Hvordan ivareta teknikk gjennom organisasjon og mennesker? - «Helhetlig anleggsforvaltning» i TrønderEnergi Kraft AS, Idunn Gangaune Finnanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ivareta teknikk gjennom organisasjon og mennesker? - «Helhetlig anleggsforvaltning» i TrønderEnergi Kraft AS, Idunn Gangaune Finnanger"

Transkript

1 Hvordan ivareta teknikk gjennom organisasjon og mennesker? - «Helhetlig anleggsforvaltning» i TrønderEnergi Kraft AS, Idunn Gangaune Finnanger

2 TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk Er ett av de største lokalt eide kraftselskap Overskuddet føres tilbake til eierkommunene

3 Konsernet med forretningsområder

4 TrønderEnergi Kraft AS (TEK) TEK eier 11 vannkraftanlegg og 2 vindkraftanlegg. Deleier i Kraftverkene i Orkla (KVO) med 35 %, Driva kraftverk (DK) med 75 %, Usma Kraftverk med 80 % og Sarepta Energi med 50 % Operatør av totalt 18 vannkraftanlegg og 2 vindkraftanlegg Samlet normalproduksjon fra egne og deleide produksjonsverk siste 10 år: 2089 GWh (tall eksklusive Usma og Sarepta) Geografisk spredt område med 6 kontor/oppmøtesteder

5 Dagens rammevilkår Vannkraftanlegg Idrift Småkraft Simsfossen 1921 x Eidsfossen 1922 x Nunelva 1949 x Vik 1952 x Svartelva 1959 Sokna 1964 Håen 1966 Søa 1967 Driva 1973 Mørre 1977 Sama 1979 Brattset 1982 Grana 1982 Litjfossen 1982 Svorkmo 1983 Ulset 1985 Skjærlivatn 1993 x Usma 2013 x Lave kraftpriser Klimapolitikk - Investering i ny fornybar energi «I pengenød: Norske kraftselskaper trenger penger, men det er lite å hente hos blakke offentlige eiere.» Dagens Næringsliv

6 Dagens rammevilkår (II) Økt krav til dokumentasjon og sporbarhet Generasjonsskifte erfaring og historikk vs systemer og IT-teknologi Masterdata har vi kontroll? Tilgang på riktig kompetanse Endrede organisasjonsstrukturer hva med kultur?

7 Helhetlig anleggsforvaltning forretningsmessige mål Optimal utnyttelse av anleggsmassen Minimere kostnader over anleggenes levetid Styre utvikling i henhold til vedtatte strategier og mål Samlet risikostyring og beslutninger i henhold til vedtatte prinsipper Etablere prosesser som ivaretar ønsket anleggsfokus i det operative arbeidet Gode data nødvendig for anleggsforvaltning Ta riktig beslutning, basert på riktig informasjon til riktig tid

8 Helhetlig anleggsforvaltning - organisasjon Nedbryting av silotankegang Bli mindre personavhengig Enhetlig arbeidsprosess, uavhengig av geografi, avdeling eller ansiennitet i selskapet Felles forståelse for verdiskapningen selskapet står for Prosesser som beskriver ønsket arbeidsflyt nødvendig for ønsket måloppnåelse Lettere overføre kompetanse og selskapsforståelse til nye ansatte Klare roller med ansvarsbeskrivelse gjør organisasjonen mer robust ved endringer og utskiftninger

9 Prosjekt «Helhetlig anleggsforvaltning i TEK» IDAG «Overlevere» til linjen Fase 1 (kartlegge) Fase 2 (Utvikle 1-2 mnd) Fase 3 (Implementere 1-2 mnd) Kartlegge dagens praksis i TEK og utviklingsbehov Justere TEK hovedprosess Beskrive «TEK typejobber» Implementering av «TEK typejobber» Kontinuerlig forbedring (aktivitet i linja) Beskrive dagens praksis, grensesnitt internt og mellom avdelingene Beskrive viktige utviklingsbehov ift god praksis i TEK, inkl. risikostyring og kontrollpunkter i viktige prosesser og beslutningspunkt Lage forslag til TEK hovedprosess (nivå 1) og forankre i linjen Beskrive hovedoppgaver, TEK praksis og relevante føringer / styrende dokument / prosedyrer Beskrive TEK «typejobber» Illustrere arbeidsform i TEK hovedprosess pr. typejobb Identifisere utviklingsområder, inkl. nødvendige kontrollpunkter Beskrive roller og ansvar Forankre og forberede implementering Implementere hver typejobb iht. beskrevet arbeidsprosess Beskrive i kvalitetssystem Case beskrivelser pr avdeling (workshop med rollespill) Plan for videreutvikling Etablere rammer for kontinuerlig forbedring (PDCA Forbedringsteam

10 Styrende dokumenter Godkjennes av: Styret i TE/TEK Styret i TEK Energidirektør TEK Vedl. h. strategi Anleggsforvaltning Styringsprinsipper Utbyggingsstrategi Energidisponering Sikringsstrategi Nivå 1 - Styringsprinsipper Vedtekter, selskapsledelse og eierstyring Visjoner, forretnings- og verdigrunnlag Styreinstruks og instruks for daglig leder Fullmakter Strategi TEK Godkjent prisforventning Nivå 2 Policyer overordnede føringer og prinsipper Policy for anleggsforvaltning Policy for energidisponering (under utvikling) Avdelingsleder Fagsjef Vedl.h. standarder? Byggestandarder? Manøvreringsdokument Tiltak (for eksempel vedlikehold) Nivå 3 Prosedyrer og internkontroll Dokumentasjon av prosesser, rutiner og internkontroll, for eksempel i håndbøker/kvalitetssystemet Etterlevelse i arbeidsprosesser 10

11 Ny hovedprosess Økiugbljghvkhhvljjnæl-kmØml køjbjbh

12 Ny organisering Energidirektør Stab Forretningsutvikling Anleggsforvaltning Drift Utførende Prosjekt Handel

13 Typejobbene er en kategorisering og konkretisering av tiltak på anleggene våre Typejobb 3 forebyggende vedlikehold TYPER TILTAK FOREBYGGENDE KORREKTIVT Eksempel: Tilsyn (e.g. miljø) Inspeksjon/ kontroll Måling Funksjonstest Eksempel: Rengjøring Smøring Overflatebehandling Justering Utskifting Funksjonskontroll Tidsbestemt (planlagt) Tilstandskontroll Tilstandsbasert (ved behov) Ikke OK tilstand / funksjon? Forutsett (planleggbart) Rehabilitering (tiltak som skal forbedre og/eller opprettholde krevd funksjon) Typejobb 4 -- Korrektivt tiltak planlagt Uforutsett (tiltak fo r å gjenopprette funksjon) Typejobb 5 -- Korrektivt tiltak. ikke planlagt (feilhåndtering) Utskifting Modifikasjon Typejobb 2 -- Rehabilitering

14 Eksempel på typejobb forebyggende vedlikehold

15 Implementering i organisasjonen

16 Implementering i organisasjonen (II) Utviklingsområder konkretisert ut fra hver typejobb (gap-analyse) Fokus på dokumentasjon, rutiner og aktiviteter Tydeliggjøring av roller og ansvarsområder Grensesnitt mellom roller og enheter Måleparametre for kontroll av etterlevelse Beskrivelser for hvordan følge opp og drive kontinuerlig forbedring (PDCAsirkelen)

17 Implementering i organisasjonen (III) Etablering av dedikerte grupper/team med ansvar for utviklingsområdene for hver typejobb Gruppene består av involverte roller i prosessen personell fra hele organisasjonen Overordnede krav fra anleggsforvalter gir rammer som ivaretar styrende prinsipper og mål Bred forankring av forbedringsarbeidet gir eierskap ned i organisasjonen Fokus på delmål for lettere følge opp delleveranser Skape forståelse av verdiskapningen i alle ledd Felles forståelse av verdien av god dokumentasjon, samt hva er god dokumentasjon

18 Organisatoriske mål med prosjektet Dokumentert overordnet rammeverk Prosessfokus Generisk tilnærming Sterkere bruk av roller i stedet for stillingstitler og enhetstitler Krav til dokumentasjon og leveranser Involvering av organisasjonen i forbedringsarbeidet Måleparametre for etterlevelse Klare mål og retningslinjer Enhetlig arbeidsflyt i organisasjonen gir bedre utnyttelse av organisasjonen Mer robust ved omorganisering og nytt personell Lettere avdekke nødvendig kompetanse Bedre kvalitet i anleggsdokumentasjonen «Dette er hvordan vi gjør det hos oss!» Fra ord til handling!

19 Forretningsmessige mål med prosjektet Bedre helhetlig anleggsforvaltning Etterlevelse av vedtatte mål og strategier Prioritering av alle tiltak basert på tilstand og risiko Risikostyring og livsløpskostnader er en viktig del av investeringsplanlegging Kontroll på masterdata og nødvendig anleggsdokumentasjon Risikostyring i den operative arbeidsflyten kost/nytte av tiltak Reduserte kostnader knyttet til drift og vedlikehold Forbedringstiltak reduserte kostnader eller økt inntjening Overholdelse av alle krav og lover selskapet er underlagt

20 De organisatoriske målene er essensielle for å kunne nå de forretningsmessige målene organisasjonen som helhet er nøkkelen til helhetlig anleggsforvaltning Takk for meg!

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016 ANSKAFFELSES- STRATEGI For perioden 2013-2016 Dokumentansvarlig: Ragnar Bjørgaas Utarbeidet av: Ingar F. Asper med flere Dato opprettet: 31. mai 2013 Dato sist endret: 13. desember 2013 Versjon: 11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hvordan komme i gang med prosessorientering Trond Bendiksen Director, Deloitte Consulting Bergen Bibliografi - eksempler -2- Agenda Prosess. Grunnbegreper Prosessmodenhet

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer