UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima. Vedleggshefte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima. Vedleggshefte"

Transkript

1 UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Vedleggshefte

2

3 Vedlegg 1 fornybar energi

4 ENERGI OG KLIMA Ungdomsbedrift Vedlegg 1: fornybar energi Vannkraft (vannenergi) Teknologien for å utnytte fallende vann mekanisk er gammel. For over 2000 år siden ble vannhjul brukt av de gamle grekerne til å male korn. Men det var først i middelalderen at teknologien ble spredt til større deler av Europa. Vannkraft var også viktig under den industrielle revolusjon på begynnelsen av 1800-tallet og ga mekanisk kraft til tekstil- og maskinindustri. I 1870 utnyttet man første gang vannkraft til produksjon av elektrisitet. De første vannkraftverkene ble bygd på slutten av 1800-tallet, mens den store utbyggingsepoken startet etter Mange av disse anleggene er fortsatt i full drift, riktig nok er de fleste oppgradert. Selv om vannkraft er en moden og velprøvd teknologi, foregår det fortsatt utvikling. Bruksområder, verdikjeder, teknologier og marked Vannkraft har flere fordeler i forhold til mange andre kilder til elektrisk energi. Vannkraft er en fornybar energikilde som i liten grad bidrar til luftforurensning, sur nedbør eller klimagasser. Teknologier for magasin, dammer og vannveier Vannmagasiner etableres ved å demme opp naturlig vannstand av sjø eller vassdrag ved hjelp av dammer. Det benyttes ulike teknologier for å oppnå en slik oppdemming. I Norge har vi bygd mer enn 330 store dammer (høyere enn 15 meter). De vanligste damtypene er fyllingsdammer og betongdammer. Det internasjonale energibyrået IEA tror at vannkraft (storskala) i fremtiden øker sin andel av forsyningen, og det samme gjør andre fornybare energikilder. På globalt nivå er mindre enn en tredel av de økonomisk tilgjengelige vannkraftressursene utnyttet. Vannkraft og biomasse vil være de viktigste fornybare energiressursene, men andre fornybare energikilder er den sektoren med den klart raskeste økningen. Hvordan virker det? Vannets kretsløp drives direkte av solenergi. Når solen varmer opp vannet i hav og overflatevann skjer det en fordamping og vannet stiger i form av vanndamp. Vannet har nå fått høydeenergi. Når vanndampen når høyere luftlag og blir nedkjølt, faller vannet ned i form av regn, hagl eller snø. Utfordringer ved å ta vannkraft i bruk Vannkraft er en moden teknologi. Det trengs ikke store teknologiske gjennombrudd for ytterligere utbygging. I Norge er de fleste utbyggingsegnede vassdragene bygd ut. Vannkraftutbyggingenes påvirkning av natur og miljø har vært den største hindringen for ytterligere utbygginger i Norge. Endring i vannføring kan påvirke dyre- og planteliv og vannmagasiner kan beslaglegge store landområder. Miljøpåvirkninger av vannkraftutbygging Vannkraft er en energikilde som gjør det mulig å produsere elektrisitet uten å bruke fossile brensler, og er derved fritt for de utslipp som forårsakes av elektrisitetsproduksjon i kull-, olje- eller gassfyrte kraftverk. Miljøkonsekvensene av vannkraftutbygging er knyttet til inngrep i naturen ved oppdemming eller senking av vannstand, endret vannføring og bygging av veier og kraftledninger. Norske vannkraftaktører Norge er verdens sjette største vannkraftprodusent og den største i Europa. Den norske vannkraftindustrien har lange tradisjoner. Norge har opparbeidet kompetanse som dekker alle sider ved et vannkraftprosjekt; fra planlegging og prosjektering til levering og installasjon av vannkraftteknisk utstyr. I tillegg har myndighetene gjennom hundre års erfaring utviklet ekspertise i å regulere og forvalte vannkraftressursene. Vindenergi Mennesket lærte seg tidlig å gjøre bruk av energien i luft i bevegelse. Allerede for 3000 år siden benyttet sjøfarende folk vind til å seile over lange avstander. Siden oppfant bønder vindmøllen for å male korn. Vindmøller ble også brukt av nederlendere for å pumpe sjøvannet 4

5 tilbake til havet utenfor dikene. På det meste var det i Europa over hundre tusen vindmøller. Vindkraftindustrien har endret seg betydelig de siste årene. Utviklingen har gått mot stadig større turbiner og større vindparker. Utviklingen mot større vindturbiner vil sannsynligvis fortsette, og de aller største turbinene og vindparkene vil komme offshore. Viktige utviklingsområder de nærmeste årene er utviklingen av store vindkraftverk tilpasset tøft klima på land (sterk turbulent vind og kaldt vær) og offshore, herunder også bedre design/beregningsverktøy, utvikling av nye teknikker og verktøy for nettintegrasjon og bedre vindvarslingsteknikk. Bedret forståelse av prosesser knyttet til folkelig aksept er av avgjørende betydning for fremtidig utnyttelse av vindkraft i stor skala. Hvordan virker det? Vind er masse i bevegelse, altså energi. I en vindturbin omdannes noe av denne bevegelsesenergien til elektrisitet. Et vindkraftverk består av en eller flere vindturbiner med tilhørende interne elektriske anlegg. Utfordringer ved å ta vindressursen i bruk Selv om ressursene er store, finnes det utfordringer på flere områder ved å ta ressursene i bruk. Bruksområder, verdikjeder og teknologier Vindenergi er en varierende energikilde og kan ikke reguleres slik som vannkraften. Når det ikke blåser, eller det blåser så mye at turbinen må kobles fra, produserer ikke vindturbinen energi. Derfor kan vindenergi bare dekke en viss del av energiforsyningen. Miljøpåvirkninger av vindkraftutbygging All energiproduksjon, også den som er basert på fornybare energikilder, har negative miljøkonsekvenser. Vindparker må tilpasses natur, landskap og bebyggelse. De negative konsekvensene må avveies mot de positive og søkes dempet, for eksempel ved endret plassering av vindturbiner, hvilket normalt vil redusere energiproduksjonen. Bioenergi Bioenergi er et samlet begrep på energimessig utnyttelse av biomasse. Biomasse forekommer i mange ulike former med ulike egenskaper. Fellestrekket er at de har sitt opphav i fotosyntesen, som utnytter energien i sollyset til å frigjøre elektroner fra vannmolekyler. De energirike frie elektronene benyttes i cellenes stoffskifte til å bygge opp organiske molekyler i planten gjennom å binde karbon fra luften. Eksempler på bioenergi er ved, skogsflis, hogstavfall, halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri, treindustri o.l. Metangass fra biologisk materiale i søppelfyllinger og fra husdyrgjødsel kan samles opp, renses og brukes til energiformål (biogass). Ressursgrunnlag Plantenes (og algenes) produksjon av biomasse avhenger av temperaturen og tilgangen på vekstfaktorer som solinnstråling, næringssalter og vann. Bruksområder, verdikjeder, teknologier og marked Det vanligste bruksområdet for bioenergi er oppvarming. Varmeproduksjonen kan foregå i en lokal varmesentral for forsyning av et enkelt bygg (punktvarme), eller et mindre område (nærvarme). Miljøvirkninger En viktig fordel med bioenergi er at bruken av den er nøytral med hensyn på klimagasser. Det karbondioksidet som dannes ved forbrenningen er tidligere tatt opp av planten, og representerer derfor ikke noe nettoutslipp så lenge som stående bioenergireserver ikke utarmes. En kompliserende faktor er imidlertid virkningen på karbon som er bundet i jorden under planten. Her mangler det fortsatt mye forskning før vi har en fullstendig forståelse av prosesser og systemeffekter. 5

6 ENERGI OG KLIMA Ungdomsbedrift Solenergi Solen er forutsetningen for livet slik vi kjenner det på vår planet. Med unntak av geotermisk energi og tidevann, er solenergi drivkraften bak alle andre fornybare energikilder. Også de fossile energibærerne antas i hovedsak å være lagret solenergi. Markedet for solceller har vokst med prosent årlig de siste ti årene. I 2005 ble det produsert ca MWp solceller [IEA, 2006]. I de siste ti årene har Norge blitt en viktig nasjon i verdikjeden til solceller. Denne posisjonen er bygget på en industriell fortid innenfor produksjon av silisium til andre formål og annen metallurgisk industri. Lærdommene som ble høstet fra denne industrien har trolig vært avgjørende for fremgangen. Dette har de ført til at Norge har skaffet seg høy kompetanse innenfor materialteknologisk forskning og utvikling. Bruksområder, verdikjeder, teknologier og marked Det er bemerkelsesverdig hvor mange fysiske fenomener som kan benyttes for innsamling og omforming av solenergi til nyttige formål. Derfor kan vi ikke gå inn i detaljene ved alle teknologier som er blitt demonstrert. I stedet vil fremstillingen fokusere på selve bruksområdet. Vi legger størst vekt på eksempler som er relevante for Nord- Europa, men også anvendelsesområder som er mer egnet i andre verdensdeler blir nevnt. Miljøvirkninger Utnyttelse av solenergi har beskjedne miljøpåvirkninger. Ressursgrunnlag Menneskene bruker mye solenergi, og har gjort det i hele sin historie. I dag er de viktigste bruksområdene å tørke landbruksprodukter, å varme bygninger og å produsere elektrisk kraft. På sikt kan direkte bruk av solenergi bli vanlig også for å produsere kulde og å drive industrielle produksjonsprosesser. Produkter og tjenester i verdikjeden Fremgangsrik anvendelse av solenergi til oppvarming er avhengig av flere faktorer. Eksempel på termisk solenergi. Eksempel på solvarme. 6

7 Vedlegg 2 LAGE ELEKTRISITET Teknologi for fornybar energi og energieffektivisering

8 ENERGI OG KLIMA Ungdomsbedrift Vedlegg 2: LAGE ELEKTRISITET Teknologi for fornybar energi og energieffektivisering Å lage elektrisitet fra bevegelse For å kunne generere elektrisitet så trenger man masse i bevegelse; enten i form av luft, vann, vanndamp eller andre væsker eller gasser i fart. Den vanligste måten å generere elektrisitet på er ved å drive et hjul som går rundt, også kalt turbin. Den går rundt ved hjelp av at for eksempel luft eller vann trenger seg forbi turbinen slik at denne drives rundt. Videre kan man tenke seg at turbinen sitter på en aksel slik at når turbinen eller turbinhjulet går rundt, så går også akselen rundt. Denne akselen kan man da tenke seg koblet til en generator som omformer omdreiningene/ roterende bevegelse til elektrisitet. Sammen med et batteri kan generatoren tilføre energi i en elektrisk motor. Generatoren virker på følgende måte: Når en elektrisk leder befinner seg i et magnetfelt vil det oppstå elektrisk spenning når magnetfeltet blir endret, dette fenomenet er kjent som induksjon, elektromagnetisk induksjon. En generator består derfor av en elektrisk leder og en magnet som kontinuerlig forskyves i forhold til hverandre. Dette skjer ved å tilføre generatoren mekanisk energi. I praksis består derfor en generator av en ubevegelig stator og en rotor som blir beveget utenfra. Den ene består av en eller flere magneter og den andre av en eller flere elektriske ledere. Disse er vanligvis utformet som spoler med mange viklinger for å generere høyere spenning. Eksempler på omforming av mekanisk energi til elektrisitet er vist i figuren under. Eksempler på teknologier som omdanner mekanisk energi (bevegelse) til elektrisitet er vannkraft, vindenergi, bølgeenergi, tidevannsenergi, havstrømsenergi og lignende. Å lage elektrisitet ved hjelp av brenselceller Brenselceller er ingen ny teknologi. Den første brenselcellen ble bygd av engelskmannen William Robert Grove i 1839, mens funksjonsprinsippet ble oppdaget i 1838 av den sveitsiske forskeren Christian Friedrich Schönbein. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å overføre teknologien til praktiske anvendelser. Det var først med romprogrammet Apollo (NASA) i årene at de første brenselcellene kom i bruk. Til dette bruksområdet var brenselcellene spesielt godt egnet, ettersom avfallet fra strømproduksjonen var vann som astronautene kunne drikke. Dermed sparte de plass og vekt. En brenselcelle lager strøm fra hydrogen eller naturgass, ved å la det reagere med oksygen i en elektrokjemisk prosess. I prinsippet er oppbyggingen av en brenselcelle og et batteri identisk, men batteriet kan kun produsere strøm tilvarende den brenselmengden som er innkapslet i batteriet. I brenselcellen er derimot både luftog brenselkammeret åpent slik at det kan produsere strøm så lenge det tilføres ny luft og nytt brensel. Det betyr også at en brenselcelle er avhengig av å være omgitt av et driftssystem som sørger for at brenselcellen får tilført nok luft og brensel med riktig kvalitet. Vindkraft Vannkraft Bølgekraft 8 Horns Rev off shore vindpark I 2002 ble verdens hittil største off shore vindpark oppført, på vestkysten av Jylland i Danmark. Verdens største vannkraftverk og byggeprosjekt er Tre Kløfter-ubyggingen (Three Gorges) i Kina. Changelva er demt opp med en 2,3 kilometer lang og 185 meter høy dam. Bølgepumpen. Her flyter enheten i eller under vannskorpen, fortøyd i bunnen. En pumpe sitter fast i fortøyningen, og bølgebevegelsene driver pumpen.

9 En brenselcelle konverterer kjemisk energi til elektrisk energi direkte i en kjemisk prosess uten normal forbrenning. En membran som kan lede positivt ladete hydrogenatomer (H+, protoner) blir eksponert for hydrogen (H2) på den ene siden og oksygen (O2) eller luft på andre siden. De to sidene av membranen er også koblet sammen med elektriske ledninger. Protonene fra hydrogenatomene vil da gå igjennom membranen og reagere med oksygen mens elektronene vil gå i de ytre ledningene for å fullføre reaksjonen. Dette resulterer i en strøm i den ytre kretsen som kan utnyttes som elektrisk energi. Det dannes også vann (H2O). I framtida ser man for seg hydrogen produsert fra fornybare kilder samt fra naturgass med CO2 kombinert med brenselceller som en forurensningsfri energiteknologi. Å lage elektrisitet ved hjelp av sollys - Den fotoelektriske effekten Det er mulig å omdanne solenergi direkte til elektrisitet ved hjelp av den fotoelektriske effekten. Den ble oppdaget allerede i 1839, men den fikk ikke praktisk betydning før i 1920-årene, da man begynte å bruke fotoceller av selen i eksponeringsmålere. En solcelle består av en halvleder der frem- og baksiden er behandlet (dopet) slik at fremsiden vanligvis har overskudd på frie elektroner og baksiden underskudd. Dersom man forbinder frem- og bakside med en elektrisk krets, kan elektronene utrette nyttig arbeid i en lyspære, elektrisk motor, PC eller lignende. Det er mulig å benytte mange materialer for fremstilling av solceller. Det er også mulig å benytte kombinasjoner av halvledermetaller og halvlederelektrolytter. I dag er trolig over 90 prosent av produktene på markedet basert på mono- eller multikrystallinske silisiumceller. Disse ble utviklet i 50-årene som en del av USAs romprogram. Å lage elektrisitet fra varme Man kan også lage elektrisitet fra varme. Det gjøres gjerne ved at man fordamper vann til vanndamp og videre driver vanndampen en turbin. Man kan også bruke en varmemotor. En varmemotor er en motor som kan omsette termisk energi til mekanisk energi. Otto- og dieselmotorene er stempelmotorer som produserer elektrisk energi. Prinsippet for en stempelmotor er at et stempel som beveger seg fritt i en sylinder blir koblet til et svinghjul eller veivaksel på en slik måte at den roterer dersom stempelet beveger seg opp og ned. Man bruker så det roterende svinghjulet eller veivakselen til å utføre et arbeid. For å sette stempelet i bevegelse setter man det under trykk. 9 Prinsippskisse for solcelle (Illustrasjon: Kim Brantenberg). Det er flere måter å gjennomføre dette på, i dampmaskinen og lignende motortyper benytter man seg av et konstant, eksternt trykk som periodevis blir overført til hver sin side av et enkelt stempel, eller mellom to stempler der det ene stempelet står øverst når det andre står nederst i sylinderen. I stempelmotorer med internt trykk utføres det

10 ENERGI OG KLIMA Ungdomsbedrift periodevis en forbrenning i sylinderen som øker temperaturen og derav også trykket. Stempelmotorer som bruker internt trykk er former for interne forbrenningsmotorer. Stirlingmotoren er, på samme måte som otto- og dieselmotoren, en stempelmotor som omdanner termisk energi i form av temperaturforskjeller til å lage mekanisk energi. Stirlingmotoren kan i utgangspunktet utnytte enhver kilde til varme eller kulde. Grunnen er at den termiske energien tilføres eksternt, og ikke i sylinderen som for ottoog dieselmotoren. Stirlingmotoren kan dermed brukes til å lage elektrisitet fra for eksempel solvarme, spillvarme og geovarme i tillegg til konvensjonelle brensel fra fossile eller biologiske kilder. Vi kan også lage elektrisitet fra solvarme, det kalles termiske energiverk. I dag har vi tre teknologier for å samle solenergi til termiske energiverk. Alle forutsetter at speil styres aktivt for å konsentrere mest mulig solinnstråling på solfangerens varmevekslerflate. Solenergi kan også brukes for å drive dampturbiner. Siden det er nødvendig med høye temperaturer, helst mer enn 350 C, må sollyset konsentreres. Systemer som konsentrerer lyset mer enn ca. ti ganger, ser kun en liten del av himmelen. I praksis kan de derfor bare konsentrere direkte sollys. Av den grunn må soltermiske energiverk lokaliseres til områder med mye klarvær. Optiske systemer som konsentrerer lyset må videre hele tiden være rettet mot solen. De må derfor være utstyrt med en innretning, en tracker, som sørger for at de kontinuerlig følger solens beveg-else over himmelen. Saltkraft er basert på naturfenomenet osmose, definert som transport av vann gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Det er slik planter kan ta til seg fuktighet gjennom bladene og holde på den. Når ferskvann møter saltvann, for eksempel der en elv renner ut i havet, frigjøres enorme mengder energi. Denne energien kan utnyttes til produksjon av kraft gjennom osmose. I saltkraftverket fører vi ferskvann og sjøvann inn i hvert sitt kammer, atskilt med en kunstig membran. Saltmolekylene i sjøvannet trekker ferskvannet gjennom membranen, slik at trykket på sjøvannssiden øker. Trykket tilsvarer en vannsøyle på 120 meter, eller en betydelig foss, og kan utnyttes i en turbin som lager strøm. Varmeenergi 10 Parabolsk disk med Stirlingmotor. En annen måte å lage energi på er å lage varme. Varme er energi av en lavere kvalitet enn elektrisitet, og brukes mest direkte til oppvarming av for eksempel hus. I boliger og næringsbygg kan solvarme bidra til oppvarming av rom og varming av tappevann. Dette er de to største postene i energiforbruket i norske husholdninger. Større bygninger kan også kjøles ved hjelp av solenergi.

11 Stadig strammere effekt- og kraftbalanser i de senere år gjør at en overgang fra elektriske varmesystemer til vannbaserte oppvarmingssystemer, som kan utnytte ulike fornybare varmekilder som biomasse, spillvarme og grunnvarmebaserte varmepumper, er et prioritert mål for myndighetene. Fjernvarme krever en bymessig bebyggelse for at det skal være lønnsomt. Det er kostbart å grave og legge rør i byer, så behov for fornyelse eller etablering av annen infrastruktur bør vurderes i samme prosjekt for å fordele kostnader på flere formål. Biomasse benyttes til en rekke formål som for eksempel fôr, byggematerialer og papir, og den kan også videreforedles til kommersielt interessante kjemikalier. Det vanligste bruksområdet for bioenergi er å produsere varme. Det er også mulig å produsere elektrisk energi, flytende biodrivstoff, biogass og hydrogen fra biomasse. Biomassen foredles vanligvis til et brensel før man utnytter energien. Den enkleste formen for foredling er kapping, kløyving og tørking av vanlig ved. For mer raffinerte biobrensler kan foredlingen være både avansert og komplisert. termisk energi fra en kilde med lav temperatur til en mottaker med høy temperatur. Siden dette er motsatt vei av hva som er naturlig, må det tilføres energi av høy kvalitet (for eksempel elektrisitet) i prosessen, men tilførselen av drivenergi er mye mindre enn den mengden termisk energi som flyttes. Varmepumpen er en viktig bidragsyter til energisparing. Bergvarmepumpe En bergvarmepumpe henter varme fra grunnfjellet og avgir denne med et vannbårent distribusjonssystem. Et borehull har normalt en dybde på meter avhengig av energibehov. Prinsippet for fjernvarme. 11 Energisparing/redusert energiforbruk Varmepumper fungerer som et «omvendt kjøleskap». De brukes til å heve temperaturen på en varmekilde, som for eksempel uteluft eller sjøvann. Varmepumper bidrar til effektiv utnyttelse av elektrisitet sett i forhold til panelovner, men varmepumper kan også brukes til kombinert oppvarming og kjøling i matvareindustrien. Ved hjelp av en varmepumpe er det mulig å flytte

12 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Brønnøysundregistrene Hovedorganisasjonen Virke Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Utdanningsforbundet Kommunesektorens organisasjon (KS) Finans Norge (FNO) Nordea Ferd ManpowerGroup Enova A/S Norske Shell NorgesGruppen Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Energi- og Klimaplan 2010-2020

Energi- og Klimaplan 2010-2020 Energi- og Klimaplan 21-22 Fakta om Klæbu Kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N-49 Oslo www.afgruppen.no Bank 8398 5 1144 Telefaks +47

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

Fornybar energi: Metoder og virkemidler Trond Hartvedt Nilsen

Fornybar energi: Metoder og virkemidler Trond Hartvedt Nilsen Fornybar energi: Metoder og virkemidler Av Trond Hartvedt Nilsen Hovedoppgave i samfunnsøkonomi Vår 2003 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på en lang,

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fakta om Hitra kommune

Energi- og klimaplan. Fakta om Hitra kommune Energi- og klimaplan Fakta om Hitra kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Utredningsprosessen... 5 2 Fakta om kommunen... 6 2.1 Befolkningsutvikling... 7 2.2

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune Lokal energiutredning Gjemnes Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer