Metode. Om intervjuundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metode. Om intervjuundersøkelsen"

Transkript

1 Torer F. Berg 97 endringen i plan- og bygningsloven og ansvarsrollene Hva med makt og styring? Seminar NFR 14. juni 2004 Fører endringer i plan- og bygningsloven til nye og/eller endrede roller for BAE-næringen i byggeprosessen? Fokus har startet gjennom ansvarlig søkerrollen, da vi gjennom studie av den vil se hvordan den er blitt formet og plassen søkeren har fått i prosjektene. Videre har vi sett på rolle- og ansvarsfordeling mellom aktørene i prosjektene Om tradisjonelle kontraktuelle forhold forsterkes eller svekkes Metode Litteraturstudium, studier av pågående arbeider, registrering av debatten, endringer i lov, forskrift og veiledninger m.m. Kvalitativ undersøkelse i 8 store prosjekter spredt over landet + 6 små prosjekter i Østlandsområdet Kvantitativ landsomfattende undersøkelse Samspill/samarbeid med andre evalueringsprosjekter både ved og utenfor Byggforsk De aktive medarbeiderne har vært Siv.ark. Kikkan Landstad, Cand.jur. Emilie Stang og MSc. Torer F. Berg Om intervjuundersøkelsen Lokalisering/Prosjekt Entrepriseform Byggherre Arkitektkontorets Entreprenør beliggenhet Oslo / Sykehjem Totalentreprise Kommune Oslo Riksentreprenør Landkommune Vestlandet / Sykehjem Hovedentreprise Kommune Småby Vestlandet Riksentreprenør Mindre bykommune Østlandet / Sykehjem Hovedentreprise Kommune By Østlandet Lokal entreprenør Bykommune Nord-Norge / Hotell Totalentreprise Privat/Flergangs. By Østlandet Riksentreprenør Mindre bykommune Nord-Norge / Bo og Byggherrestyrt delt Kommune By Nord-Norge Lokal entreprenør Servicesenter Mindre bykommune Østlandet / Forretning og Totalentreprise Privat/Flergangs. Landkommune Riksentreprenør bolig Østlandet Bykommune Vestlandet / Fabrikk og kontorbygg Hovedentreprise Privat/Engangs By Vestlandet Riksentreprenør Kommune ved storby / Forretningsbygg Totalentreprise Privat/Flergangs Oslo Riksentreprenør Kommune ved storby / Småhus Landkommune Østlandet / Småhus Bykommune Vestlandet / Småhus Kommene ved storby / Småhus Landkommune Østlandet / Småhus Landkommune Østlandet / Småhus

2 Om spørreskjemaundersøkelsen Organisasjon Samlet antall bedrifter Antall trukket ut NPA Ca RIF* EBA** Boligpr NRL NELFO NVEF Sum brutto utvalg 730 Returnert pga. feil adresse o.l. 8 Korrigert bruttoutvalg 722 Mottatte svar 137 Samlet svarandel 19% Hvorfor ansvars- og rollereform Ot.prp. Nr 39 ( ) De nye ansvarsregler er forutsatt å kunne samsvare med de privatrettslige kontraktsforhold. Ansvaret i seg selv foreslås lagt om til et forhold mellom myndigheter og de utøvende i prosessen, og i mindre grad gjennom tiltakshaver (som blir den nye betegnelsen på byggherren). De enkelte deler av prosjekteringen skal forestås av en ansvarlig prosjekterende. Ved delt ansvarsrett skal (ansvarlig) søker ha ansvaret for koordineringen Et hovedprinsipp som er lagt til grunn ved utformingen av de nye ansvarsreglene er at ansvar skal legges hos den som har reell mulighet til å påse at feil ikke oppstår. Hvordan ansvars- og rollereform (Plan- og bygningsloven) 93b. Ansvarlig søker og prosjekterende 1. Søknad for ethvert tiltak etter 93 skal forestås av en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen. Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvorledes alle relevante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov skal oppfylles, hvis ikke annet fremkommer uttrykkelig i søknaden. Søknaden skal undertegnes både av tiltakshaver og ansvarlig søker. 2. Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Hver enkelt har da ansvaret for innholdet av sin del. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden. Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett 8. Tilleggskrav for de enkelte funksjonene 1. Ansvarlig søker skal ha system for: a. samordning av oppgaver innen prosjektering og tilrettelegging for prosjekteringskontroll b. å sikre at søknad inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltak oppfyller krav i plan- og bygningslovgivningen, herunder kontrollplan for prosjekteringen c. samordning av oppgaver innen utførelse og tilrettelegging for kontroll av utførelsen d. å sikre at krav til tiltak som er spesifisert i grunnlagsmaterialet for igangsettingstillatelse blir ivaretatt i de enkelte utførelsesoppgaver.

3 NS8401 Alminnelig bestemmelser for prosjekteringsoppdrag 1. Formål og anvendelse Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. 8.1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak. Den prosjekterende skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak. Han skal i samråd med oppdragsgiver holde nødvendig kontakt med offentlige myndigheter og bistå med å hente inn nødvendige tillatelser 1995-reformen (iverksatt i 1997) begynner å finne sin form Ansvarlig søker er på plass De øvrige ansvarlig rollene er også på plass Ansvarlig samordner er ute Hvem styrer prosjektene Utrede behov Bruker / Marked Etablere brukerorganisasjon Definere programkrav Programprosess innredning/ følge opp byggeprogram Følge opp innredningsprogram Utarbeide Følge opp Utarbeide kravspesifikasjon Funksjon, estetikk, teknikk byggeprogram programkrav Planlegge og org. Planlegg og org. Planlegge og org. Prosess programmering forprosjekt detaljprosjekt Kontrahere evt. Kontrahere Kontrahere prosj./ Økonomi, kontrakt programkons. prosjekterende utførende K1 K1 K2 Byggeier / Prosjekteier Kontrakt K2 K3 K3 BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSFUNKSJONER Prosjektdefinisjoplaprogram Prosjekt- Bygge- PD PD PP PP BP BP Vurdere Programutvikling Skisse og Utrede behov og muligheter 1 gjennomføringsstrategi forprosjektering 5 Utførelse og avslutning 6 Bruk FDVU / FM Byggherren selv eller gjennom egen ansatte, prosjekt-/prosjekteringslederen? (Total-)entreprenøren? Arkitekten (Ansvarlig søker)? Programmering Rådgiving byggeprogram rammetillatelse Kontrollere og godkjenne utført kvalitet Planlegge og organisere utførelse Kontrahere utførende K4 K4 igangsettingstillatelse Overlevering Anmodning om ferdigattest Følge opp garantiarbeider As-built tegninger, tekniske løsninger Prosjektering Skisse-/forprosjektering Oppfølging utførelse FDVU-dokumentasjon av produkter og funksjonalitet Utførelse Produksjon / Utførelse Garantiarbeider Byggforsk des. 2003

4 :: Prosjektledelse Prosjektledelse er en administrativ byggherrefunksjon som bør etableres så tidlig som mulig, bl.a. for at byggherren/tiltakshaveren skal få profesjonelle råd om organisering av prosjektet og engasjement av andre rådgivere og entreprenører. Prosjektlederen er byggherrens representant og hans høyre hånd i prosjektet. Han ivaretar oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet. Prosjektlederen må ha den faglige og administrative erfaring og kompetanse som kreves for å organisere og styre prosjektet gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammeforutsetninger for økonomi, tid og kvalitet mv. Prosjektlederens hovedansvar og viktigste arbeidsoppgaver er følgende: Behovsanalyse Programutredning - Programmering Prosjektorganisering Gjennomføringsform Kontraktstrategier Anskaffelse av arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører Finansiering Budsjettering Kostnadsstyring Offentlig byggesaksbehandling Administrative rutiner og retningslinjer Planlegging og prosjektering i henhold til avtalte forutsetninger Gjennomføring av prosjektet i henhold til avtalte forutsetninger Overtakelse og idriftsettelse mv Holde byggherren løpende orientert om utviklingen av prosjektet, og avklare evt avvik Ivareta ev. ønsker og behov fra byggherren om endringer i prosjektet, herunder avklare tilhørende økonomiske og tidsmessige konsekvenser mv. :: Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse er en administrativ byggherrefunksjon med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av prosjekteringsoppdrag. Prosjekteringslederen er byggherrens representant overfor de prosjekterende (arkitekt og rådgivende ingeniører), i mindre prosjekter ofte kombinert med funksjonen som prosjektleder, i større og komplekse prosjekter en egen funksjon underlagt prosjektleder. Prosjekteringslederens ansvar og arbeidsoppgaver er å sørge for en tverrfaglig koordinering av prosjekteringen, og påse at de prosjekterende utfører prosjekteringsarbeidet i henhold til de programforutsetninger og øvrige forutsetninger for økonomi, omfang, tid og kvalitet som fremgår av kontrakten med byggherren. En svært viktig del i denne forbindelse er å sørge for koordinering av at brukernes behov og ønsker blir implementert i prosjektet av de prosjekterende. I tillegg er det naturlig at prosjekteringslederen ivaretar rollen som ansvarlig søker (SØK) i henhold til Plan- og bygningsloven samt rollen som HMS-koordinator for prosjekteringen i henhold til Byggherreforskriften. Endelig fastlegging og presisering av prosjekteringslederens ansvar og arbeidsoppgaver må tilpasses prosjektets avtalte forutsetninger for organisering og rollefordeling mv. :: Byggeledelse Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggelederen skal ivareta byggherrens interesser under utførelsesprosessen på byggeplassen. Han kommer normalt inn i prosjektet etter at det meste av prosjekteringen er utført, og kontrahering av entreprenører er forestående. Byggelederen er underlagt prosjektleder og inngår i byggherrens organisasjon. Byggelederen er byggherrens representant på byggeplassen med ansvar for oppfølging og styring av tid, økonomi og kvalitet. Det er byggeleders oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av prosjekteringsmaterialet og kontrakter. Byggelederen er bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene på byggeplassen. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov. Hans hovedoppgaver er bl. a. følgende: Angi administrative rutiner i byggesaken (PA bok) Styre økonomi og rapportere status i henhold til vedtatt budsjett Kontrollere fremdrift Kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse (stikkprøvekontroll) Kontrollere og attestere fakturaer Rekvirere endrings- og tilleggsarbeider Lede og referere møter med entreprenørene Påse at entreprenørene har et fungerende system for HMS arbeid Lede og referere ferdigbefaringer Gjennomføre overtakelse Kontrollere sluttoppgjør med entreprenørene Følge opp reklamasjonsarbeider Styringen av (de større) prosjektene i de ulike fasene 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Byggherren og/eller hans prosjektleder Arkitekten (Total-)entreprenøren i tidlig fase før rammesøknad etter rammesøknad i utførelsesfase Styring av prosjektet i tidlig fase før rammesøknad etter rammesøknad i utførelsesfase Byggherren og/eller hans prosjektleder 74 % 48 % 64 % 66 % Arkitekten 19 % 41 % 14 % 3 % (Total-)entreprenøren 3 % 16 % 27 % 43 % 96 % 105 % 105 % 112 %

5 Arkitekten/Søkeren Sentral i fasen før rammesøknad (skisseprosjekt) Vanligvis er arkitekten ansvarlig søker (i 70% av de større prosjektene) Men alle har godkjenning som ansvarlig søker (kun 15% som ikke hadde godkjenning som ansvarlig søker i minst en av tiltaksklassene) Styringen av (de mindre) prosjektene i de ulike fasene 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Byggherren og/eller hans prosjektleder Arkitekten Andre (Entr., byggm., ferdigh., rådg.ing.) i tidlig fase før igangsetting i utførelsesfase Byggherrens prosjektstyringsnøkkel Startbilde Bruker / Marked Prosjektplan PP PP Vurdere gjennomføringsstrategier Prosjektdefinisjon PD PD Utrede behov og muligheter 1 Godkjenne Plan for organisering og gjennomføring av prosjektet (prosjektplanen). Som del av Byggeier / Prosjekteier beslutningen ta stilling til den mest hensiktsmessige gjennomføringsmodellen. BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSFUNKSJONER Beslutte gjennomføringsmodell Programmering 2 Prosjektering BYGGEIERS PRODUKT OG STYRINGSDOKUMENT / For PROSJEKTPLAN veiledning i bruk og for tilpassing til eget foretak, trykk her I prosjektplanen inngår bl.a.: - byggherrens prosjektdefinisjon - evt. byggeprogrammet etter hvert som dette utvikles, - budsjett og kostnadsoppfølging - overordnede og aktivitetstilknyttede framdriftsplaner. - prosjektorganisasjonen - retningslinjer og rutiner som gjelder i prosjektet Skisse og forprosjektering A A1 B rammetillatelse Programutvikling igangsettingstillatelse Utførelse og avslutning MILEPÆL / BYGGHERREBESLUTNING 2 Tradisjonell modell Anmodning om ferdigattest Overlevering FDVU / FM En hoved-/generalentreprise eller en modell der byggherren er ansvarlig for/styrer aktivitetene fram til og med detaljprosjektering, for deretter å overføre ansvaret for gjennomføringen til en hoved-/genererølentreprenør. Tradisjonell modell, forenklet I prinsippet samme modell som A, men med et enklere grafisk preg. Konseptutvikling fram til forhandlet-/totalentreprise En gjennomføringsmodell der byggherren sammen med eller som del av et utviklingsteam arbeider fram prosjektet fra konsept via skisser og nødvendig dokumentasjon fram til en totalentreprisekontrakt/-konkurranse Gjennomføringsform (Store prosjekter) 26 % Byggherrestyrt delt entreprise 25 % Hovedentreprise 4 % Generalentreprise 38 % Totalentreprise 5 % Forandlet entreprise/samarbeidsentreprise 2 % Annet/vet ikke Utførelse Byggforsk des. 2003

6 Byggherrens prosjektstyringsnøkkel Tradisjonell gjennomføringsmodell De klassiske konfliktene Effektivitet Økonomi Funksjon, estetikk, teknikk Utrede behov Bruker / Marked Etablere brukerorganisasjon Utarbeide kravspesifikasjon Planlegge og org. detaljprosjekt Kontrahere prosj./ utførende K3 K3 Prosjektdefinisjoplaprogram Prosjekt- Bygge- PD PD PP PP BP BP Vurdere Programutvikling Skisse og Utrede behov og muligheter 1 gjennomføringsstrategi forprosjektering 5 Utførelse og avslutning 6 Utarbeide Følge opp Funksjon, estetikk, teknikk byggeprogram programkrav Planlegge og org. Planlegg og org. Prosess programmering forprosjekt Kontrahere evt. Kontrahere Økonomi, kontrakt programkons. prosjekterende K1 K1 K2 Byggeier / Prosjekteier Kontrakt K2 BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSFUNKSJONER Programmering Definere programkrav Rådgiving byggeprogram Programprosess innredning/ følge opp byggeprogram rammetillatelse Kontrollere og godkjenne utført kvalitet igangsettingstillatelse Følge opp innredningsprogram Planlegge og organisere utførelse Kontrahere utførende K4 K4 Overlevering Anmodning om ferdigattest Bruk FDVU / FM Følge opp garantiarbeider As-built tegninger, tekniske løsninger TEGNFORKLARING Prosjektering Skisse-/forprosjektering Oppfølging utførelse Primæraktivitet byggherre Sekundæraktivitet byggherre FDVU-dokumentasjon av produkter og funksjonalitet Evt. forlengelse av tidligere aktivitet byggherre Utførelse Produksjon / Utførelse Garantiarbeider Milepæl/Byggherrebeslutning Byggforsk des Delt igangsetting 60% av de større prosjektene 77% svarte at det var benyttet på prosjekter de var eller hadde vært med i. 1 % alltid 14 % som oftest 18 % mer enn halvparten av prosjektene 34 % en gang i blant og 10 % svært sjelden Begrunnelser for delt igangsetting Pga. store sprengningsarbeider ønsket man å forsere bygget. Ønsket om raskere oppstart og parallell prosjektering og bygging Fordi vi da fikk rask oppstart Pga. tidspress i oppstarten Bygget var ikke ferdig prosjektert Ønsket igangsetting før all prosjektering var utført. Kort prosjekteringsfrist. Prosjektets fremdrift krevde dette. Tidsfaktoren og fremdrift på prosjektering. Man søkte om igangsetting etter hvert som prosjekteringen ble ferdig. da de forskjellige entreprenørene ble kontrahert under veis ikke var ferdig prosjektert da en måtte begynne å bygge

7 Kontrollerklæringer fra forskrift om Saksbehandling og kontroll 33 Avslutning av kontroll. Kontrollerklæring Hvert enkelt ansvarlig kontrollforetak skal i kontrollerklæring bekrefte at kontroll er foretatt i henhold til kontrollplan etter denne forskrift 29, og at de krav til tiltaket som følger av tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven er oppfylt. Kontrollerklæring skal sendes ansvarlig søker som grunnlag for søknad om igangsettingstillatelse (for prosjekteringen) eller anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (for utførelsen). Om endringer Endringer i 10% av de større prosjektene etter rammetillatelsen I halvparten av disse før igangsettingen og den andre halvparten etter Endra frå einebustad til rekkehus Endringer i reguleringsplan og i detaljprosjekteringen i forhold til forprosjektet Endring av bruksarealer Utgraving for ekstra kjelleretasje Endring i størrelse og plassering på tom Om kvalitetssystemer Alle har kvalitetssystem (97%). Kun to respondenter har ikke 33% oppdaterte det for mindre enn 3 måneder siden 54% for 3 til 6 måneder siden 6% vet ikke Hvor ofte brukes rutiner/hjelpemidler fra systemet? 70% jevnlig 54% av og til 3% aldri Mer om systemer Bruker du rutiner/hjelpemidler utenfor systemet eller som du ev. har laget selv? 80% Ja 16% Nei Fra kommentarene: Sjekklister laget ut fra erfaring og innarbeidede rutiner Eg har laga noke sjølv som utfyller det eg har via kjedebedriften Svært avhengig av tiltakshaver Det gjør jeg alltid Kvalitets-/styringssystem virker bedre tilpasset større prosjekter enn det mitt foretak har

8 Om kontrollen i utførelsesfasen Hvem har kontrollert kvaliteten på arbeidet i de 3 5 siste prosjektene du har deltatt i? Total-/hovedentreprenøren 48 % Byggelederen 62 % Ansvarlig samordner 16 % Fagarbeiderne selv 31 % Andre/vet ikke 13 % Om byggherren og/eller hans styringsroller i forhold til ansvarlig søker 68 % svarte at rollen som ansvarlig søker har vært kombinert med rollen som prosjektleder, 28 % at den ikke har vært kombinert Ja-fordelingen var følgende: 7 % alltid 20 % som oftest 12 % mer enn halvparten av prosjektene 28 % en gang i blant og 7 % svært sjelden 83 % svarte at rollen som ansvarlig søker har vært kombinert med rollen som prosjekteringsleder, 10 % nei. Ja-fordelingen var følgende: 10 % alltid 28 % som oftest 16 % mer enn halvparten av prosjektene 26 % en gang i blant og 4 % svært sjelden Et par kommentarer som beskriver situasjonen Når byggeprosjektet er uklart organisert eller praktiseringen av rollene og styringen mindre god, ser det ut til at ansvarsrollene i forhold til de offentlige kravene brukes mer for å sikre egen lønnsomhet enn å bringe orden i ansvarsforholdene. Rådgiver Byggherren kan i praksis pålegge prosjekterende og i særlig grad utførende entreprenører utførelse i strid med godkjent utforming og utførelse uten at det får konsekvenser. Byggeleder fra byggherren er uten ansvar vis à vis PBL. Arkitekt Oppsummering Ansvarsrollene er stort sett falt på plass Byggherren styrer fortsatt direkte eller indirekte det meste Kombinasjon av styringsroller skjer, men ikke i det omfang som er optimalt Det som er viktigst i alle byggeprosjekter planlegging (i forhold til funksjoner, utforming og teknikk), organisering (valg av gjennomføringsmodell og hvem som faktisk styrer) og utførelse og kontroll, skjer i for stor grad på spor ved siden av den endring som kom med 97 reformen. Er fjerning av Ansvarlig samordner som egen ansvarlig rolle med på å bekrefte at det (kan) kjøres på to spor, et i forhold til prosjektet og et i forhold til de offentlige?

Hvilken modell skal vi velge?

Hvilken modell skal vi velge? Hvilken modell skal vi velge? Fordeler og ulemper ved ulike gjennomføringsmodeller ved byggeprosjekt v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Kriterier for valg av gjennomføringsmodell

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser prosjekteringsledelse

Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser prosjekteringsledelse En innføring i prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser prosjekteringsledelse Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/NITO Håkon Treu Eriksen 27.09.2016 Hvem er Håkon Treu Eriksen?

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Fra Kluge: Advokat Anders Evjenth Tlf 23 11 00 00/ 90 18 64 18 E-post: anders.evjenth@kluge.no Kort om endringer i ansvarssystemet

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

97-endringen i plan- og bygningsloven og ansvarsrollene

97-endringen i plan- og bygningsloven og ansvarsrollene Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Torer F. Berg 97-endringen i plan- og bygningsloven og ansvarsrollene Nye roller, det faglige ansvaret og styringen 385 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges

Detaljer

Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan?

Hva ønsker vi å oppnå? Gjennomføringsstrategi. Hva, hvorfor og hvordan? Gjennomføringsstrategi Hva, hvorfor og hvordan? Administrerende direktør Sven Erik Nørholm www.ptl.no Hva ønsker vi å oppnå? Optimale prosjekter Tilfredsstille reelle behov Optimal prosess/gjennomføring

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Kanoen skal kunne padles begge veier, sto det i oppdragsgivers spesifikasjon!

Kanoen skal kunne padles begge veier, sto det i oppdragsgivers spesifikasjon! Kanoen skal kunne padles begge veier, sto det i oppdragsgivers spesifikasjon! Skisse Forh.konf. Forprosjekt. Rammesøkn. Forprosjekt. Ajourføre Detalj prosjekt. Anbud/tilbud Igangs.till. Byggefase Ferdigatt.

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil Presentasjon på Treningsleir Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Organisering av prosjektet Arbeidsgruppe Prosjektgruppe Helsebygg Prosjektgruppe

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals BM ENTREPRENØR- OG W INDUSTRIKONSERNET AF GRUPPEN Omsetning i 2007 på 5.538 millioner Resultat før skatt på 232 millioner Notert på Oslo Børs

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS 8401 Prosjekt 2455457 Kontrakt 450836 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

To nye sykehjem i Porsgrunn

To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen To nye sykehjem i Porsgrunn Åpen anbudskonkurranse Gjennomgående samspill med insitament Informasjonsmøte - 28. juni 2013 Program: 1. Orientere om prosjektet, bakgrunn, mål og innhold

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998?

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Informasjon om ny Plan- og bygningslov Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Da bør du lese denne brosjyren! Hovedpunktene i lovendringene Nye saksbehandlingsregler: Søknadsplikten

Detaljer

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne Nye kontrollregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Nye kontrollregler 1.1.2013

Nye kontrollregler 1.1.2013 Obligatorisk uavhengig kontroll I kraft januar 2013 Gjelder for søknader innkommet kommunen fom 1 januar 2013 Mottakstidspunktet som er avgjørende SAK 10 14-2 Saksbehandling og kontroll Obligatorisk uavhengig

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag 1. Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver (virksomhet) 1.2 Prosjektleder for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier Entreprenørens organisasjon Evaluering

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken.

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Geir Frøholm www.schjodt.no Ny plan og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene.

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.02.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.02.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.02.2016 Tilsyn Vedlegg 3.2. Prosjekteringsprosessen Kjennskap til og kunnskap om prosjekteringsprosessen er viktig for å kunne iverksette tilsyn med prosjekteringen.

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet.

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. Generelt Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. LARK skal være ansvarlig for tradisjonelle LARK-ytelser. LARK skal vurdere

Detaljer

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform?

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Partenes ansvarsforhold, regler og avtaleforhold status? Frokostseminar for NBEF 21. juni 2013 innlegg ved advokat/partner Reidar Sverdrup Tema:

Detaljer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Valg av entrepriseformer Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Om OBA Stiftet 1996 7 ansatte Oppdrag primært oslo /østlandsområdet Oppdragsgivere store profesjonelle utbyggere OBA s arbeidsfelt

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil. Presentasjon på Treningsleir Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil Presentasjon på Treningsleir Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Organisering av prosjektet Arbeidsgruppe Prosjektgruppe Helsebygg Prosjektgruppe

Detaljer

Entreprisemodeller og standardkontrakter

Entreprisemodeller og standardkontrakter Entreprisemodeller og standardkontrakter Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Arne Sivertsen, Inventura AS Leverer Innkjøpsanalyser Prosjekter for kostnadsstyring Operativ innkjøpsstøtte

Detaljer

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det?

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Kontrollområder. SAK 14.2 og 14.3 Kontrollomfang, Hva Når og Hvordan? Plassering i tiltaksklasse Sentral godkjenning

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom GJENNOMFØRINGSMODELL Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom MÅLSETNING MED PÅGÅENDE ARBEID ER Å KARTLEGGE ERFARINGER FRA ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER : Fremskaffe dokumentasjon som beskriver: Metodikk

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar 14.09.2004. Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 1 av 25. Byggesaksreformen

Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar 14.09.2004. Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 1 av 25. Byggesaksreformen Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar 14.9.24 Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer Effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Dr. ing. Vidar Stenstad Foto:

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Prosjekt: Overgang fra byggesak

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.06.2016 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Innhold 1 Introduksjon og regelverk 2 Kontrollområder 3 Gjennomføring av kontroll 4 Rollefordeling

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 1 UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 26.03.14 Øystein Løset 2 Innhold Geotekniske hendelser Plan og Bygningingslov Forskrift m/ veiledning DIBKs Veileder Systemkontroll Teknisk kontroll omfang Unntak

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd Kristiansand 27.09.2012,Dr.ing Øystein H. Meland Korrekt fokus i anskaffelsesprosessen? Å gjøre ting riktig? eller Å

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur Møre og Romsdal fylkeskommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur 09.07.2015 Revidert 22.07.2015 Innhold 1 Organisering av prosjektet...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Organisere Kommunisere Bemanne Form og uttrykk Modell Ressurser Teknisk

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet?

Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet? Kirsten Arge Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet? 360 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 360 Kirsten Arge Stiller byggherrene krav til tilgjengelighet? Emneord: funksjonshemmede, byggherrer,

Detaljer

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift Ved advokat/ partner Harald Fosse E post: hafo@grette.no Telefon: 22 34 00 00 Mobil: 95 16 70 85 Tidevannssonen Idyll Katastrofe 2

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm NÆRMERE BESTEMT OM Hva skjer på den privatrettslige siden når bygningsmyndighetene

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG BENYTTES VED ANBUDSEVALUERINGER /DOKUMENTERTE ERFARINGER Side 1 av 5 EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG Opplysninger om oppdraget Oppdragets navn: Oppdragsgivers navn: Entreprenørens

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle

Byggeledelse - Byggelederens rolle Byggeledelse - Byggelederens rolle FBA-kurs mai 2011 Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Halvor Westgaard fagsjef Arkitektbedriftene i Norge OM SØKERROLLEN. 16. september 2008

Halvor Westgaard fagsjef Arkitektbedriftene i Norge OM SØKERROLLEN. 16. september 2008 Halvor Westgaard fagsjef Arkitektbedriftene i Norge OM SØKERROLLEN 16. september 2008 HVA STÅR KONTORENE OVENFOR? Ansvar etter pbl 93b Alle deler av tiltaket der det er offentlige byggeregler skal ha ansvarlige

Detaljer

Insenti en ledende aktør

Insenti en ledende aktør Insenti en ledende aktør Ledelse og rådgiving av byggeog eiendomsprosjekter Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjekt ledelse. Vårt selskap bygger på lang erfaring, drives av høye

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV BYGGESAK. Sandnes kommunale eiendom KF ved Torbjørn Sterri

STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV BYGGESAK. Sandnes kommunale eiendom KF ved Torbjørn Sterri N O T A T prosjekt vedrørende distribusjon SANDNES RÅDHUS STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV BYGGESAK Sandnes kommunale eiendom KF ved Torbjørn Sterri 01 GENERELT Sandnes kommunale eiendom KF har bedt om innspill

Detaljer

1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i gang

1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i gang SKOLESTRUKTURPROSJEKTET - INFORMASJON OM STATUS JUNI 2013 1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet Med få unntak de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper også kommet godt i

Detaljer

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift Problemstilling og avgrensning Kontrakts- og tilbudsfasen Oppstart Ferdigstillelse Overtakelse Prøvedrift? Reklamasjoner og mangelshåndtering

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Kirkevoll skole

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne Planlegge Motivere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer