt. Nærmere omtale av mulige konsekvenser vurdert opp mot virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater på sikt Side 32

33 Del V: Vurdering av framtidsutsikter Hvordan kan del V utformes? Virksomhetens vurdering av egen evne til å løse samfunnsoppdraget Omtale forhold som har blitt aktuelle i løpet av året, og som virksomheten mener vil ha betydning i de kommende år Faktabasert drøfting som er egnet til å belyse ulike utfordringer positive så vel som negative Omtale tiltak eller virkemidler: IKKE redegjørelser som kan oppfattes som budsjettinnspill overfor eget departement Direktoratet for økonomistyring Side 33

34 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 34

35 Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsregnskap for statlige virksomheter. Side 35

36 Kap. 3: Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling Det er gjort endringer i strukturen for å: innpasse de nye kravene til årsrapportens del VI gjøre kapitlet lettere tilgjengelig for brukerne etablere tydeligere skille mellom: på hvilke nivå kravene gjelder, statsnivået eller virksomhetsnivået temaene, budsjettering og regnskapsføring ordinære forvaltningsorgan og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte) og forvaltningsbedrifter Side 36

37 Nærmere om endringen i kap. 3 i bestemmelsene Pliktig regnskapsrapportering endret til å inkludere årsregnskapet (punkt 3.3.2) Krav til å bokføre på artskontoene i standard kontoplan (punkt 3.3.3) Krav til innholdet i årsregnskapet (punkt 3.4) generelle krav grunnleggende prinsipper innhold Side 37

38 Nærmere om endringen i kap. 3 i bestemmelsene Rapporteringskrav til statsregnskapet i punkt 3.5 Det er tatt inn et nytt krav om rapportering etter inndelingen i standard kontoplan på obligatorisk siffernivå Spesielle rapporteringskrav for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (3.5.4) forvaltningsbedrifter (3.5.5) Statlige fond i punkt 3.6: fastslår at et statlig fond ikke er en virksomhet fastslår at et statlig fond er en formuesmasse som er adskilt fra statens øvrige midler krav til årsregnskap for fond På DFØs nettsider vises endringene i et regelverksspeil og i et eget notat om endringene Side 38

39 Nye krav til årsregnskap er fastsatt R-115 er et nytt rundskriv om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Årsregnskapet skal bestå av: Ledelseskommentarer Oppstilling av hhv. Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Virksomhetsregnskap(?) Side 39

40 Ledelseskommentarer til årsregnskapet Er en signert uttalelse fra virksomhetsleder som inneholder: En vurdering av vesentlige forhold ved årsregnskapet, dvs. alle oppstillingene En bekreftelse på at årsregnskapet gir et dekkende bilde Opplysninger om revisjonsordningen Side 40

41 Oppstilling av bevilgningsrapporteringen Øvre del viser: samlet budsjettildeling på kapittel og post slik det fremgår av tildelingsbrevet og overført fra i fjor rapporterte utgifter og inntekter etter kapittel og post innbetalinger og utbetalinger over oppgjørskontoer i Norges Bank endring i mellomværende med statskassen Nedre del viser: beholdninger virksomheten er oppført med i statens kapitalregnskap Side 41

42 Oppstilling av bevilgningsrapporteringen Bevilgningsoppstilling Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 20x2 Merutgift (-) og mindreutgift 1xxx Formålet/Virksomheten 01 Driftsutgifter A, B xxx Formålet/Virksomheten Større utstyrsanskaffelser 45 og vedlikehold A, B xxx Formålet/Virksomheten 70 Tilskudd A, B xxx Formålet/Virksomheten 96 Kjøp av aksjer A, B xx Departement X(belastningsfullmakt) 01 Driftsutgifter B Sum utgiftsført Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 20x2 Merinntekt og mindreinntekt (-) 4xxx Formålet/Virksomheten 16 Refusjon av foreldrepenger B xxx Formålet/Virksomheten 18 Refusjon av sykepenger B xx Formålet/Virksomheten 70 Avgift Arbeidsgiveravgift 72 Arbeidsgiveravgift Tilfeldige inntekter 29 Ymse Sum inntektsført Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Kapitalkontoer 6000xx Norges Bank KK /innbetalinger xx Norges Bank KK/utbetalinger xx Endring i mellomværende Sum rapportert 0 Se Artskontorapportering Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet Konto Tekst x x1 Endring 20x2 6260xx Aksjer xx Mellomværende Side 42

43 Oppstilling av artskontorapporteringen Oppstillingen er todelt: Alle inntekter og utgifter virksomheten har rapportert til statsregnskapet gruppert etter standard kontoplan Oversikt over beløp som inngår i mellomværende med statskassen Krav om å utarbeide bestemte noter Legger til rette for sammenligning mellom bruttobudsjetterte virksomheter: Samme prinsipp for beløpene som rapporteres til statsregnskapet Gruppert etter art, samme kontoplan for alle statlige virksomheter Side 43

44 Oppstilling av artskontorapporteringen øvre del Oppstilling av artskontorapportering Note x x1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra gebyrer 0 0 Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 0 0 Salgs- og leieinnbetalinger 0 0 Andre innbetalinger Innbetaling av finansinntekter 0 0 Sum innbetalinger Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter Offentlige refusjoner vedrørende lønn Utbetalt til investeringer Utbetalt til kjøp av aksjer Andre utbetalinger til drift Utbetaling av finansutgifter 0 0 Sum utbetalinger Netto utgifter rapportert til drift og investeringer Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter og gebyrer m.m Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader til andre Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m) Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Side 44

45 Oppstilling av artskontorapporteringen nedre del Oversikt over mellomværende med statskassen Note Eiendeler og gjeld Fordringer (legg til linjer og vis på konto) Lån til ansatte Kasse (legg til linjer og vis på konto) Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg til linjer og vis på konto ) Valutakonto bank Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter (legg til linjer og vis på konto ) Annen gjeld (legg til linjer og vis på konto) Sum mellomværende med statskassen x x Side 45

46 Oppstilling av virksomhetsregnskapet Årsregnskapet skal i tillegg inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet dersom virksomheten i samråd med departementet, har valgt å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet Oppstilling er en systematisk og standardisert presentasjon av alle bokførte beløp i kontospesifikasjonen i form av en resultat- og balanseoppstilling med noter Egen standard for oppstillingen etter SRS Side 46

47 Øvrige endringer i økonomiregelverket. Side 47

48 Kap. 4: Felles standarder for bokføring og et økonomisystem De viktigste endringene er: tilpasset endringer i bokføringslov med tilhørende forskrift På DFØs nettsider er det et regelverksspeil der kapittel 4 er sammenholdt 4 med bokføringslov og forskrift nytt systemkrav om å legge standard kontoplan inn i regnskapssystemet ny rapporteringsspesifikasjon: Alle rapporterte opplysninger i s-rapporten til statsregnskapet Side 48

49 Kap. 5 til 8 i bestemmelsene Kapitlene er justert på enkelte punkter som følge av endringer i andre kapitler i bestemmelsene Tydeliggjort at budsjettdisponeringsmyndighet og attestasjon skal utøves av tilsatte i virksomheten (5.3.6) tilsvarende endring er gjort i kap. 2 (2.5) Omtalen av statlige fond er justert for å gjøre det klart at slike fond ikke er egne virksomheter (6.1 og 7.1) Evaluering tatt inn henvisninger til krav som gjelder pliktavleveringsloven i kapitlene 2, 6, 7 og 8. Kravet ivaretas ved å sende foretatte evalueringer til Evalueringsportalen. Side 49

50 Rundskriv fra Finansdepartementet Rundskriv som oppdateres og fastsettes i løpet av 2013: R-101 om statens kontoplan R-102 om standard kontoplan R-105 om bruk av betalingskort R-106 om nettobudsjetterte virksomheter R-107 om behandling av uoppklarte differanser R-110 om fullmakter etter bevilgningsreglementet R-111 om belastningsfullmakter R-114 om de statlige regnskapsstandardene Samtlige rundskriv vil gjelde fra 1. januar 2014 Side 50

51 Kompetansetiltak, veiledning og samarbeid med DFØ DFØs kunder Får tilbud om nye rapporter som tilsvarer oppstillingene i nye krav til årsregnskap Kompetansetiltak og veiledning for alle Publisering på nettsidene våre dfo.no Tilbakemeldinger fra virksomheter og departement Samarbeid med DFØ om arbeidet med årsrapport Kurs i 2014 Side 51

52 Kontaktinformasjon Vi ønsker innspill fra dere - Ta kontakt: Regelverk: Årsrapport: Side 52

53 DFØs styringskonferanse 2014 Perspektiver på strategi Hva betyr strategi i staten? Hvordan gir strategifaget mening i statlig virksomhet? Kan politiske visjoner omsettes til strategi, og hvordan omsettes strategiene til håndfaste resultater? Foredrag, intervjuer, diskusjoner og erfaringsdeling fra ledere, akademikere og politikere. Disse kommer: Blair-regjeringens sjefsstrateg og leder for politikkutforming, Geoff Mulgan Finansminister Siv Jensen Styreleder (tidligere direktør ved Oslo universitetssykehus), Siri Hatlen Professor i offentlig politikk Åge Johnsen Divisjonsdirektør Innovasjon Norge, Vincent Fleischer Og en rekke andre Oslo kongressenter 22. januar 2014 Påmelding og fullt program fra 13. november på dfo.no Direktoratet for økonomistyring Side 53

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4496 IMH/ATV 23.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014. Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014. Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014 Direktoratet for økonomistyring April 2015 RAPPORT RAPPORT 1/2012 2/2015 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Innhold DEL I. LEDERS BERETNING... 3 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 6 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER...

Innhold DEL I. LEDERS BERETNING... 3 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 6 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... Årsrapport 2014 1 Innhold DEL I. LEDERS BERETNING... 3 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 6 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Resultater og måloppnåelse i 2014... 8 Virksomhetsmål

Detaljer

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/58-1 21.01.2014 Tildelingsbrev for 2014 I dette tildelingsbrevet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet opp vedtakene

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD

Medietilsynet Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Nygata 4 1607 FREDRIKSTAD Deres ref Vår ref Dato 14/1366-16.02. - statsbudsjettet - endelig tildelingsbrev Brevet er disponert i følgende deler: 1. Mål 2. Budsjettrammer drift 3. Forutsetninger 4. Tilskuddsbevilgninger

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 19. mars 2015 Referanser: MKR xx/15, SKR xx/15 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014 Årsrapport

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4554 JNH/NZM 19.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. INNLEDNING

Detaljer

Årsrapport for Bioteknologirådet 2014

Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Del I. Direktørens beretning... 3 Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet

Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Ledelseskommentarer til årsregnskapet 214 Formål og revisjonsordning: Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal dekke et bredt forvaltningsområde gjennom sitt

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer