Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene med kompetanseutviklingsplan for 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene 2010-2013. med kompetanseutviklingsplan for 2010"

Transkript

1 Plan for kvalitetsutvikling i barnehagene med kompetanseutviklingsplan for 2010 Vedtatt av HOO 10.desember 2009

2 Forord Kvalitetsutviklingsplan er et resultat av samarbeid mellom barnehageadministrasjonen og barnehagene i Rennebu kommune. Felles satsinger og stor grad av samhandling bidrar til å utvikle barnehagene i Rennebu i samme retning. Det er lagt vekt på å videreføre arbeidet med satsinger som allerede er i gang. Vi ønsker fortsatt å ha et overordnet fokus på barnehagens innhold, - med utgangspunkt i barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Etter en periode med sterk vekst i antall barnehageplasser, innføring av maksimalpris for foreldrebetaling og rett til plass i barnehage, signaliserer regjeringen gjennom St.meld. nr.41 ( ) Kvalitet i barnehagen at innsatsen skal rettes mer mot kvalitet og innhold i barnehagene. Rennebu, november 2009 Lill Hemmingsen Bøe Kommunalsjef HOO Ester Huus Barnehagerådgiver 2

3 Innhold 1. Grunnlagsdokumenter s Statlige føringer 1.2 Kommunale føringer 2. Plan for utvikling av Rennebu- barnehagene s Felles ramme for arbeidet 2.2 Prioriterte utviklingsområder og tiltak Plan for kompetanseutvikling 2010 s 8 4. Budsjett s 8 3

4 1. Grunnlagsdokumenter 1.1 Statlige føringer Lov om barnehager Barnehageloven har en utvidet innholdsbestemmelse som sier at barnehagen både skal være en pedagogisk virksomhet, og bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageransvar, for på den måten å skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng. Ny formålsparagraf for barnehagen Stortinget vedtok i desember 2008 nye formålsparagrafer for barnehagen og for opplæringen. Den nye formålsparagrafen for barnehagen vil tre i kraft når følgeendringer i barnehageloven er vedtatt i Stortinget. Nytt vedtatt formål for barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet har fastsatt en rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringsyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse sentrale elementer i barnehagens læringsmiljø. Samtidig som barnehagens egenart er bevart, legger planen vekt på kontinuitet i barns oppvekst og utdanning. Fagområdene er derfor i stor grad de samme som barna senere vil møte som fag i skolen. Kompetanse i barnehagen- Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Kunnskapsdepartementet ønsker gjennom en strategi for kompetanseutvikling å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon, med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. Fire sentrale områder er prioritert i denne kompetansesatsinga: pedagogisk ledelse, barns medvirkning, språk og språkstimulering og overgang fra barnehage til skole 4

5 Fra eldst til yngst. Samarbeid mellom barnehage og skole Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veileder for å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Det skal legges til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. I arbeidet med å legge til rette for sammenheng, samarbeid og en god overgang, skal barnehagens og skolens særpreg og ulike mandater opprettholdes. Stortingsmelding nr 41 Kvalitet i barnehagen ( ) St.meld. nr 41 Kvalitet i barnehagen ( ) presenterer tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagene: - Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager - Styrke barnehagen som læringsarena - Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 1.2 Kommunale føringer Kommuneplan samfunnsdel (utkast som har vært på høring og som sluttbehandles i kommunestyret januar 2010) Barn og unge skal gis gode utviklingsmuligheter i et stimulerende læringsmiljø: - Utvikle kvaliteten på tilbudet - Videreutvikle felles opplæringsgrunnlag - Tidlig innsats for barn med spesielle behov - Kvaliteten på barnehage og skole skal evalueres kontinuerlig - Legge til rette for et helhetlig opplæringsløp fra barnehage til videregående skole - Utvikle tverrfaglig samarbeid med barnets behov i fokus - Fokusere på fysisk aktivitet, trivsel, likestilling og likeverd - Kvalitetsutviklingsplan Eksisterende kvalitetsutviklingsplan for perioden og vurdering av dens satsinger har vært grunnlag for revidering av planen. Qm+ Kvalitetsstyring med avviksbehandling Kvalitetssystem som styringsgrunnlag for hele kommunen. Prosedyre for tverrfaglig samarbeid Prosedyre for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barnevernstjenesten og skole/barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO juni Veiviser for barnehagene i Rennebu Veiviseren skal være en ledestjerne for arbeidet i barnehagene. Den er utarbeidet med utgangspunkt i både sentrale og lokale føringer; som rammeplan, Rennebu kommunes visjon og nøkkelverdier og den pedagogiske plattformen for barnehagene. 5

6 2 Plan for utvikling av Rennebu- barnehagene Felles ramme for arbeidet: Som grunnlag for alt arbeid i barnehagen ligger følgende syn på barn, læring, lek og omsorg, som er barnehagenes pedagogiske plattform: Barnesyn - Barndommen er en livsfase med egenverdi i menneskets livsløp. Barn er selvstendig tenkende mennesker med egne ferdigheter og erfaringer. Barnet utvikler seg gjennom et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom barnets fysiske og mentale forutsetninger og det miljøet det vokser opp i. Læringssyn - Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læring er nært knyttet til lek, sosialt samspill og hverdagsaktiviteter. Barn er aktive sosiale aktører som selv bidrar til sin egen læring. Læringsmiljø - Barnehagens fysiske miljø skal være en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Rommets utforming skaper muligheter for livsutfoldelse og læring. Lek, omsorg og hverdagsaktiviteter Leken skal ha en framtredende plass i barnehagen. Den er en viktig del av barnekulturen, og utgjør en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og ved påkledning. 2.2 Prioriterte utviklingsområder og tiltak Satsinger og tiltak er et ledd i implementering av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Med bakgrunn i statlige og kommunale føringer har barnehagene i Rennebu følgende prioriterte utviklingsområder i perioden : Lærende lekemiljø Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er en grunnleggende livsog læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Gjennom arbeidet med lærende lekemiljø skal det være spesiell fokus på: - lekens egenverdi - det fysiske miljøet - likestilling Kunst, kultur og kreativitet Rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet skal ha spesielt fokus, og aktiviteter knyttet til dette skal vektlegges. Tiltak: - fokus på barnehagen som kulturarena - utarbeide progresjonsplan for fagområdet i løpet av våren etablere samarbeid med Kulturskolen i Rennebu 6

7 Samarbeid barnehage skole Det skal legges til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Skape sammenheng og en god overgang mellom barnehage og skole, både faglig og strukturelt. Tiltak: - utarbeide felles kommunal plan for overgang barnehage- skole - regional kursdag Ny formålsparagraf for barnehagen Ny formålsparagraf implementeres i barnehagenes arbeid. Ledelse Godt lederskap er nødvendig for å kunne utvikle barnehagen som en lærende organisasjon, slik at målene i rammeplanen kan realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet sikres. Enhetsleder har et spesielt ansvar for å lede hele enheten, og pedagogisk leder har et spesielt ansvar for å lede arbeidet på avdelinga. De pedagogiske lederne og styrer utgjør lederteam på enheten. Teamet skal være pådriver i arbeid med kvalitetsutvikling. Tiltak: - arbeide i tråd med Veiviser i resultatledelse - videreutvikle ped.ledermøtet og rollen som pedagogisk leder - bruke Qm+ som verktøy for kvalitetssikring med avviksbehandling Vurdering Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Dette skal blant annet skje gjennom arbeid i henhold til Veiviser i resultatledelse. Rennebu kommune er med i et samarbeid med andre kommuner i Gauldals- og Nea- regionen om ekstern vurdering i barnehagen. Det er utarbeidet en turnus for vurderingen, og alle barnehagene vil være gjenstand for vurdering i løpet av planperioden: Nerskogen og Voll barnehager: våren 2010 Innset og Vonheim barnehager: høsten 2011 IKT Plan for IKT (høst vår 2010) følges opp. De utrolige årene Deltakelse i program utviklet av Carolyn Webster Stratton for å styrke personalets kompetanse i forebygging og håndtering av atferdsproblemer i barnehage/skole og i samarbeid mellom barnehage og hjem. Dette er en fellessatsing for barnehage og skole og er en oppfølging av PP- tjenestens foreldreprogram De utrolige årene. 7

8 3 Plan for kompetanseutvikling 2010 Tema Fagmiljø Målgruppe Tidspunkt Regionalt kurs BroAschehoug v/nuria Moe Alle ansatte i bhg Barns medvirkning Intern kommunal Alle ansatte i bhg planleggingsdag Regionalt kurs Universitetet i Stavanger Styrere, rektorer,førsk.l, Godt samarbeid bhg og skole v/sigurd Aukland lærere Regionalt kurs (Ikke avklart) Styrere, kom.adm Ny finansieringsmodell Regionalt kurs BroAschehoug v/dag Skram Styrere og ped.ledere Jeg i møtet med barnet Kommunal kursdag (Ikke avklart) Alle ansatte i bhg Tema: likestilling Barnehagekonferanse Alle ansatte i bhg Intern kommunal planleggingsdag Alle ansatte i bhg I tillegg kommer felles kursdag og intern planleggingsdag høsten Det skal foretas en kompetansekartlegging blant alle ansatte i barnehagene i Rennebu. Kartleggingen skal danne grunnlag for videre innsats når det gjelder kompetanseutvikling. 4 BUDSJETT 2010 Til gjennomføring av Plan for kompetanseutvikling er det i 2010 budsjettert: (dette er tall i enhetenes forslag til budsjett for Endelig budsjett foreligger ikke før i desember. Det kan dermed bli endringer i tallene.) Kommunale midler felles budsjett: Opplæring/kompetanseutvikling Lederutvikling Kr Kr Barnehagenes budsjett: Innset barnehage Vonheim barnehager Nerskogen barnehage Voll barnehage Kr Kr Kr Kr SUM: Kr I tillegg kommer statlige kompetansemidler som blir fordelt til kommunene via region og Fylkesmannen. For 2009 utgjorde dette kr

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Formål Verdigrunnlag og kvalitetsforståelse Lokal kvalitetsutvikling Hvordan skal vi få det til? Mer om delprosjektene Diskusjon

Formål Verdigrunnlag og kvalitetsforståelse Lokal kvalitetsutvikling Hvordan skal vi få det til? Mer om delprosjektene Diskusjon Formål Verdigrunnlag og kvalitetsforståelse Lokal kvalitetsutvikling Hvordan skal vi få det til? Mer om delprosjektene Diskusjon Formål Formålet med systemet er å følge med på kvaliteten i barnehagesektoren

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer