Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land"

Transkript

1 Kvalitetssystem for barnehagene Side 1 Dato Vår Ref... KÅB-12545/12 Arkiv... A10 Saksnr... 12/1747 Deres Ref... Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land 1. Innledning Kommunen som lokal barnehagemyndighet har i henhold til barnehagelovens 8 et overordnet ansvar for å sikre at barn i barnehagene får et godt og forsvarlig tilbud. For å kunne ivareta dette ansvaret er det nødvendig å konkretisere og formidle kravene til et godt barnehagetilbud, og fastsette rutiner for oppfølging og kvalitetssikring av tilbudet. Barnehagetjenesten i kommunen har en dobbeltrolle. Den skal ivareta både eierskapet overfor de kommunale barnehagene og myndigheten gitt av staten til å føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. For de kommunale barnehagenes vedkommende skal kommunen med andre ord føre tilsyn med seg selv. Skal et slikt tilsyn bli reelt, er det nødvendig at kravene og standardene er definerte og kjente for foreldre, ansatte og folkevalgte. I dette dokumentet, kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land, presenteres kravene og forventningen som kommunen har til både de kommunale og private barnehagene. I tillegg viser dokumentet hvilke rutiner kommunen skal ha for å følge opp kravene som er satt. Kravene og forventningene som framkommer i dokumentet vil danne grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagene. Noen av de standardene, kravene og rutinene som angis i dette kvalitetssystemet er ikke nødvendigvis en realitet når systemet innføres. Kvalitetssystemet angir derfor en standard som barnehagetjenesten skal strekke seg mot. Kommunalsjef oppvekst i samarbeid med barnehagestyrerne skal lage en tiltaksplan for å oppfylle kravene i kvalitetssystemet. 2. Visjon, verdier og mål Barnehagenes samfunnsmandat Stortinget og regjeringen har gjennom barnehagelovens formålsparagraf og rammeplan for barnehagen gitt barnehageeiere og barnehageansatte et tydelig samfunnsmandat. Formålsparagrafen (barnehagelovens 1) lyder: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på

2 Kvalitetssystem for barnehagene Side 2 åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. I rammeplanen for barnehagene er styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet gitt en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I følge rammeplanen skal barnehagens innhold bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og de sju angitte fagområdene fundamentet for barnehagenes pedagogiske virksomhet. Visjoner og verdier i de kommunale barnehagene De kommunale barnehagene har formulert følgende visjon for sin virksomhet Hovedmålet er: Rom for alle, blikk for den enkelte Barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. De kommunale barnehagene i Søndre Land skal fremme barnas grunnleggende ferdigheter og danning og ivareta deres behov for omsorg, lek og læring. Det legges vekt på at barn og voksne vises respekt og tillit. Oppfølging av visjoner, mål og verdier Barnehageeier skal gjennom sine plandokumenter og i styringsdialog med styrerne framheve betydningen av at barnehagene har et bevisst forhold til formålsparagrafen og visjonen. Den enkelte barnehage skal jobbe med å operasjonalisere formålsparagrafen, rammeplanen og den kommunale visjonen og bevisstgjøre de ansatte på betydningen av disse overordnete føringene. Ledelsen i den enkelte barnehage skal ta initiativ til refleksjon blant de ansatte om formålsparagrafen og rammeplanens betydning for barnehagens virksomhet. I barnehagens planlegging skal det framgå hvordan tiltak og satsingsområder er knyttet til rammeplanen. Den enkelte ansatte i barnehagen skal kjenne til barnehagens formålsparagraf, rammeplanen og barnehagens visjoner og verdier. De skal ha et bevisst forhold til den betydning disse overordnete føringene har for egen praksis. 3. Pedagogisk arbeid, planlegging og utvikling Rammene for barnehagens pedagogiske virksomhet er forholdsvis vide. Barnehagelovens 2 fastslår at barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og at departementet skal fastsette en rammeplan som skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Innenfor rammeplanen står barnehagen forholdsvis fritt til å velge innhold og metoder for den pedagogiske virksomheten. Når så mye er

3 Kvalitetssystem for barnehagene Side 3 overlatt til den enkelte barnehage, har barnehageeier og barnehagemyndighet en betydelig oppgave i å legge føringer for den pedagogiske virksomheten for å sikre at alle barn får et pedagogisk tilbud i tråd med barnehagelovens og rammeplanens intensjon. Rammeplanen har følgende fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Barnehagene skal planlegge sin pedagogiske virksomhet med utgangspunkt i rammeplanen og gjennom planene vise hvordan de dekker de 7 fagområdene. Barnehagens pedagogiske innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring ses i sammenheng. Omsorg og trygghet er en forutsetning for sunn utvikling og læring. Derfor er det viktig at personalet til en hver tid ser det enkelte barn og dets behov for omsorg. Leken har en egenverdi, men er samtidig barnets viktigste læringsarena. I leken utvikler barna språk, ferdigheter, holdninger og sosial kompetanse. De ansatte i barnehagen må derfor ha et bevisst forhold til hvordan leken kan inngå som en del av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barndommen er en læringsintensiv livsfase. Barn lærer fra morgen til kveld i formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnehagen skal ha et bevisst forhold til både de formelle og uformelle læringssituasjonene og de voksenstyrte og barnestyrte aktivitetene slik at disse til sammen blir et læringsmiljø som sikrer det enkelte barn en progresjon tilpasset deres forutsetninger. Pedagogisk planlegging er en viktig del av det pedagogiske arbeid. Alle barnehagene skal utarbeide følgende plandokumenter: Pedagogisk årsplan Halvårige temaplaner Månedsplan Den pedagogiske årsplanen gjelder for ett år. Den skal være tilgjengelig for foreldrene innen en måned etter oppstart av planperioden. Den pedagogiske årsplanen må vise hvordan barnehagen ivaretar progresjonen i det pedagogiske tilbudet gjennom hele barnehageløpet. Temaplanene og månedsplanene inneholder en konkretisering av målene og tiltakene i årsplanen. Månedsplanen inneholder en kort oppsummering / evaluering av arbeidet foregående måned. Barnehageeier skal ha en kompetanse- / utviklingsplan for sine ansatte.

4 Kvalitetssystem for barnehagene Side 4 Barns medvirkning Barnehagelovens 3 slår fast at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til å delta i planlegging og vurdering. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Den enkelte barnehage skal ha et bevisst forhold til hvordan de kan tilrettelegge for barns medvirkning i ulike situasjoner. Spesialpedagogikk og styrket barnhagetilbud Retten til spesialpedagogisk hjelp til barn under skolealder er hjemlet i opplæringslovens 5 7. Hvis et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp ber foreldrene eller barnehagen PP tjenesten om å utarbeide en sakkyndig vurdering. Hvis barnehagen mener det er grunn til å henvise et barn til PP tjenesten skal arbeidet med henvisningen skje i samarbeid med foreldrene. PP tjenesten gjennomfører eventuelle kartlegginger, tester, observasjon osv, og utarbeider på bakgrunn av dette en sakkyndig uttalelse. PP tjenesten rådfører seg med foreldrene angående utformingen av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp. På grunnlag av PP tjenestens sakkyndige vurdering fatter kommunen vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Foreldrene har rett til å uttale seg før det blir fattet enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan også omfatte assistenthjelp til barnet. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp kan påklages (jf. forvaltningslovens 28). Det spesialpedagogiske tilbudet gis normalt av en spesialpedagog, men kan også gis av pedagogisk personale i barnehagen eller av en assistent (under veiledning av pedagogisk personale). Spesialpedagogen skal gi veiledning til de ansatte i barnehagen, og utarbeide en plan for spesialpedagogisk hjelp som følges opp av de ansatte. Den spesialpedagogiske hjelpen omfatter tilbud om foreldreveiledning. Spesialpedagogen utarbeider IOP og halvårsrapport som sendes foreldrene, kommunalsjef oppvekst, barnehagestyrer og PP kontoret. 4. Foreldresamarbeid og informasjon Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for barnets trivsel, utvikling og læring. Barnehagen skal derfor møte alle foreldre med åpenhet og legge til rette for et nært samarbeid om det enkelte barn. Personalet i barnehagen har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon og invitere dem til medvirkning. Barnehagenes plandokumenter er viktige hjelpemidler for foreldrene når de skal gjøre seg kjent med det som skjer i barnehagene. Alle plandokumenter bør derfor være tilgjengelig både på papir og elektronisk. Barnehagen arrangerer to foreldremøter i året. I tillegg arrangeres det foreldremøte for nye foreldre før oppstart i barnehagen. Styrer er ansvarlig for at det skrives referat fra foreldremøtene.

5 Kvalitetssystem for barnehagene Side 5 Det gis tilbud om to foreldresamtaler per barnehageår. Foreldre kan i tillegg be om samtaler med styrer eller pedagogisk leder ved behov. Barnehagens samarbeidsutvalg skal ha minimum ett møte i halvåret. Møter i samarbeidsutvalget innkalles skriftlig, og det skal på forhånd foreligge saksliste. Det skrives referat fra møtene. Styreren i barnehagen skal ha jevnelig kontakt med leder i foreldreutvalget og leder i SU. Oppvekstsjefen er ansvarlig for at kommunens hjemmeside er oppdatert med relevant informasjon om barnehagetjenesten og barnehagene. 5. Ledelse og personalsamarbeid Barnehagene har obligatorisk personalmøte/barnehagemøte en gang i måneden. Det skrives referat fra møtene. Barnehagene har rutiner for introduksjon og veiledning av nye vikarer og rutiner for veiledning av de som er midlertidig tilsatt i førskolelærerstilling med dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehageeier skal tilby et veiledningsopplegg for nyutdannete førskolelærere. Styreren i de kommunale barnehagene gjennomfører medarbeidersamtaler med sine ansatte minimum en gang i året. Kommunalsjef oppvekst har medarbeidersamtaler med styrerne med tilsvarende hyppighet. Kommunalsjef oppvekst har ledermøte med styrerne i de kommunale barnehagene minimum en gang per måned. Kommunalsjef oppvekst og styrerne i barnehagene arrangerer en til to møter i halvåret for pedagogiske ledere og førskolelærer i de kommunale barnehagene. Hensikten med møtene er å gi rom for faglig refleksjon og utvikling, og å dele informasjon av betydning for det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Barnehagestyreren skal inngå arbeidstidsavtale med det pedagogiske personale i tråd med SFS 2201 og kommunal praksis om forståelse av særavtalen. 6. Kvalitetssikring Verktøyene for kvalitetssikring av det kommunale barnehagetilbudet i Søndre Land omfatter: 1. Kommunalt tilsyn med barnehagene 2. Bruker- og medarbeider kartlegginger 3. Oppdatert system for intern kontroll 4. Diverse rutinebeskrivelser og veiledninger 5. Oppfølging av styrere i kommunale barnehager I det følgende gis en nærmere beskrivelse av innholdet i hver av disse seks elementene for kvalitetssikring

6 Kvalitetssystem for barnehagene Side Kommunalt tilsyn med barnehagene Tilsynet med barnehagene skal gi kommunal barnehagemyndighet kunnskap om hva som skjer i barnehagene og sikre at barnehagene oppfyller krav som er gitt i lover og forskrifter. Tilsynet omfatter både et skriftlig og et stedlig tilsyn. Skriftlig tilsyn gjennomføres en gang i året, mens stedlig tilsyn gjennomføres annen hvert år (halvparten av barnehagene det ene året og halvparten det andre året). Kommunal barnehagemyndighet kan bestemme at de stedlige tilsynene kan knyttes til bestemte tema. De skriftlige tilsynene innebærer gjennomgang av sentrale dokumenter i barnehagene, slik som: Plandokumenter Referater fra samarbeidsutvalget Gjennomgang av rutiner og internkontroll Stedlige tilsyn består av et møte mellom representanter for kommunen og representanter for barnehagen (privat barnehageeier, styrer), representant for de ansatte og representant for foreldrene. I vedlegg 1 er det gjengitt en sjekkliste for de stedlige tilsynene. Kommunalsjef oppvekst utarbeider rapport fra tilsynet som legges fram for kommunestyret. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av de tema som har vært gjenstand for tilsyn, hvilke funn som er gjort, oppvekstsjefens vurderinger av tilstanden i de respektive barnehagene og konkrete tiltak for oppfølging. For å få til et reelt tilsyn av de kommunale barnehagene er det viktig at tilsynsmyndigheten er kritisk og undersøkende til egen praksis. De viktigste rammebetingelsene for barnehagenes tilbud legges av kommunenivået (økonomi, bygningsstandard, personalressurser osv). Derfor vil barnehagetilsynet være et tilsyn av kommunen selv. For å til et mest mulig nøytralt tilsyn kan det ved enkelte av de stedlige tilsynene bli trukket inn barnehagefaglig kompetanse fra andre kommuner. 6.2 Bruker- og medarbeiderkartlegginger Slike kartlegginger omfatter kommuneforlagets medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse, samt utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse. En av disse kartleggingene skal minimum gjennomføres annen hvert år. 6.3 Oppdatert system for internkontroll De kommunale barnehagene har system for internkontroll. Systemet omfatter rutiner, sjekklister og dokumentasjon på følgende områder: 1. Vedlikehold av uteområder 2. Vedlikehold av inneområder 3. Matservering 4. Helse og beredskap 5. Forebygging av skader og ulykker/risikovurdering 6. Samtykke fra foreldre 7. Trafikksikkerhet

7 Kvalitetssystem for barnehagene Side 7 Systemet skal holdes løpende oppdatert og revideres minimum hvert 4. år. Kommunalsjef oppvekst i samarbeid med barnehagestyrerne har ansvaret for å vedlikeholde systemet 6.4 Diverse rutiner og veiledninger De kommunale barnehagene har i tillegg følgende rutinedokumenter Felles plan for skolestarteropplegg Gjennomføring av foreldresamtaler 6.5 Lederoppfølging i kommunale barnehager Barnehagestyrerne ivaretar den daglige ledelsen av barnehagen og har et helhetlig ansvar for barnas sikkerhet, det pedagogiske tilbudet, økonomistyring og personalledelse. Kommunalsjef oppvekst utøver eieransvaret for de kommunale barnehagene og ivaretar kommunens rolle som barnehagemyndighet (jf bhgl. 8). Myndighetsrollen omfatter en veiledningsplikt overfor private og kommunale barnehager. Kommunalsjef oppvekst er barnehagestyrernes nærmeste overordnete. Kommunalsjef oppvekst har ledermøte med de kommunale barnehagestyrerne minimum en gang per måned. Minst en gang i året skal Kommunalsjef oppvekst gjennomføre medarbeidersamtale med styrerne. Kommunalsjef oppvekst skal ha jevnlige målstyringsmøter med styrerne.

8 Kvalitetssystem for barnehagene Side 8 Vedlegg Sjekkliste for tilsyn Her er en sjekkliste / momentliste for de spørsmål / temaer som kan være aktuelt å ta opp i det kommunale tilsynet med barnehagene (jf. pkt. 6.1) 1. Fakta om barnehagen Antall barn i barnehagen Antall plasser Antall ansatte Årsverk Pedagogisk personale (inkl styrer) Årsverk Fagarbeidere Årsverk assistenter Årsverk med dispensasjon fra utdanningskravet Sykefravær forrige år Regnskapsavvik forrige år Resultat sist gjennomførte brukerundersøkelse Resultat sist gjennomførte medarbeiderundersøkelse 2. Visjoner og verdier og mål Hva har barnehagen gjort for å gjøre barnehagelovens formålsparagraf kjent for ansatte og vikarer? Hvordan kommer formålsparagrafen og rammeplanen til uttrykk i barnehagens planer og praksis? 3. Pedagogisk arbeid, planlegging og utvikling Dokumentasjon: Årsplan, månedsplan og temaplan Hva er barnehagens pedagogiske plattform? Hvordan kommer den pedagogiske plattformen til uttrykk i barnehagen? Hvordan vises det at barnehagen har et helhetlig læringssyn? Hvordan implementeres rammeplanen i barnehagens planer og praksis? Hvordan jobber barnehagen med barns språkutvikling? Hvilke interne rutiner og systemer finnes i forhold til språkarbeid Hvordan jobbes det med å bevisstgjøre de ansatte på metoder for språkutviklingen Barnehagen som læringsarena Hvordan jobber barnehagen for å sikre barna et helhetlig læringsløp gjennom hele barnehagetiden?

9 Kvalitetssystem for barnehagene Side 9 Hva gjør barnehagen for å sikre barns medvirkning? 4. Foreldresamarbeid og informasjon Dokumentasjon: Referater fra foreldremøter, samarbeidsutvalg og eksempel på informasjonsskriv. Synspunkter fra foreldrerepresentantene på foreldresamarbeid og informasjon. Resultat på brukerundersøkelser om hvordan foreldrene opplever samarbeidet med barnehagen og informasjon som blir gitt. Rutiner for foreldresamtaler. 5. Ledelse og personalsamarbeid Dokumentasjon: Referater fra personalmøter Hvilke rutiner har barnehagen for veiledning av vikarer og førskolelærere på dispensasjon. Hvilke rutiner har barnehagen for gjennomføring av medarbeidersamtaler.

10 Kvalitetssystem for barnehagene Side 10 Litteraturliste: Ingeberg, Petter (2012) (red). Barnehageloven og forskrifter med forarbeid og kommentarer. Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon. Kunnskapsdepartementet (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven). Oslo: Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet (2005). Lov om barnehager (barnehageloven). Oslo: Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (2007). Veileder. Tilsyn med barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (2008). Stortingsmelding 41 ( ). Kvalitet i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (2010). NOU 2010: 8. Med forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Oslo: Departementenes servicesenter Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementenes servicesenter Utdanningsdirektoratet (2009). Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Oslo: Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet (2012). Ståstedsanalyse for barnehagen. Østre Toten kommune (2007). Den gode barnehagen i Østre Toten. Lena: Østre Toten kommune

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010

Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010 Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013 med kompetanseutviklingsplan for 2010 Vedtatt av HOO 10.desember 2009 Forord Kvalitetsutviklingsplan 2010-2013 er et resultat av samarbeid mellom barnehageadministrasjonen

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 4 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer