Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter."

Transkript

1 Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsrapport for statlige virksomheter. Nettverk for virksomhetsstyring 13. november 2013 Side 1

2 Kap. 1: Endring av krav til rapportering i bestemmelsene Punkt 1.2 d): virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon Punkt 1.4: krav til innholdet i årsrapport og til annen rapportering departementet skal publisere tildelingsbrevet Side 2

3 Kap. 1: Nye krav til årsrapport i bestemmelsene Punkt 1.5.1: Departementet skal stille nærmere krav til innholdet i årsrapporten fra virksomheten Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 3

4 Kap. 2: Nye krav til rapportering i bestemmelsene Punkt «rapportering»: Årsrapporten skal være i henhold til krav i punkt og skal inneholde annen informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk Virksomhetsleder skal signere årsrapporten del I Leders beretning Årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettsider Side 4

5 Årsrapportens del I VI Veiledning råd og anbefalinger Departementene må i samråd med virksomheten vurdere: Nærmere krav til innhold for enkeltvirksomhetens årsrapport del I til VI (versus krav til løpende rapportering) Bruk av maler eller spesifikk rapporteringsstruktur som tilrettelegger for sammenligning på tvers, for eksempel i sektor DFØ gir råd og anbefalinger for del I til VI: Hva hver enkelt del bør inneholde Hvordan delene kan utformes Illustrasjon av forslagene for en fiktiv virksomhet Side 5

6 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 6

7 Del I: Leders beretning Hva bør inngå i del I? DFØ anbefaler følgende innhold i del I: Lederens overordnede vurdering av de samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for året En overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for året Kort omtale av de sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater Virksomhetsleders signatur Side 7

8 Del I: Leders beretning Hvordan kan del I utformes? Naturlig utgangspunkt: De andre delene av årsrapporten Leders samlede vurderinger av virksomhetens resultater og ressursbruk, herunder sammenhengen mellom ressursbruk og oppnådde resultater Kommentarer på: gode og dårlige resultater, sentrale interne og eksterne forhold som har påvirket disse Direktoratet for økonomistyring Side 8

9 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 9

10 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hva bør inngå i del II? DFØ anbefaler følgende innhold i del II: Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget Omtale av virksomhetens organisering Presentasjon av utvalgte hovedtall Vesentlige endringer omtales Direktoratet for økonomistyring Side 10

11 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hvordan kan del II utformes (1)? Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget Departementstilhørighet og tilknytningsform Samfunnsoppdraget, med hovedvekt på virksomhetens myndighet, ansvarsområde og overordnede mål Samarbeid med andre virksomheter omtales dersom dette er av betydning for departementets styring Omtale av organisasjonen Toppledelse, antall ansatte og årsverk Lokalisering og organisasjonsstruktur/-kart Direktoratet for økonomistyring Side 11

12 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hvordan kan del II utformes (2)? Presentasjon av utvalgte hovedtall: Hovedtall kan være volumtall (antall brukere av en tjeneste) eller nøkkeltall fra årsregnskapet (samlet tildeling) De utvalgte hovedtallene skal gi nyttig informasjon om virksomheten, og de skal kunne brukes til sammenligning med seg selv over tid og/eller med tilsvarende hovedtall for andre virksomheter Volumspesifikke hovedtall bør bestemmes av virksomhetens egenart, og det er ikke hensiktsmessig å foreslå slike hovedtall Direktoratet for økonomistyring Side 12

13 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hvordan kan del II utformes (3)? DFØ foreslår at seks nøkkeltall inngår som faste hovedtall for alle bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter : Antall årsverk Samlet tildeling post Utnyttelsesgrad samlet tildeling post Driftsutgifter / - kostnader Lønnsandel av driftsutgifter / -kostnader Lønnsutgifter / -kostnader pr årsverk DFØ foreslår at fem av nøkkeltallene, de to første og de tre siste, inngår som faste hovedtall for alle nettobudsjetterte virksomheter DFØ foreslår videre at det bør vurderes om andre nøkkeltall skal inngå i del II - virksomheter med periodisert (SRS) regnskap vil eksempelvis kunne bruke nøkkeltall med balanseinformasjon, jf. DFØ rettleiar i bruk av periodisert rekneskap i styringa i staten Direktoratet for økonomistyring Side 13

14 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Eksempel: volumtall Slik ser volumtallene ut for eksempelvirksomheten: Hovedtall volumer antall statlige virksomheter som Endring i % besøkte portalen % var aktive brukere av portalen % deltok på Senterets kompetansetiltak % brukte sammenlignende analyser i styringen % Direktoratet for økonomistyring Side 14

15 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall Eksempel: nøkkeltall Slik ser nøkkeltallene ut for eksempelvirksomheten: Hovedtall fra årsregnskapet Endring i kroner Endring i % Endring i % poeng Antall årsverk % Samlet tildeling post ,9 % Utnyttelsesgrad post ,6 % 99,5 % 5,8 % Driftsutgifter ,6 % Lønnsandel av driftsutgifter 51,4 % 50,4 % - 1,0 % Lønnsutgifter pr årsverk ,6 % Direktoratet for økonomistyring Side 15

16 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 16

17 el III: Årets aktiviteter og resultater DFØ anbefaler følgende innhold i del III: Redegjørelse for resultater Mål, styringsparametere og resultatmål Relevante, gjennomførte oppdrag Hovedfunn evalueringer 4 Redegjørelse for ressursbruk Herunder også en kort regnskapskommentar Analyse og vurderinger Resultater, herunder også effekter Effektiv ressursbruk En samlet vurdering Side 17

18 Del III: Årets aktiviteter og resultater Hvordan noen momenter Vesentlighet: Virksomhetens vurdering av vesentlighet På alle punkter Felles ansvar departement virksomhet Struktur: Valgfri I vårt eksempel vil vi velge gruppering etter målstruktur Utgift vs. kostnad - klargjøre Direktoratet for økonomistyring Side 18

19 Del III: Årets aktiviteter og resultater Resultater hva betyr det? Sammenheng: Mål Delmål Styringsparametere Konkretisering av styringsparametere Aktiviteter: Hvis det styres på det Oppdrag: Skal rapporteres. Velge egnet form Effekter: Kan også være resultater Evalueringer og brukerundersøkelser: Kan supplere Direktoratet for økonomistyring Side 19

20 Del III: Årets aktiviteter og resultater Ressursbruk Hva betyr det? Kommentarer på vesentlige mer-/mindreforbruk Bare vesentlige poster Knyttet til bevilgningsoppstillingen Ressursbruk-redegjørelsen: Egenart: type og størrelse på virksomhet! Bruk gjerne regnskapstall, men ikke bare oppstillingene Må være grundig nok til å skjønne kostnads/utgiftsstruktur Hvilken forventning kan vi ha ulike forutsetninger Departementets rolle; forventninger må avstemmes; men utvikling bør etterspørres! Direktoratet for økonomistyring Side 20

21 Del III: Årets aktiviteter og resultater Ressursbruk redegjørelse på nivå Virksomhetsnivå det kan alle få til Årsverk og utvikling i det Utnyttelsesgrad Fordeling av hovedtyper utgifter Lønnsandel, lønnskostnader pr årsverk Andre nøkkeltall på virksomhetsnivå Gå dypere inn i tallene for de som kan Kan se på målstruktur, tjenesteområder, satsingsområder Eller på konkret produkt / tjeneste Se på fordeling av driftsutgifter/-kostnader på det valgte detaljeringsnivå Trender, utvikling over tid Direktoratet for økonomistyring Side 21

22 Del III: Årets aktiviteter og resultater Etterlysning: Mer vurderinger! Virksomhetens egne vurderinger Resultater må være utgangspunkt for vurderinger Gå dypere inn i resultatene analysere mer Se sammenhenger mellom ulike elementer Også vurdere effekter ( jf. Best ) Godt eller dårlig? forventninger Virksomheten har best forutsetninger Direktoratet for økonomistyring Side 22

23 Del III: Årets aktiviteter og resultater Vurderinger: Effektiv ressursbruk En enkel modell komplekse begrep Ressurser Aktiviteter Produkter / tjenester Brukereffekter Samfunnseffekter Produktivitet Effektivitet Direktoratet for økonomistyring Side 23

24 Del III: Årets aktiviteter og resultater Vurderinger: Effektiv ressursbruk Viktige momenter: Sammenstilling Tjeneste ressursbruk Enkel utgave: Tjenesteproduksjon / ressursinnsats Kompleks: For hver tjeneste/produkt Det skal uansett gjøres en vurdering om så bare en kvalitativ vurdering Direktoratet for økonomistyring Side 24

25 Del III: Årets aktiviteter og resultater En samlet vurdering Tegne et overordnet bilde I forhold til samfunnsoppdraget Det må være «riktig», men ikke detaljert Trekke sammen hele redegjørelsen Momenter fra hele del III Samle konklusjoner Fare for gjentagelser! Direktoratet for økonomistyring Side 25

26 DFØs styringskonferanse 2014 Perspektiver på strategi Hva betyr strategi i staten? Hvordan gir strategifaget mening i statlig virksomhet? Kan politiske visjoner omsettes til strategi, og hvordan omsettes strategiene til håndfaste resultater? Foredrag, intervjuer, diskusjoner og erfaringsdeling fra ledere, akademikere og politikere. Disse kommer: Blair-regjeringens sjefsstrateg og leder for politikkutforming, Geoff Mulgan Finansminister Siv Jensen Styreleder (tidligere direktør ved Oslo universitetssykehus), Siri Hatlen Professor i offentlig politikk Åge Johnsen Divisjonsdirektør Innovasjon Norge, Vincent Fleischer Og en rekke andre Oslo kongressenter 22. januar 2014 Påmelding og fullt program fra 13. november på dfo.no Direktoratet for økonomistyring Side 26

27 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 27

28 Del IV: Styring og kontroll i virksomheten Hva bør inngå i del IV (1)? DFØ anbefaler følgende innhold i del IV: Overordnet vurdering av opplegg for styring og kontroll Tilpasset risiko og vesentlighet og egnet til å sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås? Følgende momenter bør inngå i grunnlaget: Om fastsatte mål og resultatkrav nås Om ressursbruken er effektiv Om lover og regler overholdes Om resultat- og regnskapsinformasjonen er relevant og pålitelig Om vesentlig styringssvikt, feil og mangler avdekkes Om internkontrollen kan dokumenteres Husk: Ikke en detaljert beskrivelse av virksomhetens styring og kontroll Side 28

29 Del IV: Styring og kontroll i virksomheten Hva bør inngå i del IV (2)? Nærmere omtale av vesentlige forhold: Det departementet har bedt om rapportering på i ÅR: Faste rapporteringspunkter, eksempelvis: Virksomhetens risikostyring Sentrale fakta om personellmessige forhold knyttet til likestilling, HMS/arbeidsmiljø, diskriminering og ytre miljø. Særskilte forhold som gjelder året, eksempelvis: Årets fellesføring Andre forhold Direktoratet for økonomistyring Side 29

30 Del IV: Styring og kontroll i virksomheten Hva bør inngå i del IV (3)? Nærmere omtale av vesentlige forhold: Det virksomheten mener departementet må kjenne til: Eksempelvis: Iverksatte vesentlige endringer i opplegget for styring og kontroll Om det er avdekket vesentlig styringssvikt, feil og mangler og om tiltak er iverksatt eller gjennomført Om revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp/ikke fulgt opp Om evalueringer, tilsynsrapporter og pålegg fra tilsynsmyndigheter er fulgt opp/ikke fulgt opp Sentrale fakta om personellmessige forhold, eksempelvis: Bemannings, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten Sentrale fakta om forvaltningen av virksomhetens eiendeler Direktoratet for økonomistyring Side 30

31 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 31

32 Del V: Vurdering av framtidsutsikter Hva bør inngå i del V? DFØ anbefaler følgende innhold i del V: Overordnet omtale av forhold i og utenfor virksomheten som virksomheten mener vil kunne innvirke på evnen til å løse samfunnsoppdraget på sikt. Nærmere omtale av mulige konsekvenser vurdert opp mot virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater på sikt Side 32

33 Del V: Vurdering av framtidsutsikter Hvordan kan del V utformes? Virksomhetens vurdering av egen evne til å løse samfunnsoppdraget Omtale forhold som har blitt aktuelle i løpet av året, og som virksomheten mener vil ha betydning i de kommende år Faktabasert drøfting som er egnet til å belyse ulike utfordringer positive så vel som negative Omtale tiltak eller virkemidler: IKKE redegjørelser som kan oppfattes som budsjettinnspill overfor eget departement Direktoratet for økonomistyring Side 33

34 Årsrapportens del I VI Veiledningsfokus: Hva og hvordan? I II III IV V VI Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap Side 34

35 Endringer i økonomiregelverket. Nye krav til årsregnskap for statlige virksomheter. Side 35

36 Kap. 3: Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling Det er gjort endringer i strukturen for å: innpasse de nye kravene til årsrapportens del VI gjøre kapitlet lettere tilgjengelig for brukerne etablere tydeligere skille mellom: på hvilke nivå kravene gjelder, statsnivået eller virksomhetsnivået temaene, budsjettering og regnskapsføring ordinære forvaltningsorgan og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte) og forvaltningsbedrifter Side 36

37 Nærmere om endringen i kap. 3 i bestemmelsene Pliktig regnskapsrapportering endret til å inkludere årsregnskapet (punkt 3.3.2) Krav til å bokføre på artskontoene i standard kontoplan (punkt 3.3.3) Krav til innholdet i årsregnskapet (punkt 3.4) generelle krav grunnleggende prinsipper innhold Side 37

38 Nærmere om endringen i kap. 3 i bestemmelsene Rapporteringskrav til statsregnskapet i punkt 3.5 Det er tatt inn et nytt krav om rapportering etter inndelingen i standard kontoplan på obligatorisk siffernivå Spesielle rapporteringskrav for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter (3.5.4) forvaltningsbedrifter (3.5.5) Statlige fond i punkt 3.6: fastslår at et statlig fond ikke er en virksomhet fastslår at et statlig fond er en formuesmasse som er adskilt fra statens øvrige midler krav til årsregnskap for fond På DFØs nettsider vises endringene i et regelverksspeil og i et eget notat om endringene Side 38

39 Nye krav til årsregnskap er fastsatt R-115 er et nytt rundskriv om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Årsregnskapet skal bestå av: Ledelseskommentarer Oppstilling av hhv. Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Virksomhetsregnskap(?) Side 39

40 Ledelseskommentarer til årsregnskapet Er en signert uttalelse fra virksomhetsleder som inneholder: En vurdering av vesentlige forhold ved årsregnskapet, dvs. alle oppstillingene En bekreftelse på at årsregnskapet gir et dekkende bilde Opplysninger om revisjonsordningen Side 40

41 Oppstilling av bevilgningsrapporteringen Øvre del viser: samlet budsjettildeling på kapittel og post slik det fremgår av tildelingsbrevet og overført fra i fjor rapporterte utgifter og inntekter etter kapittel og post innbetalinger og utbetalinger over oppgjørskontoer i Norges Bank endring i mellomværende med statskassen Nedre del viser: beholdninger virksomheten er oppført med i statens kapitalregnskap Side 41

42 Oppstilling av bevilgningsrapporteringen Bevilgningsoppstilling Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 20x2 Merutgift (-) og mindreutgift 1xxx Formålet/Virksomheten 01 Driftsutgifter A, B xxx Formålet/Virksomheten Større utstyrsanskaffelser 45 og vedlikehold A, B xxx Formålet/Virksomheten 70 Tilskudd A, B xxx Formålet/Virksomheten 96 Kjøp av aksjer A, B xx Departement X(belastningsfullmakt) 01 Driftsutgifter B Sum utgiftsført Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 20x2 Merinntekt og mindreinntekt (-) 4xxx Formålet/Virksomheten 16 Refusjon av foreldrepenger B xxx Formålet/Virksomheten 18 Refusjon av sykepenger B xx Formålet/Virksomheten 70 Avgift Arbeidsgiveravgift 72 Arbeidsgiveravgift Tilfeldige inntekter 29 Ymse Sum inntektsført Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Kapitalkontoer 6000xx Norges Bank KK /innbetalinger xx Norges Bank KK/utbetalinger xx Endring i mellomværende Sum rapportert 0 Se Artskontorapportering Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet Konto Tekst x x1 Endring 20x2 6260xx Aksjer xx Mellomværende Side 42

43 Oppstilling av artskontorapporteringen Oppstillingen er todelt: Alle inntekter og utgifter virksomheten har rapportert til statsregnskapet gruppert etter standard kontoplan Oversikt over beløp som inngår i mellomværende med statskassen Krav om å utarbeide bestemte noter Legger til rette for sammenligning mellom bruttobudsjetterte virksomheter: Samme prinsipp for beløpene som rapporteres til statsregnskapet Gruppert etter art, samme kontoplan for alle statlige virksomheter Side 43

44 Oppstilling av artskontorapporteringen øvre del Oppstilling av artskontorapportering Note x x1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra gebyrer 0 0 Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 0 0 Salgs- og leieinnbetalinger 0 0 Andre innbetalinger Innbetaling av finansinntekter 0 0 Sum innbetalinger Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter Offentlige refusjoner vedrørende lønn Utbetalt til investeringer Utbetalt til kjøp av aksjer Andre utbetalinger til drift Utbetaling av finansutgifter 0 0 Sum utbetalinger Netto utgifter rapportert til drift og investeringer Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter og gebyrer m.m Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader til andre Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m) Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Side 44

45 Oppstilling av artskontorapporteringen nedre del Oversikt over mellomværende med statskassen Note Eiendeler og gjeld Fordringer (legg til linjer og vis på konto) Lån til ansatte Kasse (legg til linjer og vis på konto) Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg til linjer og vis på konto ) Valutakonto bank Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter (legg til linjer og vis på konto ) Annen gjeld (legg til linjer og vis på konto) Sum mellomværende med statskassen x x Side 45

46 Oppstilling av virksomhetsregnskapet Årsregnskapet skal i tillegg inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet dersom virksomheten i samråd med departementet, har valgt å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet Oppstilling er en systematisk og standardisert presentasjon av alle bokførte beløp i kontospesifikasjonen i form av en resultat- og balanseoppstilling med noter Egen standard for oppstillingen etter SRS Side 46

47 Øvrige endringer i økonomiregelverket. Side 47

48 Kap. 4: Felles standarder for bokføring og et økonomisystem De viktigste endringene er: tilpasset endringer i bokføringslov med tilhørende forskrift På DFØs nettsider er det et regelverksspeil der kapittel 4 er sammenholdt 4 med bokføringslov og forskrift nytt systemkrav om å legge standard kontoplan inn i regnskapssystemet ny rapporteringsspesifikasjon: Alle rapporterte opplysninger i s-rapporten til statsregnskapet Side 48

49 Kap. 5 til 8 i bestemmelsene Kapitlene er justert på enkelte punkter som følge av endringer i andre kapitler i bestemmelsene Tydeliggjort at budsjettdisponeringsmyndighet og attestasjon skal utøves av tilsatte i virksomheten (5.3.6) tilsvarende endring er gjort i kap. 2 (2.5) Omtalen av statlige fond er justert for å gjøre det klart at slike fond ikke er egne virksomheter (6.1 og 7.1) Evaluering tatt inn henvisninger til krav som gjelder pliktavleveringsloven i kapitlene 2, 6, 7 og 8. Kravet ivaretas ved å sende foretatte evalueringer til Evalueringsportalen. Side 49

50 Rundskriv fra Finansdepartementet Rundskriv som oppdateres og fastsettes i løpet av 2013: R-101 om statens kontoplan R-102 om standard kontoplan R-105 om bruk av betalingskort R-106 om nettobudsjetterte virksomheter R-107 om behandling av uoppklarte differanser R-110 om fullmakter etter bevilgningsreglementet R-111 om belastningsfullmakter R-114 om de statlige regnskapsstandardene Samtlige rundskriv vil gjelde fra 1. januar 2014 Side 50

51 Kompetansetiltak, veiledning og samarbeid med DFØ DFØs kunder Får tilbud om nye rapporter som tilsvarer oppstillingene i nye krav til årsregnskap Kompetansetiltak og veiledning for alle Publisering på nettsidene våre dfo.no Tilbakemeldinger fra virksomheter og departement Samarbeid med DFØ om arbeidet med årsrapport Kurs i 2014 Side 51

52 Kontaktinformasjon Vi ønsker innspill fra dere - Ta kontakt: Regelverk: Årsrapport: Side 52

53 DFØs styringskonferanse 2014 Perspektiver på strategi Hva betyr strategi i staten? Hvordan gir strategifaget mening i statlig virksomhet? Kan politiske visjoner omsettes til strategi, og hvordan omsettes strategiene til håndfaste resultater? Foredrag, intervjuer, diskusjoner og erfaringsdeling fra ledere, akademikere og politikere. Disse kommer: Blair-regjeringens sjefsstrateg og leder for politikkutforming, Geoff Mulgan Finansminister Siv Jensen Styreleder (tidligere direktør ved Oslo universitetssykehus), Siri Hatlen Professor i offentlig politikk Åge Johnsen Divisjonsdirektør Innovasjon Norge, Vincent Fleischer Og en rekke andre Oslo kongressenter 22. januar 2014 Påmelding og fullt program fra 13. november på dfo.no Direktoratet for økonomistyring Side 53

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Årsrapport fra virksomhet til departement Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Dagsorden 1. Nye krav til årsrapport fra virksomhetene Målene for for endringene i økonomiregelverket 2. Kartlegging

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai Hva skjer på regnskapsområdet i staten? Oversikt regnskapsprinsipper 2015 Aktuelle endringer i rundskriv Publiseringsprosjektet Innrapportering for

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Regionsseminarene høsten 2013

Regionsseminarene høsten 2013 Regionsseminarene høsten 2013 Årsoppgjørspakken for 2013 og endringer i økonomiregelverket Nye elementer i årsoppgjørspakken Økonomiregelverket endringer i bestemmelsene 2 Kunnskapsdepartementet Nye elementer

Detaljer

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014

Årsregnskap i praksis. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Årsregnskap i praksis Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Øyvind Gravem Kundeforum 2014 Hvilke oppstillinger kreves? Virksomheter Bevilgningsrapportering Artskontorapportering Oppstilling av

Detaljer

Høringsnotat Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap 1. Bakgrunn, formål og konsekvenser 1.1. Bakgrunn for forslaget

Høringsnotat Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap 1. Bakgrunn, formål og konsekvenser 1.1. Bakgrunn for forslaget Høringsnotat Forslag til nye krav til innhold i årsrapport og oppstilling av årsregnskap for statlige virksomheter Årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter Høringsnotat desember 212 1 Høringsnotat

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE?

HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE? HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE? Hva har skjedd etter endringene i reglene for årsrapportering? Kundeforum 25.oktober 2016 Jan-Erik Fjukstad Hansen, Forvaltnings- og Analyseavdelingen i DFØ Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

Årsrapport: Del VI - årsregnskap

Årsrapport: Del VI - årsregnskap Årsrapport: Del VI - årsregnskap 26. Oktober 2015 Peer J. Jæger Agenda Formål med årsrapporten Årsregnskapet, del VI Forberedelse Uttak av rapportene i Agresso Gjennomgang av rapporten Oppsummering 2 Formål

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014. Årsrapport 2014 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 19. mars 2015 Referanser: MKR xx/15, SKR xx/15 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/15 Årsrapport 2014 Årsrapport

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Prinsippnote årsregnskapet Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser

Detaljer

Årsrapport for statlige virksomheter Del I-VI

Årsrapport for statlige virksomheter Del I-VI Veiledningsnotat Årsrapport for statlige virksomheter Del I-VI Revidert versjon 10.desember 2015 Veiledningsnotat Årsrapport del I-VI Side 1 Innhold Hva handler dette veiledningsnotatet om?... 3 Hvilke

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Årsregnskap Samferdselsdepartementet

Årsregnskap Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 for Samferdselsdepartementet - Ledelseskommentar Innledning Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor ECONA nettverk for virksomhetsstyring i offentlig sektor Seksjonssjef Ingrid B. Brænden 13.11.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samfunnsoppdrag

Detaljer

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner.

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner. Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Vi mener regnskapet gir et dekkende

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak,

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål IV Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

SKR 05/16 Gáivuotna - Kåfjord, mars 2016

SKR 05/16 Gáivuotna - Kåfjord, mars 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd SKR 05/16 Gáivuotna - Kåfjord, 07.-08. mars 2016 Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Aarsrapport_2015_felles_manuskript_240216 1476135 Årsrapport

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter.

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter. Leiingskommentar årsrekneskapen 2014 Eg bekrefter at årsregnskapet er avlagt jfr økonomistyring i staten, rundskriv frå Finansdepartementet og krav frå KMD. Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. desember 2013) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar Virksomhetens formål Departementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2017 sende dokumentet Årsrapport 2016 til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Årsrapporten skal

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet 2016

Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene.

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet

Ledelseskommentarer til regnskapet Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 10. desember 2015) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Side 2 av 17

Side 2 av 17 Side 2 av 17 Side 3 av 17 Side 4 av 17 Side 5 av 17 Side 6 av 17 Side 7 av 17 Side 8 av 17 Side 9 av 17 Side 10 av 17 Side 11 av 17 Side 12 av 17 Side 13 av 17 Side 14 av 17 Side 15 av 17 Side 16 av 17

Detaljer

Side 2 av 30

Side 2 av 30 Side 2 av 30 Side 3 av 30 Side 4 av 30 Side 5 av 30 Side 6 av 30 Side 7 av 30 Side 8 av 30 Side 9 av 30 Side 10 av 30 Side 11 av 30 Side 12 av 30 Side 13 av 30 Side 14 av 30 Side 15 av 30 Side 16 av 30

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: 09.02.2016 17:31 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Side 2 av 24

Side 2 av 24 Side 2 av 24 Side 3 av 24 Side 4 av 24 Side 5 av 24 Side 6 av 24 Side 7 av 24 Side 8 av 24 Side 9 av 24 Side 10 av 24 Side 11 av 24 Side 12 av 24 Side 13 av 24 Side 14 av 24 Side 15 av 24 Side 16 av 24

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres ref Vår ref Dato 15/3472-21.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 1. Innledning

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Vår ref. 13/101 Deres ref. 13/99- Horingsuttalelse om forslag til nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter.

Vår ref. 13/101 Deres ref. 13/99- Horingsuttalelse om forslag til nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter. Forskningsrådet 13 Det kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vir saksbehandlerltlf. Trond-Vegar Johansen/ 92656899 Vår ref. 13/101 Deres ref. 13/99- Oslo, 13.03.2013 Horingsuttalelse

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER 1. KRAV TIL ÅRSRAPPORT 2017 Private høyskoler skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport 2017 elektronisk til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER 1. KRAV TIL ÅRSRAPPORT 2017 Private høyskoler skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport 2017 elektronisk til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Bestemmelser om økonomistyring i staten

Bestemmelser om økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med endringer av 21. desember 2005, 14. november 2006, 8. juni 2010, og 18. september 2013 og 5. november 2015.

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering,

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftska pittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Vedlegg 4 Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Endringer i økonomiregelverket

Endringer i økonomiregelverket Endringer i økonomiregelverket Avdelingsdirektør Astri Tverstøl og fagdirektør Jan Hjelle 10. oktober 2013 Den mest omfattende revisjonen på ti år Først fastsatt 1996 Helt omskrevet i 2003 Senere endringer:

Detaljer