Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle"

Transkript

1 MEF-notat nr September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging

2 Det er behov for mer fornybar energi i verden Utslipp av klimagasser kan føre til global temperaturøkning. Norge har forpliktet seg politisk til å redusere sine utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2020; 30 prosent skal gjøres innenlands. Dette er et ambisiøst mål, som vil kreve store investeringer i mange sektorer, blant annet i bygningsmassen, transportsektoren og energisektoren. På verdensbasis kommer 85 prosent av verdens energi fra fossile kilder: Olje, kull og naturgass. På grunn av vannkraften er Norge i en særstilling med en fornybarandel innenlands på rundt 60 prosent. På årsbasis eksporterer Norge ca. to prosent av den elektriske kraften, men i kuldeperioder om vinteren importeres elektrisitet fra Europa. og i Norge Dersom forbruket av elektrisitet til oppvarming kan reduseres ved å erstatte det med andre energikilder og ved energieffektivisering i bygg, vil Norge kunne få et større kraftoverskudd enn i dag. Dette vil kunne eksporteres direkte eller brukes til miljøvennlig industriell produksjon. Fossil energi bør erstattes med fornybar energi, blant annet til oppvarming og transport. Det er ca oljefyringsbrennere i Norge i drift i dag. Et alternativ til elektrisk og oljebasert oppvarming er geotermisk energi, også kalt geovarme eller grunnvarme. Grunn geotermisk energi leverer 60 TWh per år på verdensbasis, og Grunn 2

3 Geotermisk energi (grunnvarme, geovarme) Geotermisk energi (grunnvarme) er varmeenergi som kan tas ut fra berggrunnen. Det finnes to hovedtyper geotermisk energi, høytemperatur (dyp) og lavtemperatur (grunn). Lavtemperatur grunnvarme er en blanding av oppmagasinert solvarme som er lagret fra sommerhalvåret og varme fra naturlig nedbrytning av radioaktive grunnstoffer i jordskorpen. Varmen tas ut fra borehull noen hundre meter ned i grunnen. Høytemperatur grunnvarme stammer dels fra jordens indre og dels fra nedbrytning av radioaktive isotoper i jordskorpen. For å ta ut varmen må det bores til flere tusen meters dyp. Lavtemperatur grunnvarme kan ikke brukes bare til oppvarming, men også til kjøling om sommeren. Berggrunnen virker som et lager som lagrer sommerens solvarme til bruk om vinteren, og kan også ta imot ekstra overskuddvarme ved kjøling av bygg. Det kan i tillegg produseres ekstra varme fra solfangere. Denne varmen kan føres ned i grunnen i sommerhalvåret og hentes ut igjen i vinterhalvåret. I dype geotermiske anlegg er temperaturnivået så høyt at energien kan utnyttes til oppvarmingsformål direkte, uten bruk av varmepumper. Den kan distribueres til abonnentene gjennom fjernvarmeanlegg eller lokale varmesentraler, og man kan også benytte varmen til å produsere elektrisk strøm. Boringen er svært kostbar og også teknisk utfordrende. for infrastruktur blir redusert og har stor forsyningssikkerhet. Dersom man kunne utnytte all grunnvarme på jorda, ville det gi 1500 milliarder TWh, mens verdens totale energiforbruk i dag er omtrent TWh. Det teoretiske potensialet er altså 15 millioner ganger så stort som forbruket. Teoretisk kan det produseres TWH med elektrisk kraft fra grunnvarme på verdensbasis, og i tillegg kommer varmeproduksjonen. Energiproduksjonen fra grunnvarmeanlegg i Norge er ca 3,5 TWh, mens Sverige produserer 12 TWh. Sverige har satset målbevisst på forskning, utvikling og innføring av grunnvarme de siste 20 årene som del av sin energipolitikk for mindre avhengighet av importert olje. En ny rapport laget på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at potensialet for grunnvarme i Norge er minst like stort som i Sverige. (Kilder: Rapport fra Energi 21, Innsatsgruppe fornybar termisk energi, 2011, Asplan Viak/NVE: Grunnvarme i Norge 2011) Grunnvarme har mange miljøfordeler. Det gir jevn energiproduksjon uavhengig av vær og vind. Det gir få eller ingen utslipp av C0 2. Anleggene trenger lite areal på bakkenivå og medfører små naturinngrep. Det gir lokal energiforsyning slik at behovet 3

4 Grunn geovarme Grunn geotermisk energi leverer 60 TWh per år på verdensbasis, og varmepumper er et raskt voksende marked internasjonalt og i Norge. Lukkede systemer er de mest vanlige. Varmeoverføringen skjer gjennom et lukket rørsystem (kollektor). En varmebærende væske sirkulerer ned i grunnen og tilbake, og den opphentede varmen utveksles til en varmebærende væske som går i sirkulasjon i bygget som skal varmes opp, evt. kjøles ned, ved hjelp av en varmepumpe (figur 1). Vannet i grunnen har en temperatur på C. Varmepumpen gir en effekt på 3-4 ganger den elektriske energien som kreves for å drive den. Varmepumpeteknologien er under utvikling, så effekten kan ventes å øke i framtiden. Noen steder ligger forholdene til rette for åpne systemer. Her sirkulerer ikke en væske, i stedet tas nytt grunnvann inn i systemet, kjøres gjennom en varmeveksler og slippes ut igjen med lavere temperatur. Dette systemet er det mest energieffektive, men det krever god gjennomstrømning av grunnvann i grunnen. Figur 1. Energibrønn i fjell med lukket kollektor (rørsystem. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE) 4

5 Borkrone Grunnboring utføres som regel med trykkluftdrevet boreutstyr med senkeborhammere ned til ca. 300 meter. Ved bruk av boosterkompressorer kan man gå ned til meters dyp, men det krever tyngre utstyr og er mer kostbart. Nødvendig borelengde er avhengig av berggrunnens varmeledningsevne, grunnens temperatur og grunnvannsbevegelsene. Høy grunnvannsgjennomstrømning gir høyere energiuttak, men lavere varmelagringskapasitet. De fleste steder i Norge, hvor det overveiende er krystallinske (vulkanske) bergarter, har gode forhold for grunnvarme. Unntak er Troms og Finnmark, hvor det er for lave temperaturer gjennom året. De fleste bygninger er ikke bygget med vannbaserte oppvarmingsløsninger, men det kan da benyttes konvektorer, det vil si saktegåene vifter som sprer varmen utover i boligen. Grunnvarme kan derfor tilpasses også slike boliger. Berggrunnens egnethet for grunnvarmeuttak deles inn i fire såkalte geoklasser, avhengig av om det kan brukes åpent eller lukket system og hvor tykt løsmassedekket er over fast fjell (Kilde: Norges geologiske undersøkelse - NGU). Tabell 1. Løsmassedybde, brønndybde og anleggstype i geoklasser 1-4 (Kilde: Norges geologiske undersøkelse - NGU). Geoklasse Løsmassedybde til fjell Brønndybde Type anlegg meter < 5 meter Åpent 2 >30 meter >30 meter Åpent 3 Tynt, ubetydelig løsmassedekke 5-30 meter Lukket 4 >30 meter >30 meter Lukket Et grunnvarmeanlegg har omtrent 100 års levetid, mens selve varmepumpen må skiftes ut etter år. 5

6 MEFs brønnborer-bedrifter er aktive innen lavtemperatur grunnvarme MEFs avdeling for brønnborere har (2011) 22 medlemsbedrifter spredt over hele landet (figur 2). Brønnborerne borer brønner for grunnvannsforsyning og varmeenergibrønner. I 2009 ble det boret over 1800 energibrønner, mot 210 i Markedet har vokst sterkt de siste årene (tabell 2, kilde: NGUs Brønndatabase). Tabell 2. Det har vært sterk vekst i antall energibrønner i det siste tiåret (Kilde: NGUs Brønndatabase) År Antall energibrønner Energibrønner i % av totalt antall brønner 27, Figur 2. De 22 medlemsbedriftene i MEFs brønnboreravdeling er spredt utover Sør-Norge. I 2011 er det 14 MEF-firmaer innen brønnboring på Østlandet, tre på Sørlandet, tre på Vestlandet og ett i Trøndelag ,5 43,5 45,5 47

7 Framtidsutsikter for grunnvarme Hvordan er framtidsutsiktene for grunnvarme i Norge? Det avhenger av en rekke forhold både innenlands og utenlands. En viktig faktor er prisen på konkurrerende energikilder: Olje, bioenergi og elektrisitet. Dersom oljeprisen stiger, noe den kan komme til å gjøre i løpet av de neste tiårene pga. redusert produksjon og økt etterspørsel (Kilde: IEA), kan det gjøre grunnvarme mer konkurransedyktig på pris. Markedet for lavtemperatur grunnvarme er allerede godt i Norge, men det er stort potensial for større utnyttelse (Kilde: NVE/ Asplan VIAK: Grunnvarme i Norge, 2011). Bruk av grunnvarme vil komme til å avhenge av energipolitikken samlet sett. En annen faktor er miljø- og klimapolitikken. Det er et erklært politisk mål i EU, og også i Norge, å redusere de innenlandske utslippene av klimagasser med 30 prosent innen Dersom dette blir tatt til følge i praktiske tiltak, for eksempel gjennom kvoter og avgifter, kan det bidra til å gjøre grunnvarme mer interessant og konkurransedyktig. En tredje faktor er rett og slett å gjøre offentlige myndigheter på flere nivåer oppmerksomme på hvilke muligheter som ligger i både små og store grunnvarmeanlegg. Offentlige støtteordninger og incitamenter betyr en god del for tempoet i etablering av grunnvarmeanlegg. ENOVA yter 20 prosent investeringsstøtte og gir dessuten energilån, og det er registrert økende politisk interesse for å innføre skattefradrag for energiøkonomiske investeringer i boliger (ROT-fradrag) etter svensk modell, en ordning som har bidratt sterkt til den store etableringen av grunnvarmeanlegg for boliger i Sverige. En langsiktig og helhetlig energipolitikk med forutgående utredning av de forskjellige energibærernes rolle i energiforsyningen er etter MEFs mening nødvendig for å få tatt nødvendige beslutninger om investeringer både i grunnvarme og annen fornybar energi. MEF engasjerer seg for mer bruk av grunnvarme i Norge MEF deltok i Energi21 Energi 21 er en nasjonal strategi for energisektoren og omfatter forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi for det 21. århundret. Den ble etablert vinteren 2007 av Olje- og energidepartementet. Energi21 har vært sammensatt av seks innsatsgrupper, hvor MEF har vært representert i en av dem: Innsatsgruppe for fornybar termisk energi Les mer om Energi21 på Grunnvarme har mange fordeler Geotermisk energi er en forholdsvis ny og liten bransje i norsk sammenheng. MEF mener at grunnvarme i for liten grad blir tatt i betraktning som alternativ i klima- og energidebatten. Dette kan skyldes både at teknologien er lite kjent og etablert og at grunnvarmeanlegg har forholdsvis høye investeringskostnader. MEF mener at myndighetene må bidra til å fjerne disse barrierene, fordi grunnvarme har så mange praktiske, økonomiske og miljømessige fordeler. 7

8 MEF mener: Grunnvarme har store potensialer til oppvarming og kjøling av bygningsmassen i store deler av Norge. Grunnvarme er for lite kjent og for lite framme i energi- og klimadebatten. Installasjon av grunnvarmeanlegg som erstatning for oppvarming med fossile energikilder bør støttes politisk og økonomisk. Grunnvarme kan delvis erstatte elektrisk oppvarming og dermed frigjøre elektrisk energi til andre formål. Grunnvarme bør i utgangspunktet alltid vurderes som varme- og kjøleløsning for nye bygg og boliger. Dette bør tas inn i lovverket. Praktiske og markedsmessige barrierer som hindrer bruk av grunnvarme bør fjernes. Utnytting av grunnvann til energiformål bør få hjemmel i plan- og bygningsloven og danne grunnlag for kommunal styring med eget ressursgrunnlag. Eksisterende offentlige støtteordninger for energieffektivisering og overgang til fornybar energi må vurderes og revideres. Kilder Energi 21, rapport fra innsatsgruppe fornybar termisk energi, agename=energi21%2fhovedsidemal Asplan Viak/NVE. rapport: Grunnvarme i Norge, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norges geologiske undersøkelse (NGU) Energi21. Hovedrapport og delrapporten Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo - Tlf:

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A

Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial. Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial Randi Kalskin Ramstad, Asplan viak 5 2011 OPPDRAGSRAPPORT A Grunnvarme i Norge - kartlegging av økonomisk potensial Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013 Skaun kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi NGU Rapport 2000.093 GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe Fyrtøyet Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013 Trondheim kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer