Beste praksis vedlikehold innen vannkraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beste praksis vedlikehold innen vannkraft"

Transkript

1 Energi Norge: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Oslo, 22. og 23. september 2010 Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Eivind Solvang

2 Innhold Vedlikeholdsstyringsprosesser Definisjon av beste praksis vedlikehold Status og beste praksis innen vannkraft Indikatorer Presenterer resultater fra EBL-prosjektet Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon TR A6711 Vedlikeholdsstyring innen vannkraft - status og beste praksis Statusbeskrivelsen bygger på to undersøkelser i prosjektet: 15 kraftselskaper har deltatt i en spørreundersøkelse om vedlikeholdspraksis 8 kraftselskaper har rapportert hvilke indikatorer og verktøy de bruker

3 Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon Energi Norge er prosjekteier SINTEF Energi er utfører Varighet: Deltakere Energi Norge Agder Energi Produksjon Akershus Kraft BKK Produksjon E-CO Vannkraft EB Kraftproduksjon Eidsiva Vannkraft Hafslund Norsk Hydro Lyse Produksjon Nord-Trøndelag Everk Otra Kraft Sira-Kvina kraftselskap Skagerak Energi Statkraft Sunnhordland kraftlag Tafjord Kraftproduksjon Deltakere forts. Trondheim Energi Kraft (nå del av Statkraft) TrønderEnergi Kraft Østfold Energi Produksjon Alstom Vannkraft Rainpower SN Power Invest ELFORSK E.ON Vattenkraft Fortum Generation Vattenfall Vattenkraft Skellefteå Kraft Jämtkraft Sollefteåforsens AB Karlstads Energi Öresundskraft

4 Vedlikeholdsstyringsprosesser Ressurser Mål og strategier Modifikasjon Mennesker Reservedeler Planlegging Forbedring Støttesystemer Gjennomføring Rapportering og resultatanalyse Informasjon

5 Beste praksis vedlikehold Vår definisjon/tolkning Beste praksis vedlikehold (BPV) defineres av de selskap som til en hver tid benytter de beste metodene innenfor hele vedlikeholdsstyringssløyfen med den hensikt å oppnå selskapets mål. For å kunne benytte BPV kreves det at en holder seg oppdatert på hvordan andre selskaper utfører vedlikehold både i egen bransje og andre bransjer og måler eget vedlikehold opp mot de beste.

6 Mål og strategier Utarbeide mål og tilhørende måltall for vedlikeholdsfunksjonen som skal bidra til at selskapet oppnår sine overordnede mål Bestemme hvilke resultatindikatorer (styringsparametre) som skal registreres og analyseres med tanke på kontinuerlig forbedring Utarbeide strategier for vedlikeholdsfunksjonen for å oppnå fastsatte mål Organisere overordnet koordinering av vedlikeholdsfunksjonen Organisere internt tilsyn Etablere rutiner for oppfølging av myndighetspålegg Etablere rutiner for oppfølging av eksterne krav og forpliktelser/avtaler

7 Planlegging Estimere vedlikeholdsbehov Identifisere og velge ut aktuelle vedlikeholdsoppgaver Analysere aktuelle vedlikeholdsoppgaver med tanke på omfang, ressursbehov og tidspunkt for eventuell gjennomføring Utarbeide optimalt vedlikeholdsprogram Utarbeide detaljert tidsplan for gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter Foreta bestilling av eksterne/interne tjenester og materiell Utarbeide arbeidsordrer Skaffe nødvendige ressurser for gjennomføringen, inkl. personell

8 Gjennomføring Forberede den del av gjennomføringen som ikke ble ivaretatt i forbindelse med planleggingen Organisere arbeidet og informere de involverte om hva de skal gjøre Gjennomføre risikovurdering av arbeidet (SJA) Gjennomføre selve arbeidet Rapportere opplysninger på arbeidsordren som skal inn i vedlikeholdssystemet Rapportere opplysninger om feil og mangler som ble identifisert og eventuelt utbedret

9 Rapportering og resultatanalyse Innsamling, registrering og kvalitetssikring av vedlikeholdsindikatordata og annen informasjon som er relevant for forbedringsprosessen. Utarbeide indikatorverdier der de må avledes av innsamlet informasjon Analysere resultater fra datainnsamlingen med tanke på å identifisere forbedringstiltak Analysere og vurdere forbedringstiltak

10 NS-EN 15341:2007 Hovedindikator for ytelser innenfor vedlikehold

11 Indikatorer i bruk hos 8 kraftselskaper (I) Indikator Antall selskaper ABS-observasjoner (antall) 1 Avvik HMS-tiltak (antall) 2 Avvik IA-tiltak (antall) 1 Avvik produksjonsplaner (antall) 1 Etterslep jobber (Backlog) 3 Etterslep jobber FV (Backlog FV) 2 Backlog lovpålagte tiltak 3 Bomstarter (antall) 2 Brudd på manøvreringsreglement (antall) 6 Budsjettoppnåelse (%) 1 En-til-en runder (antall) 1 Feilregistreringer (antall) 3 H1 = (antall skader med fravær / antall arbeidstimer) H2 = (antall skader med og uten fravær / antall arbeidstimer) F (H7?) = (antall sykefraværsdager / antall arbeidstimer) Kostnad forutbestemt vedlikehold 1 Kostnad pr produsert kwh 4 Kostnad pr VVO 7 Kostnad tilstandsbasert vedlikehold 1 Kostnad vedlikehold 2 Miljøhendelser (antall) 4 Netto avvik prosjektportefølje (kr) 1 Oppnådd reg.kraftpris vs spotpris (kr) 1

12 Indikatorer i bruk hos 8 kraftselskaper (II) Indikator Antall selskaper Oppnådd spotpris vs gj.snitt spotpris (%) 1 Personskader (antall) 3 Planlagt tid vs tilgjengelig tid (%) 1 Porteføljeramme (prosjekt) (kr) 1 Produksjonsbortfall (GWh) 1 Produsert energi (GWh) 1 Prosjektgjennomføringsevne (tid og kostnad) (%) 1 Revisjonskoordinering (frister ikke overholdt) (%) 1 Sakshåndtering (antall) 1 Sikker Jobb Analyse (antall) 1 Sikkerhetsutvalgsmøter (antall) 1 Status feil (registrert, planlagt behandlet, lukket) (antall) 1 Sykefravær (%) 4 Tilgjengelighet (%) 5 Timer på ulike vedlikeholdstyper (andel) 1 UKV (andel) 1 Utilgjengelighet (%) 2 Utilgjengelighet (kr) 3 Uønskede hendelser (antall) 6 Vaktutrykninger (antall) 4 Verdiskapning ved fleksibilitet (kr) 1 Virkningsgradstap (MWh, kr) 1

13 Forbedring Gjennomføre systematisk oppfølging av resultatanalysen Velge ut forbedringstiltak basert på resultatanalysen Forbedre mål og strategier Forbedre prosedyrer, metoder og verktøy for utarbeidelse av vedlikeholdsprogram og planlegging av vedlikeholdsoppgaver, inkludert tidsplanlegging Forbedre prosedyrer, metoder og verktøy for forberedelse, organisering og gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver Endre design på utstyr (modifikasjon) med tanke på forbedret vedlikeholdsvennlighet og redusert risiko for økonomiske tap, personskade, miljøbelastning, etc. Tilpasse ressurssituasjonen til vedlikeholdsfunksjonens behov med hensyn til menneskelige ressurser, reservedeler, støttesystemer og informasjon

14 Vedlikeholdsstatus (I) Mål og strategier Mange kraftselskaper har formulert vedlikeholdsmålsettinger og måltall for tilgjengelighet, kostnader, HMS og ytre miljø. Det er utarbeidet konkrete strategier for å nå målene for vedlikeholdsfunksjonen. Indikatorer blir brukt til å rapportere status for prioriterte områder. 8 kraftselskaper har til sammen oppgitt at de bruker 45 indikatorer. Mange av disse indikatorene omhandler omtrent det samme. HMS-indikatorene H1, H2, Sykefravær (%), Personskader (antall) og Uønskede HMS-hendelser (antall) er eksempler på slike indikatorer. Planlegging Samtlige selskaper hadde etablert et forebyggende vedlikeholdsprogram. For 73 % av selskapene omfattet dette alt utstyr. Øvrige selskaper begrenset programmet til kritisk utstyr eller utstyr med høy innkjøpspris. 20 % av selskapene oppgir at forebyggende vedlikehold utgjør % av totale vedlikeholdskostnader. 40 % oppgir at andelen er %, 27 % oppgir at andelen er % og 13 % oppgir at andelen er på over 80 %. RCM-analyser har forbedret det forebyggende vedlikeholdet hos mange selskapene. De fleste selskapene hadde gjennomført RCM-analyse, og oppga økt sikkerhet og effektivitet som de to viktigste resultatene av analysen.

15 Vedlikeholdsstatus (II) Gjennomføring Indikatoren Etterslep jobber (Backlog) brukes til å måle hvor stor andel planlagte jobber (i timer eller antall jobber) som ikke er utført i henhold til plan i måleperioden. Dette er en viktig indikator for flere og flere kraftselskaper med tanke på å kontrollere og effektivisere gjennomføringsevnen. Det kan være egne indikatorer for Etterslep forebyggende vedlikehold og Etterslep myndighetspålagte tiltak. Sikker Jobb Analyse (SJA) er fullt implementert hos noen få kraftselskaper. Rapportering og resultatanalyse Mange av kraftselskapene registrerer % av vedlikeholdsaktivitetene i vedlikeholdssystemet. Det gjenstår likevel mye før selskapene har en tilstrekkelig innsamling, registrering og kvalitetssikring av informasjon som er relevant for forbedringsprosessen. Systematisk analyse for å identifisere og vurdere forbedringstiltak gjennomføres primært i tilknytning til RCM-analyser og benchmarking basert på VVO-modellen.

16 Vedlikeholdsstatus (III) Forbedring Det gjenstår mye mht systematisk oppfølging av resultatanalysen med tanke på kontinuerlig forbedring. 85 % av selskapene oppga at man hadde fulgt opp resultatene av RCM-analysen i det daglige vedlikeholdet. Deltakelse i benchmarking (VVO) har ført til økt kostnadsbevissthet. Ressurser Mennesker: Vedlikeholdsorganisasjonen er fortsatt praktisk orientert, men utvikles nå mer og mer i analytisk retning. Reservedeler: 30 % svarte at man ganske ofte opplevde ventetid på grunn av mangel på reservedeler. De vanligste årsakene var gammelt utstyr, mangelfull reservedelsstyring og kostbare deler som ikke lagerføres. Støttesystemer: Alle hadde databasert vedlikeholdssystem (FDV). Generelt er det mangelfull kobling mellom vedlikehold, dokumentasjon og spesielt økonomi. Flere ønsker her full integrasjon. Kraftselskaper som arbeider med 5S er alle i startfasen. 5S er et praktisk rettet verktøy som gjennom sortering, systematisering, rengjøring og vedlikehold ( stell ), standardisering og selvdisiplin skal bidra til økt produktivitet, kvalitet og sikkerhet i en virksomhet. Informasjon: Innføringen av FDV-system har ført til en vesentlig forbedring av datagrunnlag når det gjelder anleggsdata og vedlikeholdshistorikk. Registreringen av svikt/feil og teknisk tilstand (tilstandskarakterer, måleverdier, etc.) er derimot svært sporadisk og mangelfull.

17 Eksempler på beste praksis Det eksisterer en vedlikeholdsmålsetting og strategier for å oppnå målene. Det eksisterer vedlikeholdsindikatorer som støtter oppunder vedlikeholdsmålsettingen. Det gjennomføres analyser for å estimere vedlikeholdsbehovet. Det eksisterer et forbyggende vedlikeholdsprogram som forbedres kontinuerlig, f.eks. årlig. Det gjennomføres SJA i forbindelse med alle vedlikeholdsjobber. 5S er innført for å effektivisere gjennomføringen av vedlikeholdet. Det foretas benchmarking av vedlikeholdsfunksjonen mot andre kraftselskaper. Kvalitetsrevisjoner gjennomføres regelmessig og forbedringstiltak identifiseres og adresseres. Forbedringstilstak har en tidsfrist og gjennomføres innenfor denne. Det eksisterer nødvendig kobling mellom FDV-systemet og økonomisystemet. Ved tilstandskontroll registreres tilstandskarakter fra EBL-håndbøkene i f.eks. FDVsystemet. Det utarbeides utviklingsplan for ansatte basert på en kartlegging av kompetansebehovet. Det eksisterer en utviklingsplan for vedlikeholdsfunksjonen som helhet.

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Produkt og produksjon Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Rich. Birkelands vei 2B Telefon: 73 59 05 00 Telefaks: 73 59 36 70 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Kartlegging av statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter - brudd på anskaffelsesregelverket og mulige årsaker til disse bruddene for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Utført av 31. oktober

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer