Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland"

Transkript

1 Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland 2. september 2015

2 Når teknikken svikter

3 Mandatet "Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg i og på bygninger, med tilhørende uteområder. Standarden skal blant annet definere hva prøvedrift er, når prøvedrift skal skje, rammebetingelser for prøvedrift, prosessen, inngangsdata og utgangsdata. Behov for utarbeidelse av sjekklister skal vurderes. Arbeidet skal koordineres med andre standarder hvor prøvedrift er omtalt og gi innspill til eventuelle endringer i dem avhengig av hva komiteen kommer fram til."

4

5 NS 8407 Pkt om testing og innregulering av tekniske anlegg Pkt Prøvedrift "Det kan avtales at prøvedrift skal finne sted enten før eller etter overtakelse. Risikoen for skade, jf. punkt 19, går over til byggherren ved oppstart av prøvedrift for den delen av kontraktsgjenstanden som er satt i prøvedrift. Øvrige virkninger av prøvedrift avtales særskilt."

6 NS 8405 og NS 8430 NS Pkt om forberedelse til overtakelsesforretning NS 8430 og tilhørende blanketter

7 Andre standardkontrakter NTK 07 art " har gjennomgått de tester som "Kontrakten foreskriver " AKB Pkt. 20: Prøving og kontroll hos leverandør - Pkt. 21: Prøving på anlegget, idriftsetting - Pkt. 22: Prøvedrift KOLEMO Pkt. 16: Mekanisk ferdigstillelse, idriftsettelse, prøvedrift NLM 10 - Pkt. 39: Overtakelsesprøver

8

9 NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia

10 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn AS / ITB Campus Ås Dr. Ing. (PhD) NTNU/Prosjektledelse ved BI 22 års erfaring Siste 15 år med igangkjøring og idriftsettelse Nytt Rikshospital Nye Ahus Forskningsbygget Radiumhospitalet Postens Brevsenter, Robsrud Div mindre kontorbygg/svømmehaller Komiteleder SN K/355 Veileder strukturert ferdigstillelse BA2015 Div. kurs for bl.a. NBEF

11 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Omfang / Normative referanser Termer og definisjoner Prøvedrift av bygningstekniske installasjoner i byggeprosessens ulike faser Prøvedriftsperiodens forutsetninger Testprosedyrer og rapporter, aksept av tester Byggherrens og entreprenørens forpliktelser Forpliktelser i prøvedriftsperioden Prøvedriftsperiodens hensikt Byggherrens og entreprenørens forpliktelser Avslutning av prøvedriftsperioden Tillegg A (informativt)

12 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Hensikten med den nye standarden Sikre at bygg er ferdig til riktig tid, første gang (riktig med en gang): entydige definisjoner lik forståelse av premisser for prøvedrift sikre lik oppfatning av hva prøvedrift omfatter standarden skal være uavhengig av kontraktsform og avtaleform beskriver arbeidsprosesser som skal gjennomføres og dokumenteres for å sikre en vellykket prøvedrift sikre god planlegging, korrekt prising og gjennomføring av prøvedriften minimere risikoen for økte kostander på grunn av forsinkelser mangler som fører til økte driftskostnader, redusert kvalitet og innemiljø

13 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Prøvedrift: kapasitets- og ytelsestester av de tekniske installasjonene før innflytting, samt verifisering av funksjonene etter innflytting, over tid med normal belastning og ulike klimatiske forhold

14 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Standarden beskriver de arbeidsprosesser og tester som uavhengig av entrepriseform skal gjennomføres og dokumenteres for å sikre en vellykket prøvedrift Avhengig av entrepriseform vil det være ulike aktører som gjennomfører arbeidsprosessene Forsøkt gjort uavhengig av kontraktsstandardene innflytting Tidspunkt og varighet for prøvedrift vil variere innen bygningenes ulike anleggsdeler type bygning grad av kompleksitet i de tekniske installasjonene Hva som skal prøves skal avtales spesielt

15 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Forutsetninger Beskriver prøvedriften i byggeprosessen Beskriver inndata for prøvedrift: Fabrikktest Innregulering Fullskalatest Mekanisk ferdigstillelse Funksjonstest på byggeplass Stabilitets- og ytelsestest Igangkjøringsperiode Integrert test Aksept av tester Alle tester skal planlegges og dokumenteres (prosedyre/testplan/testrapport) Før stabilitets- og ytelsestestene kan starte, skal alle foranliggende tester være gjennomført og akseptert Aksept av tester skal gis innen rimelig tid dersom akseptansekriteriene er oppfylt og dokumentert

16 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Byggherrens forpliktelser før prøvedrift

17 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Byggherrens forpliktelser før prøvedrift Sette av tilstrekkelig tid til test og prøvedrift Byggherren må beskrive varigheten av de forskjellige prøvedriftene Spesifiseres ytelsene som skal gjennomføres i prøvedriftsperioden Definere entreprenørens deltagelse i byggherrens tester Definere omfang av opplæring Byggherren skal kontrollere og akseptere omfang av FDVdokumentasjonen som er nødvendig for testing Kontroll og aksept/ikke aksept av tester og testrapporter Registrering av feil og mangler fra tester Aksept/ikke aksept av oppstart verifikasjonsperiode

18 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Entreprenørens forpliktelser før prøvedrift Inkludere nok tid til test og utprøving i sin fremdriftsplan Planlegge (testprosedyre), kalle inn, gjennomføre og dokumentere tester som beskrevet i konkurransegrunnlaget Levere tilstrekkelig FDV før tester og verifikasjonsperiode Gjennomgå alarmlogger, trendlogger, skjermbilder o.l. på SD-anlegg Rette feil og mangler innen avtalte tidsfrister Endringer som gjøres i anleggene skal registreres/dokumenteres Melde anleggene klare for verifisering

19 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Byggherrens forpliktelser i prøvedrift Byggherren skal sammen med entreprenøren drifte de tekniske anleggene i prøvedriftperioden i henhold til avtale Byggherrens driftsorganisasjon skal være etablert før prøvedriftsperioden starter. Byggherren har ansvaret for at det er spesifisert hvem som skal utarbeide prosedyrer for verifisering, og hvem som skal lede arbeidet. Byggherren skal dokumentere spesielle hendelser, feil eller mangler under verifiseringsperioden (verifiseringsloggen). Verifiseringsperioden kan utvides dersom det oppdages vesentlig feil eller mangler som forringer prøvedriftperiodens hensikt Ved utvidelse av verifiseringsperioden skal entreprenør varsles uten ugrunnet opphold

20 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Entreprenørens forpliktelser i prøvedrift Entreprenøren skal sammen med byggherren drifte de tekniske anleggene i prøvedriftperioden i henhold til avtale Entreprenøren skal levere de ytelser som definert i kravspesifikasjonen og kontrakt Entreprenøren skal dokumentere spesielle hendelser, feil eller mangler under verifikasjonsperioden i verifikasjonsloggen Entreprenøren skal inspisere anleggene som er i prøvedrift regelmessig og etter en omforent plan avstemt med byggherren Entreprenøren skal utbedre feil eller mangler avdekket i prøvedriftsperioden innen de tidsfrister som er nedfelt i avtaledokumentene

21 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Avslutning av prøvedriftsperioden Ved prøvedriftsperiodens utløp skal entreprenøren utarbeide en rapport som dokumenterer kontraktens ytelser i prøveperioden hvilke reklamasjoner som eventuelt er fremmet og status på disse. liste med forslag til forbedringer Entreprenøren skal gjennomgå og eventuelt revidere driftsinstruks(er), i tråd med erfaringene fra prøvedriftsperioden Byggherren skal umiddelbart og senest innen 14 kalenderdager etter mottatt rapport akseptere avslutning av prøvedriften eller kreve forlengelse av prøvedriften hvis det er vesentlige feil eller mangler i resultatene fra prøvedriftsperioden

22 Ny norsk std. NS 6450 Prøvedrift Oppsummering Alle bestemmelsene i dokumentet er en del av Prøvedriftsstandarden krav til kravspesifikasjonen krav til testregimet før overtagelse/prøvedrift krav til opplæring og FDV innholdet i prøvedriftsperioden Uavhengig av kontraktsstandarder Om standardens ordlyd følges vil feil og mangler på ved innflyttingstidspunktet reduseres prøvedriften benyttes til å optimalisere driften under ulike årstider Prøvedriften ikke benyttes til å rette feil og mangler som kunne oppdages tidligere

23 Tilbakemeldinger Sektorstyret Tilbakemeldinger etter høringsfristens utløp burde være mer en teknisk standard og ha mindre juridisk forhold da dette burde være regulert av kontrakts-standardene - kan skape tolkningsspørsmål begrepet «prøvedrift» er misvisende vi ser at begrepet «akseptanse» kan skape diskusjoner. Dette begrepet er benyttet flere steder i standarden. Hva skal til å akseptere? Vi kjenner våre egne diskusjoner med entreprenør om godkjente fullskalatester eller ikke. undrende til at standarden legger opp til at byggherre får et ansvar for å registrere/dokumentere spesielle hendelser, feil og mangler både før prøvedrift og under verifikasjonsperioden. Hvordan henger dette sammen med ansvarsforholdene i byggesaken? Det ingen tvil om at plan- og bygningsloven med forskrifter tillegger ansvarlige foretak dette ansvaret. Det er svært uheldig at standarden undergraver myndighetskravene. Ved å pålegge byggherre et slikt ansvar kan det skapes usikkerhet og tvil om ansvar og roller i sluttfasen av et byggeprosjekt.

24 Tilbakemeldinger Sektorstyret Tilbakemeldinger etter høringsfristens utløp Tilbakemeldinger på setninger, ord og setningsoppbygning standarden burde overlatt reguleringen av juridiske forhold til de allerede etablerte standardene. Bestemmelsene i utkastet til prøvedriftsstandarden, som får innvirkning på mangelspørsmål, reklamasjon, risiko, overtakelse, virkninger av overtakelse og sluttoppgjør mv, gjør rettsområdet uklart, også når man har endret standarden etter høringen. bør etablere en hensiktsmessig systematikk, samt rendyrke standarden til å bli en teknisk standard som ikke endrer balansen eller løsninger som allerede er etablert i de relativt nylig fremforhandlede juridiske entreprisestandardene

25 Tilbakemeldinger Sektorstyret Tilbakemeldinger etter høringsfristens utløp behov for et høyere språklig presisjonsnivå og en tydeligere avgrensning mot kontraktsstandardene (8505,06,07). en fare i å «ribbe» NS 6450 for sanksjonsverktøy og gjøre den til en ren teknisk standard, med henvisning til at alle kontraktuelle forhold reguleres i de fremforhandlede entreprisekontraktene Videre fremdrift: Nytt komitemøte hvor en mindre arbeidsgruppe får mandat til å gjennomgå tilbakemeldingene til sektorstyret (med juridisk kompetanse) Nytt komitemøte når forslag til endringer fra arbeidsgruppen foreligger Ved vesentlige endringer vil det bli ny høringsrunde

26 Spørsmål?

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer