Bacheloroppgave, forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bacheloroppgave, forprosjekt"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: Innleveringsdato: Antall sider/bilag: 12/4 Veileder: Thomas Johansen Per Olav Slenes Iver A. Stenstad Morten Mikalsen Studieretning: e-post: e-post: e-post: e-post: Dag Aune Tlf: Prosjektnummer: Automatiseringsteknikk E0905 Oppdragsgiver: VisionTech Kontaktperson hos oppdragsgiver: Sigurd Gossé Tlf: Fritt tilgjengelig Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver X Rapporten frigitt etter

2 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E0905 Forord Hovedprosjekt er et avsluttende prosjekt i 3. klasse ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette prosjektet utgjør 18 studiepoeng, noe som tilsvarer omtrent 450 timer pr. student. Hovedprosjektet er et eksternt prosjekt gitt av VisionTech i Trondheim. VisionTech har igjen fått oppdraget hos Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. Krigsvoll AS er et grossistfirma med et automatisert lager der de har 9 lagerroboter/palleheiser som plukker varer automatisk på lageret etter mottatt ordre fra et overordnet lagersystem. Oppgaven vår i dette prosjekt er å oppgradere styresystemet på én palleheis. Utover dette vil hensikten også være å skaffe seg nyttig og relevant arbeidserfaring, noe som kommer godt med på fremtidig jobbsøking. Samtidig som vi får relevant arbeidserfaring tilegner vi oss kunnskaper om moderne styresystemer og ikke minst prosjektarbeid som arbeidsform. Gruppa består av 4 studenter der alle går på linja for automatiseringsteknikk ved HiST. Våre interesser gjør at dette er et prosjekt vi ønsker å jobbe med. Dette blir et spennende prosjekt med mange utfordringer. Trondheim Thomas Johansen Per Olav Slenes Iver Andreas Stenstad Morten Mikalsen Bacheloroppgave 2009 Side 2 av 12

3 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E0905 Sammendrag Prosjektet er gitt av Trondheimsfirmaet VisonTech som igjen har fått oppdraget av Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. GK AS er en importør/grossist av verktøy og maskiner. De leverer varer til forhandlere over hele landet og har siden 1995 også levert varer til Sverige. Som grossist har de et stort automatisert lager for vareinnhenting og - uthenting. Palleheisene som henter varene på lageret har et styringssystem som begynner å gå ut på dato. GK AS tenker fremover og vil sikre levetiden på palleheisene, derfor vil de bytte ut styringsenheten med en som blir brukt i dagens marked. Det er her vi kommer inn i bildet. Vår oppgave blir å programmere og idriftsette den nye styringsenheten. Resultatet skal være en palleheis som fungerer akkurat som før. Denne rapporten er et forstudie til hovedprosjektet der vi planlegger arbeidsfordeling, tidsforbruk, kostnader og hvilke målsetninger vi ønsker å oppnå i løpet av prosjektet. Bacheloroppgave 2009 Side 3 av 12

4 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E0905 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Oppgaven Definisjoner Rapportens oppbygging Teknisk del Problemstilling Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Spesifikasjoner Problemområder Sikker Jobb Analyse Arbeidspakker Prosjektorganisering Prosjektdeltagere Utstyr og ressurser Utstyr Ressurser Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Ganttskjema Budsjett S-diagram Kvalitetssikring Statusrapportering Standardiserte skjemaer Sjekklister Dokumentplan Vedlegg: Vedlegg 1: CVer Vedlegg 2: Arbeidspakker Vedlegg 3: Ganttskjema Vedlegg 4: S-diagram Bacheloroppgave 2009 Side 4 av 12

5 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Innledning 1.1 Bakgrunn Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS har i dag 9 palleheiser som er automatisert opp mot et overordnet lagersystem. Tybring Gjedde, som den gang holdt til i lokalene, investerte i lagersystemet midt på 90 tallet. GK AS tenker fremover og vil sikre levetiden på palleheisene. Styringen til heisene er programmert på Siemens S5, som er en utgående PLS-modell. Vår oppgave er å fornye/oppgradere én palleheis med ny PLS (Simatic S7). Dette vil gjøre heisene mer kompatibel i dagens marked med tanke på drift og vedlikehold. GK AS ønsker og å oppnå en bedre forståelse av sekvensen til heisene, da det hender at disse gjør operasjoner utenom det vanlige. Økt forståelse vil også gjøre feilsøking enklere og mer effektivt. 1.2 Oppgaven Oppgaven er å oppgradere én palleheis med ny PLS og nytt program. Aktivitetene i oppgaven blir: Gjennomgang og forståelse av anlegg og dokumentasjon. Programmering av S7. Testing av S7 program og kommunikasjon. Utskifting og idriftsettelse av PLS. Dokumentasjon. Administrativt. 1.3 Definisjoner CPU - Central Processing Unit, hjernen til PLSen. E Prosjektnummeret for dette prosjektet. HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Ganttskjema - GK AS - Gisle Krigsvoll AS MS Project - Microsoft Project, verktøy til prosjektstyring. PLS - Programmerbar logisk styring. S7 - Step 7 S5 - Step 5 SJA - Sikker jobb analyse. 1.4 Rapportens oppbygging Rapporten består av 4 hovedkapitler med underkapitler der vi tar for oss hvordan vi ønsker at prosjektet skal løses i henhold til målsetting, arbeidsfordeling, budsjett og tidsfrister. - Kapittel 1, informer om prosjektoppgaven og hensikten, gir deg også oppbyggingen av rapporten og definisjoner som blir benyttet i rapporten. - Kapittel 2, inneholder den tekniske delen som trengs for å forstå prosjektforslaget. Kapitlet beskriver prosessen, teknisk status, tidligere resultater og erfaringer. Mål som prosjektgruppa har satt vi skal nå gjennom prosjektet. - Kapittel 3, beskriver de forskjellige arbeidspakkene som skal gjennomføres i løpet av prosjektet. - Kapittel 4, gir deg oversikt over prosjektgruppa, utstyr og ressurser som er tilgjengelig under prosjektet. Tids - og kostnadsplan er også presentert her. Bacheloroppgave 2009 Side 5 av 12

6 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Teknisk del 2.1 Problemstilling Palleheisen har en egen Siemens S5 PLS som står fysisk montert på hver enkelt palleheis inne i et skap. Lagerrobotene er snart 15 år gamle, og PLSene feiler innimellom. Det er misstanke om at det er CPUene som begynner å feile. Palleheis/systemet fungerer forøvrig veldig bra, så det er ønskelig å kjøre med disse i ytterligere år. I den forbindelse ønsker kunden å bytte Siemens S5 PLSene med Siemens S7 PLSer. 2.2 Prosjektmål Effektmål Ingen driftsstans på palleheisene som skyldes feil på PLS. Bedre dokumentasjon på PLS, både på hardware og software. Lavere syklustid på palleheis. Økt inntjening Resultatmål Ivareta samme egenskaper på palleheis. Herunder funksjoner og sikkerhet. Gjøre anlegget mest mulig identisk til det gamle anlegget slik at store endringer i koblingsskjemaer ikke behøves. Palleheisen skal være i full drift innen 25. Mai Kostnadene skal holde seg innenfor budsjettet Prosessmål Jobbe jevnt og følge Gantt diagrammet best mulig. Fordele arbeidet jevnt slik at det blir like stor arbeidsmengde på alle i gruppa. Oppnå god karakter på prosjektet. Øke ferdighetene i samarbeidsjobbingen. Tilegne oss mer kompetanse på de ulike fagområdene vi gjennomgår. 2.3 Prosjektbeskrivelse I oppstarten av prosjektet må alle gruppemedlemmene jobbe med å sette seg inn i elektriske skjemaer, kommunikasjon og strukturen i og rundt palleheisen. Dette er nødvendig for å få en god oversikt over anlegget før vi begynner å gjøre fysiske inngrep på koblinger og PLSprogram. Deretter må vi hente ut PLS-programmet fra Siemens S5 PLSen.Når vi har det gamle programmet kan vi få skrevet det om til Siemens S7 PLSen. Når vi har et program som er ferdig til uttesting må vi få byttet ut den gamle PLSen med den nye. Dette må gjøres slik at vi på enkelt vis kan sette inn den gamle PLSen igjen hvis det ikke funker med den nye. Uttesting av palleheisen vil i første omgang foregå manuelt for å unngå havari og krasj. Før idriftsettelse vil vi gjennomføre en full sjekk av systemets kommunikasjon og signaler. Etter sjekken kan vi konstatere om alt er riktig koblet og at det oppgraderte anlegget er klart til å settes i drift. Alt arbeid på palleheisen må utføres på kveldstid eller i helgene når den ikke er i drift. Når den oppgraderte heisen fungerer tilfredsstillende vil alle nye og oppgraderte skjema, tegninger og programmer bli dokumentert. Det vil tilslutt bli laget en hovedprosjektrapport. Bacheloroppgave 2009 Side 6 av 12

7 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Spesifikasjoner Prosjektet følger NEK-400 for oppkobling og dokumentasjon av anlegget. Ved programmering benyttes språkene: ladder eller funksjonsblokk. 2.5 Problemområder PLS programmet finnes bare på Siemens S5 PLSen der man får hentet dem ut som instruksjonsliste. Dette Kan gjøre arbeidet med å lage et tilsvarende program til Siemens S7 PLS omfattende og vanskelig. Alt arbeid på selve heisene må utføres når de ikke er i drift. Det er hovedsaklig om ettermiddagene etter kl. 18:00 og i helgene. 2.6 Sikker Jobb Analyse Forskriften skal sikre at Sikker Jobb Analyse brukes (SJA) ved planlegging av kritiske arbeidsoppgaver og at SJA utføres på en systematisk måte. Det skal utføres SJA for et arbeid når det foreligger eller kan oppstå risikoelementer som ikke er tilstrekkelig belyst og kontrollert gjennom prosedyrer eller arbeidstillatelser, eller det er krav i prosedyrer, direktiv eller arbeidsprogram. I vårt tilfelle så er det i hovedsak fire hovedmomenter som må tas med i SJA. Fare for å komme i kontakt med spenningsførende deler (230V,400V). Bevegelige deler kan føre til klemfare. Om det skulle være nødvendig med jobb i høyden så kan det føre til fallfare. Rasfare. Bacheloroppgave 2009 Side 7 av 12

8 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Arbeidspakker Arbeidspakker er deler av aktiviteter hvor aktivitetene er brutt ned til et nivå hvor arbeidsoppgavene er klart og entydig definert og har en varighet som er hensiktsmessig i forhold til oppfølging. Arbeidspakkene er å betrakte som arbeidsordre for prosjektdeltagerne. Vi har i dette prosjektet kommet frem til seks arbeidspakker som er vist på figur 3.1. En mer detaljert beskrivelse av arbeidspakkene ligger i vedlegg 2. Figur 3.1: Flytskjema arbeidspakker Bacheloroppgave 2009 Side 8 av 12

9 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Prosjektorganisering Prosjektet skal styres etter en flat struktur hvor hver deltaker har ansvar for sin(e) arbeidspakke(r) med hjelp fra de andre på gruppa. Gruppen møtes regelmessig for å jobbe med prosjektet. På denne måten vil alle på gruppa holdes oppdatert på fremdriften i prosjektfasene. Oppdragsgiver og veileder innkalles hver 14. dag til en statusmøte. 4.1 Prosjektdeltagere Navn: Thomas Johansen Alder: 25 E-post: Mobil: Utdannelse: Fagbrev IKT CV: Vedlegg 1 Navn: Per Olav Slenes Alder: 24 E-post: Mobil: Utdannelse: Fagbrev Automatiker CV: Vedlegg 1 Navn: Morten Mikalsen Alder: 26 E-post: Mobil: Utdannelse: IT-driftskandidat, Allmenn fag CV: Vedlegg 1 Navn: Iver Andreas Stenstad Alder: 24 E-post: Mobil: Utdannelse: Fagbrev Automatiker CV: Vedlegg 1 Bacheloroppgave 2009 Side 9 av 12

10 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Utstyr og ressurser Utstyr Av utstyr har prosjektgruppa tilgang til: Diverse utstyr samt elektrisk og mekanisk verksted ved HiST. VisionTech ordner med software og lisenser for å programmere SIMATIC S7 Telefon og Fax i kontortiden ved HiST Ressurser I tillegg til gruppens deltagere har gruppa også mulighet til å bruke følgende ressurser. Veileder Dag Aune Oppdragsgiver VisionTech ved Sigurd Gossé Ansatte ved VistionTech for spørsmål av teknisk art. IT-ansvarlig Tore Steen ved GK AS. Bibliotek ved HiST og NTNU til litteraturstudier. 4.3 Prosjektleveranser Utstyr, rapporter etc. som skal leveres under prosjektperioden inkluderer: Toukersrapporter Hovedprosjektrapport Siemens SIMATIC S7 PLS med program og programdokumentasjon. Møteinnkallinger og møtereferat. Bacheloroppgave 2009 Side 10 av 12

11 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Tids- og kostnadsplan Ganttskjema Prosjektstyring er viktig tema i prosjektet, verktøyet vi bruker til det er MS Project. Ganttskjemaet blir generert i programmet, der har du oversikt over arbeidsfordeling, arbeidspakker og tidsperspektivet på prosjektet. Se vedlegg Budsjett Tabell 4.1: Budsjettforslag 1 Enhet Antall Pris PLS S7 16I/O ,- Tellerkort ,- Analog utgangskort 2O ,- Digital inngangskort 32I ,- Diverse 2000,- Sum 23790,- Tabell 4.2: Budsjettforslag 2 Enhet Antall Pris PLS S7 24I, 16O, 2AO ,- Tellerkort ,- Digital inngangskort 16I ,- Diverse 2000,- Sum 19510,- Vi har to forslag til budsjett. Forslag 1 (tabell 4.1) gir et likt moduloppsett som i dagens skap. Det vil også gi mindre endring i dokumentasjonen. Forslag 2 (tabell 4.2) er et rimeligere forslag, men fører med seg en del endringer i dokumentasjonen S-diagram Prosjektet har et estimert tidsforbruk på 450 timer per person som er gitt av skolen, timene tilsvarer 18 studiepoeng. S-diagrammet viser det estimerte og det faktiske tidsforbruket gjennom prosjektet. Se vedlegg 4 Bacheloroppgave 2009 Side 11 av 12

12 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Kvalitetssikring Statusrapportering Det blir gitt jevnlige statusoppdateringer til veileder og oppdragsgiver under prosjektet. Rapporter leveres hver 14. dag i forbindelse med prosjektmøte og skal inneholde: Timelister Arbeid utført siste periode Avvik fra plan Planer for neste periode Rapport om hva hver enkelt prosjektdeltaker har bidratt med i siste periode og timeforbruk. I tillegg blir nettsiden oppdatert regelmessig med informasjon og statusoppdateringer Standardiserte skjemaer Prosjektgruppen bruker følgende standardiserte skjemaer: Møteinnkalling. Sendes senest tre arbeidsdager før møtet. Møtereferat. Utleveres senest to arbeidsdager etter møtet. S-diagram for timebruk. SJA, sikker jobb analyse Sjekklister Det skal utarbeides sjekklister for: Testing av funksjoner. Testing av sikkerhet. Testing av syklustid. Vi benytter oss også av eksisterende sjekkliste for rapportskriving av Dag Gundersen Dokumentplan Dokumenter som skal produseres i løpet av prosjektet: Hovedprosjekttrapport. Prosjektrapport inkludert vedlegg. Programdokumentasjon Bacheloroppgave 2009 Side 12 av 12

13 Vedlegg 1 CV er

14 CV for Thomas Johansen Personalia Navn: Thomas Johansen Født: Adresse: Osloveien 12b 7018 Trondheim Telefon: Epost: Yrkeserfaring Engineering Research Center AS Langhus Sommerjobber Prosjektering, montering og idriftsetting av RO-maskiner til reservekraftanlegg på Tjeldbergodden og yhamna. Prosjektering, innkjøp og idriftsetting av nytt nettverk og ny serverpark Pickup Musikkbar A/S Fauske Butikkmedarbeider Salg/utleie av film, musikk og spill Fauske Kommune Fauske Lærling IKT-Driftsoperatør Migrering fra ovell til MS Windows Server plattform Drift av serverpark, Windows Server og Linux Support for ca 450 klienter Programmering av nettside for Fauske Kommune. Utdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Ingeniør, elektro og datateknikk 3-årig, Studieretning for Automatiseringsteknikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Forkurs for ingeniørutdanning Fauske Kommune Fauske Lærling IKT-Driftsoperatør m/fagbrev Fauske Videregående Skole Fauske VK1 IKT-Driftsoperatør Fauske Videregående Skole Fauske VK1 Allmenne fag Fauske Videregående Skole Fauske Gr. Kurs Allmenne og Økonomiske fag Kurs 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Linux/Unix kurs 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim ettsideprogrammering, HTML/PHP/Java/CGI Interesser Musikk, film, fotball, PC

15 Navn: Per Olav Slenes Adresse: Rød, 6460 Eidsvåg Mobiltlf: Fødselsdato: 7 Juli, 1984 Sivilstatus: Ugift, ingen barn Curriculum Vitae Utdannelse: Høgskolen I Sør-Trøndelag, Trondheim Automasjons ingeniør Høgskolen i Ålesund, Ålesund Forkurs ingeniør 2005 Fagbrev automatiker Kristiansund videregående skole, Kristiansund Videregående kurs 2, automatiker Romsdal videregående skole, Molde Grunnkurs elektro og videregående kurs, automasjon Arbeidserfaring: Hydro Aluminium Sunndal, Sunndalsøra Ferievikar, produksjon Hydro Aluminium Sunndal, Sunndalsøra Lærling, automatiker Annen informasjon: Kurs: Truck (T1, T4), Kran G4, Lift, Ex-kurs

16 Personalia: Navn: Iver Andreas Stenstad Adresse: Nedre Møllenberg gate 87A 7043 TRONDHEIM Mobil: E-post: Født: CurriculumVitae økkelkvalifikasjoner: Godt humør og meget omgjengelig. Liker variert arbeid og utfordringer. Arbeidserfaring: Sommervikar som automatiker/montør NTE Entreprise Trondheim d.d. Montør på nytt trådløst nettverk Trådløse HiST HiST Trondheim Studentassistent i ingeniørmatte 2 HiST Trondheim Studentassistent i ingeniørmatte 1 HiST Trondheim Sykehjemsassistent Buran Sykehjem Trondheim Sommervikar som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Sommervikar som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Sommervikar som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Lærling som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Tidligere Gårdsgutt/avløser Div.gårder Inderøy/Røra Utdanning: Ingeniør, elektro og datateknikk 3-årig, Studieretning for Automatiseringsteknikk HiST Trondheim Forkurs for ingeniør HiST Trondheim VKII Automatiker Frol vg.skole Levanger VKI Automasjon Frol vg.skole Levanger Grunnkurs elektro Egge vg.skole Steinkjer Kurs: Truckførerkurs Dykkekurs Open Water Diver Kurs i FSL og FSH, NEK400 og ESD, Norske Skog Jegerkurs Verv: Styremedlem i Møllenberg Borettslag Vara-tillitsvalgt på 1.års kurs ingeniørfag, Elektro og datateknikk Tillitselev på VKII Automtiker, Frol videregående skole Tillitselev på VKI Automasjon, Frol videregående skole Språk: Engelsk godt skriftlig og muntlig, samt noe tysk Referanser: -Reidar Sundal, formann ved El/Auto avdelinga på Norske Skog Skogn. Tlf Anders Fostad, tidligere arbeidskolega ved El/Auto avdelinga på Norske Skog Skogn. Tlf

17 Personalia: Navn: Morten Mikalsen Adresse: Svenningdal, 8680 Trofors Telefon: E-post: Født: 11 August 1982 CV Morten Mikalsen Erfaring: Tidsrom Firma Sted Stilling 2008(juni aug) ISS Industri AS Mosjøen Hjelpemontør, Ferievikar 2007(juni aug) ISS Industri AS Mosjøen Hjelpemontør, Ferievikar 2006(juni aug) Trofors Veiservice AS Trofors Ekspeditør, Ferievikar 2005(des) Trofors Veiservice AS Trofors Ekspeditør, Ansatt (Jun-Nov) Trofors Bensinstasjon AS Trofors Ekspeditør, Ansatt Utdanning: Tidsrom Skole Sted Linje 2006(aug) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Ingeniørfag Elektro og datateknikk 2006(jan juni) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Realfagskurs It - Akademiet Trondheim It driftskandidat Mosjøen videregående skole Mosjøen Allmenne fag Kurs/sertifisering: Tidsrom Emne Sted Kursholder 2009 AutoCadLT2008 Trondheim HiST 2007 Allen Bradley PLS Mosjøen Triple-s Word, Excel, Access, Trondheim It-Akademiet Windows 2000, Windows 2000 server, CompTIA Militærtjeneste Tidsrom Avdeling Sted Stilling Hæren Setermoen Sjåfør Sertifikater: Førerkort B Truck 1, 2, 4, 9 (10.1, 10.2, 10.3)

18 Vedlegg 2 Arbeidspakker

19 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Gjennomgang og forståelse av anlegg og dokumentasjon. Aktivitet nr.: 01 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: Etterfølgende aktiviteter: 02, 03, 04, 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: For at gjennomgangen av prosjektet skal ha best mulig flyt er det viktig at alle på gruppen har satt seg godt inn i anlegget og dokumentasjonen. Her skal vi skaffe oss oversikt over utstyrsbehov, bestille utstyr og anskaffe av nødvendig programmeringsverktøy. Mål: Oppnå forståelse av anlegg og dokumentasjon. Bestille utstyr. Budsjett: Se forslag til budsjett i kap Antall timeverk: 96 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Thomas Johansen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

20 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Programmering av S7. Aktivitet nr.: 02 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01 Etterfølgende aktiviteter: 03, 04, 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi programmere en Siemens Simatic S7. Siden det ikke er mulig å overføre dagens program som er programmert i Simatic S5 til S7, så må alt programmeres på nytt. Vi kommer til å ta utgangspunkt i tilgjengelig dokumentasjon og utskrift av programmet i Simatic S5 for å komme mål. Dokumentering av programmet blir gjort underveis. Mål: S7 program. Budsjett: Antall timeverk: 388 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Iver Andreas Stenstad Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

21 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Testing av S7 program og kommunikasjon. Aktivitet nr.: 03 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01 Etterfølgende aktiviteter: 04, 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi foreta en full sjekk av systemets kommunikasjon og signaler. Formålet med sjekken er at vi skal konstatere med at alt er riktig koblet og at anlegget er klart for idriftsettelse. For at dette skal gå oversiktelig og systematisk for seg så blir det laget en sjekkliste av alt som skal testes. Dette er en jobb som må kunne reverseres i uttestingsperioden, det vil si at vi ikke kan koble ned PLSen som står der i dag. Mål: Oppnå et S7 program som virker. Budsjett: Antall timeverk: 260 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Per Olav Slenes Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

22 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Utskifting og idriftsettelse av PLS. Aktivitet nr.: 04 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01, 02, 03 Etterfølgende aktiviteter: 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi foreta utskifting av en Simatic S5 til Simatic S7. Vi skal da koble opp den nye PLSen mest mulig identisk som den gamle, slik at store endringer i gamle elektriske tegninger ikke er nødvendig. Når all kommunikasjon er testet og godkjent så er det klart får å idriftsette anlegget. Før anlegget blir satt i automatisk drift så kommer det til å bli en del testing i manuell drift. Her vil det også bli laget en sjekkliste. Nødvendig dokumentering vil bli gjort. Mål: Bytte PLS og idriftsette anlegget. Budsjett: Antall timeverk: 140 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Morten Mikalsen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

23 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Dokumentasjon Aktivitet nr.: 05 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01, 02, 03, 04 Etterfølgende aktiviteter: 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi ferdigstille dokumentasjonen. Mye av arbeidet som blir gjort kommer også til å bli dokumentert underveis. Mål: Oppnå god og oversiktelig dokumentasjon av anlegg og PLS program. Budsjett: Antall timeverk: 400 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Thomas Johansen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

24 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Administrativt Aktivitet nr.: 06 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: Etterfølgende aktiviteter: Arbeidsbeskrivelse: Under prosjektet skal vi ha møter hver 14. dag. Til disse møtene skal vi skrive møteinnkalling, møtereferat og toukersrapport. Her skal vi skrive hovedprosjektrapporten. Det skal skrives en 2 siders faglig artikkel for en teknisk tidskrift. Timeforbruket vil bli ført opp mot den arbeidspakken som blir jobbet med. Daglige aktiviteter skal loggføres. Mål: God prosjektstyring og møteledelse. Faglig artikkel. Hovedprosjektrapport. Budsjett: Antall timeverk: 252 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Morten Mikalsen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

25 Vedlegg 3 Ganttskjema

26 ID Task Name Duration Start Finish 1 Hovedprosjekt 75 days Mon Mon February 2009 March 2009 April 2009 May 2009 June 2009 July Gjennomgang og forståelse av anlegg og dokumentasjon 6 days Mon Mon IAS[90%];MM[90%];POS[90%];TJ[90%] 3 Programmering av S7 41 days Tue Sun Testing av S7 program og kommunikasjon 37 days Fri Sun Utskifting og idriftsettelse av PLS 5 days Tue Mon Nytt anlegg skal være I drift 0 days Mon Mon Dokumentasjon 22 days Tue Mon Administrativt 75 days Mon Mon Innlevering av hovedprosjektrapport 0 days Mon Mon IAS[60%];MM[60%];POS[60%];TJ[60%] IAS[30%];MM[30%];POS[30%];TJ[30%] IAS[90%];MM[90%];POS[90%];TJ[90%] IAS[90%];MM[90%];POS[90%];TJ[90%] IAS[10%];MM[10%];POS[10%];TJ[10%] to-ukers møte 70,25 days Mon Mon Project: E0905 Ombygging av lagerrob Date: Wed Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 1

27 ID 1 August 2009 September 2009 October 2009 November 2009 December 2009 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 May Project: E0905 Ombygging av lagerrob Date: Wed Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 2

28 Vedlegg 4 S-diagram

29 S-diagram 2000 Forventet Faktisk 1500 Timer Dato

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015

Forprosjektrapport. Gruppe 3 2EA 04.03.2015 2015 Forprosjektrapport Gruppe 3 2EA 04.03.2015 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning... 2 2.1 Forord... 2 2.2 Oppgaven... 3 2 Prosjektorganisering... 4 2.1 Oppdragsgiver... 4 2.2 Veileder fra HiST...

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 0704

Forprosjektrapport Gruppe 0704 Forprosjektrapport Gruppe 0704 av: Thang Le Nguyen, Johan L. Tresvig og Bjørn Liene Gundersen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S.

Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Hovedprosjekt h07d05 Sluttrapport Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet Gruppemedlemmer Samarbeidspartnere Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Johannessen Robert Roppestad Ted Sørlie Prediktor

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer