SINTEF A Åpen Forfatter SINTEF Teknologi og samfunn Oppdragsgiver:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF A23398 - Åpen Forfatter SINTEF Teknologi og samfunn Oppdragsgiver:"

Transkript

1 - Åpen Rapport RNNP*-vedlikeholdsindikatorer Erfaringer knyttet til kvaliteten av innrapporterte vedlikeholdsdata Forfatter Knut Øien *Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Antall merket ("tagged") utstyr totalt Antall "tag" som er klassifisert Antall "tag" klassifisert som HMS-kritisk SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet Oppdragsgiver:

2

3 Historikk DATO SBESKRIVELSE Utkast 1 Utkast Første utkast Andre utkast etter kommentarer fra Ptil Endelig 2 av 19

4 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG Innledning Bakgrunn Hensikt Fremgangsmåte Sentrale begreper og definisjoner Forkortelser Rapportstruktur Innrapportering, involvering, systemer og rutiner Utfordringer med hensyn til kvaliteten av vedlikeholdsdataene Forslag til forbedring/endring for å forbedre kvaliteten av vedlikeholdsdataene SINTEFs vurderinger og anbefalinger Oppsummering Referanser av 19

5 SAMMENDRAG Historien har vist at vedlikehold er svært viktig, og at manglende eller mangelfullt vedlikehold har vært en medvirkende årsak til en rekke store ulykker. Samtidig er RNNP (risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) et viktig verktøy for offshorenæringen for å beskrive status for HMS-tilstanden i norsk petroleumsvirksomhet. Basert på betydningen av vedlikeholdet, oppleves det som naturlig og viktig at grunnlaget for vedlikeholdsstyringen og statusen for utført vedlikehold inngår i RNNP. I 2009 ble derfor vedlikeholdsindikatorer inkludert i RNNP, og det har blitt samlet inn vedlikeholdsdata de tre siste årene (2009, 2010 og 2011) for produksjonsinnretninger og flyttbare innretninger til havs og for anlegg på land. Hensikten med dette prosjektet har vært å vurdere kvaliteten av innrapporterte vedlikeholdsdata med tanke på kontinuerlig forbedring av denne prosessen, slik at resultatene som presenteres i de årlige RNNPrapportene er så korrekte som mulig. Dette gjelder både grunnlaget for vedlikeholdsstyringen og statusen for utført vedlikehold. De vedlikeholdsindikatorer som benyttes i RNNP, er Beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyring 1. Antall merket ("tagged") utstyr totalt 2. Antall "tag" som er klassifisert 3. Antall "tag" klassifisert som HMS-kritisk 4. Klassifisering sist utført Statusen for utført vedlikehold 5. Antall timer FV 6. Antall timer KV 7. Antall timer modifikasjoner og prosjekt 8. Antall timer revisjonsstans 9. FV etterslep, antall timer totalt 10. FV etterslep, antall timer HMS-kritisk 11. KV utestående, antall timer totalt 12. KV utestående, antall timer HMS-kritisk Vurderingen av kvaliteten av innrapporterte vedlikeholdsdata ble gjort ved å avholde halvdagsmøter i perioden juni 2012 med seks utvalgte selskap. Generelt fremkom det ingen umiddelbare innvendinger fra selskapene mot noen av de eksisterende vedlikeholdsindikatorene. Det var heller ingen forslag til nye/andre indikatorer som "absolutt" burde vært tatt med, kanskje med unntak av totalporteføljen av korrigerende vedlikehold. Viktige momenter knyttet til innrapportering, involvering, systemer og rutiner som kom frem, var Rutiner for å fremskaffe data, er innarbeidet Varierende grad av manuelt arbeid For lite utstyr er merket og klassifisert (flyttbare innretninger) Mangelfull kvalitetssikring Mangel på kvalifisert personell og behov for opplæring 4 av 19

6 Utfordringer med hensyn til kvaliteten av vedlikeholdsdataene som ble påpekt, var For lave timetall kun rapportering av skrutid (flyttbare innretninger) Estimerte timetall ikke reelle timetall Antall arbeidsordrer (AO) ikke antall timer vedlikehold Misforståelse/manglende lesing av definisjonene Fortolkning av begrepet revisjonsstans for flyttbare innretninger Manglende servicerapporter fra underleverandører Globale vedlikeholdsstyringssystem krevende tilpasning til lokale forhold Forslag til forbedringer/endringer som fremkom, var Inkludere totalporteføljen av KV som indikator Vurdere nedetid som indikator Sikre registrering av timer ved mindre modifikasjoner Bruke RNNP-indikatorene aktivt internt og øke automatisert uthenting av data Erfaringsoverføring mellom innretninger I tillegg til at svakheter og misforståelser har blitt avklart, har SINTEF følgende anbefalinger: 1. Det enkelte selskapet må gjerne operasjonalisere indikatordefinisjonene i detalj tilpasset deres CMMS (computerized maintenance management system), men det vil alltid være forskjeller i CMMS og definisjoner/kriterier mellom selskapene som gjør at indikatorverdiene ikke vil være eksakt sammenliknbare på tvers av selskap. Derfor anbefales det at indikatordefinisjonene beholdes på det detaljeringsnivå de har i dag. 2. Det anbefales at operatørene tar en tydeligere pådriverrolle overfor de flyttbare innretningene når det gjelder innrapportering av vedlikeholdsdata til RNNP, både fordi forbedringspotensialet er størst blant de flyttbare innretningene, og fordi operatørene har et påseansvar. 3. Dersom man velger å gjøre endringer i det nåværende settet med vedlikeholdsindikatorer, kan det vurderes å innføre totalporteføljen av KV som indikator. 4. Nedetid anbefales ikke innført, fordi nedetid også kan skyldes andre faktorer enn vedlikehold. 5. Det anbefales at vedlikeholdsindikatorene gjøres mer tilgjengelig internt hos selskapene, og at de brukes aktivt. Aktiv bruk av RNNP-indikatorene internt vil gi økt motivasjon for rapportering av vedlikeholdsdata og kvalitetssikring av dataene, samt øke behovet for automatisert uthenting av data. 6. Som det fremgår av Meld.St. nr. 29 ( ), så har Ptil tatt en rekke initiativ for å forbedre vedlikeholdet. Det påpekes imidlertid at det er viktig å fortsette arbeidet med å forbedre beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyringen noe som dette prosjektet bidrar til. SINTEF anbefaler at Ptil fortsetter sitt arbeid med vektlegging av vedlikeholdsstyringen generelt og vedlikeholdsindikatorene spesielt, inklusive kvaliteten av disse. 5 av 19

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Vedlikeholdsstyring har vært et prioritert område for Petroleumstilsynet i mange år 1. Behovet for dette gjenspeiler seg både i det potensielle bidraget til storulykker og de mangler som blant annet har blitt påpekt i flere Stortingsmeldinger; nr. 7 ( ), nr. 12 ( ) og nr. 29 ( ). Historien har vist at vedlikehold er svært viktig, og at manglende eller mangelfullt vedlikehold har vært en medvirkende årsak til en rekke store ulykker. Samtidig er RNNP et viktig verktøy for offshorenæringen for å beskrive status for HMS-tilstanden i norsk petroleumsvirksomhet. Basert på betydningen av vedlikeholdet, oppleves det som naturlig og viktig at grunnlaget for vedlikeholdsstyringen og statusen for utført vedlikehold inngår i RNNP. I 2009 ble derfor vedlikeholdsindikatorer inkludert i RNNP, og det har blitt samlet inn vedlikeholdsdata de tre siste årene (2009, 2010 og 2011) for produksjonsinnretninger og flyttbare innretninger til havs og for anlegg på land. Petroleumstilsynet ønsker nå å se på erfaringene med innsamling av vedlikeholdsdata, og da spesielt med tanke på kvaliteten av de innrapporterte dataene. 1.2 Hensikt Hensikten med dette prosjektet har vært å vurdere kvaliteten av innrapporterte vedlikeholdsdata med tanke på kontinuerlig forbedring av denne prosessen, slik at resultatene som presenteres i de årlige RNNPrapportene, er så korrekte som mulig. Dette gjelder både grunnlaget for vedlikeholdsstyringen (for eksempel merking og klassifisering) og statusen for utført vedlikehold (for eksempel forebyggende og korrigerende vedlikehold, deriblant etterslep og utestående vedlikehold, også med tanke på HMS-kritisk utstyr). 1.3 Fremgangsmåte Vurderingen av kvaliteten av innrapporterte vedlikeholdsdata ble gjort ved å avholde halvdagsmøter i perioden juni 2012 med følgende utvalgte selskap: Statoil produksjonsinnretninger og landanlegg (Mongstad) ConocoPhillips produksjonsinnretninger BP produksjonsinnretninger 1 I den innledende presentasjonen til Ptil under møtene med selskapene ble det blant annet henvist til SINTEF-rapporter og tilsynsrapporter fra Ptil. Disse utgjør noe av grunnlaget som vedlikeholdsindikatorene er basert på. Disse rapportene er angitt i referanselista. 6 av 19

8 Saipem flyttbare innretninger Diamond flyttbare innretninger Stena flyttbare innretninger Selskapene har på forhånd fått brev med dagsorden og følgende forventninger til innholdet i deres presentasjon under møtene: Siste rapportering, gjennomgang av innrapporterte data Vurdering av innrapporterte data o Hvordan innrapporteringen ble gjort; hvem som er involvert, hvilke system data ble hentet fra, rapporteringsrutiner, bearbeiding av data, kvalitetssikring, etc. o Utfordringer med hensyn til kvaliteten av innrapporterte data o Forslag til forbedring/endring for å forbedre kvaliteten av innrapporterte data Vi har forsøkt å gjengi de deltakende selskapenes vurderinger så nøytralt som mulig, basert på presentasjonene med påfølgende diskusjoner. SINTEFs vurderinger og anbefalinger er skilt ut i et eget kapittel. Vi har også forsøkt å anonymisere svarene så langt det har vært praktisk mulig og hensiktsmessig i forhold til det å oppnå læringseffekt og bidra til kontinuerlig forbedring. 1.4 Sentrale begreper og definisjoner Antall merket ("tagged") utstyr totalt: Antall merket utstyr ved utgangen av rapporteringsperioden. Antall "tag" som er klassifisert: Antall klassifisert utstyr ved utgangen av rapporteringsperioden. Antall "tag" klassifisert som HMS-kritisk: Antall HMS-kritisk utstyr ved utgangen av rapporteringsperioden. Antall timer FV: Antall timer KV: Totalt antall timer forebyggende vedlikehold (FV) i rapporteringsperioden. Totalt antall timer korrigerende vedlikehold (KV) i rapporteringsperioden. Antall timer modifikasjoner og prosjekt: Totalt antall timer medgått til modifikasjoner og prosjekt i rapporteringsperioden. Antall timer revisjonsstans: Totalt antall timer vedlikehold under revisjonsstans i rapporteringsperioden. Etterslep (av FV): Mengde FV som ikke er utført innen fastsatt dato. 7 av 19

9 Forebyggende vedlikehold: Forebyggende vedlikehold (FV) er vedlikehold som utføres etter forutbestemte intervaller eller ifølge forutbestemte kriterier, og som har til hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting (degradering). FV etterslep, antall timer totalt: Totalt antall timer forebyggende vedlikehold som ikke er utført innen fastsatt ferdigstillelsesdato, beregnet som gjennomsnittet av antall timer etterslep i FV ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden. FV etterslep, antall timer HMS-kritisk: Antall timer forebyggende vedlikehold på HMS-kritisk utstyr som ikke er utført innen fastsatt ferdigstillelsesdato, beregnet som gjennomsnittet av antall timer etterslep i HMS-kritisk FV ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden. HMS-kritisk: Inspeksjon: Klassifisering: Feil (tap av funksjon) som har konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet. Aktivitet utført periodisk for å vurdere skadeutvikling/tilstand av en enhet. Plassering av et objekt i et sett av kategorier/klasser, basert på egenskaper til objektet. (En av klassene er "HMS-kritisk", eller tilsvarende). Klassifisering sist utført: Dato (dd.mm.åååå) for når klassifisering sist ble utført for hele innretningen/ landanlegget, eller behovet for oppdatert klassifisering ble sist vurdert og dokumentert. Korrigerende vedlikehold: Korrigerende vedlikehold (KV) er vedlikehold som utføres etter at en feil (tilstand) er oppdaget, og som har til hensikt å bringe en enhet tilbake i en tilstand som gjør det mulig å utføre en krevd funksjon. KV utestående, antall timer totalt: Totalt antall timer korrigerende vedlikehold som ikke er utført innen fastsatt tidsfrist, beregnet som gjennomsnittet av antall timer utestående KV ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden. KV utestående, antall timer HMS-kritisk: Antall timer korrigerende vedlikehold av HMS-kritisk utstyr som ikke er utført innen fastsatt tidsfrist, beregnet som gjennomsnittet av antall timer utestående HMS-kritisk KV ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden. Modifikasjon: Prosjekt: Kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsmessige aktiviteter som har til hensikt å endre funksjonen til en enhet. Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, som gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme. 8 av 19

10 Revisjonsstans: Tag: Utestående (KV) 2 : Vedlikehold: Vedlikeholdsstyring: En samling av vedlikeholdsaktiviteter, modifikasjoner og/eller nyinstallasjoner som krever stopp av hele produksjonslinjer eller deler av denne i et bestemt tidsrom. En unik kode som definerer den funksjonelle plasseringen og funksjonen til en fysisk komponent i et anlegg. "Funksjonell plassering" henviser kun til hvor komponenten inngår i et system, ikke den presise fysiske posisjon. Mengde KV som ikke er utført innen fastsatt tidsfrist. Kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsmessige aktiviteter i levetiden til en enhet, som har til hensikt å opprettholde eller gjenopprette den til en tilstand som gjør den i stand til å utføre den krevde funksjonen. Alle ledelsesaktiviteter som fastsetter vedlikeholdsmålene, strategiene og ansvar, og implementerer dem gjennom tiltak som vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdskontroll og tilsyn, og forbedring av metoder og organisasjon, inkludert økonomiske aspekter. 1.5 Forkortelser AO BP CMMS FV HMS KV Ptil Arbeidsordre Oljeselskapet BP Norge AS Computerized Maintenance Management System Forebyggende vedlikehold Helse, miljø og sikkerhet Korrigerende vedlikehold Petroleumstilsynet 1.6 Rapportstruktur Kapittel 2 dekker innrapportering, involvering, systemer og rutiner. Kapittel 3 ser på utfordringer med hensyn til kvaliteten av vedlikeholdsdataene, mens kapittel 4 omhandler forslag til forbedring/endring for å forbedre kvaliteten av vedlikeholdsdataene. Viktige momenter knyttet til innrapportering, involvering, systemer og rutiner (kapittel 2), utfordringer med hensyn til kvaliteten av vedlikeholdsdataene (kapittel 3) og forslag til forbedringer/endringer (kapittel 4) går delvis om hverandre og må sees i sammenheng. SINTEFs vurderinger og anbefalinger er beskrevet i kapittel 5, mens en oppsummering er gitt i kapittel 6. 2 Utestående KV er her regnet som overskredet KV i forhold til fastsatt ferdigstillelsesdato. Det er ikke den totale porteføljen av utestående KV (alt som skal gjøres, ikke bare det som er overskredet). 9 av 19

11 2 Innrapportering, involvering, systemer og rutiner De vedlikeholdsdata som innrapporteres per innretning er som følger: Beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyring 1 Antall merket ("tagged") utstyr totalt * 2 Antall "tag" som er klassifisert * 3 Antall "tag" klassifisert som HMS-kritisk * 4 Klassifisering sist utført 5 Antall timer FV 6 Antall timer KV Statusen for utført vedlikehold 7 Antall timer modifikasjoner og prosjekt 8 Antall timer revisjonsstans 9 FV etterslep, antall timer totalt * 10 FV etterslep, antall timer HMS-kritisk * 11 KV utestående, antall timer totalt * 12 KV utestående, antall timer HMS-kritisk * * Data som har blitt presentert i RNNP-rapportene. Viktige momenter påpekt av selskapene knyttet til innrapportering, involvering, systemer og rutiner: 1. Rutiner for å fremskaffe data, er innarbeidet 2. Varierende grad av manuelt arbeid 3. For lite utstyr er merket og klassifisert (flyttbare innretninger) 4. Mangelfull kvalitetssikring 5. Mangel på kvalifisert personell og behov for opplæring 1. Rutiner for å fremskaffe data, er innarbeidet Etter en innkjøringsperiode på tre år har selskapene innarbeidet rutiner for å fremskaffe data for de valgte vedlikeholdsindikatorene. I de aller fleste tilfellene har selskapene etablert rapporteringsrutiner som gir automatisk datafangst/uttrekk av data. Noe må imidlertid fortsatt tas ut manuelt. 2. Varierende grad av manuelt arbeid Grad av manuelt arbeid varierer noe. Noen har begrensninger i CMMS (Computerized Maintenance Management System databasert vedlikeholdsstyringssystem), eksempelvis knyttet til hvilke kategorier vedlikeholdsrelatert aktivitet som kan rapporteres. For eksempel kun kategoriene FV og KV, og ikke modifikasjon/prosjekt og revisjonsstans. De siste kategoriene må i disse tilfellene hentes ut manuelt. 3. For lite utstyr er merket og klassifisert (flyttbare innretninger) Flere aktører (flyttbare innretninger) innser at de har merket og klassifisert for lite utstyr eller at merkingen er gjort på et for grovt nedbrytingsnivå. Dette innebærer at kvaliteten av disse dataene er for dårlig for noen av aktørene, og de ser behov for å gjøre endringer i CMMS for å få dette på plass. 10 av 19

12 Et eksempel på for lite merking er en innretning hvor man nå merker alle hydraulikkslanger, som alene utgjør flere enheter enn det man hadde til sammen tidligere for alt utstyret ombord. Det er vanskelig å si hva som er riktig antall enheter (systemer og utstyr), men i noen tilfeller anslår man at dette tallet er fem ganger så høyt som det antall merkede enheter man har i dag. I noen tilfeller er enkelte typer utstyr utelatt fordi de ikke er merket på alle selskapets innretninger, og man ønsker å gjøre det likt på selskapsnivå. Oljeselskapene mener de har hatt en kraftig forbedring de siste årene med hensyn til merking og klassifisering. Noen har bevisst ikke klassifisert enkelte utstyrstyper/-enheter blant annet fordi de utgjør lav eller ingen risiko. 4. Mangelfull kvalitetssikring Flere aktører mener de enten ikke har nok tid til, eller ikke har prioritert i tilstrekkelig grad, å kvalitetssikre dataene gjennom å vurdere/reflektere over indikatorverdiene før de oversendes til Ptil/RNNP. Noen blir svært overrasket selv over egne resultater og trodde disse skulle sett annerledes ut noe som er en viktig effekt/poeng med denne datainnsamlingen. Uventede resultater kan så bli gjenstand for nærmere undersøkelse for å kontrollere at de virkelig stemmer. Spesielt større aktører hevder at de får for liten tid til kvalitetssikring/vurdering av dataene/resultatene. Andre igjen ser ut til å ha en bra prosess for kvalitetssikring som involverer blant andre vedlikeholdsledere, vedlikeholdsingeniører og pålitelighetsingeniører. Dessuten gjøres dataene/rapportene tilgjengelig internt og brukes aktivt som del av kvalitetsvurderingen av vedlikeholdet. 5. Mangel på kvalifisert personell og behov for opplæring Kvaliteten av data påvirkes indirekte av mangel på personell for behandling og kvalitetssikring av data, både kapasitetsmessig og kompetansemessig. For å få god kvalitet på rapporteringen er det også viktig med opplæring i vedlikeholdsstyringssystemet (CMMS) for de som legger inn vedlikeholdsinformasjonen. Enkelte fremhever kvaliteten av vedlikeholdshistorikken (rapportering av utført vedlikehold) som en utfordring. Rapporteringen er ikke god nok. 11 av 19

13 3 Utfordringer med hensyn til kvaliteten av vedlikeholdsdataene Følgende utfordringer ble påpekt av selskapene med hensyn til kvaliteten av vedlikeholdsdataene: 1. For lave timetall kun rapportering av skrutid (flyttbare innretninger) 2. Estimerte timetall ikke reelle timetall 3. Antall arbeidsordrer (AO) ikke antall timer vedlikehold 4. Misforståelse/manglende lesing av definisjonene 5. Fortolkning av begrepet revisjonsstans for flyttbare innretninger 6. Manglende servicerapporter fra underleverandører 7. Globale vedlikeholdsstyringssystem krevende tilpasning til lokale forhold 8. Mangel på kompetanse generell utfordring 1. For lave timetall kun rapportering av skrutid (flyttbare innretninger) En gjennomgående utfordring for de flyttbare innretningene er at de i stor grad kun rapporterer tid medgått til selve vedlikeholdet ("skrutid") og ikke tid til forberedelse og etterarbeid. Dette gjelder særlig for KV. Tallene for timer utført KV blir dermed for lave. Det er også en del feil som utbedres raskt og som ikke rapporteres. 2. Estimerte timetall ikke reelle timetall I noen tilfeller er ikke de utførte timetallene reelle, men estimerte. 3. Antall arbeidsordrer (AO) ikke antall timer vedlikehold Enkelte aktører har ikke timesatt arbeidsordrene (planlagt arbeid), men opererer med antall arbeidsordre, eventuelt et estimert timetall ut fra et erfart gjennomsnittlig antall timer per arbeidsordre. 4. Misforståelse/manglende lesing av definisjonene Noen av selskapene har misforstått eller ikke lest godt nok definisjonene/beskrivelsene av indikatorene. Dette gjelder spesielt FV etterslep og KV utestående (indikator 9-12). Man har blant annet ikke sett at disse skal måles som et gjennomsnitt for året målt ved utgangen av hver måned, ikke kun en øyeblikksverdi ved utgangen av året. Det er altså et gjennomsnitt av 12 målinger (ved utgangen av hver måned 1-12), ikke kun målingen ved utgangen av måned Fortolkning av begrepet revisjonsstans for flyttbare innretninger Revisjonsstans er ikke et begrep som benyttes for flyttbare innretninger. Revisjonsstans har derfor av enkelte flyttbare innretninger blitt tolket som nedetid under operasjon, men en riktigere sammenlikning/fortolkning for flyttbare innretninger vil være verftsopphold. 6. Manglende servicerapporter fra underleverandører Særlig de flyttbare innretningene uttrykker at det er en utfordring å få servicerapporter fra eksterne inn i rapporteringssystemet. Dette skyldes flere forhold. Noen av underleverandørene har det travelt med å dra videre til neste oppdrag eller skal rekke første helikopter, mens andre har en policy om at servicerapporten skal kvalitetssikres på land først. Hos de flyttbare aktørene er det ulik praksis med hensyn til når en arbeidsordre lukkes (regnes som utført). Noen lukker ikke arbeidsordren før servicerapporten er tatt inn, mens andre velger å lukke uten at servicerapporten er tatt inn. I det siste tilfellet kommer ikke 12 av 19

14 servicerapporten med på arbeidsordre-rapporteringen. I beste fall blir det en tidsforskyving i rapporteringen, og i verste fall utelates service-rapporten i vedlikeholdsrapporteringen. 7. Globale vedlikeholdsstyringssystem krevende tilpasning til lokale forhold De flyttbare aktørene har stort sett egne vedlikeholdsstyringssystem (CMMS), som er globale og ikke nødvendigvis tilpasset til Norge og de rapporteringer man ønsker her, blant annet gjennom RNNP. Globale systemer er heller ikke lett å få endret/tilpasset, slik at rapportering som krever manuell behandling, sannsynligvis vil fortsette å gjøre det. Noen aktører er imidlertid i ferd med å endre vedlikeholdsstyringssystem, hvor det også er mulighet for lokale tilpasninger. 8. Mangel på kompetanse generell utfordring (flyttbare) Det er mange nye flyttbare innretninger, mangel på folk, raske opprykk og manglende kompetanse/kvalifisert personell. Det er vanskelig å få tak i nok kvalifisert personell. 13 av 19

15 4 Forslag til forbedring/endring for å forbedre kvaliteten av vedlikeholdsdataene Generelt fremkom det ingen umiddelbare innvendinger fra selskapene mot noen av de eksisterende vedlikeholdsindikatorene. Det var heller ingen forslag til nye/andre indikatorer som "absolutt" burde vært tatt med, kanskje med unntak av totalporteføljen av KV som angitt nedenfor. Følgende forslag til forbedringer/endringer fremkom: 1. Inkludere totalporteføljen av KV som indikator 2. Vurdere nedetid som indikator 3. Sikre registrering av timer ved mindre modifikasjoner 4. Bruke RNNP-indikatorene aktivt internt og øke automatisert uthenting av data 5. Erfaringsoverføring mellom innretninger 1. Inkludere KV totalporteføljen som indikator Noen av selskapene har oppfattet KV utestående som hele den utestående porteføljen av korrigerende vedlikehold, og ikke kun det som har overskredet en fastsatt tidsfrist (slik det står i definisjonen). Enkelte mener at også den totale porteføljen av KV er viktig, og at det kan vurderes å innføre denne som indikator. 2. Vurdere nedetid som indikator De flyttbare aktørene hadde forstått revisjonsstans som nedetid (produksjonsstans), men det ble avklart at verftsopphold er en bedre parallell til revisjonsstans. Det ble da foreslått å se på nedetid som en ny indikator i tillegg til revisjonsstans/verftsopphold. 3. Sikre registrering av timer ved mindre modifikasjoner Modifikasjoner utført av tredjeparts kontraktører, kan være en utfordring med hensyn til registrering av data/timer, og det må derfor hentes ut manuelt fra kontraktørenes timelister. Et forbedringsforslag er at i alle fall mindre modifikasjonsprosjekter skal rapporteres inn i operatørenes CMMS. 4. Bruke RNNP-indikatorene aktivt internt og øke automatisert uthenting av data Aktiv bruk av RNNP-indikatorene internt vil gi økt motivasjon for rapportering av vedlikeholdsdata og kvalitetssikring av dataene, samt øke behovet for automatisert uthenting av data. Dette vil i neste omgang komme RNNP til gode, gjennom bedre kvalitet på dataene. 5. Erfaringsoverføring mellom innretninger Erfaringsoverføring mellom innretninger kan bidra til kontinuerlig forbedring, spesielt der hvor innretninger har blitt utsatt for internt eller eksternt tilsyn av vedlikeholdsstyringen. Avvik og observasjoner for en innretning kan også være aktuelle/gjeldende for andre innretninger. Dette gjelder generelt for vedlikeholdsstyring, men inkluderer også spesifikt håndtering av vedlikeholdsindikatorer. 14 av 19

16 5 SINTEFs vurderinger og anbefalinger Operasjonalisering av indikatordefinisjonene Enkelte av selskapene er svært opptatt av hvordan andre selskap detaljtolker/operasjonaliserer indikatordefinisjonene, slik at en sammenlikning på tvers av selskap blir helt korrekt/rettferdig. For noen av indikatorene vil det kreve en svært detaljert definering dersom dette skal gjøres helt likt for alle selskap, og det vil da også lett komme i konflikt med hvordan dette praktiseres i dag av de enkelte selskapene. Noe variasjon må derfor påregnes/aksepteres, og det viktigste må være å måle sin egen utvikling/trend og ikke være for opptatt av en sammenlikning med andre selskap. Dette vil uansett bare være mulig med en viss "feilmargin". For lite utstyr merket og klassifisert (jf. punkt 3 kapittel 2) Noen har bevisst ikke klassifisert enkelte utstyrstyper/-enheter fordi de har lav eller ingen risiko. SINTEF mener at en slik systematisk vurdering av utstyrstyper/-enheter må synliggjøres i CMMS for den enkelte enhet. Fortolkning av revisjonsstans for flyttbare innretninger (jf. punkt 5 kapittel 3) Bakgrunnen for å ha med revisjonsstans er at revisjonsstans sammen med annet vedlikehold skal fange opp det totale omfanget av utført vedlikehold. Dette er for å sikre at vedlikehold som ikke registreres som FV eller KV, men som føres som modifikasjon/prosjekt eller revisjonsstans, fanges opp. Det vil si at selv om det er forskjellig policy knyttet til for eksempel hvorvidt større KV føres som KV eller modifikasjon, så skal dette i begge tilfeller fanges opp, i én av kategoriene. SINTEF mener at det er mest korrekt at verftsopphold benyttes i stedet for revisjonsstans for flyttbare innretninger. Operatørenes påseansvar (pådriverrolle) overfor flyttbare innretninger De innrapporterte dataene viser tydelig at det er de flyttbare innretningene som har det største forbedringspotensialet. Dette gjelder spesielt for beslutningsgrunnlaget/fundamentet for vedlikeholdsstyringen, det vil si merking og klassifisering. Det er av flere grunner naturlig at operatørene også tar et spesielt ansvar overfor de flyttbare innretningene. For det første har de et klart påseansvar, dernest har de selv inngående kunnskap om kravene som stilles til innrapportering av vedlikeholdsdata i RNNP, og til slutt er de i stor grad premissgivere gjennom kontraktene som inngås. Inkludere totalporteføljen av KV som indikator (jf. punkt 1 kapittel 4) Noen av selskapene har oppfattet KV utestående som hele den utestående porteføljen av korrigerende vedlikehold, og ikke kun det som har overskredet en fastsatt tidsfrist (slik det står i definisjonen). Enkelte mener at også den totale porteføljen av KV er viktig, og at det kan vurderes å innføre denne som indikator. Vurdere nedetid som indikator (jf. punkt 2 kapittel 4) De flyttbare aktørene hadde forstått revisjonsstans som nedetid (produksjonsstans), men det ble avklart at verftsopphold er en bedre parallell til revisjonsstans. Det ble da foreslått å se på nedetid som en ny indikator. 15 av 19

17 Kommentar: Nedetid er en viktig indikator for produksjonsregularitet, men kan også skyldes andre faktorer enn vedlikehold. Nedetid anses derfor ikke som en så sentral vedlikeholdsindikator at den bør innføres som ny indikator blant RNNP-vedlikeholdsindikatorene. SINTEFs anbefalinger 1. Det enkelte selskap må gjerne operasjonalisere indikatordefinisjonene i detalj tilpasset deres CMMS, men det vil alltid være forskjeller i CMMS og definisjoner/kriterier mellom selskapene som gjør at indikatorverdiene ikke vil være eksakt sammenliknbare på tvers av selskap. Derfor anbefales det at indikatordefinisjonene beholdes på det detaljeringsnivå de har i dag. 2. Det anbefales at operatørene tar en tydeligere pådriverrolle overfor de flyttbare innretningene når det gjelder innrapportering av vedlikeholdsdata til RNNP, både fordi forbedringspotensialet er størst blant de flyttbare innretningene, og fordi operatørene har et påseansvar. 3. Dersom man velger å gjøre endringer i det nåværende settet med vedlikeholdsindikatorer, kan det vurderes å innføre totalporteføljen av KV som indikator. 4. Nedetid anbefales ikke innført, fordi nedetid også kan skyldes andre faktorer enn vedlikehold. 5. Det anbefales at vedlikeholdsindikatorene gjøres mer tilgjengelig internt hos selskapene og at de brukes aktivt. Aktiv bruk av RNNP-indikatorene internt vil gi økt motivasjon for rapportering av vedlikeholdsdata og kvalitetssikring av dataene, samt øke behovet for automatisert uthenting av data. 6. Som det fremgår av Meld.St. nr. 29 ( ), så har Ptil tatt en rekke initiativ for å forbedre vedlikeholdet. Det påpekes imidlertid at det er viktig å fortsette arbeidet med å forbedre beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyringen noe som dette prosjektet bidrar til. SINTEF anbefaler at Ptil fortsetter sitt arbeid med vektlegging av vedlikeholdsstyringen generelt og vedlikeholdsindikatorene spesielt, inklusive kvaliteten av disse. 16 av 19

18 6 Oppsummering Erfaringer knyttet til kvaliteten av innrapporterte RNNP-vedlikeholdsindikatorer ( ) ble gjennomgått i halvdagsmøter med seks utvalgte selskap i perioden juni Generelt fremkom det ingen umiddelbare innvendinger fra selskapene mot noen av de eksisterende vedlikeholdsindikatorene. Det var heller ingen forslag til nye/andre indikatorer som "absolutt" burde vært tatt med, kanskje med unntak av totalporteføljen av korrigerende vedlikehold. Viktige momenter knyttet til innrapportering, involvering, systemer og rutiner som kom frem, var Rutiner for å fremskaffe data, er innarbeidet Varierende grad av manuelt arbeid For lite utstyr er merket og klassifisert (flyttbare innretninger) Mangelfull kvalitetssikring Mangel på kvalifisert personell og behov for opplæring Utfordringer med hensyn til kvaliteten av vedlikeholdsdataene som ble påpekt, var For lave timetall kun rapportering av skrutid (flyttbare innretninger) Estimerte timetall ikke reelle timetall Antall arbeidsordrer (AO) ikke antall timer vedlikehold Misforståelse/manglende lesing av definisjonene Fortolkning av begrepet revisjonsstans for flyttbare innretninger Manglende servicerapporter fra underleverandører Globale vedlikeholdsstyringssystem krevende tilpasning til lokale forhold Forslag til forbedringer/endringer som fremkom, var Inkludere totalporteføljen av KV som indikator Vurdere nedetid som indikator Sikre registrering av timer ved mindre modifikasjoner Bruke RNNP-indikatorene aktivt internt og øke automatisert uthenting av data Erfaringsoverføring mellom innretninger I tillegg til at svakheter og misforståelser har blitt avklart, har SINTEF følgende anbefalinger: 1. Det enkelte selskap må gjerne operasjonalisere indikatordefinisjonene i detalj tilpasset deres CMMS, men det vil alltid være forskjeller i CMMS og definisjoner/kriterier mellom selskapene som gjør at indikatorverdiene ikke vil være eksakt sammenliknbare på tvers av selskap. Derfor anbefales det at indikatordefinisjonene beholdes på det detaljeringsnivå de har i dag. 2. Det anbefales at operatørene tar en tydeligere pådriverrolle overfor de flyttbare innretningene når det gjelder innrapportering av vedlikeholdsdata til RNNP, både fordi forbedringspotensialet er størst blant de flyttbare innretningene, og fordi operatørene har et påseansvar. 3. Dersom man velger å gjøre endringer i det nåværende settet med vedlikeholdsindikatorer, kan det vurderes å innføre totalporteføljen av KV som indikator. 4. Nedetid anbefales ikke innført, fordi nedetid også kan skyldes andre faktorer enn vedlikehold. 5. Det anbefales at vedlikeholdsindikatorene gjøres mer tilgjengelig internt hos selskapene og at de brukes aktivt. Aktiv bruk av RNNP-indikatorene internt vil gi økt motivasjon for rapportering av vedlikeholdsdata og kvalitetssikring av dataene, samt øke behovet for automatisert uthenting av data. 17 av 19

19 6. Som det fremgår av Meld.St. nr. 29 ( ), så har Ptil tatt en rekke initiativ for å forbedre vedlikeholdet. Det påpekes imidlertid at det er viktig å fortsette arbeidet med å forbedre beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyringen noe som dette prosjektet bidrar til. SINTEF anbefaler at Ptil fortsetter sitt arbeid med vektlegging av vedlikeholdsstyringen generelt og vedlikeholdsindikatorene spesielt, inklusive kvaliteten av disse. 18 av 19

20 Referanser AAD, Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), Stortingsmelding nr. 7 ( ) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. AID, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Stortingsmelding nr. 12 ( ) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. AD, Arbeidsdepartementet (AD), Melding til Stortinget nr. 29 ( ) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv; Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit. OD, Vedlikeholdsstyring erfaringer og utfordringer. (OD 96 81). OD, Basisstudie vedlikeholdsstyring. Metode for egenvurdering av vedlikeholdsstyring. Revisjon 0, Petroleumstilsynet, 2006a. Tilsyn med styring av vedlikehold i Norsk Hydro. yn_vedlikehold_hydro.htm Petroleumstilsynet, 2006b. Tilsyn med styring av vedlikehold i ConocoPhillips. yn_vedlikehold_copsas.htm Petroleumstilsynet, 2007a. Tilsyn med styring av vedlikehold i ExxonMobil. yn_vedlikehold_exxon.htm Petroleumstilsynet, 2007b. Tilsyn med styring av vedlikehold i Transocean Offshore Ltd. yn_transocean_vedlikehold.htm Petroleumstilsynet, 2007c. Tilsyn med styring av vedlikehold i Statoil. yn_statoil_vedlikeholdsstyring.htm Petroleumstilsynet, Utvikling i risikonivå på norsk sokkel, hovedrapport Petroleumstilsynet, Utvikling i risikonivå på norsk sokkel, hovedrapport Petroleumstilsynet, Utvikling i risikonivå på norsk sokkel, hovedrapport SINTEF, Gjennomgang av operatørenes vedlikeholdsstyring; Samlerapport. SINTEF-rapport F04429, K. Øien og P. Schjølberg, (Fortrolig) SINTEF, Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker; Vedlikeholdsstatus og utfordringer i den forbindelse. SINTEF-rapport A2535, K. Øien og P. Schjølberg, SINTEF, 2008a. Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker; Vedlikeholdsstatus og utfordringer i den forbindelse. SINTEF-rapport A8222, K. Øien og P. Schjølberg, SINTEF, 2008b. Vedlikehold for aldrende innretninger en utredning. SINTEF-rapport A11701, O. Meland, P. Schjølberg og K. Øien, SINTEF, Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse. SINTEF-rapport A12843, K. Øien og P. Schjølberg, SINTEF, Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene særlig med tanke på forebygging av storulykker. SINTEF-rapport A16717, R. K. Tinmannsvik og K. Øien, av 19

21 Teknologi for et bedre samfunn

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med vedlikeholdsstyring på Mongstad 001902019 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel

Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel Prosjektet Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker Vårt bilde av utfordringene på norsk sokkel Semsudin Leto, sjefingeniør Vi skal snakke om Vedlikehold og sikkerhet Bakgrunn for og hensikt

Detaljer

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører hovedinntrykk fra tilsynsserie Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie Bakgrunn

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia

Deltakere i revisjonslaget Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i DeepWell AS 17032010-18032010 Aktivitetsnummer 362000002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H.

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med styring av vedlikehold på Statfjord C uke 45 2011 Aktivitetsnummer 001037014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 1 Petroleumstilsynet Innhold - dagsorden Innledning ved Finn Carlsen, tilsynsdirektør Bakgrunn for tilsynet Hva

Detaljer

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge Aktivitetsnummer 350000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger).

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger). Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring med vedlikehold i Schlumberger Norge AS 353000003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Statoil styring av vedlikehold, tilsyn 001000072 001000072 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter storulykketilsyn og tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr på Slagentangen. Aktivitetsnummer 007931014, 007931018 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS 354000004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Amir Gergerechi

Begrenset Fortrolig. T-1 Amir Gergerechi Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold - Statfjord B 001037022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsynet med Equinors styring av vedlikehold på Mongstad Begrenset Fortrolig. Semsudin Leto

Tilsynet med Equinors styring av vedlikehold på Mongstad Begrenset Fortrolig. Semsudin Leto Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Equinors styring av vedlikehold på Mongstad 001902048 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn]

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] INNHOLD Innhold... 2 sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår... 5 2 Anskaffelser og praksis... 6 3 E-handelsløsning...

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2013

Sikkerhetsrapport 2013 Sikkerhetsrapport 2013 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for sikkerhetsrapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell).

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell). Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Seawell AS 364000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Arbeid med HMS herunder språk

Arbeid med HMS herunder språk Arbeid med HMS herunder språk Fellesforbundets HMS-konferanse 10. februar 2014 Ingvill Hagesæther Foss Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet Etablert i 1972 som en del av Oljedirektoratet Selvstendig etat

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Gassco 003000003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr,

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr, Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn - Statoils bruk av totalrisikoanalyser 001000117 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Petroleumstilsynets prosjekt Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring av aldring og levetidsforlengelse. Semsudin Leto, sjefingeniør

Petroleumstilsynets prosjekt Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring av aldring og levetidsforlengelse. Semsudin Leto, sjefingeniør Petroleumstilsynets prosjekt Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring av aldring og levetidsforlengelse Semsudin Leto, sjefingeniør Vi skal snakke om Bakgrunn og hensikt Fremgangsmåte og begrensninger

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Hammerfest LNG, elektro og barrierestyring 001901021, 001901020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Per Endresen. Jorun Bjørvik, Espen Landro, Arne Johan Thorsen, Per Endresen

Begrenset Fortrolig. Per Endresen. Jorun Bjørvik, Espen Landro, Arne Johan Thorsen, Per Endresen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med teknisk sikkerhet på Mongstad 001902028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Høring - forslag om endring av aktivitetsforskriften 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften

Høring - forslag om endring av aktivitetsforskriften 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften Adressater i hht vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 200701403-/MS 20.02.2009 Høring - forslag om endring av aktivitetsforskriften 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften Innledning

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

P E T R O L E U M S T I L S Y N E T PTIL/PSA

P E T R O L E U M S T I L S Y N E T PTIL/PSA P E T R O L E U M S T I L S Y N E T Vedlikeholdsprogrammet i Nordsjøen? Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap 2 Utfordringer Nedgang fra ekstrem

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i GDF SUEZ E&P Norge AS 027153022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Involverte Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Sikkerhetsrapport 2014

Sikkerhetsrapport 2014 Sikkerhetsrapport 2014 Introduksjon Denne rapporten har fokus på tilløp hendelser - ulykker som har oppstått i en gitt periode. Målsetting for disse rapportene er at de skal være offentlig tilgjengelige

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Rolf H Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Rolf H Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold på Heimdal Main Platform (HMP) Aktivitetsnummer 001036010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

16.2.2010. Dagligvareprosjektet 2009. Dagligvareprosjektet 2009. Historikk - 2006 Nasjonalt tilsynsprosjekt

16.2.2010. Dagligvareprosjektet 2009. Dagligvareprosjektet 2009. Historikk - 2006 Nasjonalt tilsynsprosjekt Nasjonalt tilsynsprosjekt i kjedetilknyttede dagligvarebutikker. Solveig Eriksrud. DK Asker og Bærum, Norge Historikk Gjennomføring Resultater Utvikling i bransjen Tiltak som har ført til forbedringer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Mongstad - Oppfølging av hendelser 8. og 11.6.2016 Aktivitetsnummer 001902036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Innhold Hvor er regelverkskravene til arbeidstakermedvirkning Hensikten med arbeidstakermedvirkning Hvem er arbeidstakernes

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering 2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2014.05.07-9 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til miljøstyring

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft

Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Energi Norge: Optimalt vedlikehold av vannkraftverk Oslo, 22. og 23. september 2010 Beste praksis vedlikehold innen vannkraft Eivind Solvang eivind.solvang@sintef.no Innhold Vedlikeholdsstyringsprosesser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 16/00092 Marte Varpen Holmstrand 9. mai 2016 Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner 1. Innledning Statens strålevern gjennomførte et

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3.

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Nyhamna - Oppfølging av funn fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø og løfteoperasjoner Aktivitetsnummer 005921022 Gradering Offentlig

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

ESRA - Er sikkerheten blitt for dyr? Hva er et kost-effektivt sikkerhetsnivå i offshorevirksomheten? Morten Sørum Senior rådgiver sikkerhet

ESRA - Er sikkerheten blitt for dyr? Hva er et kost-effektivt sikkerhetsnivå i offshorevirksomheten? Morten Sørum Senior rådgiver sikkerhet ESRA - Er sikkerheten blitt for dyr? Hva er et kost-effektivt sikkerhetsnivå i offshorevirksomheten? Morten Sørum Senior rådgiver sikkerhet Industriutfordringen CAPEX OPEX 2 Classification: Restricted

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med vedlikeholdsstyring på Floatel Superior 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 8-00 Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 8-00 Arkivkode: 00/354 T631 Revisjonsdato:

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 1 SAMMENDRAG I 2015 ble det innrapportert 57.764 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er litt over en halvering av aktivitet sammenlignet

Detaljer

Introduksjon til vedlikeholdsstyring Vedlikeholdsstyringssløyfen og sentrale standarder. Andreas Marhaug

Introduksjon til vedlikeholdsstyring Vedlikeholdsstyringssløyfen og sentrale standarder. Andreas Marhaug Introduksjon til vedlikeholdsstyring Vedlikeholdsstyringssløyfen og sentrale standarder Andreas Marhaug Mål for undervisningen: Teoridel ca 45 minutter: Vedlikeholdsstyrings sløyfen - gjennomgang Standarder

Detaljer

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge

Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Av Thomas Welte, SINTEF Energi, Bjarne Børresen, Energi Norge Sammendrag Rapporten oppsummerer resultatene fra forskningsprosjektet "System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

Detaljer

Hvordan påvirker et varsel om tilsyn interne prioriteringer?

Hvordan påvirker et varsel om tilsyn interne prioriteringer? Hvordan påvirker et varsel om tilsyn interne prioriteringer? Tove Muravez, IT & Admin Manager 23. April 2013 1 DISPOSISJON Tilsynsvarsel trussel eller mulighet? Umiddelbare aksjoner Hvordan tar vi dette

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd?

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten To år i forbedringsmodus hva er oppnådd? Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Risikoreduksjon på kjemikalieområdet 2007-2009 Tilsynsaktivitet

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Årsaksanalyse av løftehendelser 2005-2010

Årsaksanalyse av løftehendelser 2005-2010 Årsaksanalyse av løftehendelser 2005-2010 Jan Ketil Moberg Logistikk & beredskap 1 Årsaksanalyse av løftehendelser 2005-2010 Det er ikke direkte knytning mellom bruk av løfteutstyr og fallende gjenstander.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell-G. Dørum. Hans Spilde, Kjell-G. Dørum, Semsudin Leto, Bjørn Andreas Hanson

Begrenset Fortrolig. Kjell-G. Dørum. Hans Spilde, Kjell-G. Dørum, Semsudin Leto, Bjørn Andreas Hanson Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Island Offshore 412000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage

Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Follafoss Barnehage SA Rønningveien 20 7796 Follafoss Vår ref.: Arkiv: Deres ref. 2015/21 15-29864/2015/AKRA Dato: 05.10.2015 Revisjonsrapport Follafoss Barnehage Kommuneoverlegen i Verran fører tilsyn

Detaljer

Hva kan vi lære av hendelser offshore. Medlemsmøte 2012

Hva kan vi lære av hendelser offshore. Medlemsmøte 2012 Hva kan vi lære av hendelser offshore Medlemsmøte Joachim Bengtsson 16 års erfaring fra drift- og vedlikehold av flyte rigger, boreskip og plattformer offshore. Jobber til daglig som Operasjonssjef i Archer

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til:

Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til: Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til: ASSS - hva nå? ASSS (Tjenester til utviklingshemmede) ble startet som et prosjektnettverk, og skal etter planen avsluttes 31.12.15.

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn etter Lov om elektronisk kommunikasjon. 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies

Tilsynsrapport. Tilsyn etter Lov om elektronisk kommunikasjon. 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies Tilsynsrapport Tilsyn etter Lov om elektronisk kommunikasjon 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies Sammendrag Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og 2-7 b om «bruk av informasjonskapsler/cookies»

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi?

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Jorunn Tharaldsen og Elisabeth Lootz 40% 80% 30% 70% 20% 60% Job 10%

Detaljer

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring Stavanger 16.oktober 2008 Petroleumtilsynet Entreprenørseminar Frank S.Schieldrop Weatherford Norge AS 0 West Epsilon - Løfteklave hendelse

Detaljer

Ambisjonen om å være i verdensklasse innen drift og vedlikehold - hva betyr det for vedlikeholdsstyring i StatoilHydro?

Ambisjonen om å være i verdensklasse innen drift og vedlikehold - hva betyr det for vedlikeholdsstyring i StatoilHydro? Ambisjonen om å være i verdensklasse innen drift og vedlikehold - hva betyr det for vedlikeholdsstyring i StatoilHydro? Helge Riber Leder plant Integrity Management Ja, StatoilHydro har en klar ambisjon

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Onsdag 18. februar 2015 kl. 08.30

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer