Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan?"

Transkript

1 Gjennomføringsstrategi Hva, hvorfor og hvordan? Administrerende direktør Sven Erik Nørholm Hva ønsker vi å oppnå? Optimale prosjekter Tilfredsstille reelle behov Optimal prosess/gjennomføring Riktige aktører Gjennomføring innen rammer Riktig kvalitet Riktig ressursbruk/kostnad 1

2 2

3 Hvordan lykkes? Ta utgangspunkt i prosjekt og prosjekteier Ta hensyn til rammebetingelsene og erfaringer Fordel ansvar/risiko på de som bør ha det Velg riktig aktør til riktig oppgave Sørg for at nødvendige ressurser stilles til disposisjon Lag prosess som gir aktørene optimale muligheter til å lykkes på prosjektets premisser Bruk kjente spilleregler 3

4 Årsaker til feil og kostnadsoverskridelser (undersøkelse hos 790 industriselskaper i USA) Dårlig dokumentasjon 38% Dårlig administrasjon 14% Redusert produktivitet 6% Uprofesjonelle entreprenører/underentr. 12% Uprofesjonelle oppdragsgivere 11% Forandring under/gjennomføring 9% Dårlige informasjonssystemer 5% Inflasjon 5% 58% (prosjektledelse) 90 % (ledelse) 4

5 Forutsetninger for å få et godt prosjekt Organisasjon Prosjekt Likevekt Ressurser Gjennomføringsstrategi Plan som, med bakgrunn i prosjekteiers og prosjektets særegenheter, mål og rammer, beskriver metoder og virkemidler prosjekteier vil benytte for å kontrahere og honorere nødvendige leverandører, valg av kontraktsformer samt prosjektets organisering. 5

6 Organisasjonsmodeller Delt leverandørorganisasjon Integrert leverandørorganisasjon Integrert organisasjon Modell CM BH-styrte delentrep. Hoved entreprise Generalentreprise Totalentreprise Senpartnering Tidligpartnering/- prosjektallianser Kontrakt Spesial (NS8402) (NS3430) NS8401/02 NS8405 NS8401/02 NS8405 NS8401/02 NS8405 NS3431 Spes. avtaler Spes. Avtaler (NS8401/NS8405) (NS8401/NS8405) Ekstern finansiering/ drift EFI/OPS X X X Prosjektstyre Prosjektstyre Prosjekteier Prosjekteier NN NN (prosjekteier) (prosjekteier) Brukere Brukere Prosjektråd Prosjektråd Mentor Mentor Prosjektleder Prosjektleder Totalentreprenør Totalentreprenør Spesialiststøtte Spesialiststøtte Resurspersoner Resurspersoner KS KS Kost/plan Kost/plan Økonomi Økonomi Sekretær Sekretær Prosjekteringsleder Prosjekteringsleder Byggeleder Byggeleder Rådgivende Rådgivende Rådgivende Rådgivende Rådgivende Rådgivende Utførende Utførende Utførende Utførende Utførende Utførende Spesialist Spesialist 6

7 Prinsipper over aktører i et prosjekt med ekstern finansiering (EFI/OPS/BOOT) Banker Banker Investor Forsikringsselskap UE/Lev. Oppdragsgiver Leverandør Avtale om bygging Totalentreprenør Ark/Rådgiver Leverandøravtaler Driftsavtaler Leverandører av av forbruksmateriell Drifts- Drifts-og og vedlikeholdsselskaper Prosess for utvikling av gjennomføringsstrategi Eksterne rammebetingelser - Produktet - Kompleksitet - Usikkerhet Mål Interne rammebetingelser -Markedet -Regelverket - Kompetanse - Kapasitet -Trygghet Analyse Gjennomføringsstrategi Prosjekteiers organisasjon/brukermedvirkning Programmering (reelle behov) Gjennomføringsorganisasjonen Kontraktinndeling Kontrakttyper m/ vederlagsform Risikovurdering Styringsmessige krav til leverandører Kontraheringsplan 7

8 Når utvikle gjennomføringsstrategi Ved prosjektoppstart 8

9 Gjennomføringsstrategi innhold Prosjekteiers prioriteringer Prosjekteiers organisasjon/erfaringer Prosjektets karakteristika Eksterne interessenter/rammer Engasjementsmodell og kontraktsform rådgivere Kontraheringsmodell og kontraktsform leverandører/entreprenører Organisering Prioriteringer Risikovilje/-evne Minimal kostnadsrisiko Laveste mulig investering Sikker leveranse (min. fremdriftsusikkerhet) Best mulig økonomi i driftsfasen Stor påvirkning på kvalitet Brukermedvirkning Ønske om leie kontra å eie Forretningsutvikling 9

10 Fra idé til virksomhet IDÉ ANALYSE ANALYSE PROGRAMMERING PROGRAMMERING INFRASTUKTUR INFRASTUKTUR UTBYGGING UTBYGGING SAMSPILL ORGANISASJONS- ORGANISASJONS- UTVIKLING UTVIKLING DRIFT DRIFT EFFEKTMÅL Prosjekteiers organisasjon/erfaring Erfaring fra tilsvarende prosjekter Behov for brukermedvirkning Kompetanse og kapasitet til planlegging, kontroll, oppfølging og koordinering Vilje og mulighet til ekstern innleie Ønske om incentivbaserte kontrakter 10

11 Prosjektets karakteristika Modenhet/defineringsgrad/usikkerhet Størrelse Kompleksitet/teknisk konsept Beliggenhet Framdrift/parallellitet programmering/prosjektering/ bygging Behov for informasjonsflyt prosjekteier- leverandør Eksterne interessenter/rammer Planer/forskrifter/lover Konflikter mot eksterne interessenter Leverandørforhold Konkurransearenaen/markedet Prosjektledelsen Rådgivere Entreprenører/leverandører Byggeprosess - tradisjon 11

12 Engasjementmodell og kontraktsform rådgivere Engasjementsmodell Direkte kjøp/ anbudskonkurranse, åpen-/lukket/ konkurranse med forhandling Lavest pris/beste anbud/kompetanse- /løsningskonkurranse 12

13 Engasjementmodell og kontraktsform rådgivere Engasjementsmodell Direkte kjøp/ anbudskonkurranse, åpen-/lukket/ konkurranse med forhandling Lavest pris/beste anbud/kompetanse- /løsningskonkurranse Kontraktsform Separate kontrakter Totalrådgiver Gruppeavtaler med incitament Timepris/fastpris/incentiver Kontrahering og kontraktsform leverandører Kontrahering Direkte kjøp/anbudskonkurranse, åpen-/lukketkonkurranse/konkurranse med forhandlinger Lavest pris/beste anbud Kontraktsform Delte entrepriser Totalentrepriser Partnering/allianser Løpende regning/fast pris/incentiver Finansiering /drift (tjenesteleveranse) 13

14 Organisering Prosjekteier Styre Prosjektråd Prosjektansvarlig/prosjektleder Programmering Brukere Prosjektledelse Prosjektleder Mentor Spesialiststøtte Prosjekteringsledelse (PL prosjektering) Byggeledelse (PL utførelse) Organisering fortsetter Arkitekter/rådgivere Prosjekteringsledelse Spesialistrådgivere Entreprenører/leverandører Byggeledelse Entreprisemodell (Fra CM til allianser) 14

15 Organisasjonsmodeller Delt leverandørorganisasjon Integrert leverandørorganisasjon Integrert organisasjon Modell CM BH-styrte delentrep. Hoved entreprise Generalentreprise Totalentreprise Senpartnering Tidligpartnering/- prosjektallianser Kontrakt Spesial (NS8402) (NS3430) NS8401/02 NS8405 NS8401/02 NS8405 NS8401/02 NS8405 NS3431 Spes. avtaler Spes. Avtaler (NS8401/NS8405) (NS8401/NS8405) Ekstern finansiering/ drift EFI/OPS X X X CM/delte entrepriser Fordeler Full nytte av konkurransen mellom entreprenører/leverandører Gir muligheter for lokale entreprenører/leverandører Har direkte kontrakt med sideentreprenørene Mulighet til å endre og påvirke de etterfølgende arbeider Påvirke kostnadsutviklingen Lave totale påslag og administrative kostnader Ulemper I store byggeprosjekter kan det bli mange sideentreprenører Krever stor byggeadministrasjon for prosjekteier/prosjektleder Økte egne administrative kostnader Koordinering av grensesnitt, risiko for ventetid etc. 15

16 Totalentreprise Fordeler Ansvar for prosjektering og bygging samles hos totalentreprenøren Forenkler byggeadministrasjonen hos prosjekteier Risiko overført til totalentreprenøren og det betaler du for Større sikkerhet for pris Ulemper Liten mulighet for påvirkning av utførelse og kvalitet Kan utelukke lokale entreprenører Lett for prosjekteier å bli for passiv i forhold til entreprenør Store konsekvenser ved evt. konkurs hos totalentreprenøren Tidligpartnering /prosjektallianser Fordeler Utnytter leverandørkompetanse i utvikling For å løse komplekse og langvarige prosjekter Mindre risiko for prosjekteier enn delte entrepriser Egnet ved outsourcing Ulemper Krevende å kontrahere og styre Kan utelukke lokale leverandører Krever nye arenaer for samhandling 16

17 Senpartnering Fordeler Utnytter leverandørkompetanse i utvikling Godt grunnlag for kontrakt med leverandører God styring mot budsjett Bedre prosjektering og grensesnittshåndtering Reduserer unødvendige konflikter i utførelsesfase Ulemper Mer krevende å styre Krever nye arenaer for samhandling Ektern finansiering (EFI/OPS) Fordeler Fremskynde nødvendige prosjekter som for prosjekteier er svært kapitalkrevende Ved å benytte ekstern kapital, initiativ og ekspertise er det innsparingsmuligheter Redusere risiko ved at private konsortium vil være ansvarlig for finansiering, prosjektering, bygging og drift. Ulemper Høyere risikopremie som kan medføre økte finansieringskostnader Økte kostnader forbundet med kontroll og oppfølging Konkurs kan medføre forsinkelser 17

18 Eksempel PTLs senpartneringmodell Erfaringer fra byggeprosjekter Tilsynelatende bra kontroll til og med anbudsprosjekt Dårlige grensesnittsavklaringer Dårlig endringshåndtering Mangelfull dokumentasjon til byggeplass Mange endringer på byggeplass Til dels store kostnadsoverskridelser Enkeltaktører gode nok/gjennomføringsprosessen ikke optimal Dårlig styring av prosjekteringsprosessen 18

19 Potensialet/trusselen for alle ligger i prosessgjennomføringen Bærende idé Samhandling mellom prosjekteier, ledende rådgivere og ledende entreprenører/leverandører skaper verdier for kunden og for hverandre som ingen av de greier å skape alene. 19

20 Samhandling Ville gjøre medaktørene gode (en holdning/væremåte ikke gjennomføringsmodell) Samhandling Legge forholdene til rette for at andre kan gjøre en god jobb Gjøre medaktørene gode Utnytte alle aktørenes kompetanse optimal Sørge for tilstrekkelige ressurser Kvalitetssikre andres og eget arbeid 20

21 SENPARTNERING Tradisjonell modell Program -mering ANBUD/TILBUD Detaljprosjekt KONTRAKT Bygging med mye unødvendige endringer. Senpartnering Program -mering Forprosjekt Skisseprosjekt ANBUD UT Forprosjekt Skisseprosjekt Detaljprosjekt ENTREPRISEKONTRAKTER Bygging med få endringer. Lite konflikter SAMHANDLINGSKONTRAKTER/ INTENSJONSAVTALER Prosjektorganisering PROSJEKTANSVARLIG (TH) oppdragsgiver Prosjektleder (PL) NN Prosjekteringsleder (PTL) NN Byggeleder (BL) NN Arkitekt (ARK) NN Rådg.ing elektro (RiE) NN Entreprenør (Entr.) Saksbehandler Saksbehandler Entreprenør Entreprenør Saksbehandler Saksbehandler Entreprenør Entreprenør 21

22 Konkurranseparametere entreprenør Gjennomføringskompetanse 60% Kompetanse og erfaring Prosjektgjennomføring Organisasjon Pris 40% Referansepris (fast pris) Enhetspriser Kostnadsreduserende tiltak Prismodell 50 % 50 % E s merkostnad Referansepris Endringer Pris reg 30 % 70 % E s bonus Korrigert Referansepris Referansepris Bevegelig del Prosjektets kostnad Byggherrens kostnad Prosjektets kostnad Byggherrens kostnad Fast del Prosjektets kostnad > Referansepris Prosjektets kostnad < Referansepris 22

23 Hva er spesielt med modellen? Utnytter styrken til byggherrestyrt prosjektering Forbedrer grendesnittkoordinering og dokumentasjon til byggeplass Aktiv styring mot rammer (eksakt vitenskap) Frihet i valg av entreprisemodell Utnytter entreprenørkompetanse også fra tekniske entreprenører Tilpasser seg entreprenørens arbeidsprosesser Utnytter entreprenørens innkjøps- og byggeplasskompetanse Erfaringer senpartnering Reduksjon av total risiko God økonomistyring Nye muligheter ved entreprenørinnspill Bedre kvalitet på dokumentasjon til byggeplass Få konflikter Få nye systemløsninger Fokustyver 23

24 24

25 25

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne Planlegge Motivere

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Entreprisemodeller og standardkontrakter

Entreprisemodeller og standardkontrakter Entreprisemodeller og standardkontrakter Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Arne Sivertsen, Inventura AS Leverer Innkjøpsanalyser Prosjekter for kostnadsstyring Operativ innkjøpsstøtte

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen.

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen. Forord Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? Som en avsluttende del av utdannelsen til sivilingeniør/master i Industriell økonomi og informasjonsledelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, skal

Detaljer

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie

Feil gir utslag av feil i prosjekteringen Feil hos PRL blir brukt som årsaksforklaring Innleie, oftes kjøttinnleie Min huskeliste og stikkord Prosjkteringsledesle hva snakker vi om begrepsavklaring Organisering ulike modeller, litt teori og overordnede prinsipper Prosjekteringsfaser hvordan påvirker dette organisasjon

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør DiFi 21.11.2014 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama i Kristiansand

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Den private byggherrens valg av entrepriseform. The Private Owner's Decision of Project Delivery Methods in Construction Projects

Den private byggherrens valg av entrepriseform. The Private Owner's Decision of Project Delivery Methods in Construction Projects Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave 2014 30 stp Den private byggherrens valg av entrepriseform The Private Owner's Decision

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0

Detaljer