FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER"

Transkript

1 FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011

2 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging, styring og gjennomføring av alle typer små og store prosjekter Eid av medarbeidere og opptrer uavhengig. Visjon: Prosjektledelse i verdensklasse

3 Prosjekteringsledelse - Prosjektledelse er et samlebegrep som brukes på all slags ledelse av prosjekter - Prosjekteringsledelse er prosjektledelse av prosjekteringen - Krav til prosjekteringsledelse varierer med type prosjekt og i hvilken fase prosjektet er TArs 3

4 TArs 4

5 Generell plassering i systemet I et hierarkisk system vil prosjekteringsledelse være underlagt en overordnet prosjektledelse Prosjekteier Prosjektleder Prosjekteringsleder 1 Prosjekteringsleder 2 TArs 5

6 Plassering i delte entrepriser (hovedentreprise) Ekstern prosjekteringsleder (PRL) Prosjekteier Prosjektleder Programmeringsleder Prosjekteringsleder Byggeleder Fagutvalg Spesialutredninger ARK, RIB, RIBr, RIE, RIV osv Entreprenører Leverandører TArs 6

7 Plassering i delte entrepriser (hovedentreprise) Prosjekteringsgruppeleder (PGL) Prosjekteier Prosjektleder Programmeringsleder Fagutvalg Spesialutredninger Prosjekteringsgruppeleder ARK, LARK, RIB, RIBr, RIE, RIV osv Entreprenører Byggeleder Leverandører TArs 7

8 Plassering i totalentrepriser Prosjekteier Byggherreombud Prosjektleder Programmeringsleder Totalentreprenør Fagutvalg Spesialutredninger Prosjekteringsleder ARK, LARK, RIB, RIBr, RIE, RIV osv Leverandører Underentreprenører TArs 8

9 Privatrettslig ansvar og arbeidsoppgaver Kan være intern eller innleid Styrer prosjekteringen på vegne av prosjekteier/prosjektleder i totalentreprise på vegne av totalentreprenør Tar avgjørelser med praktiske, tekniske, økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser i samråd med prosjektleder i totalentreprise i samråd med prosjektansvarlig hos totalentreprenør TArs 9

10 Privatrettslig ansvar og arbeidsoppgaver (fortsatt) - Håndterer kontrakter - Rådgiverkontrakter - Entreprenørkontrakter - Ansvar og myndighet fremgår av ansvarsmatrise, stillingsinstruks eller av egen avtale - Kan inngå i prosjekteringsgruppen som prosjekteringsgruppeleder (PGL) TArs 10

11 Offentlig forankret ansvar og arbeidsoppgaver - Styrer prosjekteringen i delte entrepriser på vegne av prosjekteier (oppdragsgiver) og prosjektleder og ivaretar offentlige krav på hans vegne - Ansvarlig på overordnet plan for at eksisterende og nye lover og regler følges, kfr NS 8401, pkt 8 og NS 8402, pkt 7 - Kan tillegges rollen som SHA-koordinator for prosjekteringen (KP) i henhold til Byggherreforskriften av Kan ivareta rollen som ansvarlig søker (SØK) TArs 11

12 Håndtering av kontrakter Rådgiverkontrakter kan håndteres av ekstern prosjekteringsleder (PRL) som er uavhengig av rådgiverne Entreprenørkontrakter kan håndteres av ekstern prosjekteringsleder (PRL) og prosjekteringsgruppeleder (PGL), dette temaet behandles ikke videre her I det følgende drøftes en del forhold knyttet til kontrakter som kan være aktuelle for en som har en prosjekteringslederrolle TArs 12

13 Aktuelle kontrakter Rådgiverkontrakter NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag Entreprenørkontrakter NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser TArs 13

14 Rådgiverkontrakter - Ethvert byggeprosjekt har behov for profesjonelle rådgivere innen mange områder - Prosjekteier har sjelden tilstrekkelig kompetanse i egne rekker - Det er mer formålstjenelig å leie inn bistand når det er behov - Kostnadseffektivt - Sikrer riktig og oppdatert kompetanse - Kan bruke egen tid til kjernevirksomhet TArs 14

15 Rådgiverinnleie i et typisk byggprosjekt HVEM BISTÅR MED NÅR PL Prosjektledelse Tidligst mulig, beholdes lengst mulig ARK Skisser, illustrasjoner, romprogram, detaljprosjektering Idéfasen, beholdes til og med overtakelse RIBr Avklaring branntekniske konsepter Idéfasen, beholdes til og med overtakelse PRL Prosjekteringsledelse Skisseprosjekt, beholdes til og med overtakelse RI Prosjektering i ulike faser Skisseprosjekt, beholdes til og med overtakelse BL Gjennomføring Avslutning av kontrahering, beholdes til og med sluttoppgjør TArs 15

16 Hvordan kontrahere? PRIVATE PROSJEKTER - Erfaring, kjenner rådgiver fra tidligere prosjekter - Bruk av rammeavtaler - Råd fra andre, innspill fra andre prosjekteiere - Invitasjon til enkelte med forespørsel om tilbud - Åpen invitasjon - Søk i bransjeregister TArs 16

17 PRIVATE PROSJEKTER - KAN KONKURRANSEUTSETTES - Konkurransegrunnlag utarbeides etter eget ønske - NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranse - NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre - Direkte invitasjon med henvisning direkte til NS 8401, 8402 eller 8403 TArs 17

18 OFFENTLIGE PROSJEKTER - MÅ KONKURRANSEUTSETTES - Rådgiverhonorar over terskelverdi, 3,2 MNOK: - Konkurransegrunnlag utarbeides - Konkurranse utlyses i TED- og DOFFIN-basen - Rådgiverhonorar mellom 0,65 MNOK og 3,2 MNOK: - Konkurransegrunnlag utarbeides - Konkurranse utlyses i DOFFIN-basen - Rådgiverhonorar mellom 0,1 MNOK og 0,65 MNOK: - Konkurransegrunnlag utarbeides - Konkurranse utlyses lokalt, minst 3 aktører innen hvert fag skal forspørres - Rådgiverhonorar mindre enn 0,1 MNOK - Minst 3 skal forespørres TArs 18

19 OFFENTLIGE PROSJEKTER (fortsatt) - Rammeavtaler: - Konkurransegrunnlag utarbeides - Konkurranse utlyses som angitt over avhengig av honorarstørrelse - Varighet 2 3 år, rett til forlengelse - Inngås med 1 6 leverandører innen hvert fag - Avrop på avtaler: - Etter regler som gitt i konkurransegrunnlaget - Prosjekter som har hatt avrop innenfor avtalens varighetstid fullføres TArs 19

20 Honoraralternativer - Fast pris - Normalt med basis i NS Velegnet når rammene er faste, entydig og klare - Indeksregulering av ramme - Lite egnet for prosjektledelse (Siri Legernes, RIF: Man kan ikke gi fast pris på å realisere tanker som ennå ikke er tenkt ) - Honorar etter medgått tid - Normalt med basis i NS Budsjett må etableres og brukes som rapportgrunnlag - Indeksregulering av timepriser og ramme TArs 20

21

22 Litt historikk Tidligere ble rådgivertjenester oftest kontraktsfestet i NS 3403 Revisjon av den standarden ble startet i 1990 med at NBR oppnevnte en ansvarlig komite Arbeidet tok tid, men i mars 2000 kom - NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag - NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivingsoppdrag honorert etter medgått tid Standardene avløste NS 3403 og Byggherreforeningens Alminnelig kontraktsbestemmelser av Begge kom i reviderte utgaver i oktober 2010 TArs 22

23 Generelt Svært mange felles trekk i de to standardene Likevel gjelder to standarder der det tidligere var én, et resultat av høringsrunden i 1996/1997, videreført ved revisjoner i 2010 Samme systematikk som NS 3430 (som nå er erstattet av NS 8405) og NS 3431 (som er erstattet av NS 8407) TArs 23

24 Formål og anvendelse NS 8401 Regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en prosjekterende i et prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg Relativt omfattende standard (15 sider) Ytelser presist definert, standard aktuell ved honorering etter fast pris (hovedregel) eller medgått tid Endringsregler aktuelle Rene prosjekteringsoppdrag der resultatet er arbeidsgrunnlag for utførelse TArs 24

25 Formål og anvendelse (fortsatt) NS 8402 Regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en rådgiver i et rådgivingsoppdrag innenfor bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid, men fast pris kan avtales Mindre omfattende standard enn NS 8401 (10 sider) Oppdrag av utredningsmessig karakter Oppdragsgivers grunnlag mindre presist og detaljert Omsorgsfunksjon viktig Endringsregler uaktuelle i utgangspunktet Prosjekt- og prosjekteringsledelse, tidligfase av prosjektering, resultat rapporter og utredninger av ulike slag TArs 25

26 Kritiske faktorer knyttet til kontakter Uklare bestillinger fra oppdragsgiver Uklart og manglende grunnlag Dårlig fremdrift og forsinkede leveranser Mangelfulle leveranser Uavklarte grensesnitt Feil ved leveranser TArs 26

27 Uklare bestillinger fra oppdragsgiver Rammer ikke fastlagt Mål ikke klart definert Fremdrift uklar Omfang av leveranser ikke klart Forventningsnivå ikke entydig kommunisert Avklares av prosjekteringsleder TArs 27

28 Uklart og manglende grunnlag Grunnlag for rådgivers arbeid vagt og ikke endelig forankret hos oppdragsgiver Bare deler av grunnlaget foreligger Endringer av grunnlaget foregår etter at rådgiver har startet sitt arbeid Grunnlaget foreligger ikke tidsnok Trekkes frem og avklares av prosjekteringsleder TArs 28

29

30 Dårlig fremdrift og forsinkede leveranser Fremdriftsplaner for prosjekteringen er mangelfulle eller foreligger ikke Leveranseplaner foreligger ikke fra den enkelte rådgiver Rådgiver er presset på tid på grunn av mangelfull intern planlegging av egne arbeider og manglende ressurser Leveranseplaner bør foreligge ved kontraktsinngåelse og inngå som en del av kontrakten TArs 30

31 Mangelfulle leveranser Det som leveres av rådgiverne er mangelfullt og ufullstendig Feil får konsekvenser for andre rådgivere (følgefeil) Feil får konsekvenser for fremdrift på byggeplass Annonserte og pålagte kontroller av det som prosjekteres må gjennomføres før utsendelse Utvidet kontrollomfang kan være påkrevet Ekstern revisjon av rådgiver Følgefeil kan være prosjekteringsfeil iht NS 8401 TArs 31

32 Uavklarte grensesnitt Ansvarsmatriser er ikke entydige eller detaljert nok Grensesnittavklaringer er ikke på plass IDK er ikke gjennomført tilfredsstillende Sørg for gjennomgang av ansvarsmatriser før oppstart Bruk IDK aktivt BIM vil lette arbeidet TArs 32

33

34 Feil ved leveranser Det som leveres av rådgiverne inneholder feil Feil får konsekvenser for andre rådgivere (følgefeil) Feil får konsekvenser for fremdrift på byggeplass Annonserte og pålagte kontroller av det som prosjekteres må gjennomføres før utsendelse Utvidet kontrollomfang kan være påkrevet Ekstern revisjon av rådgiver kan bli aktuelt Følgefeil kan være prosjekteringsfeil iht NS 8401 TArs 34

35 Prosjekteringsfeil NS 8401 ingen bestemmelser i NS 8402 (men angir «rådgiverfeil») Prosjekteringsfeil foreligger når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og krav til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt Godkjennelse av den prosjekterendes forslag eller prosjektmateriale frikjenner ikke den prosjekterende som fortsatt bærer risikoen Feil skal rettes for den prosjekterendes egen regning og risiko, men hvis oppdragsgiver har særlige grunner kan han motsette seg dette Oppdragsgiver kan kreve erstattet påregnelige tap. Beløpsgrenser er vanligvis nedfelt i avtalen og angitt i forsikringsbeviset, 60G for ansvar utenfor forsikringsplikt, 150G for ansvar som er omfattet Ansvarsbegrensninger gjelder ikke der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet TArs 35

36 Prosjekteringsfeil (fortsatt) Oppdragsgiver må uten ugrunnet opphold påberope seg prosjekteringsfeil Reklamasjon må fremsettes innen 5 år etter at oppdraget er avsluttet, men ikke senere enn 3 år etter at bygget eller anlegget er overtatt. MEN: Dersom prosjekteringsfeilen skyldes den prosjekterendes forsettlige eller grovt uaktsomme forhold gjelder ikke disse begrensningene, bare vanlige foreldelsesregler Oppdragsgiver kan rette krav direkte mot den prosjekterendes underrådgivere dersom det ikke kan rettes mot den prosjekterende TArs 36

37 NS 8403 BYGGELEDELSE Tidligere ble rådgivertjenester oftest kontraktsfestet i NS 3403, også byggeledelse NS 8401 og NS 8402 avløste denne i 2000 når det gjelder avtaler om prosjektering og rådgivning generelt NS 8402 var tenkt brukt på byggelederoppdrag, men mange røster ønsket en egen standard for byggelederoppdrag Statsbygg var toneangivende, men komitéarbeidet strandet flere ganger og komiteene har hatt ulike sammensetninger NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag forelå i april 2005 TArs 37

38 NS 8403 BYGGELEDELSE (fortsatt) Regulerer kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider Relativt enkel standard (10 sider), bygger mye på samme lest som N 8401 og spesielt NS 8402 Avviker fra NS 8402 på vesentlige og viktige punkter: - Byggelederfeil - Honorar - Henvisning til egen ytelsesbeskrivelse Den veiledende ytelsesbeskrivelsen forutsettes utfylt og undertegnet av begge parter Standarden og ytelsesbeskrivelsen kan brukes i alle typer entrepriser. I totalentrepriser brukes i noen deler av landet begrepet byggherreombud, det er ikke brukt i NS 8403 TArs 38

39 NS 8403 BYGGELEDELSE (fortsatt) Byggelederfeil Det foreligger byggelederfeil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte ikke er overholdt Oppdragsgiver kan kreve erstatning som følge av byggelederfeil Utbedringsplikt hos entreprenører, leverandører og prosjekterende utløses først, dekning av krav gjennom dette gir bortfall av krav mot byggeleder Krav skal rettes til alle dersom flere kan være helt eller delvis ansvarlig for tapet Dersom feil innebærer at en del av oppdraget ikke er utført, kan oppdragsgiver kreve avslag i et eventuelt fast honorar Oppdragsgiver må varsle byggeleder om feil uten ugrunnet opphold TArs 39

40 NS 8403 BYGGELEDELSE (fortsatt) Honorar Honorarform bestemmes av partene Fast pris eller medgått tid (Ingeniørnormen -82 anga 2,8 % av entreprisekostnader som fast honorar) Budsjett for honorar og utgifter lages i fellesskap av oppdragsgiver og byggeleder, time- eller dagrater, standard tabeller for ulike aktører hos byggeleder Spesifiserte oppgaver sendes etter rapporteringsrutineregler Kontrakten kan ha øvre og nedre grense for honorar, forutsetning for oppdrag innenfor regelverk for offentlige anskaffelser TArs 40

41 NS 8403 BYGGELEDELSE (fortsatt) Honorar (fortsatt) Fastpriskontrakter uten grenser for tidsforbruk bør unngås Krav om tilleggshonorar fremmes når pålagte oppgaver faller utenfor spesifiserte Rett til tilleggshonorar ved tidsforbruk ut over øvre grense fortsatt at oppdrag er utført på effektiv og forsvarlig måte. Krav om tilleggshonorar må varsles skriftlig uten ugrunnet opphold Kravet skal ledsages av spesifikasjoner som underbygger det Fast tilleggshonorar må gis etter krav fra oppdragsgiver Utgifter skal refunderes Indeksregulering må avtales særskilt TArs 41

42

43 en Takk for oppmerksomheten!!

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer