Energikilder og fremtidig energibruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energikilder og fremtidig energibruk"

Transkript

1 Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007

2 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER VARME OG ELEKTRISITET FORNYBAR OG IKKE-FORNYBAR ENERGI ENERGIKILDER VANNKRAFT BIOENERGI AVFALLSFORBRENNING VARMEPUMPER NATURGASS ANDRE FOSSILE BRENSLER SPILLVARME SOLENERGI TIL VARMEPRODUKSJON SOLENERGI TIL ELEKTRISITETSPRODUKSJON VINDKRAFT BØLGEKRAFT TIDEVANNSKRAFT TEKNOLOGIER FOR DISTRIBUSJON AV ENERGI KRITERIER FOR BRUKSOMRÅDER TILTAK FOR Å EFFEKTIVISERE OG REDUSERE ENERGIBRUK ENDRING AV HOLDNINGER BRUK AV STYRINGSSYSTEMER BRUK AV ALTERNATIVE VARMELØSNINGER... 20

3 Energikilder og fremtidig energibruk 2 1. Klassifisering av energiformer 1.1 Varme og elektrisitet Energiforbruket i samfunnet kan grovt sett inndeles i oppvarming, belysning og mekanisk arbeid. Energien kan eksistere i mange ulike former før den forbrukes. Når den overføres fra produksjonssted til forbruker har den vanligvis en av følgende tre former: elektrisitet, brensel eller varme: Elektrisitet overføres vha. elektrisitetsnett, og omsettes til f.eks. varme, lys eller mekanisk energi hos den enkelte forbruker. Brensel (olje, parafin, gass, ved, etc) fraktes med transportmidler til forbruker eller utsalgssted. Varmeenergi kan overføres direkte, f.eks. i form av varmtvann i rør (fjernvarme). De ulike energiformene kan sies å ha ulik kvalitet. Elektrisitet har høy kvalitet, fordi den kan omsettes til flere forskjellige former (til mekanisk arbeid vha. en elektromotor, til varme vha. en elektrisk ovn, og til lys i f.eks. en glødelampe). Elektrisitet kan dessuten brukes i elektronikk. Selv om det siste ikke utgjør en stor andel av energi-forbruket, er det av avgjørende betydning for samfunnet. Brensler forbrennes for å produsere varme, og dersom forbrenningen skjer ved høy nok temperatur kan varmen igjen brukes til å produsere elektrisitet (varmekraftverk). Det er imidlertid bare mulig å omdanne en viss andel av varmeenergien til elektrisitet. Resten blir til spillvarme (som evt. kan utnyttes i f.eks. et fjernvarmeanlegg). Generelt er det slik at varme i liten grad kan omsettes til andre energiformer, og jo lavere temperatur, jo mindre andel kan omsettes. Varmeenergi som har samme temperatur som omgivelsene, kan ikke utnyttes i det hele tatt. Man sier at varme er energi av lav kvalitet. Se f.eks. Vi har ingen alternativer til elektrisitet når det gjelder å forsyne husholdningsapparater, TV, radio, PC, elektronikk, etc. Det samme gjelder i praksis all belysning, samt mange industriprosesser (elektrolyse, metallurgi, roterende maskineri, etc). Men i Norge er elektrisitet dessuten den vitkigste energikilden for oppvarming av boliger og næringsbygg, noe som er et særpreg i forhold til land i Europa. Vi bruker altså energi av høy kvalitet til et formål der man kunne ha brukt energi av lav kvalitet. En eventuell knapphet på elektrisk energi tilsier derfor at en del av oppvarmingsbehovet i stedet bør dekkes ved direkte varmeproduksjon.

4 Energikilder og fremtidig energibruk Fornybar og ikke-fornybar energi Fornybar energi En del energikilder er et resultat av naturlige prosesser som igjen er drevet av solenergi. Disse prosessene pågår så lenge sola stråler, og kan dermed i praksis anses som «evige». For eksempel er vannkraft et resultat av at solenergi fordamper vann som så stiger opp i atmosfæren, og faller ned igjen som regn. Vannet renner tilbake til havet via sjøer og elver, og prosessen gjentas. Den energien som tilføres fra sola igjennom fordampningen, frigjøres altså når vannet renner tilbake til havet. Et vannkraftverk omsetter en del av vannets fallenergi til elektrisitet. Dermed nyttigjør vi oss en viss andel av den energien som ellers ville ha gått til spille som varmeenergi pga. friksjon mot omgivelsene. Planter bruker solenergi til å vokse. Når vi brenner plantene (f.eks. som ved, pellets, etc) tar vi dermed ut energi som opprinnelig kommer fra sola. Dersom vi passer på å plante like mye som vi tar ut, er dette også et kretsløp som fornyes hele tiden. Vindkraft og bølgekraft er også energikilder som egentlig drives av sola, da det er solenergien som forårsaker bevegelsene i atmosfæren. Denne energien vil dermed også fornyes så lenge sola stråler. Solenergien kan også utnyttes direkte, enten til oppvarming, eller i såkalte solceller, som omsetter solenergien til elektrisitet. Tidevannet er også en fornybar energiressurs som kan brukes til å produsere elektrisitet. Her er det imidlertid ikke sola, men tyngdekraften fra månen, som er drivkraften bak. En annen energiressurs som heller ikke er knyttet til sola, og som også kan regnes som fornybar i praksis, er geotermisk energi. Dette er varme med relativt høy temperatur fra dypt nede i jorda som ledes til jordoverflaten. I tillegg kan man utnytte varmeenergi med lavere temperatur, fra jord, vann eller luft, vha. såkale varmepumper. Ikke-fornybar energi Med «ikke-fornybar energi» menes energiressurser som bare finnes i en viss mengde, og som derfor avtar etter hvert som vi bruker av dem. Det er hovedsakelig to typer ikkefornybar energi: fossile brensler (olje, gass og kull) og kjernekraft. Egentlig inngår også fossile brensler i et kretsløp, da alt liv blir til fossile brensler i det lange løp. Brenslene er altså i prinsipp fornybare. Når vi likevel ikke regner dem som fornybare i praksis, er det fordi de dannes gjennom en prosess som tar millioner av år, mens vi forbruker ressursene mye raskere. Når de eksisterende reservene er tømt, vil det derfor ta nye millioner av år før det er dannet nye. Kjernekraft utnytter energien som holder sammen atomkjernene i stoffer. I dagens kjernekraftverk brukes uran. Ved å spalte uran til andre stoffer, frigjøres store mengder energi. De grunnstoffene som kan brukes til kjernekraft utgjør en endelig reserve. Både brenslene og avfallsproduktene fra prosessen avgir radioaktiv stråling, og det er derfor en utfordring å lagre og transportere disse materialene på en sikker måte. Noen av avfallsproduktene avgir betydelige mengder stråling i flere tusen år, og man må derfor tenke svært langsiktig. I de senere år har man begynt å vurdere thorium som radioaktivt brensel,

5 Energikilder og fremtidig energibruk 4 istedenfor uran. Thorium gir ingen risiko for nedsmelting, og gir også betydelig mindre helsefarlige avfallsprodukter. Det er likevel utfordringer knyttet til håndtering og lagring av brenselet. Thoriumkraftverk er også mer teknisk kompliserte, og er foreløpig bare på utprøvingsstadiet. Tabell 1.1 viser en oversikt over fornybare og ikke-fornybare energikilder. Den viser også hvilke kilder som kan brukes til å produsere henholdsvis elektrisitet og varme. Disse er nærmere beskrevet hver for seg i de følgende kapitlene. Tabell 1.1: Fornybare og ikke-fornybare energikilder Fornybar Ikke-fornybar Elektrisitet Vannkraft (konvensjonell) Vannkraft (småskala) Vindkraft Tidevannskraft Bølgekraft Solceller Biobrensel Kull Olje Gass Kjernekraft Varme Biobrensel Avfall Spillvarme Soloppvarming Jordvarme Varmepumpe (er avhengig av elektrisitet)

6 Energikilder og fremtidig energibruk 5 2 Energikilder I dette kapittelet presenteres en del fornybare og ikke-fornybare energikilder. Noen av dem utnyttes kommersielt allerede, men en del av de ikke-fornybare er ennå på utviklingsstadiet. For hver energikilde nevnes noen viktige fordeler og ulemper. 2.1 Vannkraft Nesten all elektrisk energi i Norge kommer fra vannkraft. Denne energien dekker også mesteparten av oppvarmingsbehovet i landet. Vannkraft produseres ved at vann ledes i rør fra et vassdrag og inn mot en turbin. Vannets hastighet og trykk får turbinen til å rotere, og denne driver i sin tur en generator, hvor rotasjonsbevegelsen omsettes til elektrisitet. Vannet ledes så ut i vassdraget igjen, eller direkte ut i havet. Den elektriske energien transformeres til riktig spenningsnivå, og forsynes inn i elektrisitetsnettet. For større vannkraftverk er det som regel bygd et vannmagasin i vassdraget, slik at man oppnår jevn produksjon også i perioder med liten nedbør. Man kan også ta ut energien fra flere vassdrag samtidig, ved å overføre vann fra et vassdrag til et annet, vha. tunneller. Det eksisterer ulike typer turbiner og løsninger for ulike fallhøyder og vannmengder. I de siste årene har det blitt stadig vanligere å også bygge vannkraftverk i liten skala (små-, miniog mikrokraftverk), som utnytter energien i de mindre vassdragene. Slike kraftverk bygges vanligvis uten magasin. o Fornybar energiressurs. o Allerede etablert infrastruktur. o Lang erfaring. o Kostnadseffektiv metode. o Ingen utslipp av forurensning eller drivhusgasser. o Påvirker økosystemer i og rundt vannveier. o Medfører inngrep i landskapet estetisk innvirkning. o Politisk omstridt å fortsette med store vannkraftutbygginger. o Små kraftverk kan kreve omfattende nettutbygging eller forsterkning, da eksisterende kraftnett ikke er dimensjonert for å ta imot produksjon fra spredte dalstrøk, etc.

7 Energikilder og fremtidig energibruk Bioenergi Bioenergi produseres ved forbrenning av biologisk materiale, som for eksempel ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, gress, biogass, organisk avfall, og deponigass fra avfallsdeponier. Avfallsforbrenning er imidlertid behandlet for seg i kap Biobrensel kan også foredles til f.eks. pellets og briketter. Figur 1: Briketter Bioenergi brukes typisk til produksjon av varme, men kan også brukes til å produsere elektrisitet. Varmeenergi kan overføres fra produksjonsstedet til forbruker via et fjernvarmenett, men den kan også produseres ved forbrenning hos den enkelte forbruker. I det siste tilfellet vil man enten bruke en enkel vedovn eller pelletskamin, hvor varmen distribueres via luft, eller en fyrkjel (sentralanlegg) for ved og/eller pellets samt evt. andre brensler, der varmen distribueres via et vannbårent anlegg. Det siste vil typisk brukes i næringsbygg. Figur 2: Pellets-fyrkjel

8 Energikilder og fremtidig energibruk 7 Fyring med rå flis innebærer mye transport (stort volum), en del røykutvikling, og det har også vært problemer med leveransepålitelighet. Pellets tar mindre plass, gir mindre transport, mindre røyk, og produseres i så store kvanta at leveransene er mye mer stabile. Andre aktuelle typer bioenergi er rapsolje og biodiesel, som kan brukes til drivstoff for kjøretøyer, og biogass, som kan brennes i varmesentraler som annen gass. o Fornybar energiressurs. o Ingen netto CO 2 -utslipp (forutsatt nyplanting). o Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi, og være et alternativ til elektrisitet i perioder hvor prisene er høye, og det er lite vann i magasinene. o Forholdsvis rimelig. o Større bioenergianlegg med overføringsnett er kostbart (men kan bli konkurransedyktig på lengre sikt). o Kan gi forurensning (men nye kaminer, ovner i dag gir forholdsvis lite forurensning).

9 Energikilder og fremtidig energibruk Avfallsforbrenning I 2001 ble det produsert ca. 800 GWh fra avfallsforbrenning, og dette utgjør det største vekstpotensialet for energiproduksjon i Norge. Det har etter hvert blitt et krav at avfall skal gjenvinnes. I Norge er det vedtatt en målsetning om at minst 75 % av alt avfall skal gjenvinnes innen 2010, enten som materialer eller som energi. Det er ikke lenger tillatt å deponere organisk avfall. Det vil være forurensningsproblemer knyttet til både deponering og forbrenning av avfall. Ved å forbrenne avfall i en større varmesentral kan man både utnytte energien og samtidig sørge for å redusere utslippene mest mulig. Figur 3: Avfallsforbrenningsanlegget i Bergen, Rådal. Fana Kraftvarmeverk er integrert i forbrenningsanlegget. Ved hjelp av tonn avfall i året og en dampturbin vil BKK produsere 230 GWh varmeenergi i året, noe som er nok til å dekke varmebehovet til husstander. o Fornybar energiressurs. o Avfall, som likevel må deponeres eller brennes, gjenvinnes som en ressurs. o Kan gi forurensning (men dette må sammenlignes med deponering). o Problemer med god fysisk lokalisering av forbrenningsanlegget i forhold til anleggets varmekunder. o Høye investeringskostnader.

10 Energikilder og fremtidig energibruk Varmepumper Det mest kjente eksempelet på en varmepumpe er et helt vanlig kjøleskap. Kjøleskapet bruker elektrisk energi til å «flytte» varmeenergi fra innsiden av skapet til utsiden, slik at en lav temperatur opprettholdes på innsiden. En varmepumpe flytter altså varmeenergi fra et område med lav temperatur til et område med høyere temperatur. Når en varmepumpe brukes til oppvarmingsformål blir dermed poenget å flytte varmeenergi fra utsiden av en bygning og inn i bygningen. Også her er prosessen avhengig av elektrisk energi, men den totale energimengden som man får ut som varme er typisk 2 4 større enn den som tilføres systemet i form av elektrisitet. Varmen kan tas fra f.eks. vann (hav, sjø eller elv), jordsmonn, berggrunn eller luft. Temperaturen på varmekilden bør være stabil, og ikke for lav (sjøvann er optimalt). Figur 4: Prinsipp for varmepumpe Varmepumpen kan installeres hos den enkelte forbruker, hvor den overføre varme til innelufta eller til vannbåren installasjon, eller den kan brukes i et sentralt anlegg for flere bygg, der varmeenergien fordeles vha. et nærvarme-/fjernvarmeanlegg. o Fornybar energiressurs. o Lave driftskostnader. o Små miljøkonsekvenser. o De varmepumpetypene som er mest effektive (varme fra vann eller jord) krever ekstra investeringer (vannbåren varme). o Luft-til-luft-varmepumper krever boliger med åpen løsning.

11 Energikilder og fremtidig energibruk Naturgass Naturgass hentes opp fra grunnen (i Norge: havbunnen) og overføres via gassrør eller med skip til mottaksanlegg. Gassen kan fordeles videre til varmesentraler eller sluttbrukere vha. et rørsystem, eller med tankbil. Den kan forbrennes hos forbruker, eller varmeenergien kan distribueres fra varmesentral vha. et vannbårent distribusjonssystem (fjernvarme). Naturgass er egnet til varmeproduksjon, elektrisitetsproduksjon, eller en kombinasjon. Den utgjør en ressurs som hittil er forholdsvis lite utnyttet, men har blitt stadig mer aktuell de senere årene. Gassen er særlig aktuell som erstatning for olje og kull, da den er mye mindre forurensende enn andre fossile brensler (se kap. 2.6). o Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. o Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands. o Ikke-fornybar energiressurs. o Økonomi avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon. o Mangelfull infrastruktur for distribusjon til alminnelig forsyning innenlands. o Gir netto utslipp av CO 2 (men mindre enn olje og kull). 2.6 Andre fossile brensler Fossile brensler kan foredles til ulike former (kull, fyringsolje, bensin, parafin, raffinert gass, etc). Energi produseres ved at disse forbrennes, og varmen kan så distribueres gjennom luft eller et vannbåren anlegg via et sentralt eller lokalt distribusjonsanlegg. Fossile brensler er også godt egnet til elektrisitetsproduksjon, i såkalte varmekraftverk. o Etablert teknologi og infrastruktur. o Egnet til mange formål. o Er forurensende, spesielt i gamle anlegg. o Gir netto utslipp av CO 2. o Ikke-fornybar energiressurs.

12 Energikilder og fremtidig energibruk Spillvarme Enkelte typer industribedrifter slipper ut store mengder spillvarme. Dette er varme som i utgangspunktet ikke utnyttes til andre formål, men som kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller til optimalisering av industriprosessen, hvis det legges til rette for det. Det er særlig industriprosesser som er kraftkrevende, og som har behov for avkjøling, som kan levere mye spillvarme. Dette gjelder f.eks. elektrolyse, smelteverk, støperier, o.l. Spillvarmen slipper gjerne ut med kjølevann, eller gjennom røyk og gass. Temperaturen på disse mediene er av stor betydning for økonomien når spillvarmen skal utnyttes som energikilde. o Utnytter allerede produsert energi. o Medfører liten eller ingen miljøkonsekvens utover det som allerede finnes i industriprosessen. o Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på spillvarmen. o Stopp i varmeleveransen ved brudd i produksjonen hos industrien. o Ikke lønnsomt ved for lange overføringsavstander.

13 Energikilder og fremtidig energibruk Solenergi til varmeproduksjon Solenergi utnyttes allerede til oppvarming ved at solvarmen slipper inn gjennom vinduer og vegger i hus. Man kan få et vesentlig varmebidrag fra sola også når utetemperaturen er lav, da solstrålingen som kommer inn i form av lys omgjøres til varmeenergi når det treffer en ikke-reflekterende overflate. Vinduene forårsaker en drivhuseffekt, da lys slipper rett igjennom på vei inn, mens varmestrålingen delvis reflekteres på vei ut. Dette fører til at innetemperaturen stiger, til inn- og utstråling er i balanse. Andelen solenergi som kan utnyttes til oppvarming avhenger sterkt av bygningens utforming (plassering av vinduer, rominndeling, valg av materialer, etc). Boliger som er tegnet og konstrert med slike hensyn for øye, vil dermed kunne være mye mer energiøkonomiske enn andre boliger. Dersom man i tilegg bygger såkalte solfangere (se fig. 5), der man lar solstrålingen varme opp vann i et varmefordelingssystem, kan man utnytte en større del av solenergien samtidig som varmen magasineres i form av varmtvann. Figur 5: Prinsipp for solfanger med lagring av varme o Fornybar energiressurs o Ingen forurensning o Kan integreres som en del av bygninger o Kan kreve betydelig investeringer i boliger

14 Energikilder og fremtidig energibruk Solenergi til elektrisitetsproduksjon Solenergi kan også utnyttes til elektrisitetsproduksjon, vha. såkalte solceller. Disse består av et stoff som avgir elektrisk strøm når de utsettes for lys. Cellene kan bygges sammen til paneler, som enten kan brukes i liten skala (f.eks. til hyttestrøm), eller f.eks. integreres i vegg på en bygning. Det finnes også hele elektristetsverk basert på solenergi, der solpanelene dekker et større område. Når denne teknologien ennå ikke er tatt særlig mye i bruk i stor skala, skyldes det bl.a. at solcellene er dyre å produsere. Produksjonskostnadene har imidlertid avtatt, og forventes å reduseres ytterligere. o Fornybar energiressurs. o Naturlig å anvende i områder der alminnelig elektrisitetsforsyning ikke er lett tilgjengelig, som på hytter og fritidshus. o Høye kostnader ved å etablere solceller for energiforsyning. Figur 6: Solcellepanel

15 Energikilder og fremtidig energibruk Vindkraft Elektrisitetsproduksjon vha. vindenergi har etter hvert begynt å bli en etablert teknologi, men ennå er det et potensiale for mer effektiv teknologi, og det er en rekke praktiske utfordringer, ikke minst når det gjelder nettkapasitet. Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil produksjon, dvs. typisk på kysten eller på fjellet. Det vurderes også å bygge vindmøller til havs, enten vha. flytende konstruksjoner eller fundamentert på havbunnen. Samtidig er det slik at en vindmøllepark vil måtte bestå av mange vindmøller for å være lønnsom, og den må derfor tilknyttes et elektrisitetsnett med stor overføringskapasitet. Det er et karakteristisk trekk ved utviklingen at hver enkelt vindmølle har blitt stadig større. De store møllene er mer energieffektive enn de små, og vil dessuten kunne utnytte mye av den tilgjengelige energien i et område. Dette lønner seg fordi en vesentlig del av investeringskostnadene er knyttet til det å etablere vindmølleparken og infrastrukturen rundt denne. o Fornybar energiressurs. o Gir mest energi om vinteren (og er dermed med på redusere magasineringsbehovet i et vannkraftdominert energisystem) o Medfører inngrep i landskapet estetisk innvirkning. o Høyere produksjonskostnad enn vannkraft i dag (men kostnadene er avtakende). o Krever betydelig nettutbygging. Figur 7: Vindkraft

16 Energikilder og fremtidig energibruk Bølgekraft Energi kan tas ut av havbølger på flere måter. Man kan f.eks. lede vann inn i et basseng noen meter over havoverflata, enten ved å lede bølgene direkte vha. en kanal, eller ved å bruke bølgeenergien til å pumpe vann opp i bassenget. Vannet renner så tilbake til havet gjennom en vanlig vannturbin, og bassenget fungerer som et energilager. De fleste foreslåtte bølgekraftverk er imidlertid basert på at bølgeenergien konverteres direkte fra den svingebevegelsen bølgene skaper, ved at en bøye, flottør, vannsøyle, etc. settes i svingninger og overfører energien vha et turbin- eller stempelsystem. Energiuttaket kan optimaliseres ved å avstemme systemet i forhold til bølgens høyde og lengde. Det optimale er ikke å få ut mest mulig energi (det kan man uansett oppnå ved å bygge flere bølgekraftverk), men å ta ut energi til lavest mulig totalkostnad. I motsetning til hva tilfellet er for vindkraft, oppnår man typisk dette for bølgekraft ved å bygge små enheter, som tar ut bare en del av den tilgjengelige energien. Det er dessuten viktig å utnytte de vanligste bølgende, slik at kraftverket produserer i en stor del av tiden. Dimensjonerer man etter de største bølgende, blir investeringskostnadene høye, og driftstiden lav. Små enheter har dessuten den fordelen at svingebevegelsen kan styres fortløpende, slik at den hele tiden er optimalt avstemt etter bølgelengden. Selv om produksjonskostnadene for bølgekraft har gått kraftig ned, er teknologien et stykke lenger unna en kommersiell utnyttelse enn f.eks. vindkraft. Bølgekraft er imidlertid velegnet til elektrisitetsforsyning av isolerte øysamfunn, eller til havbruk og andre installasjoner til havs. Dersom en slik bruk blir vanlig kan det gi økt erfaring og produksjonsvolum, og dermed på sikt gjøre teknologien lønnsom også til elektrisitetsproduksjon generelt. Figur 8: Bølgekraftverk, her i form av: a) bøye, og b) «svingende vannsøyle»

17 Energikilder og fremtidig energibruk 16 o Fornybar energiressurs. o Gir mest energi om vinteren (og er dermed med på redusere magasineringsbehovet i et vannkraftdominert energisystem) o Ennå høye produksjonskostnader (men kostnadene er avtakende). o Kan legge beslag på store vannarealer, og være i veien for skipsfarten Tidevannskraft Tidevann (flo og fjære), forårsaker mange steder kraftige vannstrømmer når vannet passerer trange sund, etc. Energien i en slik vannstrøm kan utnyttes til å lage elektrisitet, og det er flere måter å gjøre dette på. Akkurat som med bølgekraft kan man lede vannet inn i et basseng som ligger høyere enn havoverflata, og la det renne tilbake gjennom en turbin. Man kan også ta ut energien direkte, ved å la vannstrømmen drive en turbin under havoverflata. I Sør-Europa, hvor flo og fjære mange steder varierer mye mer enn i Norge, har man allerede en del erfaring fra tidevannskraftverk. I Norge er dette forholdsvis ny teknologi, men det har vært gjort forsøk ved Hammerfest, der turbiner ble montert på tårn, fundamentert på havbunnen (omtrent som vindmøller). Når strømmen snur, vris bladene på turbinene, og energien kan dermed utnyttes for vannstrøm i begge retninger. o Fornybar energikilde. o Jevn og sikker energitilgang. o Høye produksjonskostnader. o Kan også gi høye driftskostnader. o Kan være i veien for skipsfart.

18 Energikilder og fremtidig energibruk Teknologier for distribusjon av energi Det er viktig å skille mellom produksjon og distribusjon av energi. Energi kan produseres som elektrisitet eller varme (eller lagres i form av et brensel), og denne energien kan så distribueres til sluttbruker vha. ulike teknologier som til dels er uavhengig av produksjonsteknologien. Når man vurderer kostnadene ved en energiform er det derfor viktig å også ta med de kostnadene som er forbundet med distribusjon. Det er hovedsakelig følgende teknologier som er aktuelle for energidistribusjon: Elektrisitetsnett Elektrisk energi overføres til forbruker via et elektrisitetsnett (kabel eller luftlinjer). Overføring over store avstander foregår ved høy spenning, som gir små tap. For lokal fordeling brukes lavere spenning. Elektrisitetsproduksjonen kan foregå på ulike måter (vannkraft, gasskraft, vindkraft, etc), og mates inn i det samme nettet. Kostnadene knyttet til bygging og vedlikehold av elektrisitetsnett belastes kundene i form av nettleie. Fjernvarme Varme som produserer ved f.eks. forbrenning, spillvarme fra industri eller varmepumper kan brukes til oppvarming av vann som igjen distribueres til boliger og næringsbygg gjennom et eget rørnett. Varmen overføres så til et eget vannbårent system hos forbruker, vha. en varmeveksler. Også her betaler forbrukeren for kostnadene forbundet med selve fjernvarmenettet, i tillegg til selve produksjonskostnadene. Gassdistribusjon i rør Gass (f.eks. propan eller metan) kan fordeles i rør fra et felles anlegg til lokale varmesentraler eller enkeltforbrukere, hvor den forbrennes. Kostnadene ved denne distribusjonen belastes kunden på tilsvarende måte som for elektrisitet og fjernvarme. Energiproduksjon hos forbruker Varmenergi kan produseres hos den enkelte forbruker ved forbrenning i ovn eller fyrkjele. De vanligste brenslene er ved, olje og parafin, men også gass og pellets blir stadig mer aktuelt. Distribusjonen vil i dette tilfellet bestå i transport av brensel (med skip, tankbil, etc) fram til forhandler og videre til forbruker. Det er også mulig å produsere elektrisitet hos den enkelte forbruker, f.eks. vha. en liten gassturbin.

19 Energikilder og fremtidig energibruk Kriterier for bruksområder Ulike energikilder og distribusjonsteknologier kan være mer eller mindre velegnet i ulike sammenhenger, avhengig av nærhet til energikilden, befolkningstetthet, eksisterende infrastruktur, etc. Tabell 4.1. viser en oversikt over hvilke faktorer som er av betydning for valg av energikilde og distribusjonsteknologi. Eksempel: varmepumpe (varme fra vann) som energikilde med fjernvarme som distribusjonsteknologi vil kreve at det leveres til tettbebyggelse. Det krever dessuten at forbrukeren (kolonnen til høyre) bor i nærheten av vann, og har installert anlegg for vannbåren varme i boligen. Tabell 4.1: Kritiske faktorer for valg av aktuell teknologi Distribusjon Energikilder El. nett Fjernvarme Gass i rør Nærvarme / kogen Hos forbruker Vannkraft, konv. Ingen spes. krav Ingen spes. krav Minikraftverk Dim, nett Vindkraft Varmepumpe, luft Varmepumpe, jord Tettbebyggelse Grunnforhold / vannb. varme Varmepumpe, vann Nærhet til vann / vannb. varme Vedfyring Spredt bebyggelse * Pellets / annen bio Tettbebyggelse Tettbebyggelse. Tettbebyggelse Vannbåren varme Avfallsforbrenning Sol, varmeveksler Nye boliger / vannb. varme Solceller Fritidsboliger Kull Spredt bebyggelse * Olje, parafin, etc. Tettbebyggelse Tettbebyggelse Vannbåren varme Gass Dim, nett Tettbebyggelse Spillvarme, industri Tettbebyggelse Vannbåren varme Fornybar Fossil Div *) Visse fyringsformer hos kunden er mindre heldig i tettbygd strøk pga. miljøhensyn.

20 Energikilder og fremtidig energibruk Tiltak for å effektivisere og redusere energibruk Sluttbrukertiltak er summen av de tiltak hos forbruker som har til hensikt å: o Redusere energiforbruket. o Benytte alternativ energi til oppvarming. o Ta vare på miljøet. 5.1 Endring av holdninger Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet. I forhold til andre land har denne energien vært billig, og den har ikke vært betraktet av forbruker som en knapphetsfaktor. En holdningsendring til bruk av elektrisitet kan totalt representere et betydelig potensial for reduksjon av energiforbruket. Dette gjelder kanskje særlig ved oppføring av nye bygninger. Eksempel på tiltak: o Reduksjon av innetemperatur i bygninger. o Bygge nye bygninger med mer energieffektive løsninger. o Bygge om bygninger til mer energieffektive løsninger. o Styre temperaturen over døgnet vha. automatikk. o Reduksjon av temperatur på varmtvann. o Bruk av lavenergipærer. o Slå av belysning i rom som ikke er i bruk. Forskning viser at sparetiltak på tvers av det som oppfattes som praktisk eller «koselig» har liten suksess hos den norske befolkning. Det er med andre ord en utfordring å markedsføre energieffektive løsninger for privatboliger. 5.2 Bruk av styringssystemer Det er ulike løsninger på markedet i dag, av ulike kompleksitetsgrad. De mest avanserte består av «intelligente» styringer som regulerer energiforbruket i bygninger (ved styring av temperatur og belysning, alarmer, etc). Systemene skal gi samme komfort, men ved mindre bruk av strøm. Slike løsninger kan ha høye etableringskostnader, og da spesielt ved etablering i eksisterende bygg som ikke er tilrettelagt for dette i utgangspunktet. Det finnes imidlertig også enkel og billige styringssystemer, som f.eks. tidsstyring av elektriske ovner.

21 Energikilder og fremtidig energibruk Bruk av alternative varmeløsninger Ved å bruke andre energikilder til oppvarming (energi av lav kvalitet) enn elektrisitet kan man frigi elektrisk energi til andre formål. Disse kan også representere et supplement til elektrisk oppvarming, slik at man oppnår energifleksible løsninger. Enkeltpersoner eller byggherrer trenger faglige råd for å velge de beste løsningene. Det viser seg ofte at det ikke er nok at en løsning er kostnadsbesparende for at folk skal velge annerledes det må også føles enkelt og praktisk.

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG Innhold 1. Forord 2 2. Begrepsavklaring 3 3. Overføringsnett og nettkapasitet 4 4. Vindkraft 8 5. Olje og gass 13 6. Bioenergi 18 7. Vannkraft 23 8. ENØK 27 9. Andre alternative

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer