Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010"

Transkript

1 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe T-E Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Ola Heia Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia Dato 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Aker Well Service (AWS). Tilsynsaktiviteten var lagt godt til rette av AWS; presentasjoner og utspørring viste stor grad av åpenhet og dialogen var god. Vi merket oss at det var satt i gang prosesser knyttet til forbedringer av selskapets vedlikeholdsstyring. 2 Bakgrunn Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging. Stortingsmelding nr. 7 ( ) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel sier blant annet følgende om styring av vedlikehold: Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning. Stortingsmelding nr. 12 ( ) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfreds-

2 2 stillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig. Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. 3 Mål Målet med tilsynsaktiviteten var å undersøke om AWS utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold vurdere AWS bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet undersøke analysegrunnlaget for vedlikeholdsbeslutninger 4 Resultat Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i AWS styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på selskapets innretninger i Norge. AWS oppfyller ikke alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring. En del av observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5, og gruppert under følgende hovedområder: merking og klassifisering av systemer utstyr, dokumentering av den klassifiseringen som er utført, bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold, vedlikeholdsprogram, vedlikeholdsstatus, vedlikeholdseffektivitet, styrende dokumenter 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

3 3 5.1 Avvik Merking og klassifisering av systemer og utstyr Merkingen og klassifiseringen av systemer og utstyr er ikke i tråd med regelverket. Det ble avdekket mangler ved merkingen og klassifiseringen, store deler av systemer og utstyr er ikke merket eller klassifisert systemer og utstyr er ikke klassifisert med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser av potensielle funksjonsfeil, klassifisering er ikke utført i henhold til den anbefalte normen i regelverket, NORSOK Z-008, revisjon 2, eller på en måte som er minst like god som eller bedre enn den, deler av sikkerhetskritiske systemer og utstyr er ikke lagt inn i vedlikeholdsstyringssystemet. Verifiseringen viste vedlikeholdssystemet kunne ikke gi oversikt over totalt antall system og utstyr, sikkerhetskritisk utstyr, merket utstyr, klassifisert utstyr, utestående vedlikehold (KV), etterslep (FV), eksempel på utstyr som manglet merking og klassifisering: - gassdetektorer - brannslukkingsapparater - PSV-er (enkelte) - brannspjeld Vi spurte kun etter et lite utvalg av sikkerhetskritisk utstyr, jf. første kulepunkt. Aktivitetsforskriften 43 om klassifisering Rammeforskriften 18 om dokumentasjon Innretningsforskriften 9 om anlegg, systemer og utstyr (merking) Dokumentering av den klassifiseringen som er utført Mangelfull dokumentering av valgte metoder. Beslutningsunderlaget for valg av alternative metoder, med de analysene som er utført, er ikke tilstrekkelig dokumentert, mangelfull dokumentering av beslutningsgrunnlaget for gjennomføring og bruk av metoder for klassifisering av utstyr, mangelfull dokumentering av hvilket utstyr som skal/ikke skal inngå i forebyggende vedlikeholdsprogram, manglende dokumentering av vurdering og betydning av de praktiske følgene av valgte beslutningskriterier. Verifiseringen viste

4 4 styrende dokument Equipment Classification, Technical Support -001 datert , refererer blant annet til Z-008 ( carried out according to ), vi observerte at brukt metode ikke var i henhold til Z-008 rev. 2, det kunne ikke dokumenteres at brukt metode var minst like god som eller bedre enn Z-008 rev. 2, det var ikke satt krav til hvem som skulle delta i klassifiseringsprosessen eller til personellets kompetanse, jf. risiko- og pålitelighetsvurderinger ved klassifisering av utstyr. Tilleggsobservasjon: klassifiseringen som verifisert, avviker fra det styrende dokumentet Aktivitetsforskriften 43 om klassifisering Rammeforskriften 18 om dokumentasjon Styringsforskriften 5 om interne krav Styringsforskriften 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier Bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold Klassifiseringen brukes ikke systematisk ved valg og prioritering av vedlikeholdsaktiviteter. Som konsekvens av den manglende og mangelfulle klassifiseringen, er prioritering og valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvenser ikke i henhold til regelverket. Verifiseringen viste: se verifikasjonseksemplene under avvik om merking og klassifisering av utstyr Aktivitetsforskriften 43 om klassifisering Aktivitetsforskriften 44 om vedlikeholdsprogram Aktivitetsforskriften 45 om planlegging og prioritering Vedlikeholdsprogram Vedlikeholdsprogrammet er ikke basert på klassifisering. Klassifiseringen skal være grunnlaget for vedlikeholdsprogrammet, vedlikeholdsprogrammet er basert på en praksis som ikke kan dokumenteres og begrunnes etter regelverkets krav Aktivitetsforskriften 44 om vedlikeholdsprogram Aktivitetsforskriften 45 om planlegging og prioritering

5 Vedlikeholdsstatus Mangelfull oversikt over vedlikeholdsstatus. Vedlikeholdsstyringssystemet kunne ikke gi oversikt over totalt antall system og utstyr, merket utstyr, klassifisert utstyr, utestående vedlikehold (KV), etterslep (FV), sikkerhetskritisk osv., ingen toleransegrenser for etterslep og utestående vedlikehold, jf. risikobasert regelverk, flere har tilgang til systemet og kan endre forfallsdato, KPI-er manglet innen vedlikehold. Slik klassifiseringen framstår, er det vanskelig å danne seg et korrekt bilde av risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsformål, hvor stort vedlikeholdsbehovet er, og hvor mye ressurser det krever. Aktivitetsforskriften 23 om bruk av innretninger Styringsforskriften 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet Vedlikeholdseffektivitet Mangelfull evaluering av vedlikeholdseffektivitet. Effektiviteten av vedlikeholdet skal evalueres systematisk, har ikke system for å måle effektivitet av vedlikehold. Aktivitetsforskriften 46 om vedlikeholdseffektivitet Styringsforskriften 18 om innsamling, bearbeiding og bruk av data Styrende dokumenter Manglende og mangelfulle styrende dokumenter. De nødvendige styrende dokumentene skal utarbeides, alle tilsendte styrende dokumenter er første utgave og datert februar 2010, det fremkom at de styrende dokumentene ikke reflekterte dagens situasjon, styrende dokument om klassifisering er ikke i henhold til regelverket, jf. avvik 5.1.2, det er ikke stilt tydelige krav til vedlikeholdskompetanse, jf. risiko- og pålitelighetsvurderinger ved klassifisering av utstyr, jf. avvik 5.1.2, ingen styrende dokument for styring av etterslep og utestående vedlikehold, jf. avvik

6 6 Styringsforskriften 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet Styringsforskriften 5 om interne krav Styringsforskriften 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier Aktivitetsforskriften 18 om oppstart og drift av innretninger 6 Deltakere fra Petroleumstilsynet Hilde Karin Østnes fagområde boring og brønnteknologi Hans Spilde fagområde HMS-styring og juss Semsudin Leto fagområde HMS-styring og juss Ola Heia fagområde boring og brønnteknologi (oppgaveleder) 7 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av tilsynet: Dokumenter mottatt i forkant av tilsynet (liste som fått av AWS): Prosedyre/document nr. Navn Technical support 001 Equipment classification Technical support 002 Equipment specification Technical support 003 Equipment change management Maintenance 001 Maintenance management Maintenance 002 Maintenance program management Maintenance 003 Spare part management N/A Prioritization of preventive maintenance N/A Competence and training requirements for maintenance personnel Norway Africa-well services Assets technology SCM Engineering RD Finance business development HR HR offshore personnel HSEQ Maintenance North Sea operations Operational support Personnel logistics Sourcing procurement Well intervention academy Revisjon Audit report StatoilHydro Mongstadbase Revisjon Dovre 2008 revisjonsrapport ISO 9001 og Revisjon Dovre 2009 revisjonsrapport ISO 9001 Dokumenter mottatt under tilsynet: Revisjon Talisman 2008 Oppfølging av hendelser & vedlikehold av utstyr Critical Components Wireline Package Aker Kvaerner Well Service Dato 12/12-06

7 7 Plan for HSEQ Supervision and verification Aker Solutions/Aker Well Service Dato Papirkopier av presentasjoner gitt under tilsynet. Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Hilde-Karin Østnes

Begrenset Fortrolig. T-1 Hilde-Karin Østnes Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter med bruk av IKT Aktivitetsnummer 999059 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer 001902013 / 001902015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Det norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring Aktivitetsnummer 012001010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med elektro- og sikkerhetssystemer samt vedlikeholdsstyring på Mærsk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Transocean Aktivitetsnummer 402000008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette 11.2.2014

Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette 11.2.2014 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med oppfølging av vedlikeholds- og barrierestyring på Deepsea Bergen Aktivitetsnummer 405002008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen

Begrenset Fortrolig. Jorunn Elise Tharaldsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Statoil Transocean Organisatoriske og menneskelige faktorer i håndtering av brønnkontroll Aktivitetsnummer 001000126-402003002 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Eni Saipem Organisatoriske og menneskelige faktorer ved ivaretakelse av brønnkontroll Aktivitetsnummer 014000007 og 401003005 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Total Martin Linge PU - Oppfølging av prosjekt i planleggingsfase innenfor beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø 2015. Aktivitetsnummer

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner på Kårstø Aktivitetsnummer 003912020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, JKM 16.1.2015

Begrenset Fortrolig. T-3 Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, JKM 16.1.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn på Jotun A med kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr Aktivitetsnummer 007027009 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter revisjon med risikoutsatte grupper på Mongstad 001902017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003. Begrenset Fortrolig. Asbjørn Ueland

Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003. Begrenset Fortrolig. Asbjørn Ueland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med drift av alarmsystemer Maersk Reacher 400008003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med styring av HMS innen stillas på Mongstad Aktivitetsnummer 001902027 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsyn med teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør på Balder FPU. Begrenset Fortrolig

Tilsyn med teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør på Balder FPU. Begrenset Fortrolig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør på Balder FPU Aktivitetsnummer 007001021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statfjord A - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet (001037021) Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av støyskaderisiko Statfjord 999065 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer