KONKURRANSEUTSETTING AV KJØKKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEUTSETTING AV KJØKKEN"

Transkript

1 Styresaknr. 34/04 REF: 2003/ KONKURRANSEUTSETTING AV KJØKKEN Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: (unntatt offentlighet, jfr off.lov 5.) Utkast til anbuds/tilbudspapirer Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn På bakgrunn av styrets vedtak i sak 26/03 om at ikke-medisinske servicefunksjoner skal konkurranseutsettes, ble det høsten 2003 nedsatt to prosjektgrupper for å utarbeide kravspesifikasjoner for kjøkken og renhold. I sak 48/03 Budsjett 2004 strategi for tilpasning vedtok styret at kravspesifikasjonen skal behandles av styret. Valg av leverandør gjøres på dette grunnlag av administrasjonen. Styret behandlet i sak 9/04 konkurranseutsetting av renhold. I denne saken gis styret en kort orientering om arbeidet med konkurranseutsettingen av kjøkken. Videre bes styret ta stilling til vedlagte utkast til anbudspapirer, som vil være sykehusets kravspesifikasjon for fremtidig drift av kjøkkenet. Erfaringer fra andre organisasjoner som har konkurranseutsatt tjenester, viser at hoveddelen av besparelsene som oppnås ved konkurranseutsetting i større grad skyldes endringer i innholdet i og omfanget av de nevnte tjenester, enn det at utførelsen av tjenesten overlates til andre. På denne bakgrunn har administrasjonen ansett det som viktig å starte arbeidet med konkurranseutsettingen med å foreta en presis beskrivelse av tjenesten som skal konkurranseutsettes, samt definere krav til utførelsen av tjenesten. Kravspesifikasjonen vil danne grunnlaget for fremtidige kostnader og kvalitetsnivå på kjøkkendriften uavhengig av om kjøkkenet skal drives av Nordlandssykehusets egne ansatte eller ekstern leverandør. For å gi Nordlandssykehusets ansatte en reell sjanse til å delta i konkurransen, er prosessen lagt opp slik at det foretas nødvendige tilpasninger i egen organisasjon for å matche den utarbeidede kravspesifikasjonen, i forkant av at kjøkkendriften legges ut på anbud. Noe forenklet kan en si at arbeidet med konkurranseutsetting av kjøkkenet består av følgende faser: 1. Utarbeidelse av kravspesifikasjonen 2. Tilpasning av egen organisasjon i henhold til kravspesifikasjonen 3. Innhenting av anbud fra eksterne leverandører i henhold til kravspesifikasjonen 4. Valg av fremtidig løsning Konkurranseutsettingen foretas i første omgang for hovedkjøkkenet og kantinene i Bodø. I Lofoten drives sykehuskjøkkenet i samarbeid med kommunen, og en ønsker å høste erfaringer fra konkurranseutsettingsarbeidet i Bodø før det eventuelt vurderes å foreta endringer i denne samarbeidsmodellen. Prosessen med konkurranseutsettingen er blitt noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Starten på samarbeidet med ekstern konsulent kom i gang senere enn forutsatt. I tillegg har kjøkkensjefen bestemt seg for å gå av med pensjon fra 1. juli. Ny kjøkkensjef tiltrer 1. september. Pga dette, samt Styresak 34/

2 nær forestående ferieavvikling, er den planlagte prøvedriften på kjøkkenet forskjøvet til over sommerferien, og starter opp 1. september. Kravspesifikasjon og endringer i forhold til dagens situasjon Vedlagte kravspesifikasjon er utarbeidet av ekstern konsulent på oppdrag fra NLSH, og er deretter gjennomgått og justert av prosjektgruppen for konkurranseutsetting av kjøkken. Det er underveis i prosessen med utarbeidelse av kravspesifikasjonen spesielt fokusert på følgende forhold: Kvalitetskrav til fremtidig leveranse Endrede serveringstidspunkt Ny meny Internbelastning av matvarer Kvalitetskrav Nordlandssykehuset har pr i dag et mattilbud av høy kvalitet, blant annet i form av fire fullverdige måltider. En rekke sykehus serverer fortsatt bare tre (ingen lunsj, tidlig middag). Det er en generell oppfatning av at dagens servering av lunsj og sen middag oppfattes som svært positivt av pasientene, og også av pleiepersonell, fordi dagens struktur er tilpasset øvrig drift av avdelingene. Et godt mattilbud antas også å kunne være et konkurransefortrinn ved fritt sykehusvalg. Prosjektgruppen har derfor konkludert med at det også i fremtiden bør stilles krav til fire måltider pr dag. I tillegg må det stilles krav til ernæringsmessig innhold i maten. Sykehuset finner det her naturlig at det stilles krav ovenfor eventuell ekstern leverandør at matleveransen oppfyller statens ernæringsråds retningslinjer for pasienter i helseinstitusjoner. Disse retningslinjene regulerer blant annet: Krav til energiinnhold pr dag Krav til mengde av næringsstoffer (eksempelvis jern, protein, med mer) pr dag Antall dager i uken det skal serveres rent kjøtt eller ren fisk Endrede serveringstidspunkt Pr i dag starter utkjøring av måltider fra kjøkkenet til følgende tidspunkt: Frokost: Lunsj: Middag: Ekstern konsulent mener det vil være mulig å oppnå forholdsvis store besparelser ved å komprimere arbeidsdagen på kjøkkenet ved å utsette frokostserveringen og samtidig fremskynde middagsserveringen med en halv time hver. Forslag om endrede serveringstidspunkt ble derfor sendt på høring til avdelingene. Tilbakemeldingene var varierte. Det var få innvendinger mot å utsette frokosten en halv time, men en rekke avdelinger påpekte at fremskynding av middagsserveringen ville få store konsekvenser på avdelingsnivå, da denne ville komme midt i vaktskifte og rapportskriving, og i ytterste konsekvens medføre behov for endrede turnusplaner på avdelingene. Prosjektgruppen konkluderte derfor med at belastningen og merkostnadene som ville oppstå på avdelingsnivå som følge av at middagsserveringen ble flyttet en halv time frem, ville overgå de besparelser kjøkkenet kunne oppnå med denne endringen. Dagens serveringstidspunkt for middagsservering foreslås derfor opprettholdt, samtidig som frokostserveringen utsettes med en halv time. Styresak 34/

3 Ny meny Etter anbefaling fra ekstern konsulent er det satt opp ny tre ukers rotasjonsmeny, mot tidligere fem ukers. Dette for å redusere antall vareslag i omløp, noe som forventes å ha positiv effekt på kostnader i forbindelse med bestilling og administrasjon av varelager. Ved utarbeidelsen av den nye menyen har en hatt høy fokus på varekostnad pr måltid. Det er søkt å finne fram til en sammensetning av matvarer som gir like høyt næringsinnhold og noe lavere råvarekostnader enn tidligere. Det vil fortsatt være mulighet for dietter og ønskekost. Menyen er gjennomgått og godkjent av ernæringsfysiolog, og oppfyller de omtalte retningslinjene fra statens ernæringsråd. Den nye menyen har vært i bruk i 1,5 mnd, og synes å være godt mottatt ute på avdelingene. Internbelastning av matvarer Pr i dag blir ikke forbruket av matvarer registrert på de enkelte avdelinger. Utover de faste måltidene frokost/lunsj/middag bestiller avdelingene kolonialvarer fra kjøkkenet, herunder brød og pålegg til kvelds, melk, saft, juice og lignende. Målinger foretatt i januar/februar viser at det er stor variasjon mellom de ulike avdelinger med hensyn til hvor mye kolonialvarer som forbrukes pr pasient. Det forventes at en ved å gi avdelingene budsjetter for, og foreta internbelastning av matvarer som bestilles utenom de ordinære måltidene, vil oppnå en økt kostnadsbevissthet rundt forbruket av matvarer. Ved fastsettelse av de enkelte avdelingers matvarebudsjett anbefaler ekstern konsulent at det tas utgangspunkt i kr 20 pr dag pr pasient. For avdelinger med spesielle behov kan det forhandles frem høyere budsjetter. For å standardisere bestillingsrutinene for matvarer er det utarbeidet et excelbasert bestillingssystem som også kan benyttes som grunnlag for regnskapsføring av matvareforbruket pr avdeling. Systemet skal være operativt fra Avdelingene vil bli gitt nødvendig opplæring i bruk av systemet i forkant av dette. På sikt kan også internbelastning av frokost/lunsj/middag bli vurdert. Tilpasning av egen organisasjon i henhold til kravspesifikasjonen Pr i dag har hovedkjøkkenet 26,25 stillingshjemler og kantinene 5,15. Med det foreslåtte opplegget vil det være behov for 19,8 stillinger på kjøkkenet og 4,75 for kantinene. Det legges med andre ord opp til en reduksjon av antall årsverk med 6,85. Dette forventes å kunne gi besparelser i størrelsesorden 1,8-2,0 mill kr pr år. Pr dags dato ser det ut til at den forutsatte bemanningsreduksjonen vil kunne la seg gjennomføre uten at det oppstår overtallighet. I tillegg forventes det at økt kostnadsbevissthet, både ved kjøkkenets oppsett av menyer og ved avdelingenes bestillinger fra kjøkkenet, vil bidra til noe reduksjon av matvarekostnadene. Administrasjonen har imidlertid valgt å foreløpig ikke kvantifisere forventet besparelse som følge av dette. Innhenting av anbud fra eksterne leverandører i henhold til kravspesifikasjonen Det vil bli stilt samme personellmessige krav til potensielle eksterne leverandører som ved konkurranseutsettingen av renhold (jfr sak 9/04). Dette innebærer at det stilles krav om at leverandør overtar arbeidsgiveransvaret for samtlige ansatte på kjøkkenet og i kantinene på overtakelsestidspunktet. I et slikt tilfelle skal Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse følges. Av hensyn til de ansatte vil det i tillegg bli stilt krav til at det opprettes pensjonsforsikring for de ansatte som overdras fra Nordlandssykehuset, og at leverandøren er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon som har overenskomst med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner i bransjen. Styresak 34/

4 Øvrige krav til anbydere fremgår av punkt 2.13 i vedlagte utkast til anbudspapirer. Disse kravene stilles for å sikre at Nordlandssykehuset velger en seriøs leverandør som samarbeidspartner (dersom ekstern leverandør blir valgt foran egen regi). Valg av fremtidig løsning Det er ønskelig å gjennomføre prøvedrift av kjøkkenet etter ny modell før anbudspapirene lyses ut. Dette for å kunne hensynta eventuelle forhold som oppstår i prøvedriftsperioden. Det legges derfor opp til utlysning av tilbudet rundt , med tilbudsfrist i midten av februar. På bakgrunn av Nordlandssykehusets kostnader ved kjøkkendriften i prøvedriftsperioden, beregnes forventede årlige kostnader dersom kjøkkenet fortsatt skal drives av egne ansatte. Kostnadene skal være beregnet og dokumentert innen tilbudsfristens utløp, og vil fungere som en akseptgrense ved sammenligning mot eksterne anbud. Valg av fremtidig leverandør vil basere seg på en helhetsvurdering av flere faktorer, herunder pris/økonomi, kvalitet og leveringssikkerhet. Det vises for øvrig til anbudspapirene, punkt Nordlandssykehuset forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud, slik at fortsatt drift i egen regi kan velges dersom dette viser seg å være rimeligste og beste løsning. Det er planlagt at valg av leverandør skal skje i løpet av mars Dersom ekstern leverandør velges, planlegges oppstart 1. mai. Det tas imidlertid forbehold om justering av tidsplanen. Økonomiske effekter forventes imidlertid å kunne tas ut allerede fra 1. september i år, når prøvedriftsperioden tar til. Det er signalisert endringer i momslovgivningen som vil kunne få betydning for valg mellom egen eller ekstern drift. En eventuell endring vil innebære at den konkurransefordel egen drift har ved at det må betales merverdiavgift på alt eksternt kjøp faller bort, fordi helseforetakene da vil gis adgang til å føre fradrag for merverdiavgiften som betales ved innkjøp av varer og tjenester. Ved valg mellom intern eller ekstern løsning vil kunnskap om regelverket på beslutningstidspunktet bli lagt til grunn. Velges intern drift vil denne opprettholdes i avtaleperioden på 3 år, selv om eventuell endring av momslovgivningen etter at beslutning er fattet medfører at ekstern løsning ville blitt rimeligere. Oppsummering Med utgangspunkt i gjennomført prosess knyttet til konkurranseutsetting av kjøkkentjenesten vil følgende endringer gi reduserte kostnader: Utsette frokostserveringen med 0,5 time Nye turnusplaner Gjennomføre 3 uker rotasjonsmeny i stedet for dagens femukers Internbelastning av matvarer på avdelingene Dette vil redusere personalkostnadene med 1,8-2,0 mill kr pr år. I tillegg kommer effekten av reduserte matkostnader. For assistentene vil nye turnusplaner bety at en må gå annen hver helg i stedet for hver 3. helg som i dag. Utover dette betyr ikke omleggingen økt belastning på personalet. Bemanningsreduksjonen antas å kunne gjennomføres uten overtallighet fordi stillinger har vært holdt vakant. Styresak 34/

5 Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner den vedlagte kravspesifikasjonen som grunnlag for konkurranseutsetting av kjøkkendriften. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av utkastet, herunder justeringer som følge av eventuelle forhold som avdekkes i prøvedriftsperioden. 2. Styret gir sin tilslutning til den videre planlagte prosess, herunder - oppstart med drift i henhold til vedlagte kravspesifikasjon 1. september - intern prøvedrift i september/oktober/november - utlysning av anbud innen 1. desember - valg av fremtidig leverandør innen utgangen av mars 2005 Dersom ekstern leverandør velges vil dette skje med virkning fra Vedtak: Styresak 34/

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Direktøren Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: Jan Steffensen Saksnr.: 2014/1910 Dato: 05.06.2015 Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Brev fra Vestvågøy

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

BIBSYS Styremøte 2011-10-26

BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sakliste Oppdatert: 2011-10-14 BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: 2011-10-26 Møtetid: 09.00 15.00 Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer