Blogg och wiki i nätbaserad lärgemenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blogg och wiki i nätbaserad lärgemenskap"

Transkript

1 Internationellt råder det i dag en våldsam hype kring begreppet web 2.0. Det handlar huvudsakligen om att använda bloggar och wikis i pedagogiska sammanhang. För den som arbetat med mötesbaserat lärande på nätet är denna hype något svårförståelig och det är mycket riktigt huvudsakligen den traditionella e-learningvärlden som, efter en växande kritik mot deras självstudieupplägg av tveksam kvalitet, nu hittar verktyg för en ökad grad av kollaborativt lärande. En av de få som med kritiskt blick verkligen har testat båda dessa applikationer pedagogiskt i ett nätbaserat lärgemenskapssammanhang är Kjell Halvorsen, vid lärarutbildningsprogrammet vid Trondheims universitet. Kjell förklarar vad som menas med blogg och wiki och hur de kan användas i nätbaserade lärgemenskaper. Blogg och wiki i nätbaserad lärgemenskap Kjell Atle Halvorsen Artikkelen drøfter et forsøk på å etablere en dialog mellom lærerutdanning og en videregående skole (gymnasium) ved bruk av blogg og wiki. Bakgrunnen er behov for kompetanseutvikling i pedagogisk bruk av IKT skapt av skolereformen Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet 2007). Skolemyndighetenes modell for samspillet mellom skole og universitet bygger på en markedsmetafor; skoler og skoleeiere kjøper, og universitetene og høgskolene selger kurs. Vår felles utfordring er å etablere kommunikasjonskanaler som sikrer god undervisning i skolen. Det empiriske materialet består av en blogg, en wiki med tilhørende diskusjonsforum, samt en mindre spørreundersøkelse (fråge-enkät) blant sentrale deltakere på skolen. IKT i Kunnskapsløftet Norske skolemyndigheter har høye ambisjoner for IKT-bruk i skolen. Bruk av digitale verktøy defineres som en femte grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og å uttrykke seg muntlig - som skal integreres i undervisninga i alle fag (ämnen) på alle nivå. I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer læring og nyskaping (Utdannings- og forskningsdepartementet 2004a). Ansvaret for å realisere målene ligger hos skoleeiere og skoler. Lærere og skoleldere må tenke nytt om den pedagogiske virksomheten i det digitaliserte skolelandskapet: Hvordan legger vi til rette for god undervisning og læring, med IKT? Flere undersøkelser viser at elevenes læringsutbytte avhenger av hvordan og hvor mye teknologien tas i bruk (Rambøll Management 2004). Variert bruk av IKT og internett kan gjøre undervisningen morsommere (roligare), mer motiverende og mer lærerik både for lærer og elev. Våre største utfordringer ligger i våre tradisjonelle oppfatninger om hva kunnskap er og hvordan undervisning bør foregå. Teknologien i seg selv har liten endringskraft fordi vi gjerne nærmer oss nye teknologier med fortidas mentale bilder (Erstad 2005). Derfor har det ennå skjedd relativt små, kvalitative endringer i skolens praksis, også der man har tatt IKT i bruk (Utdanningsdirektoratet 2007c). I skolen blir Internett hovedsakelig brukt som oppslagsverk og PCen som avansert skrivemaskin (ITU 2005). Skolen har i liten grad utnyttet læringsmulighetene som ligger i multimediale uttrykksformer og såkalte Web 2.0- applikasjonene, dataverktøy for kommunikasjon og informasjonsdeling som ligger gratis tilgjengelig på nettet.

2 Behov for kompetanseutvikling Det har utviklet seg et gap mellom skolens bruk av IKT og elevenes fritidsbruk av teknologien. Skolene står overfor en betydelig utfordring i arbeidet med å sette bruken av IKT inn i organisatoriske og pedagogiske sammenhenger som gjør det mulig å utvikle arbeidsformer som utnytter potensialet i den nye teknologien. Integreringen av IKT i skolen endrer grunnleggende forutsetningene for læring. Ny undervisnings- og læringspraksis må utvikles, og denne praksisen må styres av lærernes og skoleledelses oppfatninger av hva kunnskap er, og hvordan man best legger til rette for læring (Ludvigsen 2005). Dette er adaptive utfordringer, dvs. utfordringer som det ikke finnes omforente løsninger på (Fullan 2005). Lærere og skoleledere må selv utvikle disse løsningene. Behovet for kompetanseutvikling er derfor omfattende. Norske skolemyndigheter har innsett dette. For å realisere Kunnskapsløftet er det derfor satt av betydelige ressurser til etter- og videreutdanning. Disse ressursene fordeles til skoleeierne, og i en del tilfeller derfra til skolene, slik at de kan kjøpe kompetansen der den finnes. Denne markedsmodellen bygger for det første på forestillingen om at det finnes klart definerbare kompetansebehov som kan dekkes ved hjelp av en bestilling, og for det andre på antakelsen om at den etterspurte (efterfrågade) kompetansen finnes et sted der ute og at det bare er spørsmål om å finne den og hente den inn. Innenfor området pedagogiskbruk av IKT i undervisningen er ingen av de to antakelsene fullt ut gyldige. Skolene vet i liten grad hva de trenger (behöver), og de fleste lærerutdanningene har lite å tilby (Utdannings- og forskningsdepartementet 2004b). For å avhjelpe akutte kompetansebehov, henvender skoler og skoleeiere seg gjerne til lærerutdanningene for å få hjelp. Bestillingen er ofte et foredrag eller et opplegg for en eller flere interne planleggingsdager. Det var en slik forespørsel undertegnede fikk i januar 2007: Kan du komme til vår skole og holde det foredraget du holdt på lederkonferansen for litt siden? Det ville vært lettvint å takke ja, holde et standardforedrag, innkassere honoraret og være ferdig med det hele. Jeg gjorde ikke det, denne gangen. Skolen v/rektor - ble i stedet invitert til å delta i et forsøk på å utvikle en felles forståelse (gemensam förståelse) for status og utfordringer ved den aktuelle skolen ved hjelp av wiki og blogg som en felles lærings- og utviklingsarena. Målene med forsøket var: Å utvikle en felles forståelse for denne skolens utfordringer mht (med tanke på) integrering av IKT i undervisningen, mellom lærere, ledere og elever ved skolen, og ikke minst mellom skolen og lærerutdanningen. Denne fellesforståelsen skulle så danne utgangspunkt for en felles planleggingsdag på skolen ca 3 måneder seinere. En viktig målsetting var å utforske blogg og wiki som nye verktøy for kommunikasjon og læring: the medium is the message (Mc Luhan 2002) Det var også et mål å gjøre disse web 2.0-applikasjonene og utfordringer knyttet til bruken av dem kjent for lærere og ledere. Elevene ble involvert for å bygge bro mellom sin egen medierike hverdag og skolen, og dermed stille sin egen digitale kompetanse til rådighet for skolen. Plan og målsettinger ble presentert på et møte mellom representanter for skolens ledelse, lærerne og elevene. Blogg og wiki ble presentert som arenaer for tenkeskriving, eller utforskende skriving (Dysthe, Hertzberg og Hoel 2005), for henholdsvis elever og lærere/ledelse. Konklusjonen fra møtet var at alle inviterte parter ønsker å delta i eksperimentet og de som var til stede på møtet, ville være ambassadører for forsøket blant kolleger og medelever.

3 Bloggen Det finnes ulike typer blogger, brukt til ulike formål. Ordet er dannet av Web-logg, altså en logg på nettet, eller en nettdagbok. Bloggene er relativt enkle, personlige nettsider som oppdateres ofte og dekker et vidt tematisk spekter. I følge Wikipedia finnes det både strikkeblogger, forfatterblogger, matblogger, jusblogger og politiske blogger. Strukturelt har de det til felles at siste hovedinnlegg alltid presenteres øverst på siden. Disse hovedinnleggene kan enkelt kommenteres. Blogger kan være åpne, eller reservert for forhåndsdefinerte brukere. Vår blogg skulle være elevenes boltreplass (bollplank), hvor de kunne bruke sin egen teknologi til å bidra med sin digitale kompetanse til utvikling av skolen. Slik ble de invitert til å delta i prosessen: Blogger kan være åpne, eller reservert for forhåndsdefinerte brukere. Vår blogg skulle være elevenes boltreplass hvor de kunne bruke sin egen teknologi til å bidra med sin digitale kompetanse til utvikling av skolen Velkommen til denne bloggen som er opprettet for elever, lærere og ledere på Egge videregående skole, men først og fremst for elevene. Du kan logge deg på med felles bruker og passord, som du får hos aksjonsgruppa. De blir også lagt ut på It s Learning. Her vil vi ha synspunkter på hvordan IKT kan brukes på og utenfor skolen for at dere skal lære mer, og ha det morsommere mens dere gjør det. Hvis Norge skal bli blant de beste i verden på bruk av IKT i undervisning og læring innen 2008 (som er Regjeringas mål), trenger vi gode råd fra dere som er elever! Her kan dere tenkeskrive om hva som kan gjøres, og hvordan! Husk at IKT er mer enn Internett og PC! Dere må gjerne videreutvikle bloggen med linker, bilder osv. Sett helst navn under innlegget ditt. Til denne velmente invitasjonen kom det fire kommentarer: Dette har litt bra nå... Jeg er positiv til dette med blogging så jeg tror det vil fungere fint om elever og lærere vil være aktive. mvh NN (elev, anonymisert av meg) Jeg oppfordrer alle elever ved Egge til å kommentere bruken av PC i opplæringen. Skriv det du mener og er opptatt av. Rektor hva er så vitsen med blogging? mmhhhh. skeptiskt Hvor mye av tiden skal vi bruke på IKT? Anonymus Etter ei uke, ni korte hovedinnlegg, hvorav tre fra skoleledere og undertegnede, og noen få kommentarer, stoppet kommunikasjonen og kom aldri i gang igjen. Bloggen var død. Elevene var mest opptatt av at PCene de var nødt til å leie av skolen eller kjøpe, var alt for kostbare. Noen uttrykte også positive holdninger til PC-bruk på skolen. Men ingen av elevene øste sjenerøst av sin digitale kompetanse til skolens utvikling og fellesskapets beste.

4 Thomas Edison skal ha uttalt at han aldri hadde utført et mislykket eksperiment. Resultatet ble ikke alltid som han håpet og forventet, men noe nytt lærte han alltid. Slik var det også her. Det kan være mange årsaker til at vi ikke lyktes med å mobilisere elevene og utløse deres engasjement og kreativitet: Bloggens tilhørighet: en blogg identifiseres gjerne med opphavspersonen, den tilhører noen som benytter den som et medium for å meddele seg til omverden. I vårt eksperiment ønsket vi at elevene skulle oppfatte bloggen som sin kommunikasjonskanal til lærere og ledere ved skolen. Det skjedde i sterkt begrenset grad, og stort sett for å uttrykke misnøye med de ekstra kostnadene IKT-satsingen hadde påført dem. Undersøkelser som nylig er gjennomført på en annen skole i samme fylke tyder dessuten på at det bare er et lite fåtall i elevgenerasjonen som er aktive bloggere i det hele tatt. Det er usikkert om blogging egentlig er en ungdomsgreie. bloggens struktur legger særlig til rette for meddelelser, i mindre grad for meningsutvekslinger.... Bloggen er derfor mindre egnet for likeverdig utveksling av erfaringer, forslag og synspunkter enn f. eks. et diskusjonsforum. Eksperimentet var sannsynligvis for dårlig forankret hos elevene i utgangspunktet; et lite fåtall av skolens ca 500 elever fikk direkte innføring i mål og metode, hvordan og hvorfor bloggen skulle brukes. Vi satte vår lit til elevambassadørenes gjennomslagskraft, men den var sannsynligvis ikke sterk nok til at elevene oppfattet den bloggen som ble opprettet, som sin blogg. Bloggens kommunikasjonsretning: bloggens struktur legger særlig til rette for meddelelser, i mindre grad for meningsutvekslinger. Meddelelsene kan riktig nok kommenteres. Kommentarene får likevel en underordnet status i forhold til hovedinnleggene. Bloggen er derfor mindre egnet for likeverdig utveksling av erfaringer, forslag og synspunkter enn f. eks. et diskusjonsforum. Bloggen er et skriftbasert medium. Den aktuelle skolen har bare yrkesfaglige utdanningsprogram hvor en del av elevene antas å ha motstand mot å skrive generelt, og kanskje spesielt på nettet. Deltakelse i en slik samskrivingsprosess forutsetter en viss fortrolighet med involvering i kollektive ideutviklingsprosesser på skolen. Det er usikkert i hvor stor grad den aktuelle skolen har utviklet en kultur for denne typen elevmedvirkning. Kan det tenkes at behovet for å bygge bro mellom skolen og elevenes antatt medierike livsverden er overvurdert? Er det mulig at mediekulturargumentet (ITU 2005) for å integrerer IKT i skolen er overdrevet, at oppvoksende Homo Zappiens (Wim Veen), digital natives (Prensky) og screenagers (Rushkoff) lever godt med et visst skille i medierikdom mellom livsverden og skolehverdag? Kan det tenkes at den mediekompetente ungdomsgenerasjonen primært tenker på digitale medier som kilder til underholdning og kommunikasjon med venner? Et forsøk på en skole gir ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner. Det kan som vi har sett, være en rekke årsaker til at bloggeeksperimentet terminerte ganske raskt. Min hovedkonklusjon er likevel at bloggen kanskje ikke primært egner seg som kommunikasjonsredskap i slike sammenhenger som er beskrevet her.

5 Det finnes imidlertid en rekke eksempler på vellykket og hensiktsmessig (användbara) bruk av blogg i utdanningssammenhenger: som refleksjons- og rapporteringsverktøy i prosjektarbeid i forbindelse med lærerpraksis og prosjektarbeid, på reiser og studieturer. En femteklasse på en skole her i Trondheim opprettet en skriveblogg for leseprosjektet sitt. Elevene leste bøker og la bokanmeldelsene sine ut på bloggen i stedet for å levere dem til læreren alene. Elevene får dermed trening i å henvende seg til allmennheten. Den skolske rammen for læringsaktivitetene sprenges og omgivelsene involveres. Barnas livsverden berøres i skolens læringsarbeid. For mange vil en slik autentisk skrivesituasjon være ekstra motiverende. Wiki I tillegg til bloggen ble lærere og ledelse ved skolen invitert til å bruke en wiki for å samskrive et fellesdokument som skulle si noe om skolens erfaringer og utfordringer knyttet til innføring av IKT i skolehverdagen. En wiki er i følge Wikipedia en hypertekstsamling av nettsider som kan redigeres av hvem som helst. Vi hentet vår wiki fra wikispaces.com, og valgte å gjøre den åpent tilgjengelig for alle. Lærere og ledelse ble invitert til å delta i tenkeskriving på en nettside som ble presentert som et sted for halvtenkte tanker og de ikke helt fullendte formuleringene. Tenkeskriving, med andre ord, rundt følgende omforente tema: Hvor står Egge videregående skole i dag mht satsing på IKT? a. Utstyr b. Kompetanse Bruk av IKT i undervisninga Hva er skolens viktigste ressurser? Hva er skolens viktigste utfordringer? Mens bloggen var opprettet som en kommunikasjonskanal for innspill fra elevene, var wiki og tilhørende diskusjonsforum et middel for utvikling av et fellessyn Hva må gjøres for at skolen skal komme videre med satsingen på IKT? Det verktøyet vi brukte, knyttet et åpent diskusjonsforum til selve wikisida, hvor hvem som helst kunne åpne nye diskusjoner og delta i dem som var åpnet av andre. Skolens ansatt hadde ikke erfaring med slike prosesser tidligere, men ga ikke uttrykk for motforestillinger mot å delta i en åpen skriveprosess på nettet om situasjonen på sin egen skole. Mens bloggen var opprettet som en kommunikasjonskanal for innspill fra elevene, var wiki og tilhørende diskusjonsforum et middel for utvikling av et fellessyn ( shared vision ) (Senge 1990, Fullan 2007) på status og utfordringer ved skolen i forbindelse med bruk av IKT i undervisningen. På kort sikt skulle resultatene danne plattform for videre arbeid med dette utviklingsprosjektet på en felles planleggingsdag 13. april for lærerne ved skolen. På lang sikt ville det gi viktige innspill til videre strategiutvikling. Det ble registrert i alt 27 editeringer av 12 ulike personer på wikisida i perioden 15. februar 1. april. Tema som ble tatt opp i denne samskrivingsprosessen var bl.a. Skolens omfattende satsing på innkjøp av datautstyr over lang tid PCen som tidstyv og kilde (källa) til distraksjon for elevene

6 Pedagogisk merverdi ved bruk av IKT i undervisninga i enkelte fag IKT og tilpassa opplæring Mer individbaserte og mindre kollektivt orienterte undervisningsformer Behov for kompetanseutvikling Kommer elevene til å ha egen PC også i framtida? I tilknytning til wikisida ble det åpnet fem ulike diskusjonsstrenger, med til sammen 53 innlegg. Kanskje ikke imponerende på en skole med ca 60 lærere og 400 elever. Men statistikken viste 373 views, dvs. antall ganger diskusjonsstrengene var åpnet og lest. To elever engasjerte seg særlig aktivt i diskusjonene, blant annet med dristige forslag om utstrakt bruk av videocasting i stedet for tradisjonell undervisning. De fleste som deltok i samskrivingsprosessen, var tydelig bevisst at de skrev for offentligheten. Høyttenkende og utforskende skriving på nett er en nokså ukjent sjanger for lærere og elever i norsk videregående skole og oppfattes sannsynligvis som en krevende øvelse. En spørreundersøkelse som ble gjennomført blant fire sentrale aktører på skolen, elever og lærere, viste positive holdninger både til prosess og resultat, selv om ikke noe av det som kom fram var egnet til å overraske, i følge rektor. Eksperimentet ble beskrevet som en nyttig øvelse for å få fram ulike synspunkter, ikke minst elevenes. Wiki og blogg ble opplevd som potensielt nyttige redskaper i framtidig undervisning og skoleutvikling. For avvikling av planleggingsdagen var både prosessen og resultatene av den særdeles viktige. Det var skapt en lokal og, for de aller fleste, kjent plattform for videre arbeid med de utfordringene implementering av IKT i undervisningen innebærer. Riktignok hadde bare et mindretall av skolens lærere og ledere engasjert seg i tekstproduksjon på nettet, men mange hadde vært inne og lest. Det må derfor antas at det dokumentet som samskrivingsprosessen resulterte i, stort sett var et representativt uttrykk for konsensus ved skolen. Det framkom ikke opplysninger på noe tidspunkt som svekket (försvagade) dette inntrykket. Det forelå derfor en rekke interessante, skriftlige utsagn om status og utfordringer i skolens arbeid med IKT, som utgjorde en plattform for presentasjoner og diskusjoner på planleggingsdagen. Disse kunne veies mot erfaringer gjort ved andre skoler, samt mer teoretiske refleksjoner. Dette gjorde det mulig å knytte både presentasjoner og meningsutvekslinger tett til den lokale konteksten. Programmet fikk derfor en relevans og autentisitet som det ellers ville vært vanskelig å oppnå. En av elevene som hadde engasjert seg i prosessen både på wiki og blogg, var dessuten til stede på planleggingsdagen og aktualiserte ved sitt nærvær og sin deltakelse den utfordringen som ligger i å involvere elevene mer aktivt i utviklingsarbeidet på skolen. Uten de forutgående prosessene ville dette neppe blitt mulig. Involvering av elever i skolens utviklingsprosjekter er i følge Fullan (2007) en undervurdert ressurs som utnyttes alt for lite. Tar man i betraktning de kulturelle sperrene som antas å eksistere blant lærere og skoleledere mot å involvere seg skriftlig i slike åpne og utradisjonelle samskrivingsprosesser, var den samlede deltakelsen i wikiprosjektet mer omfattende enn forventet. Det pedagogiske og didaktiske potensialet i denne teknologien er langt fra realisert, selv om det finnes eksempler på at den blir tatt i bruk i skole (Lund og Smørdal 2006) og høgskole i undervisnings- og læringssammenhenger hvor elever og studenter inviteres til selv å utvikle og samle sitt læringsstoff. Nettopp wikien utfordrer noen av våre grunnleggende, tradisjonelle forestillinger om undervisning og læring. Den inviterer ikke bare til å slå opp i oppslagsverk, men også til å delta i produksjonen av det største og mest brukte av dem alle, Wikipedia. Videre legger den til rette for samskriving av tekst, en langt mer krevende og autentisk skrivesituasjon enn skolens tradisjonelle, individbaserte tekstproduksjon.

7 Hvordan kan vi så sammenfatte erfaringene med blogg og wiki i kompetanseutvikling for lærere? Både skoler, skoleeiere og lærerutdanninger står overfor adaptive utfordringer i arbeidet med å utvikle den kompetansen som er nødvendig for at vi skal kunne utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologien til å skape pedagogisk merverdi for elevene. Alle disse aktørene innehar delkompetanser som er viktige elementer i utviklingen av den kompetansen som skolen og lærerutdanningene må utvikle. Markedstenkningen må derfor erstattes av dialogen, en gjensidig, likeverdig utveksling av innsikt, tanker og erfaringer som er vunnet og utviklet fra ulike ståsted. I slike prosesser er både blogg og wiki potensielt nyttige redskaper. Man kan også anta at prosjektet ga nyttig medlæring gjennom praktisk bruk av digitale verktøy som var ukjent for de fleste av skolens ansatte, til tross for at de er åpent og gratis tilgjengelig på nettet. Referenser Dysthe, O., Hertzberg, F., og Hoel, T.L. (2005). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. Erstad O. (2004). Piloter for skoleutvikling. Samlerapport fra forskningen Oslo: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU). Erstad O. (2005). Digital kompetanse i skolen en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Erstad O., Kløvstad, V., Kristiansen, T., Søby, M. (2005). ITU Monitor På veg mot digital kompetanse i grunnopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2006). Underveisrapport enorge Status for måloppnåelse og tiltak oktober rap/2006/0003/ddd/ pdfv/ underveisrapport_enorge_2009.pdf. Aksessdato: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) (2005). Digital skolehverdag. Oslo: ITU. Fullan, M. (2005). Leadership and Sustainability. System Thinkers in Action. Thousand Oaks, Cal.: Corwin Press. Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ed.). London and New York Routledge. Halvorsen, K.A. (2006). elev ved Levanger videregående skole. Rapport. Upublisert. Kunnskapsdepartementet (2007). Hva er Kunnskapsløftet? dep/kd/tema/andre/kunnskapsloeftet/hva-er- Kunnskapsloftet.html?id= Aksessdato Ludvigsen S. (2005). Læring og IKT Et perspektiv og en oversikt. Kap 8 i Brøyn og Schultz (red.) IKT og tilpasset opplæring. Oslo: Universitetsforlaget. Lund, A. og Smørdal, O. (2006). Is There a Space for the Teacher in a WIKI? Paper presented at WikiSym 06, August 21 23, Odense, Denmark. inproceedingsreference ?set_language=no&cl=no. Aksessdato McLuhan, M (1964). Understanding Media. London and New York: Routledge and Paul Kegan. Prensky, M. (2001a, September/October). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.

8 Prensky, M. (2001b, November/December). Digital natives, digital immigrants, part 2: Do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-6. Rambøll Management (2006). E-learning Nordic Effekten av IKT i utdanningssektoren. ElearningNordic2006_rapport_Norwegian.pdf. Aksessdato: Utdanningsdirektoratet (2007a). Grunnleggende ferdigheter for grunnskolen. TM_GrunnleggendeFerdigheter.aspx?id=2098&visning=5. Aksessdato Utdanningsdirektoratet (2007b). IKT I skolen. Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen aspx?id=2610. Aksessdato Utdanningsdirektoratet (2007c). Et digitalt kompetanseløft for alle? En midtveisrapport for Program for digital kompetanse kompetanse/midtveisrapport_for_program_for_digital_kompetanse_ pdf. Aksessdato: Utdannings- og forskningsdepartementet (2004a). Program for digital kompetanse Programbeskrivelse. pdfv/ program_for_digital_kompetanse.pdf. Aksessdato Utdannings- og forskningsdepartementet (2004b). Evaluering av IKT-satsingen i lærerutdanningen. Sluttrapport. Aksessdato: VanSlyke, T. (2003) Digital Natives, Digital Immigrants: Some Thoughts from the Generation Gap. The Technology Source Archives. digital_immigrants/. Aksessdato Veen, W. (2005) Visions Wim Veen s Projection. Educa Online Berlin. edusite.nl/docs/edusite/veenvisions2020.pdf. Aksessdato Wikipedia. Aksessdato:

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen?

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? 1 ITU, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Nasjonal enhet ved Universitetet i Oslo Forskning og utvikling Koordinering og utredning Formidling

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm Foredragsholder: Statssekretær Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Skolen i digital utvikling Arrangør: NTNU m. fl Dato: 14. november 2013 Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm Skolen i det

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag?

NOLES februar 2011. Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? NOLES februar 2011 Hva vil det si å være skrivelærer i alle fag? Skriving etter Kunnskapsløftet Hvorfor skriving i fag? styrker den grunnleggende ferdigheten som skriving er fører til at elevene lærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Verktøy og fellesskap i små skoler

Verktøy og fellesskap i små skoler Verktøy og fellesskap i små skoler Tilfellene -Lærende nettverk - 24- mila skolan Umeå, 1. februar - 08 Hallstein Hegerholm Lærende netteverk nasjonal satsing Lærende nettverk - nasjonal satsing på IKT

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

Barn og unges mediebruk en arena for læring?

Barn og unges mediebruk en arena for læring? Barn og unges mediebruk en arena for læring? Forord: Mitt arbeid med oppgaven: I begynnelsen av arbeidet med denne oppgaven reflekterte jeg rundt om hvilket tema jeg ønsket å skrive om, og hvilke tema

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Internettbaserte verktøy i skriveprosesser

Internettbaserte verktøy i skriveprosesser Internettbaserte verktøy i skriveprosesser Studenter i veiledet praksis prøver ut wiki i norskfaget på 4. trinn Eva Michaelsen, Høgskolen i Oslo NOFA 3 Karlstad 10. 13. mai 2011 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2014 Seksjon for digital kompetanse Monica Johannesen og Tonje Hilde Giæver Hva vet vi om bruk av digitale

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Kirsti L. Engelien Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Stasjonær teknologi i dag: bærbar teknologi Flickr: dani0010 & sokunf Digitale læringsomgivelser? Erfaringsbasert & forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Hvorfor organisasjon og ledelse? Utdanningsdirektoratet 2015

Hvorfor organisasjon og ledelse? Utdanningsdirektoratet 2015 Hvorfor organisasjon og ledelse? Utdanningsdirektoratet 2015 Mål for FYR 2014-2016 Målet med FYR er å forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram for å øke elevenes motivasjon

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC. Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet

Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC. Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet Læringsfremmende vurderingskultur - Kompetanseutvikling gjennom MOOC Vegard Meland Senter for Livslang Læring Høgskolen i Innlandet Hvorfor fokus på læringsfremmende vurdering? Inside the black box artikkel

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverkmodell for skoleutvikling IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Ola Erstad: Innledende presentasjon av tiltaket lærende nettverk Pia Vangen: Vi møter et nettverk - noen erfaringer

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Hvorfor organisasjon og ledelse? Utdanningsdirektoratet 2015

Hvorfor organisasjon og ledelse? Utdanningsdirektoratet 2015 Hvorfor organisasjon og ledelse? Utdanningsdirektoratet 2015 Mål for FYR 2014-2016 Målet med FYR er å forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram for å øke elevenes motivasjon

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Digitale læremidler - hva finnes?

Digitale læremidler - hva finnes? Digitale læremidler - hva finnes? Dina Dalaaker Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - ITU, Universitetet i Oslo ITU - Nasjonal enhet ved UiO FoU - Kartlegging ITU Monitor 2009/SITES 2006

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Læringsfremmende respons. Ny GIV høsten 2013 Trygve Kvithyld

Læringsfremmende respons. Ny GIV høsten 2013 Trygve Kvithyld Læringsfremmende respons Ny GIV høsten 2013 Trygve Kvithyld Program og formål Prøve ut tenkeskriving. Tenkeskriving er en metode som alle elevene mestrer Få kjennskap til hva effektstudier sier om læringsfremmende

Detaljer

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 Kunnskapsløftet 2006 Fem grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING OPPSTARTSAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 2 SEPTEMBER 2014

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING OPPSTARTSAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 2 SEPTEMBER 2014 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING OPPSTARTSAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 2 SEPTEMBER 2014 FORMÅL Formålet med ressurslærersamlingene er at de skal: bidra til at dere som ressurslærere kan støtte og veilede kolleger

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover.

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover. Sammendrag SMIL-studien presenterer resultatene fra en av de største IKT-studiene gjennomført i videregående skole i Norge blant 17 529 elever og 2 524 lærere. I tillegg inngår også skoleeiersiden, skoleledersiden,

Detaljer

Læringsfremmende respons Vurdering for læring

Læringsfremmende respons Vurdering for læring Læringsfremmende respons Vurdering for læring Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive or negative (Hattie & Timperley 2007) Christensen,

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2016 Seksjon for digital kompetanse Tonje Hilde Giæver og Monica Johannesen Oversikt Digital kompetanse

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige læringsaktiviteter.

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye En lærer uten lærebok Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye Om Harestad skole En av tre skoler i Randaberg kommune. Stor kombinert

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Jens Breivik Oslo 24. mars 2009 Hvorfor monitor? Bakgrunn

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå IKT i engelskopplæringen Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.hope.bla@fremmedspraksenteret.no www.fremmedspraksenteret.no Sesjonens innhold Wikiprosjekt

Detaljer

Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com

Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com 1 The E transformatione Digital Tjeneste. Fysisk Produkt Digital prosesss Fysisk prosess Fysisk aktør Digital aktør Endrede tjeneste

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen Norgesuniversitetets prosjektseminar og nettverksmøte 9. sept. 2009 Undersøkelsen

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 ÅRSPLAN Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 FORDYPNING I ENGELSK Formål med faget Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Vurdering for læring. 6. samling for pulje 7 dag og 30. januar 2018

Vurdering for læring. 6. samling for pulje 7 dag og 30. januar 2018 Vurdering for læring 6. samling for pulje 7 dag 2 29. og 30. januar 2018 Dag 2 Kl. 08.30 09.30 Kl. 09.30 09.50 Kl. 09.50 11.30 Videre arbeid med vurdering for læring Praksisinnlegg v/kristine Waters, Ajer

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Læringsmiljøets betydning. Thomas Nordahl 29.01.15

Læringsmiljøets betydning. Thomas Nordahl 29.01.15 Læringsmiljøets betydning Thomas Nordahl 29.01.15 Forståelse av læringsmiljø Undervisning Ytre rammefaktorer Elevforutsetninger Læringsmiljø Lærings- utbytte Faktorer i læringsmiljøet Med læringsmiljøet

Detaljer

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling INNHOLD Innføring av grunnleggende ferdigheter i LK06 Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving, klasseledelse Rundtur i nettressursene Verktøy for implementering

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

Læringsfremmende respons. Ny GIV høsten 2013 Iris Hansson Myran og Trygve Kvithyld

Læringsfremmende respons. Ny GIV høsten 2013 Iris Hansson Myran og Trygve Kvithyld Læringsfremmende respons Ny GIV høsten 2013 Iris Hansson Myran og Trygve Kvithyld Program og formål Prøve ut tenkeskriving. Tenkeskriving er en metode som alle elevene mestrer Få kjennskap til hva effektstudier

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling

Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling Erfaringer fra pilot regning i alle fag, og om samarbeid mellom skole og høgskole. Are Solstad, utviklingsveileder Hedmark Fagsamling regning

Detaljer

Ny GIV. Tenkeskriving Funksjonell respons. V/ Trygve Kvithyld og Iris Hansson Myran

Ny GIV. Tenkeskriving Funksjonell respons. V/ Trygve Kvithyld og Iris Hansson Myran Ny GIV Tenkeskriving Funksjonell respons V/ Trygve Kvithyld og Iris Hansson Myran Program Tenkeskriving Funksjonell respons Formål Prøve ut tenkeskriving. Tenkeskriving er en metode som Ny GIV-elevene

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier. Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder

Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier. Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Velkommen pulje 4! 18 fylker 127 skoleeiere (inkl. 37 private) 245 skoler

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige

Detaljer

amk@udir.no Noles-samling Værnes 6. -7. februar

amk@udir.no Noles-samling Værnes 6. -7. februar amk@udir.no Noles-samling Værnes 6. -7. februar Melding til Stortinget Fleksibel disponering av fag- og 3mefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing Frafall vgo Synkende motivasjon Hvorfor forbedre

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg

Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg 1 Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg Innledning begrunnelse for temadag Velkommen til den første dagen i fylkestinget. I dag skal vi ha videregående opplæring som temadag og vi har

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer