PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling"

Transkript

1 PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8

2 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell basert på bedre samhandling mellom aktørene. 1. Formål med PTL-modellen, samhandlingsmodellen Bakgrunn for utvikling av PTL-modellen har vært å få frem en gjennomføringsmodell som: - Utnytter styrken i så vel byggherrestyrt prosjektgjennomføring som totalentreprise - Gir bedre samhandling mellom entreprenører, rådgivere og oppdragsgiver i utvikling av prosjektene - Utnytter entreprenørenes kompetanse i utvikling av prosjektene - Sikrer mer komplett dokumentasjon til byggeplass - Reduserer endringer og konflikter i prosjektgjennomføringen ved at dokumentasjonen blir bedre og entreprenørene har eierskap til dokumentasjonen - Gir bedre styring mot rammer - Reduserer konsekvenser av endringer - Gir entreprenører incitament til å foreslå kostnadsbesparende løsninger 2. Beskrivelse av samhandlingsmodell 2.1 Hovedprinsipper Gjennomføringsmodellen er vist i prinsipp i figur 1 TRADISJONLL MODLL ANBUD/TILBUD KONTRAKT Program -mering Forprosjekt Skisseprosjekt Detaljprosjekt Bygging med mye endringer og konflikter SAMHANDLINGSMODLL ANBUD UT NTRPRISKONTRAKTR Program -mering Forprosjekt Skisseprosjekt Detaljprosjekt Bygging i fordragelighet SAMHANDLINGSKONTRAKTR Figur 1 Side 2 av 8

3 Figur 2 viser prosessen i noe mer detalj. PROGRAMMRING SKISS / FORPROSJKT SAMHANDLINGSAVTAL Avtale rådgivning Intensjonsavtale bygging Prisbok / enhetspriser ANBUD Veiledning - evalueringskriterier Prisformular Kontraktsbestemmelser Spesifikasjoner DTALJPROSJKT KONTRAKTR BYGGING Hovedentrepriser Generalentreprise Generalentreprise med utvidet ansvar for dokumentasjon KOMPLTTRING / BYGGING SAMHANDLINGSPRIOD PROSJKTRING / UTVIKLING I BYGGHRRRGI Figur 2 KOMPLTTRING/ BYGGING I NTRPRNØRRGI Hensikten med endringen av modell fra den tradisjonelle, er å bringe entreprenørene og leverandørene tidligere inn i prosjektet, slik at de deltar i utviklingen av prosjektet før alle rammer er lagt og løsninger valgt. Gjennom samhandling mellom oppdragsgiver, rådgivere og entreprenørene skal både byggeprosessen og de tekniske løsningene optimaliseres for å tilfredsstille ønsker og krav fra byggherreorganisasjonen. Dette skjer ved at entreprenørenes kompetanse utnyttes og ved at løsninger etc. velges tilpasset de valgte entreprenørenes produksjonsapparat. På denne måten får entreprenørene, før bygging starter, et eierskap til prosjektet og dokumentasjonen, noe som vil redusere antall unødvendige endringer og konflikter i byggeperioden. Prosessen har i prinsippet 4 trinn A. Prosjektet føres frem til forprosjektnivå av oppdragsgiver med sine arkitekter og rådgivere. Med bakgrunn i dette utarbeides anbudsgrunnlag for hovedentrepriser innen de forskjellige fag. Side 3 av 8

4 B. ntreprenørene konkurrerer med basis i dette anbudsunderlaget om hovedentrepriser (bygg, VVS, elektro etc.) hvor kriterier som blant annet kompetanse, erfaring og prosjektgjennomføring vurderes i tillegg til pris. Det tegnes en intensjonsavtale om bygging og bistand til rådgivning med de valgte entreprenørene innenfor hver hovedentreprise. Denne kontrakten vil bli avløst av byggekontrakt når samhandlingsperioden er sluttført. Anbud kan sendes ut noe forskjøvet mellom fagene avhengig av når det er ønskelig å bringe inn de enkelte entreprenørene. C. I perioden mellom inngått samhandlingskontrakt (intensjonsavtale) og endelig byggekontrakt, utvikler byggherren og de aktuelle aktørene systemløsninger og detaljer i prosjektet, samt ramme for gjennomføring. Målet er å utvikle et gjennomarbeidet prosjekt innenfor prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og tid. ntreprenørene kan i denne perioden skiftes ut, om samhandling ikke oppnås eller rammer ikke nås. ntreprenørene får incitament på forslag til kostnadsreduserende tiltak. D. tter at endelig byggekontrakter er tegnet, gjennomføres prosjektet omtrent som normalt. Alle parter har da fått optimalisert sin del av gjennomføringen og er samstemte i sine forventninger til prosessen. De forskjellige byggekontraktene kan også tegnes på forskjellige tidspunkter avhengig av når entreprenør ønskes brakt inn. Gjennom denne gjennomføringsmodellen vil de involverte partene få optimalisert sitt ressursforbruk ved at ressurser som går med til uproduktivt arbeid og konflikter reduseres. Dokumentasjon utarbeides tilpasset valgte produkter og når nødvendige opplysninger er tilgjengelig. 2.2 ntrepriseformer Samhandlingsmodellen avviker noe fra de tradisjonelle entrepriseformene, men byggefasen vil uansett bli gjennomført på tilnærmet tradisjonell måte. Prosjektene starter som hovedentrepriser og gjennomføres slik til samhandlingsperioden er ferdig. Da velges det om bygging skal skje i hovedentreprise, generalentreprise eller en generalentreprise med utvidet ansvar for komplettering av dokumentasjon. (Tilnærmet totalentreprise) Valget vil blant annet avhenge av: - prosjektets kompleksitet - prosjektets beliggenhet - entreprenørenes påslag for tiltransport - byggherrens organisasjon - byggherrens risikotaking Side 4 av 8

5 2.3 Prismodeller Avhengig av prosjektets art kan to forskjellige prismodeller benyttes Prisbok med rammepris Basert på anbudsgrunnlag gir entreprenørene en rammepris basert på prisbok med fastdel, enhetspriser og mengder. Fastdel skal dekke entreprenørens administrasjon, rigg, fortjeneste etc. nhetsprisene skal basere seg på selvkostpris. Disse enhetsprisene benyttes til å avregne kostnadskonsekvenser i forbindelse med samhandlingsperioden Rammepris og selvkost Dette er en alternativ prismodell (se fig. 4). Basert på anbudsgrunnlag gir entreprenøren en rammepris bestående av en fastpris og budsjett for tilførte materialer og ytelser, basert på selvkost. Fastprisdelen dekker entreprenørens rigg og drift, administrasjon, fortjeneste etc. Den regulerbare delen skal dekke selvkost for tilførte materialer og timeverk. Timepriser for håndverkere dekker bare direkte kostnader uten fortjeneste. Når oppdraget er ferdig avregnes det mot regulert rammepris (den reguleres for prisstigning og avtalte endringer). Om medgåtte ytelser overskrider rammepris må entreprenøren dekke en avtalt andel (f.eks. 50%). Om medgåtte ytelser underskrider rammepris vil entreprenørene få en bonus på besparelsen (f.eks. 30%). Prismodell R F K R o A r N r S i g P e R r I t S R F R A N S P R I S ndringer Pris reg Bevegelig del Fast del 50 % 50 % Prosjektets kostnad s mer kostnad Bygg herrens kostnad Prosjektets kostnad > Referansepris Referansepris 30 % 70 % Prosjektets kostnad s bonus Bygg herrens kostnad - Prosjektets kostnad < Referansepris Figur 4 Side 5 av 8

6 2.4 Organisering i prosjektering og bygging Prosjektering Oppdragsgiver og hans samarbeidspartner innen prosjektledelse innehar de sentrale lederposisjonene i prosjektet. Det gjelder prosjekt-, prosjekterings- og eventuell byggeledelse. Kontrakter med rådgiverne inngås eventuelt etter konkurranse og prosjekteringen starter som i et normalt byggherrestyrt prosjekt. tter at entreprenører er valgt skal representanter fra entreprenørene delta i prosjekteringen og prosjekteringsorganisasjonen som vist i figur 5. PROSJKTANSVARLIG oppdragsgiver Prosjektleder Prosjekteringsleder (PTL) Byggeleder Saksbehandler Saksbehandler Arkitekt (ARK) ntreprenør ntreprenør Rådg. ing elektro ( Ri) Saksbehandler Saksbehandler ntreprenør ntreprenør ( ntreprenør (ntr.) Figur 5 De enkelte entreprenørene får i tillegg til de valgte rådgivere, en rolle som rådgivende innenfor sitt området. (Rådgiver har et gjennomgående ansvar ovenfor oppdragsgiver). Denne organiseringen vil legge grunnlaget for et tett og godt samarbeid med de prosjekterende og entreprenørene. Side 6 av 8

7 Bygging Byggeledelsen ivaretas i prinsippet av prosjektlederfirmaet. Omfang av denne oppgaven vil avhenge av den valgte entrepriseform. Tett samarbeid med entreprenørene er i alle tilfeller ønskelig og nødvendig. Om generalentreprise eller generalentreprise med utvidet ansvar for dokumentasjon blir valgt, vil generalentreprenør bli ansvarlig for byggeplass. Byggeleder vil da i større grad bli et kontrollerende organ i forhold til byggherrekrav. 3. Konkurransegjennomføring entreprenører 3.1 Grunnlag for konkurransen Konkurransegrunnlaget skal, i tillegg til de valgte anbudene, danne grunnlag for valg av entreprenører og styring av prosjektet. Konkurransen vil basere seg på et underlag utarbeidet som del av forprosjektet. Dette vil gi et godt grunnlag for prising og valg av entreprenørene, samt gi disse gode muligheter for å påvirke systemer og tekniske løsninger. Følgende dokumentasjon inngår i anbudsgrunnlaget: - Anbudsinnbydelse med veileder til entreprenørene (med bl.a. beskrivelse av gjennomføringsmodellen) - Plan- og snittegninger - Detaljtegninger av rom og løsninger mv - Systemskjemaer - Spesifikasjoner inkl. mengder basert på norske standarder (alterniativt kan entreprenøren mengdeberegne). - Teknisk program inkl. krav til overflater, kvaliteter etc. - Administrative bestemmelser inkl. bestemmelser for byggeplass, fremdriftsplan etc. - Prisskjema - Generelt anbudsgrunnlag med anbudsregler og kontraktsbestemmelser 3.2 Konkurranseparametre entreprenører n konkurranse som skal lede fram til en samhandlingskontrakt, må vektlegge andre forhold enn bare pris. I stor grad vil elementer i konkurransegjennomføringen kunne sammenlignes med en rådgiverkonkurranse. t spesielt og viktig punkt vil være entreprenørenes holdninger til å delta i en samhandlingsmodell. Holdningene til firmaledelsen og entreprenørens prosjektledelse vil være svært viktig. Dette vektlegges i evalueringen. Det er derfor naturlig at det foretas intervjuer med ledelsen i aktuelle firmaer og deres prosjektorganisasjon som et ledd i evalueringen. Side 7 av 8

8 Følgende kriterier og vektlegging foreslås: Kompetanse og erfaring 15% - Generell- og spesiell kompetanse - rfaring med FoU-prosjektene og samhandlingsprosjekter Prosjektgjennomføring 25% - Beskrivelse av hvordan entreprenøren ønsker å samarbeide - Forslag til endringer av prosjektet - Beskrivelse av endringshåndtering og dokumentasjon på priser for å kontrollere prosjektets økonomi. - Beskrivelse av samhandling rådgivere/entreprenører Organisasjon 20% - Forslag til organisering - CV for berørt personell. Her vil også resultat av intervjuer med nøkkelpersonell bli vektlagt Pris 40% - Rammepriser, enhetspriser og timepriser vil bli vurdert - Forslag til kostnadsreduserende tiltak Side 8 av 8

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1 juli 1998 Åpen versjon Prosjektstyring år 2000 INSTITUTT FOR BYGG- OG

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Den private byggherrens valg av entrepriseform. The Private Owner's Decision of Project Delivery Methods in Construction Projects

Den private byggherrens valg av entrepriseform. The Private Owner's Decision of Project Delivery Methods in Construction Projects Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave 2014 30 stp Den private byggherrens valg av entrepriseform The Private Owner's Decision

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler Spesielt om hva som regulerer målprisen Kandidatnummer: 324 Veileder: Kristin Mortensen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 15756

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen.

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen. Forord Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? Som en avsluttende del av utdannelsen til sivilingeniør/master i Industriell økonomi og informasjonsledelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, skal

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer