PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND"

Transkript

1 PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1

2 INNHOLD 1. INNLEDNING NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING? HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET? LOVER OG FORSKRIFTER ANSVARSFORHOLD GODKJENNINGMYNDIGHETENS OPPGAVER:... 6 A. Veiledning:... 6 B. Utredning:.6 C. Godkjenning av ordinære barnehager:... 6 C.1. Lokaler og uteområde:... 7 C.2. Viledende arealnorm:... 7 C.3. Bemanningsplan:... 7 C.4. Vedtekter:... 7 C.5. Politiattest:... 7 C.6. Lekeplassutstyr:... 7 C.7. Vilkår for godkjenning:... 7 D. Vedtak om godkjenning:... 7 E. Behandling av klage: ANDRE MYNDIGHETER VEDLEGG LENKER GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 2

3 1. INNLEDNING Det er kommunene som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barn et likeverdig og pedagogisk tilbud. Barnehager skal godkjennes av kommunen før de kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Hensikten med dette heftet er å gjøre det lettere å sette seg inn i hvilke prosedyrer og regler som gjelder i forbindelse med etablering og godkjenning av barnehager på Sør - Helgeland. 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING? Barnehagelovens 6 angir hvilke virksomheter som plikter å søke godkjenning: Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når: a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år og eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og c) virksomheten utføres mot godtgjøring. 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET? Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8, og har ansvaret for godkjenning av alle barnehager etter barnehageloven 10. Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold jf. barnehageloven 1, 1a og 2. GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 3

4 Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen vedtar også om private barnehager godkjennes med eller uten kommunale tilskudd. Godkjenning av familiebarnehager omfatter virksomhetens organisering og det enkelte hjems egnethet som lokale for familiebarnehagedrift. Departementet kan gi forskrifter om godkjenning og drift av familiebarnehager. Søknaden ender opp i et enkeltvedtak. Dette kan påklages til fylkesmannen i Nordland. 4. LOVER OG FORSKRIFTER Tema for kommunens godkjenning er de krav til barnehagen som kan utledes av barnehageloven 1, 1a og Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 1a. Særlig formål Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 4

5 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Det stilles også krav til barnehagene i annet regelverk. Dette gjelder blant annet: Plan og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 Byggforskriften fastsatt 22. januar 1997 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. fastsatt 1. des Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr. 62 Brann- og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr. 20 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fastsatt 26. juni 2002 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fastsatt ved kgl. res. 19. juli 1996 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester. GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 5

6 5. ANSVARSFORHOLD Barnehageeiers ansvar: Barnehageeier skal etter barnehageloven 7, drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler. Når barnehagen er godkjent, har eier ansvar for å registrere virksomheten i Enhetsregisteret. Kommunens / barnehagemyndighetens ansvar: Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8. Hvem som i praksis utøver den lokale barnehagemyndighet er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre. Kommunens ansvar er bl.a. å gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Fylkesmannens ansvar: Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak om godkjenning, jf. barnehageloven 9. De kan også drive tilsyn med kommunens arbeid med godkjenning av barnehager. Andre myndigheters ansvar: Barnehagemyndigheten må legge opp til et nært samarbeid med andre aktuelle kommunale instanser som skal håndtere regelverk knyttet til de krav som stilles til barnehagen. Det må etableres gode rutiner mellom de berørte instanser (se pkt. 7). Ansvaret for samarbeidet legges på Sør-Helgeland til barnehagemyndigheten. 6. GODKJENNINGSMYNDIGHETENS OPPGAVER: A. Veiledning: o Informere om de krav som stilles etter barnehageloven og øvrig regelverk. o Ha tilgjengelig / dele ut relevant materiell, skjemaer osv. o Henvise søkere til andre instanser som for eksempel Husbanken, Teknisk / Plan avdeling, Kommunelege 1 B. Utredning: o Etter 17 i forvaltningsloven, skal forvaltningsorganet påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. o All relevant dokumentasjon må foreligge. o Søker gis anledning til å kommentere opplysninger i saken. C. Godkjenning av ordinære barnehager: Det skal foretas en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de krav som utledes av 1, 1a og 2 om barnehagens formål og innhold. Dette gjelder: GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 6

7 C.1. Lokaler og uteområde o Barnehagens fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområder må være egnet både i utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold. o Tilgjengelighet for alle er et viktig hensyn. C.2. Veiledende arealnorm o Departementet har gitt en veiledende arealnorm for antall kvadratmeter per barn i barnehagen. o Kommunenes gjeldende arealnorm er fastsatt av kommunestyrene i den enkelte kommune, og er nedfelt i barnehagenes vedtekter. C.3. Bemanningsplan o Det må framlegges en bemanningsplan som viser at driften vil bli forsvarlig og at barnehagetilbudet kan oppfylle lovens og rammeplanens krav til innhold. o Bemanningen må være tilstrekkelig til at barnehagen kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet (Barnehagelovens 17 og 18). C.4. Vedtekter o Barnehagens vedtekter skal forelegges sammen med søknaden, og være i samsvar med kravene i barnehagelovens 7. C.5. Politiattest o Tilfredsstillende attest fra barnehageeier skal foreligge før godkjenning gis. C.6. Lekeplassutstyr o Barnehageeier må gjøres oppmerksom på at de har ansvaret for at det utvises aktsomhet og at det treffes tiltak for å forebygge skader. C.7. Vilkår for godkjenning o Kommunen kan i følge 10 andre ledd sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Det vises til Kunnskapsdepartementets veileder om godkjenning av barnehager (F-4208 B) når et gjelder godkjenning av: - Familiebarnehager - Friluftsbarnehager - Åpne barnehager D. Vedtak om godkjenning Avgjørelse om godkjenning av barnehager er et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven 2b. Vedtaket skal være skriftlig og det skal som hovedregel begrunnes. Vedtaket utformes så konkret og presist som mulig, og bør inneholde: o Hva søknaden gjelder o Søker / eiers navn samt eierform. o Barnas totale leke- og oppholdsareal o Eventuelle begrensninger i vedtaket. GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 7

8 o Kvittering for at det er levert tilfredsstillende politiattest. o Merknader fra andre myndigheter. o Forventet åpningstidspunkt. o Kommunens vedtak. Følgende skjema benyttes: F-4198 B Forvaltningslovens 25 gir regler for hva begrunnelsen bør inneholde: o Vise til de regler vedtaket bygger på. o Gjengi innholdet i reglene. o De faktiske forhold som vedtaket bygger på. o De viktigste momenter som har vært avgjørende for skjønnsutøvelsen. Dette framkommer på et eget dokument som følger selve vedtaksskjemaet. Søker gis skriftlig underretning om vedtaket. Denne skal også inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og om framgangsmåten ved en evt. klage, samt om retten etter forvaltningslovens 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter. Kommunen skal som barnehagemyndighet kontrollere at opplysninger gitt av eier om antall barn, barnas alder og oppholdstid er i overensstemmelse med de faktiske forhold. E. Behandling av klage: Klagen fremsettes for underinstansen, som i dette tilfellet er barnehagemyndigheten I klagen skal det opplyses om hvilke endringer som ønskes og det skal gis en begrunnelse for dette. Frist for å klage er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til søker. Barnehagemyndigheten skal gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven 33. o Når saken er tilstrekkelig opplyst, kan barnehagemyndigheten oppheve eller endre sitt vedtak dersom den finner klagen begrunnet, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. o Klagen kan avvises hvis vilkårene for behandling ikke er oppfylt. o Hvis det ikke finnes grunnlag for å omgjøre vedtaket, sendes klagen med sakens dokumenter til fylkesmannen i Nordland så snart saken er tilrettelagt. GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 8

9 7. ANDRE MYNDIGHETER I tillegg til barnehagemyndigheten er det to andre kommunale myndigheter som er særlig aktuelle: o Teknisk- / eiendoms- / planavdelingene. Bygningen godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven, og gjeldende regler for brannforebyggende tiltak. o Helse: Etablering av nye barnehager, eller utvidelser og endringer av eksisterende bygg er søknadspliktig etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriftens 3 stiller krav til internkontroll og internkontrollsystem. Søknad om godkjenning sendes Kommunelege 1. Statlige myndigheter: o Arbeidstilsynet: Bygninger som inneholder arbeidsplasser skal i henhold til arbeidsmiljøloven godkjennes av arbeidstilsynet. Godkjenning av ovennevnte myndigheter må foreligge før endelig godkjenning gis av lokal barnehagemyndighet. GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 9

10 8. VEDLEGG Skjema for godkjenning av ordinær eller åpen barnehage, F-4198 B Skjema for godkjenning av familiebarnehager, F-4200 N Skjema for søknad om godkjenning av ordinær barnehage Skjema for søknad om godkjenning av familiebarnehage, del 1 og 2 Skjema for søknad om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veileder for godkjenning av barnehager F-4208 B Rundskriv I-1/2012: Om godkjenning av barnehager og skoler etter regelverket om miljørettet helsevern Den enkelte kommunes delegasjonsvedtak om ansvaret som barnehagemyndighet. 9. LENKER Kunnskapsdepartementet Departementene Blanketter Lovdata Aktiv HMS Etablere barnehage Husbanken Brønnøysundregistrene September 2012 Bindal Brønnøysund Sømna Vega Vevelstad GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 10

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.

Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03. Ullensaker kommune Kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03.2010 1. Formål og innhold Formålsparagrafen i barnehageloven: "Barnehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer