Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir Bahor Tlf: Dato: Antall sider/bilag: 12/3 Veileder (navn/ /tlf.): Anthony Morgan Tlf: Said Orami Tlf: Program/studieretning: Program for elektro- og datateknikk, Avdeling for elektronikk Prosjektnummer: 28 (EE0702) Oppdragsgiver: Fosen Elektro AS Kontaktperson hos oppdragsgiver (navn/tlf.): Arne Hårberg Fritt tilgjengelig Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver Said Orami Samir Bahor Rapporten frigitt etter (Dato) Anthony Morgan (Veileder) Arne Hårberg (Oppdragsgiver) 1

2 SAMMENDRAG På oppdrag fra Fosen Elektro AS skal vi konstruere en strømsparebryter, dvs. et produkt som ved hjelp av en mikrokontroller automatisk, etter en bestemt periode, kobler ut alt som er tilkoblet utgangsreleene og på det viset sparer strøm. I tillegg til dette skal det også lages en berøringsfri bryter som er basert på refleksjon av IR-lys. I denne rapporten har vi gjort rede for prosjektets problemstillinger og forklart hvordan vi som gruppe har tenkt å løse disse. Vi har delt opp prosjektet i ansvarsområder slik at hver av gruppemedlemmer har ansvaret for en egen del av prosjektet. Vi har også laget et Gantt-diagram som viser den planlagte fremgangen i prosjektet. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Oppgaveteksten Rettigheter Definisjoner 5 2. TEKNISK DEL Problemstilling Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Problemområder 8 3. ARBEIDSPAKKER PROSJEKTORGANISERING Prosjektdeltagere Utstyr og ressurser Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Kvalitetssikring..12 Vedlegg 1 S-diagram 2 Gantt-diagram 3 Gantt-diagram 2. del 3

4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Dette er et hovedprosjekt ved HiST, avdeling for teknologi der Fosen Elektro AS er oppdragsgiver. Fosen Elektro er et frittstående firma som produserer elektronikk for landbruk og industri. Firmaet har pr. dags dato ca. 10 ansatte og er stasjonert i Hasselvika. Hovedmålet med oppgaven er å utvikle et strømspareprodukt som vil, ved hjelp av en mikrokontroller, automatisk slå av komponenter tilkoblet utgangsreleet, etter en brukerbestemt tidsperiode. I tillegg til å bestemme utkoblingstiden vil brukeren også kunne deaktivere den automatiske utkoblingen. Som en utvidelse av denne oppgaven skal det også lages en berøringsfri bryter basert på refleksjon av IR-lys. Bryteren tilkobles strømspareproduktet. 1.2 Oppgaveteksten Det skal utvikles et strømspareprodukt, en bryter med togglefunksjon (første trykk på og andre trykk av ) og automatisk timeout etter på (mikrokontroller basert). Enheten skal monteres i skap og betjenes med eksterne lavvolts impulsbrytere m/indikatordioder. I utgangen brukes relé som styres av zeropoint relé. Enheten skal ha en vender hvor en kan velge timeout tiden (flere trinn). I tillegg til å bestemme utkoblingstiden vil brukeren også kunne deaktivere den automatiske utkoblingen. Det skal som alternativ til impulsbrytere lages en berøringsfri bryter basert på refleksjon av IR-lys. Det ønskes en berøringsfri impulsbryter hvor en avstand på ca. 10 cm trigger den. Det skal brukes IR-lys modulert med ca. 36 khz. En detektor som matcher sender både med hensyn til IR-bølgelengde og modulasjonsfrekvens skal brukes. 2-tråds kommunikasjon til hovedenheten i skapet skal brukes. 4

5 Det skal også lages kretskort til oppgaven, da skal programmet CadInt brukes, da dette kan kommunisere med kortprodusentens utstyr (MACAOS) 1.3 Rettigheter Da annet ikke er avtalt vil rettigheter til prosjektets resultater tilfalle skolen. 1.4 Definisjoner Zero-point relé Halvlederrelé som har nullgjennomgangsstyring og galvanisk isolasjon mellom inngang og utgang. Keramisk resonator Fungerer som et krystall og lager klokkesignal til mikrokontrolleren. Billigere enn krystall, men også mer ustabil. Impulsbryter En bryter som når holdes inne leder, men slutter å lede når den slippes. BCD-kodevender En vender som på utgangen gir ut et signal i form av BCD-kode. 5

6 2. TEKNISK DEL 2.1 Problemstilling En mikrokontroller skal programmeres slik at man ved hjelp av et par brytere og releer får en enkel men effektiv strømspareprodukt. Et forslag til blokkskjema er tilsendt fra oppdragsgiveren og er vist nedenfor. Figur 1. Blokkskjema I første omgang skal gruppa konsentrere seg om å lage en oversiktlig og fungerende program, samt lage et enkelt oppsett med mikrokontroller, bryter og en LED som brukes til å teste ut programvaren til mikrokontrolleren. Oppdragsgiveren har spesifisert at programmet bør være godt dokumentert da dette skal modifiseres av andre i ettertid. Gruppa har litt erfaring fra lignende oppgaver etter å ha gjennomført lab. oppgavene i faget Mikroprosessorsystemer. Oppgaven vil fremdeles være en utfordring da programmet skal være større og mer kompleks en det vi har erfart tidligere. 6

7 Som en utvidelse av denne oppgaven skal vi også lage en berøringsfri bryter som baserer seg på refleksjon av IR-lys. Hovedoppgaven i denne delen vil være å lage en enkel skjema som tilfredsstiller kravene til arbeidsgiveren. Ingen av gruppemedlemmene har erfaring fra lignende oppgaver. Det vil derfor være en utfordring å kunne sette opp et fornuftig tidsforbruk for denne delen av oppgaven. 2.2 Prosjektmål Effektmål Spare strøm ved hjelp av det ferdigutviklede produktet Resultatmål Konstruere et strømspareprodukt og en berøringsfri bryter som møter arbeidsgiverens krav. - Vender posisjon 1-9 gir forsinkelser 5 min - 24 timer.(5, 15, 30 min og 1, 2, 4, 8, 16, og 24 timer) Posisjon 0 deaktiverer automatisk utkobling. - Impulsbryteren brukes for å sende et signal som gjør at: - kretsen starter (ved første trykk) - kretsen stopper (ved neste trykk) - Mikrokontroller med keramisk resonator. - Berøringsfri bryter trigges fra en avstand på ca. 10cm. - IR-lys modulert med ca. 36 khz. - CadInt brukes ved kretskorttegning. Avslutte prosjektet til fastsatt dato, dvs. 11. mai Investere minst 450 timer, pr gruppemedlem, i prosjektet. 7

8 2.2.3 Prosessmål Ser på prosjektet som en viktig del av opplæringen, der vi setter teorien i praksis for å lage et reelt produkt. De erfaringene vi tar med oss i dette prosjektet, vil kunne være svært nyttige når vi etter hvert skal ut i arbeidslivet. Generelt vil vi prøve å gjennomføre prosjektet på best mulig måte og satser derfor på en tilsvarende karakter. 2.3 Prosjektbeskrivelse Vi deler opp oppgaven i to deler. En del der vi utvikler stømspareproduktet og en der den berøringsfrie bryteren utvikles. Det vil være naturlig å jobbe med de to deloppgavene parallelt siden en del av arbeidet kan gjennomføres samtidig for begge kretser. Skjemategning, kretskortutlegg og montering av komponenter for begge kretsene samtidig vil spare tid som kan brukes i andre deler av prosjektet. Vi vil presisere at dersom vi kommer opp i situasjonen med begrenset tid vil strømsparebryter -delen prioriteres. 2.4 Problemområder Vi har kommet frem til følgende problemområder for fullføring av prosjektet til fastsatt tid: - Siden det bare er to medlemmer på gruppa kan langvarig sykdom forårsake store forsinkelser i arbeidet. 8

9 3. ARBEIDSPAKKER Vi har delt opp prosjektet i følgende arbeidspakker: 1. Kontrollerdel - Velge en mikrokontroller som passer (billig) - Lage programmet - Lage et testoppsett (teste programmet) - Omkringliggende elektronikk for mikrokontrolleren 2. Bryterdel - Skjema for den berøringsfrie bryteren - Simulering 3. Kretskort - Tegne kretsutlegg for kontrollerdelen og bryteren - Lage kretskort - Montere komponenter 4. Testing - Testing av produktene hver for seg - Testing av hele systemet 5. Feilsøking - Feilretting hvis nødvendig 6. Sluttrapport - Dokumentasjon 9

10 4. PROSJEKTORGANISERING 4.1 Prosjektdeltagere SAID ORAMI Adresse: Herman krags veg Trondheim Født: Utdanning: 2007: Elektronikk ved HIST 1999: Realfag forkurs ved HIST 1998: Allmennfaglig påbygging. Ansvarsområder: - forprosjekt - utvikling - kretskort - testing - feilsøking SAMIR BAHOR Adresse: Midteggen 10 B 7078 Saupstad Født: Utdanning: 2007: Elektronikk ved HiST 2003: Ingeniør forkurs ved HiST 2002: Fagbrev (Elektriker) ved Bravida as 1999: VK I Elektro ved Heimdal vgs. Ansvarsområder: - forprosjekt - utvikling - kretskort - programmering - webdesign 10

11 4.2 Utstyr og ressurser Siden vi fremdeles er i en tidlig stadium av prosjektet, har vi ikke anskaffet nødvendig utstyr. Regner med å låne nødvendig utstyr for utvikling av mikrokontrollere på skolen. 4.3 Prosjektleveranser Under prosjektperioden skal følgende leveres: - Toukers rapporter - Presentasjon - Sluttrapport - Sluttprodukt med tilgjengelig dokumentasjon 4.4 Tids- og kostnadsplan Tidsplanen følger som vedlegg til denne rapporten. Det gjør også S-diagramet. Har ikke utarbeidet en kostnadsplan da vi ennå ikke har en oversikt over nødvendige komponenter og annet utstyr. Oppdragsgiveren dekker kostnader for kretskortproduksjon. 11

12 4.5 Kvalitetssikring For å sikre kvaliteten på prosjektet vil prosjektlederen holde en oversikt over arbeidet som er utført, og planlagt fremdrift. Prosjektlederen vil også føre en journal med oversikt over informasjon som kan være nyttig for prosjektet. Statusrapportering: - Toukersrapporter leveres til veilederen - Timelister føres kontinuerlig Standardiserte skjemaer: - Toukersrapport - Møteinnkalling - Møtereferat - Tittelside Sjekklister: - For utlånt utstyr 12

13 VEDLEGG 1 S-diagram Estimert Utført Uke 1 Uke 3 Uke 5 Uke 7 Uke 9 Uke 11 Uke 13 Uke 15 Uke 17 Uke 19 13

14 VEDLEGG 2 ID Aktivitetsnavn 1 Forprosjekt 2 Velge mikrokontroller 3 Programmere og teste 4 Testing av programmet 5 Feilsøking 6 Bestiller komponenter 7 Lage mønsterkort 8 Montering av komponenter 9 Testing av strømsparebryteren 10 Feilsøking 11 Lage skjema for berøringsfri bryter 12 Bestille komponenter 13 Lage mønsterkort 14 Montering av komponenter 15 Testing 16 Feilsøking 17 Dokumentasjon 18 Presentasjon 19 Slutrapport januar 2007 februar 2007 mars 2007 april 2007 mai

15 VEDLEGG 3 ID Aktivitetsnavn Varighet Start Sl utt 01. jan. 07 m 1 Forprosjekt 20 dager on ti Velge mikrokontroll er 5 dager ti ma Programmere og teste 10 dager ma fr Testing av programmet 5 dager ma fr Feilsøking 3 dager fr ti Bestiller komponenter 2 dager ti on Lage mønsterkort 5 dager ti ma Montering av komponen ter 3 dager ti to Testing av strømsparebryteren 2 dager to fr Feilsøking 3 dager fr ti Lage skjema for berøringsfri bryter10 dager on ti Bestille komponenter 2 dager ti on Lage mønsterkort 7 dager on to Montering av komponen ter 3 dager to ma Testing 2 dager ti on Feilsøking 3 dager fr ti Dokumenta sjon 69 dager ti fr Presentasjon 3 dager on fr Sl utrapport 10 dager fr to