KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland"

Transkript

1 KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland 1

2 TEMA/INNLEDNING Kontrakten som forutsetning for et vellykket byggeprosjekt: Valg av kontraktsstrategi/oppdeling i kontraktspakker Valg av kontraktsformat Valg av prisformat Bruk av kontrakten i gjennomføringsfasen Kontraktens betydning ved løsning av tvister 2

3 AKTUALITET Investeringer i kraftsystemet i Sør-Norge. Mrd kr. Kilde: THEMA Consulting Group og beregninger basert på tall fra SSB 3

4 HVA KJENNETEGNER STØRRE VANNKRAFT UTBYGNINGSPROSJKETER? Store investeringer Potensielt store tap ved forsinkelse Varierende hyppighet mellom prosjektene går ofte lang tid mellom de større prosjektene i det enkelte selskap få har egen permanent prosjektorganisasjon, driftsorganisasjonen ofte sentral i byggeprosjektet Kombinasjonen av tradisjonell bygg og anlegg og innkjøp og montasje av utstyr (EL/MEK) 4

5 HVA BØR STYRE OPPDELINGEN I KONTRAKTSPAKKER? Sikre konkurranse i leverandørmarkedet (pris) ønsket om tilstrekkelig mange tilbydere ønsket om å unngå ufordelaktige konstellasjoner > rett hovedleverandør, men feil underleverandør/partner Hvem har best forutsetninger for å styre grensesnittene og følge opp pakkene i et prosjekt? ofte Byggherre i disse prosjektene, byggentreprenør har ofte dårlige forutsetninger for å følge opp ELMEK leveransene/pakkene Behovet for et håndterlig antall kontrakter og grensesnitt Eventuelle ønsker/føringer om å utnytte det lokale entreprenørmarked 5

6 AKTUELLE KONTRAKTSFORMAT 6

7 AKTUELLE KONTRAKTSFORMAT FOR EL/MEK KOLEMO (AKB/88) KOLEMO 2008 erstattet AKB/88, ny revisjon av KOLEMO kom høsten 2012 Omfatter både innkjøp og montasje Utarbeidet av kraftselskapene, men foreløpig lite kjent/utbredt i markedet NLM 10 (NL 09 uten montasje) NLM 10 erstattet NLM 02 og NL09 erstattet NL01 > Nordiske versjoner av Orgalime (europeisk standardkontrakt) Utarbeidet av leverandørindustrien NF 07 (utførelse) / NTK 07 (total) - offshore Standardkontrakter utarbeidet av norske oljeselskaper og norsk leverandørindustri i fellesskap gjennom årtier Med enkelte modifikasjoner, godt egnet også i vannkraftprosjekter 7

8 FORDELENE VED Å BRUKE NF/NTK BASERTE KONTRAKTER Relativt god kjent i leverandørmarkedet Flere av leverandørene/entreprenørene leverer både til kraft- og offshoreindustrien Enkel å modifisere for landprosjekter og serieleveranser Godt egnet i større utbyggingsprosjekter Gode styringsmekanismer for byggherre (les endringsordresystem) Oversiktlig kontraktsstruktur - god balanse mellom kontraktsvilkår og vedlegg Byggherrevennlig, men oppleves som balansert God engelsk oversettelse og også brukt internasjonalt Gjennomarbeidet og sikker tolkning Brukt siden 1987, solid kommentarutgave og mye praksis og teori om standarden 8

9 AKTUELLE KONTRAKTSFORMAT FOR BYGG- OG ANLEGG NS 8405 utførelsesentreprise: innkjøp og utførelse Prosjekteringsansvaret påhviler byggherren NS 8407 totalentreprise: prosjektering, innkjøp og utførelse Hele eller store deler av prosjekteringsansvaret påhviler entreprenøren Behøver ikke å være noe totalt ved en totalentreprise motsetningen er utførelsesentreprise > kan være (byggherrestyrte) sideordnede totalentrepriser i et prosjekt > kan være generalentreprise (byggherren har kun én kontrakt) NF 07 (utførelse) og NTK 07 (total) behøver noen tilpasninger Brukes i ganske stor grad også på land, særlig prosessanlegg 9

10 PRISFORMATER 10

11 PRISFORMATER - GENERELT Alternativer: fast pris enhetspriser (rater, normer, mengder) kombinasjoner Usikkerhet i arbeidets innhold og omfang hvem bør bære prisrisikoen? Dersom innhold og omfang er klart definert fast pris Ved usikkerhet i innhold og omfang gir fast pris falsk trygghet 11

12 PRISFORMATER BYGG OG EL/MEK Bygg og anlegg: Anlegg (f.eks. tunnel, grøfter) normalt enhetspriser Bygg: fastpris eller enhetspriser varierer Utførelsesentreprise: Mengdefortegnelsen (NS 3420) Ekvivalenttidsregnskap for sikringsarbeider Særdeles krevende å regulere, f.eks. hvilke aktiviteter og arbeider skal inngå, hvilke milepæler skal kunne flyttes, hva er kritisk linje? Ingen løsning å bare vise til NS 3420 Tillegg A EL/MEK: Normalt alt eller vesentlige deler av arbeidet/leveransen på fast pris > Evt. installasjon/montasje på rater 12

13 TVISTER 13

14 HVA ER DE TYPISKE TVISTEPUNKTER I DENNE TYPE BYGGEKONTRAKTER? Entreprenøren krever: tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse (for å få dekket forseringskostnader og/eller forsvar mot dagmulktskrav) Entreprenøren begrunner kravet i forhold byggherren bærer risikoen F.eks. pålagte endringer, feil/forsinkede tegninger, forstyrrelser, vanskelige grunnforhold osv. Vår erfaring er at byggherresiden har forbedringspotensial særlig på to punkter: Uklar kontrakt/kontraktsstruktur Mangelfull kontraktsoppfølgning i byggefasen 14

15 UKLAR KONTRAKT/KONTRAKTSSTRUKTUR Sjelden store spørsmål om tolkningen av standard kontraktsbetingelser (NS 8405, NS 8407, NF 07 osv.) Tolkningsuenighet gjelder typisk uklarheter i kontraktsvedleggene (arbeidsbeskrivelse, prisformat, tekniske krav) og i særdeleshet mengdefortegnelsen (NS 3420) uklarheter i spesielle kontraktsvilkår utformet av byggherren Uklarhetene gjelder typisk dobbeltbehandling av samme tema, men med ulike innhold, i ulike deler av kontrakten formuleringer i vedleggene som ikke harmonerer med kontraktsvilkårene uklart språk (vilkår virkning) 15

16 TO EKSEMPLER PÅ VANLIGE VILKÅR I VANNKRAFTPROSJEKTER Eksempel I: Tilleggsarbeider skal være skriftlig avtalt med byggherren på forhånd. Hva betyr det for: Kontraktens regler om instruks, endringsanmodning og endringsordre/omtvistet endringsordre? Er hele systemet satt til side? Entreprenørens plikt til å utføre endringsarbeider har han rett til å nekte utførelse inntil enighet om virkning på pris og fremdriftsplan foreligger? Eksempel II: Entreprenøren skal kunne utføre endringsarbeider for inntil 20 % av kontraktsprisen uten at fremdriftsplanen justeres. Men hva hvis endringsarbeidet er mindre enn 20 % av kontraktsprisen, men pålegges 2 uker før avtalt ferdigstillelsesdato? 16

17 DOMSTOLEN: UKLARHET I KONTRAKTEN ER NORMALT BYGGHERRENS RISIKO Rt Byggholt dommen : Som jeg tidligere har påpekt, er det anbudsinnbyderens ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag. Jeg finner det da ikke riktig å pålegge anbyderen risikoen for uklarheten med mindre det ut fra en objektiv betraktning framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment. Rt Stryn Energi dommen : I kontraktsforhold hvor det ikke er gjort unntak fra standardkontraktens varslingsregler, har spørsmålet om varslingsreglenes anvendelsesområde ingen praktisk betydning de to bestemmelser må forstås på samme måte og har den samme frist. Når Stryn Energi og NCC har avtalt at fristen etter 22.5 bare skal være 24 timer, kan spørsmålet om hvilken varslingsregel som skal anvendes, derimot være av stor betydning. For sent varsel kan føre til bortfall av betydelige krav; i den foreliggende sak dreier det seg om over ni millioner kroner. Den svært korte fristen vil lett kunne føre til urimelige resultater. Jeg finner derfor at uklarheten om hvilken varslingsfrist som gjelder, må gå ut over byggherren Stryn Energi, som har formulert kontrakten. Etter dette legger jeg til grunn at varslingsregelen i punkt 8.5 kommer til anvendelse, slik at varsel må gis uten ugrunnet opphold. 17

18 SVAKHETER I KONTRAKTSOPPFØLGNINGEN Ikke putt kontrakten i skuffen Manglende påberopelse av for sent fremsatte krav fra entreprenøren/leverandøren Vanskelig å nå frem med at krav nr 51 er for sent fremsatt, når dette ikke er påberopt for krav nr 1-50 Bruk kontrakten og dens mekanismer Bevissikring: Entreprenørens/leverandørens månedsrapporter og møtereferat er ofte sentrale > Må kommenteres av byggherren fortløpende dersom han mener at fremstillingen er feil Svar alltid på brev > Ingen dommer vil tro deg når du sier; men han sa jo eller men han lovet jo > Bruk dommertesten hvordan vil en dommer i ettertid forså det jeg skriver? 18

19 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 19

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Hvordan skrive kontrakt?

Hvordan skrive kontrakt? 0000 100045 På rett#b98d6b.book Page 85 Tuesday, February 23, 2010 10:01 AM Hvordan skrive kontrakt? en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet Advokat Alf Johan

Detaljer

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9.

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. januar 2015 2 (1) Kontrakts- og tilbudsfasen (2) Oppstart (5) Fremdrift - fristforleng.

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

Kontrakter i totalentrepriser

Kontrakter i totalentrepriser Kontrakter i totalentrepriser Ida Nes Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder: Ben-Stian Unhjem, Hent AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Astri Eggen og Gunvor Baardvik BegrensSkade Delrapport 6.3 Norwegian Public Roads Begrensning av skader som

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405

Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405 Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405 Av Heidi Nergård og Britt Nergård JUR- 3902 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler Spesielt om hva som regulerer målprisen Kandidatnummer: 324 Veileder: Kristin Mortensen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 15756

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer