Kantine - Bransjestatistikk 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kantine - Bransjestatistikk 2012"

Transkript

1 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012

2 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene leverer og utvikler innovative konsepter som inkluderer varme og kalde retter til lunsj, middag, overtidsmat, møtemat og selskapsmat. Leveransene omfatter i de fleste tilfeller også organiseringen av leveransen inkl. innkjøp, personale og utstyr. Kantinebedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens produktivitet, omfang, hva som er konkurranseutsatt etc. NHO Service igangsatte derfor i 2009 en statistikk som viser kantinebedriftenes omsetning fordelt på en rekke kundekategorier. Sammenholdt med data fra annet prognostiseringsverktøy NHO Service har fått utviklet, har vi oversikt over markedsutviklingen i bransjen. Medlemsbedriftene får tilgang til sine tall sammenlignet med resten av markedet. Det foreligger lite offentlig data som sier noe om bedriftenes marked og virke. Til grunn for NHOs rapport ligger derfor tilgjengelige regnskapstall for bransjen fra Proff Forvalt supplert med spesialbestilte kjøringer fra Statistisk Sentralbyrå, Prognosesenteret og NHO Service sine egne beregninger basert på innsamlet data fra en representativ andel av bransjens aktører (våre medlemsbedrifter). Nøkkeltall marked Potensielt totalmarked er beregnet til 6.2 mrd. kr Brønnøysundtallene viser netto 3,9 mrd. kr u/ Samskipnadene og egenregi dette er det konkurranseutsatte markedet Bransjen består av om lag 2600 kantiner med over årsverk. Av disse er kantiner konkurranseutsatt. kr Fordeling av totalmarked 6,2 mrd. kr kr kr kr kr NHO medlemmer Andre AS Enkeltmannsforetak Studensamskipnaden Egenregi Figur 1: Fordeling av det totale kantinemarkedet (Sammenstilling av resultat fra proff forvalt og prognosesenteret).

3 Det er gjort følgende forutsetninger i beregningen av totalmarkedet: 15 % av alle bedrifter med ansatte har kantine. 90 % av alle bedrifter med mer enn 100 ansatte har kantine. Det er gjennomsnittlig 150 gjester pr. kantine, kr. 45, i omsetning inkl. driftsstøtte og 260 dager pr. år. Snittomsetning pr. årsverk blir kr Studentsamskipnadens tall er beregnet på grunnlag av kjente tall fra Studentsamskipnaden i Trondheim Kantinebedriftene i NHO Service omsatte i fjor for 3,3 milliarder (+0,2 fra 2010). og har dermed en markedsandel på 86 % i forhold til hva som er konkurranseutsatt Fordeling kantiner ca stk NHO medlemmer Andre AS Enkeltmannsforetak Studensamskipnaden Egenregi Figur 2: Fordeling av kantiner i totalmarkedet (Prognosesenteret, Proff og NHO Service). Beregninger foretatt av NHO Service viser at det er konkurranseutsatt ca kantiner og at gjennomsnittskantinen har en omsetning på ca. 2,6 millioner kroner pr. år. Våre beregninger viser samtidig at antall brukere pr. kantine er ca. 276 i våre medlemsbedrifter og at det daglig er ca brukere som spiser i disse kantinene. Om lag personer eller ca. 19 % av alle sysselsatte arbeider i en bedrift med betjent kantine. I tillegg kommer ca studenter ved alle norske høgskoler og universitet som også har tilgang til kantiner på studiestedene.

4 Geografisk segmentering av markedet Det er store geografiske forskjeller på næringsstrukturen og bedriftsstørrelser i Norge. Dette gir seg selvsagt også utslag i det potensielle markedet for kantinebedriftene, spesielt når man ser på den fylkesmessige fordelingen. Geografisk fordeling av potensielt kantinemarked uten studentkantiner (5,8 mrd. kr) Oslo Hordaland Rogaland Akershus SørTrøndelag Østfold Buskerud Møre og Romsdal Vestfold VestAgder Nordland Hedmark Troms Telemark Oppland NordTrøndelag AustAgder Sogn og Fjordane Finnmark Figur 3: Geografisk fordeling av totalmarkedet (5,8 mrd. kr) uten studentkantinene (0,4 mrd.kr). (Prognosesenteret, Proff og NHO Service).

5 Bransjens ansatte Per sysselsatte kantinebransjen: Kantinebransjen i Norge sysselsetter årsverk. Offentlig sektor har ca årsverk knyttet til kantine, mens private bedrifter tilsammen har ca årsverk. kantinebransjen i NHO Service årsverk. Enkeltmannsforetak i renhold sysselsetter ca. 90 årsverk 690 årsverk arbeider i aksjeselskaper utenfor NHO Service Fordeling av årsverk ca NHO medlemmer Andre AS Enkeltmannsforetak Studensamskipnaden Egenregi Figur 3: Fordeling av årsverk mellom offentlig og privat sektor (Proff Forvalt 2012, NHO Service medlemsinformasjon, NHO Service estimat for offentlig sektor). Bransjens samarbeid med offentlig sektor et ubenyttet potensiale Daglig serverer våre medlemsbedrifter om lag gode og næringsrike måltider i virksomheter innen offentlig og privat sektor. I tillegg kommer møtemat og overtidsbespisning. Bransjen identifiserer det største vekstpotensialet som offentlig sektor. Norge ligger godt bak Sverige og Danmark, som kan vise til langt større grad av konkurranseutsetting. Det generelle underskuddet på arbeidskraft kombinert med forventet behov for bedre arbeidsdeling innen ulike områder innen offentlig sektor og videreutvikling av nye tjenesteområder sannsynliggjør fremtidig vekst i bransje Bransjen vil gjerne bistå offentlig sektor med samarbeid om skolemat, samt matomsorg i kommunene og i Helseforetakene. Skolemat I mange år har norske barn spist tradisjonell matpakke. Debatten om varm skolemat kommer i kjølvannet av erfaringer med at flere unge ikke spiser matpakken sin, men heller bruker penger på å kjøpe usunne produkter. Man ser også at det er forskjell i hvor flinke foreldre er når det kommer til å sende med niste. Her ligger noen av de viktige argumentene for en skolemåltidsreform, god og næringsrik mat gir økt konsentrasjon og derigjennom økt læringsutbytte for elevene. Felles

6 skolemåltider kan også bidra til å utjevne sosiale forskjeller, lære barna sunne matvaner samt styrke det sosiale felleskapet på skolen. For noen år siden ble det ved 34 skoler i elleve kommuner gjennomført et forsøk med utvidet skoledag. Målgruppen var barn fra første til fjerde klassetrinn, i forsøket sto fysisk aktivitet og skolemat sentralt. Evalueringen viser at lærere og SFOansatte mener at et skolemåltid virker positivt på læringen på bakgrunn av effektene nevnt ovenfor (www.skolematensvenner.no). Forutsetter vi at det er 190 skoledager i et kalenderår, og at et måltid koster 18,50 kr i innkjøpspris for kommunen ville landets barneskoleelver kunne spise varm lunsj til en kostnad av om lag 1,5 milliarder kroner pr. år. Grunnet færre elever enn i barneskolen (17 klasse) ville kostnaden for varm lunsj i ungdomsskole og videregående vært henholdsvis 0,6 og 0,7 mrd. kr pr. år. Tabellen under viser oversikt over elever og kostnader i landets fylker for barneskole, ungdomsskole og videregående skole (VGS). Barneskole ant. Elever Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard 166 Barneskole kostnad Ungdomskole ant.elever Ungdomskole kostnad Vgs. Ant. Elever Tabell 1: Oversikt over antall elever og kostnader forbundet med varm skolelunsj pr år for barne, ungdoms og videregående skole, etter fylke. Kilde: SSB og NHO Service Vgs. Kostnad Matomsorg i sykehjem

7 Det landsomfattende markedet for matservering i sykehjem har en estimert verdi på i underkant av 1,5 mrd. kr, forutsatt en pris pr. kostdøgn på 100 kr. hver dag, hele året. Fylke Potensielt marked matomsorg sykehjem Sykehjemsbeboere Pris pr. døgnporsjon Østfold kr kr Akershus kr kr Oslo kr kr Hedmark kr kr Oppland kr kr Buskerud kr kr Vestfold kr kr Telemark kr kr AustAgder kr kr VestAgder kr kr Rogaland kr kr Hordaland kr kr Sogn og Fjordane kr kr Møre og Romsdal kr kr SørTrøndelag kr kr NordTrøndelag kr kr Nordland kr kr Troms kr kr Finnmark kr kr Sum kr Antall dager Tabell 2: Oversikt over antall sykehjemsbeboere og kostnader forbundet med servering/mat, etter fylke. Kilde: SSB og NHO Service Matomsorg i helseforetak (HF) En mulighetsstudie fra Helse Nord fra 2009 avdekket et betydelig effektiviseringspotensial ved å strukturere og samordne ikke medisinske tjenester. Ikke medisinske tjenester er anslått til å utgjøre mellom 7 og 10 % av et helseforetaks kostnader De ikkemedisinske tjenestene omfatter en rekke støttefunksjoner; sentralt blant disse står måltidsservice inkl. vareforsyning samt kantine og kiosk. Undersøkelsen som ble gjennomført ved at Helse Nord la til grunn et felles kvalitetsnivå på de ikke medisinske tjenestene, for så å hente inn anbud for å ha noe å måle seg mot. Analysen avdekket et effektiviseringspotensial på mellom 15 og 16 % på ikke medisinske tjenester (Haug 2010). Effekten har vist seg i form av reduserte kostnader for ikke medisinske tjenester, som andel av sykehusets kostnader så vel som økt produktivitet i de medisinske tjenestene. Landets helseforetak representerer et potensielt marked på 0,3 mrd. kr, forutsatt et belegg på 75 % og 100 kr. pr. kostdøgn. HF kostnad antall brukere Sør Øst Vest Midt Norge Nord Sum

8 Tabell 3: Oversikt over antall brukere og kostnader i norske helseforetak, etter fylke. Kilde: SSB og NHO Service

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012 Sikkerhet Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Sikkerhetsbransjen i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold

Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold Innhold Næringsstruktur og tilknytning til arbeidslivet... 2. Næringsstruktur... 2.2 Sysselsetting og arbeidsledighet... 3.3 Sykefravær, arbeidsavklaring og uførepensjon...

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE NOTAT 2015 7 HEIDI KNUTSEN ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL STEP ARBEIDSNOTAT STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Detaljer